Zasady rekrutacji na rok 2023/2024

Artykuł archiwalny

Akademia Muzyczna w Łodzi rekrutacja 2023/2024

 

Regulamin postępowania rekrutacyjnego na studia

Niniejszy Regulamin ustala zasady postępowania rekrutacyjnego na studia oraz ustala zasady pracy Komisji Rekrutacyjnych.

 

I. Komisje Rekrutacyjne i Egzaminacyjne

 

§ 1

 

Egzaminy wstępne na wszystkie rodzaje studiów w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi organizuje i nadzoruje:

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna,

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne.

 

§ 2

 

Egzaminy wstępne kandydatów na wszystkie rodzaje studiów przeprowadzają Komisje Egzaminacyjne.

 

§ 3

 

 1. Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną powołuje w terminie do 30 kwietnia każdego roku akademickiego Rektor Akademii.

 

 1. W skład Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:

Prorektor ds. nauki i dydaktyki wyznaczony przez Rektora jako Przewodniczący,

Członkowie,

Sekretarz.

Przewodniczący Komisji wyznacza spośród członków Komisji swojego zastępcę oraz zastępcę sekretarza.

 

 1. Członkami Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej są:
  1. Prorektorzy, Dziekani, Kierownicy Instytutów,
  2. inni członkowie, których udział jest uzasadniony zakresem zadań Komisji.
 1. W Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej uczestniczy z głosem doradczym przedstawiciel Samorządu Studenckiego.

 

§ 4

 

Kadencja Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej trwa przez cały rok – od daty powołania do 30 kwietnia następnego roku.

 

§ 5

 1. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna:

 

 1. zatwierdza listy osób dopuszczonych do egzaminów wstępnych i przedstawia je do wiadomości Rektora,
 2. wyznacza terminy i harmonogram egzaminów wstępnych,
 3. powołuje Komisje Egzaminacyjne,
 4. sprawuje  nadzór  i  kontrolę  nad  przebiegiem  egzaminów  wstępnych  na  wszystkie
 5. rodzaje studiów prowadzonych przez Akademię, tj. na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz studia podyplomowe,
 6. podejmuje decyzje o przeniesieniu niewykorzystanych miejsc przyjęć na poszczególne kierunki na studiach pierwszego i drugiego stopnia do Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w ramach ogólnego limitu przyjęć ustalonego przez Senat,
 7. podejmuje decyzje o wewnętrznych przydziałach miejsc na poszczególne kierunki (specjalności) prowadzone na Wydziałach.

 

 1. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna uprawniona jest do:
  1. wydawania instrukcji o charakterze organizacyjnym,
 2. wydawania wiążących wyjaśnień i interpretacji wątpliwości powstałych w czasie pracy Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych i Egzaminacyjnych,
 1. podejmowania decyzji w sytuacjach szczególnych i indywidualnych,
 1. wystąpienia do Rektora z wnioskiem o odwołanie członka Uczelnianej lub Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

 

§ 6

 

 1. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne powołują Dziekani Wydziałów w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku akademickiego.
 1. W skład Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych wchodzą: Dziekani Wydziałów jako Przewodniczący, Kierownicy Instytutów, Kierownicy Katedr, Kierownicy Pracowni i Zakładów. Przewodniczący Komisji wyznaczają spośród członków Komisji swojego Zastępcę oraz Sekretarza.
 1. Skład Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych może być powiększony.

 

§ 7

 

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej przeprowadzona jest według zasad określonych w odrębnym dokumencie jakim jest regulamin Szkoły Doktorskiej.

 

§ 8

 

Kadencja Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych kończy się jednocześnie z upływem kadencji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

 

§ 9

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne:

 

 1. sprawują nadzór i kontrolę nad przebiegiem egzaminów wstępnych przeprowadzanych na kierunki i specjalności reprezentowane przez Wydziały,

 

 1. sprawdzają prawidłowość dokumentacji egzaminacyjnej kandydatów,

 

 1. ogłaszają wyniki egzaminów wstępnych na kierunki i specjalności reprezentowane przez Wydział poprzez System Elektronicznej Rekrutacji,

 

 1. podejmują decyzje w sprawach przyjęć na studia pierwszego, drugiego stopnia oraz studia podyplomowe, a także sporządzają listy osób przyjętych na studia i przedstawiają je do wiadomości Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej,

 

 1. podejmują decyzje w sprawach częściowego zwolnienia z egzaminu wstępnego,
 2. podejmują decyzje w indywidualnych sprawach kandydatów,

 

 1. podejmują decyzje o przeniesieniu niewykorzystanych miejsc przyjęć na studia między studiami pierwszego i drugiego stopnia między kierunkami (specjalnościami) w ramach ogólnego limitu przyjęć ustalonego przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną na Wydziale.

