Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2016/2017

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie rekrutacja 2016 - zasady rekrutacji na UP w Lublinie 2016/17

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2016.

 

Uchwała nr 63/2014-2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie w UP w Lublinie w roku akademickim 2016/2017
Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), uchwala się co następuje:
Postanowienia ogólne
§1

Uchwała określa warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite magisterskie prowadzone w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych o profilu ogólnoakademickim w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, zwanym dalej UP w Lublinie.

§2

1. Senat w drodze uchwały ustali liczbę miejsc na pierwszym roku na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych na dany rok akademicki, w tym liczbę miejsc dla osób podejmujących studia na kolejnym kierunku.

2. Rektor ustali odrębnymi przepisami:

a) harmonogram przebiegu rekrutacji,

b) wysokość opłaty rekrutacyjnej.

3. Szczegółowe zasady odpłatności za studia regulują odrębne przepisy.

4. Studia niestacjonarne zostaną uruchomione, jeżeli na dany kierunek/specjalność studiów w postępowaniu rekrutacyjnym przyjętych zostanie co najmniej 30 osób.

5. W uzasadnionych przypadkach prorektor ds. studenckich i dydaktyki może podjąć decyzję o uruchomieniu studiów niestacjonarnych na danym kierunku przy mniejszej liczbie przyjętych na I rok studiów.

6. Termin rekrutacji letniej: 12 maja 2016 r. do 30 września 2016 r. Termin rekrutacji zimowej na studia drugiego stopnia: 12 stycznia 2017 r. do 15 marca 2017 r.

§3

Rejestracja kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na wszystkie rodzaje i formy studiów w UP w Lublinie będzie prowadzona za pośrednictwem Internetu.

§4

1. Warunkiem dopuszczenia kandydata do rekrutacji jest zarejestrowanie się w systemie rejestracji internetowej (IRK) oraz wniesienie opłaty w wysokości określonej przez rektora za postępowanie kwalifikacyjne na wygenerowane w systemie rejestracyjnym indywidualne konto.

2. Postępowanie rekrutacyjne składa się z postępowania kwalifikacyjnego i wydania decyzji o przyjęciu na studia. Na podstawie wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym przez kandydatów tworzy się listę rankingową, która określa kolejność przyjmowania na studia kandydatów w ramach limitu miejsc ustalonego dla danego kierunku studiów i formy studiów.

§5

Listy osób zakwalifikowanych na studia będą dostępne na tablicach ogłoszeniowych wydziałowych komisji rekrutacyjnych. Jednocześnie wyniki postępowania kwalifikacyjnego w odniesieniu do każdego kandydata będą dostępne na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata.

§6

1. Kandydat, który wstępnie został zakwalifikowany na I rok studiów jest zobowiązany do dostarczenia dokumentów do sekretariatu wydziałowej komisji rekrutacyjnej w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Niezłożenie wymaganych dokumentów będzie oznaczało rezygnację ze studiów i spowoduje skreślenie z listy zakwalifikowanych na studia.

2. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane z powodu wyczerpania limitu miejsc, stanowią grupę rezerwową. W przypadku zwalniania się miejsc na liście zakwalifikowanych na studia, osoby te zostaną przyjęte na studia z zachowaniem kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów.

3. Decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia doręcza się kandydatowi na piśmie, w przypadku wysłania pocztą - za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Komisja rekrutacyjna ogłasza listę osób przyjętych na studia przez wywieszenie na tablicach ogłoszeniowych wydziałowych komisji rekrutacyjnych.

4. Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi odwołanie do uczelnianej komisji rekrutacyjnej (UKR) w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Odwołanie od decyzji rekrutacyjnej opiniowane jest przez wydziałową komisję rekrutacyjną.

§7

Zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad i konkursów stopnia centralnego określa odrębna uchwała Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

§8

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza wydziałowa komisja rekrutacyjna powołana przez dziekana.

2. Przewodniczącym komisji jest dziekan albo prodziekan.

3. W skład komisji wchodzą: przewodniczący, członkowie w liczbie nieprzekraczającej liczby kierunków na wydziale.

4. Z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego sporządza się protokół. Protokół podpisuje przewodniczący i wszyscy członkowie komisji. Skreślenia i zmiany dokonywane na protokole powinny posiadać pisemne uzasadnienie potwierdzone podpisem przewodniczącego.

5. Do zadań wydziałowej komisji rekrutacyjnej należy:

1) przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego z wykorzystaniem systemu informatycznego i ogłoszenie wyników;

2) przeprowadzenie dodatkowych egzaminów wstępnych w przypadku konieczności sprawdzenia wiedzy lub umiejętności niesprawdzalnych w trybie egzaminu maturalnego;

3) sporządzanie, po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, protokołu odrębnie dla każdego kandydata zawierającego:

a) oceny i punkty uzyskane w konkursie świadectw dojrzałości,

b) oceny i punkty uzyskane z egzaminu praktycznego z rysunku oraz ze sprawdzianu z kontaktu z koniem,

c) ostateczną ocenę i sumę punktów uzyskanych przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym;

4) sporządzanie list kandydatów wg liczby uzyskanych punktów i podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu na studia;

5) sporządzanie list kandydatów przyjętych z racji uprawnień przysługujących laureatom i finalistom olimpiad i konkursów stopnia centralnego;

6) sporządzanie pisemnych decyzji w sprawie przyjęcia na studia i zawiadamianie kandydata przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru lub nieprzyjęcia na studia i zawiadomienie kandydata przesyłką poleconą;

7) przekazanie do uczelnianej komisji rekrutacyjnej rankingowej listy osób w kolejności wg uzyskanej liczby punktów podczas postępowania kwalifikacyjnego;

8) przekazanie do uczelnianej komisji rekrutacyjnej sprawozdania z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego;

9) przygotowywanie doraźnych informacji i danych liczbowych z przebiegu rekrutacji dla potrzeb uczelnianej komisji rekrutacyjnej;

10) przyjmowanie wymaganych dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych na studia;

11) archiwizacja protokołów kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani na studia.

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna

§9

1. Uczelniana komisja rekrutacyjna powoływana jest w trybie określonym przez Statut UP w Lublinie.

2. W skład uczelnianej komisji rekrutacyjnej wchodzi przewodniczący oraz po jednym przedstawicielu samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych z każdego wydziału. Przewodniczącym uczelnianej komisji rekrutacyjnej jest rektor lub prorektor ds. studenckich i dydaktyki.

