Zasady rekrutacji na APS 2017/2018

Zasady rekrutacji na APS 2017/2018

 

Akademia Pedagogiki Specjalnej rekrutacja 2017 - zasady rekrutacji na APS 2017/18

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 na Akademii Pedagogiki Specjalnej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2017.
UCHWAŁA NR 156/15-16 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na rok akademicki 2017/2018
Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) Senat Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej uchwala, co następuje: 
 Postanowienia ogólne 
§ 1 
1. Na rok akademicki 2017/2018 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, zwana dalej „Uczelnią”, prowadzi rekrutację na następujące formy kształcenia: 
1) studia stacjonarne:  
a) pierwszego stopnia; 
b) drugiego stopnia; 
c) jednolite magisterskie; 
d) trzeciego stopnia. 
2) studia niestacjonarne:  
a) pierwszego stopnia; 
b) drugiego stopnia; 
c) jednolite magisterskie; 
d) trzeciego stopnia. 
2. Uczelnia prowadzi rekrutację na następujące kierunki studiów, oraz formy kształcenia: 
1) kierunek pedagogika – studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, trzeciego stopnia; 
2) kierunek pedagogika specjalna – studia pierwszego i drugiego stopnia; 
3) kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – studia pierwszego i drugiego stopnia; 
4) kierunek interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością – studia drugiego stopnia; 
5) kierunek praca socjalna – studia pierwszego stopnia;  
6) kierunek socjologia – studia pierwszego i drugiego stopnia; 
7) kierunek psychologia – studia jednolite magisterskie. 
3. Uczelnia prowadzi rekrutację kandydatów na studia drugiego stopnia na kierunki ze specjalnościami: 
1) nauczycielskimi, realizowanymi jako: 
a) kontynuacja kierunku lub specjalności realizowanej na studiach pierwszego stopnia lub równoważnych; 
b) kwalifikacyjna specjalność dla osób po innych kierunkach lub specjalnościach z przygotowaniem pedagogicznym.  
2) nienauczycielskimi, realizowanymi jako : 
a) kontynuacja kierunku lub specjalności realizowanej na studiach pierwszego stopnia lub równoważnych; 
b) kwalifikacyjna specjalność dla osób po innych kierunkach lub specjalnościach bez przygotowania pedagogicznego. 
4. Uczelnia prowadzi odrębną rekrutację kandydatów na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się. W tym przypadku rekrutacja odbywa się na co najmniej drugi semestr studiów na danym kierunku, poziomie i formie kształcenia. 
5. Szczegółowa oferta edukacyjna wraz z wykazem specjalności na studiach drugiego stopnia, na które odbywać się będzie rekrutacja zostanie ogłoszona w zarządzeniu Rektora dotyczącym rekrutacji na rok 2017/2018. 
6. We wrześniu Uczelnia może ogłosić dodatkowe przyjęcia na studia na warunkach przewidzianych w niniejszej Uchwale. 
7. W uzasadnionych przypadkach, w tym również jako rekrutacja na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, Uczelnia może ogłosić dodatkowe przyjęcia na studia rozpoczynające się od semestru letniego 2017/2018 na warunkach przewidzianych w niniejszej Uchwale.   
8. Uczelnia może ogłosić dodatkowe przyjęcia na studia w trakcie roku akademickiego 2017/2018 także wówczas, gdy dodatkowa rekrutacja jest związana z realizacją programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, bądź innych. W takim przypadku zasady rekrutacji uwzględniają wymogi określone warunkami umowy. 
9. Nie można w APS podejmować po raz drugi studiów na tym samym kierunku w ramach tego samego poziomu kształcenia, niezależnie od formy owych studiów oraz niezależnie od specjalności, jaką chce się w trakcie owych studiów realizować. Dotyczy to osób, które są studentami lub absolwentami danego kierunku na danym poziomie kształcenia w APS, jak również osób, które chciałyby rozpocząć studia na tym samym poziomie kształcenia na tym samym kierunku w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych jednocześnie.  
10. Liczba miejsc na poszczególne kierunki i formy kształcenia określona zostaje odrębną uchwałą Senatu. 
11. Kandydatów na studia, będących osobami z niepełnosprawnością i legitymujących się: 
1) orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności wydanym przez powiatowy lub miejski zespół ds. orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności,  
2) orzeczeniem o niezdolności do pracy wydanym przez lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej ZUS,  obowiązuje standardowa procedura rekrutacyjna z zapewnieniem odpowiednich warunków wyrównujących ich szanse. Warunki te zapewniają wydziałowe komisje rekrutacyjne. 
12. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są na studia w APS na zasadach określonych uchwałą Nr 15/12-13 Senatu APS z dnia 16 stycznia 2013 r. 
13. Kandydaci, którzy brali udział w postępowaniu kwalifikacyjnym w latach poprzednich, lecz nie zostali przyjęci na studia lub ich nie podjęli, podlegają standardowej procedurze rekrutacyjnej. 
§ 2 
1. Rekrutację na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie prowadzą wydziałowe komisje rekrutacyjne powołane przez Dziekana każdego z Wydziałów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. 
2. Postępowanie kwalifikacyjne na studia doktoranckie przeprowadzi Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Studiów Doktoranckich powołana przez Dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych 
3. Nadzór oraz koordynację prac związanych z procesem rekrutacji na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie oraz trzeciego stopnia prowadzi Uczelniana Komisja Rekrutacyjna powołana przez Senat na wniosek Rektora. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna rozstrzyga spory dotyczące procedury rekrutacji oraz rozpatruje odwołania od decyzji o nieprzejęciu na studia wystawione przez wydziałowe komisje rekrutacyjne oraz Wydziałową Komisję Rekrutacyjną ds. Studiów Doktoranckich. 
4. Od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych, w tym Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów Doktoranckich, przysługuje odwołanie, w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji, do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. 
Postępowanie rekrutacyjne  
na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie 
§ 3 
1. Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów: 
1) zarejestrowanie się kandydata w systemie internetowej rejestracji kandydatów – IRK; 
2) postępowanie kwalifikacyjne; 
3) podjęcie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia; 
4) postępowanie odwoławcze. 
2. Warunkiem objęcia kandydata postępowaniem kwalifikacyjnym na dany kierunek jest: 
1) zarejestrowanie się kandydata w systemie IRK poprzez wprowadzenie pełnych danych wymaganych przez system IRK, na co składa się założenie konta w systemie oraz zapis na wybrany kierunek studiów; 
2) wniesienie opłaty rekrutacyjnej na indywidualny dla każdego kandydata numer rachunku bankowego wskazany w systemie IRK w wysokości zależnej od ilości zapisów w systemie IRK. Wysokość opłaty rekrutacyjnej ustala Rektor poprzez stosowne zarządzenie. 
3. Opłatę rekrutacyjną uznaje się za wniesioną w momencie jej odnotowania na koncie kandydata w systemie IRK. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej wyraża zgodę na przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego na dany kierunek studiów w danej turze rekrutacji dla wszystkich zarejestrowanych kandydatów. W takim przypadku potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej następuje poprzez złożenia dowodu jej dokonania wraz z kompletem dokumentów, składanym przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia. 
4. Kandydat ma prawo przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego na więcej niż jeden kierunek studiów. W takim przypadku wysokość opłaty rekrutacyjnej jest uzależniona od ilości zapisów w systemie IRK, zgodnie z zarządzeniem Rektora dotyczącym wysokości opłaty rekrutacyjnej. 
5. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów: 
1) przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego w przypadku egzaminów praktycznych oraz rozmów kwalifikacyjnych przewidzianych niniejszą uchwałą; 
2) przeliczenie rezultatów egzaminów praktycznych, rozmów kwalifikacyjnych, wyników ze świadectwa dojrzałości, matury międzynarodowej, matury europejskiej, matury zagranicznej oraz wyników ocen z dyplomów i średnich ocen ze studiów na punkty rekrutacyjne; 
3) opracowanie i ogłoszenie list rankingowych kandydatów; 
4) opracowanie i ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia; 
5) przyjęcie od kandydatów dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym na dany kierunek i rodzaj studiów; 
6) ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia. 
6. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się wyłącznie na kierunek, profil, formę i poziom kształcenia wskazane przez kandydata w systemie IRK. W przypadku rekrutacji na studia drugiego stopnia, kandydat wskazuje dodatkowo w systemie IRK specjalność, na którą chce się rekrutować. Kierunki, dla których należy w IRK wybrać specjalność na poziomie rekrutacji zostaną wskazane w zarządzeniu Rektora dotyczącym rekrutacji na dany rok akademicki. Zmiana kierunku, czy też formy studiów lub specjalności w ramach danego kierunku w trakcie postępowania rekrutacyjnego może nastąpić jedynie za zgodą przewodniczącego wydziałowej komisji rekrutacyjnej.  
7. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia jako laureat lub finalista olimpiad stopnia centralnego ma obowiązek złożenia dokumentów potwierdzających uprawnienia w tym zakresie do odpowiedniej dla danego kierunku studiów wydziałowej komisji rekrutacyjnej przed zakończeniem tury rekrutacji, w której kandydat chce wziąć udział. 
