Ogólne zasady rekrutacji 2023/2024

Artykuł archiwalny

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach rekrutacja 2023/2024

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024 na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2023.
 
Warunki, tryb oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na poszczególne kierunki studiów prowadzone w języku polskim w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na rok akademicki 2023/2024

 

I. Postanowienia ogólne

 

§  1

 

1.        Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1)      Ustawa – rozumie się przez to ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r., poz. 574, z późn. zm),

2)      Uchwała – rozumie się przez to Uchwałę Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na poszczególne kierunki studiów prowadzone w języku polskim w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na rok akademicki 2023/2024,

     3)   Uczelnia    lub    SUM    –   rozumie   się   przez   to   Śląski   Uniwersytet   Medyczny w  Katowicach,

4)      kandydat – rozumie się przez to osobę ubiegająca się o przyjęcie na studia na określonym kierunku w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach,

5)      stara matura – rozumie się przez to egzamin dojrzałości zdawany do roku 2004 w    liceach  ogólnokształcących  i  do  roku  2005  w  technikach,  o  którym  mowa w  art. 70 ust. 3 pkt 1 Ustawy,

6)      nowa matura – rozumie się przez to egzamin maturalny zdawany od roku 2005 w    liceach  ogólnokształcących  i  od  roku  2006  w  technikach,  o  którym  mowa w  art. 70 ust. 3 pkt 2 Ustawy,

7)      matura zagraniczna – rozumie się przez to egzamin przeprowadzany za granicą, na podstawie którego wystawiane jest świadectwo dojrzałości uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wystawienia tego świadectwa, inny iż matura IB i matura EB,

8)      dyplom  IB  –  rozumie  się  przez  to  świadectwo  Matury  Międzynarodowej (International Baccalaureate), tj. dokument wydawany przez International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie, potwierdzający posiadanie wykształcenia średniego i uprawniający do ubiegania się w RP o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

9)      dyplom EB – rozumie się przez to świadectwo Matury Europejskiej (European Baccalaureate), tj. dokument wydawany absolwentom przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statusie Szkół Europejskich sporządzoną w Luksemburgu z dnia 21 czerwca 1994 r., potwierdzający posiadanie wykształcenia średniego i uprawniający do  ubiegania  się  w  RP  o  przyjęcie  na  studia  wyższe  zgodnie z  art. 93 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

10)  limit przyjęć – rozumie się przez to maksymalną liczbę osób, które mogą zostać przyjęte na pierwszy rok studiów na dany kierunek w ramach określonego stopnia i formy studiów,

11)  lista rankingowa – rozumie się przez to listę tworzoną odrębnie dla poszczególnych form, kierunków i poziomów studiów na podstawie wyników uzyskanych przez kandydatów biorących udział w postępowaniu prowadzonych dla konkretnego stopnia i formy studiów,

12)  UKR - rozumie się przez to Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.

 

2.        Uczelnia przeprowadza rekrutację na pierwszy rok studiów, na rok akademicki 2023/2024, na następujące kierunki studiów prowadzone w języku polskim:

 

1)    STUDIA STACJONARNE:

 

a)        jednolite magisterskie na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, fizjoterapia, lekarski, lekarsko-dentystyczny,

 

b)        pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunkach: bezpieczeństwo i higiena pracy, biotechnologia medyczna, dietetyka, elektroradiologia, koordynator medyczny, kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne, zarządzanie ryzykiem zdrowotnym,

 

c)         drugiego stopnia (magisterskie uzupełniające) na kierunkach: biotechnologia medyczna, coaching medyczny,

dietetyka, elektroradiologia, kosmetologia, neurobiologia, pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne, zarządzanie ryzykiem zdrowotnym.

 

2)     STUDIA NIESTACJONARNE:

 

a)        jednolite magisterskie na kierunkach: farmacja, fizjoterapia, lekarski, lekarsko-dentystyczny,

 

b)        pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunkach: bezpieczeństwo i higiena pracy, dietetyka, koordynator medyczny, kosmetologia, zdrowie publiczne,

 

c)         drugiego stopnia (magisterskie uzupełniające) na kierunkach: dietetyka, kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne.

