Ogólne zasady rekrutacji na UP we Wrocławiu 2016/2017

 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu rekrutacja 2016 - zasady rekrutacji na UP we Wrocławiu 2016/17

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2016.

Uchwała nr 27/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w roku akademickim 2016/2017

Na podstawie art. 169 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) i § 7 ust. 2 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz na wniosek rad wydziałów uchwala się, co następuje:

DZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Uchwała dotyczy warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na jednolite studia magisterskie na kierunku weterynaria oraz na studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia na pozostałe kierunki, prowadzone w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

§ 2

Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o:

1 Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej - należy przez to rozumieć komisję powołaną przez Senat Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu;

2) kierunkowej komisji rekrutacyjnej - należy przez to rozumieć komisję powołaną  przez dziekana, która samodzielnie prowadzi lub organizuje rekrutację na studia na danym kierunku;

3) kandydacie - należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunek weterynaria;

4) limicie miejsc - należy przez to rozumieć maksymalną liczbę osób, które mogą zostać przyjęte na pierwszy rok studiów danego kierunku lub specjalności w ramach określonej formy kształcenia oraz formy studiów;

5) egzaminie maturalnym (tzw. nowej maturze) - należy przez to rozumieć egzamin, o którym mowa w art. 169 ust. 3, 4 i 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym; oraz w art. 3 pkt 21a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2004.256.2572 j.t. ze zm.);

6) egzaminie dojrzałości (tzw. starej maturze) - należy przez to rozumieć egzamin, o którym mowa w art. 169 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym;

7) studiach stacjonarnych - należy przez to rozumieć studia zdefiniowane w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r.  - Prawo o szkolnictwie wyższym, które są prowadzone nieodpłatnie, z wyjątkiem studiów w językach obcych, które mogą być płatne;

8) studiach niestacjonarnych - należy przez to rozumieć studia zdefiniowane w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, które są płatne;

9) Internetowej Rejestracji Kandydatów (zwanej dalej „IRK") - należy przez to rozumieć elektroniczny system rejestracji kandydatów na studia;

10) maturze dwujęzycznej - należy przez to rozumieć maturę zdawaną z języka polskiego, matematyki, języka obcego na poziomie podstawowym oraz dodatkowo z języka obcego na poziomie dwujęzycznym oraz dwóch wybranych przedmiotów zdawanych w języku obcym;

11) apostille - należy rozumieć jako legalizację dokumentu urzędowego przeznaczonego do obrotu prawnego w państwach, które są stroną Konwencji Haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. nr 112, poz. 938).

DZIAŁ II

POSTANOWIENIA W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I TRYBU POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

§ 3

1. Kandydaci na I rok studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu przyjmowani będą na poszczególne kierunki studiów w ramach limitów przyjęć uchwalonych na wniosek rad wydziałów przez Senat Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

2. Na wniosek rady wydziału senat może w ramach ustalonych limitów ograniczyć liczbę miejsc dla kandydatów rekrutujących się spośród studentów lub absolwentów innego kierunku.

§ 4

1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich na kierunku weterynaria (stacjonarnych i niestacjonarnych) następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, które ma charakter konkursowy.

2. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się tylko wyniki matur (nie uwzględnia się certyfikatów językowych, z wyjątkiem kierunku weterynaria prowadzonym w języku angielskim oraz kierunku podstawy dla rolnictwa tropikalnego prowadzonego w języku angielskim - załącznik 1a).

3. Zapis „zwolniony" na świadectwie dojrzałości, w części pisemnej egzaminu, jest równoznaczny z uzyskaniem maksymalnej liczby punktów.

4. Uczestnicy olimpiad przedmiotowych mogą być przyjęci poza postępowaniem konkursowym. Uprawnienia uczestników olimpiad przedmiotowych, dotyczące przyjęć na I rok studiów w latach 2015-2017, określa załącznik nr 1b do Uchwały nr 48/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2014 r. zmienionej Uchwałą nr 10/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 48/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w roku akademickim 2015/2016.

5. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są w skali punktowej. Brak punktacji, z któregoś z wymienionych przedmiotów kwalifikacyjnych nie dyskwalifikuje kandydata z postępowania rekrutacyjnego, ale skutkuje przyznaniem zera punktów za ten przedmiot (nie dotyczy to kierunku weterynaria). O przyjęciu na studia w ramach limitu miejsc decyduje liczba uzyskanych punktów.

6. Zasady kwalifikacji na studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, w roku akademickim 2016/2017 określa załącznik nr 2.

§ 5

1. Kandydaci posiadający potwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dyplom lub zaświadczenie o przystąpieniu do matury międzynarodowej (wydane przez Biuro International Baccalaureate w Genewie - IB) przyjmowani będą na wybrany kierunek studiów na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony w dyplomie IB kwalifikuje kandydata na studia na zasadach obowiązujących osoby z nową maturą. Otrzymana na świadectwie punktacja jest przeliczana według następujących zasad:

 

Matura IB

Odpowiednik nowej matury

Poziom:

SL

lub

HL

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

(standard level)

(high level)

 

 

7

7

100%

100%

6

6

90%

90%

5

5

75%

75%

4

4

60%

60%

3

3

45%

45%

2

2

30%

30%


2. Absolwentom klas dwujęzycznych z maturą dwujęzyczną wynik egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego przelicza się według następującej zasady:

poziom podstawowy – 100 % punktów

poziom rozszerzony - 4/3 wyniku na świadectwie dojrzałości (jednak nie więcej niż 100%, - wynik należy zaokrąglić do całkowitych %).

W przypadku pozostałych przedmiotów wynik egzaminu maturalnego jest sumą punktów poziomu podstawowego i/lub poziomu rozszerzonego oraz części zdawanej w języku polskim.

3. Warunki przyjęć na studia osób niebędących obywatelami polskimi określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. z 2006 r. nr 190, poz. 1406 ze zm.).

