Ogólne zasady rekrutacji na UWS 2023/2024

Artykuł archiwalny

Uniwersytet w Siedlcach rekrutacja 2023 - zasady rekrutacji na UHP w Siedlcach 2023/2024

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024 na Uniwersytecie w Siedlcach. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2023.
 
UCHWAŁA Nr 158/2022 SENATU UNIWERSYTETU w Siedlcach z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w roku akademickim 2023/2024

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) oraz § 21 ust. 2 pkt 10 Statutu UWS uchwala się, co następuje:

 

Postanowienia ogólne

§ 1

 

 1. Rekrutację na studia pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie w Siedlcach (dalej „UWS”) prowadzi się w następujących terminach:

 

 1. w przypadku studiów, na których kształcenie rozpoczyna się od semestru zimowego, rekrutację rozpoczyna się nie później niż 31 maja 2023 r. i kończy nie później niż 29 września 2023 r.;

 

 1. w przypadku studiów drugiego stopnia, na których kształcenie rozpoczyna się od semestru letniego, rekrutację rozpoczyna się nie wcześniej niż 19 stycznia 2024 r. i trwa ona nie dłużej niż do rozpoczęcia tego semestru w przypadku studiów stacjonarnych oraz do terminu pierwszego zjazdu w przypadku studiów niestacjonarnych, z zastrzeżeniem, że osoby przyjęte na studia w tej rekrutacji muszą mieć możliwość skorzystania z pełnego wymiaru przewidzianych zajęć.

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone etapami, w ramach terminów określonych w ust. 1, do wyczerpania liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów.

 

 1. Rektor, na wniosek dziekana wydziału, może dokonać zmiany w ustalonych liczbach miejsc.

 

 1. Rektor, w terminie do dnia 31 marca 2023 r., określi szczegółowy terminarz organizacji postępowania rekrutacyjnego oraz szczegółowe zasady prowadzenia rekrutacji elektronicznej.

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne składa się z postępowania kwalifikacyjnego oraz z wpisu na listę studentów albo decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

 

 1. Osoba przyjęta na studia rozpoczyna studia i nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania.

 

§ 2

 

 1. Rekrutację na pierwszy rok studiów prowadzą wydziałowe komisje rekrutacyjne, powołane przez dziekanów, zgodnie z zasadami określonymi przez rektora w drodze zarządzenia.

 

 1. Rekrutację prowadzi się na poszczególne kierunki, poziomy i formy studiów.

 

§ 3

 

 1. Rektor, na uzasadniony wniosek dziekana, może podjąć decyzję o uruchomieniu kierunku studiów także w przypadku, gdy liczba kandydatów jest mniejsza niż ustalona liczba miejsc dla danego kierunku.

 

 1. Rektor, na wniosek dziekana, może podjąć decyzję o zamknięciu rekrutacji na kierunek, poziom lub formę studiów na każdym etapie postępowania rekrutacyjnego.

 

§ 4

 

 1. O przyjęcie na studia może ubiegać się osoba, która:

 

 1. w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie posiada dokument określony w art. 69 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce tzn.: świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie nowej matury, świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie starej matury, świadectwo maturalne uzyskane za granicą, dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureat), dyplom matury europejskiej (European Baccalaureat);

 

 1. w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – dyplom ukończenia studiów, z zastrzeżeniem pkt 3 i 4;

 

 1. posiada dyplom magistra inżyniera lub inżyniera – w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek chemia, gospodarka przestrzenna, informatyka, rolnictwo, zoopsychologia z animaloterapią lub zootechnika;

 

 

 1. posiada dyplom licencjata pielęgniarstwa – w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek pielęgniarstwo;

 

 1. wprowadziła swoje dane do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), zgodnie z zasadami określonymi w § 8;

 

 1. wniosła opłatę rekrutacyjną w wysokości ustalonej przez rektora, w drodze odrębnego zarządzenia.

 

 1. Osoba posiadająca świadectwo maturalne uzyskane za granicą (inne niż dyplom matury międzynarodowej IB lub dyplom matury europejskiej EB) może ubiegać się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie w przypadku, gdy dokument ten jest zalegalizowany lub opatrzony apostille i gdy zawiera stwierdzenie, iż dana osoba ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym dokument został wydany, z zastrzeżeniem ust. 4.

 

 1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia może ubiegać się osoba, która posiada zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończeni a studiów wyższych za granicą, uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich) w państwie, w którym został wydany, a następnie uznany za równorzędny z odpowiednim dyplomem polskim, z zastrzeżeniem ust. 4.

 

 1. W przypadku świadectwa maturalnego lub dyplomu wydanego w kraju, z którym Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym Polska zawarła taką umowę, ale dokument ten nie jest nią objęty, kandydat składa zaświadczenie o nostryfikacji albo decyzję administracyjną wydaną przez właściwego kuratora oświaty potwierdzającą uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia.

 

 1. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości lub poświadczone przez właściwego konsula RP.

 

§ 5

 

 1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim jest poświadczenie przez kandydata znajomości języka angielskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy potwierdzonego odpowiednim dokumentem.

