Zasady rekrutacji na Akademię Muzyczną w Krakowie 2016/17

 

Akademia Muzyczna w Krakowie rekrutacja 2016 - zasady rekrutacji na AM 2016/17

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 na Akademii Muzycznej w Krakowie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity  miejsc oraz terminy rekrutacji 2016.

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW I i II STOPNIA W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

 

Rozdział I: Zasady i warunki przyjęć.

§ 1

1.Akademia Muzyczna w Krakowie dokonuje przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia na kierunki prowadzone w Uczelni, w ramach ustalonych limitów.

2.O uruchomieniu studiów niestacjonarnych decyduje Rektor.

3.Uczelnia przeprowadza rekrutację na studia prowadzone w języku angielskim. O uruchomieniu studiów w języku angielskim decyduje Rektor.

4.Akademia Muzyczna w Krakowie wraz z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie przeprowadza rekrutację na kierunek muzyka kościelna.

5.Egzaminy wstępne maj ą charakter konkursowy.

6.Podstawą przyjęcia na studia I stopnia jest zdanie praktycznych egzaminów wstępnych oraz wynik z pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego, na poziomie podstawowym. W przypadku studentów zagranicznych jest to język ojczysty.

7.Podstawą przyjęcia na studia II stopnia jest zdanie praktycznych egzaminów wstępnych oraz przedstawienie dyplomu licencjackiego, magisterskiego lub dokumentu równorzędnego.

8.Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wnoszą opłatę egzaminacyjną. Opłata podlega zwrotowi jedynie w przypadku pisemnej rezygnacji z egzaminów na 3 dni przed wyznaczonym terminem.

9.Kandydaci zdający egzamin maturalny w roku 2015, zobowiązani są do wyrażenia zgody (podczas wypełniania deklaracji maturalnej w szkole średniej) na przetwarzanie danych w Krajowym Rejestrze Egzaminów Maturalnych, w celu odczytania wyników matury przez Uczelnię, w w/w Rejestrze.

10.Uczelnia przeprowadza rejestrację kandydatów na studia I i II stopnia korzystając z systemu elektronicznego, w języku polskim i angielskim.

a.  system internetowej rejestracji kandydatów działa pod adresem www.amuz.krakow.pl;

b.  kandydaci korzystają z dostępu do Internetu we własnym zakresie;

c.  w celu rejestracji kandydat wypełnia i zatwierdza kwestionariusz oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wybiera kierunek/specjalność studiów oraz składa wydrukowane podanie (własnoręcznie podpisane) Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, w wyznaczonym terminie;

d. rejestrację elektroniczną uznaje się za wiążącą po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych;

e.  osobiste konto kandydata służy do dokonania i potwierdzenia rejestracji oraz przekazywania informacji dotyczących egzaminów wstępnych;

f. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji spowodowaną awariami sieci Internetowej lub okresowymi przeciążeniami serwerów. W takich przypadkach kandydat zgłasza się osobiście do sekretarza Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

§ 2

 

  1.Do egzaminu wstępnego dopuszczeni są kandydaci, którzy:

a. w ogłoszonym przez Uczelnię terminie wypełnią elektroniczny formularz rekrutacyjny,

b. w ogłoszonych przez Uczelnię terminach przedstawią wymagane dokumenty.

2.Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia, którzy ukończyli studia I stopnia lub magisterskie na pokrewnym kierunku, mogą zostać przyjęci na studia po pozytywnie zdanym egzaminie i sprawdzeniu przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną zgodności programowej obu kierunków.

3.Kandydat przedkładający dyplom ukończenia szkoły średniej (świadectwo dojrzałości) lub studiów I stopnia za granicą wydany przez uprawnioną uczelnię działającą w systemie szkolnictwa wyższego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, może ubiegać się o przyjęcie na ogólnych zasadach pod warunkiem przedłożenia w/w dokumentu w oryginale i tłumaczeniu przysięgłym na język polski przed egzaminami.

4.Kandydat przedkładający dyplom ukończenia szkoły średniej (świadectwo dojrzałości) lub studiów I stopnia za granicą wydany przez inną szkołę lub uczelnię niż wymienione w punkcie 3., może ubiegać się o przyjęcie na ogólnych zasadach pod warunkiem uzyskania nostryfikacji w/w dyplomu w Polsce. Kandydat jest zobowiązany do przedłożenia w/w dokumentu w oryginale i tłumaczeniu przysięgłym na język polski przed egzaminami. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przedłożenie dokumentu potwierdzającego nostryfikację w terminie późniejszym, wyznaczonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

5.Kandydaci posiadający potwierdzone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Świadectwo Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate), lub zaświadczenie wydane przez Biuro IB w Genewie, podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu.