 

§ 10

 

 1. Liczba członków Komisji Egzaminacyjnej powinna być określona z uwzględnieniem wymogu prawidłowego przeprowadzenia egzaminów, nie może być jednakże mniejsza niż 3 członków – w tym Przewodniczący.
 2. Przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej nie może być Rektor.
 3. Przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej jest członek Uczelnianej lub Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
 1. Członkami Komisji Egzaminacyjnej są egzaminatorzy w liczbie zależnej od zakresu, z którego przeprowadzony jest egzamin. Egzaminatorem może być wyłącznie nauczyciel akademicki naszej Uczelni (nie dotyczy nowo otwartych kierunków i specjalności).
 1. Komisje Egzaminacyjne powoływane są w celu przeprowadzenia określonych egzaminów i po ich zakończeniu ulegają rozwiązaniu.
 1. Skład komisji egzaminacyjnych i harmonogram egzaminów wstępnych zamieszczane są na stronie internetowej uczelni.

 

 1. Tryb i dokumentacja pracy Komisji Rekrutacyjnych i Egzaminacyjnych

 

§ 11

 

 1. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna oraz Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne prowadzą swoje prace i podejmują decyzje na posiedzeniach Komisji.
 1. Terminy posiedzeń Komisji ustala ich Przewodniczący.

 

§ 12

 

 1. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna jest uprawniona do prowadzenia prac i podejmowania decyzji, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków.

 

 1. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna jest uprawniona do prowadzenia prac i podejmowania decyzji, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków.

 

§ 13

 

 1. Udział członków w posiedzeniach Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych jest obowiązkowy.

 

 1. W razie okoliczności uniemożliwiających członkowi Komisji udział w posiedzeniu, nieobecność ta powinna zostać usprawiedliwiona.

 

 1. W posiedzeniu Komisji mogą uczestniczyć także osoby niebędące jej członkami, jeżeli ich udział jest konieczny ze względu na przedmiot posiedzenia.

 

§ 14

 

Wyłączenie ze składu Komisji następuje wtedy, gdy członek Komisji nie może pełnić obowiązków ze względu na chorobę lub też z innych przyczyn. Decyzję w tej sprawie podejmuje Przewodniczący Komisji.

 

§ 15

 1. Posiedzenia Komisji są protokołowane.

 

 1. Protokoły z posiedzeń Komisji podpisują uczestniczący w posiedzeniu Przewodniczący lub jego zastępca oraz osoba, która sporządziła protokół.

 

 1. Protokół z posiedzenia Komisji sporządza członek Komisji lub inna osoba, której Przewodniczący Komisji lub jego zastępca zlecił protokołowanie.

 

§ 16

 

 1. Komisje Rekrutacyjne podejmują decyzje w drodze głosowania, zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy jej członków. W wypadku równej liczby głosów za i przeciw, decydujący jest głos Przewodniczącego Komisji.

 

 1. Członek Komisji w sprawach, które dotyczą go osobiście, jego małżonka, krewnych lub powinowatych wyłącza się z posiedzenia Komisji.

 

§ 17

 

 1. Komisje Egzaminacyjne prowadzą egzaminy w terminach ustalonych przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.

 

 1. Na wniosek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może dokonać w szczególnych przypadkach zmiany terminu egzaminu. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może dokonać zmiany terminu egzaminu z ważnych przyczyn także bez wniosku Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

 

§ 18

 

 1. Kandydat przystępujący do egzaminu powinien wylegitymować się dowodem osobistym lub innym dokumentem z fotografią potwierdzającym tożsamość kandydata. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej przed rozpoczęciem egzaminu sprawdza tożsamość kandydatów. Kandydat, który nie okaże dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, nie zostaje dopuszczony do egzaminu. Informację o niedopuszczeniu do egzaminu umieszcza się w protokole egzaminacyjnym. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej może dopuścić do egzaminu kandydata, który nie wylegitymuje się dokumentem potwierdzającym tożsamość, jeżeli kandydat jest osobiście znany członkom Komisji Egzaminacyjnej. Informację o dopuszczeniu kandydata do egzaminu w takich okolicznościach umieszcza się w protokole egzaminacyjnym.

