Ogólne zasady rekrutacji 2023/2024

Politechnika Częstochowska rekrutacja 2023/2024

 

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024 na Politechnice Częstochowskiej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2023.

 

UCHWAŁA Nr 137/2021/2022 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie: warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2023/2024

 1. Senat Politechniki Częstochowskiej, na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia
  20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 574, z późn. zm.) oraz w związku z § 22 ust. 1 pkt 9 Statutu Politechniki Częstochowskiej, w głosowaniu jawnym, określił warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia
  w roku akademickim 2023/2024, według Załącznika nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
 2. Integralną część niniejszej uchwały stanowią następujące załączniki:

-

Załącznik nr 1.

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2023/2024,

-

Załącznik nr 2.

Zasady podejmowania studiów pierwszego i drugiego stopnia
w Politechnice Częstochowskiej przez osoby niebędące obywatelami polskimi.

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Senatu Politechniki Częstochowskiej

Rektor

Prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol

 

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2023/2024

Zasady rekrutacji określają warunki przyjęć na następujące rodzaje studiów:

 1. stacjonarne: pierwszego i drugiego stopnia
 2. niestacjonarne: pierwszego i drugiego stopnia na poszczególne kierunki, tj.:
 • budownictwo,
 • budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM,
 • automatyka i robotyka,
 • elektromobilność i energia odnawialna,
 • elektronika i telekomunikacja,
 • elektrotechnika,
 • inteligentne miasta,
 • architektura krajobrazu,
 • biotechnologia,
 • energetyka,
 • inżynieria środowiska,
 • odnawialne źródła energii,
 • zarządzanie środowiskiem,
 • informatyka,
 • inżynieria gospodarki obiegu zamkniętego,
 • matematyka stosowana i technologie informatyczne,
 • mechanika i budowa maszyn,
 • mechatronika,
 • sztuczna inteligencja i Data Science,
 • fizyka techniczna,
 • inteligentny przemysł,
 • inżynieria chemiczna i procesowa,
 • inżynieria materiałowa,
 • metalurgia,
 • zarządzanie i inżynieria produkcji,
 • angielski język biznesu,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • design i zarządzanie projektami,
 • finanse i rachunkowość w biznesie,
 • logistyka/logistics,
 • logistyka inżynierska,
 • zarządzanie/management,
 • zarządzanie jakością i produkcją/quality and production management,
 • zarządzanie w turystyce i sporcie.

§ 1

Warunki formalne

 1. Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne zobowiązani są do złożenia w wyznaczonym terminie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej następujących dokumentów:
 2. podanie-kwestionariusz o przyjęcie na studia (na specjalnym formularzu, wydrukowanym z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK),
 3. poświadczoną przez Politechnikę Częstochowską kopię:
  1. w przypadku kandydatów na studia pierwszego stopnia:
 1. świadectwa ukończenia szkoły średniej (w przypadku osób z tzw. „starą maturą”);
 2. świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 3. świadectwa dojrzałości i dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 4. świadectwa dojrzałości i dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 5. świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 6. świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 7. świadectwa lub innego dokumentu uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915, z późn. zm.);
 8. świadectwa i innego dokumentu lub dyplomu, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt. g;
 9. świadectwa lub dyplomu uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;
 10. świadectwa lub innego dokumentu uznanego za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.
  1. w przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia:
 1. dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem, o ile został wydany; dla dyplomów wydawanych przed 2005r. wraz z potwierdzonym wypisem z indeksu.

W związku z art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 574, z późn. zm.) uczelnia wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów. Kandydaci nieposiadający dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia do momentu wydania przez Uczelnię dyplomu wraz z suplementem, składają zaświadczenie wydane przez uczelnię o ukończeniu studiów wraz z numerem dyplomu, oceną na dyplomie oraz datą egzaminu dyplomowego. Kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia w Politechnice Częstochowskiej otrzymują zaświadczenie w dziekanatach wydziałów. Kandydat po odebraniu dyplomu ukończenia studiów jest zobowiązany do niezwłocznego dostarczenia uczelni dyplomu;

w przypadku dyplomów uzyskanych za granicą kandydat składa dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

 1. potwierdzenie wniesienia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia,
 2. aktualne 1 zdjęcie legitymacyjne kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 3. wniosek o udzielenie wsparcia w procesie rekrutacji – w przypadku osób z niepełnosprawnościami lub chorobami przewlekłymi (na specjalnym formularzu, wydrukowanym z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK).