 

§ 3

 

1.Kandydaci na studia I stopnia nie muszą posiadać świadectwa ukończenia szkoły muzycznej II stopnia. Podczas egzaminu wstępnego winni wykazać się umiejętnościami i wiedzą na tym poziomie.

2.Studenci Uczelni ubiegający się o podjęcie studiów, w ramach innego kierunku - zobowiązani są zdać wszystkie egzaminy obowiązujące kandydatów na I rok studiów.

3.Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych nie korzystają z żadnych specjalnych uprawnień przy ubieganiu się o przyjęcie na studia.

4.Kandydaci niepełnosprawni i/lub przewlekle chorzy, podlegają tej samej procedurze rekrutacyjnej. Kandydaci mogą ubiegać się o zaadaptowanie formy egzaminów do swoich potrzeb wynikających z niepełnosprawności, przy czym forma ta nie oznacza zwolnienia z egzaminu - ma jedynie na celu wyrównanie szans. Forma egzaminu ustalana jest w sposób indywidualny, z Przewodniczącym Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, w drodze szczegółowej rozmowy z kandydatem oraz dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, dostarczonych przez kandydata na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji.

 

§ 4

 

1.Postępowanie rekrutacyjne na I rok studiów I i II stopnia przeprowadzane jest według systemu punktowego określonego w Rozdziale IV.

 

§ 5

 

1.Kandydaci przyjmowani są na poszczególne kierunki/specjalności wg kolejności miejsc. O kolejności decyduje liczba punktów.

2.Kandydaci na studia są przyjmowani do wyczerpania limitu miejsc.

3.W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez dwóch lub więcej kandydatów, o kolejności przyjęć decyduje: a/. w postępowaniu na studia I stopnia - uzyskany procentowy wynik na egzaminie maturalnym z języka polskiego, a w przypadku wyniku tożsamego - uzyskany wynik z egzaminu maturalnego z matematyki, b/. w postępowaniu na studia II studia - uzyskana średnia ocen na studiach I stopnia

4.Kandydaci, przyjęci na studia mają obowiązek dokonania wpisu na I rok studiów, w wyznaczonym  terminie. Brak wpisu oznacza rezygnację ze studiów.

5.W przypadku rezygnacji kandydata, na liście przyjętych umieszcza się automatycznie kolejną osobę, która zdała egzamin, a nie została przyjęta z braku miejsc.

 

§ 6

 

1.W przypadku uruchomienia studiów niestacjonarnych przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje:

a. na podstawie wyników uzyskanych podczas egzaminu wstępnego na studia stacjonarne,

b. na podstawie odrębnego egzaminu w przypadku dodatkowej rekrutacji ogłoszonej przez Rektora.

 

§ 7

 

1.Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne - powołane przez Dziekanów.

2.Przewodniczącym WKR jest Dziekan lub wyznaczony przez Dziekana Prodziekan.

3.W skład WKR wchodzą: Przewodniczący, Sekretarz, z-ca Sekretarza oraz min. 3 członkowie.

4.Przewodniczący WKR powołuje Komisje Egzaminacyjne i ich Przewodniczących do przeprowadzania poszczególnych egzaminów. Komisje Egzaminacyjne mogą pracować w Zespołach Egzaminacyjnych.

5.Dla poszczególnych specjalności Przewodniczący WKR może powołać Sekretarzy Komisji Egzaminacyjnych. Sekretarz WKR nadzoruje i koordynuje ich pracę.

     6.Komisja lub Zespół muszą liczyć min. 3 osoby.

     7.Do zadań Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:

a. przyjmowanie zgłoszeń w systemie rejestracji elektronicznej oraz ich rejestracja,

b. ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do egzaminu wstępnego,

c. przekazanie kandydatom informacji o terminach egzaminów,

d. przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego i ogłoszenie jego wyników (etapowych i ostatecznych),

e. podejmowanie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata na studia, w ramach przyznanego limitu miejsc,

f. przygotowanie i ogłoszenie list kandydatów przyjętych na I rok studiów, nie przyjętych z powodu braku miejsc oraz listy osób, które nie zdały egzaminu wstępnego,

g. pisemne zawiadomienie kandydatów o wynikach postępowania rekrutacyjnego,

h. wydawanie ( na prośbę kandydata) zaświadczeń o wynikach postępowania rekrutacyjnego,

i.  sporządzanie sprawozdań z wyników postępowania rekrutacyjnego.

8.Za prawidłowe wykonanie zadań określonych w ust. 7 punktach a, b, c, f, g, h, i odpowiadają Sekretarze WKR.

9.Organem nadzorującym postępowanie rekrutacyjne oraz odwoławczym od decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych jest Uczelniana Komisja Rekrutacyjna (UKR) powołana przez Rektora.

