Kryteria rekrutacji 2023/2024

Artykuł archiwalny

Politechnika Morska w Szczecinie rekrutacja 2023/2024

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024 na Politechnice Morskiej w Szczecinie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2023.

 

PISMO OKÓLNE Nr 20/2022 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 07.06.2022 r. w sprawie: ogłoszenia uchwały nr 28/2022 Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 18.05.2022 r.

 

§ 1.

 

Przekazuje się społeczności akademickiej uchwałę nr 28/2022 Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 18.05.2022 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024 w Akademii Morskiej w Szczecinie oraz sposobu jej przeprowadzenia, która stanowi załącznik do niniejszego pisma okólnego.

 

REKTOR

dr hab. inż. kpt. ż. w. Wojciech Ślączka, prof. AMS

 

Uchwała nr 28/2022 Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 18.05.2022r. w sprawie: ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024 w Akademii Morskiej w Szczecinie oraz sposobu jej przeprowadzenia.

 

Senat Akademii Morskiej w Szczecinie na posiedzeniu w dniu 18.05.2022r., na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 10 oraz 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm), uchwala co następuje:

 

§ 1.

 

Ustala się warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024 w Akademii Morskiej w Szczecinie oraz sposób jej przeprowadzenia, które stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu AMS

Rektor

dr hab. inż. kpt. ż. w. Wojciech Ślączka, prof. AMS


 

 

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024 w Akademii Morskiej w Szczecinie oraz sposób jej przeprowadzenia

 

 1. Zasady ogólne

 

1.1. Niniejszym określa się warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne, I i II stopnia na kierunki oraz sposób jej przeprowadzenia:

 

Wydział Nawigacyjny st. stacjonarne I stopnia

kierunek nawigacja (również studia w języku angielskim);

kierunek żegluga śródlądowa;

kierunek geodezja i kartografia;

kierunek oceanotechnika – budowa jachtów i okrętów;

 

Wydział Nawigacyjny st. stacjonarne II stopnia

kierunek nawigacja (również studia w języku angielskim);

kierunek geoinformatyka;

kierunek oceanotechnika;

 

Wydział Nawigacyjny st. niestacjonarne I stopnia kierunek nawigacja;

kierunek geodezja i kartografia;

 

Wydział Nawigacyjny st. niestacjonarne II stopnia kierunek nawigacja (również studia w języku angielskim); kierunek geoinformatyka;

 

Wydział Informatyki i Telekomunikacji st. stacjonarne I stopnia

kierunek informatyka;

kierunek teleinformatyka;

 

Wydział Informatyki i Telekomunikacji st. niestacjonarne I stopnia

kierunek informatyka

Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki st. stacjonarne I stopnia

kierunek mechatronika;

kierunek automatyka i robotyka;

 

Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki st. niestacjonarne I stopnia

kierunek mechatronika;

 

Wydział Mechaniczny st. stacjonarne I stopnia

kierunek mechanika i budowa maszyn (również studia w języku angielskim); kierunek inżynieria eksploatacji;

kierunek inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe;

 

Wydział Mechaniczny st. stacjonarne II stopnia

kierunek mechanika i budowa maszyn (również studia w języku angielskim);

 

Wydział Mechaniczny st. niestacjonarne I stopnia

kierunek mechanika i budowa maszyn;

 

Wydział Mechaniczny st. niestacjonarne II stopnia

kierunek mechanika i budowa maszyn (również studia w języku angielskim);

 

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu st. stacjonarne I stopnia

kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji;

kierunek transport;

kierunek logistyka;

kierunek zarządzanie;

 

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu st. stacjonarne II stopnia kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji;

kierunek transport (również studia w języku angielskim);

 

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu st. niestacjonarne I stopnia kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji;

kierunek transport;

kierunek logistyka;

kierunek zarządzanie;

 

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu st. niestacjonarne II stopnia

kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji;

kierunek transport;

 

1.2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest oddzielnie na każdą formę studiów ( studia stacjonarne lub studia niestacjonarne) oraz poziom kształcenia ( studia pierwszego lub drugiego stopnia). Kandydat może brać udział w kilku postępowaniach rekrutacyjnych, każdorazowo wnosząc opłatę rekrutacyjną.

 

1.3. Rekrutację na studia przeprowadza powołana przez Rektora Uczelniana Komisja Rekrutacyjna (UKR) , która przyjmuje na studia w drodze wpisu na listę studentów. Cudzoziemców na studia przyjmuje Rektor w drodze decyzji administracyjnej. Zasady rekrutacji dla cudzoziemców określa odrębne zarządzenie Rektora. W przypadku rekrutacji na studia prowadzone wspólnie z innymi uczelniami skład Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej może być rozszerzony o osoby wskazane przez uczelnie partnerskie.

 

1.4. Wśród deklarowanych przez kandydata kierunków studiów nie może znajdować się kierunek, na którym dana osoba aktualnie studiuje.