4. Postępowanie kwalifikacyjne na studia kandydatów z krajów Unii Europejskiej odbywa się zgodnie z zasadami i trybem przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2016/2017 na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

5.  Kandydaci niebędący obywatelami polskimi zobowiązani są złożyć (oprócz podstawowych dokumentów):

1) świadectwo ukończenia szkoły uprawniającej do podjęcia studiów wyższych wraz z apostille i z tłumaczeniem potwierdzonym przez tłumacza przysięgłego;

2) zaświadczenie o możliwości podjęcia na podstawie tego świadectwa studiów w kraju, w którym zostało wydane (z placówki dyplomatycznej lub miejscowego kuratorium); w przypadku uzyskania świadectwa w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska nie podpisała umowy o uznawalności wykształcenia wymagane jest dodatkowo zaświadczenie z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu o równoważności świadectwa z polskim świadectwem dojrzałości;

3) swiadectwo ukończenia kursu języka polskiego wydane przez studium języka polskiego dla cudzoziemców, działające przy wyższej uczelni, którego ukończenie uprawnia do podjęcia studiów w języku polskim lub certyfikat wydany przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej na poziomie średnim ogólnym (nie dotyczy osób posiadających Kartę Polaka) lub potwierdzenie przez pracownika Biura Informacji, Promocji i Rekrutacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu lub przewodniczącego kierunkowej komisji rekrutacyjnej, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego przez kandydata pozwala na podjęcie studiów w języku polskim.

6. Obywatele polscy, którzy ukończyli szkołę za granicą, mogą się ubiegać o przyjęcie na I rok studiów pod warunkiem posiadania świadectwa dojrzałości zawierającego klauzulę stwierdzającą prawo do ubiegania się o przyjęcie do szkół wyższych w kraju miejsca jego wydania. W przypadku braku klauzuli, do świadectwa należy dołączyć zaświadczenie odpowiednich władz kraju jego wydania, tj. krajowych lub lokalnych władz oświatowych albo polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego, które stwierdza prawo do ubiegania się o przyjęcie do szkół wyższych w kraju miejsca jego wydania.

7. W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny w innym kraju niż Polska na świadectwie maturalnym nie mają oceny z języka polskiego, przewodniczący kierunkowej komisji rekrutacyjnej uwzględnia, jako przedmiot rekrutacyjny - w miejsce języka polskiego - język, w którym kandydat zdawał egzamin maturalny.

§ 6

1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów zobowiązani są do rejestracji w IRK poprzez stronę www.rekrutacja.up.wroc.pl. Dotyczy to również kandydatów będących laureatami i finalistami olimpiad przedmiotowych oraz konkursów uprawniających do zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego.

2. Warunkiem dopuszczenia kandydata do rekrutacji jest dokonanie rejestracji w IRK oraz uiszczenie opłaty administracyjnej na wygenerowane w systemie rejestracyjnym indywidualne konto na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

3. Kandydaci, którzy w wyniku procedury rekrutacyjnej zakwalifikują się do przyjęcia na I rok studiów, składają w uczelni w wyznaczonym terminie następujące dokumenty:

1) kwestionariusz na ustalonym formularzu (wydruk po dokonaniu rejestracji internetowej);

2) dowód wniesienia opłaty administracyjnej na wygenerowane w systemie rejestracyjnym indywidualne konto na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Kandydat, który nie uiścił opłaty rekrutacyjnej w wyznaczonym terminie nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

3) potwierdzoną przez kierunkową komisję rekrutacyjną kserokopię dowodu osobistego lub jego kopię potwierdzoną przez notariusza, a w przypadku cudzoziemców innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

4) kopię świadectwa dojrzałości poświadczoną przez notariusza lub kierunkową komisję rekrutacyjną lub jego oryginał (do świadectwa uzyskanego za granicą należy dołączyć tłumaczenie na język polski i jeżeli ze świadectwa nie wynika, że uprawnia ono do podjęcia studiów wyższych, odpowiednie zaświadczenie wydane przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu lub ambasadę polską w kraju uzyskania matury);

5) fotografię kandydata, zgodną z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego oraz wersję elektroniczną zdjęcia (niezbędnego do wydania elektronicznej legitymacji studenckiej), które należy przesłać przez system IRK;

6) dodatkowo, osoby zakwalifikowane na kierunki studiów, na których występują czynniki szkodliwe lub uciążliwe otrzymują od kierunkowych komisji rekrutacyjnych skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy. Dotyczy to kierunków: agrobiznes, biotechnologia, biotechnologia stosowana roślin, odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, ogrodnictwo, ochrona środowiska, medycyna roślin, rolnictwo, podstawy dla rolnictwa tropikalnego, technika rolnicza i leśna, technologia żywności i żywienie człowieka, weterynaria, zarządzanie jakością i analiza żywności, zarządzanie i inżynieria produkcji, żywienie człowieka.

§ 7

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na pierwszy rok studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu (z wyjątkiem kierunku weterynaria) mogą uzyskać z każdego przedmiotu objętego postępowaniem kwalifikacyjnym punkty, których suma jest podstawą do utworzenia listy rankingowej.

Liczba punktów (LP) przeliczana jest według następującego wzoru:

LP = 0,1 x Jo + 0,1 x Jp + Pw - dla wszystkich kierunków (z wyjątkiem kierunku weterynaria),

LP = 0,1 x Jo + 0,1 x Jp + Pw + Rys - tylko dla kierunku architektura krajobrazu

gdzie dla kandydatów z nową maturą:

Jo - oznacza większą liczbę punktów procentowych z języka obcego liczoną według zasady:

0,4 x P albo 1,0 x R,

P - liczba punktów procentowych uzyskana na poziomie podstawowym,

R - liczba punktów procentowych uzyskana na poziomie rozszerzonym;

Jp- oznacza większą liczbę punktów procentowych z języka polskiego (dla cudzoziemców z języka ojczystego) liczoną według zasady:

0,4 x P albo 1,0 x R,

P - liczba punktów procentowych uzyskana na poziomie podstawowym,

R - liczba punktów procentowych uzyskana na poziomie rozszerzonym;

Pw - oznacza większą liczbę punktów z przedmiotu rekrutacyjnego według zasady:

21)                4 x P albo 1,0 x R,

P - liczba punktów procentowych uzyskana na poziomie podstawowym,

R - liczba punktów procentowych uzyskana na poziomie rozszerzonym;

Rys - liczba punktów uzyskana z egzaminu z rysunku liczona wg zasad określonych w § 8 (dotyczy tylko kandydatów na architekturę krajobrazu);

gdzie dla kandydatów ze starą maturą:

Jo - oznacza liczbę punktów uzyskanych z języka obcego przeliczoną według zasad określonych w § 8,

Jp - oznacza liczbę punktów uzyskanych z języka polskiego (dla cudzoziemców z języka ojczystego) przeliczoną według zasad określonych w § 8,

Pw - liczbę punktów uzyskanych z przedmiotu rekrutacyjnego przeliczoną według zasad określonych w § 8,

Rys - liczba punktów uzyskana z egzaminu z rysunku liczona wg zasad określonych w § 8 (dotyczy tylko kandydatów na architekturę krajobrazu).

