Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2016/2017

 

Uniwerystet Medyczny w Lublinie rekrutacja 2016 - zasady rekrutacji na UMED w Lublinie 2016/17

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2016.

 

Uchwała Nr CDVII/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie na rok akademicki 2016/2017/

Na podstawie art. 169 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) oraz § 46 pkt 33 i § 122 ust.1 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Senat, uchwala co następuje:

§ 1

Senat uchwala warunki i tryb rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie na rok akademicki 2016/2017, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Rektorowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Prof. dr hab. Andrzej Drop

 

Załącznik do Uchwały Nr CDVII/2015 Senatu UM w Lublinie z dnia 27 maja 2015 roku

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

§ 1

1. Niniejsza uchwała określa zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego na I rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych w języku polskim w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

2. Wykaz kierunków studiów oraz formy ich prowadzenia dostępny jest na stronie www.rekrutacja.umlub.pl oraz w Biurze Rekrutacji.

§ 2

1. Postanowienia niniejszej uchwały stosuje się do kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim, będących obywatelami polskimi lub cudzoziemcami.

2. Cudzoziemcy mogą ubiegać się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim na zasadach dotyczących obywateli polskich, jeżeli są:

a) cudzoziemcami, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały,

b) cudzoziemcami posiadającymi status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,

c) cudzoziemcami korzystającymi z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d) pracownikami migrującymi, będącymi obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

e) cudzoziemcami, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,

f) cudzoziemcami, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 roku poz.1650),

g) cudzoziemcami, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

h) obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.

3. Cudzoziemcy niewymienieni w ust. 2 oraz cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy" lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - mogą podejmować i odbywać studia w języku polskim na zasadach odpłatności.

4. Cudzoziemcy będący posiadaczami ważnej Karty Polaka lub obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim na zasadach dotyczących obywateli polskich lub mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na zasadach odpłatności.

§ 3

Cudzoziemcy podejmujący studia w języku polskim na zasadzie odpłatności składają dokumenty do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie wskazanym przez Uczelnię w celu analizy formalnej. Po spełnieniu warunków określonych w § 4 oraz w § 9, 10 i 11 kandydaci przyjmowani są według uzyskanej punktacji do wyznaczonego limitu miejsc na danym kierunku studiów.

§ 4

1. Kandydaci, w tym z obywatelstwem polskim, posiadający świadectwo maturalne/dojrzałości uzyskane za granicą (inne niż świadectwo IB oraz świadectwo EB) zobowiązani są przystąpić do pisemnego egzaminu wstępnego o poziomie wiedzy porównywalnym z „nową” maturą według zasad przewidzianych dla tych osób na dany kierunek studiów.

2. Cudzoziemcy, którzy złożą egzamin, o którym mowa w ust.1, na co najmniej 50% możliwej do uzyskania punktacji dla kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i technik dentystycznych oraz 30% dla pozostałych kierunków studiów, uzyskają potwierdzenie, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego umożliwia podjęcie studiów w języku polskim na wybranym kierunku.

3. Kandydaci wymienieni w ust.1 zobowiązani są przedstawić:

1) świadectwo lub inny dokument zagraniczny uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem dyplomu IB i świadectwa EB opatrzony apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r., znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112 poz. 938) lub został wydany przez kraj z którym Polska zawarła umowę o wzajemnym uznawaniu dokumentów, albo

2) decyzję administracyjną, wydanej przez właściwego kuratora oświaty, o uznaniu świadectwa lub innego dokumentu za dokument potwierdzający uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, o której mowa w art. 93 ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty(tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z późn. zm.) lub

3) zaświadczenie o nostryfikacji wydane przed 31 marca 2015 roku.

§ 5

1. Uniwersytet Medyczny w Lublinie prowadzi studia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej z zastrz. ust. 5.

2. Studia stacjonarne są studiami bezpłatnymi w zakresie przewidzianym w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. Uniwersytet Medyczny w Lublinie może pobierać opłaty za świadczone usługi edukacyjne w zakresie i na zasadach określonych w Uchwale Senatu i Zarządzeniu Rektora.

3. Studia niestacjonarne są studiami płatnymi.

4. Wysokość i zasady wnoszenia opłat za studia na dany rok akademicki określa umowa o kształcenie zawarta z Uczelnią.

5. Postępowanie rekrutacyjne na studia niestacjonarne na dany kierunek studiów prowadzone jest, o ile Uchwała Senatu określi limit przyjęć na dany rok akademicki.

6. Postępowanie kwalifikacyjne na studia niest acjonarne prowadzone jest według zasad odnoszących się do rekrutacji na studia stacjonarne.

7. Postępowanie kwalifikacyjne na studia niestacjonarne prowadzone jest w terminie innym, niż postępowanie na studia stacjonarne za wyjątkiem studiów II stopnia.

8. O przyjęcie na studia prowadzone w systemie niestacjonarnym na kierunkach: farmacja, analityka medyczna, lekarskim, lekarsko-dentystycznym, techniki dentystyczne mogą ubiegać się osoby, które w roku 2016 przystąpiły do postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne na odpowiedni kierunek w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie lub na te kierunki w innych uczelniach medycznych i nie zostały przyjęte na studia stacjonarne.

9. Na studia niestacjonarne zostaną zakwalifikowani kandydaci z najwyższa liczbą punktów, aż do wyczerpania miejsc w ramach przyznanego limitu, którzy w terminie wskazanym przez Uczelnię złożą komplet wymaganych dokumentów.