10.W skład Uczelnianej Komisji wchodzą: Przewodniczący, co najmniej 1 Prorektor, Sekretarz oraz przedstawiciele Wydziałów.

      11.Przewodniczącym Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest wyznaczony przez Rektora Prorektor.

 

§ 8

 

      1.Do przeprowadzenia egzaminów wstępnych uprawnieni są nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Uczelni.

 

§ 9

 

      1.Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego dla każdego kandydata sporządza się odrębny protokół.

      2.W protokole wpisuje się punkty uzyskane z poszczególnych egzaminów. Protokół podpisuje              Przewodniczący WKR oraz odpowiedni Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnych lub Zespołów       Egzaminacyjnych.Wszelkie skreślenia, zmiany i poprawki dokonywane w protokole powinny być potwierdzone dodatkowym podpisem Przewodniczącego komisji.

3.Na podstawie indywidualnych protokołów, Sekretarze sporządzają zbiorczy protokół dla danego kierunku/specjalności, obejmujący wszystkich ubiegających się kandydatów. W protokole wpisuje się sumy punktów uzyskane przez kandydatów oraz wynik (zdał, nie zdał) i rezultat ostateczny (przyjęty, nieprzyjęty). Protokół podpisuje Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

 

§ 10

 

1.Egzaminy z gry na instrumencie i egzaminy wokalne są otwarte. Ze względu na warunki lokalowe oraz celem zapewnienia komfortu dla zdającego, Przewodniczący WKR może ograniczyć liczbę publiczności.

      2.Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

3.Kandydat po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego może otrzymać zaświadczenie o liczbie punktów uzyskanych z poszczególnych egzaminów oraz o sumie uzyskanych punktów.

 

§ 11

 

Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Po rozpatrzeniu odwołania Uczelniana Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję.

 

§ 12

 

Ostateczna interpretacja zasad przeprowadzania konkursowego egzaminu wstępnego i trybu przyjmowania na I rok studiów I i II stopnia w Akademii Muzycznej w Krakowie, na rok akademicki 2015/2016 należy do Rektora.

Rozdział II: Wymagane dokumenty

§ 13

 

               1.Do formularza rekrutacyjnego wymagane jest zdjęcie kolorowe (bez nakrycia głowy i okularów z   ciemnymi szkłami, w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem), w postaci elektronicznej. Rozmiar min.236x295 pikseli (px) - maks. 300x375 pikseli (px), rozdzielczość: 300 punktów na cal (dpi) w formacie: JPG.Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 50 kilobajtów

               2.Komisji egzaminacyjnej należy przedłożyć:

     a. Dowód tożsamości - do wglądu

     b. Dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej na konto Akademii.

c. Kserokopia indeksu (bez obowiązku zwrotu) - dotyczy kandydatów na studia II stopnia. Nie dotyczy absolwentów Akademii Muzycznej w Krakowie.

d. Ponadto na specjalność kompozycja: na STUDIA I STOPNIA co najmniej trzy samodzielnie wykonane prace kompozytorskie, preferowane różne składy: instrumentalne, wokalne lub mieszane

Na STUDIA II STOPNIA :wybór partytur kompozycji własnych o zróżnicowanej obsadzie (orkiestrowe, kameralne, solowe, wokalne, instrumentalne) zrealizowanych w ostatnich latach, dowodzących znajomości warsztatu kompozytorskiego na poziomie ukończonych studiów I stopnia, w specjalności kompozycja.

3.W określonym przez WKR terminie należy przedłożyć świadectwo maturalne.

4.Aby dokonać wpisu na studia należy złożyć następujące dokumenty:

     a. Świadectwo dojrzałości w oryginale, odpisie lub uwierzytelnionej notarialnie kopii.

b. Dyplom ukończenia studiów I stopnia lub magisterskich ew. uwierzytelniona notarialnie kopia - dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia.

c. Dyplom ukończenia Szkoły Muzycznej II stopnia w oryginale, odpisie lub kopii - dotyczy absolwentów szkół muzycznych II stopnia - nieobowiązkowo.

    d. Czytelną kserokopię dokumentu tożsamości - powiększoną dwukrotnie - obie strony

   e. 3 kolorowe fotografie o wymiarach 37 x 52 mm, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, podpisane na odwrocie

5.Kandydaci - obcokrajowcy oraz kandydaci wybierający studia w języku angielskim składają dokumenty w tłumaczeniu na język polski.

6.Jeżeli dokumenty, o których mowa w ust. 4 a, b zostały uzyskane za granicą, kandydat przedstawia je w oryginale i tłumaczeniu na język polski, wraz z dokumentem stwierdzającym ich nostryfikację (jeżeli jest wymagana).

 

Rozdział III: ZAKRES EGZAMINU WSTĘPNEGO

§ 14

 

1.Komisje Egzaminacyjne mają prawo wyboru utworów lub ich części podczas trwania egzaminu wstępnego.