8. Osoby posiadające maturę zagraniczną lub dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą, podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu zgodnie z ogólnymi zasadami rekrutacji, przy czym świadectwa i dyplomy uzyskane za granicą muszą zostać uznane za równoważne z polskimi zgodnie z ogólnymi przepisami. 
9. W uzasadnionych przypadkach, przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej wyraża zgodę na występowanie w imieniu kandydata osoby posiadającej upoważnienie poświadczone notarialnie, z wyłączeniem występowania osoby posiadającej upoważnienie w trakcie egzaminów na studia.  
10. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej może wyrazić zgodę na złożenie dokumentów za kandydata przez osobę upoważnioną do tego pisemnie (bez konieczności poświadczenia notarialnego takiego upoważnienia). W takiej sytuacji wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez kandydata. 
11. Za organizację i przeprowadzenie egzaminów praktycznych oraz rozmów kwalifikacyjnych odpowiedzialne są przedmiotowe zespoły egzaminacyjne powoływane przez Dziekana Wydziału właściwego dla danego kierunku studiów. 
§4 
1. W Uczelni obowiązuje internetowy system rejestracji kandydatów – IRK. 
2. Procedura rekrutacyjna dla kandydatów na studia pierwszego stopnia, studia jednolite magisterskie, studia drugiego stopnia obejmuje: 
1) założenie przez kandydata osobistego konta rekrutacji w systemie IRK; 
2) wprowadzenie wymaganych przez system IRK danych osobowych; 
3) wprowadzenie do systemu IRK kolorowej fotografii kandydata w formie elektronicznej, która posłuży do wydania Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, zgodnej z wymaganiami jak do dowodów osobistych w formacie JPG o wymiarach 300 x 375 pikseli i maksymalnej wielkości 50 kilobajtów. Fotografie są akceptowane przez członków wydziałowych komisji rekrutacyjnych. Po akceptacji fotografii nie można zmienić; 
4) wybór kierunku (kierunków) studiów, ich profilu, formy oraz poziomu kształcenia, a w przypadku rekrutacji na studia drugiego stopnia również wybór specjalności, o ile jest to przewidziane w zarządzeniu Rektora dotyczącym rekrutacji na dany rok akademicki; 
5) wybór przedmiotów egzaminacyjnych oraz określenie ich poziomu lub przedmiotów maturalnych stanowiących podstawę kwalifikacji lub oceny końcowej ze studiów oraz średniej ocen z całego toku studiów (dot. rekrutacji na studia drugiego stopnia); 
6) dokonanie opłaty rekrutacyjnej na indywidualny dla każdego kandydata numer rachunku bankowego wskazany w systemie IRK; 
7) wprowadzenie wyników egzaminu maturalnego do systemu IRK w terminie trzech dni po ogłoszeniu wyników matur przez kandydatów, którzy w związku ze zdawanym egzaminem maturalnym nie wyrazili zgody na przekazanie wyników egzaminu maturalnego do systemu Krajowego Rejestru Matur; 
8) przystąpienie kandydata do postępowania egzaminacyjnego określonego w niniejszej Uchwale według harmonogramu ogłoszonego na indywidualnym koncie kandydata w IRK; 
9) utworzenie przez wydziałowe komisje rekrutacyjne, zgodnie z zasadami postępowania rekrutacyjnego, list rankingowych, które stanowić będą podstawę przyjęć na studia; 
10) sprawdzenie przez kandydata informacji na indywidualnym koncie kandydata dotyczących miejsca na listach kwalifikacyjnych, terminów postępowania kwalifikacyjnego oraz statusu kwalifikacji; 
11) złożenie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych na studia w terminie wyznaczonym przez wydziałową komisję rekrutacyjną i ogłoszonym w stosownym komunikacie dołączonym do decyzji na indywidualnym koncie kandydata w systemie IRK. 
3. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia składają: 
1) poświadczone za zgodność z oryginałem przez wydziałową komisję rekrutacyjną kserokopie świadectwa dojrzałości oraz wszystkich aneksów wystawionych do niego; 
2) poświadczone za zgodność z oryginałem przez wydziałową komisję rekrutacyjną kserokopie dyplomu ukończenia studiów (dyplom licencjacki lub równoważny) wraz z suplementem. Do czasu wydania dyplomu honorowane jest zaświadczenie wydane po obronie (dot. osób zakwalifikowanych na studia drugiego stopnia); 
3) zaświadczenie, w którym ujęta jest średnia ocen ze studiów, wystawione przez uczelnię, w której kandydat uzyskał dyplom uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia. Zaświadczenie nie jest konieczne jeżeli suplement do dyplomu zawiera, wyraźnie ujętą w formie liczbowej, średnią ocen z całego toku studiów (dot. osób zakwalifikowanych na studia drugiego stopnia); 
4) wydrukowane i własnoręcznie podpisane podanie o przyjęcie na studia, wygenerowane z systemu IRK, potwierdzone przez komisję rekrutacyjną; 
5) wydrukowane i własnoręcznie podpisane podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej – wydruk podania możliwy po wprowadzeniu przez kandydata fotografii do systemu IRK i po zaakceptowaniu go przez wydziałową komisję rekrutacyjną; 
6) dowód uiszczenia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką; 
7) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wydziałową komisję rekrutacyjną kserokopię dowodu osobistego lub paszportu (ewentualnie inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata na studia); 
8) 2 fotografie zgodne z wymaganiami jak do dowodu osobistego, podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL na odwrocie (zdjęcia powinny być identyczne ze zdjęciem do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej wgranym do systemu IRK); 
9) podpisaną w dwóch egzemplarzach umowę o warunkach odpłatności za studia (dot. studiów stacjonarnych i niestacjonarnych); 
10) podpisane oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej (dot. studiów stacjonarnych). 
4. Niezłożenie przez kandydata wyżej wymienionych dokumentów w terminie wyznaczonym przez komisję rekrutacyjną oznacza rezygnację kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego.
§ 5 
Zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia i jednolite mgr 
1. Do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie uprawnione są osoby posiadające świadectwo dojrzałości („nowa matura”, „stara matura”) lub „maturę międzynarodową” (dyplom International Baccalaureate) lub „maturę europejską” (dyplom European Baccalaureate) lub uznaną za równoważną z polskim świadectwem dojrzałości „maturę zagraniczną”. 
2. Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów następuje na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, które ma charakter konkursowy. Przyjmuje się kandydatów w liczbie odpowiadającej limitowi rekrutacyjnemu umniejszonemu o liczbę przyjętych na podstawie §1 ust. 12, wg kolejności na liście rankingowej utworzonej dla danego kierunku studiów, zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej uchwale. 
3. Dla kandydatów posiadających „nową maturę”:  
1) Uwzględnia się punkty procentowe z przedmiotów kwalifikacyjnych do APS, zdawanych przez kandydata w formie pisemnej. Kandydat w formie deklaracji wskazuje komisji rekrutacyjnej przedmioty, które powinny stać się podstawą kwalifikacji. 
2) Na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunki edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, pedagogika, pedagogika-profil praktyczny, pedagogika specjalna, praca socjalna-profil praktyczny, socjologia oraz na studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie na kierunek psychologia przedmioty kwalifikacyjne to dwa przedmioty obowiązkowe: język polski i język obcy oraz trzeci przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie. 
3) W rekrutacji na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oprócz wyników ze świadectwa dojrzałości na wynik rekrutacyjny składają się również punkty uzyskane w trakcie egzaminu praktycznego przeprowadzanego jako autoprezentacja kandydata połączona z prezentacją teczki jego prac. Zestaw prac przedstawiony do oceny powinien składać się z 10 rysunków z natury, wykonanych w dowolnej technice oraz do 10 prac malarskich lub graficznych lub fotograficznych lub filmowych – w zależności od zainteresowań kandydata. 
4) Wskaźnik przeliczeniowy dla wyników z egzaminu maturalnego z matematyki zdawanego na poziomie podstawowym wynosi: 1% = 2 punkty rekrutacyjne, zaś dla pozostałych przedmiotów: 1% = 1 punkt rekrutacyjny. Przedmioty maturalne w wymiarze rozszerzonym, będące podstawą postępowania kwalifikacyjnego, uzyskują dodatkowy wskaźnik przeliczeniowy. W takim przypadku wskaźnik dla matematyki wynosi: 1% = 4 punkty rekrutacyjne, zaś dla pozostałych przedmiotów: 1% = 2 punkty rekrutacyjne.  Przeliczenie wyniku z danego przedmiotu maturalnego na poziomie rozszerzonym następuje jedynie w sytuacji, kiedy liczba punktów rekrutacyjnych uzyskanych przez kandydata z tego przedmiotu (po uwzględnieniu dodatkowego przelicznika dla poziomu rozszerzonego)  jest wyższa niż liczba punktów rekrutacyjnych uzyskanych z tego samego przedmiotu maturalnego pisanego przez kandydata na poziomie podstawowym (czyli w przypadku gdy kandydat zdaje dany przedmiot zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym, wtedy brane są pod uwagę te wyniki, które dają kandydatowi z danego przedmiotu więcej punktów rekrutacyjnych). 
5) Wynik rekrutacyjny oblicza się według następującego algorytmu:
a) studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne - kierunek: pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna, socjologia; studia jednolite magisterskie - kierunek psychologia:  
- w przypadku zdawania egzaminu maturalnego z trzech przedmiotów na poziomie rozszerzonym: 
W = 2xR + 2xR + 2xR 
gdy trzecim przedmiotem zadeklarowanym w rekrutacji jest matematyka: 
W = 2xR + 2xR + 4xRm 
 