 

1.5. Na studia w Akademii Morskiej w Szczecinie nie może zostać przyjęta osoba, która zalega z płatnościami na rzecz Uczelni.

 

1.6. W uczelni funkcjonuje Biuro Osób z Niepełnosprawnościami AMS (BON), mające na celu zwiększenie dostępności uczelni dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami. W regulaminie BON określone zostały zasady korzystania z pomocy BON przez kandydatów na studia.

 

1.7. Zasady rekrutacji dla kandydatów z niepełnosprawnościami są takie same jak dla pozostałych kandydatów z wyłączeniem zasad rekrutacji na kierunki: Nawigacja, Żegluga Śródlądowa, Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika, na których wymagane są dodatkowe warunki rekrutacji (morskie świadectwo zdrowia zgodnie z Konwencja STCW lub zaświadczenie o braku przeciwskazań do podjęcia studiów na określonym kierunku).

 

1.8. Kandydaci z niepełnosprawnościami przed przystąpieniem do rekrutacji mają prawo skontaktować się z BON, w dogodnej dla siebie formie – pisemnie, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej, w celu ustalenia rodzaju wsparcia podczas rekrutacji na studia i ustalenia potrzeb kandydata na wybranym kierunku studiów.

 

2.   Warunki formalne

 

2.1. Na studia I stopnia w Akademii Morskiej w Szczecinie może być przyjęta osoba, która posiada świadectwo dojrzałości1 oraz spełnia warunki rekrutacji.

 

2.2. Kandydat rejestruje się w systemie rekrutacyjnym IRK (strona internetowa Uczelni – REKRUTACJA), deklarując chęć studiowania na wybranym przez siebie kierunku/kierunkach studiów prowadzonych w Akademii Morskiej w Szczecinie, przechodząc wszystkie etapy

rejestracji w systemie Rekrutacyjnym IRK.

 

2.3. Kandydat na studia I stopnia składa w wyznaczonym terminie (zgodnie z punktem 5) do

 

Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej:

 

-     podanie o przyjęcie na studia lub wydrukowany i podpisany formularz rejestracyjny ze strony internetowej Uczelni z zakładki - REKRUTACJA;

 

 • ankietę osobową zawierającą zdjęcie kandydata lub wydrukowany i podpisany formularz rejestracyjny zawierający zdjęcie kandydata ze strony internetowej Uczelni z zakładki –

 

REKRUTACJA;

 

 • poświadczoną przez uczelnię kopię świadectwa dojrzałości1;
 • dwie fotografie o wymiarach 3,5cm x 4,5cm oraz fotografie cyfrowe (jako załącznik podczas rejestracji  ze strony  internetowej Uczelni z zakładki - REKRUTACJA) 2;
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
 • morskie świadectwo zdrowia zgodne z Konwencją STCW 1978 i MLC 2006 na kierunki nawigacja, żegluga śródlądowa, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika (patrz pkt

 

3.12.2) lub zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia studiów na ww. kierunkach (patrz pkt 3.12.2);

 

2.4. Na studia II stopnia w Akademii Morskiej w Szczecinie może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów oraz spełnia warunki rekrutacji.

 

2.5. Kandydat rejestruje się w systemie rekrutacyjnym IRK (strona internetowa Uczelni – REKRUTACJA), deklarując chęć studiowania na wybranym przez siebie kierunku/kierunkach studiów prowadzonych w Akademii Morskiej w Szczecinie, przechodząc wszystkie etapy rejestracji w systemie Rekrutacyjnym IRK.

 

2.6.   Kandydat na studia II stopnia składa w wyznaczonym terminie (zgodnie z punktem 5)  do

Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej:

 

-     podanie o przyjęcie na studia lub wydrukowany i podpisany formularz rejestracyjny ze strony internetowej Uczelni z zakładki - REKRUTACJA;

 

 1. O przyjęcie na studia w Akademii Morskiej w Szczecinie mogą ubiegać się osoby posiadające świadectwo dojrzałości w rozumieniu art. 69.2 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20.07.2018 r., przy czym świadectwa wydane za granicą muszą zostać zalegalizowane lub opatrzone apostille.

 

 1. Fotografie powinny być jednakowe, aktualne, wyraźne, przedstawiające osobę: bez nakrycia głowy, bez okularów z ciemnymi szkłami, głowa w lewym półprofilu z widocznym całym lewym uchem, równomiernie oświetlona twarz.

 

 

 • ankietę osobową zawierającą zdjęcie kandydata lub wydrukowany i podpisany formularz rejestracyjny ze strony internetowej Uczelni z zakładki – REKRUTACJA;

 

 • poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów (w przypadku uzyskania dyplomu ukończenia studiów za granicą, musi on uprawniać kandydata do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia w kraju, w którym dyplom został wydany3. Kandydat zobowiązany jest dostarczyć oryginał dyplomu opatrzony apostille lub zalegalizowany celem poświadczenia przez uczelnię kopii za zgodność z oryginałem).