§ 2

 

1.     Limity przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny w roku akademickim 2023/2024 określa minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego.

 

2.        Limity przyjęć z podziałem na studia stacjonarne i niestacjonarne na pozostałe kierunki studiów określone są aktem wewnętrznym Uczelni.

 

§  3

 

1.        Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza UKR, której skład oraz zasady i tryb działania określa Rektor.

 

2.        Postępowanie rekrutacyjne składa się z postępowania kwalifikacyjnego oraz obejmującego rozstrzygnięcie w sprawie przyjęcia na studia.

 

3.        UKR podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia na studia.

 

4.        Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów, natomiast odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej, z zastrzeżeniem ust. 6.

 

5.        Od decyzji UKR służy odwołanie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, do Rektora. Decyzja Rektora jest ostateczna.

6.        W przypadkach określonych w Ustawie, decyzje w przedmiocie przyjęcia na studia podejmowane są przez Rektora. Od decyzji Rektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

II.   Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego

 

§  4

 

1.        Postępowanie rekrutacyjne na studia w Uczelni rozpoczyna się 28 kwietnia 2023 roku i trwa do 29 września 2023 roku.

 

2.        W uzasadnionych przypadkach postępowanie rekrutacyjne na studia w Uczelni może zostać przedłużone decyzją Rektora.

 

3.        Szczegółowy harmonogram i terminy w postępowaniu rekrutacyjnym na rok akademicki 2023/2024 ustala UKR, przy uwzględnieniu terminów matur oraz wytycznych wydawanych przez organy centralnej administracji rządowej i podaje do wiadomości na stronie internetowej Uczelni.

 

§  5

 

1.        Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

 

2.        Na wniosek kandydata wyrażony podczas rejestracji elektronicznej, decyzje, o których mowa w § 3 mogą zostać dręczone za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – „ePUAP”.

 

3.        Celem odebrania korespondencji za pośrednictwem ePUAP kandydat musi posiadać:

 

1)   konto w ePUAP oraz

 

2)   Profil Zaufany dla konta w ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego certyfikatu kwalifikowanego.

 

§ 6

 

Do postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów na kierunki prowadzone w języku polskim w Uczelni, może być dopuszczona osoba, która:

 

1)   posiada świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie nowej matury, albo świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie starej matury (wraz z zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 44zzp ustawy o systemie oświaty – dotyczy kandydatów na kierunki studiów na które zaświadczenie jest wymagane), albo dyplom IB, albo dyplom EB, albo świadectwo maturalne uzyskane za granicą, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe 

– w przypadku osoby, która ubiega się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie, albo

posiada tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny – w przypadku osoby, która ubiega się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;

 

2)   zarejestrowała się w terminie wyznaczonym przez Uczelnię zgodnie z § 11 ust. 1 w systemie internetowej rejestracji kandydatów;

 

3)   dokonała wpłaty opłaty rekrutacyjnej w terminie wyznaczonym przez Uczelnię zgodnie z § 11 ust. 1, w wysokości ustalonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podanej do publicznej wiadomości na stronie internetowej Uczelni https://kandydat.sum.edu.pl.

 

§  7

 

1.        Oceny na świadectwie dojrzałości uzyskanym za granicą przelicza się przy zastosowaniu przelicznika punktów uzyskanych z danego przedmiotu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszych Warunków.

 

2.        Kandydaci legitymujący się dyplomem matury międzynarodowej IB (International Baccalaureate) oraz matury europejskiej EB (European Baccalaureate), podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według tych samych zasad, co kandydaci legitymujący się nową maturą.

