Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2016/2017

 

Uniwersytet Zielonogórski rekrutacja 2016 - zasady rekrutacji na UZ 2016/17

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 na Uniwersytecie Zielonogórskim. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2016.

Rekrutacja 2016/2017 ogólne warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2016 /2017.
 
§ 1
1. Kandydaci na pierwszy rok studiów przyjmowani są na poszczególne kierunki i formy studiów oraz formy kształcenia w ramach limitów przyjęć, ustalonych przez Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego po zasięgnięciu opinii dziekanów.
2. Postępowanie rekrutacyjne może być przeprowadzone w oparciu o egzaminy lub konkurs świadectw dojrzałości / maturalnych (dyplomów ukończenia studiów) z zastrzeżeniem 5 ust. 3.
3. Kandydat może ubiegać się o przyjęcie:
- na więcej niż jeden kierunek, gdy rekrutacja obejmuje konkurs świadectw lub gdy egzaminy odbywają się w różnych terminach,
- wyłącznie na jeden z kierunków, na które rekrutacja obejmuje egzaminy odbywające się w tym samym terminie.
4. W wypadku przyjęcia na kilka kierunków, kandydat musi dokonać wyboru jednego z nich, jako kierunku podstawowego.
5. Studiowanie na kilku kierunkach jest możliwe na zasadach określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w regulaminie studiów Uniwersytetu Zielonogórskiego.
§ 2
1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne pierwszego stopnia ma prawo wskazać w jednym podaniu o przyjęciu na studia – poza kierunkiem, na który chce być przyjęty w pierwszej kolejności – dodatkowo drugi kierunek, na który chciałby być zakwalifikowany (w ramach wolnych miejsc) i może być kwalifikowany wg obowiązujących dla danego kierunku warunków i trybu oraz harmonogramu rekrutacji.
2. Postanowienia ust. 1 dotyczą wyłącznie różnych kierunków prowadzonych na tym samym wydziale dla następujących wydziałów: Wydział Artystyczny, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, Wydział Fizyki i Astronomii, Wydział Humanistyczny, Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, Wydział Mechaniczny, Wydział Nauk Biologicznych, Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu oraz wszystkich kierunków prowadzonych na wydziałach: Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, Wydziale Fizyki i Astronomii.
3. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku pedagogika na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu ma prawo wskazać w jednym podaniu o przyjęcie na studia – poza specjalnością, na którą chce być przyjęty w pierwszej kolejności – dodatkowo drugą specjalność, na którą chciałby być zakwalifikowany w ramach wolnych miejsc.
§ 3
1. Warunkiem dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego jest rejestracja kandydata na podstawie złożonego w terminie kompletu dokumentów, oraz wniesionej opłaty za postępowanie rekrutacyjne. Wykaz wymaganych dokumentów, limity przyjęć oraz kalendarz rekrutacji zostaną określone zarządzeniem Rektora i ogłoszone w terminie do 31 maja 2016 r.
2. Uczelnia nie zwraca wniesionej opłaty za postępowanie rekrutacyjne, z tym wyjątkiem, że opłata może być zwrócona, jeśli studia na kierunku nie będą uruchomione z powodu zbyt małej liczby kandydatów.
§ 4
1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne. Przewodniczącego, członków, sekretarzy wydziałowych komisji rekrutacyjnych oraz egzaminatorów powołuje dziekan wydziału.
2. Wydziałowa komisja rekrutacyjna wydaje decyzje w przedmiocie przyjęcia na studia.
3. W egzaminie ustnym, praktycznym lub rozmowie kwalifikacyjnej musi uczestniczyć przynajmniej dwóch egzaminatorów.
4. Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego sporządza się protokoły zbiorcze i indywidualne.
5. Protokoły zbiorcze, zawierające alfabetyczne listy kandydatów wraz z liczbą punktów sporządza się dla każdego kierunku i formy studiów oraz poziomu kształcenia. Protokół zbiorczy podpisuje przewodniczący oraz członkowie wydziałowej komisji rekrutacyjnej.
6. Protokół indywidualny zawiera liczbę punktów, jaką uzyskał kandydat i minimalną liczbę punktów, z jaką zakwalifikowani do przyjęcia byli kandydaci, zgodnie z wyznaczonym limitem miejsc. Protokół indywidualny podpisuje przewodniczący oraz członkowie wydziałowej komisji rekrutacyjnej.
7. Wszystkie ewentualne skreślenia i zmiany powinny być dokonane w protokole uzupełniającym, podpisanym przez przewodniczącego oraz członków wydziałowej komisji rekrutacyjnej.