W związku z prowadzoną rekrutacją internetową, złożenie ww. dokumentów będzie poprzedzone rejestracją kandydatów w systemie IRK.

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna zobowiązana jest do weryfikacji poprawności uzupełnionych danych w Podaniu – Kwestionariuszu o przyjęcie na studia w Politechnice Częstochowskiej z okazanymi przez kandydata dokumentami (m.in. świadectwem dojrzałości, świadectwem ukończenia szkoły średniej, dokumentem potwierdzającym jego tożsamość, itp.).

 1. Złożenie przez zakwalifikowanego kandydata ww. dokumentów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na dokonanie wpisu na listę studentów lub listę rezerwową oraz na przetwarzanie danych w ramach procedur rekrutacyjnych.
 2. Kandydatom z niepełnosprawnościami lub chorobami przewlekłymi zapewnia się pomoc i udogodnienia w procesie rekrutacji stosownie do ich indywidualnych potrzeb. Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami ustala formę pomocy w procesie rekrutacji indywidualnie dla każdego kandydata z niepełnosprawnością lub chorobami przewlekłymi.
 3. Kandydaci na studia pierwszego stopnia – obywatele polscy, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą, składają zalegalizowane lub opatrzone apostille zagraniczne świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo.
 4. Do zagranicznego świadectwa lub innego dokumentu uzyskanego za granicą, o którym mowa w pkt. 4, należy dołączyć tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego oraz decyzję administracyjną dotyczącą uznania w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe uzyskanych za granicą chyba, że świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą zostanie uznany za równorzędny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości lub uprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy międzynarodowej lub na podstawie odrębnych przepisów o systemie oświaty.
 5. Kandydaci na studia drugiego stopnia – obywatele polscy, którzy ukończyli uczelnię za granicą, składają zalegalizowany lub opatrzony apostille zagraniczny dyplom ukończenia studiów lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą, uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany.
 6. Do zagranicznego dyplomu ukończenia studiów lub innego dokumentu ukończenia uczelni za granicą, o którym mowa w pkt. 6, w uzasadnionych przypadkach należy dołączyć tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego oraz zaświadczenie o nostryfikacji chyba, że zostanie on uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów lub uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy międzynarodowej lub na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 574, z późn. zm.).
 7. Jeżeli podczas rekrutacji nie zostanie złożona decyzja, o której mowa w pkt. 5 lub zaświadczenie, o którym mowa w pkt. 7, kandydat zobowiązany jest do ich dostarczenia w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów, a w uzasadnionych przypadkach niezależnych od kandydata, również w terminie późniejszym ustalonym przez Rektora Politechniki Częstochowskiej.
 8. Do postępowania rekrutacyjnego dopuszczona będzie osoba, która zarejestrowała się w systemie IRK tj. założyła indywidualne konto rekrutacyjne, wprowadziła wszystkie niezbędne dane, dokonała wyboru kierunku lub kierunków studiów i uiściła opłatę za przeprowadzenie rekrutacji na studia - nie później niż w ostatnim dniu rejestracji w systemie IRK.
 9. Osiągnięcie wymaganego minimalnego dla danego kierunku wskaźnika rekrutacyjnego oraz uiszczenie ww. opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia stanowi podstawę do udziału w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym oraz zmianę statusu na zakwalifikowany.
 10. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest do złożenia, w określonym terminie, wymaganych dokumentów. Niespełnienie przez kandydata ww. wymogu jest podstawą nieprzyjęcia na studia.
 11. Wycofanie przez kandydata dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie na studia i nie upoważnia do zwrotu opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia.
 12. W przypadku przystępowania do postępowania kwalifikacyjnego na kilku kierunkach, kandydat uiszcza stosowną wielokrotność opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia.
 13. Opłaty wniesione przez kandydata nie podlegają zwrotowi. Jedynie w przypadku niepodjęcia przez kandydata studiów z powodu nieuruchomienia kierunku, kandydat może ubiegać się o zwrot opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia, składając w tym celu do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej stosowne podanie. Formularz tego podania wydaje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. Do podania należy dołączyć potwierdzenie wniesionej opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia.
 14. Politechnika nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczonymi na jego indywidualnym koncie rekrutacyjnym.
 15. Przyjęcie na studia osób niebędących obywatelami polskimi (cudzoziemców) następuje na podstawie art. 323 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 574, z późn. zm.). Rekrutację na studia przeprowadza Biuro Studentów Zagranicznych. Szczegółowa ścieżka rekrutacji dla kandydatów – cudzoziemców na studia pierwszego lub drugiego stopnia na Politechnice Częstochowskiej, określona została w Załączniku nr 2.
 16. Rektor Politechniki Częstochowskiej określa liczbę miejsc na poszczególnych kierunkach, poziomach i formach studiów na dany rok akademicki.