 

 1. Za dokument poświadczający znajomość języka angielskiego uznaje się:

 

 

 1. dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego określony w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1233 ze zm.) lub

 

 1. świadectwo, dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie szkoły ponadpodstawowej lub uczelni wyższej, w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim lub

 

 1. uzyskane w procesie rekrutacji potwierdzenie, że stopień znajomości języka angielskiego kandydata pozwala na podjęcie studiów w tym języku.

 

§ 6

 

 1. Przyjęcie na studia cudzoziemców przeprowadza się zgodnie z zasadami określonymi w art. 323 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

 1. Szczegółowe zasady podejmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców w UWS określa odrębne zarządzenie rektora.

 

 1. Decyzje administracyjne o przyjęciu lub odmowie przyjęcia cudzoziemca na studia podejmuje rektor.

 

§ 7

 

 1. Kandydaci z niepełnosprawnością oraz kandydaci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi podlegają tej samej procedurze kwalifikacyjnej, co wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie na studia.

 

 1. W przypadku niepełnosprawności kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia lub kandydata ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, uniemożliwiającymi udział w rozmowie kwalifikacyjnej, kandydat może ubiegać się o dostosowanie warunków rozmowy do swoich potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

 

 1. Kandydat, o którym mowa w ust. 2, składa wniosek o dostosowanie warunków rozmowy nie później niż na trzy dni przed zakończeniem właściwego dla siebie terminu dokonywania zgłoszeń rekrutacyjnych w danej turze rekrutacji do właściwej komisji rekrutacyjnej. W przypadku niedotrzymania procedury wniosek nie jest rozpatrywany.

 

 1. Sposób dostosowania warunków rozmowy ustalany jest w indywidualnie, na podstawie wniosku oraz aktualnej dokumentacji potwierdzającej specyfikę niepełnosprawności.

 

 1. Decyzję, o której mowa w ust. 4, podejmuje odpowiednio przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej w uzgodnieniu z Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.

 

 

§ 8

 

 1. Kandydat dokonując rejestracji w systemie IRK wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz na potrzeby dokumentowania przebiegu studiów. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie, będące laureatami lub finalistami olimpiad i konkursów, o których mowa w § 16, składają dodatkowo, we właściwej komisji rekrutacyjnej, dokumenty potwierdzające status laureata lub finalisty, bezpośrednio po dokonaniu rejestracji w systemie IRK.

 

 1. Rejestrację uznaje się za wiążącą po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich wymaganych danych, wyborze kierunku studiów, wniesieniu opłaty rekrutacyjnej oraz uzyskaniu przez UWS potwierdzenia bankowego o wpływie tej opłaty na rachunek UWS.

 

 1. Komisja rekrutacyjna, po otrzymaniu od kandydata kompletu dokumentów, sprawdza poprawność wpisanych do systemu IRK danych. Wszelkie konsekwencje związane z błędnym wypełnieniem pól formularzy internetowych, ich niewypełnieniem lub podaniem informacji nieprawdziwych ponosi osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia.

 

§ 9

 

 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

 

 1. Po zakończeniu każdego etapu postępowania rekrutacyjnego, na podstawie wyników uzyskanych przez wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie na dany kierunek, formę, poziom studiów tworzy się:

 

 1. listę rankingową, w malejącej kolejności uzyskanych punktów lub ocen (studia drugiego stopnia), która określa kolejność przyjmowania na studia;

 

 1. listę zakwalifikowanych do przyjęcia – dotyczy pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie;

 

 1. listę osób spełniających warunek do wpisania na listę studentów;

 

 1. listę osób nieprzyjętych na studia;

 

 1. protokół zbiorczy;

 

 1. protokół indywidualny dla każdego kandydata.

 

 1. Wszystkie protokoły podpisują przewodniczący i wszyscy członkowie komisji rekrutacyjnej. Decyzje i listy podpisuje w imieniu komisji rekrutacyjnej przewodniczący tej komisji lub wiceprzewodniczący, z zastrzeżeniem § 6 ust.

 

 

 1. Skreślenia i zmiany dokonywane na listach i w protokole potwierdza przewodniczący/wiceprzewodniczący komisji swoim podpisem.

 

 1. Kandydatom, którzy nie zostali przyjęci na studia z powodu braku miejsc lub nieuruchomienia kierunku lub formy studiów, komisja rekrutacyjna może zaproponować przyjęcie na inną formę lub kierunek studiów, pod warunkiem spełnienia wymagań, o których mowa w § 11 albo § 18.

 

§ 10

 

 1. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 

 1. Od decyzji komisji rekrutacyjnej służy odwołanie do rektora, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem właściwej komisji rekrutacyjnej.

 

 1. Od decyzji Rektora, o której mowa w § 6 ust. 3, służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 

 1. Rekrutacja na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie

 

§ 11

 

 1. Dla kandydatów na studia pierwszego stopnia posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie nowej lub starej matury lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą albo dyplom IB albo EB, rekrutacja odbywa się na podstawie listy rankingowej, sporządzonej z uwzględnieniem punktów uzyskanych z:

 

Lp.