 

3.        Oceny  na  dyplomie  matury  międzynarodowej  (IB)  winny  zostać  przeliczone  przez

 

kandydata   przy   zastosowaniu

następującego

przelicznika   punktów   uzyskanych

z danego przedmiotu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena z przedmiotu na

 

Punkty dla poziomu

 

dyplomie IB

 

 

 

 

 

 

podstawowego

 

rozszerzonego

 

 

 

 

 

 

 

7

 

100

 

100

 

 

 

 

 

 

 

6

 

90

 

95

 

 

 

 

 

 

 

5

 

80

 

90

 

 

 

 

 

 

 

4

 

70

 

80

 

 

 

 

 

 

 

3

 

60

 

70

 

 

 

 

 

 

 

2

 

50

 

60

 

 

 

 

 

 

 

4.        Wynik egzaminu matury europejskiej (EB) winien zostać przeliczony przez kandydata na punkty według zasady: wynik x 10.

 

§  8

 

1.    Kandydaci, legitymujący się maturą zagraniczną, zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty:

 

1)        kserokopię świadectwa, potwierdzoną przez UKR na podstawie okazanego do wglądu oryginału wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski,

 

2)        kserokopię dyplomu ukończenia studiów, potwierdzoną przez UKR na podstawie okazanego do wglądu oryginału wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski

 

– w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia,

 

3)        poświadczenie w formie „apostille” - w przypadku, gdy dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia z dnia 5 października 1961 r., znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski,

lub

 

zaświadczenie o uznaniu świadectwa lub dyplomu, o którym mowa w pkt 1 lub 2 - w przypadku dokumentu nieuznawanego w Polsce z mocy prawa lub wydanego w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym RP zawarła wyżej wymienioną umowę, ale dokument ten nie jest nią objęty, wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski,

 

4)        wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 

5)        zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku i formie kształcenia,

 

6)        polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub oświadczenie, że przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.

 

2.        Kandydaci – cudzoziemcy zobowiązani są przedstawić dokument potwierdzający znajomość języka polskiego tj.:

 

1)   dokument potwierdzający ukończenie rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego

 

lub

 

2)   certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez placówkę uznaną przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub

 

3)   oświadczenie potwierdzające, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego przez kandydata pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.

 

3.  Kandydaci, o których mowa w ust. 1 i 2 mogą zostać zobowiązani do przedstawienia innych dokumentów wskazanych przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.

 

§  9

 

1.        Na studia nie mogą zostać przyjęte osoby, które zdawały maturę zagraniczną i nie zdawały egzaminu maturalnego (egzaminu wstępnego) ze wszystkich przedmiotów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym na dany kierunek, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do niniejszych Warunków.

 

2.     Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio do osób, które zdawały maturę w systemie starej matury i posiadają zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 44zzp ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, lub zdawały w latach wcześniejszych egzaminy wstępne, o których mowa w ust. 3.

 

3.        SUM  uznawać  będzie  wyniki  uczelnianych  egzaminów  wstępnych  z  przedmiotów będących podstawą kwalifikacji na określony kierunek, przeprowadzonych w uczelniach medycznych w Polsce. Uczelnia nie organizuje egzaminu wstępnego dla osób legitymujących się starą maturą. Osoby te mogą przystąpić do egzaminu maturalnego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 

4.        Kandydaci legitymujący się nową maturą, starą maturą, maturą międzynarodową (IB) maturą europejską (EB) oraz inną maturą zagraniczną (przystępujący do rekrutacji na zasadach obowiązujących obywateli polskich), będą przyjmowani w oparciu o utworzoną jedną, wspólną listę rankingową, odrębną dla poszczególnych kierunków studiów oraz poziomów kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

 

5.        O kolejności umieszczania na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskana w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

6.        Wynik egzaminu maturalnego oraz wynik egzaminu dojrzałości kandydaci winni przeliczyć na punkty zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 2 do niniejszych Warunków dla danego kierunku.

 

7.        Listy osób przyjętych na studia na poszczególne kierunki sporządzone zostaną spośród kandydatów, którzy uzyskali najwyższą punktację mieszczącą się w przyznanych limitach lub spełnili inne warunki rekrutacji i w terminie złożyli komplet wymaganych dokumentów.