8. W trakcie oraz po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego wydziałowa komisja rekrutacyjna sporządza dla każdego kierunku studiów, na który przeprowadza rekrutację:
alfabetyczne wykazy osób uczestniczących w postępowaniu rekrutacyjnym, zawierające informacje o zakwalifikowaniu do przyjęcia, przyjęciu i nieprzyjęciu na studia – w zależności od szczegółowego trybu i harmonogramu postępowania;
- listy rankingowe – według kolejności od najwyższej do najniższej liczby punktów określonych zgodnie ze szczegółowymi zasadami rekrutacji dla kierunku.
9. Kandydatowi przysługuje prawo odwołania od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej do uczelnianej komisji rekrutacyjnej, w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.
10. Po rozpatrzeniu odwołania, decyzję podejmuje uczelniana komisja rekrutacyjna. Decyzja ta jest ostateczna.
11. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna powoływana jest w trybie określonym przez Statut Uczelni.
§ 5
1. W przypadku niewypełnienia planowanych limitów przyjęć ustalonych przez Rektora, przewiduje się przeprowadzenie dodatkowego postępowania rekrutacyjnego, przy czym – dodatkowe postępowanie może nie być przeprowadzone na kierunkach, na których liczba przyjętych przekroczy 80% planowanego limitu przyjęć na studia.
2. Rekrutacja na studia rozpoczyna się 1 czerwca 2016 roku a nieprzekraczalnym terminem zakończenia rekrutacji na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017, opartej na egzaminach, konkursie świadectw lub dyplomów jest 30 września 2016 roku.
3. Jeżeli w chwili zakończenia rekrutacji opartej na konkursie świadectw lub dyplomów, na uruchomionych od semestru zimowego roku akademickiego 2016/2017 kierunkach studiów niestacjonarnych, nie zostaną wypełnione limity przyjęć na studia, to wydziałowe komisje rekrutacyjne mogą przyjmować na wolne miejsca na tych kierunkach na studiach niestacjonarnych kandydatów, którzy złożą wymagane dokumenty i wniosą opłatę rekrutacyjną, według kolejności zgłoszeń. Kandydaci mogą być przyjmowani w tym trybie nie dłużej niż do 31 października 2016 roku i wnoszą pełną opłatę za semestr zimowy roku akademickiego 2016/2017 na studiach niestacjonarnych.
4. W ramach ustalonych przez Rektora limitów przyjęć na rok akademicki 2016/2017, może zostać przeprowadzona w lutym-marcu 2017 roku rekrutacja na kierunki studiów, dla których przewidziane jest uruchomienie cyklu kształcenia od semestru letniego roku akademickiego 2016/2017.
§ 6
1. Kandydat, który uczestniczył w postępowaniu rekrutacyjnym 2016 roku, po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia jest zobowiązany do pisemnego potwierdzenia woli podjęcia studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów w terminie ustalonym zarządzeniem Rektora. Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia ogłoszona zostanie na stronie internetowej Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz na tablicach ogłoszeń poszczególnych wydziałów, jednocześnie każdy kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zostanie poinformowany o tym drogą elektroniczną (poczta e-mail). Niedostarczenie w wyznaczonym terminie takiego potwierdzenia lub dokumentów, będzie uważane za rezygnację z podjęcia studiów.
2. Jeżeli na kierunku prowadzi się specjalności i rekrutacja jest przeprowadzana na kierunek, a nie od razu na specjalności w ramach kierunku, student wybiera specjalność w terminie ustalonym przez dziekana.
3. W przypadku o którym mowa w ust. 2, o przyjęciu na specjalność decyduje dziekan, na podstawie zasad ustalonych przez radę wydziału i w ramach istniejących na wydziale możliwości kształcenia na specjalnościach.
4. Studia mogą nie zostać uruchomione na kierunkach / specjalnościach, na które zostanie przyjętych mniej niż 25 osób w przypadku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz mniej niż 15 osób – w przypadku studiów drugiego stopnia.
§ 7
1. Na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie, zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne, zgodnie z listą rankingową, o której mowa w § 4 ust. 8 pkt 2.
2. Lista rankingowa, o której mowa w § 4 ust. 8 pkt 2 jest tworzona wspólnie dla kandydatów z „nową” i „starą” maturą, przy czym punkty za odpowiednie przedmioty wyliczane będą na podstawie następujących wyników egzaminów dojrzałości / maturalnych z tych przedmiotów:
3.
 