Kierunek studiów

Forma

Podstawa rekrutacji:

 

 

studiów

 

 

 

 

 

1

 

2

3

 

 

 

 

1

Administracja

stacjonarne

dwa przedmioty spośród: geografia, historia,

 

 

niestacjonarne

informatyka, język obcy, język polski,

 

 

 

matematyka, wiedza  o społeczeństwie

 

 

 

 

2

Agroleśnictwo

stacjonarne

dwa przedmioty spośród: biologia, chemia,

 

 

niestacjonarne

fizyka, geografia, język obcy, język polski,

 

 

 

matematyka, wiedza o społeczeństwie

 

 

 

 

 

Lp.

Kierunek studiów

Forma

Podstawa rekrutacji:

 

 

studiów

 

 

 

 

 

3

Analiza danych

stacjonarne

dwa przedmioty: obowiązkowo matematyka, do

 

 

 

wyboru informatyka, język obcy

 

 

 

 

4

Analityka z

stacjonarne

dwa przedmioty spośród: język obcy, język

 

diagnostyką

 

polski, biologia, chemia, fizyka, geografia,

 

molekularną

 

informatyka,  matematyka

 

 

 

 

5

Bezpieczeństwo

stacjonarne

dwa przedmioty spośród: fizyka, geografia,

 

informacyjne

niestacjonarne

historia, informatyka, język obcy, język polski,

 

 

 

matematyka, wiedza o społeczeństwie

 

 

 

 

6

Bezpieczeństwo

stacjonarne

dwa przedmioty spośród: język obcy, geografia,

 

międzynarodowe

 

historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

 

 

 

 

7

Bezpieczeństwo

stacjonarne

dwa przedmioty spośród: język obcy, język

 

narodowe

niestacjonarne

polski, geografia, historia, matematyka, wiedza

 

 

 

o społeczeństwie

 

 

 

 

8

Bezpieczeństwo

stacjonarne

dwa przedmioty spośród: język obcy, język

 

wewnętrzne

niestacjonarne

polski, geografia, historia, matematyka, wiedza

 

 

 

o społeczeństwie

 

 

 

 

9

Biologia

stacjonarne

dwa przedmioty spośród: informatyka, język

 

 

niestacjonarne

obcy, język polski, biologia, chemia, fizyka,

 

 

 

geografia, matematyka

 

 

 

 

10

Biologia sądowa

stacjonarne

dwa przedmioty spośród: informatyka, język

 

 

 

obcy, język polski, biologia, chemia, fizyka,

 

 

 

geografia, matematyka

 

 

 

 

11

Biology (studia w

stacjonarne

dwa przedmioty spośród: informatyka, język

 

jęz. angielskim)

 

obcy,  biologia, chemia, fizyka, geografia,

 

 

 

matematyka

 

 

 

 

12

Chemia

stacjonarne

dwa przedmioty spośród: biologia, chemia,

 

 

 

fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

 

 

 

 

13

Dietetyka

stacjonarne

dwa przedmioty spośród: biologia, chemia,

 

 

 

fizyka, informatyka, język obcy, język polski,

 

 

 

matematyka

 

 

 

 

14

Filologia polska

stacjonarne

dwa przedmioty: obowiązkowo język polski, do

 

 

 

wyboru język obcy, historia

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Kierunek studiów

Forma

Podstawa rekrutacji:

 

 

studiów

 

 

 

 

 

15

Filologia 1)

stacjonarne

dwa przedmioty: obowiązkowo język angielski,

 

 

niestacjonarne

do wyboru język polski lub drugi język obcy

 

 

 

 

16

Gospodarka

stacjonarne

dwa przedmioty spośród: biologia, chemia,

 

odpadami i

 

fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

 

recykling

 

 

 

 

 

 

17

Gospodarka

stacjonarne

dwa przedmioty spośród: biologia, chemia,

 

przestrzenna

 

fizyka, geografia, język obcy, język polski,

 

 

 

matematyka, wiedza o społeczeństwie

 

 

 

 

18

Historia

stacjonarne

dwa przedmioty spośród: geografia, historia,

 

 

 

historia sztuki, język obcy, język polski, język

 

 

 

łaciński i kultura antyczna, wiedza o

 

 

 

społeczeństwie

 

 

 

 

19

Information

stacjonarne

dwa przedmioty spośród: fizyka, geografia,

 

security (studia w

 

historia, informatyka, język angielski,

 

jęz. angielskim)

 

matematyka, wiedza o społeczeństwie

 

 

 

 

20

Informatyka

stacjonarne

dwa przedmioty spośród: fizyka, informatyka,

 

 

niestacjonarne

język obcy, matematyka

 

 

 

 

21

Instrumentalna

stacjonarne

dwa przedmioty spośród: biologia, chemia,

 

analityka

 

fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

 

chemiczna

 

 

 

 

 

 

22

Inżynieria

stacjonarne

dwa przedmioty spośród: matematyka, fizyka,

 

procesów

 

chemia, informatyka, język obcy

 

technologicznych

 

 

 

 

 

 

23

Kosmetologia

stacjonarne

dwa przedmioty spośród: biologia, chemia,

 

 

 

fizyka, informatyka, język obcy,  matematyka

 

 

 

 

24

Kryminologia

stacjonarne

dwa przedmioty spośród: geografia, historia,

 