 

8.        W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez kandydatów podstawą przyjęcia na I rok studiów będzie wyższa liczba punktów uzyskana na świadectwie dojrzałości /egzaminie wstępnym z przedmiotu obowiązkowego na kierunki: farmacja, lekarski i lekarsko-dentystyczny.

 

9.        Z zastrzeżeniem ust. 8, uzyskanie przez więcej niż jednego kandydata takiej samej liczby punktów kwalifikującej do przyjęcia na dany kierunek, co powodowałoby, że przyjęcie wszystkich takich kandydatów skutkowałoby przekroczeniem limitu miejsc ustalonego przez Ministerstwo Zdrowia lub Rektora, stanowi podstawę do odmowy przez UKR przyjęcia na studia wszystkich tych kandydatów oraz niewypełnienie limitu miejsc.

 

11. Liczbę punktów warunkujących przyjęcie na studia, jak również obniżenie liczby punktów w przypadku niewyczerpania limitu miejsc, określa Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

 

12.  Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia w kolejnych listach rankingowych z powodu wyczerpania limitu miejsc, stanowią grupę rezerwową na dany kierunek i formę studiów. W przypadku zwolnienia miejsca na liście rankingowej, osoby z listy rezerwowej mogą zostać zakwalifikowane do przyjęcia na studia zgodnie z kolejnością umieszczenia na liście rankingowej.

 

13. Kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcia na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania, mogą złożyć podanie zawierające prośbę o uwzględnienie w rekrutacji zmienionego wyniku. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna rozpatrzy podania zgodnie z kolejnością ich wpływu i z uwzględnieniem limitów miejsc, o których mowa w § 2.

 

§  10

 

1.        Kandydaci na studia mogą brać udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na dowolną liczbę kierunków studiów jednocześnie.

 

2.        Kandydat, który został zakwalifikowany do przyjęcia na kilka kierunków studiów może

 

zostać przyjęty tylko na jeden wybrany kierunek studiów rozpoczynający się w roku akademickim 2023/2024.

 

3.        Osoby studiujące na danym kierunku studiów stacjonarnych w SUM, nie mogą zostać przyjęte na ten sam kierunek studiów stacjonarnych.

 

4.        Po zakończeniu procesu rejestracji elektronicznej, w przypadku uzyskania niewystarczającej liczby punktów do przyjęcia na dany kierunek, nie będzie możliwa zmiana kierunku studiów na inny kierunek w Uczelni nawet wówczas, gdy uzyskana przez kandydata liczba punktów byłaby większa od minimalnej liczby punktów wymaganych na innym kierunku.

 

 

§ 11

 

1.     Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na dany kierunek zobowiązane są w terminach ustalonych przez UKR do:

 

1)   dokonania elektronicznej rejestracji przez stronę internetową Uczelni wskazaną na stronie: kandydat@sum.edu.pl,

 

2)   dokonania opłaty rekrutacyjnej.

 

2.         Termin dokonania opłaty rekrutacyjnej uważa się za dotrzymany w przypadku wpływu w terminie środków na rachunek bankowy Uczelni.

 

3.         W przypadku kandydowania na kilka kierunków, a także różne formy i poziomy kształcenia w ramach kierunków, kandydat wnosi stosowną wielokrotność opłaty rekrutacyjnej.

 

4.         Opłaty nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem ust. 5.

 

5.         Uczelnia dokonuje zwrotu opłaty rekrutacyjnej wyłącznie w przypadku, gdy:

 

1)   kierunek studiów nie został uruchomiony,

 

2)   została wniesiona podwójna opłata za ten sam kierunek studiów,

 

3)   kandydat zrezygnował z uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym przed zakończeniem procesu rejestracji elektronicznej,

 

4)   kandydat podczas procesu rejestracji nie dokonał wyboru kierunku studiów, bądź nie uzupełnił punktów stanowiących podstawę przyjęcia na dany kierunek.

 

6.    Zwrot opłaty rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 5 następuje wyłącznie na pisemny wniosek kandydata, skierowany do UKR.

