Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2016/17

 

Politechnika Gdańska rekrutacja 2016 - zasady rekrutacji na PG 2016/17

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 na Politechnice Gdańskieji. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2016.

 

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2016/2017

§1

1. Do odbywania studiów pierwszego stopnia może być dopuszczona wyłącznie osoba posiadająca świadectwo dojrzałości lub świadectwo maturalne.

2. Rekrutację kandydatów przeprowadza się na następującą formę studiów oraz formę kształcenia: stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia. Poza trybem standardowej rekrutacji przyjęcie na studia może nastąpić w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się co zostało określone w §5.

3. Kandydaci na I rok studiów pierwszego stopnia będą przyjmowani na wybrane formy i kierunki studiów, wymienione w załączniku 1, w ramach limitów przyjęć zatwierdzonych przez Senat Politechniki Gdańskiej do końca marca 2016 r.

4. Kandydaci na kolejny kierunek studiów stacjonarnych są przyjmowani  w ramach 1/30 limitu podstawowego przyjęć na dany kierunek, który określa załącznik 1.

5. Liczba studentów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, którzy zostali przyjęci na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia.

6. Rekrutacja odbywa się w formie elektronicznej, zwanej dalej eRekrutacją. Kandydat rejestruje się na stronie internetowej http://rekrutacja.pg.edu.pl (zgodnie z treścią załącznika 2). Podjęcie niewłaściwej procedury naboru eliminuje kandydata z dalszego procesu rekrutacji.

7. Podjęcie studiów stacjonarnych I stopnia na kolejnym kierunku dotyczy studenta studiów stacjonarnych, który chce jednocześnie podjąć kolejne studia stacjonarne I stopnia.

8. Rekrutacja na studia rozpocznie się od 11 maja 2016 r. w przypadku studiów stacjonarnych oraz 08 lipca w przypadku studiów niestacjonarnych. W obu przypadkach wyniki zostaną ogłoszone do końca lipca 2016 r. Szczegółowy terminarz rekrutacji ustala uczelniana komisja rekrutacyjna do końca marca 2016 r. i podaje do wiadomości publicznej w pierwszym tygodniu kwietnia 2016 r. na stronie http://www.pg.edu.pl.

9. W wyniku rekrutacji kandydat zostaje przyjęty na jeden kierunek, pierwszy spośród wskazanych na jego internetowym koncie rekrutacyjnym, na który kandydat kwalifikuje się z osiągniętymi przez siebie wynikami w ramach ustalonego limitu przyjęć.

Uruchomienie każdego z podanych kierunków kształcenia nastąpi pod warunkiem zakwalifikowania się przynajmniej 25 kandydatów. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby kandydatów dziekan danego wydziału może podjąć decyzję o uruchomieniu kierunku. Kandydat jest przyjmowany na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia - stacjonarnych i niestacjonarnych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

10. Kandydaci zdający egzamin maturalny, tzw. nową maturę (wyniki procentowe) są przyjmowani na podstawie wyników z egzaminu maturalnego z jednego wybranego (w zależności od kierunku), przedmiotu głównego (załącznik 3, tab. 2) oraz języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Szczegółowe kryteria kwalifikacyjne na poszczególne kierunki przedstawiono w załączniku 3.

11. Kandydaci którzy zdali egzamin dojrzałości, tzw. starą maturę (ocena od 2-6) są przyjmowani na podstawie oceny z egzaminu dojrzałości lub ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z jednego wybranego (w zależności od kierunku), przedmiotu głównego (załącznik 4, tab. 1 i 2) oraz języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Szczegółowe kryteria kwalifikacyjne na poszczególne kierunki przedstawiono w załączniku 4.

12. Kandydaci zdający maturę międzynarodową są przyjmowani na podstawie wyników z egzaminu maturalnego z jednego wybranego (w zależności od kierunku) przedmiotu głównego (załącznik 3, tab. 1) oraz języka obcego nowożytnego. Szczegółowe kryteria kwalifikacyjne na poszczególne kierunki przedstawiono w załączniku 3.

13.   Rekrutacja na kierunek Architektura przeprowadzana jest w formule dwuetapowej:

a) etap pierwszy - konkursowy, dwuczęściowy sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta (rysunek odręczny, testy). Kandydat ma obowiązek przystąpienia do obu części sprawdzianu.

b) etap drugi - konkurs punktów kandydata z przedmiotów matematyka, język polski i język obcy.

Warunki przeprowadzenia obu etapów sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta uwzględniają szczególne potrzeby kandydatów na studia, będących osobami niepełnosprawnymi. W szczególności pomoc w przemieszczaniu się osób o orzeczonej niepełnosprawności ruchowej, pomoc w komunikacji z osobami o orzeczonym niedosłuchu itp.

Po podsumowaniu wyników obydwu etapów, na studia przyjęci zostaną najlepsi kandydaci - w kolejności uzyskanych wyników - w liczbie równej 100% limitu przyjęć, przy spełnieniu warunku uzyskania minimum punktowego z każdej części sprawdzianu. Minima punktowe ustala wydziałowa komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu sprawdzianu, w zależności od poziomu osiągniętego przez kandydatów.