§ 6

1. Postępowanie rekrutacyjne na studia w języku polskim prowadzą Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne (WKR) powołane dla poszczególnych kierunków studiów w odniesieniu do kandydatów będących obywatelami polskimi i cudzoziemców zamierzających podjąć studia w języku polskim na zasadach obowiązujących obywateli polskich oraz w zakresie, o którym mowa w ust.2 Uczelniana Komisja Rekrutacyjna (UKR).

2. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna zatwierdza zasady rekrutacji na studia, prowadzi postępowanie rekrutacyjne w odniesieniu do cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia w języku polskim na zasadach odpłatności, organizuje egzaminy wstępne o zasięgu ponadwydziałowym, koordynuje oraz nadzoruje prace Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych i rozpatruje odwołania od decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych.

§ 7

1. Decyzje o przyjęciu bądź nieprzyjęciu na studia podejmują właściwe Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne, z zastrzeżeniem ust.6.

2. Kandydat otrzyma decyzję o której mowa w ust. 1. w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru.

3. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składane jest za pośrednictwem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna utrzymuj e w mocy zaskarżoną decyzję albo uchyla zaskarżoną decyzję. Decyzj ę Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej kandydat otrzymuje na piśmie. Decyzja Uczelnianej Komisji rekrutacyjnej jest ostateczna.

4. Na decyzję Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie za pośrednictwem Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w ciągu 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

5. Podstawą odwołania może być jedynie wskazane naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia.

6. Decyzję o przyjęciu bądź nieprzyjęciu na studia w przypadku cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia w języku polskim na zasadach odpłatności podejmuje Rektor na wniosek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Od decyzji, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Rektora.

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI

§8

1. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

a) postępowanie kwalifikacyjne (rejestrację kandydata, dokonanie opłaty rekrutacyjnej, wpisanie przez kandydata punktów/procent, ocen, liczby punktów ECTS),

b) obliczenie punktów/procent dla kandydatów z „nową” maturą, przeliczenie ocen dla kandydatów z maturą „starą”, międzynarodową (IB) i europejską (EB),

c) przeprowadzenie egzaminu wstępnego dla kandydatów, których świadectwa maturalne nie spełniają warunków „nowej” matury oraz egzaminu manualnego, sprawnościowego, lub egzaminu testowego w zależności wymogów postępowania rekrutacyjnego właściwego dla kierunku studiów,

d) złożenie wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez Uczelnię,

e) wydanie decyzji o przyjęciu lub odmowie przyjęcia na studia.

2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w celu ustalenia listy osób przyjętych na studia w ramach przyznanego limitu na poszczególnych kierunkach.

3. Limity przyjęć na studia prowadzone w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym dla kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego określa minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego.

4. Limity przyjęć na studia prowadzone w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na pozostałe kierunki studiów, w tym liczbę miejsc dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych w uczelni publicznej oraz liczbę miejsc dla studentów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, którzy będą przyjęci na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, określa Senat Uniwersytetu Medycznego w Lublinie do końca maja 2016 roku.

5. Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się rejestracją elektroniczną w dniu:

a) 25 kwietnia 2016 roku - dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na wszystkie kierunki stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich i I stopnia bez względu na rodzaj posiadanej matury,

b) 13 czerwca 2016 roku dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się,

c) 16 sierpnia 2016 roku dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na niestacjonarne jednolite studia magisterskie i I stopnia oraz stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia, 

a zakończy się w dniu 14 października 2016 roku. Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego zostaną podane do wiadomości przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną do dnia 31 marca 2016 roku.

§ 9

1. Do postępowania kwalifikacyjnego może zostać dopuszczona osoba, która:

1) posiada świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie „nowej matury” albo świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie „stara matura” i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego albo świadectwo matury międzynarodowej (IB) lub matury europejskiej (EB) albo świadectwo maturalne uzyskane za granicą uprawniające do ubiegania się o przyjęcie do szkoły wyższej - w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie lub decyzję wydaną w procesie weryfikacji efektów uczenia się, potwierdzającą zaliczenie co najmniej 10 punktów ECTS z przedmiotów kierunkowych;

2) dokonała elektronicznej rejestracji, o której mowa w § 10,

3) wniosła opłatę rekrutacyjną, o której mowa w § 11.

2. Kandydaci niepełnosprawni podlegają tej samej procedurze rekrutacyjnej, co wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

3. Ze względu na specyfikę przeprowadzanych egzaminów praktycznych (egzamin manualny, egzamin sprawnościowy), UM w Lublinie nie przewiduje zwolnień z egzaminów dla osób niepełnosprawnych.

4. Na wniosek kandydata przystępującego do egzaminu wstępnego lub testu kwalifikacyjnego Uczelnia w miarę możliwości technicznych i lokalowych uwzględni szczególne potrzeby osób niepełnosprawnych.

5. Osoba, która spełniła warunki wymienione w ust. 1 zobowiązana jest w terminie określonym przez Uczelnię uzupełnić elektroniczny formularz wpisując wyniki egzaminu maturalnego/egzaminu wstępnego lub liczbę punktów ECTS zaliczonych w wyniku weryfikacji efektów uczenia się. Brak wpisu wyników matury/egzaminu wstępnego lub punktów ECTS skutkuje skreśleniem z listy kandydatów i niedopuszczeniem do dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

6. Kandydat ponosi odpowiedzialność za dokonanie wyboru przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym i przypisane im procenty/punkty . Pod uwagę będą brane wyłącznie przedmioty wpisane przez kandydata podczas postępowania kwalifikacyjnego.

7. Kandydat, któremu decyzją OKE została zmieniona punktacja na korzystniejszą, ma prawo do zmiany pozycji na liście rankingowej. Zmiana zostanie uwzględniona przy ogłoszeniu kolejnej listy, o ile na danym kierunku studiów nie został wyczerpany limit miejsc.