 

7.    W ramach elektronicznej rejestracji kandydaci zobowiązani są do zalogowania się na swoje konto w elektronicznym systemie rekrutacji oraz wprowadzenia wymaganych systemem danych, w tym uzupełnienia wyników egzaminu maturalnego, egzaminu wstępnego lub innych punktów stanowiących podstawę przyjęcia na dany kierunek studiów oraz skanu zdjęcia w terminie podanym przez UKR.

 

8.    Na podstawie podanych przez kandydatów wyników, o których mowa w ust. 7 zostaną sporządzone listy rankingowe.

 

9.    Kandydaci, którzy nie wprowadzą wyników w wyznaczonym terminie, nie będą uczestniczyli w dalszym toku postępowania rekrutacyjnego.

 

10.    Wyniki postępowania rekrutacyjnego (pierwsze oraz ewentualne kolejne listy rankingowe)

 

będą dostępne po zalogowaniu się przez kandydata na swoje konto w elektronicznym systemie rekrutacji oraz na stronie internetowej https://kandydat.sum.edu.pl.

 

11.    Warunkiem przyjęcia na I rok studiów jest uzyskanie lokaty na liście rankingowej mieszczącej się w limicie przyjęć na dany kierunek i formę studiów oraz złożenie pisemnej deklaracji podjęcia studiów na danym kierunku w terminie wskazanym przez UKR, wraz z niżej wymienionymi dokumentami:

 

1)   wydrukowanym i własnoręcznie podpisanym podaniem o przyjęcie na pierwszy rok studiów,

 

2)

kserokopią

świadectwa

maturalnego/dojrzałości,

potwierdzoną

przez

UKR

 

na podstawie okazanego do wglądu oryginału lub urzędowego odpisu świadectwa,

3)

kserokopią

aneksu   do

świadectwa   dojrzałości,

potwierdzoną

przez

UKR

 

na podstawie okazanego do wglądu oryginału aneksu (jeżeli dotyczy),

 

 


 

4)   kserokopią zaświadczenia o wynikach uczelnianego egzaminu wstępnego (dotyczy kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, którzy zdawali egzamin wstępny w uczelniach medycznych w Polsce),

 

5) kserokopią zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 44zzp ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dotyczy kandydatów legitymujących się „starą maturą”, którzy zdawali egzamin maturalny organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty),

 

6)   dowodem osobistym lub paszportem okazanym do wglądu,

 

7)   dwoma kolorowymi zdjęciami, spełniającymi wymagania dla zdjęć do dowodu osobistego, podpisanymi na odwrocie imieniem i nazwiskiem.

 

12.    Kandydaci na studia drugiego stopnia składają dodatkowo kserokopię dyplomu/odpisu

 

dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz kserokopię zaświadczenia o średniej ocen z przebiegu studiów pierwszego stopnia, potwierdzone przez UKR na podstawie okazanych do wglądu oryginałów dyplomu/odpisu i zaświadczenia.

 

13.    Kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą składają dokumenty wskazane w ust. 11 pkt 1,4, 6 i 7 oraz w § 8.

 

14.    Kandydaci na studia, zobowiązani są do dostarczenia w terminie wskazanym przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy (nie dotyczy kandydatów na studia na kierunku coaching medyczny).

 

15.    Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście. Dopuszcza się złożenie dokumentów kandydata oraz pisemnej deklaracji podjęcia studiów przez osobę posiadającą pełnomocnictwo udzielone przez kandydata.

 

16.    Dokumenty przesłane drogą pocztową nie będą przyjmowane, za wyjątkiem sytuacji, w której UKR wyrazi zgodę na dostarczenie drogą pocztową zaświadczenia, o którym mowa w ust. 14.