- w przypadku zdawania egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym oraz jednego na poziomie podstawowym: 
W = 2xR + 2xR + P   
gdy trzecim przedmiotem zadeklarowanym w rekrutacji jest matematyka: 
W = 2xR + 2xR + 2Pm 
W = 4xRm + 2xR + P 
- w przypadku zdawania egzaminu maturalnego z jednego na poziomie rozszerzonym oraz  dwóch przedmiotów na poziomie podstawowym:  
W = 2xR + P + P
gdy trzecim przedmiotem zadeklarowanym w rekrutacji jest matematyka: 
W = 2xR + 2Pm + P 
W = 4xRm + P + P 
- w przypadku zdawania egzaminu maturalnego z trzech przedmiotów na poziomie podstawowym: 
W = P + P + P          
gdy trzecim przedmiotem zadeklarowanym w rekrutacji jest matematyka: 
W = P + P + 2Pm 
gdzie:  
W – suma wyników z wymaganych przedmiotów (max 600 punktów lub 800 punktów jeżeli trzecim przedmiotem zadeklarowanym w rekrutacji jest matematyka),   
P – wynik części podstawowej (poziom podstawowy) ze świadectwa maturalnego  z przedmiotu z grupy wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym, 
Pm – wynik części podstawowej (poziom podstawowy) ze świadectwa maturalnego  z matematyki, 
R – wynik części rozszerzonej (poziom rozszerzony) ze świadectwa maturalnego  z przedmiotu z grupy wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym, 
Rm – wynik części rozszerzonej (poziom rozszerzony) ze świadectwa maturalnego  z matematyki. 
b) studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych: 
W = w + wa1 
gdzie:  
W – suma wyników z poszczególnych etapów rekrutacji (maksymalnie 1200 lub 1400 – jeżeli trzecim przedmiotem zadeklarowanym w rekrutacji jest matematyka punktów),  
w – suma wyników z wymaganych przedmiotów maturalnych zgodnie z podpunktem a), 
wa1 – liczba punktów (0 - 600) uzyskanych w ramach autoprezentacji kandydata i analizy teczki jego prac.  
4. Dla kandydatów posiadających „starą maturę”: 
1) Uwzględnia się oceny z egzaminów maturalnych pisemnych oraz ustnych. Kandydat w formie deklaracji wskazuje komisji rekrutacyjnej egzaminy, które powinny stać się podstawą kwalifikacji.
2) Wynik rekrutacyjny na studia stacjonarne i niestacjonarne stanowi sumę wyników z czterech egzaminów. Maksymalna liczba punktów uzyskanych przez kandydata wynosi 800 punktów rekrutacyjnych. 
3) Oceny ze świadectwa maturalnego transformuje się na punkty rekrutacyjne następująco: 
 