3. Do zadań uczelnianej komisji rekrutacyjnej należy:

1) koordynacja i nadzór nad pracą komisji rekrutacyjnych,

2) rozpatrywanie odwołań od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych,

3) podejmowanie decyzji w sprawach doraźnych w zakresie terminów postępowania kwalifikacyj nego.

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DLA KANDYDATÓW NA I ROK STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA I JEDNOLITE MAGISTERSKIE - STACJONARNE I NIESTACJONARNE, KTÓRZY ZDAWALI STARĄ MATURĘ

§10

1. Postępowanie kwalifikacyjne na I rok studiów pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne oraz jednolite magisterskie w roku akademickim 2016/2017 dotyczące kandydatów zdających egzamin dojrzałości (stara matura) oparte będzie na konkursie świadectw dojrzałości. Wykaz przedmiotów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie, które będą podstawą w ustalaniu rankingu kandydatów na poszczególne kierunki studiów zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

2. Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.

3. Oceny o których mowa w ust. 1 i 2 będą przeliczane na punkty według następującej zasady:

Skala ocen 1-6

Skala ocen 2- 5

Ocena

Liczba punktów

Ocena

Liczba punktów

2 (dop/miemy

20

3 (dost)

40

3 (dost.)

40

4 (db)

70

4 (db)

60

5(bdb)

100

5 (bdb)

80

-

-

6 (cel)

100

-

-

4. Przy obliczaniu ogólnej sumy punktów stosowane są następujące mnożniki:

a) język obcy nowożytny (ocena z egzaminu dojrzałości) - 1,3;

b) przedmiot do wyboru (ocena z egzaminu dojrzałości) - 4;

c) przedmioty pozostałe (ocena ze świadectwa ukończenia szkoły) - 2;

d) w przypadku kierunku weterynaria przedmiot/y wymagany/e (ocena z egzaminu dojrzałości) - 2;

e) w przypadku kierunku weterynaria przedmiot/y wymagany/e (ocena ze świadectwa ukończenia szkoły) - 1.

5. Kandydatów na kierunek architektura krajobrazu dodatkowo obowiązuje egzamin praktyczny z rysunku odręcznego. Ocena niedostateczna z egzaminu praktycznego eliminuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Kandydat będący osobą niepełnosprawną może zwrócić się do wydziałowej komisji rekrutacyjnej przed zakończeniem internetowej rejestracji o uwzględnienie jego szczególnych potrzeb podczas trwania egzaminu praktycznego z rysunku odręcznego.

6. Wynik z postępowania kwalifikacyjnego z egzaminu praktycznego z rysunku przelicza się według następującej zasady:

Ocena

Liczba punktów

Bardzo dobry

33

Dobry plus

28

Dobry

23

Dostateczny plus

18

Dostateczny

13

Niedostateczny

0

7. Kandydatów na kierunek hipologia i jeździectwo dodatkowo obowiązuje sprawdzian z kontaktu z koniem. Ocena niedostateczna ze sprawdzianu eliminuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Kandydaci powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania jazdy konnej wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo- lekarskiego.

8. Sprawdzian zostanie przeprowadzony na jednym z trzech poziomów do wyboru przez kandydata:

a) poziom A - po poinstruowaniu jazda stępem na lonży;

b) poziom B - jazda stępem i kłusem w zastępie;

c) poziom C - jazda stępem, kłusem i galopem w zastępie .

9. Kandydaci posiadający odznakę/klasę jeździecką (w ramach systemu szkolenia Polskiego Związku Jeździeckiego) są zwolnieni z zaliczenia sprawdzianu uzyskując 99 punktów po przedstawieniu skanu książeczki odznaki/klasy i skanu zaświadczenia lekarskiego w ramach rejestracji internetowej (kandydaci nie zgłaszają się na sprawdzian).

10. Zaliczenie sprawdzianu na poziomie C daje studentowi możliwość wyboru ścieżki tematycznej wierzchowego lub wszechstronnego użytkowania koni, które będą realizowane w toku studiów. Osoby, które nie zaliczyły sprawdzianu na poziomie C będą mogły uczestniczyć wyłącznie w zajęciach ścieżki użytkowania wszechstronnego.

11. Przed rozpoczęciem obu ścieżek (czwarty semestr studiów) będzie możliwe zaliczenie dodatkowego sprawdzianu komisyjnego na poziomie C, aby studenci, którzy poprzednio nie zaliczyli sprawdzianu na tym poziomie, mogli uczestniczyć w ścieżce użytkowania wierzchowego.

12. Wynik z postępowania kwalifikacyjnego ze sprawdzianu z kontaktu z koniem przelicza się wg następującej zasady:

Ocena

Liczba punktów

 

Poziom A

Poziom B

Poziom C

(5) Bardzo dobry

33

66

99

(4,5) Dobry plus

28

56

84

(4) Dobry

23

46

69

(3,5) Dostateczny plus

18

36

54

(3) Dostateczny

13

26

39

(2) Niedostateczny

0

0

0

Oceny za poszczególne chody, wystawione niezależnie przez członków komisji, są sumowane. Ocena końcowa na każdym poziomie stanowi średnią z tych ocen.

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DLA KANDYDATÓW NA I ROK STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA I JEDNOLITE MAGISTERSKIE - STACJONARNE I NIESTACJONARNE, KTÓRZY ZDAWALI NOWĄ MATURĘ

§11

1. Postępowanie kwalifikacyjne na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie w roku akademickim 2016/2017 dotyczące kandydatów zdających nową maturę w pełni oparte będzie na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego ocenianego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

2. W ocenie konkursowej w zależności od kierunku studiów brane są pod uwagę przedmioty zdawane na poziomie podstawowym lub rozszerzonym zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Kandydatów na kierunek hipologia i jeździectwo obowiązuje dodatkowo sprawdzian z kontaktu z koniem. Zapisy w § 10 ust. 7-12 stosuje się odpowiednio.

4. Kandydatów na kierunek architektura krajobrazu obowiązuje dodatkowy egzamin z rysunku odręcznego. W tym przypadku obowiązują zapisy § 10 ust. 5 i 6.