symbol

dla kandydatów ze „starą maturą”

dla kandydatów z „nową maturą”

b1

punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z biologii

punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z biologii na poziomie podstawowym

b2

punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z biologii

punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym

c1

punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z chemii

punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z chemii na poziomie podstawowym

c2

punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z chemii

punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z chemii na poziomie rozszerzonym

d1

punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z przedmiotu wybranego

punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z przedmiotu wybranego na poziomie podstawowym

d2

punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z przedmiotu wybranego

punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z przedmiotu wybranego na poziomie rozszerzonym

f1

punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z fizyki

punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z fizyki i astronomii na poziomie podstawowym

f2

punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z fizyki

punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z fizyki i astronomii na poziomie rozszerzonym

fi1

 ————————–

punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z filozofii na poziomie podstawowym

fi2

 ————————–

punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z filozofii na poziomie rozszerzonym

h1

punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z historii

punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z historii na poziomie podstawowym

h2

punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z historii

punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z historii na poziomie rozszerzonym

i1

punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z informatyki

punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z informatyki na poziomie podstawowym

i2

 ————————–

punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z informatyki na poziomie rozszerzonym

m1

punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z matematyki

punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym

m2

punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z matematyki

punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym

o1

punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego

punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

o2

punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego

punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym

p1

punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z języka polskiego

punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym

p2

punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z języka polskiego

punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym


4. Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości („starej” maturze) przelicza się na punkty według poniższej tabeli:

Skala 6-stopniowa

Skala 4-stopniowa

Ocena

Liczba punktów

Ocena

Liczba punktów

2

30

   

3

45

3

30

4

60

4

60

5

75

5

90

6

90

   

5. Jeśli na świadectwie dojrzałości “nowej” matury są podane wyniki “w procentach” (odsetek punktów za zadania) oraz “na skali centylowej” (odsetek zdających, którzy uzyskali taką samą lub niższą liczbę punktów za zadania), to przez liczbę punktów ze świadectwa dla danego przedmiotu i poziomu rozumie się nie mniejszą z tych liczb.