OCENA
Liczba punktów przeliczeniowych
Skala ocen (3-5)
(do 1991 roku)
Skala ocen (2-6)
(po 1991 roku)
6
-
200
5
200
180
4
160
150
3
80
100
2
-
60
4) W rekrutacji na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oprócz wyników ze świadectwa dojrzałości na wynik rekrutacyjny składają się również punkty uzyskane w trakcie egzaminu praktycznego przeprowadzanego jako autoprezentacja kandydata połączona z prezentacją teczki jego prac. Zestaw prac przedstawiony do oceny powinien składać się z 10 rysunków z natury, wykonanych w dowolnej technice oraz do 10 prac malarskich lub graficznych lub fotograficznych lub filmowych – w zależności od zainteresowań kandydata. 
5) Punkty rekrutacyjne na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oblicza się według następującego wzoru: 
W = w + wa1 
gdzie:  
W – suma wyników z poszczególnych etapów rekrutacji (maksymalnie 1400 punktów), 
w – suma wyników z ocen z egzaminów maturalnych przeliczonych zgodnie z podpunktem 2) i 3), 
wa1 – liczba punktów (0 - 600) uzyskanych w ramach autoprezentacji kandydata i analizy teczki jego prac 
5. Dla kandydatów posiadających „maturę międzynarodową” (dyplom International Baccalaureate): 
1) Wynik rekrutacyjny oblicza się analogicznie jak dla „nowej matury”, czyli według zasad opisanych ust. 3.  
2) Punkty egzaminu IB transformuje się na punkty rekrutacyjne następująco: 
 
Liczba punktów IB
Poziom
SL
HL
7
100
200
6
85
170
5
71
142
4
57
114
3
42
84
2
28
56
1
14
28
6. Dla kandydatów posiadających „maturę europejską” (dyplom European Baccalaureate): 
1) Wynik rekrutacyjny oblicza się analogicznie jak dla „nowej matury”, czyli według zasad opisanych w ust. 3. 
2) Punkty egzaminu EB transformuje się na punkty rekrutacyjne następująco: 
 
Liczba punktów EB 
Odpowiednik wyniku dla „nowej matury” 
9,00 – 10,00 
100%
8,00 – 8,95 
90%
7,00 – 7,95 
75%
6,00 – 6,95 
60%
5,00 – 5,95 
45%
4,00 – 4,95 
30%
3) Dodatkowy przelicznik, tak jak dla „nowej matury” na poziomie rozszerzonym, uzyskuje się dla przedmiotów zdawanych na „maturze europejskiej” (EB) na poziomach zaawansowanym (dla języków obcych poziom dwujęzyczny) oraz rozszerzonym, czyli takich których liczba godzin w tygodniu w trakcie nauki wynosiła: 
 