 

niestacjonarne

język obcy, język polski, matematyka, wiedza o

 

 

 

społeczeństwie

 

 

 

 

25

Logistics (studia w

stacjonarne

dwa przedmioty spośród: geografia, historia,

 

jęz. angielskim)

 

informatyka, język angielski, matematyka,

 

 

 

wiedza o społeczeństwie

 

 

 

 

26

Logistyka

stacjonarne

dwa przedmioty spośród: geografia, historia,

 

 

niestacjonarne

informatyka, język obcy, język polski,

 

 

 

matematyka, wiedza o społeczeństwie

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Kierunek studiów

Forma

Podstawa rekrutacji:

 

 

studiów

 

 

 

 

 

27

Logopedia z

stacjonarne

rozmowa kwalifikacyjna - sprawdzenie

 

audiologią

 

poprawności wymowy (na podstawie rozmowy

 

 

 

spontanicznej i czytania) oraz przydatności do

 

 

 

zawodu; konkurs świadectw dojrzałości:

 

 

 

obowiązkowo język polski

 

 

 

 

28

Matematyka

stacjonarne

dwa przedmioty: obowiązkowo matematyka, do

 

 

 

wyboru fizyka, informatyka, język obcy

 

 

 

 

29

Pedagogika

stacjonarne

dwa przedmioty spośród: biologia, geografia,

 

 

niestacjonarne

historia, język obcy, język polski, matematyka,

 

 

 

wiedza o społeczeństwie

 

 

 

 

30

Pielęgniarstwo

stacjonarne

dwa przedmioty spośród: biologia, chemia,

 

 

 

fizyka, geografia, język obcy, język polski,

 

 

 

matematyka

 

 

 

 

31

Ratownictwo

stacjonarne

dwa przedmioty spośród: biologia, chemia,

 

medyczne

 

fizyka, geografia, język obcy, język polski,

 

 

 

informatyka, matematyka

 

 

 

 

32

Rolnictwo

stacjonarne

dwa przedmioty spośród: biologia, chemia,

 

 

niestacjonarne

fizyka, geografia, język obcy, język polski,

 

 

 

matematyka, wiedza o społeczeństwie

 

 

 

 

33

Sztuki plastyczne

stacjonarne

dwa przedmioty spośród: biologia, geografia,

 

 

 

historia, historia sztuki, język obcy, język polski,

 

 

 

informatyka, matematyka, wiedza   o

 

 

 

społeczeństwie

 

 

 

 

34

Turystyka i

stacjonarne

dwa przedmioty spośród: biologia, chemia,

 

rekreacja

 

fizyka, geografia, język obcy, język polski,

 

 

 

matematyka, wiedza  o społeczeństwie

 

 

 

 

35

Zarządzanie

stacjonarne

dwa przedmioty spośród: geografia, historia,

 

 

niestacjonarne

informatyka, język obcy,  język polski,

 

 

 

matematyka, wiedza o społeczeństwie

 

 

 

 

36

Zoopsychologia z

stacjonarne

dwa przedmioty spośród: biologia, chemia,

 

animaloterapią

 

fizyka, geografia, język obcy, język polski,

 

 

 

matematyka, wiedza o społeczeństwie

 

 

 

 

37

Zootechnika

stacjonarne

dwa przedmioty spośród: biologia, chemia,

 

 

niestacjonarne

fizyka, geografia, język obcy, język polski,

 

 

 

matematyka, wiedza o społeczeństwie

 

 

 

 

 

 

 

 1. na kierunku filologia wiodącym językiem kształcenia jest język angielski

 

 1. Dla kandydatów na jednolite studia magisterskie posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie nowej lub starej matury lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą albo dyplom IB albo EB, rekrutacja odbywa się na podstawie listy rankingowej, sporządzonej z uwzględnieniem punktów uzyskanych z:

 

Lp.

Kierunek studiów

Forma

Podstawa rekrutacji:

 

 

studiów

 

 

 

 

 

1

 

2

3

 

 

 

 

1

Pedagogika

stacjonarne

dwa przedmioty spośród: biologia, geografia,

 

przedszkolna i

niestacjonarne

historia, język obcy, język polski, matematyka,

 

wczesnoszkolna

 

wiedza o społeczeństwie

 

 

 

 

2

Pedagogika

stacjonarne

dwa przedmioty spośród: biologia, geografia,

 

specjalna

niestacjonarne

historia, język obcy, język polski, matematyka,

 

 

 

wiedza o społeczeństwie

 

 

 

 

3

Prawo

stacjonarne

dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język

 

 

niestacjonarne

obcy, język polski, matematyka, wiedza  o

 

 

 

społeczeństwie

 

 

 

 

 

 1. Warunkiem dopuszczenia do rozmowy kwalifikacyjnej na kierunek logopedia z audiologią jest dostarczenie (w dniu rozmowy kwalifikacyjnej) audiogramu, potwierdzającego prawidłowy słuch kandydata. Wada wymowy uniemożliwia przyjęcie na studia.

 

 1. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali 0-200 punktów. Uzyskanie wyniku poniżej 30 punktów oznacza niezdanie tej rozmowy i skutkuje nieprzyjęciem na studia.

