Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2017/2018

 

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu rekrutacja 2017 - zasady rekrutacji na UMed w Poznaniu 2017/18

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2017.
Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – tekst jednolity (Uchwała nr 70/2016 zmieniona Uchwałami nr 174/2016, 198/2016, 217/2016)
Na podstawie art. 169 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 r. / Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm./ oraz § 96 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
1. Do postępowania kwalifikacyjnego na studia może być dopuszczona osoba, która posiada:
1) świadectwo dojrzałości - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
2) dyplom ukończenia studiów I stopnia, w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, z zastrzeżeniem ust. 2.  
2. Do postępowania kwalifikacyjnego na dany kierunek studiów nie może być dopuszczona osoba, która już jest studentem lub absolwentem tego samego kierunku i formy studiów w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 
3. Postanowienia niniejszej uchwały stosuje się w przypadku kandydatów na studia w języku polskim do:
1) obywateli polskich,
2) cudzoziemców, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały,
3) cudzoziemców posiadających status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,
4) cudzoziemców korzystających z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
5) pracowników migrujących, będących obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli są lub byli zatrudnieni w Polsce, a także członków ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
6) cudzoziemców, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
7) cudzoziemców, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650),
8) cudzoziemców, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
9) obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członków ich rodzin, posiadających prawo stałego pobytu.
4. Obcokrajowcy niewymienieni w ust. 3 oraz obywatele krajów UE i EFTA ubiegający się o przyjęcie na studia w języku polskim na zasadach odpłatności, są przyjmowani na studia zgodnie z odrębnymi przepisami Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. /Dz.U. nr 164 poz. 1365 z poź. zm./ i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. Postępowanie rekrutacyjne dla tych obcokrajowców odbywa się w/g odrębnych zasad.
5. Kandydaci, o których mowa w ust. 3, legitymujący się świadectwem dojrzałości wydanym za granicą, zobowiązani są przedstawić świadectwo w oryginale, wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski zalegalizowane lub opatrzone apostille, lub inny dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą, albo uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości lub za uprawniający do podjęcia takich studiów w Rzeczypospolitej Polskiej. Wyniki kwalifikacji oraz ich przyporządkowanie do przedmiotów wymaganych w rekrutacji będą ustalane na podstawie wyników uzyskanych przez kandydata z egzaminów odpowiadających polskim egzaminom maturalnym w kraju ukończenia szkoły średniej po analizie dostarczonych dokumentów.
6. Posiadacze ważnej Karty Polaka mogą podejmować studia wyższe na zasadach obowiązujących obywateli polskich albo na zasadach określonych w art. 43 ust. 3 pkt 3 i 4 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. nr 164 poz. 1365 z poźn. zm.).
§ 2
1. Jeżeli w niniejszej uchwale mowa jest o:
a) kandydatach legitymujących się tzw. „starą maturą” należy przez to rozumieć kandydatów, którzy przystąpili do egzaminu dojrzałości zgodnie z treścią § 140 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu powołanego z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 199. Poz. 2046 z późn. zm.).
b)kandydatach legitymujących się tzw. „nową maturą” należy przez to rozumieć kandydatów, którzy przystąpili do egzaminu dojrzałości zgodnie z treścią § 140 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu powołanego z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 199. Poz. 2046 z późn. zm.). 
Rozdział II  
Warunki i tryb
§ 3 
1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów na Uniwersytecie Medycznym następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego.
2. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
3. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy.
§ 4
1. Postępowanie rekrutacyjne na poszczególnych kierunkach, specjalnościach studiów może obejmować następujące formy:
1) konkurs świadectw dojrzałości;
2) egzamin pisemny;
3) test z zakresu wiedzy zawodowej na studia drugiego stopnia;
4) konkurs ocen na: świadectwie dojrzałości/świadectwie ukończenia szkoły, dyplomie studiów pierwszego stopnia, studiach pierwszego stopnia; 
5) egzamin praktyczny;
2. Postępowanie rekrutacyjne może składać się z jednej lub kilku form jednocześnie.
§ 5
1) Ilekroć w Uchwale nie zaznaczono inaczej, wszystkie wyżej wymienione formy nazwane są egzaminem wstępnym.
2) Egzamin testowy, test z zakresu wiedzy zawodowej na studia drugiego stopnia oraz egzamin praktyczny są kodowane (tajne).
§ 6
1. Absolwenci szkół należących do Organizacji Matur Międzynarodowych (IB), niedysponujący w momencie egzaminu wstępnego świadectwem dojrzałości zobowiązani są przedstawić zaświadczenie ze szkoły z oczekiwanym wynikiem egzaminu maturalnego. Uzyskanie odpowiedniego wyniku na świadectwie dojrzałości jest warunkiem przyjęcia na studia.
2. Wszystkim laureatom i finalistom olimpiad stopnia centralnego z biologii, chemii, fizyki, historii i języka obcego (mającym na świadectwie przy odpowiednim przedmiocie wpis „zwolniony”) przyznaje się 100 punktów z przedmiotu, którego dotyczyła olimpiada, pod warunkiem złożenia odpowiednich dokumentów potwierdzających. Laureatom i finalistom olimpiady stopnia centralnego z Wiedzy o Żywieniu ubiegającym się o przyjęcie na kierunek dietetyka przyznaje się 100 punktów z biologii. Punktacja za pozostałe przedmioty obliczana będzie na zasadzie ogólnej - tj. na podstawie wyniku egzaminu maturalnego w wymaganym zakresie.
§ 7
1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne jednolite magisterskie oraz na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (nie dotyczy kierunku Biotechnologia medyczna i Dietetyka - uregulowane w § 57) zobowiązani są:
1) Dokonać rejestracji on-line na stronie Internetowej Uczelni i wnieść opłatę rekrutacyjną.
2) Po ogłoszeniu list rankingowych* kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia zobowiązani są złożyć w Dziale Rekrutacji:
a) wydrukowaną i podpisaną ankietę osobową po dokonaniu rejestracji on-line
b) kserokopię dowodu osobistego potwierdzoną przez organ uprawniony lub Dział Rekrutacji
c) oryginał świadectwa dojrzałości
d) oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej, **
e) zaświadczenie o wyniku egzaminu maturalnego, ***
f) jedną fotografię czytelnie podpisaną, 
g) orzeczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku
* Uwaga! Lista rankingowa nie jest listą przyjętych. Listy rankingowe zostaną oparte, na danych podanych przez kandydata w systemie on-line i zostaną zweryfikowane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.
** dotyczy kandydatów legitymujących się tzw. „nową maturą” i maturą międzynarodową (IB)
*** dotyczy kandydatów legitymujących się tzw. „starą maturą”
 