8. Stwierdzenie rozbieżności pomiędzy treścią złożonych dokumentów, a danymi przekazanymi w formie elektronicznej w zakresie danych identyfikacyjnych oraz danych kwalifikacyjnych uwzględniane będą dane wynikające z treści złożonych dokumentów za wyjątkiem wcześniejszego wypełnienia limitu miejsc, z zastrzeżeniem ust. 6.

9. Wykaz niezbędnych dokumentów oraz terminy i tryb ich składania, na studia stacjonarne i niestacjonarne zostaną określone zarządzeniem Rektora.

10. Dokumenty będące podstawą postępowania kwalifikacyjnego kandydat składa w oryginale, chyba, że przepisy dopuszczają złożenie dokumentów w formie kserokopii poświadczonej przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

11. Niezłożenie wymaganych dokumentów w terminach wskazanych przez Uczelnię skutkuje skreśleniem kandydata z listy osób zakwalifikowanych na I rok studiów w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

12. Za dzień złożenia wymaganych dokumentów uważa się dzień ich wpływu do siedziby odpowiednich Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych (nie uwzględnia się daty stempla pocztowego).

13. Odebranie dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

14. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości i opóźnienia związane z działaniem poczty i firm kurierskich.

15. Kandydat na studia stacjonarne składa oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej , wg wzoru stanowiącego załącznik A.

§ 10

1. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu rekrutacyjnym jest dokonanie elektronicznej rejestracji.

2. System elektronicznej rejestracji dostępny jest przez całą dobę z dowolnego komputera z dostępem do Internetu, tzn:

a) w okresie rejestracji - kandydat ma możliwość dokonania rejestracji oraz zmian w formularzu rejestracyjnym,

b) w terminie wpisywania wyników egzaminów - kandydat ma możliwość wpisania wyników z egzaminu maturalnego/wstępnego z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym oraz dokonywania zmian dotyczących punktacji. Kandydat w tym terminie nie ma możliwości wykonania czynności wymienionych w pkt a.

3. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dokonania rejestracji lub dokonania zmian, o ile nie wynikają one z awarii systemu rekrutacyjnego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W przypadku niemożności dokonania rejestracji lub dokonania zmian, kandydat powinien niezwłocznie powiadomić Biuro Rekrutacji.

4. Kandydat zobowiązany jest do sprawdzenia informacji zawartych na swoim koncie rejestracyjnym, zarówno tych dotyczących danych osobowych jak i punktacji z egzaminu maturalnego/wstępnego, poprzez wydruk kwestionariusza.

5. Kandydat może dokonać rejestracji na więcej niż jeden kierunek studiów, jednakże przyjęty na I rok studiów może być tylko na jeden kierunek, ten na który złoży komplet wymaganych dokumentów.

§ 11

1. Wysokość opłaty rekrutacyjnej zostanie określona Zarządzeniem Rektora w oparciu o rozporządzenie ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego.

2. Opłata rekrutacyjna wnoszona jest na każdy kierunek studiów odrębnie. Kandydat zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną nie później niż w ostatnim dniu rejestracji elektronicznej na dany kierunek studiów. Brak opłaty rekrutacyjnej skutkuje skreśleniem z listy kandydatów i uniemożliwia udział w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym. Po zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej, kandydat otrzyma potwierdzenie dokonania wpłaty na indywidualne konto rekrutacyjne.

3. W przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy w wyniku postępowania rekrutacyjnego kwalifikują się do przyjęcia na dany kierunek studiów, jest mniejsza niż limit miejsc, UM w Lublinie zastrzega sobie prawo rezygnacji z kształcenia na tym kierunku studiów.

4. Kandydatowi przysługuje zwrot opłaty rekrutacyjnej w przypadku:

a) rezygnacji z kształcenia, o którym mowa w ust.3,

b) wniesienia opłaty rekrutacyjnej po terminie.

5. Zwrot opłaty dokonywany jest na pisemny wniosek kandydata.

§ 12

1. Kandydaci legitymujący się dyplomem matury międzynarodowej (IB) oraz matury europejskiej (EB) podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad przewidzianych dla osób, które składały egzamin maturalny w trybie „nowej” matury.

2. Kandydaci, którzy w roku 2016 przystąpili do matury międzynarodowej (IB) lub matury europejskiej (EB) a w terminie składania dokumentów nie będą posiadali stosownego dokumentu zobowiązani są do złożenia zaświadczenia wystawionego przez dyrektora szkoły o pozytywnym wyniku egzaminu oraz oświadczenia, że przyjmują do wiadomości iż w przypadku nieprzedstawienia uczelni oryginału dyplomu/świadectwa do dnia 31 sierpnia 2016 roku, wynik kwalifikacji zostanie unieważnion y a kandydat zostanie skreślony z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.

3. Oceny na dyplomie z matury międzynarodowej (IB - tabela 1) oraz matury europejskiej (EB - tabela 2) z przedmiotów będących podstawą postępowania kwalifikacyjnego zostaną przeliczone według zasad:

Ocena z dyplomu IB

Punkty na poziomie

podstawowym

rozszerzonym

7

100

100

6

90

95

5

80

90

4

70

80

3

60

70

2

50

60

1

40

40

 

Ocena z dyplomu EB

Punkty na poziomie

podstawowym

rozszerzonym

10

100

100

9-9,5

90

95

8-8,5

85

90

7-7,5

80

85

6-6,5

70

80

5-5,5

60

70

4-4,5

50

60

4. Punktacja, o której mowa w ust. 3 ma zastosowanie przy przeliczaniu punktów z dyplomu matury międzynarodowej oraz europejskiej zdawanej na poziomie podstawowym i rozszerzonym w zależności od wymogów postępowania rekrutacyjnego dla danego kierunku.

5. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia I stopnia, którzy zdawali egzamin dojrzałości według trybu „stara” matura, będą kwalifikowani na podstawie ocen z przedmiotów będących podstawą postępowania kwalifikacyjnego dla danego kierunk u. Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone według poniższej tabeli:

Oceny na św. dojrzał. Liczba punktów za oceny na świadectwie wg skali ocen 2-5 Liczba punktów za oceny na świadectwie  wg skali ocen 1-6    

Celujący

-

200

Bardzo dobry

200

165

Dobry

130

130

Dostateczny

60

95

Mierny/dopuszczający

-

60

6. Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie uznawał zaświadczenia o wynikach egzaminu wstępnego wydane na zasadach obowiązujących przed 2016 rokiem.

§ 13

Osoby, będące obywatelami polskimi, które zostały zakwalifikowane na I rok studiów na kierunek lekarski lub lekarsko-dentystyczny w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym mogą podjąć studia w języku angielskim na podstawie złożonego wniosku do Dziekana odpowiedniego Wydziału i wniesienia opłaty, w wysokości określonej zarządzeniem Rektora.

§ 14

1. Laureaci i finaliści stopnia centralnego olimpiady w zakresie biologii, chemii, fizyki z astronomią, ubiegający się o przyjęcie na studia na każdy kierunek w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie oraz laureaci i finaliści stopnia centralnego olimpiady z wiedzy ekologicznej ubiegający się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie na kierunek zdrowie publiczne-przyjmowani są na studia bez względu na wyniki egzaminu maturalnego z pozostałych przedmiotów, z zastrzeżeniem ust.3.

2. Laureaci i finaliści przyjmowani są w ramach przyznanego limitu miejsc na poszczególne kierunki, po spełnieniu warunków określonych w § 9 ust. 1.

3. Laureaci i finaliści olimpiad, o których mowa w ust. 1, ubiegający się o przyjęcie na kierunek ratownictwo medyczne, zobowiązani są przystąpić do egzaminu sprawnościowego, a na techniki dentystyczne do egzaminu manualnego.

4. Laureaci i finaliści korzystają z uprawnień określonych w ust. 1 na podstawie zaświadczenia Komitetu Głównego Olimpiady stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty.

5. Laureatom uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje w okresie 3 lat od uzyskania świadectwa dojrzałości tj. od 2013 roku.

6. Finalistom uprawnienie, o którym mowa w ust.1, przysługuje w roku, w którym uzyskali świadectwo dojrzałości.

§ 15

1. Podstawą przyjęcia na studia jest liczba punktów uzyskanych przez kandydata a w przypadku osób legitymujących się decyzją wydaną w procesie weryfikacji efektów uczenia liczba punktów ECTS .

2. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego zostanie utworzona lista osób wstępnie zakwalifikowanych, lista osób przyjętych oraz lista rezerwowa, bez względu na rodzaj matury na poszczególnych kierunkach, odrębnie dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych , zastrzeżeniem ust 4.

3. Podstawą utworzenia list, o których mowa w ust. 2, będzie suma punktów uzyskanych z egzaminu: maturalnego, dojrzałości, wstępnego, sprawnościowego, manualnego, egzaminu testowego, liczby punktów ECTS w zależności od wymogów postępowania rekrutacyjnego dla danego kierunku.

4. W przypadku kandydatów legitymujących się decyzją wydaną w procesie weryfikacj i efektów uczenia się zostaną utworzone odrębne listy, o których mowa w ust.2.

5. Listy osób wstępnie zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów na poszczególne kierunki sporządzone zostaną spośród kandydatów, którzy uzyskali najwyższą punktację lub liczbę punktów ECTS mieszczącą się w ramach przyznanych limitów.

6. W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego stopnia uzyskania równej liczby punktów przez grupę kandydatów większą niż wynikająca z przyznanego limitu miejsc na dany kierunek studiów, podstawą przyjęcia na I rok studiów będzie wyższa punktacja uzyskana :

a) na świadectwie dojrzałości/egzaminie wstępnym z preferowanego przedmiotu:

- biologia na kierunek: analityka medyczna, biomedycyna, dietetyka, fizjoterapia, higiena stomatologiczna, lekarski, lekarsko-dentystyczny, kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne,

- chemia na kierunek farmacja,

- fizyka na kierunek elektroradiologia,

b) z egzaminu manualnego na kierunek techniki dentystyczne.

7. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez grupę kandydatów większą niż liczba miejsc na dany kierunek studiów z uwzględnieniem ust. 6, UM w Lublinie zastrzega sobie prawo żądania deklaracji podjęcia studiów. Niezłożenie deklaracji w terminie wskazanym przez odpowiednią WKR jest traktowane, jako rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie na studia. Kandydat zostaje wówczas skreślony z listy osób ubiegających się o przyjęcie na studia.

8. Kandydaci umieszczeni na liście rezerwowej zobowiązani są sprawdzać aktualne informacje oraz swoją pozycję na liście na stronie internetowej UM w Lublinie, aż do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego.

9. W przypadku zwolnienia miejsca na liście osób przyjętych, kandydaci z listy rezerwowej mogą zostać zakwalifikowani do przyjęcia na studia, zgodnie z kolejnością umieszczenia na liście rezerwowej, wynikającą z sumy punktów uzyskanej w postępowaniu kwalifikacyjnym.

