Ogólne zasady rekrutacji na Uniwersytet Medyczny 2016/2017

Artykuł archiwalny

 

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu rekrutacja 2016 - zasady rekrutacji na UMed we Wrocławiu 2016/17

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Wrocławskich we Wrocławiu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2016.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr  1536 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 27 maja 2015 r. Warunki i tryb rekrutacji na kierunki  lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmację i analitykę medyczną obowiązujące w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu w roku akademickim 2016/2017 na jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne prowadzone w języku polskim.

 

I.      Postanowienia ogólne

§ 1   

1.     Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012 r., poz.572 ze zm.) Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej Ustawą, ustala się warunki i tryb rekrutacji na kierunki lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmację i analitykę medyczną, obowiązujące w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, zwanym dalej Uczelnią,  w roku akademickim 2016/2017 na jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne prowadzone w języku polskim.

2.     Podstawą przyjęcia na jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne, prowadzone
w języku polskim, na wyżej wymienione kierunki studiów obywateli polskich oraz cudzoziemców, wymienionych w art. 43. ust. 2 oraz w art. 43 ust. 5 i 5a Ustawy – jeżeli zamierzają podjąć studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich – jest spełnienie warunków rekrutacji, obejmujących wynik egzaminu maturalnego/uczelnianego egzaminu wstępnego, zwanego dalej UEW z niżej wymienionych przedmiotów na określonych poziomach, zwanych dalej przedmiotami kierunkowymi:

na kierunki: lekarski i lekarsko-dentystyczny :

biologia – egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym i

chemia – egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym i

fizyka i astronomia/fizyka lub matematyka – egzamin pisemny na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (za poziom rozszerzony nie ma dodatkowych punktów).

na kierunki: farmacja i analityka medyczna:

biologia – egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym,

chemia – egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym.

3.     Minimalna liczba punktów uprawniająca kandydata do uczestniczenia w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia stacjonarne wynosi 30 z każdego przedmiotu kierunkowego.

4.     Na stronach www.umed.wroc.pl w dziale Rekrutacja zamieszczane są:

a)   warunki i tryb rekrutacji na I rok studiów na rok akademicki 2016/2017 na kierunki;

1.     lekarski

2.     lekarsko-dentystyczny

3.     farmację

4.     analitykę medyczną

b)   Harmonogram rekrutacji 2016 (obowiązujący na wszystkich ww. kierunkach)

c)   link do systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów, zwanego dalej IRK,

d)   zasady organizacji i wyniki UEW,

e)   listy kandydatów (rankingowe, zakwalifikowanych do przyjęcia na studia, przyjętych na I rok studiów)

f)    bieżące komunikaty i informacje o rekrutacji.

5.     Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

1)     złożenie przez kandydata aplikacji na studia poprzez kompletną rejestrację w IRK,

2)     zakwalifikowanie się na studia,

3)     złożenie przez kandydata kompletu wymaganych dokumentów w odpowiedniej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, zwanej dalej WKR,

4)     wydanie przez WKR decyzji w sprawie przyjęcia na studia.

5)     dokonanie wpisu na I rok studiów w dziekanacie odpowiedniego wydziału,

 

6.     Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego

§ 2   

1.     Złożenie aplikacji przez kandydata

1)     Do postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy w wyznaczonym terminie podanym w Harmonogramie rekrutacji 2016

a)   zarejestrują się w IRK, poprzez poprawne wypełnienie wszystkich pól ankiety osobowej wraz z wyborem kierunku i formy studiów, wniosą opłatę rekrutacyjną, na wygenerowane przez IRK, indywidualne dla każdego kandydata, konto bankowe uczelni,

b)   poprawnie umieszczą wyniki z egzaminu maturalnego/UEW na swoim koncie w IRK; wszyscy kandydaci samodzielnie przeliczają i wprowadzają wynik egzaminu maturalnego/UEW do IRK,

2.     Postępowanie kwalifikacyjne, obejmuje wynik egzaminu maturalnego/UEW

A)    Egzamin maturalny (zdawany od 2005 roku, zwany dalej nową maturą), o której mowa
w Art. 169. ust 3 Ustawy

1.     Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości nowej matury, będą rekrutowani na podstawie wyników z egzaminu maturalnego, z przedmiotów kierunkowych, o których mowa w § 1, ust. 2. Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony w procentach należy przeliczyć na punkty według zasady 1% = 1 punkt.

2.     Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunki lekarski i lekarsko- dentystyczny wynosi 300 (po 100 punktów z każdego przedmiotu).