 

 • poświadczoną przez uczelnię kopię suplementu,

 

 • dwie fotografie papierowe o wymiarach 3,5cm x 4,5cm oraz fotografie cyfrowe (jako załącznik podczas rejestracji ze strony internetowej Uczelni z zakładki – REKRUTACJA) 2,

 

 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej;

 

2.7.   Dokumenty wystawione w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski lub angielski (w przypadku aplikowania na kierunki prowadzone odpowiednio w języku polskim lub angielskim), przy czym tłumaczenie musi być sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości RP, konsula RP urzędującego w państwie, w którym dokument został wydany, tłumacza przysięgłego kraju UE/EFTA/OECD lub przedstawicielstwo dyplomatyczne na terytorium RP, kraju w którym świadectwo zostało wydane.

 

2.8. W przypadku długotrwałych procedur weryfikacyjnych dopuszcza się wydanie informacji o wpisie warunkowym na listę studentów.

 

2.9. Kandydaci niepełnoletni zobowiązani są do złożenia podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego druku zgody na odbywanie przez nich studiów oraz praktyk oraz ewentualnie innych wymaganych zgód.

 

2.10. Uczelnia w indywidualnych przypadkach będzie akceptowała skany dokumentów określonych w pkt. 2.3, 2.6, z zastrzeżeniem, że kandydat zobowiązany będzie do dostarczenia wymaganych oryginałów oraz w przypadku poświadczania przez Uczelnię kopii do przedstawienia do wglądu oryginałów w ustalonym przez Uczelnię terminie wskazanym w informacji o wpisie na listę studentów.

 

2.11. Ewentualne zmiany w wykazie dokumentów wymaganych od kandydata oraz sposobie ich składania zostaną uregulowane odrębnym Zarządzeniem/Komunikatem Rektora.

 

2.12. Informacje o terminach składania dokumentów dla poszczególnych form i kierunków studiów zostaną podane:

 

 • w Informatorze dla Kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2023/2024,
 • za pośrednictwem monitorów ze zdalnym dostępem,

 

2.13. Wyniki rekrutacji kandydaci mogą sprawdzić w systemie IRK poprzez stronę internetową Uczelni w zakładce – REKRUTACJA. Kandydaci będą powiadamiani listem, wysłanym na adres korespondencyjny wskazany przez kandydata w trakcie rekrutacji. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Odmowa przyjęcia na studia następuję w drodze decyzji administracyjnej.

 

 1. O przyjęcie na studia w Akademii Morskiej w Szczecinie mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów za granicą w rozumieniu art. 326 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20.07.2018 r

 

3.   Studia I stopnia – kryteria rekrutacyjne

 

3.1.   Kryterium rekrutacyjnym w przypadku studiów I stopnia są wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości i egzaminu lub egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

 

3.2.   Komisja rekrutacyjna tworzy listę rankingową dla każdego kierunku studiów, wg liczby uzyskanych przez kandydata punktów.

 

3.2.1. Dla kierunków prowadzonych w Akademii Morskiej w Szczecinie z wyłączeniem kierunku zarządzanie, liczba punktów uzyskanych przez kandydata obliczana jest zgodnie z następującym wzorem:

 

 

P = 2·p m + 0,5·pjp + 0,5·pjo+ 3·rch + 3·rf + 3·rg + 3·ri + 3·rm + 0,5·e

 

gdzie:

 

pm, pjp, pjo - liczba punktów procentowych uzyskanych przez kandydata w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym, odpowiednio z: matematyki, języka polskiego i języka obcego.

 

rch, rf, rg, ri, rm - liczba punktów procentowych uzyskanych przez kandydata w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym, odpowiednio z: chemii, fizyki lub fizyki

i astronomii, geografii, informatyki i matematyki.

 

 

e – średnia arytmetyczna z wyników egzaminów zawodowych wpisanych na dyplomie.

 

3.2.2.   Dla kierunku zarządzanie prowadzonego w Akademii Morskiej w Szczecinie, liczba punktów uzyskanych przez kandydata obliczana jest zgodnie z następującym wzorem:

 

 

P = 2·p m + 0,5·pjp + 0,5·pjo + 3·rwos+ 3·rg + 3·ri + 3·rm + 0,5·e

gdzie:

 

pm, pjp, pjo - liczba punktów procentowych uzyskanych przez kandydata w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym, odpowiednio z: matematyki, języka polskiego i języka obcego.

 

rwos, rg, ri, rm - liczba punktów procentowych uzyskanych przez kandydata w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym, odpowiednio z: wiedzy o społeczeństwie, geografii, informatyki i matematyki.