10. Listy osób przyjętych zostaną ułożone według malejącej liczby uzyskanych punktów.

11. Uniwersytet Medyczny w Lublinie zastrzega sobie prawo przyjęcia mniejszej liczby osób, jeżeli przyjęcie kandydatów, którzy uzyskali najmniejszą liczbę punktów kwalifikujących do przyjęcia na dany kierunek studiów spowodowałoby przekroczenie limitu miejsc określonego dla poszczególnych kierunków studiów. Ostateczną decyzję podejmuje Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

12. Kandydaci na kierunek studiów: lekarski, lekarsko-dentystyczny i techniki dentystyczne prowadzone w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych nie będą kwalifikowani, jeżeli nie uzyskali minimum 50% możliwej do zdobycia łącznej punktacji, a na kierunek analityka medyczna i farmacja - 30 %.

13. W przypadku niewyczerpania limitu miejsc dopuszcza się możliwość przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji na zasadach określonych przez Rektora.

14. Informacje związane z przebiegiem postępowania rekrutacyjnego będą umieszczane na stronie internetowej Uczelni. Kandydaci zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z informacjami podawanymi przez Uczelnię, pod rygorem negatywnych skutków dla kandydata.

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE:

Jednolite studia magisterskie prowadzone są na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny.

§ 16

1.Kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny w trybie „nowej” matury, matury europejskiej (EB) i matury międzynarodowej (IB) będą kwalifikowani na podstawie wyników z egzaminu maturalnego na kierunek:

a) lekarski i lekarsko-dentystyczny - z dwóch przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym: obowiązkowo z biologii i do wyboru z chemii lub z fizyki,

b) analityka medyczna -z dwóch przedmiotów: obowiązkowo z biologii zdawanej na poziomie rozszerzonym oraz drugiego przedmiotu do wyboru: chemii (poziom rozszerzony) lub matematyki (poziom podstawowy lub rozszerzony).

c)farmacja - z dwóch przedmiotów: obowiązkowo z chemii zdawanej na poziomie rozszerzonym oraz drugiego przedmiotu do wyboru: biologii (poziom rozszerzony) lub matematyki (poziom podstawowy lub rozszerzony).

2. Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości według trybu „stara” matura, będą kwalifikowani, począwszy od roku szkolnego 2015/2016, na podstawie świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego w części pisemnej z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym na kierunek:

a) lekarski i lekarsko-dentystyczny - z dwóch przedmiotów: obowiązkowo z biologii i do wyboru z chemii lub z fizyki zdawanych na poziomie rozszerzonym..

b) analityka medyczna - z dwóch przedmiotów: obowiązkowo z biologii zdawanej na poziomie rozszerzonym oraz drugiego przedmiotu do wyboru: chemii (poziom rozszerzony) lub matematyki (poziom podstawowy lub rozszerzony

c) farmacja - z dwóch przedmiotów obowiązkowo z chemii zdawanej na poziomie rozszerzonym oraz drugiego przedmiotu do wyboru: biologii (poziom rozszerzony) lub matematyki (poziom podstawowy lub rozszerzony).

3. Kandydaci ,o których mowa w ust.2 przystępują do egzaminu maturalnego na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. ustawie o systemie oświaty i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.

4. Kandydaci, którzy legitymują się maturą uzyskaną za granicą (inną niż świadectwo IB oraz świadectwo EB) w tym cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia w języku polskim, będą kwalifikowani, na podstawie wyników pisemnego egzaminu wstępnego o poziomie wiedzy porównywalnym z „nową” maturą na kierunek:

a) lekarski i lekarsko-dentystyczny - z dwóch przedmiotów: obowiązkowo z biologii i do wyboru z chemii lub z fizyki zdawanych na poziomie rozszerzonym..

b) analityka medyczna - z dwóch przedmiotów: obowiązkowo z biologii zdawanej na poziomie rozszerzonym oraz drugiego przedmiotu do wyboru: chemii (poziom rozszerzony) lub matematyki (poziom podstawowy lub rozszerzony

c) farmacja - z dwóch przedmiotów obowiązkowo z chemii zdawanej na poziomie rozszerzonym oraz drugiego przedmiotu do wyboru: biologii (poziom rozszerzony) lub matematyki (poziom podstawowy lub rozszerzony).

5. W toku postępowania kwalifikacyjnego na kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów (100 punktów za każdy przedmiot). Liczba punktów odpowiada liczbie % uzyskanych na świadectwie dojrzałości.

6. W toku postępowania kwalifikacyjnego na kierunek analityka medyczna i farmacja kandydat może uzyskać maksymalnie 400 punktów (200 punktów za każdy przedmiot). W przypadku matury zdawanej na poziomie rozszerzonym zastosowany zostanie przelicznik: 1% z poziomu rozszerzonego = 2 pkt w postępowaniu kwalifikacyjnym.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE)

Studia pierwszego stopnia prowadzone są na kierunkach: biomedycyna, dietetyka, elektroradiologia, higiena stomatologiczna, fizjoterapia, kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, techniki dentystyczne i zdrowie publiczne.