§ 1a

Rekrutacja uzupełniająca

 1. Kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia, którym w wyniku odwołania od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego wniesionego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego podwyższony został wynik egzaminu maturalnego ze wskazanego przez kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów przedmiotu stanowiącego podstawę rekrutacji, mogą do dnia 30 września 2023 r. złożyć do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej wniosek o przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej. Wraz z wnioskiem należy złożyć komplet dokumentów wymaganych od kandydatów na studia pierwszego stopnia.
 2. W uzasadnionych przypadkach kandydat może złożyć podanie do Rektora o przystąpienie do procesu rekrutacji po terminie.
 3. W stosunku do kandydatów, o których mowa w pkt. 1, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna zobowiązana jest uwzględnić zweryfikowany wynik egzaminu maturalnego. Przyjęcie na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych następuje w przypadku, gdy zweryfikowane wyniki przedłożone przez kandydata spełniają kryteria punktowe, ustalone przez Uczelnianej Komisję Rekrutacyjną w zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym.
 4. Rekrutacja uzupełniająca dotyczy wyłącznie rekrutacji przeprowadzanej na rok akademicki 2023/2024 oraz wyłącznie tego kierunku studiów, o przyjęcie na który uprzednio ubiegał się kandydat.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ustępie decyzje podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

§ 2

Kryteria kwalifikacji na studia

 1. Rekrutację na studia przeprowadza oraz podejmuje decyzję o wpisaniu na listę studentów Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.
 2. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Status zakwalifikowany w systemie IRK nie jest równoznaczny z wpisem na listę studentów i tym samym nie stanowi wiążącego rozstrzygnięcia w przedmiocie przyjęcia na studia.
 3. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, na wniosek kandydata, wydaje zaświadczenie o wpisie na listę studentów.
 4. Podstawą wpisu na listę studentów na studia pierwszego stopnia, jest wskaźnik rekrutacyjny uzyskany na podstawie wyników z egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:
 5. matematyka – poziom podstawowy (M) lub rozszerzony (MR), przy czym w przypadku:
 1. kandydatów, którzy zdawali egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym (MR) procent punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego mnoży się x 2,
 2. kandydatów, którzy zdawali egzamin z matematyki na poziomie podstawowym (M) i rozszerzonym (MR) do wskaźnika rekrutacyjnego zalicza się korzystniejszy wynik, przy zachowaniu zasady ppkt. 4.1. lit. a,
 3. kandydatów, którzy nie zdawali egzaminu maturalnego z matematyki liczba punktów M wynosi 20%;
  1. język polski (JP) – poziom podstawowy lub poziom rozszerzony, przy czym w przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym zalicza się korzystniejszy wynik;
  2. język obcy nowożytny (JO) – poziom podstawowy lub poziom rozszerzony, przy czym w przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym zalicza się korzystniejszy wynik;
  3. dodatkowy przedmiot klasyfikacyjny (wg tabeli nr 1) – poziom podstawowy (D) lub rozszerzony (DR) przy czym w przypadku:
 1. kandydatów, którzy zdawali egzamin z dodatkowego przedmiotu klasyfikacyjnego na poziomie rozszerzonym (DR) procent punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego mnoży się x 2,
 2. kandydatów, którzy zdawali egzamin z dodatkowego przedmiotu klasyfikacyjnego na poziomie podstawowym (D) i rozszerzonym (DR) do wskaźnika rekrutacyjnego zalicza się korzystniejszy wynik, przy zachowaniu zasady ppkt. 4.4. lit. a,
 3. kandydatów, którzy nie zdawali egzaminu maturalnego z dodatkowego przedmiotu klasyfikacyjnego liczba punktów D wynosi 20%.
 1. Dla kandydatów na studia, absolwentów z tzw. „starą maturą” wskaźnik rekrutacyjny, o którym mowa w pkt. 4 uzyskuje się z przeliczenia wybranych ocen końcowych przedmiotów ze świadectwa ukończenia szkoły (matematyka, język polski, język obcy nowożytny – w przypadku dwóch języków będzie brana ocena lepsza) oraz oceny korzystniejszej z jednego z dodatkowych przedmiotów klasyfikacyjnych z tabeli nr 1.
 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne pierwszego stopnia na podstawie egzaminu maturalnego przeprowadzonego w ramach programu Matury Międzynarodowej składają poświadczoną przez Politechnikę Częstochowską kopię Dyplomu IB (International Baccalaureate) wydanego przez International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie. Przyjęcia kandydatów z Maturą Międzynarodową na studia stacjonarne pierwszego stopnia odbywają się według wartości progowej wskaźnika rekrutacyjnego, która decyduje o zakwalifikowaniu się na studia. Do obliczenia wartości wskaźnika rekrutacyjnego ustala się następujące przeliczanie ocen z dyplomu IB, na liczby punktów (wg poniższej tabeli), stosując wagę 2:

Ocena

Liczba (%) punktów

Excellent

100

Very good

85

Good

70

Satisfactory              

55

Mediocre

30

 1. Zasady uprawnień przyznawane laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia reguluje odrębna Uchwała  Senatu Politechniki Częstochowskiej. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych będą przyjmowani na studia po przedłożeniu odpowiednich dokumentów potwierdzających udział w olimpiadzie.
 2. Student może podjąć kolejny kierunek studiów na studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych wyłącznie w drodze postępowania rekrutacyjnego. Podejmując studia na kilku kierunkach studiów, student jest zobowiązany do niezwłocznego określenia, który z nich jest pierwszym lub kolejnym kierunkiem studiów oraz do pisemnego poinformowania dziekanatów o dokonanym wyborze.

§ 3
Zasady ustalania wskaźnika rekrutacyjnego

 1. Wskaźnik rekrutacyjny jest sumą:
 2. procentu M lub MR punktów za egzamin z matematyki obliczany zgodnie z § 2 pkt 4 ppkt. 4.1.;
 3. procentu D lub DR punktów za egzamin maturalny z jednego z dodatkowych przedmiotów klasyfikacyjnych określonych w tabeli nr 1 obliczany zgodnie z § 2 pkt 4 ppkt. 4.4.;
 4. procentu JP z wagą 0,8 punktów za egzamin z języka polskiego, a w przypadku kierunków: zarządzanie, zarządzanie jakością i produkcją/quality and production management, bezpieczeństwo i higiena pracy, logistyka, logistyka inżynierska, finanse i rachunkowość w biznesie, angielski język biznesu, design i zarządzanie projektami, zarządzanie w turystyce i sporcie obowiązywać będzie waga 1,0;
 5. procentu JO z wagą 0,8 punktów za egzamin z języka obcego nowożytnego, w przypadku zdawania na maturze dwóch języków obcych brany jest pod uwagę ten, z którego kandydat uzyskał lepszą ocenę. Wyjątek stanowią kierunki: zarządzanie, zarządzanie jakością i produkcją/quality and production management, bezpieczeństwo i higiena pracy, logistyka, logistyka inżynierska, finanse i rachunkowość w biznesie, angielski język biznesu, design i zarządzanie projektami, zarządzanie w turystyce i sporcie, gdzie obowiązywać będzie waga 1,0.
 6. Dla kandydatów na studia legitymujących się tzw. „starą maturą” ustala się następujące przeliczenie ocen na procent punktów dla dwóch skal ocen:

Ocena            % punktów                      Ocena            % punktów

 2                      30                               3                         50