 

 1. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej może podjąć decyzję o niedopuszczeniu do egzaminu kandydata, który spóźnił się na egzamin. Informację o czasie spóźnienia umieszcza się w protokole egzaminacyjnym.

 

 1. W razie dopuszczenia kandydata do egzaminu, ocena wyników dokonywana jest według zasad przyjętych dla tego egzaminu.

 

§ 19

 

 1. Komisja Egzaminacyjna sporządza protokół z przebiegu każdego egzaminu kandydata natychmiast po zakończeniu egzaminu. Protokół ten może być sporządzony jako protokół zbiorczy dla wszystkich kandydatów. Wzory protokołów stanowią załączniki do Regulaminu. Protokoły są uzupełniane i zatwierdzane w Systemie Elektronicznej Rekrutacji.

 

 1. Protokół podpisują w Systemie Elektronicznej rekrutacji wszyscy członkowie Komisji Egzaminacyjnej.

 

 1. Protokół Komisji Egzaminacyjnej zawiera określenie rodzaju egzaminu i uzyskaną przez kandydata ocenę.

 

§ 20

 

Informacja dla kandydata o dopuszczeniu bądź nie do kolejnego etapu egzaminu wstępnego znajduje się w Systemie Elektronicznej Rekrutacji.

 

§ 21

 

Członek Komisji Egzaminacyjnej wstrzymuje się z dokonaniem oceny kandydata, który jest członkiem jego rodziny.

 

§ 22

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna gromadzi i przechowuje dokumenty:

 

 1. z przebiegu prac Komisji, w tym protokoły z posiedzeń komisji i szczegółowy harmonogram egzaminów wstępnych,

 

 1. protokoły Komisji Egzaminacyjnej z przebiegu i wyników egzaminów wstępnych w wersji elektronicznej w Systemie Elektronicznej Rekrutacji,

 

 1. dotyczące kandydata na studia znajdujące się w teczkach kandydata:

 

-      protokoły Komisji Egzaminacyjnych z poszczególnych egzaminów z wnioskami o dopuszczenie lub niedopuszczenie do dalszych egzaminów,

 

 • prace kandydata z egzaminów pisemnych.

 

 1. Zasady rekrutacji na studia

 

§ 23

 1. Akademia dokonuje rekrutacji na wszystkie kierunki na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia w czerwcu każdego roku. W zależności od potrzeb i możliwości Akademii może zostać przeprowadzona dodatkowa rekrutacja we wrześniu. Decyzje o dodatkowych rekrutacjach podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, która ustala także terminy i harmonogram egzaminów w tej rekrutacji.

 

 1. Rekrutacja na studia niestacjonarne dokonywana jest w czerwcu i we wrześniu każdego roku. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może wyznaczyć inny termin przeprowadzenia egzaminów wstępnych.

 

 1. Rekrutacja na studia podyplomowe dokonywana jest we wrześniu każdego roku.

 

 1. Rekrutacja przeprowadzana jest w języku polskim na studia prowadzone w języku polskim, a w języku angielskim na studia prowadzone w języku angielskim.

 

5.   Studia stacjonarne w języku polskim są nieodpłatne dla obywateli polskich jak i cudzoziemców wymienionych w art. 324 ust. 2 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, natomiast studia w języku angielskim są odpłatne dla wszystkich.

 

§24

 

 1. Akademia prowadzi rejestrację kandydatów na studia drogą elektroniczną za pomocą Systemu Elektronicznej Rekrutacji, za pośrednictwem którego są realizowane procedury określone dla postępowania rekrutacyjnego. System dostępny jest na stronie internetowej Akademii.

 

 1. Rejestracja prowadzona jest drogą elektroniczną na wszystkie kierunki studiów, formy studiów i poziomy, zgodnie z harmonogramem rekrutacji, zawartym w „Informatorze dla kandydatów na studia”.