3.     Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunki farmację i analitykę medyczną, wynosi 200 (po 100 punktów z każdego przedmiotu).

B)    Egzamin dojrzałości (zdawany do roku 2004, zwany dalej starą maturą), o której mowa w Art. 169. ust 6 Ustawy

Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo starej matury mają możliwość zdawania egzaminu maturalnego z przedmiotów kierunkowych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i otrzymania zaświadczenia o wynikach egzaminu, na podstawie którego będą kwalifikowani na studia

a.     Wynik egzaminu, wyrażony w procentach należy przeliczyć na punkty według zasady
1% = 1 punkt.

b.     Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunki lekarski i lekarsko- dentystyczny wynosi 300 (po 100 punktów z każdego przedmiotu).

c.     Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunki farmację i analitykę medyczną, wynosi 200 (po 100 punktów z każdego przedmiotu).

C)    świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą, o którym mowa w Art. 169. ust. 4 Ustawy.

 

Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo za granicą, będą zdawać egzamin z przedmiotów kierunkowych w

a)    Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i otrzymają zaświadczenie o wynikach egzaminu, na podstawie którego będą kwalifikowani na studia

lub

b)    w uczelni, w formie uczelnianego egzaminu wstępnego (UEW)1

[1] Komunikat o miejscu zdawania egzaminu zostanie podany na stronie rekrutacji www.rekrutacja.umed.wroc.pl/ po otrzymaniu informacji z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej odnośnie możliwości egzaminowania kandydatów z maturą zagraniczną przez OKE.

Podczas rejestracji w IRK kandydat jest zobowiązany zadeklarować przedmioty wybrane do zdawania,

1.     Egzamin w OKE/UEW przeprowadzony będzie według zasad obowiązujących przy zdawaniu nowej matury z przedmiotów kierunkowych, na poziomach, o których mowa w § 1, ust 2.

2.     Wynik egzaminu, wyrażony w procentach, przelicza się na punkty według zasady 1% = 1 punkt.

3.     Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunki lekarski i lekarsko- dentystyczny wynosi 300 (po 100 punktów z każdego przedmiotu).

4.     Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunki farmację i analityka medyczna, wynosi 200 (po 100 punktów z każdego przedmiotu).

Uczelniany egzamin wstępny (UEW)

1.    Do UEW zostaną dopuszczeni Kandydaci z matura zagraniczną, którzy w terminie wyznaczonym w Harmonogramie rekrutacji 2016 złożą w IRK aplikację z deklaracją zaznaczeniem pola o przystąpieniu do UEW i zadeklarują przedmioty i miejsce zdawania

2.    Osoby przystępujące do UEW otrzymają pocztą elektroniczną (na adres e-mailowy podany podczas rejestracji w IRK) zawiadomienie o miejscu i terminie UEW oraz obowiązujący regulamin UEW.

3.    Pytania na UEW obejmować będą materiał obowiązujący przy zdawaniu nowej matury na poziomie rozszerzonym z biologii i z chemii oraz na poziomie co najmniej podstawowym z fizyki i astronomii/fizyki oraz matematyki. Informacje o obowiązującej podstawie programowej
i podręcznikach zamieszczone są na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej www.men.gov.pl

4.    W zakresie przeprowadzenia UEW dopuszcza się zmiany, dostosowujące warunki UEW do ustaleń Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zaakceptowane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

D)    MATURA EUROPEJSKA (European Baccalaureate- EB)

1.  Kandydaci posiadający dyplom matury europejskiej (dyplom EB wydawany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.
o statusie Szkół Europejskich), którzy zdali ją ze wszystkich przedmiotów kierunkowych, obowiązujących na danym kierunku studiów, są kwalifikowani według następujących zasad:

a)     z każdego przedmiotu kierunkowego kandydat może uzyskać po 100 punktów.

b)     wynik na świadectwie z części pisemnej (kandydaci muszą otrzymać co najmniej 6 pkt), należy pomnożyć razy 10, otrzymany wynik stanowi liczbę punktów;

2.  Kandydaci, którzy zdawali maturę EB w 2016 roku, a nie otrzymali dyplomu EB w terminie określonym w Harmonogramie rekrutacji 2016, muszą dostarczyć dodatkowo:

a)     zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego EB (wystawione przez Dyrektora ukończonej szkoły średniej),

b)     kopię dyplomu EB (oryginał do wglądu), niezwłocznie po jego otrzymaniu, nie później jednak niż do 19 września 2016 r. (liczy się data wpływu); w przypadku niedostarczenia ww. dyplomu do dnia 19 września 2016 r. decyzja o przyjęciu na studia wygasa.