§ 17

1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunek biomedycyna, którzy:

a) zdawali egzamin maturalny w trybie „nowej” matury, europejskiej (EB) i międzynarodowej (IB) - będą kwalifikowani na podstawie wyników egzaminu maturalnego z trzech przedmiotów obowiązkowo z języka angielskiego zdawanego na poziomie rozszerzonym oraz do wyboru dwa różne przedmioty na poziomie podstawowym lub rozszerzonym spośród: biologii, chemii, matematyki, fizyki, informatyki;

b) zdawali egzamin dojrzałości w trybie „stara” matura będą kwalifikowani na podstawie ocen z egzaminu dojrzałości (część ustna lub pisemna - punktacja korzystniejsza): z języka angielskiego oraz do wyboru dwa różne przedmioty spośród: biologii, chemii, matematyki, fizyki;

c) zdawali egzamin maturalny za granicą (inny niż matura IB oraz matura EB) oraz cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia w języku polskim - będą kwalifikowani na podstawie wyników pisemnego egzaminu wstępnego o poziomie wiedzy porównywalnym z „nową” maturą z trzech przedmiotów obowiązkowo z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym oraz do wyboru dwa różne przedmioty spośród: biologii (poziom rozszerzony), chemii (poziom rozszerzony), fizyki (poziom rozszerzony) matematyki (poziom podstawowy lub rozszerzony);

2. W przypadku kandydatów legitymujących się „starą” maturą oceny zostaną przeliczone wg zasad określonych w § 12 ust 5.

3. W przypadku kandydatów legitymujących się „starą”, maturą, w sytuacji, gdy kandydat posiada ocenę tylko z jednego przedmiotu może być kwalifikowany na podstawie ilości punktów uzyskanych za ten przedmiot.

4. W toku postępowania kwalifikacyjnego na kierunek biomedycyna kandydat może uzyskać maksymalnie 600 punktów (200 punktów za każdy przedmiot). W przypadku matury zdawanej na poziomie rozszerzonym zastosowany zostanie przelicznik: 1% z poziomu rozszerzonego = 2 pkt w postępowaniu kwalifikacyjnym.

§18

1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunek elektroradiologia, którzy:

a) zdawali egzamin maturalny w trybie „nowej” matury, europejskiej (EB) i międzynarodowej (IB) - będą kwalifikowani podstawie wyników egzaminu maturalnego z dwóch wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z: biologii, fizyki lub matematyki (część pisemna lub ustna - punktacja korzystniejsza). W przypadku matury zdawanej na poziomie rozszerzonym zastosowany zostanie przelicznik: 1% z poziomu rozszerzonego = 2 pkt w postępowaniu kwalifikacyjnym;

b) zdawali egzamin dojrzałości w trybie „stara” matura będą kwalifikowani na podstawie ocen z egzaminu dojrzałości z dwóch wybranych przez kandydata różnych przedmiotów: biologii, chemii, fizyki, lub matematyki (cześć ustna lub pisemna - ocena korzystniejsza);

c) zdawali egzamin maturalny za granicą (inny niż matura IB oraz matura EB) oraz cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia w języku polskim - będą kwalifikowani na podstawie wyników pisemnego egzaminu wstępnego o poziomie wiedzy porównywalnym z „nową” maturą z dwóch różnych, wybranych przez kandydata przedmiotów: biologii (poziom rozszerzony), fizyki (poziom rozszerzony) lub matematyki (poziom podstawowy lub rozszerzony).

2. W przypadku kandydatów legitymujących się „starą” maturą oceny zostaną przeliczone wg zasad określonych w § 12 ust 5.

3. W przypadku kandydatów legitymujących się „starą”, maturą, w sytuacji, gdy kandydat posiada ocenę tylko z jednego przedmiotu może być kwalifikowany na podstawie ilości punktów uzyskanych za ten przedmiot.

4. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może uzyskać maksymalnie 400 punktów (200 punktów za każdy przedmiot). W przypadku matury zdawanej na poziomie rozszerzonym zastosowany zostanie przelicznik: 1% z poziomu rozszerzonego = 2 pkt w postępowaniu kwalifikacyjnym.

§19

1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunek higiena stomatologiczna, którzy:

a) zdawali egzamin maturalny w trybie „nowej” matury, europejskiej (EB) i międzynarodowej (IB) - będą kwalifikowani na podstawie wyników egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów: obowiązkowo z biologii zdawanej na poziomie rozszerzonym oraz drugi do wyboru: matematyki lub języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony);

b) zdawali egzamin dojrzałości w trybie „stara” matura będą kwalifikowani na podstawie ocen z egzaminu dojrzałości z dwóch przedmiotów (część ustna lub pisemna - punktacja korzystniejsza) obowiązkowo z biologii oraz drugi do wyboru spośród: matematyki lub języka obcego

 

 

c) zdawali egzamin maturalny za granicą (inny niż matura IB oraz matura EB) oraz cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia w języku polskim - będą kwalifikowani na podstawie wyników pisemnego egzaminu wstępnego o poziomie wiedzy porównywalnym z „nową” maturą obowiązkowo z dwóch przedmiotów: z biologii zdawanej na poziomie rozszerzonym oraz matematyki (poziom podstawowy lub rozszerzony).

2. W przypadku kandydatów legitymujących się „starą” maturą oceny zostaną przeliczone wg zasad określonych w § 12 ust 5.

3. W przypadku kandydatów legitymujących się „starą”, maturą, w sytuacji, gdy kandydat posiada ocenę tylko z jednego przedmiotu może być kwalifikowany na podstawie ilości punktów uzyskanych za ten przedmiot.

4. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może uzyskać maksymalnie 400 punktów (200 punktów za każdy przedmiot). W przypadku matury zdawanej na poziomie rozszerzonym zastosowany zostanie przelicznik: 1% z poziomu rozszerzonego = 2 pkt w postępowaniu kwalifikacyjnym.