6. Jeżeli na świadectwie dojrzałości nie ma punktów lub ocen z odpowiedniego egzaminu z określonego przedmiotu, przyjmuje się liczbę punktów zero, z tym że:
- w przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości („nowej” matury) podana jest punktacja danego przedmiotu wyłącznie na poziomie rozszerzonym, a w zasadach rekrutacji uwzględniane są też punkty za poziom podstawowy, przyjmuje się dla poziomu podstawowego punkty za poziom rozszerzony,
- w przypadku gdy na świadectwie dojrzałości („starej” matury) nie ma oceny za egzamin pisemny z danego przedmiotu a w zasadach rekrutacji uwzględniana jest taka ocena, przyjmuje się ocenę za egzamin ustny i odwrotnie, gdy nie ma oceny za egzamin ustny z danego przedmiotu przyjmuje się ocenę za egzamin pisemny,
- za równoważny przedmiotowi informatyka uważane są przedmioty o nazwach: elementy informatyki, podstawy informatyki lub technologia informacyjna; za równoważny przedmiotowi fizyka i astronomia uważany jest przedmiot o nazwie fizyka, fizyka z astronomią; jako przedmiot biologia rozumie się każdy przedmiot zawierający w swojej nazwie słowo „biologia”.
7. Zwolnienie z egzaminu dojrzałości / maturalnego z języka obcego na podstawie certyfikatu jest równoznaczne z uzyskaniem oceny celującej („stara” matura) lub maksymalnej liczby punktów („nowa” matura) z tego przedmiotu.
8. Gdy na świadectwie dojrzałości są wyniki odpowiednich egzaminów z kilku alternatywnie branych pod uwagę przedmiotów, przyjmuje się wyniki tylko z jednego przedmiotu, dającego największą liczbę punktów w rekrutacji. Przez „przedmiot wybrany” rozumie się w całej uchwale ten sam przedmiot zdawany jako obowiązkowy (zdawany w części pisemnej egzaminu dojrzałości) lub ( i ) jako dodatkowy (zdawany w części ustnej egzaminu dojrzałości), nie brany pod uwagę w pozostałej części wzoru na liczbę punktów.
9. Laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są z całkowitym lub częściowym pominięciem rankingów, na podstawie kompletu dokumentów i wymaganego potwierdzenia woli podjęcia studiów.
10. W przypadku, gdy, kandydat ukończył szkołę średnią dającą uprawnienia matury międzynarodowej (IB), lub matury europejskiej (EB), lub zagraniczną szkołę średnią stosującą takie skalę ocen, przelicza się je na punkty zgodnie z poniższą tabelą:
 