E)    Matura Międzynarodowa (International Baccalaureate Organization- IB)

1.     Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej IB (dyplom IB wydany przez International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie), którzy zdali ją z przedmiotów kierunkowych na odpowiednich poziomach, o których mowa w § 1 ust. 2, są kwalifikowani według następujących zasad:

a)     z każdego przedmiotu kierunkowego kandydat może uzyskać po 100 punktów.

b)     zasady przeliczania na punkty ocen z matury międzynarodowej przedstawia poniższa tabela:

 

„matura międzynarodowa” IB

wynik z przedmiotu na dyplomie

punkty dla poziomu podstawowego

(Studies SL i SL)

punkty dla poziomu rozszerzonego

2

18

0

3

33

43

4

47

57

5

62

72

6

76

86

7

100

100

 

2.     Kandydaci, którzy zdawali maturę IB w 2016 roku, a nie otrzymali dyplomu IB w terminie określonym w Harmonogramie rekrutacji 2016, muszą dostarczyć dodatkowo:

a)     zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego IB (wystawione przez Dyrektora ukończonej szkoły średniej),

b)     kopię dyplomu IB (oryginał do wglądu) niezwłocznie po jego otrzymaniu, nie później jednak niż do 19 września 2016 r. (liczy się data wpływu); w przypadku niedostarczenia ww. dyplomu do dnia 19 września 2016 r. decyzja o przyjęciu na studia wygasa.

F)    Wyniki UEW z poprzednich lat.

Uczelnia uwzględnia wyniki egzaminu wstępnego, zdawanego od 2007 r. – z przedmiotów kierunkowych i na poziomach, o których mowa w § 1 ust. 2, – na Uniwersytecie Medycznym
we Wrocławiu lub innej akademickiej uczelni medycznej w ramach zawartego Porozumienia
o wzajemnym uznawaniu wyników egzaminów wstępnych
(na podstawie zaświadczenia
z uczelni, w której egzamin był zdawany). Lista uczelni, o których mowa wyżej, dostępna jest na stronie
www.umed.pl w dziale Rekrutacja.

G)    Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych przyjmowani są na I rok studiów zgodnie z Uchwałą Nr 1157 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 28 maja 2012 w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego, obowiązujących na lata akademickie od 2013/14 do 2016/17.

7.     Kwalifikacja na I rok studiów

§ 3   

1.    Rekrutację na określony kierunek studiów przeprowadzają, powołane na wydziałach, Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne.

2.    Na podstawie sumy punktów, z przedmiotów kierunkowych uzyskanych przez kandydata na maturze/UEW Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne tworzą – odrębnie dla każdego kierunku i formy studiów – listy rankingowe kandydatów, sporządzone według liczby otrzymanych punktów – malejąco.

3.    Na podstawie list rankingowych i obowiązujących limitów miejsc na określonym kierunku studiów, Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne sporządzą listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów.

4.    Kandydaci zobowiązani są do sprawdzania kolejnych list rekrutacyjnych, złożenia wymaganych dokumentów i  dokonania wpisu na I rok studiów w terminach określonych w Harmonogramie rekrutacji 2016.

5.    W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów najmniejszej, jednakowej liczby punktów, uprawniających do przyjęcia na wybrany kierunek i formę studiów, zastosowane będzie dodatkowe kryterium kwalifikacji – wynik uzyskany z egzaminu maturalnego/UEW z nw. przedmiotów:

a)    fizyka lub matematyka, a następnie, jako kolejne kryterium kwalifikacji, chemia na kierunki: lekarski i lekarsko-dentystyczny,

b)    chemia – na kierunki: farmacja i analityka medyczna.

Pierwszeństwo ma kandydat z wyższą liczbą punktów z egzaminu maturalnego/UEW ze wskazanego przedmiotu.

Jeżeli mimo zastosowania takiej kwalifikacji liczba kandydatów przyjętych na kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny przekroczy limit miejsc, wówczas na te kierunki na I rok studiów zostanie przyjęta mniejsza liczba kandydatów.

6.    Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia, którzy nie dopełnili w terminie wskazanym w Harmonogramie Rekrutacji 2016 formalności związanych przyjęciem na I rok studiów, zostaną skreśleni z listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia; a następni kandydaci z listy rankingowej będą umieszczani na zwolnionych miejscach, tworząc kolejne listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

7.    Listy rankingowe kandydatów, listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia i listy przyjętych, zamieszczane na tablicach ogłoszeń przed dziekanatami właściwych wydziałów są dokumentem wiążącym, natomiast listy zamieszczane w internecie (według numeru PESEL kandydatów lub serii i numeru paszportu – dotyczy cudzoziemców) nie stanowią wiążącego wykazu, podawane są wyłącznie dla celów informacyjnych.