 

 

e – średnia arytmetyczna z wyników egzaminów zawodowych wpisanych na dyplomie.

 

 

3.3.   Jeżeli kandydat jest uczniem szkoły objętej patronatem Akademii Morskiej w Szczecinie na podstawie podpisanej umowy patronackiej, liczba punktów obliczana jest zgodnie z następującym

wzorem:

 

 

PSP=P.1,5

gdzie:

 

P – liczba punktów uzyskanych przez kandydata zgodnie ze wzorem zamieszczonym w pkt. 3.2.1 i pkt.3.2.2

 

3.4.  Jeżeli kandydat posiada dyplom International Baccalaureate, European Baccalaureate, lub Advanced Placement liczba punktów obliczana jest zgodnie z następującym wzorem.

 

PIB=P.1,5

 

gdzie:

P – liczba punktów uzyskanych przez kandydata zgodnie ze wzorem zamieszczonym w pkt. 3.2.1 i pkt.

 

3.2.2.

 

3.5.   Jeżeli kandydat posiada świadectwo lub inny dokument poświadczający ukończenie szkoły średniej za granicą, to sposób przeliczania ocen z tych świadectw lub innych dokumentów określa załącznik do niniejszych „Warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024 w Akademii Morskiej w Szczecinie oraz sposobu jej przeprowadzenia.”,

 

3.6.   Jeżeli kandydat jest jednocześnie uczniem szkoły objętej patronatem Akademii Morskiej

 

w Szczecinie na podstawie podpisanej umowy patronackiej i posiadaczem dyplomu, o którym mowa w pkt. 3.4, liczba punktów uzyskanych przez kandydata przeliczana jest na podstawie punktu 3.3 lub 3.4.

 

3.7.   Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu z danego przedmiotu w odpowiednim miejscu we wzorze należy wstawić zero.

 

3.8.   Jeżeli kandydat uzyskał świadectwo maturalne w systemie tzw. starej matury stopnie uzyskane na egzaminie maturalnym (w części pisemnej lub ustnej) przelicza się na punkty zgodnie

 

z poniższą tabelą. Punkty te stanowią sumę uzyskaną z wyników egzaminu pisemnego w części obowiązkowej oraz egzaminu pisemnego z wybranych przedmiotów dodatkowych tzw. nowej matury – odpowiednie liczniki we wzorze. Jeżeli kandydat zdawał dany przedmiot zarówno

 

w części ustnej, jak i pisemnej, do określenia liczby punktów uzyskanych za ten przedmiot należy wziąć pod uwagę lepszy wynik.

 

Ocena

Liczba punktów

Dopuszczający

30

Dostateczny

73

Dobry

115

Bardzo dobry

158

Celujący

200

 

3.9.   Na studia zostają przyjęte - w ramach limitu miejsc określonego przez Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie na dany kierunek - osoby, które uzyskały najlepsze wyniki punktowe, spełniły wymagania formalne, zdrowotne i wymagania wynikające z dodatkowych form rekrutacji (jeżeli dotyczą). W przypadku, gdy na granicy limitu znajdują się kandydaci z jednakową liczbą punktów, na studia zostanie przyjęty każdy z nich. Uczelnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od uruchomienia kierunku w przypadku, gdy liczba kandydatów będzie mniejsza niż 16 osób.

 

 

3.10. Zasady uzupełniania listy kandydatów przyjętych na studia w drodze wpisu na listę studentów, w przypadku skreśleń bądź rezygnacji ze studiów po ogłoszeniu wyników rekrutacji, określa Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

 

3.11. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na dany kierunek studiów mogą deklarować drugi kierunek studiów, na jakim chcieliby studiować w ramach kierunków realizowanych na danym Wydziale. W przypadku odmowy przyjęcia na studia na dany kierunek z powodu braku wolnych miejsc lub niespełnienia wymagań formalnych, zdrowotnych i wymagań wynikających z dodatkowych form rekrutacji lub nieuruchomienia kierunku, dany kandydat uczestniczy w rekrutacji na drugi zadeklarowany kierunek.

 

3.12. Dodatkowe warunki rekrutacji.

 

3.12.1. Dodatkowe warunki rekrutacji obowiązują kandydatów ubiegających się o przyjęcie na

 

studia stacjonarne na kierunku: nawigacja, żegluga śródlądowa, mechanika i budowa

 

maszyn oraz mechatronika (kierunki objęte Konwencją STCW - praca we flocie handlowej na stanowiskach oficerskich).