 

 1. Kandydat, który nie zgłosił się na rozmowę, otrzymuje 0 pkt.

 

§ 12

 

 1. W przypadku kandydatów z nową maturą, pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, brana jest wyłącznie część pisemna egzaminu maturalnego.

 

 1. Podstawą rekrutacji jest liczba punktów procentowych uzyskanych z przedmiotu na poziomie podstawowym, według zasady 1%=1 pkt, albo liczba punktów uzyskanych z przedmiotu na poziomie rozszerzonym, pomnożona przez 2.

 

 

 1. Wynik matury dwujęzycznej z języka obcego nowożytnego przeliczany jest na poziom rozszerzony, z zastosowaniem zasady określonej w ust. 2, a następnie przemnożony przez współczynnik 1,25, z zastrzeżeniem, że wynik ostateczny nie może przekroczyć 200 punktów.

 

 1. Kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.

 

§ 13

 

Dla kandydatów ze starą maturą podstawą rekrutacji są oceny z egzaminu dojrzałości (część pisemna i ustna), przeliczane na punkty w następujący sposób:

 

6,0 – 100 pkt

 

5,0 – 90 pkt

 

4,0 – 70 pkt

 

3,0 – 50 pkt

 

2,0 – 30 pkt

 

Ostateczny wynik jest sumą punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z danego przedmiotu na świadectwie dojrzałości. Kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.

 

§ 14

 

 1. Dla kandydatów z maturą zagraniczną podstawą rekrutacji są przedmioty maturalne na poziomie odpowiadającym poziomowi podstawowemu lub rozszerzonemu na egzaminie maturalnym, z zastrzeżeniem ust. 2.

 

 1. W przypadku braku możliwości zdawania przez kandydata przedmiotu maturalnego wymaganego w procesie rekrutacji komisja rekrutacyjna może uwzględnić wynik z innego równoważnego przedmiotu maturalnego zdawanego przez kandydata.

 

 1. Sposób przeliczania wyników uzyskanych na maturze przez kandydata, o którym mowa w ust. 1, oraz ustalania na ich podstawie końcowego wyniku postępowania kwalifikacyjnego, decydującego o miejscu kandydata na liście rankingowej, dostosowany jest do systemu oceniania i obliczania wyników kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny.

 

§ 15

 

 1. Ostateczna liczba punktów jaką otrzyma osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie obliczona na zasadach określonych w § 11-14, liczona jest jako:

 

 1. suma punktów z dwóch wskazanych przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia przedmiotów, z zastrzeżeniem pkt 2-3;

 

 

 1. suma ¾ liczby punktów z języka angielskiego i ¼ liczby punktów z języka polskiego lub drugiego języka obcego – w przypadku osób ubiegających się o przyjęcie na kierunek filologia;

 

 1. suma ¾ liczby punktów z języka polskiego i ¼ liczby punktów z rozmowy kwalifikacyjnej – w przypadku kierunku logopedia z audiologią.

 

 1. Zapis „zwolniony” na świadectwie maturalnym, jest równoznaczny

 

z uzyskaniem przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia maksymalnej liczby punktów z danego przedmiotu.

 

 1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia, posiadające maturę międzynarodową (IB) lub maturę europejską (EB), otrzymują maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu rekrutacyjnym, jeżeli posiadają na dyplomie punkty z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym na wybrany kierunek studiów.

 

 1. Kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów w roku akademickim 2023/2024, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, mogą złożyć wniosek do właściwej komisji rekrutacyjnej w terminie do 29 września 2023 r. o sprostowanie/podwyższenie wyniku postępowania rekrutacyjnego.

 

§ 16

 

Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego/kwalifikacyjnego, na podstawie złożonych dokumentów, na studia przyjmowani są:

 

 1. laureaci i finaliści olimpiad określonych odrębną uchwałą Senatu UWS;

 

 1. laureaci Konkursu Historycznego w Grodnie o nazwie „Dzieje Polski" - na kierunek historia;

 

 1. laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej – na kierunek filologia polska, historia;

 

 1. laureaci ogólnopolskiego konkursu „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca” - na kierunek agroleśnictwo, rolnictwo i zootechnika;

 

 1. laureaci i finaliści stopnia okręgowego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych na kierunek agroleśnictwo, gospodarka przestrzenna, rolnictwo, zoopsychologia z animaloterapią, zootechnika;

 

 1. laureaci ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc” na kierunek ratownictwo medyczne;

 

 1. laureaci Międzynarodowych Zimowych Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym na kierunek ratownictwo medyczne.

 

 

§ 17

 

 1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, zobowiązane są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów, po otrzymaniu na osobiste konto rejestracyjne informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia.

 

 1. W przypadku kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego warunkiem przystąpienia do tego postępowania jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia, bezpośrednio po dokonaniu rejestracji w systemie IRK.