8.     Warunki przyjęcia na studia

§ 4   

1.    Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do przyjęcia na I rok studiów mają obowiązek złożenia w siedzibie odpowiedniej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, w terminie wskazanym w Harmonogramie Rekrutacji 2016 kompletu dokumentów:

a)    ankietę osobową – wydrukowaną z IRK i podpisaną,

b)    oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości (wraz z ewentualnym aneksem lub stosownym zaświadczeniem) wydawany przez OKE lub szkołę, który będzie zwracany po immatrykulacji,

c)    kserokopię świadectwa dojrzałości (wraz z ewentualnym aneksem lub stosownym zaświadczeniem),

d)    kopię dowodu osobistego, lub – w przypadku cudzoziemców – innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość kandydata, np. paszportu (oryginał do wglądu),

e)    cztery aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, oraz zgodne ze zdjęciem wprowadzonym do IRK podczas rejestracji elektronicznej (o rozmiarach 300x375 pikseli, w formacie JPEG- JPG, o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi, maksymalny rozmiar pliku 100 KB) oraz na płycie CD,

f)    dowód wniesienia opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia (tzw. opłata rekrutacyjna).

2.    Dokumenty należy złożyć w białej lub szarej, wiązanej teczce.

3.    Na teczkę z dokumentami należy nakleić wygenerowany przez IRK wydruk zawierający dane kandydata (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, nazwę kierunku studiów, liczbę procentów uzyskaną na maturze/UEW z przedmiotów kierunkowych oraz łączną sumę uzyskanych punktów).

4.    Wykrycie przez WKR rozbieżności między treścią złożonych dokumentów, a danymi wprowadzanymi przez kandydata do IRK może skutkować skreśleniem kandydata z listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

5.    Kandydaci, po złożeniu kompletu dokumentów w WKR i otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia, zobowiązani są do dokonania wpisu na I rok studiów w odpowiednim dziekanacie, w terminie wskazanym w Harmonogramie rekrutacji 2016.

6.    Niezłożenie kompletu wymaganych dokumentów w terminie wyznaczonym w Harmonogramie rekrutacji 2016 skutkuje skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

7.    Rezygnację ze studiów kandydat może złożyć osobiście (lub przez osobę posiadającą odpowiednie upoważnienie, zawierające potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej, dokonane przez Uczelnię lub notariusza) lub drogą elektroniczną – przesyłając podpisaną rezygnację (skan pisma z podpisem) z adresu mailowego używanego przy rekrutacji.

8.    W przypadku uzyskania niewystarczającej liczby punktów do przyjęcia na wybrany przez kandydata kierunek studiów, niemożliwa jest zmiana kierunku studiów na inny kierunek, którego kandydat nie wybrał w systemie IRK w terminie określonym w Harmonogramie rekrutacji 2016, nawet wówczas, gdy uzyskana liczba punktów była większa od minimalnej liczby punktów, wymaganej na innym kierunku.

9.     Warunki i tryb rekrutacji na studia niestacjonarne

§ 5   

1.     Warunki rekrutacji na I rok studiów niestacjonarnych są takie same, jak na studia stacjonarne. Obowiązują również terminy określone w Harmonogramie Rekrutacji 2016

2.     Kandydaci na kierunki lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmację i analitykę medyczną, którzy

a.     przystąpili do rekrutacji na studia stacjonarne w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu w roku akademickim 2016/2017, ale nie uzyskali wystarczającej liczby punktów do przyjęcia, muszą ponownie dokonać wyboru kierunku w IRK, z zaznaczeniem studia niestacjonarne,

b.     nie brali udziału w rekrutacji na studia stacjonarne w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu muszą dokonać pełnej rejestracji w IRK i wnieść opłatę za postępowanie rekrutacyjne, w terminie podanym w Harmonogramie rekrutacji 2016.

3.     Osoby przyjęte na studia niestacjonarne są zobowiązane do wniesienia opłaty za I semestr I roku nauki, w terminie wskazanym w umowie o warunkach odpłatności za studia lub za usługi edukacyjne.