§ 8

1. Kandydaci na kierunek architektura krajobrazu przed dopuszczeniem do dalszego postępowania kwalifikacyjnego muszą zdać egzamin z rysunku odręcznego na ocenę co najmniej 2.0. Podczas egzaminów wstępnych z rysunku odręcznego na kierunek architektura krajobrazu stosuje się następującą skalę ocen: 6,0; 5,0; 4,5; 4,0; 3,5; 3,0; 2,0; 1,0. Oceny uzyskane na egzaminie z rysunku odręcznego przelicza się wg skali ocen 1-6.

Ocena

Liczba punktów procentowych

1,0

0

2,0

12

3,0

34

3,5

45

4,0

56

4,5

67

5,0

78

6,0

90

2. Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości (stara matura), biorą udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na podstawie konkursu świadectw z przedmiotów kwalifikacyjnych podanych w załączniku. Wyjątek stanowi kierunek architektura krajobrazu - przed dopuszczeniem do dalszego postępowania kwalifikacyjnego kandydaci muszą zdać egzamin z rysunku odręcznego na ocenę co najmniej 2,0. Spośród kilku ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości (bądź ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej) z jednego przedmiotu uwzględnia się w konkursie świadectw ocenę najwyższą (dotyczy to także oceny z fakultetu). Oceny uzyskane na świadectwie dojrzałości lub świadectwie ukończenia szkoły średniej (stara matura) z przedmiotów branych do kwalifikacji, przelicza się według następujących zasad:

Skala ocen 1-6

Skala ocen 2-5

Ocena

Liczba punktów procentowych

Ocena

Liczba punktów procentowych

1,0

0

2,0

0

2,0

12

3,0

30

3,0

34

4,0

65

4,0

56

5,0

90

5,0

78

 

 

6,0

90

 

 

3. Do egzaminowania kandydatów na I rok studiów na kierunek architektura krajobrazu są uprawnieni nauczyciele akademiccy.

4. Egzamin prowadzony jest z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.

5. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają kierunkowe komisje rekrutacyjne powołane przez rady wydziałów.

§ 9

1. Na pierwszy rok studiów stacjonarnych, z wyjątkiem kierunku weterynaria, może zostać przyjęty kandydat, który w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskał co najmniej 20 punktów. Dla kierunku architektura krajobrazu wymagany limit wynosi 54 punkty.

2. W przypadku małej liczby kandydatów dziekan danego wydziału może:

a. podjąć decyzję o rezygnacji z postępowania konkursowego i przeprowadzić rekrutację na podstawie zapisów,

b. podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku,

c. podjąć decyzję o nieuruchomieniu specjalności na studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych.

§ 10

1. Kandydaci na kierunek weterynaria, którzy zdawali egzamin dojrzałości (stara matura), biorą udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na podstawie konkursu świadectw z przedmiotów rekrutacyjnych podanych w załączniku 1 według zasad ustalonych w § 8.

2.  Kandydaci na kierunek weterynaria ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów na podstawie zewnętrznego pisemnego egzaminu maturalnego (nowa matura) z biologii i chemii mogą zostać wpisani na listę rankingową, jeżeli uzyskają z egzaminu zewnętrznego maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym, co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów i z chemii na poziomie rozszerzonym również, co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów.

3. Kandydaci na kierunek weterynaria, którzy nie zdawali na egzaminie maturalnym zewnętrznym na poziomie rozszerzonym przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (biologia i chemia), nie mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów.

4. Lista rankingowa kandydatów na I rok studiów na kierunek weterynaria zostanie sporządzona na podstawie sumy uzyskanych punktów procentowych z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym lub ze świadectwa dojrzałości.

5. W przypadku niewypełnienia w pierwszym terminie, przyznanego limitu miejsc na studia stacjonarne, kandydaci którzy złożyli dokumenty na studia niestacjonarne, a spełnią wymogi punktowe studiów stacjonarnych zostaną, za ich zgodą, przeniesieni na studia stacjonarne.

6. Kandydaci na kierunek weterynaria, którzy spełniają wymagania zawarte w ust. 2 i 3, lecz nie otrzymają wystarczającej liczby punktów procentowych, kwalifikującej do przyjęcia na studia stacjonarne, będą mogli ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów niestacjonarnych w ramach przyznanego limitu miejsc.

7. Rekrutacja na kierunek weterynaria na studia stacjonarne i niestacjonarne odbywa się jednocześnie.

§ 11

1. Kierunkowa komisja rekrutacyjna ustala listę rankingową kandydatów wraz z podaniem punktacji progowej kwalifikującej do przyjęcia na I rok studiów. Łączna liczba uzyskanych punktów stanowi podstawę do uzyskania lokaty na liście rankingowej.

2. Kolejność kandydatów na liście rankingowej na poszczególnych kierunkach studiów wyznaczać będzie suma punktów uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.

3. W przypadku, gdy na ostatnim miejscu kwalifikującym do przyjęcia na I rok studiów znajdzie się kilku kandydatów z tą samą liczbą punktów, wszyscy oni zostaną zakwalifikowani.

§ 12

1. Do zadań kierunkowej komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1) kompletowanie dokumentów kandydatów;

2) zawiadamianie kandydatów o terminie i miejscu egzaminów wstępnych;

3) przeprowadzanie egzaminów wstępnych lub rozmów kwalifikacyjnych;

4) podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia na studia;

5) ogłoszenie wstępnej listy wyników postępowania kwalifikacyjnego;

6) przekazywanie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej listy osób przyjętych na studia (do wyczerpania limitu miejsc) oraz rankingowej listy kandydatów w terminie ustalonym zarządzeniem rektora;

7) przekazanie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej sprawozdania z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego;

8) przygotowywanie wszelkich doraźnych informacji i danych liczbowych z przebiegu rekrutacji dla potrzeb Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej;

9) zawiadamianie kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego i przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia. O decyzji w sprawie przyjęcia lub nieprzyjęcia na I rok studiów kandydata zawiadamia się pisemnie przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru.