2.Szczegółowe wymagania programowe stanowią załącznik nr 1 i 2 do WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW I i II STOPNIA W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

3.Do egzaminu przystępuje się z własnymi materiałami nutowymi. Kandydat może wystąpić z własnym akompaniatorem lub skontaktować się przed egzaminem z akompaniatorem uczelni. Dotyczy również sekcji rytmicznej.

kierunek DYRYGENTURA : studia I stopnia

Etap I

Egzamin kierunkowy:

• zadyrygowanie przygotowanym utworem oraz badanie predyspozycji dyrygenckich - egzamin praktyczny

Etap II

Egzaminy uzupełniające

•         kształcenie słuchu - egzamin praktyczny

•         harmonia- egzamin praktyczny

•         gra i czytanie a vista na fortepianie - egzamin praktyczny

Studia II stopnia Egzaminy kierunkowe

•         dyrygowanie

•         czytanie partytur

•         fortepian

•       egzamin ustny z wiedzy podstawowej z zakresu dyrygentury (na poziomie ukończonych studiów I stopnia)

 

kierunek KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI: studia I stopnia

Etap I

Egzamin kierunkowy

Dla kandydatów deklarujących realizację modułu/specjalności Kompozycja:

•        przegląd prac kompozytorskich, badanie predyspozycji twórczych i warsztatowych, znajomości podstaw instrumentarium i technik kompozytorskich oraz zainteresowań artystycznych - egzamin ustny

Dla kandydatów deklarujących realizację modułu/specjalności Teoria muzyki:

•     omówienie przygotowanej lektury*, badanie predyspozycji muzyczno - teoretycznych oraz zainteresowań artystycznych - egz. ustny

Etap II

Egzaminy uzupełniające

•         kształcenie słuchu - egzamin praktyczny

•         harmonia - egzamin praktyczny

•         czytanie a vista na fortepianie - egzamin praktyczny

•       omówienie wybranych kompozycji (forma, technika, styl) - egz. pisemny (dotyczy wyłącznie kandydatów deklarujących realizację modułu/specjalności Teoria muzyki)

* lista lektur podana na stronie internetowej Uczelni oraz w załącznikach do WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW I i II STOPNIA W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

Studia II stopnia

Etap I

Dla kandydatów deklarujących realizację modułu/specjalności Kompozycja - profil ogólny, modułu/specjalizacji muzyka elektroakustyczna, modułu/specjalizacji kompozycja teatralna, filmowa i użytkowa:

Egzamin kierunkowy ustny - 3 komponenty:

 •    prezentacj a wybranych kompozycj i
 •    autoreferat na temat własnej twórczości, założeń artystycznych, zainteresowań itp.,
 •   wiedza z dziedziny kompozycji, stylów i technik kompozytorskich, instrumentoznawstwa oraz    instrumentacji klasycznej, romantycznej i nowoczesnej, znajomość muzyki XX wieku i    najnowszej - egzamin ustny

 

Dla kandydatów deklarujących realizację modułu/specjalności Teoria muzyki:

 

     Egzamin kierunkowy ustny - 2 komponenty:

•         autoreferat na temat pracy licencjackiej

•         prezentacja 2 przygotowanych lektur*

•     lista lektur podana na stronie internetowej Uczelni oraz w załącznikach do WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW I i II STOPNIA W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

Etap II - wspólny dla całego kierunku (nie dotyczy kandydatów, którzy ukończyli studia na kierunkach kompozycja i teoria muzyki, dyrygentura)

Egzaminy uzupełniające:

pisemne

•         kształcenie słuchu

•         harmonia

•         literatura muzyczna

ustne

•         kształcenie słuchu

•         harmonia

 

kierunek EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

Studia I stopnia Egzaminy kierunkowe

•         gra na instrumencie wybranym przez kandydata* - egz. praktyczny

•         harmonia - egz. praktyczny

•         kształcenie słuchu - egz. praktyczny

Egzaminy uzupełniające - modułowe**

Moduł I

•         sprawdzian predyspozycji wokalnych - egz. praktyczny

•         sprawdzian predyspozycji manualnych (dyrygenckich) - egz. praktyczny

Moduł II

•         rytmika - egz. praktyczny

•         improwizacja fortepianowa z emisją głosu

*kandydat wybierający moduł II zobowiązany jest wybrać fortepian w grupie egzaminów kierunkowych ** kandydat wybiera moduł egzaminów właściwy dła profńu studiów łub prowadzonej na kierunku specjalności. Zdanie modułu (lub modułów) egzaminów z wynikiem pozytywnym jest wymagane do realizacji odpowiadających im modułów specjalności przewidzianych planem studiów na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.