§12

1. Kandydatom ze szkół dwujęzycznych przelicza się wynik egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego według następującej zasady:

a) poziom podstawowy - 100% (jeżeli kandydaci nie przystępują do poziomu podstawowego, mają przyznaną za tę część maksymalną liczbę 100% punktów);

albo

b) poziom rozszerzony - 4/3 wyniku na świadectwie dojrzałości (nie więcej niż 100%);

do wyboru przez kandydata

2. W przypadku pozostałych przedmiotów wynik egzaminu maturalnego jest sumą punktów poziomu podstawowego albo poziomu rozszerzonego zdawanego w języku polskim oraz części zdawanej w języku obcym.

§13

1. Kandydaci z międzynarodową maturą wydaną przez organizację International Baccalauréat Organization z siedzibą w Genewie będą przyjmowani na wybrany kierunek studiów na podstawie ocen uzyskanych z egzaminu maturalnego. Skala ocen zostanie przeliczona według następujących zasad:

Matura IB

Odpowiednik nowej matury

Poziom SL lub HL

Poziom podstawowy

Poziom rozszerzony

7

100 %

100 %

6

90%

90%

5

75%

75%

4

60%

60%

3

45%

45%

2

30%

30%

2. Kandydaci, którzy zdawali egzamin w roku rekrutacji i nie otrzymali jeszcze świadectwa dojrzałości w terminie składania dokumentów będą kwalifikowani na podstawie stosownego zaświadczenia wydanego przez szkołę. Kopię świadectwa (oryginał do wglądu) należy złożyć niezwłocznie po jego uzyskaniu nie później niż do 10 września 2016 r. Niezłożenie świadectwa w wyznaczonym terminie spowoduje wygaśnięcie decyzji o przyjęciu na studia.

§14

1. Przyjęcia na studia osób niebędących obywatelami polskimi (cudzoziemcami) następuje w trybie przewidzianym w art. 43 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestnictwa w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. nr 190, poz.1406).

2. Prawo ubiegania się o przyjęcie na studia przysługuje obywatelom polskim będącym absolwentami zagranicznych szkół średnich, jeżeli świadectwo ukończenia szkoły jest porównywalne z polskim świadectwem dojrzałości.

3. Nostryfikacji świadectw uzyskanych za granicą dokonuje kurator oświaty, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację, a w przypadku braku takiego miejsca kurator oświaty właściwy dla Lublina.

4.  Świadectwa wydane w państwach, z którymi Polska zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu wykształcenia uznaje się automatycznie, zgodnie z ustaleniami tekstu umowy.

5. Absolwentów zagranicznych szkół średnich obowiązują takie same zasady rekrutacji jak absolwentów szkół polskich.

6. Kandydaci z maturą uzyskaną za granicą będą przyjmowani na wybrany kierunek studiów na podstawie wyników uzyskanych w innym kraju z egzaminu dojrzałości. Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.

Oceny będą przeliczane na punkty według następującego przelicznika ocen:

Ocena na świadectwie

Punkty

E - Medicore (2 dop./mierny)

20

D - Satisfactory (3 dost)

40

C - Good (4 dobry)

60

B - Very good (5 b. dobry)

80

A - Excellent (6 celujący)

100

Przy obliczaniu ogólnej sumy punktów stosowane są następujące mnożniki:

a) język obcy nowożytny (ocena z egzaminu dojrzałości) - 1,3;

b) język obcy nowożytny (ocena ze świadectwa ukończenia szkoły) -1,0

c) przedmiot do wyboru (ocena z egzaminu dojrzałości) - 4;

d) przedmioty pozostałe (ocena ze świadectwa ukończenia szkoły) - 1,5;

e) w przypadku kierunku weterynaria przedmiot/y wymagany/e (ocena z egzaminu dojrzałości) - 2;

f) w przypadku kierunku weterynaria przedmiot/y wymagany/ (ocena ze świadectwa ukończenia szkoły) - 1,5.

7. Zasady przeliczania ocen uzyskanych na świadectwach wydanych poza granicami Polski na punkty w UP w Lublinie,

a) sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły na Ukrainie

Skala ocen (1-12)

Polska skala ocen

Liczba punktów

12

6

100

11-10

5

80

9-8

4

60

7 - 6

3

40

5-4

2

20

1-3

1

0

b) sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły na Białorusi

Skala ocen (1-10)

Polska skala ocen

Liczba punktów

10

6

100

9-8

5

80

7 - 6

4

60

5-4

3

40

3

2

20

1-2

1

0

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DLA KANDYDATÓW NA I ROK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

§15

1. O przyjęcie na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera na kierunku na który się ubiegają lub z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra oraz magistra inżyniera na kierunku pokrewnym.

2. O przyjęcie na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom uczelni zagranicznej tego samego kierunku lub kierunku pokrewnego.

3. O przyjęcie na kierunki studiów kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera nie mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom z tytułem zawodowym licencjata i magistra.

4. O przyjęcie na kierunek architektura krajobrazu mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom z tytułem zawodowym inżynier architekt krajobrazu lub inżynier architekt.

5. O przyjęcie na kierunek żywienie człowieka i dietetyka mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom z tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera z kierunków, na których efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskane na studiach pierwszego stopnia pokrywają się przynajmniej w 60% z efektami kształcenia obowiązującymi na studiach pierwszego stopnia na kierunku dietetyka oraz w programie studiów występował przedmiot dotyczący zasad żywienia człowieka.

6. O przyjęcie na kierunek hipologia i jeździectwo mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom z kierunków pokrewnych inżynierskich.

7. Kandydatów na kierunek hipologia i jeździectwo dodatkowo obowiązuje sprawdzian z kontaktu z koniem. Ocena niedostateczna ze sprawdzianu eliminuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Kandydaci powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania jazdy konnej wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo- lekarskiego. Zapisy z § 10 ust. 8-10 stosuje się odpowiednio. Wynik z postępowania kwalifikacyjnego ze sprawdzianu z kontaktu z koniem przelicza się zgodnie z zapisem w § 10 ust. 12.

8. Za kierunek pokrewny inżynierski uznaje się kierunek kończący się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera. Ponadto efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskane na studiach pierwszego stopnia pokrywają się przynajmniej w 60 % z efektami kształcenia obowiązującymi na studiach pierwszego stopnia na kierunku, na który ubiega się kandydat. Wyznacznikiem stopnia realizacji efektów kształcenia zgodnych z wybranym kierunkiem jest liczba punktów ECTS zrealizowana na studiach kierunku pokrewnego o treściach zgodnych z treściami wybranego kierunku studiów. Liczba punktów ECTS o treściach zgodnych nie może być mniejsza niż 126.