Przedmiot
Liczba godzin
Poziom
język polski (ojczysty)
4+3
Rozszerzony
języki obce
3+3
Dwujęzyczny
3 przez 7 lat
Rozszerzony
4 przez 5 lat
Rozszerzony
Pozostałe przedmioty
5+5
Zaawansowany
od 4 do 5
Rozszerzony
7. Dla kandydatów posiadających „maturę zagraniczną”: 
1) Uwzględnia się ogólny wynik uzyskany w ramach „matury zagranicznej”. 
2) Wynik rekrutacyjny na studia stacjonarne i niestacjonarne stanowi ogólny wynik uzyskany w ramach „matury zagranicznej” przetransformowany do skali 800 punktowej, tak aby maksymalna liczba punktów uzyskanych przez kandydata z ogólnego wyniku z „matury zagranicznej” wynosiła 800 punktów rekrutacyjnych. 
3) W rekrutacji na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oprócz wyników z „matury zagranicznej” na wynik rekrutacyjny składają się również punkty uzyskane w trakcie egzaminu praktycznego przeprowadzanego jako autoprezentacja kandydata połączona z prezentacją teczki jego prac. Zestaw prac przedstawiony do oceny powinien składać się z 10 rysunków z natury, wykonanych w dowolnej technice oraz do 10 prac malarskich lub graficznych lub fotograficznych lub filmowych – w zależności od zainteresowań kandydata. 
4) Punkty rekrutacyjne na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oblicza się według następującego wzoru: 
W = w + wa1 
gdzie:  
W – suma wyników z poszczególnych etapów rekrutacji (maksymalnie 1400 punktów),  w – suma wyników z ocen z „matury zagranicznej” (maksymalnie 800 punktów), 
wa1 – liczba punktów (0 - 600) uzyskanych w ramach autoprezentacji kandydata i analizy teczki jego prac 
8. Osoby posiadające dyplom „matury międzynarodowej” lub „matury europejskiej” są obowiązane przedłożyć wyżej wymieniony dokument w oryginale oraz jego tłumaczenie na język polski w terminie wyznaczonym indywidualnie przez Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Dlatego też posiadacze wyżej wymienionych dokumentów powinni zgłosić się do przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej właściwej dla danego kierunku studiów przed zakończeniem danej tury zapisów na dany kierunek studiów w systemie IRK. 
9. Osoby posiadające „maturę zagraniczną” są obowiązane do przedłożenia potwierdzenia legalizacji ww. dokumentu do obrotu na terytorium RP (w tym appostille) oraz zaświadczenie stwierdzające równoważność posiadanej „matury zagranicznej” za równoważną polskiemu świadectwu dojrzałości (jeżeli uznanie równoważności nie odbywa się na podstawie odrębnych przepisów). W przypadku zakwalifikowania do przyjęcia na studia należy złożyć również tłumaczenie przysięgłe „matury zagranicznej” na język polski.
§ 6
Zasady rekrutacji na studia drugiego stopnia 
1. Do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia uprawnione są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równoważny) oraz spełniające odpowiednio dla każdego kierunku studiów następujące warunki wskazane w ust. 2-9. 2. Kandydaci rekrutujący się na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunek pedagogika powinni spełniać następujące warunki dotyczące ukończonych studiów pierwszego stopnia (lub równoważnych): 
 
Nazwa studiów 
Warunki rejestracji – informacje dotyczące dyplomu licencjata 
Studia na kierunku pedagogika ze specjalnością nauczycielską 
- Pedagogika przedszkolna 
- Pedagogika wczesnoszkolna 
- Pedagogika szkolna i pedagogika zdolności 
- Pedagogika przedszkolna z metodyką nauczania języka obcego nowożytnego
- Wczesnoszkolna pedagogika zrównoważonego rozwoju z wychowaniem ekologiczny
Każdy legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna w zakresie specjalności z przygotowaniem pedagogicznym (uprawniającym do pracy w placówce edukacyjnej na stanowisku nauczyciela) 
Studia na kierunku pedagogika bez specjalności nauczycielskiej 
- Andragogika i doradztwo personalne 
- Opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczne 
- Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi 
- Zarządzanie w oświacie 
- Pedagogika kultury z animacją teatru dzieci i młodzieży 
- Edukacja zdalna i grafika komputerowa - Edukacja muzealna 
kandydaci legitymizujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunkach, na których osiągnęli efekty kształcenia w obszarach kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i społecznych
3. Kandydaci rekrutujący się na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunek pedagogika specjalna powinni spełniać następujące warunki dotyczące ukończonych studiów pierwszego stopnia (lub równoważnych): 
 
Nazwa studiów
Warunki rejestracji - informacje dotyczące dyplomu licencjata 
Studia na kierunku pedagogika specjalna ze specjalnością (kontynuacja kierunku i specjalności) 
 Logopedia
kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunkach pedagogika lub pedagogika specjalna lub innym kierunku w zakresie specjalności: logopedia 
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem 
kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunkach pedagogika lub pedagogika specjalna w zakresie specjalności: pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie lub oligofrenopedagogika lub edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 
Studia na kierunku pedagogika specjalna ze specjalnością nauczycielską (kwalifikacyjne) 
- Surdopedagogika z terapią pedagogiczną 
- Edukacja integracyjna i włączająca 
- Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 
- Terapia pedagogiczna 
- Rehabilitacja wzroku osób słabowidzącyc
kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na różnych kierunkach w zakresie specjalności z przygotowaniem pedagogicznym (uprawniającym do pracy w szkole na stanowisku nauczyciela) - absolwent nabywa kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole specjalnej (zgodnie ze zrealizowaną specjalnością
Studia na kierunku pedagogika specjalna bez specjalności nauczycielskiej 
- Rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością
- Rehabilitacja społecznozawodowa - Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną (kwalifikacja) 
kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunkach, na których osiągnęli efekty kształcenia w obszarach kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i społecznych 
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną (kontynuacja) 
 
kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunkach pedagogika lub pedagogika specjalna lub kierunkach pokrewnych w zakresie specjalności resocjalizacja
4. Kandydaci rekrutujący się na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia na kierunek interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością powinni legitymować się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia (lub równoważnym) na kierunkach, na których osiąga się efekty kształcenia w obszarach kształcenia w zakresie nauk społecznych lub nauk humanistycznych lub nauk medycznych lub nauk o sztuce lub nauk technicznych. 
5. Kandydaci rekrutujący się na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych powinni spełniać następujące warunki dotyczące ukończonych studiów pierwszego stopnia (lub równoważnych): 
 