 

3.12.2. Dodatkowe warunki rekrutacji to:

 

 • posiadanie morskiego świadectwa zdrowia zgodnego z Konwencją STCW 1978 i MLC 2006;

 

 • dopuszcza się przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów uczelni na wskazany kierunek, z koniecznością uzupełnienia badań, w celu uzyskania morskiego świadectwa zdrowia w określonym terminie;

 

- kandydat może w trakcie rekrutacji wnioskować o skierowanie na odpłatne badania lekarskie w celu uzyskania morskiego świadectwa zdrowia;

 

 • kandydaci na kierunki: nawigacja, żegluga śródlądowa, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika, którzy nie posiadają orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych będą skierowani w trakcie studiów na badania;

 

 • kandydaci na kierunki: nawigacja, żegluga śródlądowa, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika mają obowiązek złożyć zobowiązanie do pokrycia kosztów umundurowania;

 

 • praktyka przygotowawcza, odbywana w Ośrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie odbędzie się po zakończeniu rekrutacji. W przypadku wystąpienia stanu epidemii zaplanowane szkolenia zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem metod i technik zapewniających bezpieczeństwo uczestnikom. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia praktyki przygotowawczej przed rozpoczęciem roku akademickiego Rektor lub osoba upoważniona przez Rektora wyznaczy inny możliwy termin do zrealizowania tej praktyki. Wszyscy kandydaci przyjęci na studia zostaną powiadomieni o terminie rozpoczęcia praktyki z odpowiednim wyprzedzeniem. Nieusprawiedliwiona nieobecność na praktyce przygotowawczej powoduje skreślenie z listy studentów.

3.13. Laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są na studia zgodnie z Uchwałą Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie, dotyczącą zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, po spełnieniu warunków formalnych (pkt. 2.) i dodatkowych warunków rekrutacji (pkt. 3.12.). Z uprawnień, o których mowa powyżej, niezależnie od daty ich nabycia, mogą skorzystać maturzyści w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w roku następnym.

 

3.14. Informacje dotyczące rekrutacji, tj. przebiegu kwalifikacji, wyników, skierowań na praktyki, terminów realizacji praktyk, dodatkowych ogłoszeń itd. zostaną podane za pośrednictwem monitorów ze zdalnym dostępem lub UKR oraz na stronach internetowych Uczelni w zakładce – REKRUTACJA.

 

3.15. W przypadku studiów I stopnia prowadzonych w języku angielskim, kandydatów posiadających obywatelstwo polskie obowiązuje test z języka angielskiego. Z testu są zwolnieni kandydaci:

 

 

 • dla których język angielski jest językiem ojczystym,
 • którzy przedłożyli certyfikat - Cambridge First Certificate lub równoważny,
 • którzy ukończyli szkołę średnią, w której językiem wykładowym był język angielski,
 • którzy ukończyli inne studia prowadzone w języku angielskim,
 • którzy zdawali język angielski w trakcie egzaminu dojrzałości na poziomie rozszerzonym,
 • którzy posiadają ocenę co najmniej dobrą, uzyskaną na egzaminie końcowym z języka angielskiego w ramach studiów ukończonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

4.   Studia II stopnia – kryteria rekrutacyjne

 

4.1.   Kryterium rekrutacyjnym w przypadku studiów II stopnia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów.

 

4.2.   Komisja rekrutacyjna tworzy listę rankingową dla każdego kierunku studiów.

 

4.3.   Na studia zostają przyjęte – w ramach limitu miejsc określonego przez Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie na dany kierunek – osoby, które uzyskały najlepsze oceny na dyplomie ukończenia studiów i spełniły warunki formalne. W przypadku, gdy na granicy limitu znajdują się kandydaci z taką samą oceną, w następnej kolejności bierze się pod uwagę ocenę egzaminu dyplomowego. W przypadku, gdy na granicy limitu ponownie znajdują się kandydaci z jednakową liczbą punktów, na studia zostanie przyjęty każdy z nich. Uczelnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od uruchomienia kierunku w przypadku, gdy liczba kandydatów będzie mniejsza niż 16 osób.

 

4.4.   Zasady uzupełniania listy kandydatów przyjętych na studia w przypadku skreśleń bądź rezygnacji ze studiów po ogłoszeniu wyników rekrutacji, określa komisja rekrutacyjna.

 

4.5. W przypadku studiów II stopnia, prowadzonych w języku angielskim kandydatów posiadających obywatelstwo polskie obowiązuje test z języka angielskiego. Z testu są zwolnieni kandydaci:

 

 • dla których język angielski jest językiem ojczystym,
 • którzy przedłożyli certyfikat - Cambridge First Certificate lub równoważny,
 • którzy ukończyli szkołę średnią, w której językiem wykładowym był język angielski,
 • którzy ukończyli inne studia prowadzone w języku angielskim,
 • którzy zdawali język angielski w trakcie egzaminu dojrzałości na poziomie rozszerzonym,
 • którzy posiadają ocenę, co najmniej dobrą uzyskaną na egzaminie końcowym z języka angielskiego w ramach studiów ukończonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

4.6. Wyniki rekrutacji kandydaci mogą sprawdzić poprzez stronę internetową Uczelni w zakładce – REKRUTACJA. Kandydaci będą powiadamiani listem, wysłanym na adres korespondencyjny wskazany przez kandydata w trakcie rekrutacji. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Odmowa przyjęcia na studia następuję w drodze decyzji administracyjnej.