2. Kandydaci na kierunki, specjalności studiów, na których wymagane jest posiadanie odpowiedniego tytułu zawodowego składają dodatkowo oryginał lub odpis dyplomu.
3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia zobowiązani są:
1) Dokonać rejestracji on-line na stronie Internetowej Uczelni i wnieść opłatę rekrutacyjną.
2) Złożyć w Dziale Rekrutacji:
a) wydrukowaną i podpisaną ankietę osobową po dokonaniu rejestracji on-line
b) kserokopię dowodu osobistego potwierdzoną przez organ uprawniony lub Dział Rekrutacji
c) oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
d) oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia (jeżeli kandydat w momencie składania dokumentów nie posiada dyplomu, składa zaświadczenie o obronie   pracy licencjackiej wraz z końcową oceną studiów I stopnia) 
e) zaświadczenie o średniej  ocen z wszystkich przedmiotów zakończonych egzaminem na    studiach pierwszego stopnia na ten kierunek lub tryb studiów, na którym nie obowiązuje egzamin wstępny 
f) jedną fotografię czytelnie podpisaną, 
g) orzeczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku
4. Na Wydziale Nauk o Zdrowiu kandydaci na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się o przyjęcie tylko na jedną formę studiów danego kierunku (stacjonarny lub niestacjonarny). 
5. Rekrutacja na studia w roku akademickim 2017/2018 rozpocznie się nie wcześniej niż 08.05.2017 r. a zakończy się nie później niż 20.10.2017 r. Terminy składania dokumentów określonych w ust. 1
i 4 oraz egzaminów i testów zostaną ustalone przez Uczelnię w terminie późniejszym.
6. Komplet dokumentów należy złożyć w białej, wiązanej teczce, opisanej: imieniem i nazwiskiem, adresem korespondencyjnym, nr telefonu, nazwą kierunku studiów.
7. Kandydaci na wszystkie kierunki stacjonarne są zobowiązani do składania dokumentów w Dziale Rekrutacji. Dokumenty dostarczane listownie i elektronicznie nie będą przyjmowane.
8. Kandydaci znajdujący się na listach rankingowych objęci limitem przyjęć zobowiązani są do złożenia kompletu dokumentów wymienionych w ust. 1 w terminie wyznaczonym przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne. Listy rankingowe będą uaktualniane w terminach wyznaczonych przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne i będą zamieszczone na stronie internetowej Uczelni. W przypadku nie wypełnienia listy przyjętych utworzone zostaną listy uzupełniające do limitu przyjęć. 
8a. Terminy ukazywania się kolejnych list uzupełniających zostaną podane w komunikatach. Warunkiem umieszczenia kandydata na liście uzupełniającej jest dostarczenie w terminie podanym w odpowiednim komunikacie kompletu dokumentów wymienionych w ust. 1.
8b. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne dopuszczają możliwość wysyłania do kandydatów dodatkowo powiadomień drogą mailową, na adres podany przez kandydata w zgłoszeniu. Ta forma korespondencji nie zwalnia kandydatów ze śledzenia komunikatów zamieszczonych na stronie internetowej UMP i nie posiada rangi decyzji wiążącej obie strony. 
9. Niedostarczenie kompletu dokumentów, o którym mowa w ust. 8 i 8a w wyznaczonym terminie, jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia kształcenia i powoduje skreślenie kandydata z list rankingowych lub nie umieszczenie kandydata na liście uzupełniającej i skreślenie kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego.
10. Kandydat ponosi pełną odpowiedzialność za zaniechanie lub błędne uzupełnienie wyników egzaminu maturalnego. Ujawnienie rozbieżności pomiędzy danymi przekazanymi drogą elektroniczną a stanem faktycznym oraz nie uzupełnienie wyników maturalnych w systemie on-line spowoduje skreślenie kandydata z list rankingowych.
§ 8
1. Egzamin pisemny, egzaminy praktyczne oraz test z wiedzy zawodowej przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne.
§ 9
1. Wyniki tzw. nowej matury będą przeliczone następująco: 1% = 1 pkt
2. Wyniki matury europejskiej /EB/ zostaną przeliczone do skali procentowej wg wzoru:  wynik x 10.
3. Oceny matury międzynarodową /IB/ zostaną przeliczone na punkty kwalifikacyjne, wg następującej skali: 
Wynik egz.
Maturalnego 
 