 

 1. Złożenie dokumentów przez kandydata traktowane jest jako wniosek o wpisanie na listę studentów.

 

 1. Niezłożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie skutkuje nieprzyjęciem na studia.

 

 1. W przypadku osób ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie do kompletu dokumentów zalicza się:

 

 1. kserokopię świadectwa dojrzałości, dyplomu IB, dyplomu EB lub świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą (oryginał lub odpis dokumentu do wglądu);

 

 1. ankietę osobową zawierającą zdjęcie kandydata zgodne z wymaganiami stosowanymi dla fotografii do dowodów osobistych, wydrukowaną z osobistego konta rejestracyjnego kandydata;

 

 1. podanie o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej, wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne swojej fotografii w przypadku kandydatów nieposiadających ELS wydanej przez UWS;

 

 1. oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne na wybranym kierunku studiów;

 

 1. potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

 

 1. W przypadku osób ubiegających się o przyjęcie na studia na kierunek agroleśnictwo, analityka z diagnostyką molekularną, biologia, biologia sądowa, chemia, dietetyka, gospodarka odpadami i recykling, informatyka, instrumentalna analityka chemiczna, inżynieria procesów technologicznych, kosmetologia, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, rolnictwo, zoopsychologia z animaloterapią, zootechnika, komisja rekrutacyjna wydaje kandydatowi skierowanie do lekarza medycyny pracy. Kandydat zobowiązany jest do dostarczenia w terminie określonym w informacji o wpisaniu na listę studentów zaświadczenia lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku do właściwego dziekan atu. Niedopełnienie tego obowiązku uniemożliwi podjęcie studiów.

 

 

 1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na kierunek kosmetologia, zobowiązane są do dostarczenia do właściwego dziekanatu - w terminie określonym w informacji o wpisaniu na listę studentów, zaświadczenia o odbyciu szczepienia przeciwko WZW typu B. Niedopełnienie tego obowiązku uniemożliwi podjęcie studiów.

 

 1. Od kandydata ze świadectwem maturalnym uzyskanym za granicą może być wymagane dodatkowo:

 

 1. zaświadczenie potwierdzające, iż złożone świadectwo maturalne uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w każdym typie szkoły wyższej w systemie edukacji, w którym działa instytucja wydająca dokument. Zaświadczenie to może być wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną, w której odbywała się nauka albo przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo;

 

 1. dokument przedstawiający skalę ocen, jeśli nie jest ona wskazana na świadectwie maturalnym, potwierdzony przez szkołę średnią, którą ukończył kandydat.

 

 • dokumenty te powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości lub poświadczone przez właściwego konsula RP.

 

 1. Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia składają dodatkowe dokumenty, określone w zarządzeniu rektora w sprawie podejmowania i odbywania studiów, studiów podyplomowych i innych form kształcenia w UWS przez cudzoziemców.

 

 1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na podstawie dyplomu IB lub EB, przedkładają kserokopię dyplomu oraz oryginał dyplomu do wglądu w terminie wyznaczonym przez właściwą komisję rekrutacyjną.

 

 

 1. Rekrutacja na studia drugiego stopnia

 

§ 18

 

 1. Rekrutacja na studia drugiego stopnia odbywa się na podstawie listy rankingowej sporządzonej z uwzględnieniem ocen uzyskanych z:

 

Lp.

Kierunek studiów

Forma studiów

Podstawa rekrutacji

 

 

 

 

1

2

3

4

 

 

 

 

1

Administracja

stacjonarne

ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta

 

 

niestacjonarne

tego samego lub pokrewnego kierunku

 

 

 

studiów albo rozmowa kwalifikacyjna - w

 

 

 

przypadku absolwenta innego kierunku

 

 

 

studiów

 

 

 

 

2

Bezpieczeństwo

stacjonarne

ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta

 

narodowe

niestacjonarne

tego samego lub pokrewnego kierunku

 

 

 

studiów albo rozmowa kwalifikacyjna - w

 

 

 

przypadku absolwenta innego kierunku

 

 

 

studiów

 

 

 

 

3

National security

stacjonarne

ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta

 

(studia w jęz.

 

tego samego lub pokrewnego kierunku

 

angielskim)

 

studiów albo rozmowa kwalifikacyjna w języku

 

 

 

angielskim - w przypadku absolwenta innego

 

 

 

kierunku studiów

 

 

 

 

4

Bezpieczeństwo

stacjonarne

ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta

 

wewnętrzne

niestacjonarne

tego samego lub pokrewnego kierunku

 

 

 

studiów albo rozmowa kwalifikacyjna - w

 

 

 

przypadku absolwenta innego kierunku

 

 

 

studiów

 

 

 

 

5

Biologia

stacjonarne

ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta

 

 

niestacjonarne

tego samego lub pokrewnego kierunku

 

 

 

studiów albo rozmowa kwalifikacyjna - w

 

 

 

przypadku absolwenta innego kierunku

 

 

 

studiów

 

 

 

 

6

Chemia

stacjonarne

ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta

 

 

 

tego samego lub pokrewnego kierunku

 

 

 

studiów albo rozmowa kwalifikacyjna - w

 

 

 

przypadku absolwenta innego kierunku

 

 

 

studiów

 

 

 

 

7

Dietetyka

stacjonarne

ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta

 

 

 

tego samego lub pokrewnego kierunku

 

 

 

studiów albo rozmowa kwalifikacyjna - w

 

 

 

przypadku absolwenta innego kierunku

 

 