 

 1. Osoba, zgłaszająca się na studia w Akademii, ma obowiązek:
  1. zarejestrować się w Systemie Elektronicznej Rekrutacji;

 

 1. wybrać kierunek studiów w danej formie studiów i na danym poziomie studiów. Wybór kierunku studiów w danej formie studiów i na danym poziomie studiów możliwy jest tylko w terminie wskazanym w „Informatorze dla kandydatów na studia”. Data podana jako koniec rejestracji na studia jest ostatnim dniem, w którym osoba zainteresowana może zgłosić się drogą elektroniczną na wybrany kierunek studiów;

 

 1. wypełnić  elektroniczny  formularz  rejestracyjny,  który  znajduje  się  w  Systemie Elektronicznej Rekrutacji; 

 

 1. dokonać opłaty rekrutacyjnej w ustalonej wysokości;

 

 1. wgrać do Systemu Elektronicznej Rekrutacji wszystkie wymagane dokumenty w formie skanów;

 

 1. uczestniczyć w egzaminie wstępnym na kierunek studiów, o którym mowa w pkt. 2), o ile nie maja zastosowania przepisy szczególne, dotyczące zwolnienia z egzaminu.

 

 1. Kandydatem na studia staje się osoba, która dokonała wszystkich czynności wymienionych w ust. 3.

 

 1. Kandydat winien postępować zgodnie z informacjami otrzymywanymi na indywidualne konto w Systemie Elektronicznej Rekrutacji oraz bezwzględnie przestrzegać podanych terminów.

 

 1. Do postępowania egzaminacyjnego na studia może zostać dopuszczony tylko osoba posiadająca status kandydat w Systemie Elektronicznej Rekrutacji.

 

 1. Świadectwa/dyplomy uzyskane za granicą muszą zostać poddane procedurze legalizacji lub nostryfikacji w zależności od obowiązujących przepisów w tym zakresie. Akademia może odstąpić od nostryfikacji dokumentu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 1. Szczegółowy wykaz dokumentów rekrutacyjnych, wymaganych od kandydatów obywateli Polski oraz kandydatów cudzoziemców na wszystkie kierunki studiów w ramach rekrutacji wskazane są w „Informatorze dla kandydatów na studia”.

 

 1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wnoszą opłatę rekrutacyjną. Wysokość i zasady wnoszenia tej opłaty zostaną określone w „Informatorze dla kandydatów na studia”.

 

 1. Harmonogram rekrutacji zawarty jest w „Informatorze dla kandydatów na studia”. Harmonogram rekrutacji oznacza terminy przeprowadzania egzaminów wstępnych, terminy elektronicznej rekrutacji oraz terminy składania dokumentów rekrutacyjnych przez kandydatów obywateli Polski i cudzoziemców.

 

 1. „Informator dla kandydatów na studia” zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie internetowej Akademii do końca kwietnia każdego roku.

 

§ 25

Komunikacja z kandydatami odbywa się poprzez System Elektronicznej Rekrutacji.

 

§ 26

 

 1. Przyjęcia na studia stacjonarne nieodpłatne dokonywane są w ramach limitu przyjęć ustalanego corocznie przez Senat Akademii. Limit ten podawany jest do wiadomości publicznej.

 

 1. Ustalony limit przyjęć na studia stacjonarne obejmuje także rekrutacje dodatkowe we wrześniu – w razie podjęcia decyzji o takich rekrutacjach.

 

 1. Limity przyjęć na studia na poszczególne kierunki, specjalności i poziomy studiów w ramach Wydziału/Instytutu określa Uczelniana Komisji Rekrutacyjna. Niewykorzystane na Wydziałach/Instytutach miejsca przechodzą do dyspozycji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Limity te nie są podawane do publicznej wiadomości. Członkowie Komisji Rekrutacyjnych oraz Komisji Egzaminacyjnych zobowiązani są do zachowania w tajemnicy posiadanych w tej sprawie informacji.

 

IV.     Zasady przeprowadzania egzaminów wstępnych na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz na studia podyplomowe

 

§ 27

 

 1. Wszystkie egzaminy przeprowadzone w ramach egzaminów wstępnych mają charakter konkursowy.

 

 1. Egzaminy wstępne odbywają się w trybie stacjonarnym. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o przeprowadzeniu egzaminów w trybie online na poszczególnych specjalnościach.