Nazwa studiów
Warunki rejestracji – informacje dotyczące dyplomu licencjata 
Studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych bez specjalności nauczycielskiej 
Arteterapia  
Specjalność artystyczna
kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunkach artystycznych lub pokrewnych 

6. Kandydaci rekrutujący się na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunek socjologia powinni spełniać następujące warunki dotyczące ukończonych studiów pierwszego stopnia (lub równoważnych): 

Nazwa studiów  Warunki rejestracji – informacje dotyczące dyplomu licencjata
Studia na kierunku socjologia 
- Socjologia mediów
- Socjologia polityki i problemów społecznych
kandydaci legitymujący się dyplomem licencjata studiów pierwszego stopnia – po każdym kierunku

7. Kandydaci rekrutujący się na studia niestacjonarne drugiego stopnia na kierunek pedagogika powinni spełniać następujące warunki dotyczące ukończonych studiów pierwszego stopnia (lub równoważnych): 

Nazwa studiów  Warunki rejestracji – informacje dotyczące dyplomu licencjata 
Studia na kierunku pedagogika specjalna ze specjalnością (kontynuacja kierunku i specjalności) 
Logopedia  kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunkach pedagogika lub pedagogika specjalna lub innym kierunku w zakresie specjalności: logopedia 
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem  kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunkach pedagogika lub pedagogika specjalna w zakresie specjalności: pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie lub oligofrenopedagogika lub edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 
Studia na kierunku pedagogika specjalna ze specjalnością nauczycielską (kwalifikacyjne) 
- Surdopedagogika z terapią pedagogiczną
- Edukacja integracyjna i włączająca
- Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
- Terapia pedagogiczna
- Rehabilitacja wzroku osób słabowidzących 
kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na różnych kierunkach w zakresie specjalności z przygotowaniem pedagogicznym (uprawniającym do pracy w szkole na stanowisku nauczyciela) - absolwent nabywa kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole specjalnej (zgodnie ze zrealizowaną specjalnością)
Studia na kierunku pedagogika specjalna bez specjalności nauczycielskiej 
- Rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością
- Rehabilitacja społecznozawodowa
- Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną (kwalifikacja) 
kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunkach, na których osiągnęli efekty kształcenia w obszarach kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i społecznych 
- Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną (kontynuacja) kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunkach pedagogika lub pedagogika specjalna lub kierunkach pokrewnych w zakresie specjalności resocjalizacja 