 

 

 1. Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji

 

5.1.   Niniejszym określa się termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla pierwszego naboru na kierunki:

 

 

 

 

Termin rozpoczęcia 

Termin

 

 

rekrutacji

zakończenia

 

Kierunek

 

rekrutacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studia stacjonarne – I stopnia

 

 

nawigacja

15.05.2023

18.07.2023

 

nawigacja w języku angielskim

15.05.2023

18.07.2023

 

żegluga śródlądowa

15.05.2023

18.07.2023

 

 

 

 

 

geodezja i kartografia

15.05.2023

18.07.2023

 

oceanotechnika- budowa jachtów i okrętów

15.05.2023

18.07.2023

 

Studia stacjonarne – II stopnia

 

 

nawigacja

15.05.2023

18.07.2023

 

nawigacja w języku angielskim

15.05.2023

18.07.2023

 

geoinformatyka

30.01.2024

23.02.2024

 

oceanotechnika

15.05.2023

18.07.2023

 

Studia niestacjonarne – I stopnia

 

 

nawigacja

15.05.2023

15.12.2023

 

geodezja i kartografia

15.05.2023

22.09.2023

 

Studia niestacjonarne – II stopnia

 

 

nawigacja

15.05.2023

23.02.2024

 

nawigacja w języku angielskim

15.05.2023

23.02.2024

 

geoinformatyka

30.01.2024

23.02.2024

 

Studia stacjonarne – I stopnia

 

 

informatyka

15.05.2023

18.07.2023

 

teleinformatyka

15.05.2023

18.07.2023

 

Studia niestacjonarne – I stopnia

 

 

informatyka

15.05.2023

22.09.2023

 

Studia stacjonarne – I stopnia

 

 

mechatronika

15.05.2023

18.07.2023

 

automatyka i robotyka

15.05.2023

18.07.2023

 

Studia niestacjonarne – I stopnia

 

 

mechatronika

15.05.2023

15.12.2023

 

Studia stacjonarne – I stopnia

 

 

mechanika i budowa maszyn

15.05.2023

18.07.2023

 

mechanika i budowa maszyn w języku angielskim

15.05.2023

18.07.2023

 

inżynieria eksploatacji

15.05.2023

18.07.2023

 

inżynieria   przemysłowa   i   morskie   elektrownie

15.05.2023

18.07.2023

 

wiatrowe

 

 

 

Studia stacjonarne – II stopnia

 

mechanika i budowa maszyn

15.05.2023

18.07.2023

 

mechanika i budowa maszyn w języku angielskim

15.05.2023

18.07.2023

 

Studia niestacjonarne – I stopnia

 

 

mechanika i budowa maszyn

15.05.2023

15.12.2023

 

Studia niestacjonarne – II stopnia

 

 

mechanika i budowa maszyn

15.05.2023

23.02.2024

 

mechanika i budowa maszyn w języku angielskim

15.05.2023

23.02.2024

 

Studia stacjonarne – I stopnia

 

 

zarządzanie i inżynieria produkcji

15.05.2023

18.07.2023

 

logistyka

15.05.2023

18.07.2023

 

transport

15.05.2023

18.07.2023

 

zarządzanie

15.05.2023

18.07.2023

 

Studia stacjonarne – II stopnia

 

 

zarządzanie i inżynieria produkcji

30.01.2024

15.03.2024

 

transport w języku angielskim

15.05.2023

15.03.2024

 

transport

30.01.2024

15.03.2024

 

Studia niestacjonarne – I stopnia

 

 

zarządzanie i inżynieria produkcji

15.05.2023

22.09.2023

 

transport

15.05.2023

22.09.2023

 

logistyka

15.05.2023

22.09.2023

 

zarządzanie

15.05.2023

22.09.2023

 

Studia niestacjonarne – II stopnia

 

 

zarządzanie i inżynieria produkcji

15.05.2023

22.09.2023

 

transport

15.05.2023

22.09.2023

 

5.2.  W przypadku ogłoszenia kolejnych naborów termin zakończenia rekrutacji ostatniego naboru przypada na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć w roku akademickim 2023/2024.

 

 

 1. Postanowienia końcowe

 

6.1.   Sposób przeprowadzania rekrutacji na studia uwzględnia możliwość przeprowadzania rekrutacji uzupełniającej dla absolwentów, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na podstawie rankingu punktów.

 

6.2.   Decyzje w sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszymi warunkami, podejmuje komisja rekrutacyjna lub Rektor.