 

studiów

 

 

 

 

8

Filologia 1)

stacjonarne

ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta

 

 

niestacjonarne

tego samego lub pokrewnego kierunku

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Kierunek studiów

Forma studiów

Podstawa rekrutacji

 

 

 

 

 

 

 

studiów w zakresie języka angielskiego albo

 

 

 

rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim w

 

 

 

przypadku absolwenta innego kierunku

 

 

 

studiów

 

 

 

 

9

Filologia polska

stacjonarne

ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta

 

 

 

tego samego lub pokrewnego kierunku

 

 

 

studiów albo rozmowa kwalifikacyjna - w

 

 

 

przypadku absolwenta innego kierunku

 

 

 

studiów

 

 

 

 

10

Gospodarka

stacjonarne

ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta

 

przestrzenna

 

tego samego lub pokrewnego kierunku

 

 

 

studiów albo rozmowa kwalifikacyjna - w

 

 

 

przypadku absolwenta innego kierunku

 

 

 

studiów

 

 

 

 

11

Historia

stacjonarne

ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta

 

 

 

tego samego lub pokrewnego kierunku

 

 

 

studiów albo rozmowa kwalifikacyjna - w

 

 

 

przypadku absolwenta innego kierunku

 

 

 

studiów

 

 

 

 

12

Informatyka

stacjonarne

ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta

 

 

niestacjonarne

tego samego lub pokrewnego kierunku

 

 

 

studiów albo rozmowa kwalifikacyjna - w

 

 

 

przypadku absolwenta innego kierunku

 

 

 

studiów

 

 

 

 

13

Kryminologia

stacjonarne

ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta

 

 

niestacjonarne

tego samego lub pokrewnego kierunku

 

 

 

studiów albo rozmowa kwalifikacyjna - w

 

 

 

przypadku absolwenta innego kierunku

 

 

 

studiów

 

 

 

 

14

Logistyka

stacjonarne

ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta

 

 

niestacjonarne

tego samego lub pokrewnego kierunku

 

 

 

studiów albo rozmowa kwalifikacyjna - w

 

 

 

przypadku absolwenta innego kierunku

 

 

 

studiów

 

 

 

 

15

Logopedia

stacjonarne

ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta

 

 

 

kierunku logopedia lub logopedia z audiologią

 

 

 

albo rozmowa kwalifikacyjna - w przypadku

 

 

 

absolwenta pokrewnego kierunku studiów z

 

 

 

zastrzeżeniem § 19 ust. 1

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Kierunek studiów

Forma studiów

Podstawa rekrutacji

 

 

 

 

16

Matematyka

stacjonarne

ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta

 

 

 

tego samego lub pokrewnego kierunku

 

 

 

studiów albo rozmowa kwalifikacyjna - w

 

 

 

przypadku absolwenta innego kierunku

 

 

 

studiów

 

 

 

 

17

Mathematics

stacjonarne

ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta

 

(studia w jęz.

 

tego samego lub pokrewnego kierunku

 

angielskim)

 

studiów albo rozmowa kwalifikacyjna w języku

 

 

 

angielskim - w przypadku absolwenta innego

 

 

 

kierunku studiów

 

 

 

 

18

Pedagogika

stacjonarne

ocena z dyplomu w przypadku absolwenta

 

 

niestacjonarne

tego samego lub pokrewnego kierunku

 

 

 

studiów z zastrzeżeniem § 19 ust. 2

 

 

 

 

19

Pielęgniarstwo

stacjonarne

ocena z dyplomu

 

 

 

 

20

Rolnictwo

stacjonarne

ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta

 

 

niestacjonarne

tego samego lub pokrewnego kierunku

 

 

 

studiów albo rozmowa kwalifikacyjna - w

 

 

 

przypadku absolwenta innego kierunku

 

 

 

studiów.

 

 

 

 

21

Sztuki plastyczne

stacjonarne

ocena z dyplomu

 

 

 

 

22

Turystyka i

stacjonarne

ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta

 

rekreacja

 

tego samego lub pokrewnego kierunku

 

 

 

studiów albo rozmowa kwalifikacyjna - w

 

 

 

przypadku absolwenta innego kierunku

 

 

 

studiów

 

 

 

 

23

Zarządzanie

stacjonarne

ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta

 

 

niestacjonarne

tego samego lub pokrewnego kierunku

 

 

 

studiów albo rozmowa kwalifikacyjna - w

 

 

 

przypadku absolwenta innego kierunku

 

 

 

studiów

 

 

 

 

24

Management

stacjonarne

ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta

 

(studia w jęz.

 

tego samego lub pokrewnego kierunku

 

angielskim)

 

studiów albo rozmowa kwalifikacyjna w języku

 

 

 

angielskim - w przypadku absolwenta innego

 

 

 

kierunku studiów

 

 

 

 

 

Lp.

Kierunek studiów

Forma studiów

Podstawa rekrutacji

 

 

 

 

25

Zoopsychologia z

stacjonarne

ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta

 

animaloterapią

 

tego samego lub pokrewnego kierunku

 

 

 

studiów albo rozmowa kwalifikacyjna - w

 

 

 

przypadku absolwenta innego kierunku

 

 

 

studiów.