4. Kandydaci rekrutujący się na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia na kierunek interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością powinni legitymować się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia (lub równoważnym) na kierunkach, na których osiąga się efekty kształcenia w obszarach kształcenia w zakresie nauk społecznych lub nauk humanistycznych lub nauk medycznych lub nauk o sztuce lub nauk technicznych.
5. Kandydaci rekrutujący się na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych powinni spełniać następujące warunki dotyczące ukończonych studiów pierwszego stopnia (lub równoważnych): 
Nazwa studiów Warunki rejestracji – informacje dotyczące dyplomu licencjata 
Studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych bez specjalności nauczycielskiej 
- Arteterapia
-Specjalność artystyczna
kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunkach artystycznych lub pokrewnych 
6. Kandydaci rekrutujący się na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunek socjologia powinni spełniać następujące warunki dotyczące ukończonych studiów pierwszego stopnia (lub równoważnych): 
Nazwa studiów Warunki rejestracji - informacje dotyczące dyplomu licencjata
Studia na kierunku socjologia
- Socjologia mediów
- Socjologia polityki i problemów społecznych 
kandydaci legitymujący się dyplomem licencjata studiów pierwszego stopnia – po każdym kierunku 
7. Kandydaci rekrutujący się na studia niestacjonarne drugiego stopnia na kierunek pedagogika powinni spełniać następujące warunki dotyczące ukończonych studiów pierwszego stopnia (lub równoważnych):
Nazwa studiów Warunki rejestracji - informacje dotyczące dyplomu licencjata
Studia na kierunku pedagogika ze specjalnością nauczycielską
- Pedagogika przedszkolna
- Pedagogika wczesnoszkolna
- Pedagogika korekcyjna
- Pedagogika przedszkolna z metodyką nauczania języka obcego nowożytnego
- Wczesnoszkolna pedagogika zrównoważonego rozwoju z wychowaniem ekologicznym 
kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna w zakresie specjalności z przygotowaniem pedagogicznym (uprawniającym do pracy w placówce edukacyjnej na stanowisku nauczyciela)
Studia na kierunku pedagogika bez specjalności nauczycielskiej
- Andragogika i doradztwo personalne
- Opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczne
- Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
- Zarządzanie w oświacie
- Pedagogika kultury z animacją teatru dzieci i młodzieży
- Edukacja muzealna 
kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunkach, na których osiągnęli efekty kształcenia w obszarach kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i społecznych 
8. Kandydaci rekrutujący się na studia niestacjonarne drugiego stopnia na kierunek pedagogika specjalna powinni spełniać następujące warunki dotyczące ukończonych studiów pierwszego stopnia (lub równoważnych): 
Nazwa studiów  Warunki rejestracji – informacje dotyczące dyplomu licencjata 
Studia na kierunku pedagogika specjalna ze specjalnością (kontynuacja kierunku i specjalności) 
- Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem
kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunkach pedagogika lub pedagogika 
- Logopedia
 kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunkach pedagogika lub pedagogika specjalna lub innym kierunku w zakresie specjalności: logopedia 
Studia na kierunku pedagogika specjalna ze specjalnością nauczycielską (kwalifikacyjne) 
- Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
- Surdopedagogika z terapią pedagogiczną
- Edukacja integracyjna i włączająca
- Terapia pedagogiczna
- Pedagogika terapeutycznolecznicza 
kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na różnych kierunkach w zakresie specjalności z przygotowaniem pedagogicznym (uprawniającym do pracy w szkole na stanowisku nauczyciela) - absolwent nabywa kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole specjalnej (zgodnie ze zrealizowaną specjalnością
Studia na kierunku pedagogika specjalna bez specjalności nauczycielskiej 
- Rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością
- Profilaktyka społeczną z resocjalizacją sądową
- Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną (kwalifikacja)
- Rehabilitacja społecznozawodowa 
kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunkach, na których osiągnęli efekty kształcenia w obszarach kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i społecznych
- Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną (kontynuacja) 
kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunkach pedagogika lub pedagogika specjalna lub kierunkach pokrewnych w zakresie specjalności resocjalizacja 
9. Kandydaci rekrutujący się na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunek socjologia powinni spełniać następujące warunki dotyczące ukończonych studiów pierwszego stopnia (lub równoważnych): 
Nazwa studiów Warunki rejestracji – informacje dotyczące dyplomu licencjata 
Studia na kierunku socjologia 
- Socjologia mediów  
- Socjologia polityki i problemów społecznych 
kandydaci legitymujący się dyplomem licencjata studiów pierwszego stopnia – po każdym kierunku 
10. Wynik rekrutacyjny w rekrutacji na studia stacjonarne na kierunki: interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością, pedagogika, pedagogika specjalna (z wyłączeniem specjalności logopedia) oraz socjologia wylicza się na podstawie oceny końcowej ze studiów pierwszego stopnia oraz średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia. Miejsce na  liście  rankingowej  jest  wyznaczane,  zgodnie  z  następującym algorytmem:
W = 0,3 x wd + 0,7 x wśr  
gdzie:  
W – suma wyników (max 5 punktów),  
wd – ocena  końcowa ukończenia studiów pierwszego stopnia,
wśr – średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.
11. Wynik rekrutacyjny w rekrutacji na studia stacjonarne na kierunek pedagogika specjalna specjalność logopedia wylicza się na podstawie oceny końcowej ze studiów pierwszego stopnia, średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia oraz punktów uzyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Zakres merytoryczny rozmowy określa kierownik danej specjalności, a zostaje on opublikowany w zarządzeniu Rektora dotyczącym rekrutacji na rok akademicki 2017/2018. Miejsce na  liście  rankingowej  jest  wyznaczane,  zgodnie  z  następującym algorytmem:
W = 0,3 x wd + 0,7 x wśr + wk  
gdzie:  
W – suma wyników (max 10 punktów),  
wd – ocena  końcowa ukończenia studiów pierwszego stopnia,
wśr – średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia,
wk – liczba punktów (0 - 5) uzyskanych w ramach rozmowy kwalifikacyjnej.
12. Wynik rekrutacyjny w rekrutacji na studia niestacjonarne na kierunki: interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością,  pedagogika, pedagogika specjalna oraz socjologia wylicza się na podstawie oceny końcowej ze studiów pierwszego stopnia oraz średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia. Miejsce na  liście  rankingowej  jest  wyznaczane,  zgodnie  z  następującym algorytmem:
W = 0,3 x wd + 0,7 x wśr  
gdzie:  
W – suma wyników (max 5 punktów),  
wd – ocena  końcowa ukończenia studiów pierwszego stopnia,
wśr – średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.
13. Wynik rekrutacyjny w rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych wylicza się na podstawie oceny końcowej ze studiów pierwszego stopnia, średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia oraz punktów uzyskanych w trakcie autoprezentacji kandydata połączonej z analizą teczki jego prac. Zestaw prac przedstawiony do oceny powinien składać się z 10 rysunków z natury, wykonanych w dowolnej technice oraz do 10 prac malarskich lub graficznych lub fotograficznych lub filmowych – w zależności od zainteresowań kandydata. Miejsce na  liście  rankingowej  jest  wyznaczane,  zgodnie  z  następującym algorytmem:
W = 0,3 x wd + 0,7 x wśr + wa2  
gdzie:  
W – suma wyników (max 10 punktów),  