§ 20

1. Kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunek: dietetyka, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne którzy z zastrzeżeniem ust. 4:

a) zdawali egzamin maturalny w trybie „nowej” matury, europejskiej (EB) lub międzynarodowej (IB) będą kwalifikowani na podstawie wyników egzaminu maturalnego z dwóch różnych, wybranych przez kandydata przedmiotów, zdawanych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (część pisemna lub ustna - punktacja korzystniejsza), spośród: biologii, chemii, fizyki , geografii, języka obcego nowożytnego, matematyki, informatyki, wiedzy o społeczeństwie. W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny z w/w przedmiotów na poziomie rozszerzonym zastosowany zostanie przelicznik: 1% z poziomu rozszerzonego = 2 pkt w postępowaniu kwalifikacyjnym;

14                  zdawali egzamin dojrzałości w trybie „stara” matura będą kwalifikowani na podstawie ocen z egzaminu dojrzałości z dwóch wybranych przez kandydata różnych przedmiotów spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii, języka obcego nowożytnego, matematyki, wiedzy o społeczeństwie (część pisemna lub ustna - punktacja korzystniejsza;

b) zdawali egzamin maturalny za granicą (inny niż matura IB oraz matura EB) oraz cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia w języku polskim - będą kwalifikowani na podstawie wyników pisemnego egzaminu wstępnego o poziomie wiedzy porównywalnym z „nową” maturą z biologii na poziomie rozszerzonym.. Wynik egzaminu zostanie pomnożony przez współczynnik 4 (max 400 punktów).

2. W przypadku kandydatów legitymujących się „starą” maturą oceny zostaną przeliczone wg zasad określonych w § 12 ust 5.

3.  W przypadku kandydatów legitymujących się „starą”, maturą, w sytuacji, gdy kandydat posiada ocenę tylko z jednego przedmiotu może być kwalifikowany na podstawie ilości punktów uzyskanych za ten przedmiot.

4. Kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek ratownictwo medyczne obowiązuje dodatkowo egzamin sprawnościowy składający się z: biegu po kopercie, skoku w dal z miejsca, rzutu piłką lekarską i pływania. Za każdą konkurencję kandydat może otrzymać maksymalnie 5 punktów. Kandydat może udokumentować sprawność fizyczną udziałem w kadrze wojewódzkiej, kadrze Polski lub treningiem w klubie sportowym przez minimum 5 lat i otrzymać dodatkowe 10 punktów.

5. Nieprzystąpienie do egzaminu sprawnościowego na kierunek ratownictwo medyczne, skutkuje skreśleniem z listy kandydatów ubiegających się o przyjęcie.

6. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może uzyskać maksymalnie 400 punktów (200 punktów za każdy przedmiot). W przypadku matury zdawanej na poziomie rozszerzonym zastosowany zostanie przelicznik: 1% z poziomu rozszerzonego = 2 pkt w postępowaniu kwalifikacyjnym.

§ 21

1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunek kosmetologia którzy:

a) zdawali egzamin maturalny w trybie „nowej” matury, europejskiej (EB) lub międzynarodowej (IB) - będą kwalifikowani na podstawie wyników egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów, obowiązkowo z biologii na poziomie rozszerzonym oraz drugi do wyboru: chemia (poziom rozszerzony) albo matematyka (poziom podstawowy lub rozszerzony) albo język obcy nowożytny (poziom podstawowy lub rozszerzony) - (część pisemna lub ustna - punktacja korzystniejsza);

b) zdawali egzamin dojrzałości w trybie „stara” matura będą kwalifikowani na podstawie ocen z egzaminu dojrzałości, z dwóch wybranych przez kandydata różnych przedmiotów spośród: biologii, chemii, języka obcego nowożytnego, matematyki, (część pisemna lub ustna - punktacja korzystniejsza).

c) zdawali egzamin maturalny za granicą (inny niż matura IB oraz matura EB) oraz cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia w języku polskim - będą kwalifikowani na podstawie wyników pisemnego egzaminu wstępnego o poziomie wiedzy porównywalnym z „nową” maturą, z dwóch przedmiotów: obowiązkowo z biologii na poziomie rozszerzonym oraz drugi do wyboru: chemia (poziom rozszerzony) lub matematyka (poziom podstawowy lub rozszerzony).

2. W przypadku kandydatów legitymujących się „starą” maturą oceny zostaną przeliczone wg zasad określonych w § 12 ust 5.

3. W przypadku kandydatów legitymujących się „starą”, maturą, w sytuacji, gdy kandydat posiada ocenę tylko z jednego przedmiotu może być kwalifikowany na podstawie ilości punktów uzyskanych za ten przedmiot.

4. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może uzyskać maksymalnie 400 punktów (200 punktów za każdy przedmiot). W przypadku matury zdawanej na poziomie rozszerzonym zastosowany zostanie przelicznik: 1% z poziomu rozszerzonego = 2 pkt w postępowaniu kwalifikacyjnym.

§ 22

1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunek techniki dentystyczne, którzy:

a) zdawali egzamin maturalny w trybie „nowej” matury, europejskiej (EB) i międzynarodowej (IB) - będą kwalifikowani na podstawie wyników egzaminu maturalnego zdawanego na poziomie rozszerzonym z jednego wybranego przez kandydata przedmiotu: biologii lub chemii albo fizyki;

b) zdawali egzamin dojrzałości w trybie „stara” matura będą kwalifikowani na podstawie ocen z egzaminu dojrzałości z jednego wybranego przez kandydata przedmiotu: biologii, chemii, fizyki, lub matematyki (cześć ustna lub pisemna - ocena korzystniejsza);

c) zdawali egzamin maturalny za granicą (inny niż matura IB oraz matura EB) oraz cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia w języku polskim - będą kwalifikowani na podstawie wyników pisemnego egzaminu wstępnego o poziomie wiedzy porównywalnym z „nową” maturą z jednego wybranego przez kandydata przedmiotu: biologii lub chemii albo fizyki, zdawanego na poziomie rozszerzonym.