Cudzoziemcy przyjmowani na warunkach obowiązujących obywateli polskich,

§ 6   

1.     Kandydaci posiadający podwójne obywatelstwo (polskie i obce) są traktowani jako obywatele polscy
i muszą przystąpić do postępowania rekrutacyjnego na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

2.     Cudzoziemcy, o których mowa art. 43. ust. 2 oraz w art. 43 ust. 5 i 5a Ustawy, jeżeli zamierzają podjąć studia na warunkach obowiązujących obywateli polskich, muszą spełnić wszystkie warunki rekrutacji, obowiązujące obywateli polskich, a – w przypadku zakwalifikowania się na studia – dodatkowo muszą złożyć:

1)     zalegalizowane lub opatrzone apostille świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą, albo uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości lub za uprawniający do podjęcia takich studiów w Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej świadectwem;

2)     uwierzytelnione tłumaczenie na język polski świadectwa i jego legalizacji (apostille),

3)     decyzję – uznanie (nostryfikację) świadectwa lub decyzję potwierdzającą wykształcenie oraz uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia.

Kuratorium Oświaty dla mieszkańców Dolnego Śląska znajduje się we Wrocławiu przy placu Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 340-6345; e-mail: poczta@kuratorium.wroclaw.pl

Nostryfikacji dokonuje się w pokoju 2171 na II piętrze

4)     zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku i formie kształcenia;

5)     polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub oświadczenie, że przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,

6)     wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7)     kopię karty Polaka (oryginał do wglądu) – dotyczy osób, o których mowa w art.43 ust.5a;

8)     dokument potwierdzający, że kandydat jest osobą, o której mowa w art. 43 ust 2, 5 i 5a Ustawy,

9)     dokument potwierdzający znajomość języka polskiego.:

1.     dokument potwierdzający ukończenie rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego

(Kursy języka polskiego prowadzone są przez Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców przy Uniwersytecie w Łodzi:

ul. Matejki 21/23, 90-231 Łódź,

tel. (48 42) 635 47 03;  fax (48 42) 678 47 06; e-mail: sjpdc@uni.lodz.pl )

lub

2.     certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,

lub

3.     dokument wystawiony przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu potwierdzający, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego przez kandydata pozwalają na podjęcie przez niego studiów w języku polskim.

10.  Decyzje w sprawie przyjęcia na studia i środki odwoławcze

§ 7   

1.      Decyzję w sprawie przyjęcia na studia podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna i doręcza ją kandydatowi na piśmie, za potwierdzeniem odbioru, po złożeniu przez kandydata wszystkich wymaganych dokumentów.

2.      Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w sprawie przyjęcia na studia kandydatowi przysługuje odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, poprzez Wydziałową Komisją Rekrutacyjną, która wydała decyzję. Odwołanie należy złożyć w terminie do 14 dni od daty otrzymania decyzji.

3.      Podstawą odwołania od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

11.  Informacje dodatkowe

§ 8   

1.     Kandydaci na studia mają możliwość brania udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na dowolną liczbę kierunków i form studiów jednocześnie.

2.     W przypadku kandydowania na kilka kierunków, kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną za każdy kierunek i formę studiów. Opłata nie podlega zwrotowi.

3.     Kandydaci zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z informacjami o rekrutacji, podawanymi przez uczelnię na stronach internetowych uczelni http://www.umed.wroc.pl/ w zakładce Rekrutacja.

4.     Informacje dotyczące rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 udzielane są w dziekanatach Wydziałów prowadzących dany kierunek studiów lub w Dziale Spraw Studenckich, ul Wojciecha z Brudzewa 12 oraz zamieszczane na ww. stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

5.     Dokumenty kandydaci mogą składać i odbierać osobiście lub przez osobę posiadającą odpowiednie upoważnienie, zawierające potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej, dokonane przez Uczelnię lub notariusza.

6.     Odebranie dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

7.     Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne nie udzielają telefonicznej informacji o wynikach postępowania rekrutacyjnego.

§ 9   

1.     Kandydaci niepełnosprawni, przystępujący do UEW zgłaszają swoje szczególne potrzeby do Działu Spraw Studenckich, najpóźniej w terminie do jednego miesiąca przed terminem UEW.

2.     Po otrzymaniu zgłoszenia uczelnia podejmie działania, które będą miały na celu zrównanie szans kandydatów niepełnosprawnych i pełnosprawnych na UEW.

12.  Zakończenie postępowania rekrutacyjnego

§ 10         

13.  Zakończenie rekrutacji

Po zakończeniu rekrutacji Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne sporządzają, w dwóch egzemplarzach, sprawozdanie z przebiegu rekrutacji, z których jeden przekazują do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Komentarze (0)