9. Za kierunek pokrewny biologii uznaje się taki na którym efekty kształcenia uzyskane na studiach pierwszego stopnia pokrywają się w 60 % z efektami kształcenia na studiach pierwszego stopnia dla kierunku biologia. Wyznacznikiem stopnia realizacji efektów kształcenia zgodnych z wybranym kierunkiem jest liczba punktów ECTS zrealizowana na studiach kierunku pokrewnego o treściach zgodnych z treściami wybranego kierunku studiów. Liczba punktów ECTS o treściach zgodnych nie może być mniejsza niż 108.

10. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne drugiego stopnia podlegają rekrutacji na semestr letni, z wyjątkiem kierunków: biologia, żywienie człowieka i dietetyka.

11. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia niestacjonarne drugiego stopnia podlegają rekrutacji na semestr zimowy, z wyjątkiem kierunku żywienie człowieka i dietetyka oraz architektura krajobrazu.

12. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunki: biologia oraz żywienie człowieka i dietetyka podlegają rekrutacji na semestr zimowy.

13. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia niestacjonarne drugiego stopnia na kierunek architektura krajobrazu oraz żywienie człowieka i dietetyka podlegają rekrutacji na semestr letni.

§16

1. Kandydaci posiadający dyplom z tytułem zawodowym inżyniera kierunku pokrewnego są zobowiązani w ciągu pierwszych dwóch semestrów na studiach stacjonarnych i w ciągu trzech semestrów na studiach niestacjonarnych do uzupełnienia kierunkowych efektów kształcenia w wymiarze nie przekraczającym 24 ECTS, które ustala dziekan dokonując wpisu w formularzu deklaracji kandydata z kierunku pokrewnego.

§17

1. Kandydaci posiadający dyplom z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera kierunku pokrewnego i ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku biologia zobowiązani są w ciągu pierwszych trzech semestrów studiów do uzupełnienia kierunkowych efektów kształcenia w wymiarze nieprzekraczającym 24 ECTS, które ustala dziekan dokonując wpisu w formularzu deklaracji kandydata z kierunku pokrewnego.

§18

Przyjęcia kandydatów na studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne będą odbywały się na podstawie list rankingowych sporządzonych wg średniej ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych na studiach pierwszego stopnia albo drugiego stopnia albo jednolitych magisterskich. Wykaz oferowanych kierunków studiów i specjalności zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

Wymagane dokumenty

§19

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów na studia pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie:

1) podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata po dokonaniu rejestracji i otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na studia.

2) kserokopia świadectwa dojrzałości albo kserokopia świadectwa dojrzałości wraz z zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów poświadczona przez uczelnię (oryginał świadectwa do wglądu).

3) oryginał dyplomu/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady i konkursów stopnia centralnego. Kandydaci olimpijczycy mają obowiązek dołączyć scan dokumentu poświadczającego uprawnienia w systemie IRK.

4) oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej.

5) kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej poświadczona przez uczelnię - dotyczy kandydatów, którzy zdawali „starą maturę”.

6) kserokopia świadectwa uzyskanego za granicą (wraz z legalizacją lub apostille) poświadczona przez uczelnię, do którego należy dołączyć tłumaczenie na język polski i zaświadczenie, jeżeli wymagana jest nostryfikacja. Zaświadczenie jest ważne wraz z oryginałem świadectwa uzyskanym za granicą (oryginał do wglądu).

7) dwie fotografie (wym. 37 mm x 52 mm) bez nakrycia głowy, na jasnym tle, w stroju wizytowym, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

8) wniosek o wydanie legitymacji elektronicznej (dotyczy kandydatów, którzy chcą legitymację).

9) kserokopia dowodu osobistego poświadczona przez uczelnię (oryginał do wglądu).

10) pokwitowanie opłaty wniesionej za indeks i legitymację elektroniczną.

11) deklaracja wyboru języka/języków i przedmiotów do wyboru wydrukowana z systemu IRK.

12) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania jeździectwa wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego (należy przedłożyć komisji egzaminacyjnej przed przystąpieniem do sprawdzianu, dotyczy tylko kandydatów na kierunek hipologia i jeździectwo).

13) orzeczenie lekarskie. Kandydat wraz z decyzją o przyjęciu na studia otrzyma skierowanie do lekarza medycyny pracy. Orzeczenie lekarskie należy dostarczyć do dziekanatu w pierwszym tygodniu zajęć (nie dotyczy kandydatów na kierunki: architektura krajobrazu, ekonomia, turystyka i rekreacja).

14) umowa (2 egzemplarze) zawarta między uczelnią a studentem w formie pisemnej, określająca warunki odpłatności za studia lub usługi edukacyjne. Umowę należy wydrukować z systemu IRK po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia i złożyć w dziekanacie w pierwszym tygodniu zajęć.

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów na studia drugiego stopnia:

1) podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata po dokonaniu rejestracji i otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na studia.

2) kserokopia świadectwa dojrzałości albo kserokopia świadectwa dojrzałości wraz z zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów poświadczona przez uczelnię (oryginał do wglądu).

3) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wraz z kserokopią suplementu poświadczone przez uczelnię (oryginał dyplomu i suplementu do wglądu).

4) oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej.

5) dwie fotografie (wym. 37 mm x 52 mm) bez nakrycia głowy, na jasnym tle, w stroju wizytowym, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

6) wniosek o wydanie legitymacji elektronicznej (dotyczy kandydatów, którzy chcą legitymację).

7) kserokopia dowodu osobistego poświadczona przez uczelnię.

8) umowa (2 egzemplarze) zawarta między uczelnią a studentem w formie pisemnej, określająca warunki odpłatności za studia lub usługi edukacyjne. Umowę należy wydrukować z systemu IRK po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia i złożyć w dziekanacie w pierwszym tygodniu zajęć.

9) pokwitowanie opłaty wniesionej za indeks i legitymację elektroniczną.

10) deklaracja wyboru języka/języków i przedmiotów do wyboru wydrukowana z systemu IRK.

11) orzeczenie lekarskie. Kandydat wraz z decyzją o przyjęciu na studia otrzyma skierowanie do lekarza medycyny pracy. Orzeczenie lekarskie należy dostarczyć do dziekanatu (nie dotyczy kandydatów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia w UP w Lublinie i kontynuują studia na tym samym kierunku).