    3                         55                                   4                         75

    4                         70                                   5                        100

    5                         85

  cel                       100

Dla ustalenia procentu punktów M, JP, JO oraz z dodatkowych przedmiotów kwalifikacyjnych (D) z tabeli nr 1 uwzględnia się ocenę końcową z danego przedmiotu uzyskaną przez kandydata na świadectwie ukończenia szkoły, przy czym:

 1. w odniesieniu do ocen z języka polskiego stosuje się wagę 0,8, a w przypadku kierunków: zarządzanie, zarządzanie jakością i produkcją/quality and production management, bezpieczeństwo i higiena pracy, logistyka, logistyka inżynierska, finanse i rachunkowość w biznesie, angielski język biznesu, design i zarządzanie projektami, zarządzanie w turystyce i sporcie obowiązywać będzie waga 1,0;
 2. do ocen z języka obcego nowożytnego stosuje się wagę 0,8, a w przypadku kierunków: zarządzanie, zarządzanie jakością i produkcją/quality and production management, bezpieczeństwo i higiena pracy, logistyka, logistyka inżynierska, finanse i rachunkowość w biznesie, angielski język biznesu, design i zarządzanie projektami, zarządzanie w turystyce i sporcie wagę 1,0,
 3. z przedmiotów dodatkowych klasyfikacyjnych z tabeli nr 1 wybiera się ocenę lepszą,
 4. w przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości z matematyki ustala się procent punktów MR mnożąc liczbę punktów z egzaminu x 2,
 5. w przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości z dodatkowego przedmiotu klasyfikacyjnego ustala się procent punktów DR mnożąc liczbę punktów z egzaminu x 2.
  1. Dla kandydatów legitymujących się dokumentem zagranicznym lub maturą europejską wyliczenia wskaźnika rekrutacyjnego dokonuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna w porozumieniu z Biurem Studentów Zagranicznych.
  2. Na studia drugiego stopnia kandydatów kwalifikuje się na podstawie konkursu dyplomów. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może przyjąć dodatkowe kryterium określone w pkt. 5.
  3. Kryterium dodatkowe przy kwalifikacji na studia drugiego stopnia na kierunki:
  4. Budownictwo; Budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM:
 1. kierunek ukończonych studiów technicznych inżynierskich,
 2. średnia ocen z wybranych przedmiotów ze studiów pierwszego stopnia,
 3. rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydaci przyjęci na studia drugiego stopnia po innych kierunkach niż Budownictwo i Architektura będą zobowiązani do uzupełnienia różnic programowych w czasie trwania tych studiów.

 1. Elektrotechnika; Automatyka i robotyka:
 1. kierunek ukończonych studiów,
 2. średnia ocen z wybranych przedmiotów ze studiów pierwszego stopnia,
 3. rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydaci przyjęci na studia drugiego stopnia po innych kierunkach będą zobowiązani do uzupełnienia różnic programowych w czasie trwania tych studiów.

 1. Mechanika i budowa maszyn; Informatyka; Sztuczna inteligencja i Data Science:
 1. kierunek ukończonych studiów (uwzględniane są również oceny i informacje zawarte w suplemencie do dyplomu),
 2. posiadanie tytułu zawodowego: inżyniera, magistra inżyniera lub tytułu równoważnego,
 3. w uzasadnionych przypadkach rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydaci przyjęci na studia drugiego stopnia po innych kierunkach będą zobowiązani do uzupełnienia różnic programowych w czasie trwania tych studiów.

W przypadku dużej liczby chętnych na studiach drugiego stopnia w ramach kierunku Informatyka bądź Sztuczna inteligencja i Data Science decyduje średnia ocen z całego toku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

 1. Inżynieria materiałowa; Zarządzanie i inżynieria produkcji; Fizyka techniczna:
 1. średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia,
 2. oceny i informacje zawarte w suplemencie do dyplomu,
 3. rozmowa kwalifikacyjna.
 4. Energetyka; Inżynieria środowiska; Biotechnologia:
 5. rozmowa kwalifikacyjna,
 6. kandydaci na studia drugiego stopnia, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia i uzyskali dyplom inżyniera lub licencjata w zakresie kierunków studiów innych niż te, na które ubiegają się o przyjęcie, mogą zostać przyjęci, o ile w trakcie realizacji studiów pierwszego stopnia uzyskali efekty uczenia się w zakresie następujących modułów:

Dla kierunku:
Inżynieria Środowiska

- matematyki, fizyki, chemii, biologii i ekologii, mechaniki płynów,  termodynamiki technicznej, budownictwa, inżynierii i gospodarki wodnej, gospodarki komunalnej, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, sieci i instalacji gazowych, ciepłownictwa i ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji, zgodnie z efektami uczenia się zapisanymi w dokumencie „Program STUDIÓW dla kierunku Inżynieria Środowiska”, pierwszego stopień kształcenia, który obowiązuje w roku akademickim, na który realizowana jest rekrutacja na studia.

Dla kierunku: Energetyka

- matematyki, fizyki, chemii, mechaniki technicznej, termodynamiki technicznej, mechaniki płynów, wymiany ciepła i masy, elektrotechniki, odnawialnych źródeł energii, technologii przetwarzania paliw i odpadów, maszyn i urządzeń w energetyce, spalania paliw, technologii magazynowania energii, wymienników i rekuperatorów ciepła, technologii oczyszczania gazów, zgodnie z efektami uczenia się zapisanymi w dokumencie „Program STUDIÓW dla kierunku Energetyka”, pierwszy stopień kształcenia, który obowiązuje w roku akademickim, na który realizowana jest rekrutacja na studia.

Dla kierunku: Biotechnologia

- matematyki, fizyki, biotechnologii środowiska, chemii ogólnej, chemicznej analizy ilościowej i jakościowej, chemii organicznej, biologii i mikrobiologii środowiska, biochemii, genetyki, biologii molekularnej, biofizyki i procesów jednostkowych w biotechnologii, inżynierii genetycznej w biotechnologii środowiska, kultur tkankowych i komórkowych - zgodnie z efektami uczenia się zapisanymi w dokumencie „PROGRAM STUDIÓW dla kierunku Biotechnologia”, pierwszy stopień kształcenia, który obowiązuje w roku akademickim, na który realizowana jest rekrutacja na studia.

 

Kandydaci, którzy nie uzyskali wszystkich (właściwych dla danego kierunku studiów) wymienionych w powyższej tabeli efektów uczenia się, mogą zostać wpisani na listę studentów studiów drugiego stopnia, jeżeli istnieje możliwość uzupełnienia brakujących efektów uczenia się w trakcie trwania studiów drugiego stopnia. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rektor lub osoba przez niego upoważniona.

 1. Zarządzanie/Management, Logistyka/Logistics, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Finanse i rachunkowość w biznesie, Zarządzanie jakością i produkcją/Quality and production management, Design i zarządzanie projektami:
 1. rozmowa kwalifikacyjna,
 2. kandydaci na studia drugiego stopnia, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na innym kierunku niż ten, o przyjęcie na który się ubiegają, mogą zostać wpisani na listę studentów pod warunkiem uzupełnienia w czasie trwania studiów drugiego stopnia efektów uczenia się wynikających z różnic w programach.

§ 4

Wartość progowa wskaźnika rekrutacyjnego

Wskaźnik rekrutacyjny uzyskany przez kandydata musi osiągnąć wartość progową, określoną dla każdego kierunku i typu studiów przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, na podstawie liczby zgłoszeń oraz liczby miejsc na dany kierunek i rodzaj studiów.

§ 5

Terminy i procedura

 1. Rekrutacja na studia pierwszego i drugiego stopnia przeprowadzana jest w następujących terminach:
 • na semestr zimowy od czerwca 2023 r. do września 2023 r.,
 • na semestr letni od stycznia 2024 r. do lutego 2024 r.
  1. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ustala i podaje do wiadomości szczegółową organizację rekrutacji, w tym:
 • termin i miejsce składania dokumentów przez kandydatów na studia,
 • terminy ogłoszenia wyników rekrutacji,
 • informacje o naborze dodatkowym.
  1. Senat upoważnia Rektora do wydłużenia terminu rekrutacji.