 

6.3.   Kandydaci w stosunku, do których wydano odmowę przyjęcia na studia decyzją administracyjną komisji rekrutacyjnej mają prawo do wniesienia odwołania do Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie w terminie 14 dni od otrzymania Decyzji, za pośrednictwem komisji rekrutacyjnej.

 

6.4.   W przypadku konieczności wprowadzenia dodatkowych zmian w terminach rekrutacji bądź w sposobie jej przeprowadzania niezbędnych do przeprowadzenia prawidłowego procesu rekrutacji, zmiany te zostaną ogłoszone odrębnym Zarządzeniem Rektora.

 

 

Załącznik do

 

Warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024

w Akademii Morskiej w Szczecinie oraz sposobu jej przeprowadzenia.”,

Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie

z dnia 18.05.2022 r.

 

Sposób przeliczania ocen ze świadectw lub innych dokumentów uzyskanych za granicą, uprawniających do podjęcia studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

 

AUSTRIA

 

 

Przedmioty szkolne (Zeugnis)

 

 

 

 

 

Egzaminy

maturalne

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkty AMS

 

 

(Reifeprüfungszeugnis)

 

 

Punkty AMS

 

 

 

 

(skala 1-5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skala 1-5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

50

 

1

 

 

100

 

 

2

 

 

40

 

2

 

 

80

 

 

3

 

 

30

 

3

 

 

60

 

 

4

 

 

15

 

4

 

 

30

 

 

5

 

 

0

 

5

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZERBEJDŻAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmioty szkolne

 

 

Punkty AMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skala od 1 do 5 słowna)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

- Ə'la

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

- Yaxsi

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

- Kafi

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

- Meqbul

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

- Qeyri-meqbul

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIAŁORUŚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmioty szkolne (Atestat)

 

 

Punkty AMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skala 1-10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CZECHY

 

 

 

 

 

 

 

Egzaminy

maturalne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmioty

szkolne

 

Punkty AMS

 

 

 

(Vysvedceni o

maturitni

 

 

Punkty AMS

 

 

(skala 1-5)

 

 

 

 

 

zkousce)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skala 1-5)

 

 

 

 

 

1

(vyborny)

 

50

 

1

(vyborny)

 

 

100

 

2

(chvalitebny)

 

40

 

2

(chvalitebny)

 

 

80

 

3

(dobry)

 

30

 

3

(dobry)

 

 

60

 

4

(dostatecny)

 

15

 

4

(dostatecny)

 

 

30

 

5

(nedostatecny)

 

0

 

5

(nedostatecny)

 

 

0

 

FRANCJA

 

 

Egzaminy maturalne (Baccaulaureat)

 

(skala 1-20)


 

Punkty AMS

 

 

W = wynik z przedmiotu x 54

 

 

HOLANDIA

 

 

Egzaminy

VWO-Diploma

 

 

Punkty AMS

 

 

 

(skala 1-10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

80

 

 

4

 

 

68

 

 

3

 

 

32

 

 

2

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUZJA

 

 

 

 

 

 

 

Przedmioty

szkolne

 

 

Punkty AMS

 

 

 

(skala 4-10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

50

 

 

9

 

 

45

 

 

8

 

 

40

 

 

7

 

 

35

 

 

6

 

 

30

 

 

5

 

 

25

 

 

4

 

 

0

 

 1. Jeśli np. wynik wynosi 15, to mnożymy go raz 5, czyli punkty AMS w takim przypadku wynoszą 75

IRLANDIA

 

 

Ordinary level od 2017 r.

 

 

Punkty AMS

 

 

Higher level od 2017 r.

 

 

Punkty AMS

 

 

 

(skala literowa)

 

 

 

 

(skala literowa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1

60

 

 

H1

 

 

100

 

 

 

O2

54

 

 

H2

 

 

89

 

 

 

O3

48

 

 

H3

 

 

79

 

 

 

O4

42

 

 

H4

 

 

69

 

 

 

O5

36

 

 

H5

 

 

59

 

 

 

O6

30

 

 

H6

 

 

49

 

 

 

O7

24

 

 

H7

 

 

39

 

 

 

O8

0

 

 

H8

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAZACHSTAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmioty szkolne (Atestat)

 

 

Punkty AMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skala 2-5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LITWA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmioty szkolne

 

 

 

 

 

Egzaminy

państwowe

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkty AMS

 

 

(Brandos Atestatas)

 

 

Punkty AMS

 

 

 

(skala 1-10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skala 1-100)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

37

 

 

1-100 – przypisujemy kolejne wartości

 

7

 

30

 

 

 

 

 

 

zgodnie z wynikiem kandydata

 

6

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOŁDAWIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmioty szkolne

 

 

Punkty AMS

 

 

 

 

 

 

 

 

(skala 1-10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00

 

 

50

 

 

 

 

 

 

 

9.00-9.99

 

 

45

 

 

 

 

 

 

 

8.00-8.99

 

 

37

 

 

 