Studia II stopnia: Egzamin dwuetapowy, do drugiego etapu przystępują kandydaci, którzy zdali etap pierwszy.

Egzaminy kierunkowe

Etap I

• rozmowa kwalifikacyjna

Etap II***

Moduł I

•           dyrygowanie - egz. praktyczny

•           kształcenie słuchu - egz. praktyczny

Moduł II

•           rytmika - egz. praktyczny

•           improwizacja fortepianowa z emisją głosu - egz. praktyczny

Moduł m

•           śpiew z akompaniamentem - egz. praktyczny

•           przedstawienie scenariusza audycji lub lekcji umuzykalniającej i jej omówienie.

*** kandydat wybiera moduł lub moduły egzaminów, których zdanie z wynikiem pozytywnym jest wymagane do realizacji odpowiadających im modułów specjalności przewidzianych planem studiów na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.

 

kierunek MUZYKA KOŚCIELNA

Studia I stopnia Egzamin kierunkowy

•           gra na instrumencie organy lub fortepian - egz. praktyczny Egzaminy uzupełniające

•           harmonia - egz. ustny

•           kształcenie słuchu - egz. ustny

•           sprawdzian predyspozycji wokalnych - egz. praktyczny

Studia II stopnia Egzaminy kierunkowe

•         gra na organach

•         akompaniament liturgiczny

Egzaminy uzupełniające

•         dyrygowanie

•         emisja głosu

 

kierunek INSTRUMENTALISTYKA specjalność GRA NA FORTEPIANIE Studia I stopnia

Egzamin dwuetapowy, do drogiego etapu przystępują kandydaci, którzy zdali etap pierwszy

               Etap I:

 • egzamin z gry na instrumencie - praktyczny
 • kształcenie słuchu - egzamin ustny

Etap II

 • czytanie a vista - egzamin praktyczny
 • egzamin klauzurowy (przygotowanie wskazanego utworu - praca samodzielna) - praktyczny
 • rozmowa kwalifikacyjna - egzamin ustny

Studia II stopnia

Egzamin dwuetapowy, do drugiego etapu przystępują kandydaci, którzy zdali etap pierwszy.

        Etap I

 •  egzamin z gry na instrumencie - praktyczny

       Etap II

 •        egzamin klauzurowy (przygotowanie wskazanego utworu - praca samodzielna) - praktyczny

kierunek INSTRUMENTALISTYKA specjalność GRA NA ORGANACH Studia I stopnia

 

Egzamin jednoetapowy:

 • egzamin z gry na instrumencie - praktyczny
 • czytanie a vista - egzamin praktyczny

Studia II stopnia

Egzamin jednoetapowy:

 • egzamin z gry na instrumencie - praktyczny

kierunek INSTRUMENTALISTYKA

Specjalność: GRA NA KLAWESYNIE, GRA NA LUTNI, GRA NA SKRZYPCACH BAROKOWYCH, GRA NA WIOLONCZELI BAROKOWEJ, GRA NA VIOLONE *, GRA NA VIOLI DA GAMBA, GRA NA FLECIE TRAVERSO, GRA NA FLECIE PROSTYM, GRA NA OBOJU BAROKOWYM, GRA NA TRĄBCE NATURALNEJ 

Studia I stopnia

Egzamin dwuetapowy, do drogiego etapu przystępują kandydaci, którzy zdali etap pierwszy.

Etap I

 • egzamin z gry na instrumencie - praktyczny
 • czytanie a vista - egzamin praktyczny

Etap II

 • rozmowa kwalifikacyjna - egzamin ustny

Studia II stopnia

Egzamin dwuetapowy, do drugiego etapu przystępują kandydaci, którzy zdali etap pierwszy.

Etap I 

 • egzamin z gry na instrumencie - praktyczny

Etap II

 • rozmowa kwalifikacyjna - egzamin ustny * dotyczy specjalności realizowanej jedynie na studiach II stopnia

kierunek INSTRUMENTALISTYKA specjalność GRA NA GITARZE KLASYCZNEJ: Studia I stopnia

Egzamin dwuetapowy, do drugiego etapu przystępują kandydaci, którzy zdali etap pierwszy.

Etap I

 • egzamin z gry na instrumencie - praktyczny
 • kształcenie słuchu - egzamin ustny
 • czytanie a vista - egzamin praktyczny

Etap II

 • rozmowa kwalifikacyjna - egzamin ustny

Studia II stopnia

Egzamin dwuetapowy, do drugiego etapu przystępują kandydaci, którzy zdali etap pierwszy.

      Etap I

 • egzamin z gry na instrumencie - praktyczny

Etap II

 • rozmowa kwalifikacyjna - egzamin ustny

kierunek INSTRUMENTALISTYKA specjalność GRA NA HARFIE: Studia I stopnia

Egzamin dwuetapowy, do drogiego etapu przystępują kandydaci, którzy zdali etap pierwszy.