12) deklaracja dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, którzy ukończyli kierunek pokrewny na studiach pierwszego stopnia.

13) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania jeździectwa wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego (należy przedłożyć komisji egzaminacyjnej przed przystąpieniem do sprawdzianu, dotyczy tylko kandydatów na kierunek hipologia i jeździectwo).

3. Wykaz dokumentów wymaganych od cudzoziemców na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie:

1) podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata po dokonaniu rejestracji i otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na studia.

2) podanie do rektora o przyjęcie na studia w przypadku cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności.

3) kserokopia dokumentu poświadczającego polskie pochodzenie, jeżeli kandydat posiada taki dokument (oryginał do wglądu).

4) kserokopia ważnej Karty Polaka, jeżeli taki dokument posiada kandydat (oryginał do wglądu).

5) oryginał świadectwa dojrzałości lub dyplomu IB lub dyplomu EB lub zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwa uzyskanego poza granicami Polski uznanego za równoważne odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości na drodze nostryfikacji lub uprawniającego do dalszego kształcenia w Polsce na podstawie umowy międzynarodowej (do wglądu) oraz kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej.

6) odpis dyplomu ukończenia studiów lub oryginał dyplomu uzyskanego poza granicami Polski, uprawniającego do kontynuacji kształcenia na studiach wyższego poziomu w kraju jego wydania lub uprawniający do kontynuacji kształcenia na podstawie umowy międzynarodowej lub uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi w drodze nostryfikacji (dla kandydatów na studia drugiego stopnia).

7) kserokopia dokumentu (oryginał do wglądu) potwierdzającego znajomość języka polskiego, tj. certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez MNiSW lub inny dokument potwierdzający, że stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim. Uczelnia może potwierdzić, czy przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie przez cudzoziemca studiów w języku polskim.

8) kserokopia dowodu ubezpieczenia (oryginał do wglądu): polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.

9) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku studiów wydane w języku polskim lub przetłumaczone na język polski.

10) kserokopia dokumentu uprawniającego do legalnego pobytu na terytorium Polski: wiza, karta czasowego lub stałego pobytu lub inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Polski (oryginał do wglądu).

11) kserokopia strony ze zdjęciem z ważnego paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość cudzoziemca (oryginał do wglądu).

12) dwie aktualne fotografie (wym. 37 mm x 52 mm) i ta sama fotografia w formie elektronicznej wgrana do internetowego systemu rekrutacyjnego.

13) wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (wydruk z systemu IRK).

14) pokwitowanie opłaty wniesionej za indeks i elektroniczną legitymację studencką.

15) deklaracja wyboru języka i przedmiotów do wyboru (wydruk z systemu IRK).

16) oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej (wydruk oświadczenia z systemu dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich).

17) umowa (2 egzemplarze) zawarta między uczelnią a studentem w formie pisemnej określająca warunki odpłatności za studia lub usługi edukacyjne. Umowę należy wydrukować z systemu IRK po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia.

4. Dokumenty wydane w języku innym niż język polski należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenia sporządza lub poświadcza konsul RP lub tłumacz przysięgły wpisany na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości lub inny tłumacz przysięgły.

5. Komplet dokumentów za wyjątkiem orzeczenia lekarskiego i umowy należy dostarczyć osobiście lub przesłać listem poleconym do sekretariatu wydziałowej komisji rekrutacyjnej. Dokumenty mogą być dostarczone do sekretariatu także przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie kandydata do złożenia dokumentów.

Zakończenie postępowania rekrutacyjnego

§20

Niniejsza uchwała zostaje podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w miejscach dostępnych na terenie UP w Lublinie oraz na stronie internetowej uczelni.

§21

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r.

REKTOR PRZEWODNICZĄCY SENATU (-)PROF. DR H A B. MARIAN WESOŁOWSKI

 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 63/2014-2015 Senatu UP w Lublinie z dnia 29 maja 2015 r

Wykaz przedmiotów wymaganych/do wyboru w postępowaniu rekrutacyjnym na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie w roku akademickim 2016/2017

Lp.

Kierunek studiów

Wykaz przedmiotów wymaganych/do wyboru w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

AGROBIZNES (s) - profil ogólnoakademicki

język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemia, informatyka, geografia, fizyka i astronomia, wiedza o społeczeństwie.

2.

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU (s) profil ogólnoakademicki

język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemia, geografia, informatyka, fizyka i astronomia. Ponadto kandydatów obowiązuje egzamin praktyczny z rysunku odręcznego.

3.

BEHAWIORYSTYKA ZWIERZĄT (s, n) profil ogólnoakademicki

język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemią fizyka i astronomia, informatyka, geografia.

4.

BIOINŻYNIERIA (s) - profil ogólnoakademicki

język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemia, informatyka, geografia, fizyka i astronomia.

5.

BIOLOGIA (s, n) - profil ogólnoakademicki

specjalność biologia stosowana. Po pierwszym semestrze na studiach stacjonarnych istnieje możliwość wyboru dodatkowej specjalności nauczycielskiej - nauczanie biologii i chemii za odpłatnością.

język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemią fizyka i astronomia, informatyka, geografia.

6.

BIOTECHNOLOGIA (s) - profil ogólnoakademicki

język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, chemia, matematyka, informatyka, fizyka i astronomia.

7.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY (s, n) - profil ogólnoakademicki

język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemią fizyka i astronomia, informatyka, geografia.

8.

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI (s, n) - profil ogólnoakademicki

język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemią fizyka i astronomia.

9.

CHŁODNICTWO, KLIMATYZACJA I TECHNOLOGIE ZINTEGROWANE (s, n) profil ogólnoakademicki

język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: matematyka, fizyka i astronomią chemia,

 

 

informatyka, biologia, geografia.

10.

DIETETYKA (s, n) - profil ogólnoakademicki

język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: chemia, matematyka, biologia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka.

11.

EKONOMIA (s, n) profil ogólnoakademicki

Specjalność:

• handel (s, n)

język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie, historia.

12.

GASTRONOMIA I SZTUKA KULINARNA (s, n) - profil ogólnoakademicki

język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: matematyka, fizyka i astronomią chemia, informatyka, biologia, geografia.

13.