 

§ 28

Ocena egzaminowanych odbywa się w systemie punktowym w skali od 0 do 25.

 

§ 29

 

Każdy z członków Komisji Egzaminacyjnej dokonuje oceny egzaminowanego. Ocena punktowa za poszczególny egzamin stanowi średnią punktów ustaloną przez zsumowanie punktów wystawionych przez każdego członka Komisji Egzaminacyjnej podzielonych przez liczbę członków Komisji. Oceny punktowe ustala się z dokładnością dwóch miejsc po przecinku i nie podlegają one zaokrągleniu do pełnych punktów. W wypadku wyłączenia się

 

z dokonania oceny przez członka Komisji, przy ustalaniu średniej punktów bierze się pod uwagę punktujących członków Komisji. Oceny wystawiane przez poszczególnych członków Komisji Egzaminacyjnej nie są podawane do wiadomości kandydata. Członkowie Komisji Egzaminacyjnej nie są uprawnieni do udzielania informacji kandydatom o wyniku egzaminu oraz o uzyskanych przez kandydata ocenach.

 

§30

 • Kandydat na studia pierwszego stopnia składa egzaminy:
  1. kierunkowe,
  2. podstawowe.

 

 1. Kandydat na studia drugiego stopnia składa egzaminy konkursowe z danej specjalności oraz przystępuje do rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 1. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna po przedstawieniu kandydata z niepełnosprawnością/ami oraz dokumentów określających rodzaj i stopień niepełnosprawności, podejmuje decyzję w zakresie warunków i trybu przeprowadzenia egzaminu wstępnego. Decyzja ta może dotyczyć zwiększenia czasu na przeprowadzenie egzaminu wstępnego, zwolnienie z części przedmiotów wchodzących w skład egzaminu wstępnego lub przyjęcie szczególnej formy złożenia egzaminu z zachowaniem wymogu pełnego sprawdzenia predyspozycji kandydata i jego wiedzy, stanowiący wymóg przyjęcia na studia. Nie wprowadza się odrębnych zasad punktacji egzaminów. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna wydaje stosowne zalecenia dla właściwej Komisji Egzaminacyjnej.

 

§ 31

 

Szczegółowy wykaz egzaminów z określeniem ich rodzaju na poszczególne kierunki i rodzaje studiów zatwierdzony przez Senat Akademii ogłaszany jest w „Informatorze dla kandydatów na studia”.

 

§ 32

 

Na wydziałach wykonawczych egzaminy kierunkowe, konkursowe (z wyłączeniem rozmowy kwalifikacyjnej) na wszystkie stopnie studiów są egzaminami otwartymi i mogą odbywać się z udziałem publiczności. Wyjątek stanowi przeprowadzenie egzaminów w trybie online.

 

§ 33

 

Pozostałe egzaminy mają charakter zamknięty i przeprowadzane są wyłącznie przy udziale członków Komisji Egzaminacyjnej i egzaminowanych. Prawo do udziału w egzaminie bez prawa do oceniania mają Przewodniczący i członkowie Uczelnianej i Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, jeżeli nie wchodzą w skład Komisji Egzaminacyjnej prowadzącej egzamin.

 

§ 34

 

 1. Na studiach pierwszego stopnia egzaminy kierunkowe uznaje się za złożone z wynikiem pozytywnym, jeżeli kandydat uzyska minimalną ilość punktów określoną dla każdego egzaminu zgodnie z załącznikami do regulaminu (od załącznika numer 3 do 45). Egzaminy wchodzące w skład egzaminów podstawowych uznaje się za zdane, jeżeli zostały ocenione na co najmniej 11 punktów.

 

 1. Na studiach drugiego stopnia egzaminy uznaje się za złożone z wynikiem pozytywnym, jeżeli rozmowa kwalifikacyjna została oceniona na co najmniej 11 punktów, a pozostałe egzaminy na co najmniej 18 punktów.

 

 1. Na studiach podyplomowych egzaminy uznaje się za złożone z wynikiem pozytywnym, jeżeli egzamin konkursowy został oceniony na co najmniej 18 punktów.