Procenty
7
100
6
90
5
80
4
70
3
60
2
50
1
40
4. Oceny ze świadectwa dojrzałości tzw. starej matury kandydatom na studia pierwszego stopnia niestacjonarne zostaną przeliczone na punkty kwalifikacyjne następująco:
ocena
skala ocen  
punktacja 
celujący
1 - 6
100
bardzo dobry 
2 - 5
100
1 - 6
85
dobry
2 - 5
80
1 - 6
70
dostateczny
2 - 5
60
1 - 6
50
dopuszczający
1 - 6
30
5. W przypadku kandydatów, którzy wykażą się zdaniem egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym, na kierunki studiów, gdzie wymagane jest zdanie egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym, wynik zostanie przeliczony na poziom podstawowy zgodnie z Załącznikiem 1 do Warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
6. Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą”, „nową maturą”, maturą zagraniczną, maturą europejską /EB/, maturą międzynarodową (IB), będą przyjmowani w oparciu o jedną, wspólną listę rankingową kandydatów, odrębną dla każdego kierunku studiów.
7. W przypadku uzyskania- przez większą liczbę kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie - takiej samej ilości punktów jak kandydat znajdujący się na ostatnim miejscu do przyjęcia wg listy rankingowej zgodnie z limitem, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium przyjęć, którym będzie średnia ze wszystkich ocen zapisanych na świadectwie ukończenia szkoły średniej.
Oceny ze świadectwa ukończenia szkoły kandydatów legitymujących się maturą międzynarodową /IB/ zostaną przeliczone ze skali 1-7 na skalę 1-6 według następującego algorytmu:
5/6x+1/6
gdzie ‘x’ jest oceną ze świadectwa ukończenia szkoły średniej
Oceny ze świadectwa ukończenia szkoły kandydatów legitymujących się tzw. starą maturą, (posiadających oceny w skali 1-5) zostaną przeliczone ze skali 1-5 na skalę 1-6 według następującego algorytmu:
                                                                5/4x-1/4                     
gdzie ‘x’ jest oceną ze świadectwa ukończenia szkoły średniej
8. Oceny ze świadectwa szkoły średniej uzyskane za granicą zostaną przeliczone na skalę 1-6.
§ 10
1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne powołane przez Dziekanów.
2. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne podejmują decyzję w sprawie przyjęcia na studia.
3. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w sprawie przyjęcia na studia przysługuje kandydatowi prawo odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
4. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o przyjęciu na studia.
5. Po rozpatrzeniu odwołania decyzję podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. Decyzja ta jest ostateczna.
6. Podstawą odwołania od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.
§ 11
1. Kandydat na studia II stopnia ma prawo do wglądu w swoją kartę egzaminacyjną w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników egzaminu wstępnego, może tego dokonać wyłącznie osobiście w Dziale Rekrutacji w obecności Sekretarza Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Kandydat nie może w żaden sposób wykonać kopii karty. Stwierdzone nieprawidłowości rozpatruje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.
§ 12
1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na dany kierunek, specjalność studiów zobowiązane są do uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości ustalonej przez Rektora. 
2. Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na numer subkonta bankowego nadany kandydatowi podczas rejestracji on-line. O dokonaniu wpłaty w wymaganym terminie decyduje data zaksięgowania na rachunku bankowym Uniwersytetu.

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komentarze (0)