GEODEZJA I KARTOGRAFIA (s) - profil ogólnoakademicki

specjalność:

• geodezja rolna i gospodarka nieruchomościami

język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: matematyka, fizyka i astronomią chemia, informatyka, biologia, geografia.

14.

GOSPODARKA PRZESTRZENNA (s, n) - profil ogólnoakademicki

język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemią geografia, fizyka i astronomia, wiedza o społeczeństwie.

15.

HIPOLOGIA I JEŹDZIECTWO (s) - profd ogólnoakademicki

język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemią fizyka i astronomia, informatyka, geografia Ponadto kandydatów obowiązuje sprawdzian z kontaktu z koniem.

16.

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA (s) - profil ogólnoakademicki

język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: matematyka, fizyka i astronomia chemia, informatyka, geografia.

17.

INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA (s, n) - profil ogólnoakademicki

język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: matematyka, fizyka i astronomia chemia, informatyka, biologia, geografia.

18.

INŻYNIERIA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO (s, n) - profil ogólnoakademicki

język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: matematyka, fizyka i astronomia chemia, informatyka, biologia, geografia.

19.

INŻYNIERIA ROLNICZA I LEŚNA (s, n) - profil ogólnoakademicki, możliwość wyboru specjalności po 4 semestrze:

- technika motoryzacyjna i energetyka (s, n)

- odnawialne źródła energii i ekoenergetyka (s, n)

- inżynieria żywności (s, n)

język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: matematyka, fizyka i astronomia chemia, informatyka, biologia, geografia.

20.

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (s, n) - profil ogólnoakademicki

język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemia, informatyka, geografia, fizyka i astronomia, wiedza o społeczeństwie.

21.

LEŚNICTWO (s, n) profil ogólnoakademicki

możliwość wyboru specjalności po 5 semestrze:

- gospodarka leśna (s, n)

- ochrona zasobów leśnych i środowiska (s, n)

78.               gospodarka łowiecka (s, n)

język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemia, informatyka, geografia, fizyka i astronomia, wiedza o społeczeństwie.

22.

OCHRONA ŚRODOWISKA (s, n) - profil ogólnoakademicki, możliwość wyboru specjalności po 4 semestrze:

- zarządzanie zasobami wód i torfowisk (s)

- ochrona i kształtowanie krajobrazu (s)

- ochrona zasobów faunistycznych (s)

- zagrożenia środowiskowe (s)

- proekologiczne systemy produkcji żywności (s)

język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemią fizyka i astronomia, informatyka, geografia, wiedza o społeczeństwie.

23.

OCHRONA ROŚLIN I KONTROLA FITOSANITARNA (s, n) - profil ogólnoakademicki

język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemią fizyka i astronomia, informatyka, geografia.

24.

OGRODNICTWO (s, n) - profil ogólnoakademicki

język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemią fizyka i astronomia, informatyka, geografia.

25.

ROLNICTWO (s, n)

- profil ogólnoakademicki, możliwość wyboru specjalności po 4 semestrze:

- agronomia (s, n)

- kształtowanie środowiska (s)

- agroturystyka (s, n)

- rolnictwo ekologiczne (s, n)

- polityka rolnośrodowiskowa (s)

język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemia, informatyka, geografia, fizyka i astronomia, wiedza o społeczeństwie.

26.

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA (s, n) - profil ogólnoakademicki

język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: chemia, matematyka, biologia, fizyka i

 

 

astronomia, geografia, informatyka.

27.

TOWAROZNAWSTWO (s, n) - profil ogólnoakademicki, możliwość wyboru specjalności po 4 semestrze na studiach stacjonarnych i po 6 semestrze na studiach niestacjonarnych:

- obrót towarowy i obsługa celna (s, n)

- zarządzanie jakością towarów konsumpcyjnych (s, n)

język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemia, informatyka, geografia, fizyka i astronomia, wiedza o społeczeństwie.

28.

TRANSPORT I LOGISTYKA (s, n) - profil ogólnoakademicki, możliwość wyboru specjalności po 4 semestrze:

- inżynieria transportu i spedycja (s, n)

- transport specjalistyczny (s, n)

język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: matematyka, fizyka i astronomia chemia, informatyka, biologia, geografia.

29.

TURYSTYKA I REKREACJA (s, n) - profil ogólnoakademicki

język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, chemia, geografią wiedza o społeczeństwie, historia.

30.

WETERYNARIA (s, nw) - profil ogólnoakademicki

27.               obowiązkowo biologia,

28.               chemia lub fizyka i astronomia do wyboru przez kandydata

31.

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (s, n)

profil ogólnoakademicki, możliwość wyboru specjalności po 4 semestrze:

- inżynieria zarządzania produkcją i usługami (s, n)

- zarządzanie i inżynieria przetwórstwa spożywczego (s, n)

język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: matematyka, fizyka i astronomia chemia, informatyka, biologia, geografia.

32.

ZIELARSTWO I TERAPIE ROŚLINNE (s, n) - profil ogólnoakademicki

język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemią fizyka i astronomia, informatyka, geografia.

33.

ZOOTECHNIKA (s, n)

- profil ogólnoakademicki, możliwość wyboru specjalności po 4 semestrze:

- hodowla i użytkowanie zwierząt (s, n)

- towaroznawstwo i przetwórstwo surowców zwierzęcych (s)

- produkcja i marketing pasz przemysłowych (s)

język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemią fizyka i astronomia, informatyka, geografia.

s- studia stacjonarne

n- studia niestacjonarne (zaoczne)

nw - studia niestacjonarne wieczorowe

 

W ocenie konkursowej w zależności od kierunku studiów stosowane są następujące mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

1.

KIERUNEK: AGROBIZNES - profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom podstawowy

poziom

rozszerzony

Przedmiot

obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

matematyką biologia, chemią fizyka i astronomia, informatyką geografia, wiedza o społeczeństwie

2,0

4,0

2.

KIERUNEK: ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU - profil ogólnoakademicki (dodatkowo kandydatów obowiązuje egzamin praktyczny z rysunku)

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom podstawowy

poziom

rozszerzony

Przedmiot

obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

matematyką biologia, chemią fizyka i astronomia, informatyką geografia

2,0

4,0

3.

KIERUNEK: BEHAWIORYSTYKA ZWIERZĄT -

profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom podstawowy

poziom

rozszerzony

Przedmiot

obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

matematyką biologia, chemią fizyka i astronomia, informatyką geografia

2,0

4,0

4.

