Ogólne zasady rekrutacji na rok 2023/2024

Artykuł archiwalny

Politechnika Koszalińska rekrutacja 2023/2024

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024 na Politechnice Koszalińskiej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2023.

 

UCHWAŁA Nr 46/2022 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w Politechnice Koszalińskiej w roku akademickim 2023/2024

 

Na podstawie art. 70 ust. 1 – 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 574 ze zm.), Senat postanawia przyjąć następujące zasady rekrutacji na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w Politechnice Koszalińskiej w roku akademickim 2023/2024:

 

§ 1

Studia I stopnia:

 1. Bioanalityka Chemiczna
 2. Budownictwo
 3. Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
 4. Ekonomia
 5. Elektronika i Telekomunikacja
 6. Energetyka
 7. Europeistyka
 8. Filologia
  1. specjalność: filologia angielska
  2. specjalność: filologia germańska
 9. Finanse i Rachunkowość
 10. Geodezja i Kartografia
 11. Informatyka
 12. Inżynieria Biomedyczna
 13. Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym
 14. Logistyka
 15. Mechanika i Budowa Maszyn
 16. Mechatronika
 17. Ochrona Klimatu*)
 18. Pedagogika
 19. Politologia 2.0
 20. Sieci i Instalacje Budowlane
 21. Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
 22. Transport
 23. Turystyka i Rekreacja
 24. Zarządzanie
 25. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 • przyjęcia  kandydatów  na  podstawie  konkursu  wyników  egzaminu  maturalnego

lub egzaminu dojrzałości

 1. Architektura Wnętrz
 2. Wzornictwo
 3. Grafika Projektowa i Multimedia*)

 

 • przyjęcia kandydatów na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości oraz wyniku egzaminu.

*) rekrutacja na kierunek zostanie przeprowadzona pod warunkiem uzyskania zgody Ministra Edukacji i Nauki na jego prowadzenie.

 

§ 2

Studia II stopnia:

 1. Budownictwo
 2. Ekonomia
 3. Elektronika i Telekomunikacja
 4. Energetyka
 5. Europeistyka
 6. Finanse i Rachunkowość
 7. Geodezja i Kartografia
 8. Geoinformatyka
 9. Informatyka
 10. Inżynieria Środowiska
 11. Mechanika i Budowa Maszyn
 12. Mechatronika
 13. Pedagogika
 14. Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
 15. Zarządzanie
 16. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

 

 • przyjęcia kandydatów na podstawie konkursu dyplomów ukończenia studiów I stopnia (ostatecznego wyniku studiów). Przy takim samym wyniku konkursu dyplomów zostanie przeprowadzona dodatkowa kwalifikacja na podstawie średniej arytmetycznej ze wszystkich ocen końcowych z egzaminów i zaliczeń uzyskanych przez kandydata

 

na studiach I stopnia z uwzględnieniem warunków szczegółowych zgodnie z załącznikiem.

 

 1. Wzornictwo
 2. Architektura Wnętrz
 3. Filologia Angielska

 

 • przyjęcia kandydatów na podstawie egzaminu z uwzględnieniem warunków szczegółowych zgodnie z załącznikiem.

 

§ 3

 

Szczegółowe zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego przyjęć na I rok studiów I i II stopnia określa załącznik.

 

§ 4

 

Cudzoziemcy rekrutujący się w trybie art. 323 ust. 1 pkt 6 pswin mogą ubiegać sie o przyjęcie na studia pod warunkiem dostarczenia dokumentów spełniających wymagania art. 326 pswin. Przy rekrutacji na kierunki Architektura Wnętrz i Wzornictwo cudzoziemiec jest zobowiązany dodatkowo przystąpić do egzaminu sprawdzającego uzdolnienia artystyczne i predyspozycje do studiowania na kierunku. Przy rekrutacji na kierunek Filologia Angielska (studia II stopnia) cudzoziemiec jest zobowiązany dodatkowo przystąpić do egzaminu sprawdzającego poziom języka angielskiego i podstawowe kompetencje tłumaczeniowe.

 

§ 5

 

Uczelnia zapewni osobom z niepełnosprawnością warunki do pełnego udziału w procesie przyjmowania na uczelnię w celu odbywania kształcenia.

 

§ 6

 

Termin rekrutacji letniej w roku akademickim 2023/2024 ustala się w okresie od 5 czerwca do 27 października 2023 r., a termin rekrutacji zimowej w okresie od 15 stycznia do 5 kwietnia 2024 r. Senat upoważnia Rektora do wydłużenia terminu rekrutacji.

 

 

§ 7

 

 

Szczegółowa organizacja i terminy rekrutacji w roku akademickim 2023/2024 określone zostaną zarządzeniem Rektora Politechniki Koszalińskiej.

 

REKTOR

dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Koszalińska

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Koszalińska

Komentarze (0)