Ocena Liczba punktów
Matura IB Matura EB
7 8,00-10,00 98
6 7,00-7,95 82
5 6,00-6,95 66
4 5,00-5,95 50
3 4,00-4,95 34
2 3,00-3,95 18
1 1,00-2,95 2
przy czym oceny z matury:
- IB przeliczane są według zasad: poziom SL traktowany jest jak poziom podstawowy, a poziom HL jak poziom rozszerzony; jeżeli na świadectwie są oceny z przedmiotu tylko dla poziomu HL, to przelicza się je na punkty za poziom rozszerzony oraz podstawowy; oceny przeliczane będą na punkty jak wyżej,
- EB przeliczane są według zasad: poziom podstawowy EB traktowany będzie jak poziom podstawowy, a poziom rozszerzony EB jak poziom rozszerzony; jeżeli na świadectwie są oceny z przedmiotu tylko dla poziomu rozszerzonego EB, to przelicza się je na punkty za poziom rozszerzony oraz podstawowy.
11. Obywatel polski lub cudzoziemiec spełniający warunki określone w art. 43 ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”, który ukończył szkołę za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na studia pod warunkiem, że posiadane przez niego świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym zostało wydane i świadectwo to zostało uznane za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości, na podstawie umowy międzynarodowej albo zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą.
12. Oceny ze świadectwa, o którym mowa w ust. 9, przeliczane będą na punkty równe częściom całkowitym liczb wyliczonych według wzoru: P = 96 ( S-m) / (M – m) + 2, gdzie S jest przeliczaną oceną, M – maksymalną, m – minimalną (niedostateczną) oceną według skali stosowanej w szkole zagranicznej.
§ 8
1. Uprawnione do podjęcia studiów drugiego stopnia są osoby, które mają tytuł magistra, magistra inżyniera, inżyniera, licencjata lub równorzędny oraz spełniają warunki rekrutacji.
2. Kandydaci na studia drugiego stopnia przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej sporządzonej na podstawie punktacji za przeliczony wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu, za zgodność albo pokrewieństwo kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia oraz za inne elementy postępowania rekrutacyjnego określone w szczegółowych zasadach rekrutacji dla kierunku.
3. Kierunek ukończonych studiów jest zgodny z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia, gdy jest to ten sam kierunek ukończonych studiów pierwszego stopnia (z tytułem licencjata, inżyniera lub równorzędnym).
4. Kierunek ukończonych studiów jest pokrewny z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia, gdy jest to kierunek ukończonych studiów pierwszego stopnia inny niż wybrany kierunek studiów drugiego stopnia, który został określony w szczegółowych zasadach rekrutacji dla kierunku na wydziale.
5. W przypadku, gdy kierunek ukończonych studiów:
- jest zgodny z kierunkiem studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów plus dwa,
- jest pokrewny kierunkowi studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów plus jeden,
- nie jest ani zgodny, ani pokrewny kierunkowi studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów.
6. W szczegółowych zasadach rekrutacji na kierunki studiów prowadzone na wydziałach, zamiast punktacji za zgodność albo pokrewieństwo kierunków, może być określona punktacja za zgodność albo pokrewieństwo specjalności.
7. Jako kryterium dodatkowe brana jest pod uwagę liczba punktów za przeliczoną ocenę z egzaminu dyplomowego.
8. Jeśli w szczegółowych zasadach rekrutacji uwzględniony jest wynik ukończenia studiów wyższych, to następującym wpisanym na dyplomach wynikom ukończenia studiów odpowiadają oceny liczbowe W: bardzo dobry, celujący – ocena W = 5,0; dobry plus, ponad dobry – ocena W = 4,5; dobry – ocena W = 4,0; dostateczny plus, dość dobry – ocena W = 3,5; dostateczny, zadowalający – ocena W = 3,0. Odpowiadająca wpisanemu na dyplomie wynikowi ukończenia studiów ocena S w skali ocen innej niż stosowana na Uniwersytecie Zielonogórskim, przeliczana jest zgodnie z wzorem W = 3 ( S – m ) / ( M – m ) + 2, gdzie M – jest maksymalną, a m – minimalną (niedostateczną) oceną w skali stosowanej na innej uczelni.
9. Osoby przyjęte na studia drugiego stopnia mogą być zobowiązane do uzupełnienia różnic programowych dotyczących wiedzy ogólnej z zakresu studiów pierwszego stopnia w terminach ustalonych przez dziekana.
10. Warunkiem kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia w ramach specjalności głównej nauczycielskiej jest zrealizowanie i zaliczenie treści programowych i kierunkowych określonych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku o tej specjalności.
11. Obywatel polski lub cudzoziemiec spełniający warunki określone w art. 43 ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”, który ukończył szkołę wyższą za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia pod warunkiem, że posiadany przez niego dyplom daje prawo do kontynuowania kształcenia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała lub dyplom ten został uznany za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów na podstawie umowy międzynarodowej lub zgodnie z obowiązującymi przepisami o nostryfikacji dyplomów.
§ 9
Kandydatowi, legitymującemu się orzeczeniem o niepełnosprawności (dołączonym do kompletu składanych dokumentów wraz z zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku wydziałowa komisja rekrutacyjna może na jego wniosek dostosować sposób przeprowadzenia egzaminów (o ile są przewidziane w rekrutacji) do rodzaju lub stopnia niepełnosprawności.
§ 10
Szczegółowe zasady rekrutacji na kierunki studiów prowadzone na poszczególnych wydziałach określają załączniki do niniejszej uchwały:
Załącznik nr 1 – Wydział Artystyczny,
Załącznik nr 2 – Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Załącznik nr 3 – Wydział Ekonomii i Zarządzania,
Załącznik nr 4 – Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji,
Załącznik nr 5 – Wydział Fizyki i Astronomii,
Załącznik nr 6 – Wydział Humanistyczny,
Załącznik nr 7 – Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii,
Załącznik nr 8 – Wydział Mechaniczny,
Załącznik nr 9 – Wydział Nauk Biologicznych,
Załącznik nr 10 – Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu,
Załącznik nr 11 – Wydział Prawa i Administracji.§
Szczegółowe zasady rekrutacji na poszczególnych wydziałach na studia wyższe 2016/2017:
wydział artystyczny
wydział budownictwa, architektury i inżynierii środowiska
wydział ekonomii i zarządzania
wydział elektrotechniki, informatyki i telekomunikacji
wydział fizyki i astronomii
wydział humanistyczny
wydział matematyki, informatyki i ekonometrii
wydział mechaniczny
wydział nauk biologicznych
wydział pedagogiki, socjologii i nauk o zdrowiu
wydział prawa i administracji
 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Zielonogórski

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Zielonogórski

Komentarze (0)