 

17.    Niezłożenie deklaracji oraz dokumentów wymienionych w ust. 11 do 15 w terminie wyznaczonym przez UKR jest równoznaczne z rezygnacją z rekrutacją studiów i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

 

18.     W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią złożonych przez kandydata dokumentów a danymi wprowadzonymi przez kandydata w ramach rejestracji elektronicznej, uwzględnia się dane wynikające z treści dokumentów, przy czym skutki tej rozbieżności obciążają kandydata w ten sposób, że nie może to powodować ujęcia kandydata na liście rankingowej już opublikowanej, a w konsekwencji stanowi podstawę do odmowy przyjęcia kandydata na studia pomimo uzyskania liczby punktów kwalifikującej do przyjęcia

 

19.    Informacje uzyskane w toku procesu rekrutacji od kandydata, mogą być przetwarzane w celach statystycznych w formie zanonimizowanej, na co kandydat wyraża zgodę poprzez przystąpienie do rekrutacji.

 

§ 12

 

Osoby, przystępujące w roku 2023 do matury międzynarodowej (IB), matury europejskiej (EB) lub innej matury zagranicznej składają w wyznaczonym przez UKR terminie, zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy. W przypadku nieprzedstawienia oryginału świadectwa dojrzałości niezwłocznie po jego otrzymaniu, najpóźniej do 20 września 2023 r. kandydaci nie zostaną przyjęci na studia.

 

III.  Przepisy końcowe

 

§ 13

 

Wszystkie informacje związane z przebiegiem postępowania rekrutacyjnego (w tym terminy rekrutacji) będą umieszczane na stronie internetowej Uczelni (www.sum.edu.pl, https://kandydat.sum.edu.pl). Kandydaci zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z informacjami podawanymi przez Uczelnię, pod rygorem negatywnych skutków dla kandydata.

 

§  14

 

1.        W przypadku niewyczerpania limitu miejsc na danym kierunku w związku z brakiem wystarczającej liczby kandydatów, Uczelnia zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji na podstawie decyzji Rektora.

 

2.        Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku studiów w przypadku, gdy liczba osób przyjętych na dany kierunek będzie mniejsza niż 20 osób.

 

3.        Studia na kierunku lekarskim są prowadzone na dwóch wydziałach - w Katowicach i Zabrzu. Wskazanie przez kandydata preferowanego Wydziału ma charakter wyłącznie informacyjny, a ostateczną decyzję w tym zakresie podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

 

4.        Decyzje, o których mowa w ust. 3 UKR podejmuje przy uwzględnieniu preferencji kandydata oraz zajmowanej lokaty na liście rankingowej.

 

§  15

 

Szczegółowe kryteria przyjęć i zakres egzaminów wstępnych na poszczególnych kierunkach zawiera załącznik Nr 2 do Uchwały.

 

 

Przelicznik wyników z egzaminu dojrzałości zdawanego za granicą dla poszczególnych krajów*:

 

Świadectwo dojrzałości/maturalne uzyskane w Czechach

 

 

Ocena na świadectwie

 

Liczba

 

 

Ocena na Vysvedceniu

 

Liczba

 

 

 

punktów

 

 

 

o maturitnej skusze

 

punktów

 

 

ukończenia szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

(poziom

 

 

 

(Maturita)

 

(poziom

 

 

(poziom podstawowy)

 

 

 

 

 

 

 

 

podstawowy)

 

 

(poziom rozszerzony)

 

rozszerzony)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

celujący

100

 

 

 

celujący

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bardzo dobry

80

 

 

 

Bardzo dobry

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dobry

60

 

 

 

dobry

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dostateczny

40

 

 

 

dostateczny

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

niedostateczny

0

 

 

 

niedostateczny

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świadectwo dojrzałości/maturalne uzyskane w Austrii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba

 

 

Ocena na

 

Liczba

 

 

Ocena na Zeugnis

 

punktów

 

 

 

punktów

 

 

 

 

 

Reifeprüfungszeugnis

 

 

 

(poziom podstawowy)

 

(poziom

 

 

 

(poziom

 

 

 

 

 

(poziom rozszerzony)

 

 

 

 

 

 

podstawowy)

 

 

 

rozszerzony)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

100

 

 

1

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

75

 

 

2

 

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

50

 

 

3

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

25

 

 

4

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

0

 

 