§3 Kandydat na kolejny kierunek studiów stacjonarnych posiadający status studenta poza standardowym procesem rekrutacji dodatkowo powinien mieć zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów stacjonarnych I stopnia.

§4

1. Wydziałowa komisja rekrutacyjna może określić minimalną liczbę punktów ujednoliconych uprawniającą do przyjęcia kandydata na studia. Próg punktowy dla kandydatów na kolejny kierunek studiów stacjonarnych nie może być niższy od progu punktowego kandydatów na pierwszy kierunek.

2. Warunkiem przyjęcia kandydatów zakwalifikowanych na studia jest dostarczenie w terminie ogłoszonym przez uczelnianą komisję rekrutacyjną na stronie http://www.pg.edu.pl kompletu dokumentów. Wykaz dokumentów wymaganych w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia oraz miejsce ich składania zostaną ogłoszone przez uczelnianą komisję rekrutacyjną na stronie http://www.pg.edu.pl. Niedostarczenie dokumentów w określonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją i spowoduje skreślenie z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na pierwszy rok studiów.

3. Kandydat zakwalifikowany na studia niestacjonarne jest zobowiązany do podpisania umowy o warunkach odpłatności za studia i wnoszenia opłat w terminach wskazanych w umowie.

4. Wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne ustala minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego. Na Politechnice Gdańskiej obowiązuje jednokrotna opłata rekrutacyjna bez względu na liczbę kierunków wybranych przez kandydata w danym trybie lub stopniu kształcenia. Opłata za postępowanie kwalifikacyjne podlega zwrotowi tylko w następujących przypadkach:

a) gdy wpłaty dokonał kandydat, który zdawał egzamin maturalny w bieżącym roku i nie zdał tego egzaminu. Zwrot opłaty następuję na podstawie zaświadczenia o niezdaniu egzaminu maturalnego. W przypadku kandydatów na kierunek Architektura, którzy przystąpili do sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta, w związku z kosztami przeprowadzenia tego sprawdzianu zostanie zwrócona tylko część opłaty w wysokości określonej zarządzeniem rektora,

b) gdy dany kierunek studiów nie został uruchomiony, ze względu na zbyt małą liczbę kandydatów (zgodnie z §1 punkt 9)

c) gdy kandydat dokonał więcej niż jednej opłaty rekrutacyjnej.

Zwrot opłaty rekrutacyjnej w ww. przypadkach następuje na podstawie podania złożonego do Działu Kształcenia i Programów Studiów wraz z załączonym potwierdzeniem uiszczenia płatności. W przypadku rekrutacji na semestr zimowy podanie o zwrot opłaty można składać najpóźniej do dnia 31 października 2016 r. W innych niż ww. przypadki opłata za postępowanie kwalifikacyjne nie podlega zwrotowi.

Jeżeli liczba kandydatów przyjętych na dany kierunek studiów w pierwszym terminie jest mniejsza od limitu przyjęć, przewiduje się dodatkową rekrutację w terminach określonych przez uczelnianą komisję rekrutacyjną. Ewentualne dodatkowe terminy zostaną podane na stronie http://www.pg.edu.pl.

§5

Poza trybem rekrutacji standardowej kandydat może zostać przyjęty na uczelnię w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się. Efekty uczenia mogą zostać potwierdzone:

a) osobie posiadającej świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia,

b) osobie posiadającej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego stopnia. Szczegóły postępowania określa odrębna uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej.

§6 Szczegółowe zasady przyjmowania na studia w uczelni publicznej laureatów oraz finalistów olimpiad i konkursów stopnia centralnego określa odrębna uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej.

§7

1. Obywatele polscy, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą mogą ubiegać się o przyjęcie na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pod warunkiem, że złożą zaświadczenie z kuratorium oświaty o równoważności świadectwa uzyskanego za granicą z polskim świadectwem dojrzałości oraz świadectwo dojrzałości w języku oryginalnym wraz z tłumaczeniem potwierdzonym przez tłumacza przysięgłego. Wyniki uzyskane na świadectwie dojrzałości przeliczane są przez uczelnianą komisję rekrutacyjną. Na kierunek Architektura ww. kandydatów obowiązuje konkursowy sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta.

2. Osoby wymienione w §7 ust. 1 podlegają pełnemu postępowaniu kwalifikacyjnemu na danym kierunku.

1. Rekrutację na studia prowadzą wydziałowe komisje rekrutacyjne, powołane przez kierownika jednostki prowadzącej kierunek studiów. Pracę wydziałowych komisji rekrutacyjnych koordynuje uczelniana komisja rekrutacyjna, powołana przez rektora.