 

§ 35

 

Kryteria kwalifikacyjne określające maksymalną możliwą do uzyskania liczbę punktów z egzaminów wstępnych na poszczególnych kierunkach i zakresach oraz rodzajach studiów określa załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

§ 36

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna po dokonaniu oceny wyników egzaminów w oparciu o protokoły przebiegu i wyników egzaminów kandydata, sporządza protokół zbiorczy z wyników egzaminów w formie elektronicznej, który zapisany jest w Systemie Elektronicznej Rekrutacji. Protokół ten stanowi podstawę do sporządzenia listy kandydatów przyjętych na studia.

 

 1. Zasady rekrutacji w przypadkach podjęcia drugiego lub kolejnego kierunku studiów, zmiany podstawowego kierunku studiów, przeniesień z innych uczelni, przywróceń na studia oraz przyjęcia na dwa lub więcej kierunków, efekty uczenia się.

 

§ 37

 

 1. Studenci Akademii zamierzający podjąć drugie lub kolejne studia na innym kierunku przystępują do egzaminów wstępnych na ten kierunek.

 

 1. Egzaminy wstępne odbywają się na zasadach przewidzianych przy rekrutacji na pierwszy rok studiów na ten kierunek.

 

 1. Kandydat, który zdał egzaminy wstępne na dwa lub więcej kierunków (specjalności) składa w Dziale Nauczania deklarację na piśmie o preferowanym kierunku studiów (specjalności). W przypadku braku deklaracji decyzję podejmują Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne.

 

 1. Podjęcie studiów na kolejnej specjalności w ramach tego samego kierunku i poziomie studiów jest możliwe wyłącznie po zakończeniu kształcenia na realizowanym poziomie studiów.

 

 1. Podjęcie studiów na kolejnym kierunku lub innym poziomie studiów jest możliwe po ukończeniu pierwszego roku studiów.

 

§ 38

 

 1. Studenci zgłaszający zamiar podjęcia kolejnego kierunku studiów przystępują do wszystkich egzaminów wstępnych przewidzianych na ten kierunek.

 

 1. Kandydaci zgłaszający zamiar przywrócenia na studia przystępują do wszystkich egzaminów wstępnych przewidzianych na ten kierunek.

 

 1. Studenci, którzy złożyli egzamin z wynikiem pozytywnym, podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad obowiązujących przy przyjęciu na ten kierunek.

 

 1. W wyjątkowych przypadkach kandydat może być zwolniony z części egzaminu wstępnego. Decyzję w tej sprawie podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na wniosek kandydata.

 

§ 39

 

 1. Studenci innych uczelni muzycznych zamierzający kontynuować studia w ramach tego samego kierunku lub specjalności w Akademii (przeniesienie) przystępują do wszystkich egzaminów wstępnych przewidzianych na ten kierunek.

 

 1. W wyjątkowych przypadkach kandydat może być zwolniony z części egzaminu wstępnego. Decyzję w tej sprawie podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na wniosek kandydata.

 

 1. Warunkiem przeniesienia jest uzyskanie wszystkich zaliczeń semestralnych w uczelni macierzystej.

 

 1. Przeniesienie z innej uczelni na ten sam kierunek studiów w Akademii jest możliwe wyłącznie od początku roku akademickiego.

 

 1. W wyjątkowych przypadkach Dziekan może wyrazić zgodę na przeniesienie od semestru

 

letniego, pod warunkiem, że student dopełnił wszystkich wymogów wynikających z przepisów obowiązujących w szkole wyższej, którą opuszcza. Dziekan wydaje zgodę po uzyskaniu akceptacji Rektora.

 

§ 40

 

Egzaminy wymagane przy podjęciu kolejnego kierunku studiów, zmianie kierunku studiów, przeniesieniu odbywają się w terminach rekrutacji na pierwszy rok studiów.