KIERUNEK: BIOINZYNIERIA - profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom podstawowy

poziom

rozszerzony

Przedmiot

obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

matematyką biologia, chemią fizyka i astronomia, informatyką

2,0

4,0

 

geografia

 

 

5.

KIERUNEK: BIOLOGIA - profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom podstawowy

poziom

rozszerzony

Przedmiot

obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

matematyką biologia, chemią fizyka i astronomia, informatyką geografia

2,0

4,0

6.

KIERUNEK: BIOTECHNOLOGIA - profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom

podstawowy

poziom

rozszerzony

Przedmiot

obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

matematyką biologia, chemią fizyka i astronomia, informatyka

2,0

4,0

7.

KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom podstawowy

poziom

rozszerzony

Przedmiot

obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

matematyką biologia, chemią fizyka i astronomia, informatyką geografia

2,0

4,0

8.

KIERUNEK: BEZPIECZEN STWO ŻYWNOŚCI - profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom podstawowy

poziom

rozszerzony

Przedmiot

obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do

matematyką biologia, chemią

2,0

4,0

wyboru

fizyka i astronomia

 

 

9.

KIERUNEK: CHŁODNICTWO, KLIMATYZACJA I TECHNOLOGIE ZINTEGROWANE - profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom podstawowy

poziom

rozszerzony

Przedmiot

obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

matematyką biologia, chemią fizyka i astronomia, informatyką geografia

2,0

4,0

10.

KIERUNEK: DIETETYKA - profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom

podstawowy

poziom

rozszerzony

Przedmiot

obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

matematyką biologia, chemią fizyka i astronomia, informatyką geografia

2,0

4,0

11.

KIERUNEK: EKONOMIA - profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom podstawowy

poziom

rozszerzony

Przedmiot

obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

matematyką geografia, wiedza o społeczeństwie, historia

2,0

4,0

12.

KIERUNEK: GASTRONOMIA I SZTUKA KULINARNA - profd ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom podstawowy

poziom

rozszerzony

Przedmiot

obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

matematyką biologia, chemią fizyka i astronomia, informatyką geografia

2,0

4,0

13.

KIERUNEK: GEODEZJA I KARTOGRAFIA - profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom podstawowy

poziom

rozszerzony

Przedmiot

obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

matematyką biologia, chemią fizyka i astronomia, informatyką geografia

2,0

4,0

14.

KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA - profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom podstawowy

poziom

rozszerzony

Przedmiot

obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

matematyką biologia, chemią fizyka i astronomia, geografią wiedza o społeczeństwie

2,0

4,0

15.

KIERUNEK: HIPOLOGIA I JEŹDZIECTWO - profil ogólnoakademicki, (kandydatów dodatkowo obowiązuje sprawdzian z kontaktu z koniem na jednym z trzech poziomów do wyboru przez kandydata).

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom podstawowy

poziom

rozszerzony

Przedmiot

obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

matematyką biologia, chemią fizyka i astronomia, informatyką geografia

2,0

4,0

16.

KIERUNEK: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA - profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom podstawowy

poziom

rozszerzony

Przedmiot

obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

matematyką chemia, fizyka i astronomią informatyką geografia

2,0

4,0

17.

KIERUNEK: INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA - profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom podstawowy

poziom

rozszerzony

Przedmiot

obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

matematyką biologia, chemią fizyka i astronomia, informatyką geografia

2,0

4,0

18.

KIERUNEK: INŻYNIERIA PRZEMYSŁU SPOZYCZEGO - profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom podstawowy

poziom

rozszerzony

Przedmiot

obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

matematyką biologia, chemią fizyka i astronomia, informatyką geografia

2,0

4,0

19.

KIERUNEK: INŻYNIERIA ROLNICZA I LESNA - profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom podstawowy

poziom

rozszerzony

Przedmiot

obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

matematyką biologia, chemią fizyka i astronomia, informatyką geografia

2,0

4,0

 

KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom podstawowy

poziom

rozszerzony

Przedmiot

obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

matematyką biologia, chemią fizyka i astronomia, informatyką geografia, wiedza o społeczeństwie

2,0

4,0

21.

KIERUNEK: LEŚNICTWO - profil ogólnoakademic

d

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom podstawowy

poziom

rozszerzony

Przedmiot

obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

matematyką biologia, chemią fizyka i astronomia, informatyką geografia, wiedza o społeczeństwie

2,0

4,0

22.

KIERUNEK: OCHRONA ŚRODOWISKA - profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom podstawowy

poziom

rozszerzony

Przedmiot

obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

matematyką biologia, chemią fizyka i astronomia, informatyką geografia, wiedza o społeczeństwie

2,0

4,0

23.

KIERUNEK: OCHRONA ROŚLIN I KONTROLA FITOSANITARNA - profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom podstawowy

poziom

rozszerzony

Przedmiot ję/yk obcy nowożytny obowiązkowy

1,3

2,0

 

Jeden przedmiot do

matematyką biologia, chemią

2,0

4,0

wyboru

fizyka i astronomia, informatyką

 

 

 

geografia

 

 

24.

KIERUNEK: OGRODNICTWO - profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom podstawowy

poziom

rozszerzony

Przedmiot

obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

matematyką biologia, chemią fizyka i astronomia, informatyką geografia

2,0

4,0

25.

KIERUNEK: ROLNICTWO - profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom podstawowy

poziom

rozszerzony

Przedmiot

obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

matematyką biologia, chemią fizyka i astronomia, informatyką geografia, wiedza o społeczeństwie

2,0

4,0

26.

KIERUNEK: TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA - profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom

podstawowy

poziom

rozszerzony

Przedmiot

obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

matematyką biologia, chemią fizyka i astronomia, informatyką geografia

2,0

4,0

27.

KIERUNEK: TOWAROZNAWSTWO - profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom podstawowy

mnożnik

poziom

rozszerzony

Przedmiot

obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

matematyką biologia, chemią fizyka i astronomia, informatyką geografia, wiedza o społeczeństwie

2,0

4,0

28.

KIERUNEK: TRANSPORT I LOGISTYKA - profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom podstawowy

poziom

rozszerzony

Przedmiot

obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

matematyką biologia, chemią fizyka i astronomia, informatyką geografia

2,0

4,0

29.