§ 6

Informacje dodatkowe

 1. Rekrutacja na studia prowadzona jest na określone kierunki, rodzaje i formy studiów.
 2. Kandydaci, którzy nie zostali wpisani na listę studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych z powodu wyczerpania liczby miejsc, a przekroczyli wartość progową wskaźnika rekrutacyjnego wpisywani są na rezerwową listę studentów lub mogą ubiegać się o wpis na listę studentów studiów niestacjonarnych.
 3. Jeżeli liczba kandydatów nie przekroczy liczby miejsc wówczas przekroczenie wartości progowej wskaźnika rekrutacyjnego nie jest warunkiem decydującym o wpisie na listę studentów.
 4. Przewiduje się możliwość przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji na studia rozpoczynającej się od semestru letniego roku akademickiego 2023/2024.
 5. Nad przestrzeganiem przyjętych zasad rekrutacji czuwa Uczelniana Komisja  Rekrutacyjna. Sprawy nieuregulowane w niniejszych zasadach rekrutacji rozstrzyga Rektor na wniosek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
 6. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna sprawdza i weryfikuje pod względem formalnym wpis na listę studentów.
 7. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej, podpisanej przez Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
 8. Decyzje o nieprzyjęciu na studia doręcza się kandydatom za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, w przypadku decyzji doręczanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej – za Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO).
 9. Od odmownej decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, odwołanie do Rektora. Decyzja Rektora jest ostateczna.
 10. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne.
 11. W przypadku nieprzyjęcia kandydata na pierwszy rok studiów uczelnia zwraca kandydatowi złożone przez niego dokumenty, natomiast kopie tych dokumentów uczelnia przechowuje przez okres sześciu miesięcy. Okres przechowywania wyżej wymienionych dokumentów liczy się od momentu upływu terminów odwoławczych.

Tabela nr 1. Wykaz dodatkowych przedmiotów klasyfikacyjnych uwzględnianych w postępowaniu kwalifikacyjnym dla poszczególnych kierunków studiów:

Kierunek studiów

Wykaz przedmiotów

 • budownictwo
 • budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM
 • fizyka
 • lub fizyka z astronomią
 • lub informatyka
 • lub technologia informacyjna
 • lub chemia
 • elektrotechnika
 • elektronika i telekomunikacja
 • automatyka i robotyka
 • elektromobilność i energia odnawialna
 • inteligentne miasta
 • informatyka
 • lub technologia informacyjna
 • lub chemia
 • lub historia
 • lub geografia
 • lub fizyka
 • lub fizyka z astronomią
 • informatyka
 • mechanika i budowa maszyn
 • mechatronika
 • matematyka stosowana i technologie informatyczne
 • inżynieria gospodarki obiegu zamkniętego
 • fizyka
 • lub fizyka z astronomią
 • lub chemia
 • lub informatyka
 • lub technologia informacyjna
 • fizyka techniczna
 • inteligentny przemysł
 • inżynieria chemiczna i procesowa
 • inżynieria materiałowa
 • metalurgia
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • fizyka
 • lub fizyka z astronomią
 • lub chemia
 • lub biologia
 • lub informatyka
 • lub technologia informacyjna
 • architektura krajobrazu
 • fizyka
 • lub fizyka z astronomią
 • lub biologia
 • lub chemia
 • lub geografia
 • lub historia sztuki
 • lub informatyka
 • lub technologia informacyjna
 • lub wiedza o społeczeństwie
 • biotechnologia
 • energetyka
 • inżynieria środowiska
 • odnawialne źródła energii
 • zarządzanie środowiskiem

 

 • fizyka
 • lub fizyka z astronomią
 • lub chemia
 • lub biologia
 • lub informatyka
 • lub technologia informacyjna
 • zarządzanie
 • logistyka
 • finanse i rachunkowość w biznesie
 • angielski język biznesu
 • design i zarządzanie projektami
 • zarządzanie w turystyce i sporcie
 • geografia
 • lub historia
 • lub wiedza o społeczeństwie
 • zarządzanie jakością i produkcją
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • logistyka inżynierska
 • fizyka
 • lub fizyka z astronomią
 • lub chemia
 • lub informatyka
 • lub technologia informacyjna
 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Częstochowska

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Częstochowska

Komentarze (0)