 

§ 41

 

Akademia może potwierdzić efekty uczenia się uzyskane w procesie uczenia się poza systemem studiów osobom ubiegającym się o przyjęcie na studia na określonym kierunku, poziomie i profilu. Zasady, tryb i warunki potwierdzania efektów uczenia się określa osobny regulamin,

 

VI. Zasady przyjmowania na studia laureatów i finalistów konkursów muzycznych

 

§ 42

 

Laureaci międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów muzycznych w zakresie instrumentalistyki, kompozycji, wiedzy ogólnomuzycznej – teorii muzyki, muzyki w mediach, którzy uzyskali I, II lub III nagrodę w roku kalendarzowym, w którym przeprowadzane są egzaminy lub w roku poprzednim, mogą być zwolnieni z egzaminów wstępnych na studia pierwszego i drugiego stopnia w zakresie specjalności lub przedmiotu konkursu decyzją Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na podstawie przedłożonych dokumentów. Dla oceny wyników egzaminów tego kandydata przyjmuje się 25 punktów za egzamin.

 

§ 43

 

Informacje o zasadach przyjmowania na studia laureatów i finalistów konkursów muzycznych umieszcza się w „Informatorze dla kandydatów na studia”.

 

VII. Zasady przyjęć na studia cudzoziemców

 

§ 44

 

 1. Studia w Akademii w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej mogą podejmować osoby nie będące obywatelami polskimi.

 

 1. Studia dla cudzoziemców są odpłatne. Kwota za studia podawana jest w PLN zgodnie z Decyzją Rektora Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, ustalającą odpłatności za studia dla cudzoziemców.

 

 1. Cudzoziemcy określeni w art. 324 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) mogą podejmować studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich po spełnieniu przesłanek tam wymienionych z zastosowaniem §24 ust. 5 regulaminu.

 

§ 45

 

 1. Oceny predyspozycji kandydata dokonuje Komisja Egzaminacyjna. Ocena predyspozycji kandydata może być dokonana przez delegowanych przedstawicieli Komisji Egzaminacyjnej, którzy dokonują kwalifikacji w kraju zamieszkania kandydata. Z oceny kwalifikacji sporządzany jest protokół.

 

 1. Jeżeli kandydat na kierunki wykonawcze nie ma możliwości stawienia się przed Komisją Egzaminacyjną, Komisja może podjąć decyzję dokonania oceny predyspozycji kandydata w oparciu o przedłożony przez niego materiał audiowizualny, na który składają się utwory różnorodne stylistycznie.

 

3.    Ocena predyspozycji kandydatów na Wydział Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej wymaga obecności na egzaminach.

 

 1. Warunkiem przyjęcia na studia w języku polskim jest znajomość języka polskiego, a na studia w języku angielskim znajomość języka angielskiego, potwierdzona odpowiednim dokumentem.

 

§ 46

 

Przyjęcie osób niebędących obywatelami polskimi – stypendystów strony polskiej następuje w ramach ogólnego limitu przyjęć ustalonego przez Senat.

 

VIII. Ogłaszanie wyników egzaminów i przyjęć na studia

 

§ 47

 

 1. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne sporządzają protokoły zbiorcze określające wynik dokonanej kwalifikacji kandydatów i przedstawiają je Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

 

 1. Protokół zbiorczy podpisuje Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

 

§ 48

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna dokonuje oceny wyników egzaminów poszczególnych kandydatów i podsumowuje punktację uzyskaną z poszczególnych egzaminów przez każdego kandydata.

 

§ 49

 

 1. Po dokonaniu oceny wyników egzaminów, Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne dokonują kwalifikacji kandydatów, biorąc pod uwagę limit przyjęć na uczelnię w danym roku, z uwzględnieniem:

 

 1. podziału liczby przyjęć na poszczególne kierunki ustalonego zgodnie z założeniami kształcenia na tych kierunkach,

 

 1. sumy punktacji z egzaminów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów. Komisja na podstawie wyników kwalifikacji podejmuje decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata na studia.

 

 1. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia kandydata na studia. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. Decyzje podpisuje Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Od decyzji przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od daty jej doręczenia

 

§ 50

 

Na podstawie dokonanej kwalifikacji kandydatów, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna sporządza listy:

 

 1. kandydatów przyjętych na studia z podziałem na poszczególne rodzaje studiów, kierunki i specjalności,

 

 1. kandydatów nieprzyjętych z powodu braku miejsc lub niespełnienia wymogów formalnych.

 

Listy sporządzane są przy użyciu numerów rekrutacyjnych kandydatów.