Etap I

 • egzamin z gry na instrumencie - praktyczny
 • kształcenie słuchu - egzamin ustny
 • egzamin klauzurowy (przygotowanie wskazanego utworu - praca samodzielna) - praktyczny

Etap II

 • rozmowa kwalifikacyjna - egzamin ustny

Studia II stopnia

Egzamin dwuetapowy, do drugiego etapu przystępują kandydaci, którzy zdali etap pierwszy.

Etap I

 • egzamin z gry na instrumencie - praktyczny
 • czytanie a vista - egzamin praktyczny

Etap II

 •  rozmowa kwalifikacyjna - egzamin ustny

kierunek INSTRUMENTALISTYKA specjalność: GRA NA SKRZYPCACH, GRA NA ALTÓWCE

Studia I stopnia

Egzamin dwuetapowy, do drugiego etapu przystępują kandydaci, którzy zdali etap pierwszy.

Etap I

 • egzamin z gry na instrumencie - praktyczny
 • czytanie a vista - egzamin praktyczny
 • egzamin klauzurowy (przygotowanie wskazanego utworu - praca samodzielna) - praktyczny

Etap II

 • kształcenie słuchu - egzamin ustny Studia II stopnia

Egzamin jednoetapowy:

 • egzamin z gry na instrumencie - praktyczny
 • czytanie a vista - egzamin praktyczny
 • egzamin klauzurowy (przygotowanie wskazanego utworu - praca samodzielna) - praktyczny

kierunek INSTRUMENTALISTYKA : specjalność GRA NA WIOLONCZELI, GRA NA KONTRABASIE, GRA NA FIDELACH KOLANOWYCH,

Studia I stopnia

Egzamin jednoetapowy:

 • egzamin z gry na instrumencie - praktyczny
 • czytanie a vista - egzamin praktyczny
 • egzamin klauzurowy (przygotowanie wskazanego utworu - praca samodzielna) - praktyczny
 • kształcenie słuchu - egzamin ustny

Studia II stopnia

Egzamin jednoetapowy:

 • egzamin z gry na instrumencie - praktyczny
 • czytanie a vista - egzamin praktyczny
 • egzamin klauzurowy (przygotowanie wskazanego utworu - praca samodzielna) - praktyczny

 

kierunek INSTRUMENTALISTYKA: specjalność GRA NA FLECIE, GRA NA OBOJU, GRA NA KLARNECIE, GRA NA FAGOCIE, GRA NA SAKSOFONIE, GRA NA AKORDEONIE

Studia I stopnia

Egzamin jednoetapowy:

 • egzamin z gry na instrumencie - praktyczny
 • czytanie a vista - egzamin praktyczny
 • egzamin klauzurowy (przygotowanie wskazanego utworu - praca samodzielna) - praktyczny
 • kształcenie słuchu - egzamin ustny

Studia II stopnia

Egzamin jednoetapowy:

 • egzamin z gry na instrumencie - praktyczny
 • czytanie a vista - egzamin praktyczny
 • egzamin klauzurowy (przygotowanie wskazanego utworu - praca samodzielna) - praktyczny

kierunek INSTRUMENTALISTYKA: specjalność GRA WALTORNI, GRA NA TRĄBCE, GRA NA PUZONIE, GRA NA TUBIE, GRA NA EUPHONIUM

Studia I stopnia

Egzamin jednoetapowy:

 • egzamin z gry na instrumencie - praktyczny
 • czytanie a vista - egzamin praktyczny
 • egzamin klauzurowy (przygotowanie wskazanego utworu - praca samodzielna) - praktyczny

Studia II stopnia

Egzamin jednoetapowy:

 • egzamin z gry na instrumencie - praktyczny
 • czytanie a vista - egzamin praktyczny
 • egzamin klauzurowy (przygotowanie wskazanego utworu - praca samodzielna) - praktyczny

kierunek INSTRUMENTALISTYKA: specjalność GRA NA PERKUSJI, GRA NA FORTEPIANIE w zakresie muzyki jazzowej, GRA NA KONTRABASIE w zakresie muzyki jazzowej, GRA NA FLECIE POPRZECZNYM w zakresie muzyki jazzowej, GRA NA SAKSOFONIE w zakresie muzyki jazzowej, GRA NA TRĄBCE w zakresie muzyki jazzowej, GRA NA PUZONIE w zakresie muzyki jazzowej, GRA NA PERKUSJI w zakresie muzyki jazzowej

Studia I stopnia

Egzamin dwuetapowy, do drogiego etapu przystępują kandydaci, którzy zdali etap pierwszy.