2. Od decyzji kierunkowej komisji rekrutacyjnej służy kandydatowi odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia określonych w niniejszej uchwale. Odwołania nie mogą mieć charakteru prośby o przyjęcie na studia w przypadku uzyskania przez kandydata mniejszej od wymaganej do przyjęcia liczby punktów. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

3. Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:

1) opiniowanie projektów uchwał senatu i zarządzeń rektora dotyczących procesu rekrutacji;

2) sprawowanie ogólnego nadzoru nad przebiegiem rekrutacji;

3) koordynacja i nadzór nad pracą kierunkowych komisji rekrutacyjnych;

4) rozpatrywanie i podejmowanie decyzji w sprawie odwołań kandydatów od decyzji kierunkowych komisji rekrutacyjnych;

5) akceptowanie wyników postępowania kwalifikacyjnego przygotowanych przez kierunkowe komisje rekrutacyjne.

§ 13

1. Na wniosek kandydata dziekan może, bez wnoszenia przez kandydata dodatkowej opłaty, przesunąć go na inny kierunek studiów, na którym nie wypełniono limitów, na tym samym wydziale.

2. Na kierunkach, na których nie wyczerpano limitu przyjęć w pierwszym terminie, dziekan za zgodą Rektora może ogłosić kolejne nabory, zgodnie z zasadami obowiązującymi w pierwszym terminie.

§ 14

1. Z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego sporządza się protokół. Protokół podpisuje przewodniczący i wszyscy członkowie komisji. Wszelkie istotne skreślenia i zmiany dokonywane na protokole powinny posiadać pisemne uzasadnienie potwierdzone podpisem przewodniczącego.

2. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego kierunkowa komisja rekrutacyjna sporządza listę kandydatów według liczby uzyskanych punktów i podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia na I rok studiów.

3. Protokół z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego oraz listę osób zakwalifikowanych na pierwszy rok studiów, kierunkowe komisje rekrutacyjne przedkładają do akceptacji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

4. Imienna lista osób zakwalifikowanych na studia będzie publikowana na stronie internetowej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

5. Kandydat, który wstępnie został zakwalifikowany na I rok studiów, zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów, o których mowa w § 4 w terminie ustalonym w zarządzeniu rektora. Niezłożenie dokumentów w podanym terminie będzie oznaczało rezygnację ze studiów i spowoduje skreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych na studia.

§ 15

1. Rekrutacja letnia na rok akademicki 2016/2017 trwa od 1 maja 2016 r. do 30 września 2016 r., natomiast rekrutacja zimowa na rok akademicki 2016/2017 trwa od 1 grudnia 2016 r. do 28 lutego 2017 r.

2. Szczegółowe zasady IRK i terminy rekrutacji dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia i jednolite studia magisterskie na kierunku weterynaria oraz terminy składania dokumentów w roku akademickim 2016/2017 ustalane są zarządzeniem rektora.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Senatu prof. dr hab. Roman Kołacz

 

Załącznik 1

Wykaz przedmiotów kwalifikacyjnych na studia I stopnia oraz magisterskie jednolite (stacjonarne i niestacjonarne) w roku akademickim 2016/2017

1. W ustalaniu rankingu kandydatów na poszczególne kierunki studiów bierze się pod uwagę niżej wymienione przedmioty kwalifikacyjne (rekrutacyjne):

Kierunek studiów

Przedmioty kwalifikacyjne

architektura krajobrazu

rysunek odręczny, j. polski i j. obcy

oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:

biologii, geografii, matematyki

budownictwo

j, polski

i

j. obcy

oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyki, matematyki

geodezja i kartografia

inżynieria bezpieczeństwa

inżynieria środowiska

inżynieria i gospodarka wodna

gospodarka przestrzenna

oraz jeden przedmiot do wyboru spośród:

geografii, matematyki

bezpieczeństwo żywności

j. polski i

j. obcy

oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki, matematyki, informatyki (tylko dla kierunku bioinformatyka)

bioinformatyka

biologia

biologia człowieka

zootechnika

biotechnologia

j. polski i

j. obcy

oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki, matematyki

technologia żywności i żywienie człowieka

zarządzanie jakością i analiza żywności

żywienie człowieka

agrobiznes

j. polski i

j. obcy

oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii, informatyki, matematyki

biotechnologia stosowana roślin

ekonomia

ochrona środowiska

ogrodnictwo

medycyna roślin

rolnictwo

technika rolnicza i leśna

zarządzanie i inżynieria produkcji

odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

 

 

 

weterynaria

 

biologia i chemia (na poziomie rozszerzonym)

Załącznik 1a

Kierunek studiów

Przedmioty rekrutacyjne

Veterinary Medicine (weterynaria)

biologia i chemia,

znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem, świadectwem ukończenia szkoły językowej lub dyplomem, świadectwem ukończenia szkoły średniej w języku angielskim;

Principles for Tropical Agriculture (podstawy dla rolnictwa tropikalnego)

oceny końcowe z dwóch wybranych przedmiotów spośród: biologii, chemii, fizyki, matematyki z zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwa maturalnego lub innego dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznanego za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą, albo uznanego, na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości lub za uprawniający do podjęcia takich studiów w Rzeczypospolitej Polskiej zwanego dalej świadectwem; znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem: FCE, CAE, CPE, TOEFL, IELTS lub innym dokumentem zaświadczającym wystarczającą biegłość w posługiwaniu się językiem angielskim.

 

Załącznik2

Szczegółowy tryb postępowania kwalifikacyjnego w sprawie przyjęć kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia w roku akademickim 2016/2017.

1. Na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia mogą zostać przyjęte osoby, które uzyskały tytuł magistra, inżyniera, licencjata lub równorzędny, na tym samym lub pokrewnym kierunku studiów.

2. Na studia II stopnia może zostać przyjęta osoba, która spełnia warunki rekrutacji określone w programie kształcenia dla danego kierunku - tabela A.

3. W przypadku nie wypełnienia limitu przyjęć przez kandydatów spełniających warunki określone w pkt. 1, na pierwszy rok studiów II stopnia może być przyjęty kandydat niespełniający warunków rekrutacji, jeżeli możliwe jest uzupełnienie brakującego zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w ramach realizacji przedmiotów dodatkowych, za które uzyska do 30 punktów ECTS.

4. Na studia II stopnia może zostać przyjęty kandydat, który uzyskał średnią arytmetyczną ze wszystkich ocen ze studiów I stopnia, z wyjątkiem wychowania fizycznego, nie mniejszą niż 3,5.

5.  Kandydat na specjalność prowadzoną w języku angielskim powinien posługiwać się językiem angielskim na poziomie umożliwiającym podjęcie studiów. Znajomość języka powinna być potwierdzona certyfikatem FCE, CAE, CPE, TOEFL, IELTS lub jakimkolwiek innym dokumentem zaświadczającym wystarczającą biegłość w posługiwaniu się językiem angielskim.

6. Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej sporządzonej na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich ocen ze studiów I stopnia, z wyjątkiem wychowania fizycznego, a w dalszej kolejności z oceny końcowej ze studiów I stopnia oraz oceny z języka obcego. Rada wydziału może ustalić dodatkowe kryteria przyjęć.

7. Na kierunek geodezja i kartografia kwalifikacja odbywa się na podstawie testu kwalifikacyjnego.

Przy uzyskaniu przez kandydatów jednakowej liczby punktów z testu kwalifikacyjnego o kolejności na liście rankingowej decydują zasady określone w pkt. 6. W przypadku małej liczby kandydatów, dziekan może podjąć decyzję o nieprzeprowadzaniu ww. testu i kwalifikacji kandydatów na zasadach określonych w pkt 6.

8. Nie wszystkie specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych będą uruchamiane corocznie. Decyzję w tym zakresie podejmuje dziekan.

9. Kandydat na studia II stopnia składa:

1) kwestionariusz wydrukowany z systemu IRK;

2) kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich poświadczoną przez kierunkową komisję rekrutacyjną albo potwierdzoną przez notariusza lub jego oryginał

3) poświadczoną przez kierunkową komisję rekrutacyjną albo potwierdzoną przez notariusza kopię suplementu do dyplomu lub wypis z indeksu;

4) kopię świadectwa dojrzałości poświadczoną przez kierunkową komisję rekrutacyjną albo potwierdzoną przez notariusza lub oryginał dokumentu;

5) oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty administracyjnej na konto, wygenerowane w systemie IRK;

6) orzeczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku (o ile jest na danym kierunku wymagane), zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi;

7) poświadczoną przez kierunkową komisję rekrutacyjną albo potwierdzoną przez notariusza kopię dowodu osobistego lub w przypadku cudzoziemców innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;

8) fotografię kandydata, zgodną z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego oraz wersję elektroniczną zdjęcia (niezbędnego do wydania elektronicznej legitymacji studenckiej), które należy przesłać przez system IRK.

9) Limit przyjęć na studia II stopnia ustala senat na wniosek rady wydziału, a naboru na studia dokonuje kierunkowa komisja rekrutacyjna.

Tabela A.

Wymagane kierunkowe zasoby wiedzy i umiejętności stanowiące podstawę kwalifikacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia.

Kierunek

Wymagania

architektura

krajobrazu

Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, uzyskała tytuł zawodowy inżyniera architekta krajobrazu i posiada kompetencje, obejmujące w szczególności wiedzę i umiejętności, niezbędne do kształcenia się na studiach drugiego stopnia:

- z zakresu matematyki, biologii roślin i geometrii wykreślnej, ma wiedzę przydatną do rozumienia i opisu przestrzeni, zna podstawowe zasady perspektywy, proporcji, kompozycji rysunku i rzeźby oraz odwzorowania przestrzeni;

- z zakresu definiowania wytycznych projektowych na podstawie wniosków z analiz, stosuje podstawowe zasady projektowania terenów i obiektów architektury krajobrazu o różnej funkcji;

- dotyczące systematyki i nomenklatury roślin, charakteryzuje rośliny pod względem ich podstawowych cech budowy, wymagań siedliskowych i możliwości zastosowania w projektowaniu obiektów zieleni, zna zasady inwentaryzacji zieleni, ma wiedzę w zakresie wybranych zagadnień szczegółowych związanych z pielęgnacją zieleni;

- potrzebne do sporządzania uproszczonej dokumentacji projektowej zgodnie z wymogami formalno-prawnymi i przedstawiania jej w formie rysunkowej i opisowej, ma podstawową wiedzę w zakresie technik wizualizacji idei i projektów architektury krajobrazu z wykorzystaniem zasad geometrii wykreślnej i technik komputerowych, wykorzystuje rysunek odręczny dla celów analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie;

- w zakresie znajomości podstawowych praw naturalnych i działań związanych ze środowiskiem, jego kształtowaniem i ochroną, ma podstawową wiedzę dotyczącą zagadnień związanych z kompozycją i ochroną krajobrazu kulturowego;

- do rozpoznawania charakterystycznych dla różnych okresów historycznych układów urbanistycznych i ruralistycznych oraz ich komponentów, zna dawne i współczesne tendencje i konwencje stylowe w kształtowaniu ogrodów, rozumie ich uwarunkowania kulturowe i filozoficzne;

- posiada elementarną wiedzę w zakresie form ochrony obiektów zabytkowych występujących w krajobrazie oraz metod stosowanych w procesie tej ochrony;

- zna podstawowe materiały budowlane oraz ich zastosowanie w budownictwie i architekturze krajobrazu, zna mechanizmy działania gospodarki rynkowej i podstaw prowadzenia działalności gospodarczej.

bioinformatyka

Kandydat powinien posiadać kompetencje z zakresu:

- nauk podstawowych (fizyka, biologia, chemia) na poziomie pozwalającym na wykorzystanie ich w rozwiązywaniu zagadnień bioinformatycznych;

-  zaawansowanej statystyki i matematyki;

-informatyki, w szczególności z podstaw programowania, tworzenia baz danych, znajomości algorytmów;

- genetyki, genomiki i proteomiki, biologii komórki.

biologia

Kandydat powinien posiadać kompetencje z zakresu:

- przedmiotów podstawowych (chemia, fizyka, matematyka);

 

- systematyki, anatomii i fizjologii zwierząt i roślin;

- genetyki, biologii komórki i immunologii;

- nauk o środowisku.

biotechnologia

Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, uzyskała tytuł zawodowy inżyniera i posiada kompetencje niezbędne do kształcenia się na studiach drugiego stopnia obejmujące w szczególności:

- wiedzę z zakresu chemii, matematyki, fizyki, biochemii, biologii komórki i mikrobiologii dostosowaną do kierunku biotechnologia;

- wiedzę z zakresu możliwości wykorzystania różnych organizmów i enzymów do prowadzenia procesów biotechnologicznych oraz typowych technologii otrzymywania różnych bioproduktów;

- wiedzę i umiejętności z zakresu technik sterowania metabolizmem komórkowym;

- umiejętność wykonywania podstawowych analiz z wykorzystaniem metod i technik chemicznych, biologicznych i fizycznych w zakresie biotechnologii;

- wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystania podstawowych operacji jednostkowych, aparatury i urządzeń stosowanych w procesach biotechnologicznych;

- umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji zadania o charakterze projektowym.

budownictwo

Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, uzyskała tytuł zawodowy inżyniera i posiada kompetencje niezbędne do kształcenia się na studiach drugiego stopnia obejmujące w szczególności:

- wiedzę z wybranych działów matematyki, fizyki i chemii, które stanowią podstawę przedmiotów z zakresu teorii konstrukcji i technologii materiałów budowlanych;

- wiedzę z mechaniki ogólnej, wytrzymałości materiałów, teoretycznych modeli materiałów i zasad ogólnego kształtowania konstrukcji;

- wiedzę z mechaniki i analizy konstrukcji prętowych w zakresie statyki, dynamiki i stateczności;

- a także zna normy oraz wytyczne projektowania obiektów budowlanych i ich elementów;

- zna wybrane programy komputerowe wspomagające obliczanie i projektowanie konstrukcji oraz organizację i technologię robót budowlanych;

- normy i normatywy pracy w budownictwie oraz organizację i zasady kierowania budową;

- przepisy prawa budowlanego;

- zasady konstruowania i wymiarowania elementów konstrukcji budowlanych - metalowych, żelbetowych, zespolonych, drewnianych i murowych;

- zasady fundamentowania obiektów budowlanych; potrafi:

- wykonać analizę statyczną konstrukcji prętowych statycznie wyznaczalnych i niewyznaczalnych;

- zaprojektować wybrane elementy i proste konstrukcje: metalowe, żelbetowe, zespolone, drewniane i murowe;

- zwymiarować podstawowe elementy konstrukcyjne w obiektach budownictwa ogólnego, rolniczego, wodnego i komunikacyjnego.

ekonomia

Kandydat powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu:

- makro- i mikroekonomii, funkcjonowania instytucji finansowych oraz mechanizmów oddziaływania państwa na gospodarkę,

- wiedzy o przedsiębiorcach, zasadach i determinantach podejmowania, prowadzenia i zakończenia działalności gospodarczej,

 

- problemów rynkowych, sposobów analizy rynku kapitałowego i finansowego oraz wiedzę teoretyczna dotyczącą finansów publicznych,

- teoretycznych i praktycznych uwarunkowań polityki społecznej, instytucji kreujących politykę ekonomiczną i społeczną na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym,

- rozwoju regionalnego, także w aspekcie zrównoważonego rozwoju i konkurencyjności,

- norm i reguł prawnych, ekonomicznych, etycznych odnoszących się do różnych podmiotów, struktur, więzi i systemów gospodarczych,

- organizacji i efektywności produkcji rolniczej i systemów produkcji, zwłaszcza w kontekście ekorozwoju, zna formy współpracy w rolnictwie w skali kraju i UE.

Kandydat powinien potrafić prognozować i modelować złożone procesy gospodarcze obejmujące zjawiska z różnych obszarów życia gospodarczego z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi ekonomicznych oraz wykorzystać wiedzę do rozumienia i analizowania zjawisk gospodarczych i społecznych oraz przewidywania trendów rozwojowych we współczesnym świecie.

geodezja i kartografia

Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, uzyskała tytuł zawodowy inżyniera i posiada kompetencje niezbędne do kształcenia się na studiach drugiego stopnia obejmujące w szczególności wiedzę i umiejętności:

36.                z zakresu przedmiotów podstawowych (matematyka, fizyka) niezbędną do rozumienia matematycznego opisu zjawisk, posługiwania się

metodami matematycznymi oraz rozumienia procesów fizycznych w przyrodzie i wykorzystywania praw przyrody w naukach o Ziemi - szczególnie geodezji i kartografii;

- z zakresu metod wyrównania obserwacji geodezyjnych w stopniu umożliwiającym ich stosowanie w różnych działach geodezji i kartografii.

- w posługiwaniu się systemami odniesienia i układami współrzędnych stosowanymi w geodezji, geodynamice, geodezji satelitarnej i astronomii; wykonywania transformacji między układami; wykonywania pomiarów geodezyjnych na dużych obszarach; pozyskiwania, interpretacji oraz wykorzystywania danych znajdujących się w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej;

- obsługi instrumentów elektronicznych w zakresie pomiaru, rejestracji i transmisji danych do/z komputera; organizacji i wykonywania prac związanych z pomiarami szczegółowymi na terenach o różnym pokryciu i użytkowaniu;

-  wykonywania pomiarów oraz podstawowych prac geodezyjnych niezbędnych dla planowania i realizacji inwestycji;

- stosowania nowoczesnych metod opracowywania zdjęć lotniczych i satelitarnych w celu uzyskania map i ich fotointerpretacji przy pomocy nowoczesnych narzędzi informatycznych;

- w zakresie zakładania i prowadzenia katastru, wykonywania podstawowych czynności w procesie wyceny nieruchomości; zrozumienia procesów związanych z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego, wykonywania prac geodezyjnych związanych z gospodarką nieruchomościami;

- pozyskiwania i aktualizacji danych SIP, wykorzystywania danych z zakresu informacji przestrzennej w geodezji i kartografii, redagowania i opracowywania map z zastosowaniem narzędzi informatycznych.

gospodarka

przestrzenna

Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, uzyskała tytuł zawodowy inżyniera i posiada kompetencje niezbędne do kształcenia się na studiach drugiego stopnia obejmujące w szczególności wiedzę i umiejętności:

- z zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych (przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią, matematyka,

fizyka, socjologia) - niezbędne do zrozumienia procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym; pozwalające na prawidłowe kształtowanie przestrzeni zgodnie wymogami środowiskowymi i potrzebami rozwoju cywilizacyjnego;

- z zakresu przedmiotów technicznych (urbanistyka, planowanie przestrzenne, geograficzne systemy informacji przestrzennej) - służące

 

do przeprowadzania studiów i analiz przestrzennych, pozwalające kształtować ład przestrzenny i opracowywać dokumenty planistyczne;

- z zakresu przedmiotów ekonomicznych (ekonomia, ekonomika miast i regionów, strategia rozwoju gminy) - służące przeprowadzaniu analiz społeczno-gospodarczych, definiowaniu celów rozwojowych i programowaniu polityki rozwojowej.

inżynieria i gospodarka wodna

Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, uzyskała tytuł zawodowy inżyniera i posiada kompetencje niezbędne do kształcenia się na studiach drugiego stopnia obejmujące w szczególności wiedzę i umiejętności:

- z zakresu przedmiotów podstawowych (matematyka, fizyka, chemia i biologia) niezbędną do zrozumienia głównych procesów zachodzących w środowisku i pozwalającą przeobrażać i eksploatować zasoby środowiska zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju;

- dotyczące procesów fizycznych i chemicznych zachodzących w atmosferze ziemskiej , lądowej części cyklu hydrologicznego oraz urządzeniach poprawiających przydatność wody, opisu zjawisk i praw rządzących zachowaniem się cieczy, podstawy ruchu ciał stałych w cieczach oraz przepływu mieszanin złożonych z cieczy i cząstek stałych, głównych źródeł zanieczyszczenia wód i sporządzania ich klasyfikacji;

- z zakresu mechaniki budowli i mechaniki gruntów oraz podstaw budownictwa ogólnego; wiedzę dotyczącą urządzeń wodnych m in. techniki, narzędzi i materiałów stosowanych przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich z zakresu budownictwa hydrotechnicznego;

- dotyczące gospodarowania wodą, ze szczególnym uwzględnieniem okresów ekstremalnych (susze i powodzie), podstawowych urządzeń wodnych, elementów składowych systemów wodociągowo-kanalizacyjnych oraz innych budowli związanych z gospodarką wodną takich jak: zbiorniki retencyjne, pompownie, elektrownie wodne, oczyszczalnie ścieków itp.;

- w zakresie wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju w gospodarce wodnej: przygotowania dokumentacji planistycznej uwzględniającej potrzeby gospodarki wodnej, dokumentacji pozwalającej na korzystanie z zasobów wodnych środowiska oraz wykonywania ocen oddziaływania na środowisko;

- pozwalające na prawidłowe sformułowanie zadania inżynierskiego i zastosowania odpowiednich środków do jego realizacji; umożliwiającej zaprezentowanie publicznie rozwiązywanego problemu i zabranie głosu w dyskusji dotyczącej zagadnień z zakresu inżynierii i gospodarki wodnej.

inżynieria

środowiska

Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, uzyskała tytuł zawodowy inżyniera i posiada kompetencje niezbędne do kształcenia się na studiach drugiego stopnia obejmujące w szczególności wiedzę i umiejętności:

- z zakresu przedmiotów podstawowych (matematyka, fizyka, chemia i biologia) niezbędną do zrozumienia procesów zachodzących w środowisku, pozwalającą na prawidłową ochronę i kształtowanie środowiska z wykorzystaniem zabiegów technicznych;

- dotyczące procesów fizycznych zachodzące w atmosferze ziemskiej oraz lądowej części cyklu hydrologicznego: opisu zjawisk i praw rządzących zachowaniem się cieczy, podstaw ruchu ciał stałych w cieczach oraz przepływu mieszanin złożonych z cieczy i cząstek stałych, ochrony wód przed zanieczyszczeniem;

- z zakresu mechaniki budowli i mechaniki gruntów oraz podstaw budownictwa ogólnego: wiedzę dotyczącą budowli hydrotechnicznych m.in. techniki, narzędzi i materiałów stosowanych przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich z tego zakresu;

- dotyczącą sieci i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych, technologii oczyszczania wód i ścieków oraz gospodarki

odpadami, ogólnych zasady eksploatacji obiektów oraz nowych technologii stosowanych w gospodarce odpadami i oczyszczaniu wody i ścieków;

 

- dotyczącą systemów infrastruktury technicznej na obszarach rolnych i zurbanizowanych, kompleksowego kształtowania terenu,

stosowania właściwych metod nawodnień, odwodnień, melioracji przeciwerozyjnych oraz eksploatacji urządzeń melioracyjnych;

-  z zakresu budownictwa hydrotechnicznego, inżynierii rzecznej, zbiorników retencyjnych i budowli związanych z inżynierią środowiska, metod projektowania i wykonawstwa wybranych urządzeń i obiektów; pozwalające na: prawidłowe sformułowanie zadania inżynierskiego i zastosowania odpowiednich środków do jego realizacji, zaprezentowanie publicznie rozwiązywanego problemu i zabranie głosu w dyskusji dotyczącej zagadnień z zakresu inżynierii i ochrony środowiska.

ochrona

środowiska

Na studia drugiego stopnia mogą być przyjęci absolwenci studiów inżynierskich, którzy uzyskali efekty kształcenia na pierwszym stopniu studiów, na tym samym lub innym kierunku studiów pod warunkiem posiadania kompetencji z zakresu:

- przedmiotów podstawowych niezbędne do zrozumienia procesów zachodzących w środowisku;

- z przedmiotów dotyczących budowy, składu i ochrony litosfery, atmosfery i hydrosfery;

- organizacji systemów ekologicznych w układzie organizm - środowisko, oraz ich wzajemnych wewnątrzpopulacyjnych i międzypopulacyjnych oddziaływań;

- procesów wykorzystywanych w wybranych instalacjach służących ochronie środowiska;

- monitoringu środowiska, standardów i norm środowiskowych oraz systemów zarządzania środowiskiem.

Absolwenci studiów licencjackich z pokrewnego kierunku studiów mogą być przyjęci na studia drugiego stopnia pod warunkiem wyrażenia zgody na realizację dodatkowego programu uzupełniającego efekty inżynierskie i zaliczenia 30 punktów ECTS.

odnawialne źródła energii

Na studia drugiego stopnia mogą być przyjęci absolwenci studiów inżynierskich, którzy uzyskali efekty kształcenia na pierwszym stopniu studiów, na tym samym lub innym kierunku studiów pod warunkiem posiadania kompetencji z zakresu:

- z zakresu przedmiotów podstawowych niezbędną do opisu matematycznego zjawisk fizycznych i formułowania modeli

- matematycznych i statystycznych oraz konieczną do rozwiązywania zagadnień technicznych i technologicznych w oparciu o prawa fizyki i chemii;

- w zakresie fizyki, wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych zachodzących w czasie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych;

- w zakresie chemii, biochemii, i biologii niezbędną do zrozumienia procesów zachodzących w czasie pozyskiwania energii z produktów i opadów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego a także innych źródeł energii odnawialnej;

- ma elementarną wiedzę w zakresie prawa, ekonomii oraz zarządzania gospodarką odpadami i energetyką odnawialną, jakością oraz prowadzeniem działalności gospodarczej w tym przedsiębiorczości indywidualnej;

- ma ogólną wiedzę w zakresie systemów, technologii, technik, urządzeń i narzędzi stosowanych w produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz stosowanych w gospodarce odpadami;