2. W przypadku kandydatów legitymujących się „starą” maturą oceny zostaną przeliczone wg zasad określonych w § 12 ust. 5.

3. Wszystkich kandydatów ubiegających się o przyjęcie na techniki dentystyczne, bez względu na rodzaj posiadanej matury, obowiązuje dodatkowo egzamin manualny z rysunku technicznego siekacza górnego przyśrodkowego oraz modelowania z plasteliny lub wycięcia z kostki mydła sześcianu o zadanych wymiarach, za który kandydat może otrzymać maksymalnie 200 punktów.

4. Nieprzystąpienie do egzaminu manualnego skutkuje skreśleniem z listy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek techniki dentystyczne.

5. Egzamin manualny organizowany jest w jednym terminie zarówno dla kandydatów na studia stacjonarne jak i niestacjonarne.

6. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może uzyskać maksymalnie 400 punktów (200 punktów za każdy przedmiot). W przypadku matury zdawanej na poziomie rozszerzonym zastosowany zostanie przelicznik: 1% z poziomu rozszerzonego = 2 pkt w postępowaniu kwalifikacyjnym.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKIE)

Studia drugiego stopnia prowadzone są na kierunkach: elektroradiologia, fizjoterapia, kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo i zdrowie publiczne.

§ 23

1.  Do postępowania kwalifikacyjnego na studia drugiego stopnia może zostać opuszczona osoba, która:

a) posiada tytuł licencjata, magistra lub równorzędny,

b) dokonała elektronicznej rejestracji, o której mowa w § 10,

c) wniosła opłatę rekrutacyjną, o której mowa w § 11.

2. Kandydaci posiadający dyplom ukończenia szkoły wyższej uzyskany poza granicami Polski, wydany przez uczelnię nie działającą w systemie szkolnictwa wyższego: państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), lub strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub kraju, z którym Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów, zobowiązani są złożyć zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu studiów wyższych zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych za granicą.

3. udzoziemcy, którzy legitymują się dyplomem licencjata wydanym przez polską uczelnię podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu na zasadach dotyczących cudzoziemców.

4. Postanowienia § 15, z wyłączeniem ust. 6 i 12 stosuje się odpowiednio.

§ 24

1. Na studia drugiego stopnia na kierunki: fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo mogą ubiegać się kandydaci, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na odpowiednim kierunku.

2. Na studia drugiego stopnia na kierunku zdrowie publiczne kwalifikowani będą kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów bez względu na kierunek i poziom studiów.

3. Podstawą przyjęcia na kierunki: fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo lub zdrowie publiczne będą punkty uzyskane z pisemnego egzaminu testowego, obejmujący zakres materiału przewidziany do zrealizowania na studiach pierwszego stopnia danego kierunku.

4. Egzamin testowy składa się z 40 pytań z czterema wariantami odpowiedzi. Jest to test jednokrotnego wyboru.

5. Kandydat może uzyskać z egzaminu testowego maksymalnie 40 punktów.

6. Na studia zostaną przyjęci kandydaci, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów, aż do wyczerpania limitu miejsc.

§ 25

1. Na studia drugiego stopnia na kierunek kosmetologia mogą ubiegać się kandydaci, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia.

2. Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia na kierunek kosmetologia, będą punkty uzyskane z pisemnego egzaminu testowego z zakresu przedmiotów realizowanych na studiach pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia, ze szczególnym uwzględnieniem treści kierunkowych.

3. Egzamin testowy składa się z 60 pytań z czterema wariantam i odpowiedzi. Jest to test jednokrotnego wyboru.

4. Kandydat może uzyskać maksymalnie 60 punktów.

5. Kandydaci, którzy nie uzyskali co najmniej 30% możliwej do uzyskania liczby punktów nie będą kwalifikowani do dalszych etapów postępowania rekrutacyjnego.

6. Na studia zostaną przyjęci kandydaci, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów, aż do wyczerpania limitu miejsc.

§ 26

1. Na studia drugiego stopnia na kierunek elektroradiologia mogą ubiegać się kandydaci, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów pierws zego stopnia na kierunku elektroradiologia lub innego kierunku ze specjalnością elektroradiologia.

2. Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia na kierunek elektroradiologia, będzie konkurs średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia.

3. Od kandydatów wymagane jest zaświadczenie o osiągniętej średniej ocen z wszystkich przedmiotów zakończonych egzaminem na studiach pierwszego stopnia.

4. W przypadku uzyskania takiej samej średniej przez większą liczbę kandydatów niż liczba pozostałych miejsc, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium , którym będzie ocena na dyplomie studiów pierwszego stopnia.

5. Na studia zostaną przyjęci kandydaci, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów, aż do wyczerpania limitu miejsc.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27

1. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne opracowują, a Uczelniana Komisja Rekrutacyjna zatwierdza szczegółowe zasady przebiegu egzaminów: wstępnego, testowego, manualnego, sprawnościowego.

2. Regulaminy egzaminów, o których mowa w ust 1. zostaną podane do wiadomości kandydatom co najmniej na S0 dni przed przeprowadzeniem egzaminu.

3.  Odpowiednie WKR powiadamiają kandydatów poprzez stronę internetową UM w Lublinie, najpóźniej na 7 dni przed egzaminem, o terminie i miejscu składania egzaminów, o których mowa w ust. 1.

4. Kandydaci przystępujący do egzaminów wymienionych w ust. 1 zobowiązani są okazać dokument poświadczający tożsamość.

5. Wyniki prac Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych są jawne. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.rekrutacja.umlub.pl, wyniki poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego.

 

 

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Komentarze (0)