3. Zgodnie z terminarzem rekrutacji uczelniana komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów wstępnie przyjętych (tylko w przypadku studiów stacjonarnych), a następnie ostatecznie przyjętych na dany kierunek, formę i poziom studiów. Kolejność na listach wynika z liczby punktów ujednoliconych obliczonych zgodnie z zasadami przedstawionymi w załącznikach 3, 4.

4. Kandydaci, którzy przeszli postępowanie kwalifikacyjne otrzymają pisemną decyzję o jego wynikach.

§9

1. Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej służy odwołanie złożone do uczelnianej komisji rekrutacyjnej, w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

2. Odwołanie kandydata jest opiniowane przez wydziałowe komisje rekrutacyjne.

3.  Po rozpatrzeniu odwołania decyzję podejmuje uczelniana komisja rekrutacyjna. Decyzja ta jest ostateczna.

§10

W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszych zasadach rekrutacji decyzję podejmuje uczelniana komisja rekrutacyjna.

§11

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich EFTA, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, są przyjmowani na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich. Posiadacze ważnej Karty Polaka mogą podejmować studia wyższe na zasadach obowiązujących obywateli polskich. Tryb przyjęć na studia pozostałych cudzoziemców regulują odrębne przepisy.

§12

Politechnika Gdańska nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie przez kandydata wszelkich danych do systemu eRekrutacja. W przypadku podania przez kandydata nieprawidłowych danych dotyczących wyników egzaminu maturalnego lub dojrzałości, Politechnika Gdańska zastrzega sobie prawo do usunięcia danego kandydata z postępowania kwalifikacyjnego.

Kierunki studiów pierwszego stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2016/2017

Wydział

Kierunek

Studia I stopnia

Stacjonarne

Niestacjonarne

Architektury

Architektura

Z

Gospodarka przestrzenna

Z

Chemiczny

Biotechnologia

Z

Chemia

Z

_

Chemia budowlana

Z

Inżynieria materiałowa a)

Z

Konserwacja i dearadacia materiałów

Z

 

Technoloqia chemiczna

Z

Zielone technoloqie i monitorinq

Z 1)

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Automatyka i robotyka

Z

Elektronika i telekomunikacja

Z

_

Informatyka

Z

Z

Inżynieria biomedyczna b)

Z

Elektrotechniki i Automatyki

Automatyka i robotyka

Z

_

Elektrotechnika

Z

Z

Enerqetyka c)

Z 1)

Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Fizyka techniczna

Z

Inżynieria materiałowa a)

Z

_

Matematyka

Z 2)

Nanotechnoloqia

Z

Podstawy nauk technicznych

Z

_

Inżynierii Lądowej i Środowiska

Budownictwo

Z

Z

Geodezja i kartoqrafia

Z

Z

Inżynieria środowiska

Z

Z

Transport

Z

Mechaniczny

Enerqetyka c)

Z 1)

Inżynieria materiałowa a)

Z

Inżynieria mechaniczno-medyczna

Z

_

Mechanika i budowa maszyn

Z

Z

Mechatronika

Z

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Z

Oceanotechniki i Okrętownictwa

Enerqetyka c)

Z 1)

Transport

Z

Oceanotechnika

Z

Z

Zarządzania i Ekonomii

Analityka qospodarcza

Z 2)

Z 2)

Ekonomia*

Z 2)

Kognitywistyka w zarządzaniu i ekonomii*

Z 2)

Zarządzanie

Z 2) 1)

Zarządzanie inżynierskie

Z

Z

1) studia w języku polskim i języku angielskim

2) studia licencjackie

a) kierunek międzywydziałowy prowadzony wspólnie przez wydział Chemiczny, Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz Mechaniczny

b) kierunek międzywydziałowy prowadzony wspólnie przez wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki; Chemiczny oraz Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

c) kierunek międzywydziałowy prowadzony wspólnie przez wydział Elektrotechniki i Automatyki, Mechaniczny oraz Oceanotechniki i Okrętownictwa

*Kierunek zostanie uruchomiony po zatwierdzeniu przez Senat PG

eRekrutacja

1. Politechnika Gdańska przeprowadza elektroniczną rekrutację kandydatów na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

2. W ramach rekrutacji kandydaci rejestrują się na stronie internetowej http://rekrutacja.pg.edu.pl

3. Przebieg rekrutacji:

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia jest obowiązany:

a) zapoznać się i zaakceptować warunki rekrutacji na Politechnikę Gdańską,

b) założyć internetowe konto rekrutacyjne bądź w przypadku posiadania już konta w systemie eRekrutacja PG - zalogować się na nie,

c) prawidłowo uzupełnić dane osobowe i adresowe, zgodnie z dokumentem tożsamości, oraz pozostałe dane wymagane w procesie rekrutacji,

d) podać wymagane informacje w zależności od poziomu wybieranych studiów takie jak m.in.: "Szkoła ponadgimnazjalna"- szczegółowe informacje w załącznikach 3 lub 4

e) podać wyniki matury (wyniki procentowe bądź oceny, w zależności d typu zdawanej matury),

f) wypełnić formularz udziału w rekrutacji:

- wybrać nabór na studia,

- wybrać wszystkie interesujące go kierunki studiów oraz uszeregować je według własnych preferencji zaczynając od kierunku, którym jest najbardziej zainteresowany,

- wydrukować i podpisać formularz udziału w rekrutacji,

g) uiścić jedną opłatę rekrutacyjną na dany nabór w ustalonej wysokości (na kierunku Architektura obowiązuje wyższa opłata niż na pozostałych kierunkach) na indywidualne konto bankowe, wygenerowane przez system eRekrutacja nie później niż trzy doby przed generacją pierwszej listy. Po potwierdzeniu wpłaty na koncie kandydata pojawi się odpowiedni komunikat.

h) dostarczyć wymagane dokumenty do odpowiedniej wydziałowej komisji rekrutacyjnej według terminarza rekrutacji ogłoszonego przez uczelnianą komisję rekrutacyjną.

4. Blokada opcji edycji wszystkich danych na koncie kandydata następuje na dwie doby przed generacją pierwszej listy.

5. Kandydat będzie informowany o przebiegu procesu rekrutacji poprzez system eRekrutacja (http://rekrutacja.pg.edu.pl) oraz przez stronę http://www.pg.edu.pl.

6. Kandydat jest zobligowany do kontrolowania swojego konta oraz informacji pojawiających się na jego koncie rekrutacyjnym i stronie http://www.pg.edu.pl.

7. Politechnika Gdańska nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie procedury elektronicznej rekrutacji, a także za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczanymi na jego indywidualnym koncie w systemie eRekrutacja oraz na stronie http://www.pg.edu.pl.

8. Politechnika Gdańska nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji lub dokonania zmian, spowodowaną awariami sieci internetowej niezależnymi od Uczelni. W takich przypadkach kandydat powinien zgłosić się osobiście do komisji rekrutacyjnej.

9. Kandydaci są zobowiązani do zachowania w tajemnicy hasła otrzymanego podczas zakładania konta. Politechnika Gdańska nie odpowiada za skutki udostępnienia tego hasła osobom trzecim, w szczególności za zmiany danych na koncie kandydata.

Załącznik nr 3 do Uchwały Senatu PG nr 276/2015/XXIII z 20 maja 2015 r.

Kryteria kwalifikacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia dla kandydatów zdających egzamin maturalny („nową maturę” - wyniki określone wartościami procentowymi) lub maturę międzynarodową (IB)

Dla kandydatów zdających „nową maturę”

Do konkursu bierze się sumę punktów kandydata z następujących przedmiotów:

- przedmiotu głównego,

- języka polskiego,

- języka obcego nowożytnego.

Wzór, według którego obliczane są punkty kandydata:

W = P + 0,1JP + a • JO

W - liczba punktów kandydata w konkursie,

P - największa liczba punktów uzyskana na egzaminie maturalnym z przedmiotu głównego, po uwzględnieniu poziomu, na którym zdawany był egzamin,

P = 0,6*Mp lub P = 1,0*Mr, do konkursu bierze się punkty z poziomu, dla którego obliczany wynik jest największy,

JP - liczba punktów uzyskana na egzaminie maturalnym z języka polskiego (wynik z części pisemnej egzaminu), po uwzględnieniu poziomu, na którym zdawany był egzamin,

JP = 0,6*Mp lub JP = 1,0*Mr, do konkursu bierze się punkty z poziomu, dla którego obliczany wynik jest największy,

JO - największa liczba punktów uzyskana na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego (wynik z części pisemnej egzaminu), po uwzględnieniu poziomu, na którym zdawany był egzamin,

JO = 0,6*Mp lub JO = 1,0*Mr lub JO = 1,0*Md, do konkursu bierze się punkty z poziomu, dla którego obliczany wynik jest największy,

a = 0,15 - w przypadku gdy kandydat zdawał maturę na poziomie dwujęzycznym z języka obcego

nowożytnego;

a = 0,1 - dla pozostałych,

p - liczba punktów uzyskana na poziomie podstawowym,

Mr - liczba punktów uzyskana na poziomie rozszerzonym,

Md - liczba punktów uzyskana na poziomie dwujęzycznym.

Wzór, według którego obliczane są punkty ujednolicone kandydata (Wu) na danym kierunku studiów:

Wu = W/Wmax • 100

gdzie Wmax - maksymalna liczba punktów, którą kandydat może uzyskać na danym kierunku.

Dla kandydatów na kierunek Architektura pierwszym etapem kwalifikacji jest obowiązkowy konkursowy sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta.

Wzór, według którego obliczane są punkty kandydata na kierunek Architektura:

Wa = S + Wu

S - wynik ze sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta kandydata, który uzyskał minimum punktowe z każdej części sprawdzianu

Dla kandydatów zdających maturę międzynarodową (IB)

Do konkursu bierze się sumę punktów kandydata z następujących przedmiotów:

- przedmiotu głównego,

- języka obcego nowożytnego.