Etap I

 • egzamin z gry na instrumencie - praktyczny
 • rozmowa kwalifikacyjna - egzamin ustny

Etap II

 • czytanie a vista - egzamin praktyczny
 • egzamin klauzurowy (przygotowanie wskazanego utworu - praca samodzielna) - praktyczny
 • kształcenie słuchu - egzamin ustny

Studia II stopnia

Egzamin jednoetapowy:

 • egzamin z gry na instrumencie - praktyczny
 • rozmowa kwalifikacyjna - egzamin ustny

kierunek WOKALISTYKA

Studia I stopnia

Egzamin trzyetapowy, do drugiego etapu przystępują kandydaci, którzy zadali etap pierwszy. Do trzeciego etapu przystępują kandydaci, którzy zdali etap pierwszy i drugi.

Etap I

Egzamin kierunkowy

• egzamin wokalny - praktyczny

Etap II

Egzamin kierunkowy

•          egzamin wokalny - praktyczny (kandydat może powtórzyć 1 utwór z I etapu)

Egzaminy uzupełniające

•          badanie predyspozycji aktorskich - egzamin praktyczny

Etap III

Egzaminy uzupełniające

•          egzamin klauzurowy (przygotowanie wskazanego utworu - praca samodzielna) - praktyczny

•          kształcenie słuchu - egzamin ustny

Studia II stopnia Egzamin kierunkowy

•         egzamin wokalny - praktyczny

Egzamin uzupełniający

•         egzamin z gry aktorskiej - praktyczny.

 

Rozdział IV: ZASADY I TRYB POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO.

§ 15

Zasady postępowania rekrutacyjnego.

1.Egzaminy wstępne, zależnie od kierunku/specjalności lub stopnia są jedno- dwu- lub trzyetapowe.

2.Kandydaci, którzy w pierwszym lub drugim etapie nie uzyskają wymaganej liczby punktów nie są dopuszczani do dalszego etapu egzaminu wstępnego. Egzamin uważa się za niezdany.

3.Listę kandydatów (w kolejności alfabetycznej) dopuszczonych do II lub III etapu, podpisaną przez Przewodniczącego WKR ogłasza Sekretarz.

4.Oceny poszczególnych egzaminów dokonuje się systemem punktacji od 0 do 25 pkt.

 • 25 pkt. - bardzo dobrze ++
 • 24 pkt. - bardzo dobrze +
 • 23 pkt. - bardzo dobrze 22 pkt. - bardzo dobrze - 21 pkt. - bardzo dobrze - - 20 pkt. - dobrze ++
 • 19 pkt. - dobrze +
 • 18 pkt. - dobrze 17 pkt. - dobrze - 16 pkt. - dobrze - - 15 pkt. - dostatecznie ++
 • 14 pkt. - dostatecznie +
 • 13 pkt. - dostatecznie 12 pkt. - dostatecznie - 11 pkt. - dostatecznie - - 0 - 10 pkt. - niedostatecznie

5.W przypadku egzaminów na studia I stopnia, w zależności od rodzaju zdawanej matury (stara, nowa, międzynarodowa lub inny egzamin równoważny) oceny, wartości procentowe lub literowe z egzaminu z przedmiotu maturalnego przelicza się na punkty wg poniższego systemu:

 

Wartości

procentowe

Wartości literowe

Ocena

Ilość punktów

100% - 90%

A

celujący, bardzo dobry

3

89% - 60%

B

dobry

2

59 % - 30%

C

dostateczny,

dopuszczający

(mierny)

1

 

        6.Zasady obliczania.

a. Na wszystkich kierunkach za wyjątkiem kierunku instrumentalistyka (studia I i II stopnia) oraz

kierunku kompozycja i teoria muzyki (studia II stopnia) wszystkie komponenty sumuje się z

założeniem, że:

 • do liczby punktów uzyskanych z egzaminu kierunkowego lub średniej liczby punktów uzyskanych z grupy egzaminów kierunkowych stosuje się mnożnik „x 3”,
 • w grupie egzaminów uzupełniających do uzyskanej liczby punktów lub średniej liczby punktów z grupy egzaminów uzupełniających nie stosuje się mnożnika,
 • do sumy punktów z egzaminów dodaje się punkty za przedmiot maturalny.

b. Na kierunku instrumentalistyka wszystkie komponenty sumuje się z założeniem, że:

 • do liczby punktów uzyskanych z egzaminu z gry na instrumencie stosuje się mnożnik „x 3”,
 • do liczby punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej nie stosuje się mnożnika,
 • do liczby punktów uzyskanych z pozostałych komponentów egzaminu stosuje się mnożnik „x 1/2”,
 • do sumy punktów z egzaminów dodaje się punkty za przedmiot maturalny.

   c. Na kierunku kompozycja i teoria muzyki w rekrutacji na studia II stopnia dla kandydatów, których   obowiązuje wyłącznie etap I, wynik egzaminu stanowi średnia punktów z komponentów egzaminu kierunkowego. W przypadku pozostałych kandydatów wynik egzaminu stanowi średnia składowych: średniej punktów z poszczególnych komponentów egzaminu kierunkowego (etap I) i średniej wyników etapu II.