 

 

 

 

26

Zootechnika

stacjonarne

ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta

 

 

niestacjonarne

tego samego lub pokrewnego kierunku

 

 

 

studiów albo rozmowa kwalifikacyjna - w

 

 

 

przypadku absolwenta innego kierunku

 

 

 

studiów

 

 

 

 

 

 1. na kierunku filologia kształcenie prowadzone jest w zakresie języka angielskiego

 

§ 19

 

 1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek logopedia mogą ubiegać się wyłącznie absolwenci tego samego lub pokrewnego kierunku studiów posiadający uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela logopedy uzyskane zgodnie z przepisami prawa określonymi standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

 

 1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek pedagogika mogą ubiegać się wyłącznie absolwenci tego samego lub pokrewnego kierunku studiów posiadający przygotowanie pedagogiczne.

 

§ 20

 

 1. Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje zagadnienia z zakresu modułów/zajęć kierunkowych, do których odnoszą się efekty uczenia się, właściwe dla studiów pierwszego stopnia wybranego kierunku studiów.

 

 1. W przypadku konieczności rozstrzygnięcia, czy ukończony przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia kierunek studiów jest kierunkiem pokrewnym lub czy kandydat posiada wymagane niniejszymi przepisami uprawnienia, decyzję podejmuje właściwa komisja rekrutacyjna na podstawie suplementu lub indeksu osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia.

 

 1. Wykaz kierunków pokrewnych ustalany jest przez dziekana wydziału przed rozpoczęciem rekrutacji.

 

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym stosuje się następującą skalę ocen:

 

bardzo dobra

5,0

dobra plus

4,5

dobra

4,0

dostateczna plus

3,5

dostateczna

3,0

niedostateczna

2,0

 

 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia, która otrzymała ocenę niedostateczną z rozmowy kwalifikacyjnej, nie może zostać przyjęta na studia.

 

 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia, która nie zgłosi się na rozmowę kwalifikacyjną, otrzymuje decyzję o nieprzyjęciu na studia.

 

§ 21

 

W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim stosuje się skalę ocen określoną w § 20 ust. 4.

 

§ 22

 

 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, po dokonaniu rejestracji w systemie IRK, zobowiązana jest do złożenia następujących dokumentów:

 

 1. kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis dokumentu do wglądu);

 

 1. ankiety osobowej zawierającej zdjęcie kandydata zgodne z wymaganiami stosowanymi dla fotografii do dowodów osobistych, wydrukowaną z osobistego konta rejestracyjnego kandydata;

 

 1. podania o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej, wydrukowanego z osobistego konta rejestracyjnego, po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne swojej fotografii w przypadku kandydatów nieposiadających ELS wydanej przez UWS;

 

 1. oświadczenia o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne na wybranym kierunku studiów;

 

 1. potwierdzenia wniesienia opłaty rekrutacyjnej;

 

 1. potwierdzenia uzyskania przygotowania nauczycielskiego lub pedagogicznego (np. suplementu do dyplomu, indeksu) – dotyczy kandydatów na kierunek logopedia, pedagogika;

 

 1. suplementu do dyplomu lub indeksu – dotyczy wyłącznie kandydatów, w przypadku których zachodzi konieczność rozstrzygnięcia, czy ukończony przez kandydata kierunek studiów jest kierunkiem pokrewnym.

 

 1. W przypadku osób ubiegających się o przyjęcie na studia na kierunek biologia, chemia, dietetyka, informatyka, pielęgniarstwo, rolnictwo, zoopsychologia z animaloterapią, zootechnika, komisja rekrutacyjna wydaje kandydatowi skierowanie do lekarza medycyny pracy. Kandydat zobowiązany jest do dostarczenia w terminie określonym w informacji o wpisaniu na listę studentów zaświadczenia lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku do właściwego dziekanatu. Niedopełnienie tego obowiązku uniemożliwi podjęcie studiów.

 

 1. Od kandydata z dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą może być wymagane dodatkowo:

 

 1. zaświadczenie potwierdzające iż dyplom uprawnia do kontynuowania kształcenia w każdym typie szkoły wyższej w systemie edukacji, w którym działa instytucja wydająca dokument. Zaświadczenie to może być wydane przez uczelnię, w której odbywała się nauka;

 

 1. dokument przedstawiający skalę ocen, jeśli nie jest ona wskazana na dyplomie potwierdzony przez uczelnię którą ukończył kandydat – dokumenty te powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości lub poświadczone przez właściwego konsula RP.

 

 1. Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia składają dodatkowo dokumenty określone w zarządzeniu rektora w sprawie podejmowania i odbywania studiów, studiów podyplomowych i innych form kształcenia w UWS przez cudzoziemców.

 

 1. Złożenie dokumentów przez kandydata traktowane jest jako wniosek o wpisanie na listę studentów.

 

 1. Niezłożenie przez kandydata w ustalonym terminie kompletu dokumentów, skutkuje nieprzyjęciem na studia – pomimo dokonania rejestracji w IRK i wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

 

§ 22

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY SENATU

rof. dr hab. Mirosław Minkina

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet w Siedlcach

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet w Siedlcach

Komentarze (0)