Wzór, według którego obliczane są punkty kandydata:

W = P + 0,25JO

Wzór, według którego obliczane są punkty ujednolicone kandydata (Wu) na danym kierunku studiów:

Wu = W/Wmax • 100

gdzie Wmax - maksymalna liczba punktów, którą kandydat może uzyskać na danym kierunku.

Dla kandydatów na kierunek Architektura pierwszym etapem kwalifikacji jest obowiązkowy konkursowy sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta.

Wzór, według którego obliczane są punkty kandydata na kierunek Architektura:

WA = S + WU

S - wynik ze sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta kandydata, który uzyskał minimum punktowe z każdej części sprawdzianu

Tabela 1. Przeliczniki ocen matury międzynarodowej

Przeliczanie ocen zamieszczonych na dyplomie matury międzynarodowej na wynik z egzaminu maturalnego

Ocena na dyplomie matury międzynarodowej

Wynik z egzaminu maturalnego

7

100

6

90

5

80

4

70

3

50

2

30

1

10

Tabela 2. Przedmiot główny do wyboru

Kierunek

Wydział

Przedmioty główne do wyboru

Analityka gospodarcza

Zarządzania i Ekonomii

matematyka

Architektura

Architektury

Kandydatów na kierunek Architektura obowiązuje konkursowy sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta. matematyka

Automatyka i robotyka

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo informatyka

Biotechnologia

Chemiczny

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo biologia albo chemia

Budownictwo

Inżynierii Lądowej i Środowiska

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka

Chemia

Chemiczny

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo chemia

Chemia budowlana

Chemiczny

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo chemia

Ekonomia*

Zarządzania i Ekonomii

matematyka albo geografia albo historia

Elektronika i telekomunikacja

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo informatyka

Elektrotechnika

Elektrotechniki i Automatyki

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka

Energetyka

Elektrotechniki i Automatyki, Mechaniczny, Oceanotechniki i Okrętownictwa

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka

Fizyka techniczna

Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo informatyka

Geodezja i kartografia

Inżynierii Lądowej i Środowiska

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo informatyka

Gospodarka przestrzenna

Architektury

matematyka albo geografia

Informatyka

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo informatyka

Inżynieria biomedyczna

Chemiczny, Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyk, Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo chemia albo informatyka

Inżynieria materiałowa

Chemiczny, Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Mechaniczny

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo chemia

Inżynieria mechaniczno-medyczna

Mechaniczny

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo chemia

Inżynieria środowiska

Inżynierii Lądowej i Środowiska

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo biologia albo chemia

Kognitywistyka w zarządzaniu i ekonomii*

Zarządzania i Ekonomii

matematyka

Konserwacja i degradacja materiałów

Chemiczny

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo chemia

Matematyka

Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo informatyka

Mechanika i budowa maszyn

Mechaniczny

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka

Mechatronika

Mechaniczny

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka

Nanotechnologia

Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo chemia

Oceanotechnika

Oceanotechniki i Okrętownictwa

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka

Podstawy nauk technicznych

Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo chemia

Technologia chemiczna

Chemiczny

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo chemia

Transport

Inżynierii Lądowej i Środowiska, Oceanotechniki i Okrętownictwa

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka

Zarządzanie

Zarządzania i Ekonomii

matematyka

Zarządzanie inżynierskie

Zarządzania i Ekonomii

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Mechaniczny

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka

Zielone technologie i monitoring

Chemiczny

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo chemia

*Kierunek zostanie uruchomiony po zatwierdzeniu przez Senat PG

Kryteria kwalifikacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia dla kandydatów zdających egzamin dojrzałości („starą maturę” - ocena od 2 do 6)

Do konkursu bierze się sumę punktów kandydata z następujących przedmiotów:

- przedmiotu głównego,

- języka polskiego,

- języka obcego nowożytnego.

Wzór, według którego obliczane są punkty kandydata:

W = R + 0,3JP + 0,3JO W - liczbę punktów kandydata w konkursie,

R - liczba punktów uzyskana przez przemnożenie oceny z przedmiotu głównego, przez odpowiedni współczynnik odczytany z Tabeli 1,

JP - ocena z języka polskiego (wynik z części pisemnej egzaminu),

JO - ocena z języka obcego nowożytnego (wynik z egzaminu dojrzałości)

Wzór, według którego obliczane są punkty ujednolicone kandydata (Wu) na danym kierunku studiów:

Wu = W/Wmax • 100

gdzie Wmax - maksymalna liczba punktów, którą kandydat może uzyskać na danym kierunku.

Dla kandydatów na kierunek Architektura pierwszym etapem kwalifikacji jest obowiązkowy konkursowy sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta.

Wzór, według którego obliczane są punkty kandydata na kierunek Architektura:

Wa = S + WU

S - wynik ze sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta kandydata, który uzyskał minimum punktowe z każdej części sprawdzianu

W konkursie bierze się pod uwagę oceny z egzaminu dojrzałości lub jeżeli dany przedmiot główny nie był zdawany na egzaminie dojrzałości oceny ze świadectwa ukończenia szkoły średniej. W przypadku, gdy kandydat zdawał egzamin dojrzałości i uzyskał dwie oceny z jednego przedmiotu głównego (za część pisemną i ustną egzaminu dojrzałości) zalicza się średnią z obu ocen.