5

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świadectwo dojrzałości/maturalne uzyskane w Słowacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba punktów (R) z Vysvedčenie

 

 

Ocena na świadectwie

 

Liczba punktów

 

o maturitnej skúške (Maturita)

 

 

ukończenia szkoły

 

 

(poziom

 

(poziom rozszerzony, średnia z dwóch

 

 

(poziom podstawowy)

 

 

podstawowy)

 

części egzaminu – wewnętrznego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i zewnętrznego, skala 1-100)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

80

 

 

 

R=  wynik  z  przedmiotu   Vysvedčenie

 

 

3

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o maturitnej skúške (Maturita)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świadectwo dojrzałości/maturalne uzyskane w Kazachstanie, Szwecji

 

 

 

Ocena na świadectwie

 

 

 

Liczba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

punktów

 

 

Skala 5-2

 

 

Skala 5-1

 

 

Skala literowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za oceny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

5

 

 

MVG

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

4

 

 

VG

 

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

3

 

 

G

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

2-1

 

 

IG

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świadectwo dojrzałości/maturalne uzyskane w Niemczech

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena na Zeugnis der

 

 

 

 

 

 

 

 

 

allgemeinen

 

Liczba punktów

 

Liczba punktów (R) z egzaminu

 

 

Hochschulreife

 

(poziom

 

maturalnego

 

 

 

(poziom podstawowy,

 

podstawowy)

 

(poziom rozszerzony, skala 1-15)

 

 

skala 1-6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

67

 

R= (wynik z egzaminu maturalnego : 15)

 

 

 

 

 

 

 

·100

 

 

 

 

4

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świadectwo dojrzałości/maturalne uzyskane w Rosji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena z matury Atestat

 

Liczba punktów

 

Liczba punktów (R) z matury EGE

 

 

(poziom podstawowy)

 

(poziom

 

(poziom rozszerzony, skala 1-100)

 

 

 

 

 

podstawowy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

80

 

 

R= wynik z przedmiotu EGE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świadectwo dojrzałości/maturalne uzyskane na Ukrainie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena z matury Atestat

 

Liczba punktów

 

Liczba punktów (R) z matury ZNO

 

 

(poziom podstawowy)

 

(poziom

 

(poziom rozszerzony, skala 100-200)

 

 

 

 

 

podstawowy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

60

 

 

R= wynik z przedmiotu ZNO - 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świadectwo dojrzałości/maturalne uzyskane na Białorusi

 

Ocena z matury Atestat

Liczba punktów

Liczba punktów (R) z matury CT

 

(poziom podstawowy)

(poziom

(poziom rozszerzony, skala 1-100)

 

 

podstawowy)

 

 

 

 

 

 

10

100

 

 

 

 

 

 

9

90

 

 

 

 

 

 

8

80

 

 

 

 

 

 

7

70

R =wynik z przedmiotu CT

 

 

 

 

6

60

 

 

 

 

 

 

 

5

50

 

 

 

 

 

 

4

40

 

 

 

 

 

 

3

30

 

 

 

 

 

 

Świadectwo dojrzałości/maturalne uzyskane na Litwie

 

 

 

 

 

Ocena z matury Atestat

Liczba punktów

Liczba punktów (R) z matury

 

(poziom podstawowy)

(poziom

Brandos Atestat

 

 

podstawowy)

(poziom rozszerzony, skala 1-100)

 

 

 

 

 

10

100

 

 

 

 

 

 

9

90

 

 

 

 

 

 

8

80

 

 

 

 

 

 

7

70

R  =  wynik  z  przedmiotu  Brandos

 

 

 

Atestat

 

6

60

 

 

 

 

 

5

50

 

 

 

 

 

 

4

40

 

 

 

 

 

 

3

30

 

 

 

 

 

 

 

 

Świadectwo dojrzałości/maturalne uzyskane we Francji

 

Oceny z matury - Baccalauréat

Liczba punktów

 

 

20

100

 

 

19

94

 

 

18

87

 

 

17

80

 

 

16

74

 

 