       7.Wymagania punktowe:

         dyrygentura :  studia I stopnia

•  egzamin kiemnkowy - min. 18 pkt.

• egzaminy uzupełniające - min. średnia 16 punktów, w tym z kształcenia słuchu min. 18 pkt., z pozostałych egzaminów min. 13 pkt.,

        studia II stopnia

       • egzaminy kierunkowe - min. średnia 18 pkt., w tym z dyrygowania oraz z wiedzy podstawowej w zakresie dyrygentury na poziomie ukończonych studiów I stopnia z dyrygentury - min. 18 pkt., pozostałe egzaminy - min 13 pkt.

 

kompozycja i teoria muzyki

studia I stopnia

•  egzamin kiemnko wy - min. 18 pkt.

•  egzaminy uzupełniające - min. średnia 16 pkt., w tym z każdego egzaminu min. 14 pkt.,

studia II stopnia

•  egzamin kierunkowy - min. średnia 18 pkt., w tym z każdego komponentu min. 14 pkt.

•  egzaminy uzupełniające - min. średnia 16 punktów, w tym z każdego egzaminu min. 14 pkt.

 

edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

studia I stopnia

•  egzaminy kiemnko we - min. 16 pkt. z każdego egzaminu

•  egzaminy uzupełniające-modułowe* - min. 16 pkt. z każdego egzaminu

studia II stopnia

•  egzamin kierunkowy, etap I - min. 18 pkt.

•  egzaminy kiemnko we - modułowe* , etap II - min. 16 pkt. z każdego egzaminu, średnia z modułu min. 18 pkt.

* przy wyborze dwóch lub więcej modułów, do końcowej punktacji liczony jest moduł z najwyższą punktacją

 

        muzyka kościelna studia I i II stopnia

•  egzaminy kiemnko we - min. 14 pkt. z każdego egzaminu

•  egzaminy uzupełniające - min. 14 pkt. z każdego egzaminu

 

instrumentalistyka

     studia I i II stopnia

•  egzamin z gry na instmmencie, rozmowa kwalifikacyjna - min. 18 pkt.

•   pozostałe egzaminy - min. 13 pkt.

 

           wokalistyka studia I i II stopnia

•  egzaminy kiemnko we - min. 18 pkt. z każdego egzaminu

•   egzaminy uzupełniające - min. 14 pkt. z każdego egzaminu

 

§ 16

Tryb postępowania rekrutacyjnego.

1.Po zakończeniu egzaminów wstępnych Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna sporządza i ogłasza listę kandydatów którzy:

a. zdali egzamin wstępny (w kolejności uzyskanych punktów),

b. nie zdali egzaminu wstępnego (alfabetyczną).

2.Po otrzymaniu danych o wyniku egzaminów maturalnych Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne przeprowadzają postępowanie rekrutacyjne i ogłaszają:

a. listę kandydatów przyjętych na I rok studiów (alfabetyczną).

b. listę kandydatów, którzy zdali egzamin wstępny, a nie zostali przyjęci na I rok studiów z braku miejsc, (w kolejności uzyskanej liczby punktów).

3.Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

4.Uczelniana Komisja Rekrutacyjna rozpatruje odwołania kandydatów, w terminie ustalonym przez Przewodniczącego UKR, nie wcześniej niż 14 dni od doręczenia decyzji WKR o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

5.Decyzję w sprawie odwołań podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. Decyzja Komisji jest ostateczna.

6.W przypadku rezygnacji kandydata, na jego miejsce zostaje przyjęty kandydat posiadający najwyższą liczbę punktów z listy osób, które zdały egzamin wstępny, a nie zostały przyjęte z powodu braku miejsc.

7.Decyzję o wynikach egzaminów wstępnych kandydaci otrzymują drogą listową.

 

§ 17

Tryb postępowania rekrutacyjnego - studia niestacjonarne.

1.Zainteresowani podjęciem studiów niestacjonarnych zobowiązani są do złożenia pisemnej deklaracji w odpowiednich dziekanatach w terminie ogłoszonym przez Uczelnię.

2.O uruchomieniu studiów niestacjonarnych decyduje Rektor.

3.Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne podejmują decyzję o przyjęciu na I rok studiów niestacjonarnych oraz ogłaszają listę przyjętych na podstawie wyników uzyskanych podczas egzaminu wstępnego na studia stacjonarne lub na podstawie wyników dodatkowej rekrutacji ( tryb postępowania jak w §2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna w Krakowie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna w Krakowie

Komentarze (0)