Dla języka obcego nowożytnego bierze się pod uwagę wyniki otrzymane na egzaminie dojrzałości. Jeżeli kandydat zdawał egzamin zarówno w części pisemnej jak i ustnej bierze się średnią z dwóch ocen.

Kandydaci, którzy na świadectwie dojrzałości jako ocenę z języka obcego mają wpisany certyfikat otrzymują oceny zgodnie z tabelą 3 oraz punkty równe iloczynowi: ocena x 0,3. Kandydaci, będący uczestnikami olimpiad językowych szczebla centralnego uzyskują w konkursie punkty równoważne ocenie celującej (6 x 0,3 = 1,8 punktów).

Tabela 1. Współczynniki ocen dla przedmiotów uwzględnianych w konkursie punktów kandydata, dla osób zdających egzamin maturalny (w systemie starej matury)

Przedmiot

Szkoła

Współczynnik ocen dla przedmiotu zdawanego na egzaminie dojrzałości

Współczynnik ocen dla przedmiotu na świadectwie ukończenia szkoły średniej

Matematyka

Licea ogólnokształcące o profilach: mat.- fiz., mat. i mat.-infor.

3,75

2,25

Licea z fakultetem z matematyki

3,25

1,75

Licea ogólnokształcące - inne profile, Szkoły kierunkowe (tabela nr 2)

3,00

1,75

Pozostałe szkoły

2,75

1,50

Fizyka

Licea ogólnokształcące o profilu mat.-fiz.

3,75

2,25

Licea z fakultetem z fizyki

3,25

1,75

Licea ogólnokształcące - inne profile, Szkoły kierunkowe (tabela nr 2)

3,00

1,75

Pozostałe szkoły

2,75

1,50

Informatyka

Licea ogólnokształcące o profilu mat.-infor.

3,75

2,25

Licea z fakultetem z informatyki

3,25

1,75

Licea ogólnokształcące - inne profile, Szkoły kierunkowe (tabela nr 2)

3,00

1,75

Pozostałe szkoły

2,75

1,50

Biologia

Licea ogólnokształcące o profilu biol. - chem.

3,75

2,25

Licea z fakultetem z biologii

3,25

1,75

Licea ogólnokształcące - inne profile, Szkoły kierunkowe (tabela nr 2)

3,00

1,75

Pozostałe szkoły

2,75

1,50

Chemia

Licea ogólnokształcące o profilu biol. - chem.

3,75

2,25

Licea z fakultetem z chemii

3,25

1,75

Licea ogólnokształcące - inne profile, Szkoły kierunkowe (tabela nr 2)

3,00

1,75

Pozostałe szkoły

2,75

1,50

Geografia

Licea z fakultetem z geografii

3,25

1,75

Licea ogólnokształcące - inne profile, Szkoły kierunkowe (tabela nr 2)

3,00

1,75

Pozostałe szkoły

2,75

1,50

Historia

Licea z fakultetem z historii

3,25

1,75

Licea ogólnokształcące - inne profile, Szkoły kierunkowe (tabela nr 2)

3,00

1,75

Pozostałe szkoły

2,75

1,50

 

Tabela 2. Przedmiot brany pod uwagę w konkursie z egzaminu dojrzałości lub ze świadectwa ukończenia szkoły średniej

 

Kryteria kwalifikacji

Kierunek

(Wydział)

Przedmiot brany pod uwagę w konkursie z egzaminu dojrzałości lub ze świadectwa ukończenia szkoły średniej

SZKOŁY KIERUNKOWE

Architektura

Architektury

Kandydatów na kierunek Architektura obowiązuje konkursowy sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta.

 

matematyka

Liceum budowlano-architektoniczne

Liceum sztuk plastycznych Technikum budowlane (specj. architektoniczna)

Technikum budowlano-architektoniczne

Analityka gospodarcza

Zarządzania i Ekonomii

matematyka

Liceum ekonomiczne

Automatyka i robotyka

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

matematyka albo fizyka albo informatyka

Liceum techniczne

Technikum elektroniczne Technikum elektryczne Technikum energetyczne Technikum łączności Technikum mechaniczno-elektryczne

Biotechnologia

Chemiczny

matematyka albo fizyka albo chemia albo biologia

Technika chemiczne

Technika przemysłu spożywczego

Budownictwo

Inżynierii Lądowej i Środowiska

matematyka albo fizyka

Technikum budowlane Technikum budowlano-architektoniczne

Technikum budownictwa wodnego

Technikum budowy dróg i mostów

Technikum kolejowe Technikum melioracyjne

Chemia

Chemiczny

matematyka albo fizyka albo chemia

Technika chemiczne

Chemia budowlana

Chemiczny

matematyka albo fizyka albo chemia

Technika chemiczne

Ekonomia*

Zarządzania i Ekonomii

matematyka albo geografia albo historia

Liceum ekonomiczne

Elektronika i telekomunikacja

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

matematyka albo fizyka albo informatyka

Technikum elektroniczne Technikum elektryczne (profil automatyczny)

Technikum elektryczne (profil elektron.)