- ma wiedzę pozwalającą na: prawidłowe formułowanie problemu i zadania inżynierskiego, zastosowanie odpowiednich środków do jego realizacji, zaprezentowanie rozwiązania problemu w formie publicznego wystąpienia lub pisemnego opracowania, podjęcie merytorycznej dyskusji w zakresie odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami.

ogrodnictwo w języku polskim i angielskim

Kandydat powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu:

- przedmiotów podstawowych (chemia, fizyka, biochemia),

- systematyki, anatomii, morfologii i fizjologii roślin,

- genetyki, mikrobiologii, fitopatologii, entomologii, herbologii,

 

- zasad uprawy, żywienia i ochrony przed agrofagami podstawowych gatunków roślin ogrodniczych oraz zasad oceny ich przydatności i jakości,

- podstawowych praw naturalnych i działań związanych ze środowiskiem naturalnym, jego kształtowaniem i ochroną, samodzielnego i grupowego opracowania inżynierskich prac projektowych w oparciu o samodzielnie zgromadzony materiał potrzebny do ich realizacji, publicznego zaprezentowania opracowywanego problemu z pomocą prostych programów do tworzenia pokazów i zabrania głosu w dyskusji z zakresu problematyki ogrodniczej.

rolnictwo

Kandydat powinien posiadać wiedzę i umiejętności odnośnie:

- nauk podstawowych (biologia, chemia, fizyka i pokrewne) pozwalających zrozumieć zjawiska występujące w produkcji rolniczej i jej otoczeniu;

- nauk o środowisku i siedlisku roślin uprawnych,

- elementarnej wiedzy z zakresu technologii informacyjnych i grafiki inżynierskiej, bazy danych, pozyskiwania i przetwarzania informacji,

- możliwości wykorzystania podstawowych technik, aparatury, urządzeń i technologii w produkcji roślinnej i zwierzęcej,

- podstawowych praw ekonomii i rynku rolnego oraz praw rządzących produkcją, wymianą i konsumpcją.

technika rolnicza i leśna

Kandydat powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu:

- przedmiotów podstawowych (matematyki, chemii, fizyki, grafiki inżynierskiej),

-mechaniki technicznej, konstrukcji maszyn, elektrotechniki,

-produkcji rolniczej i leśnej, pojazdów rolniczych i leśnych, maszynoznawstwa rolniczego, leśnego i przetwórstwa spożywczego.

Kandydat powinien być przygotowany do wykonywania zadań inżynierskich ukierunkowanych na potrzeby rolnictwa oraz gospodarki żywnościowej i leśnej.

technologia żywności i żywienie człowieka

Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, uzyskała tytuł zawodowy inżyniera i posiada kompetencje niezbędne do kształcenia się na studiach drugiego stopnia obejmujące w szczególności:

-wiedzę z zakresu chemii, mikrobiologii, matematyki i fizyki, dostosowaną do nauk o żywności;

-wiedzę i umiejętności z zakresu oceny właściwości surowców i produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego;

-wiedze i umiejętności z zakresu stosowania w technologii żywności operacji jednostkowych, aparatury i urządzeń;

-wiedzę i umiejętności z zakresu procesów wytwarzania i przechowywania produktów spożywczych;

-wiedzę i umiejętności z zakresu sensorycznej, fizykochemicznej, mikrobiologicznej i toksykologicznej analizy żywności;

-wiedzę z zakresu zasad racjonalnego żywienia różnych grup ludności i umiejętność opracowywania prawidłowych jadłospisów dla ludzizdrowych i chorych;

-umiejętność z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadania o charakterze projektowym.

zarządzanie i inżynieria produkcji

Kandydat powinien posiadać wiedzę i umiejętności odnośnie:

- nauk podstawowych (matematyka i statystyka) niezbędną do opisu matematycznego zjawisk fizycznych i formułowania modeli matematycznych i statystycznych, (fizyka i chemia) konieczne do rozwiązywania zagadnień technicznych i technologicznych w oparciu o prawa fizyki i chemii,

-prawa gospodarczego, marketingu i zarządzania niezbędne w różnych formach działalności związanej z produkcją rolniczą,

 

- finansów i rachunkowości pozwalające na ocenę projektów inwestycyjnych i wykonanie rachunku kosztów i efektów gospodarowania czynnikami produkcji,

- ekologii zarządzania środowiskowego, logistyki w przedsiębiorstwie oraz procesów technologicznych w produkcji roślinnej i zwierzęcej

oraz infrastruktury gospodarstw wiejskich,

- komputerowego wspomagania projektowania, inżynierii materiałowej oraz automatyzacji i robotyzacji procesów technologicznych pozwalające prawidłowo rozwiązywać zadania techniczne i menedżerskie, oraz formułować problemy i zadania inżynierskie przy zastosowaniu odpowiednich środków do ich realizacji.

Kandydat jest przygotowany do zaprezentowania rozwiązania problemu w formie publicznego wystąpienia lub pisemnego opracowania, podjęcie merytorycznej dyskusji w zakresie zarządzania procesami i inżynierii produkcji rolniczej.

zarządzanie jakością i analiza żywności

Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, uzyskała tytuł zawodowy inżyniera i posiada kompetencje niezbędne do kształcenia się na studiach drugiego stopnia obejmujące w szczególności:

- wiedzę ogólną z zakresu kształtowania jakości surowców roślinnych i zwierzęcych dla przemysłu spożywczego i technologii przetwarzania tych surowców,

-  rozumienie zjawisk biologicznych i fizykochemicznych zachodzących podczas przetwarzania żywności, procesów jednostkowych w technologiach produkcji żywności w aspekcie kształtowania jej właściwości i jakości,

- znajomość systemowego podejścia do zarządzania jakością i bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie produkcyjnym i usługowym,

- opanowanie różnych technik analizy w ocenie jakości surowców, produktów, materiałów pomocniczych stosowanych w przemyśle spożywczym,

- umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadania o charakterze projektowym

zootechnika

Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, uzyskała tytuł zawodowy inżyniera i posiada kompetencje niezbędne do kształcenia się na studiach drugiego stopnia obejmujące w szczególności wiedzę i umiejętności:

- nauk podstawowych (biologii, chemii, fizyki, matematyki);

-  podstaw produkcji roślinnej;

- genetyki, biochemii i immunologii;

- anatomii, fizjologii zwierząt gospodarskich;

- z zakresu hodowli i chowu poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich;

- żywienia zwierząt;

- surowców i produktów zwierzęcych.

 

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Komentarze (0)