 

§ 51

 

Lista zawierająca numer rekrutacyjny kandydata, podpisana przez Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej lub jego zastępcę, podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Uczelni oraz w Systemie Elektronicznej Rekrutacji.

 

§ 52

 

Odwołanie wniesione od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej rozstrzyga Rektor. Decyzja ta jest ostateczna w toku administracyjnym. Decyzja ta jest sporządzana na piśmie i doręczana wraz z uzasadnieniem osobie, która złożyła odwołanie z pouczeniem o możliwości złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Rektora.

 

§ 53

 1. Końcowa punktacja egzaminów jest jawna.

 

 1. Kandydat ma prawo do wglądu w dokumentację dotyczącą składanych przez siebie egzaminów.

 

3. Dokumentacja ta obejmuje: protokoły przebiegu i wyników wstępnych kandydata i protokół zbiorczy Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

 

IX. Dokumentacja kandydatów

 

§ 54

 

 1. Akademia przeprowadza rejestrację kandydatów na studia wszystkich stopni korzystając z Systemu Elektronicznej Rekrutacji – działającego pod adresem www.amuz.lodz.pl.

 

 1. Kandydaci obowiązani są dokonywać rejestracji przez stronę internetową. Kandydaci korzystają z dostępu do strony we własnym zakresie. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za błędy oraz nieskuteczność rejestracji dokonanej przez kandydata jeżeli nie wynikają one z uchybień technicznych systemu elektronicznego działającego w Akademii. Rejestrację elektroniczną uznaje się za wiążącą po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich wymaganych danych.

 

 1. W celu rejestracji kandydat wypełnia i zatwierdza podanie, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wgrywa do systemu skany wymaganych dokumentów, zgodnie z wykazem w „Informatorze dla kandydatów na studia”.

 

 1. Indywidualne konto kandydata służy do dokonania i potwierdzenia rejestracji oraz przekazywania informacji dotyczących egzaminów wstępnych, sprawdzenia wyników z egzaminów oraz informacji o dopuszczeniu bądź nie do kolejnego etapu.

 

 1. Termin na dokonanie rejestracji i złożenie dokumentów podawany jest w „Informatorze dla kandydatów”.

 

 1. Dokumenty w formie papierowej (również oryginały dokumentów) przyjmowane są przez Dział Nauczania jedynie od kandydatów przyjętych na studia. Termin na ich złożenie określony jest na stronie internetowej Akademii.

 

 1. Dane osobowe kandydata oraz dane dotyczące złożonych przez niego egzaminów objęte są ochroną danych osobowych przewidzianą obowiązującymi przepisami prawa.

 

X. Postanowienia końcowe

 

§ 55

 

 1. Akademia wydaje corocznie „Informator dla kandydatów na studia” zawierający informacje o Władzach Uczelni i Wydziałach, wykaz prowadzonych kierunków studiów oraz określający zakres i wymogi egzaminów wstępnych, wykaz wymaganych dokumentów oraz wysokość opłat za egzamin wstępny. Informator ten jest przyjmowany przez Senat Akademii.

 

 1. Zasady przeprowadzania egzaminów określone w Informatorze są obowiązujące przy rekrutacji na studia.

 

§ 56

 

Dokumenty Komisji Rekrutacyjnych oraz Komisji Egzaminacyjnych są przekazywane przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną po zakończeniu prac tej komisji do Archiwum Uczelni. Okres przechowywania tych dokumentów wynosi 2 lata.

 

§ 57

 

Regulamin postępowania rekrutacyjnego na studia został przyjęty przez Senat Uchwałą nr 1/2023 z dnia 18 stycznia 2023 roku i obowiązuje od rekrutacji na rok akademicki 2023/2024.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Komentarze (1)

Anonim odpowiedz

Coś ten Regulamin Rekrutacji do Akademi Muzycznej w Łodzi nie działa...🤔 Nie zostały ogłoszone oficjalne listy kandydatów którzy dostali się na studia...punktacji brak... tym którzy zdali zmieniono status na nieprzyjęty i nie wiadomo dlaczego? Jakoś wszystko jest utajnione???! Młodzi ludzie są zdezorientowani... Czy to tylko bałagan czy o coś innego chodzi???!😤 Może trzeba wezwać pomoc z Ministerstwa?!...