 

 

 

 

7.00-7.99

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

6.00-6.99

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

5.00-5.99

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

1.00-4.99

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEMCY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmioty szkolne (Zeugnis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

der

Allgemeinen

 

 

Punkty AMS

 

 

 

 

 

 

 

 

Hochschulreife)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skala 1-6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

50

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

45

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

37

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROSJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmioty szkolne (Atestat)

 

 

Punkty AMS

 

 

Egzaminy

EGE

 

Punkty AMS

 

 

(skala 2-5)

 

 

 

 

 

(skala 1-100)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

50

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

42

 

 

1-100 – przypisujemy kolejne wartości

3

 

 

20

 

 

zgodnie z wynikiem kandydata

2

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SŁOWACJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmioty

szkolne

 

 

 

 

 

Egzaminy

maturalne

 

 

 

 

 

 

Punkty AMS

 

 

(Vysvedčenie

o   maturitnej

 

Punkty AMS

 

 

(skala 1-5)

 

 

 

 

 

skúške)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skala 1-100)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

50

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

40

 

 

1-100 – przypisujemy kolejne wartości

3

 

 

30

 

 

 

 

 

 

zgodnie z wynikiem kandydata

4

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

SZWECJA

 

 

Do 2013 r. (skala literowa)

 

 

Punkty AMS

 

 

Po 2013 r. (skala literowa)

 

 

Punkty AMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MVG

 

 

 

100

 

 

A

100

 

 

 

 

VG

 

 

 

85

 

 

B

90

 

 

 

 

G

 

 

 

40

 

 

C

75

 

 

 

 

IG

 

 

 

0

 

 

D

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURCJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmioty

szkolne

 

 

Punkty AMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skala procentowa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30% – 100%

 

 

 

Przypisujemy

kolejne  wartości  zgodnie  z

wynikiem

 

 

 

 

 

 

 

kandydata i wymnażamy x 0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% - 29,99%

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKRAINA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmioty szkolne (Atestat)

 

 

Punkty AMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skala 1-12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-5

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmioty

szkolne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(High

School

Diploma)

 

 

Punkty AMS

 

 

 

 

 

 

 

 

(skala literowa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A, A+

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

A-

 

 

 

 

47

 

 

 

 

 

 

 

 

B+

 

 

 

 

43

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

B-

 

 

 

 

37

 

 

 

 

 

 

 

 

C+

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

C-

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

D+

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

D-

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIELKA BRYTANIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General

Certificate

of

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secondary

Education

 

 

Punkty AMS

 

 

Egzaminy GCE A-Levels5

 

 

Punkty AMS

 

 

(GCSE)

 

 

 

 

 

 

 

(skala literowa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skala literowa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A*

 

 

 

 

60

 

 

A*

100

 

 

A

 

 

 

 

54

 

 

A

90

 

 

B

 

 

 

 

45

 

 

B

75

 

 

C

 

 

 

 

36

 

 

C

60

 

 

D

 

 

 

 

27

 

 

D

45

 

 

E

 

 

 

 

18

 

 

E

30

 

 

 

 

 

 

 

WAEC / WASSCE / NECO – Gambia, Ghana, Liberia, Nigeria, Sierra Leone

 

 

 

 

Przedmioty szkolne

 

 

 

Punkty AMS

 

 

 

 

 

 

 

(skala literowo, liczbowa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

B2

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

B3

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

C4

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

C5

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

C6

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

D7, E8, F9

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 1. *Wymagane są co najmniej trzy egzaminy GCE A‐Levels.


INNY KRAJ (skala procentowa)

 

Ocena   na

świadectwie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dojrzałości

lub

 

 

Punkty AMS

 

 

maturalnym

uzyskanym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w innym kraju

 

 

 

 

90%

- 100%

 

 

50

 

80%

- 89,99%

 

 

45

 

60%

- 79,99%

 

 

40

 

40%

- 55,99%

 

 

28

 

20%

- 39,99%

 

 

20

 

0 - 19,99%

 

 

0

 

               

 


INNY KRAJ (skala literowa i/lub opisowa)

 

Ocena

na

świadectwie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dojrzałości

 

lub

 

 

Punkty AMS

 

 

maturalnym

uzyskanym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w innym kraju

 

 

 

 

 

 

A – Excellent

 

 

 

50

 

 

B – Very good

 

 

 

45

 

 

C – Good

 

 

 

 

40

 

 

D – Satisfactory or Credit

 

 

28

 

 

E – Mediocre or Pass

 

 

20

 

 

F – Fail

 

 

 

 

0

 

 

W przypadku kandydatów z krajów, w których funkcjonują inne, nieprzystające systemy ocen, komisja rekrutacyjna stosuje najbardziej zbliżony z podanych wyżej systemów ocen.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Morska w Szczecinie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Morska w Szczecinie

Komentarze (0)