15

67

 

 

14

60

 

 

13

54

 

 

12

46

 

 

11

40

 

 

10

33

 

 


 

Świadectwo dojrzałości/maturalne uzyskane w Wielkiej Brytanii

 

Ocena na AS-Levels

Liczba punktów

Ocena na A-Levels

Liczba punktów

 

(poziom

(poziom

(poziom

 

(poziom podstawowy)

 

podstawowy)

rozszerzony)

rozszerzony)

 

 

 

 

 

 

 

 

A

100

A*

100

 

 

 

 

 

 

B

80

A

83

 

 

 

 

 

 

C

60

B

67

 

 

 

 

 

 

D

40

C

50

 

 

 

 

 

 

E

20

D

33

 

 

 

 

 

 

-

-

E

20

 

 

 

 

 

 

 

Świadectwo dojrzałości/maturalne uzyskane w USA

 

Ocena z matury High

Liczba punktów (poziom

Liczba punktów (R)

 

School Diploma

podstawowy)

z egzaminu SAT/ACT

 

(poziom podstawowy)

 

(poziom rozszerzony)

 

 

 

 

 

A plus

100

 

 

 

 

 

 

A

94

 

 

 

 

 

 

A minus

88

 

 

 

 

 

 

B plus

83

 

 

 

 

 

 

B

77

R = wynik zależy od

 

 

 

 

B minus

71

 

zdawanego egzaminu oraz

 

 

 

 

C plus

65

 

zastosowanej skali ocen

 

 

 

 

C

60

 

 

 

 

 

 

 

C minus

54

 

 

 

 

 

 

D plus

48

 

 

 

 

 

 

D

42

 

 

 

 

 

 

D minus

38

 

 

 

 

 

 

F

0

 

 

 

 

 

 

 

Świadectwo dojrzałości/maturalne uzyskane w Grecji (wydawane przez szkoły)

Grecja

Przelicznik na skalę polską

 

 

 

 

 

 

 

Skala liczbowa

Skala liczbowa

Skala słowna

Skala

 

procentowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00

– 20.00

6

Ἀριστα

100%

 

(celujący)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00

– 17.99

5

Πολύ καλός

80%

 

(bardzo dobry)

 

 

 

 

 

 

13.00

– 15.99

4

καλός

75%

 

(dobry)

 

 

 

 

 

 

10.00

– 12.99

3

Πέρασε

50%

 

(zaliczony)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

– 9.99

1

ανεπαρκής

0%

 

(niewystarczający)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świadectwo dojrzałości/maturalne uzyskane w Irlandii

 

do roku 2018

od roku 2018

do roku 2018

od roku 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena na

Liczba

Ocena na

Ocena na

Ocena na

Liczba

Ocena na

Liczba

 

Ardteist

Ardteist

Ardteist

Ardteist

Ardteist

 

punktów

punktów

punktów

 

Ordinary

Ordinary

Ordinary

Higher

Higher

 

(poziom

(poziom

(poziom

 

(poziom

(poziom

(poziom

(poziom

(poziom

 

podstawowy)

rozszerzony)

rozszerzony)

 

podstawowy)

podstawowy)

podstawowy)

rozszerzony)

rozszerzony)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1

100

O1

100

A1

100

H1

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2

89

O2

89

A2

89

H2

89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1

84

O3

79

B1

84

H3

79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2

79

O4

69

B2

79

H4

69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B3

74

O5

59

B3

74

H5

59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1

69

O6

49

C1

69

H6

49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2

64

O7

39

C2

64

H7

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3

59

O8

0

C3

59

H8

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D1

54

-

-

D1

54

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D2

49

-

-

D2

49

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D3

44

-

-

D3

44

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

39

-

-

E

39

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

24

-

-

F

24

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NG

0

-

-

NG

0

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*W przypadku innej skali ocen lub kraju nie objętego Załącznikiem, przeliczenie ocen na punkty kwalifikacyjne odbędzie się według zasad równoważnych do zasad zastosowanych w tabelach.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Komentarze (0)