KIERUNEK: TURYSTYKA I REKREACJA - profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom podstawowy

poziom

rozszerzony

Przedmiot

obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

biologia, chemia, geografią historia, wiedza o społeczeństwie

2,0

4,0

30.

KIERUNEK: WETERYNARIA - profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

 

 

poziom

podstawowy

poziom

rozszerzony

 

 

Przedmioty

obowiązkowo biologia,

1,0

2,0

obowiązkowe

chemia lub fizyka i astronomia

1,0

2,0

 

do wyboru przez kandydata

 

 

31.

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom podstawowy

mnożnik

poziom

rozszerzony

Przedmiot

obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

matematyką biologia, chemią fizyka i astronomia, informatyką geografia

2,0

4,0

32.

KIERUNEK: ZIELARSTWO I TERAPIE ROŚLINNE - profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom podstawowy

poziom

rozszerzony

Przedmiot

obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

matematyką biologia, chemią fizyka i astronomia, informatyką geografia

2,0

4,0

33.

KIERUNEK: ZOOTECHNIKA - profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom podstawowy

poziom

rozszerzony

Przedmiot

obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

matematyką biologia, chemią fizyka i astronomia, informatyką geografia

2,0

4,0

Wynik kwalifikacji kandydata to suma iloczynów punktów procentowych przyjętych do kwalifikacji przedmiotów i odpowiednich mnożników.

2 albo 3

Wynik = Σ (liczba punktów procentowych x mnożnik)

 

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 63/2014-2015 Senatu UP w Lublinie z dnia 29 maja 2015 r.

Wykaz kierunków studiów i specjalności realizowanych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017.

Lp.

KIERUNKI STUDIÓW i SPECJALNOŚCI

1.

AGROBIZNES (s) - profil ogólnoakademicki

2.

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU (s, n) - studia niestacjonarne bez specjalności, profil ogólnoakademicki Specjalności na studiach stacjonarnych:

- architektura krajobrazu terenów zurbanizowanych

- projektowanie i konserwacja krajobrazu rodzimego

3.

BEHAWIORYSTYKA ZWIERZĄT (s, n) - profil ogólnoakademicki

4.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY (s, n) - profil ogólnoakademicki

5.

BIOINŻYNIERIA (s) - profil ogólnoakademicki

6.

BIOLOGIA (s, n) - profil ogólnoakademicki na studiach stacjonarnych istnieje możliwość wyboru dodatkowej specjalności nauczycielskiej - nauczanie biologii i chemii za odpłatnością. Dotyczy tylko kandydatów, którzy na studiach pierwszego stopnia ukończyli taką specjalność.

Specjalności:

- biologia stosowana (s, n)

- biologia sądowa (s, n)

7.

BIOTECHNOLOGIA (s) - profil ogólnoakademicki

8.

CHŁODNICTWO, KLIMATYZACJA I TECHNOLOGIE ZINTEGROWANE (s, n) - profil ogólnoakademicki

9.

DORADZTWO W OBSZARACH WIEJSKICH (s) - profil ogólnoakademicki

10.

HIPOLOGIA I JEŹDZIECTWO (s) - profil ogólnoakademicki, kandydatów dodatkowo obowiązuje sprawdzian z kontaktu z koniem na jednym z trzech poziomów do wyboru przez kandydata.

11.

HORTITERAPIA (s) - profil ogólnoakademicki

12.

INŻYNIERIA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO (s, n) - profil ogólnoakademicki

13.

INŻYNIERIA ROLNICZA I LEŚNA (s, n) - profil ogólnoakademicki Specjalności:

- technika motoryzacyjna i energetyka (s, n)

- odnawialne źródła energii i ekoenergetyka (s, n)

14.

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (s, n) - profil ogólnoakademicki Specjalności:

 

- alternatywne źródła energii (s, n)

- gospodarka odpadami (s, n)

-  gospodarka wodno-ściekowa (s, n)

15.

NOWOCZESNA BIOGOSPODARKA (s) - profil ogólnoakademicki

16.

OCHRONA ŚRODOWISKA (s, n) - profil ogólnoakademicki Specjalności:

- zarządzanie zasobami wód i torfowisk (s)

- ochrona krajobrazu (s)

- ochrona zasobów faunistycznych (s)

- zagrożenia środowiskowe (s)

- proekologiczne systemy produkcji żywności (s)

17.

OCHRONA ROŚLIN I KONTROLA LITOSANITARNA (s, n) - profil ogólnoakademicki

18.

OGRODNICTWO (s, n) - profil ogólnoakademicki Specjalności:

- doradztwo w ogrodnictwie (s, n)

- rośliny ozdobne i tereny zieleni (s, n)

- sadownictwo i szkółkarstwo (s, n)

- warzywnictwo i rośliny przyprawowe (s, n)

19.

ROLNICTWO (s, n) - profil ogólnoakademicki Specjalności:

- agronomia (s, n)

- agroturystyka (s, n)

- kształtowanie środowiska (s)

20.

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA (s, n) - profil ogólnoakademicki

21.

TOWAROZNAWSTWO (s, n) - profil ogólnoakademicki Specjalności:

- obrót towarowy i obsługa celna (s, n)

- zarządzanie jakością towarów konsumpcyjnych (s, n)

22.

TRANSPORT I LOGISTYKA (s, n) - profil ogólnoakademicki Specjalności:

- inżynieria transportu i spedycja (s, n)

- transport specjalistyczny (s, n)

23.

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (s, n) - profil ogólnoakademicki Specjalności:

- inżynieria zarządzania produkcją i usługami (s, n)

- zarządzanie i inżynieria przetwórstwa spożywczego (s, n)

24.

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W PRODUKCJI ROŚLINNEJ (s) - profil ogólnoakademicki

25.

ZIELARSTWO I TERAPIE ROŚLINNE (s,n) - profil ogólnoakademicki

26.

ZOOTECHNIKA (s, n) - profil ogólnoakademicki Specjalności:

hodowla i użytkowanie zwierząt (n)

 

- zarządzanie produkcją w chowie zwierząt (s)

- towaroznawstwo i przetwórstwo surowców zwierzęcych (s)

- bioinżynieria i marketing pasz (s)

27.

ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETETYKA (s, n) - profil ogólnoakademicki

s - studia stacjonarne n - studia niestacjonarne

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Komentarze (0)