Technikum łączności

Technikum mechaniczno-elektryczne (prof. automat.)

Technikum mechaniczno-elektryczne(prof. elektron.)

Elektrotechnika

Elektrotechniki i Automatyki

matematyka albo fizyka

Liceum techniczne

Technikum elektroniczne Technikum elektryczne Technikum energetyczne Technikum łączności Technikum mechaniczno-elektryczne

Energetyka

Elektrotechniki i Automatyki, Mechaniczny,

Oceanotechniki i Okrętownictwa

matematyka albo fizyka

Liceum techniczne

Technikum budowy okrętów Technikum chłodnicze Technikum elektroniczne Technikum elektryczne Technikum energetyczne Technikum łączności Technikum mechaniczne Technikum mechaniczno-elektryczne

Technikum samochodowe

Fizyka techniczna

Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

matematyka albo fizyka albo informatyka

Brak

Geodezja i kartografia

Inżynierii Lądowej i Środowiska

matematyka albo fizyka albo informatyka

Technika budowlane

Technika budownictwa wodnego

Technika budowy dróg i mostów

Technika drogowe

Technika geodezyjne

Technika informatyczne Technika kolejowe

Technika łączności

Technika melioracyjne

Gospodarka przestrzenna

Architektury

matematyka albo geografia

Liceum techniczne

Liceum ekonomiczne

Informatyka

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

matematyka albo fizyka albo informatyka

Technikum elektroniczne Technikum elektryczne profil automatyczny

Technikum elektryczne profil elektroniczny

Technikum łączności

Technikum mechaniczno-elektryczne profil automatyczny

Technikum mechaniczno-elektryczne profil elektroniczny

Inżynieria biomedyczna

Chemiczny,

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki; Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

matematyka albo fizyka albo chemia albo informatyka

Technikum chemiczne Technikum elektroniczne Technikum elektryczne (profil automat. i elektron.)

Technikum łączności

Technikum mech.-elektr.(prof. .automat. i elektron.)

Inżynieria materiałowa

Chemiczny,

Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej,

Mechaniczny

matematyka albo fizyka albo chemia

Technikum budowy okrętów Technikum chemiczne Technikum chłodnicze Technikum elektroniczne Technikum elektryczne Technikum energetyczne Technikum łączności Technikum mechaniczne Technikum mechaniczno-elektryczne

Technikum samochodowe

Inżynieria mechaniczno-medyczna

Mechaniczny

matematyka albo fizyka albo chemia

Technikum chemiczne Technikum elektroniczne Technikum mechaniczne Technikum mechaniczno-elektryczne

Inżynieria środowiska

Inżynierii Lądowej i Środowiska

matematyka albo fizyka albo chemia albo biologia

Technikum budowlane (profil instal.- sanitarny)

Technikum budowlane (profil wodno gospodarczy)

Technikum ekologiczne Technikum inżynierii środowiska

Technikum ochrony środowiska

Kognitywistyka w zarządzaniu i ekonomii*

Zarządzania i Ekonomii

matematyka

Liceum techniczne

Konserwacja i degradacja materiałów

Chemiczny

matematyka albo fizyka i astronomia albo chemia

Technikum chemiczne

Matematyka

Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

matematyka albo fizyka albo informatyka

Brak

Mechanika i budowa maszyn

Mechaniczny

matematyka albo fizyka

Liceum techniczne

Technikum budowlane Technikum budowy okrętów Technikum chemiczno-spożywcze

Technikum chłodnicze Technikum drzewne Technikum energetyczne Technikum kolejowe Technikum mechaniczne Technikum mechaniczno-elektryczne

Technikum mechanizacji rolnictwa

Technikum samochodowe

Mechatronika

Mechaniczny

matematyka albo fizyka

Technikum budowlane Technikum chemiczno-spożywcze

Technikum drzewne Technikum kolejowe Technikum mechanizacji rolnictwa

Nanotechnologia

Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

matematyka albo fizyka albo chemia

Brak

Oceanotechnika

Oceanotechniki i Okrętownictwa

matematyka albo fizyka

Dla specjalności okrętowych:

Liceum techniczne

Technikum budowlane

Technikum budownictwa wodnego

Technikum chłodnicze

Technikum elektroniczne

Technikum elektryczne

Technikum energetyczne

Technikum łączności

Technikum mechaniczne

Technikum mechaniczno-elektryczne

Technikum okrętowe

Dla specjalności zarządzanie i marketing

w gospodarce morskiej:

Licea ekonomiczne

Technika i licea techniczne, jak dla

specjalności okrętowych

Podstawy nauk technicznych

Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

matematyka albo fizyka albo chemia

Brak

Technologia chemiczna

Chemiczny

matematyka albo fizyka albo chemia

Technika chemiczne

Transport

Inżynierii Lądowej i Środowiska, Oceanotechniki i Okrętownictwa

matematyka albo fizyka

Technikum budownictwa wodnego

Technikum budowy dróg i mostów

Technikum budowy okrętów Technikum chłodnicze Technikum elektroniczne Technikum elektryczne Technikum energetyczne Technikum kolejowe Technikum mechaniczne Technikum mechaniczno-elektryczne

Technikum samochodowe Liceum techniczne (dla Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa)

Zarządzanie

Zarządzania i Ekonomii

matematyka

Licea ekonomiczne

Zarządzanie inżynierskie

Zarządzania i Ekonomii

matematyka albo fizyka

Licea ekonomiczne

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Mechaniczny

matematyka albo fizyka

Liceum techniczne

Technikum budowy okrętów Technikum chłodnicze Technikum elektroniczne Technikum elektryczne Technikum energetyczne Technikum łączności Technikum mechaniczne Technikum mechaniczno-elektryczne

Technikum samochodowe

Zielone technologie i monitoring

Chemiczny

matematyka albo fizyka albo chemia

Technika chemiczne

Technika ochrony środowiska Technika ekologiczne

*Kierunek zostanie uruchomiony po zatwierdzeniu przez Senat PG

Tabela 3. Ocena z języka obcego nowożytnego w zależności od posiadanego certyfikatu

Ocena

Język

Nazwa certyfikatu

S

angielski

FCE (C) - First Certificate in English (C), University of Cambridge Local Examinations Syndicate; TOEFL - Test of English as a Foreign Language (z wynikiem: computer based - od 174 do 222 pkt, paper based * - od 366 do 472 pkt), Educational Testing Service, Princeton, USA

 

francuski

DELF A1 - Diplôme d'Etudes en Langue Française - premier degré , Commission Nationale du DELF/DALF, Sevres, Francja

 

włoski

CELI 1 - Certificate di Conoscenza della Lingua Italiana, Uniwesytet w Peruggi, Włochy

 

angielski

FCE (B) - First Certificate in English (B), University of Cambridge Local Examinations Syndicate TOEFL - computer based - od 223 pkt do 261 pkt, paper based od 473 pkt do 550 pkt.

4

francuski

DELF A2 - Diplôme d'Etudes en Langue Française, Commission Nationale du DELF/DALF, Sevres, Francja

hiszpański

DELE Inicial - Diploma de Espanol como Lengua Extranjera, Instytut Cervantesa, Hiszpania

 

niemiecki

ZD - Zertifikat Deutsch, Goethe Institut

 

włoski

CILS 1 - Certificazione di Italiano come Lingua Straniera, Uniwersytet w Sienie, Włochy CELI 2 - Certificate di Conoscenza della Lingua Italiana , Uniwersytet w Peruggi, Włochy

 

angielski

FCE (A) - First Certificate in English (A), University of Cambridge Local Examinations Syndicate CAE - ocena B,C

TOEFL - computer based - od 262 pkt. do 285 pkt., paper based - od 551 pkt. do 599 pkt.

S

francuski

DELF B1, B2 - Diplôme d'Etudes en Langue Française , Commission Nationale du DELF/DALF, Sevres, Francja;

 

hiszpański

DELE Intermedio - Diploma de Español como Lengua Extranjera, Instytut Cervantesa, Hiszpania

 

niemiecki

ZMP - Die Zentrale Mittelstufenprufung, Goethe Institut

 

włoski

CILS 2 - Certificazione di Italiano come Lingua Straniera, Uniwersytet w Sienie, Włochy; CELI 3- Certificate di Conoscenza della Lingua Italiana, Uniwersytet w Peruggi, Włochy

 

angielski

CAE A -Certificate in Advanced English, University of Cambridge Local Examinations Syndicate; CPE - Certificate of Proficiency in English, University of Cambridge Local Examinations Syndicate; TOEFL - Test of English as a Foreign Language (z wynikiem computer based - minimum 286 pkt., paper based - minimum 600 pkt. Educational Testing Service, Princeton, USA

 

francuski

DALF C1, C2 - Diplôme Approfondi de Langue Française, Commission Nationale du DELF/DALF, Sevres, Francja;

6

hiszpański

DELE Superior - Diploma de Español como Lengua Extranjera, Instytut Cervantesa, Hiszpania

 

niemiecki

GDS - Grosses Deutsches Sprachdiplom, Goethe Institut;

DSD II - Deutsches Sprachdiplom Stufe II, Kulturministerkonferenz ZOP - Zentrale Oberstufenprüfung, Goethe Institut;

KDS - Kleines Deutsches Sprachdiplom, Goethe Institut

 

włoski

CELI 4, 5 - Certificate di Conoscenza della Lingua Italiana, Uniwersytet w Peruggi, Włochy CILS 3, 4 - Certificazione di Italiano come Lingua Straniera, Uniwersytet w Sienie, Włochy

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Gdańska

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Gdańska

Komentarze (0)