wd – ocena  końcowa ukończenia studiów pierwszego stopnia,
wśr – średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia,
wa2 – liczba punktów (0 - 5) uzyskanych w ramach autoprezentacji kandydata i analizy teczki jego prac.
14. Jeżeli dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (lub równoważny) został uzyskany za granicą, wtedy osoby posiadające taki dyplom są obowiązane do przedłożenia potwierdzenia legalizacji ww. dyplomu do obrotu na terytorium RP (w tym appostille) oraz zaświadczenie stwierdzające równoważność posiadanego dyplomu z polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz o spełnianiu kryteriów, o których jest mowa w ust. 2-9. W przypadku zakwalifikowania do przyjęcia na studia należy złożyć również tłumaczenie przysięgłe dyplomu ukończenie studiów pierwszego stopnia (lub równoważnego) na język polski. 
 § 7
Rekrutacja cudzoziemców
1. Cudzoziemcy mogą podejmować w APS studia stacjonarne i niestacjonarne bądź na zasadach obowiązujących obywateli polskich, bądź jako stypendyści strony polskiej, bądź na zasadach odpłatności (w tym też jako stypendyści strony wysyłającej, gdzie strona wysyłająca reguluje wszystkie koszty związane ze studiowaniem cudzoziemca w APS). Kryteria umożliwiające podejmowanie studiów na ww. zasadach są określone w odrębnych przepisach, nadrzędnych w stosunku do wewnętrznych uregulowań Akademii.
2. Cudzoziemcy mogą podjąć studia w Akademii jeżeli:
1) posiadają wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia;
3) posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.
3. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w Akademii w języku polskim, jeżeli:
1) ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub
2) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
4. Cudzoziemcy zakwalifikowani do przyjęcia na studia, oprócz dokumentów, o których jest mowa w §4 ust.3, §5 ust. 8-9 oraz §6 ust. 14, składają dodatkowo:
1) potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wydziałową komisję rekrutacyjną kserokopię dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku i formie kształcenia;
3) dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, o którym mowa w ust. 3;
4) potwierdzenie posiadania polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo kserokopię Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, albo deklarację przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.
5. W stosunku do cudzoziemców legitymujących się polskim świadectwem dojrzałości lub dyplomem ukończenia studiów wyższych polskiej uczelni, obowiązuje standardowa procedura rekrutacyjna.
§8
Rekrutacja na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się
1. Do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się uprawnione są osoby posiadające świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego. Wymóg pięcioletniego doświadczenia zawodowego nie dotyczy absolwentów kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych.
2. Do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się uprawnione są osoby posiadające tytuł zawodowy licencjata lub równoważny i co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia.
3. Do ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się uprawnione są osoby posiadające tytuł zawodowy magistra lub równoważny i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich.
4. Przyjęcia na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się odbywają się na podstawie postępowania kwalifikacyjnego. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy.
5. Kandydaci na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie są rangowani na podstawie wyników uzyskanych w trakcie procedury uznawania efektów uczenia się. Punkty ECTS uzyskane przez kandydatów w trakcie ww. procedury są przeliczane na punkty rekrutacyjne w stosunku 1:1, czyli 1 punkt ECTS = 1 punkt rekrutacyjny.  
6. Na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia minimalna ilość punktów możliwych do zdobycia niezbędna do zakwalifikowania do przyjęcia na studia wynosi 30 punktów rekrutacyjnych, zaś maksymalna liczba punktów rekrutacyjnych możliwych do zdobycia wynosi 90. Ustala się następujące progi przyjęcia na poszczególne semestry studiów: 
Semestr studiów pierwszego stopnia Liczba punktów rekrutacyjnych 
2 30 – 59 
3 60 – 89 
4 90
7. Na stacjonarne i niestacjonarne studia jednolite magisterskie minimalna ilość punktów możliwych do zdobycia niezbędna do zakwalifikowania do przyjęcia na studia wynosi 30 punktów rekrutacyjnych, zaś maksymalna liczba punktów rekrutacyjnych możliwych do zdobycia wynosi 150. Ustala się następujące progi przyjęcia na poszczególne semestry studiów:
Semestr studiów jednolitych magisterskich Liczba punktów rekrutacyjnych
2 30 – 59 
3 60 – 89 
4 90 – 119 
5 120 – 149 
6 150
8. Na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia minimalna ilość punktów możliwych do zdobycia niezbędna do zakwalifikowania do przyjęcia na studia wynosi 30 punktów rekrutacyjnych, zaś maksymalna liczba punktów rekrutacyjnych możliwych do zdobycia wynosi 60. Ustala się następujące progi przyjęcia na poszczególne semestry studiów: 
Semestr studiów drugiego stopnia Liczba punktów rekrutacyjnych
2 30 – 59 
3 60
9. W przypadku, gdy liczba kandydatów zakwalifikowanych  na dany kierunek studiów w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się przekroczy wyznaczony limit miejsc, wtedy dodatkowym kryterium rangowania kandydatów, decydującym o przyjęciu na dany kierunek, formę i poziom studiów będą odpowiednio wyniki:  
1) w rekrutacji na studia pierwszego stopnia miejsce na liście rankingowej jest wyznaczane zgodnie z algorytmem: 
W = wp + 0,1 x wr
gdzie:
W – suma wyników (max 170 punktów),
wp – liczba punktów rekrutacyjnych uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się;
wr – liczba punktów rekrutacyjnych uzyskanych przez kandydata  na podstawie wyników ze świadectwa dojrzałości, przeliczana w sposób przewidziany niniejszą uchwałą dla rekrutacji na dany kierunek studiów pierwszego stopnia.
2) w rekrutacji na studia jednolite studia magisterskie miejsce na liście rankingowej jest wyznaczane zgodnie z algorytmem:
W = wp + 0,1 x wr
gdzie: W – suma wyników (max 230 punktów),
wp – liczba punktów rekrutacyjnych uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się;
wr – liczba punktów rekrutacyjnych uzyskanych przez kandydata  na podstawie wyników ze świadectwa dojrzałości, przeliczana w sposób przewidziany niniejszą uchwałą dla rekrutacji na dany kierunek studiów jednolitych magisterskich.
3) w rekrutacji na studia drugiego stopnia miejsce na liście rankingowej jest wyznaczane zgodnie z algorytmem:
W = wp + 10 x wr
gdzie:
W – suma wyników (max 110 punktów),
wp – liczba punktów rekrutacyjnych uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się;
wr – liczba punktów rekrutacyjnych uzyskanych przez kandydata  na podstawie wyników z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (lub równoważnego), przeliczana w sposób przewidziany niniejszą uchwałą dla rekrutacji na dany kierunek studiów drugiego stopnia. Postępowanie rekrutacyjne na studia trzeciego stopnia 
§ 9 
1. Do ubiegania się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia uprawnione są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów jednolitych magisterskich lub studiów drugiego stopnia oraz posiadające tytuł zawodowy magistra lub równorzędny oraz predyspozycje do pracy naukowej. 2. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy.  
3. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje: czynności administracyjne związane ze stwierdzeniem kompletności dokumentów dostarczonych przez kandydatów, ocenę dokumentacji i stworzenie listy rankingowej w oparciu o uzyskany wynik ostateczny, ustalenie listy osób przyjętych i nieprzyjętych na studia doktoranckie na podstawie wyniku ostatecznego z uwzględnieniem limitu miejsc.
4. O miejscu kandydata na liście rankingowej decyduje wynik ostateczny wyrażony na skali od 0 do 25 punktów.
5. Wynik ostateczny stanowi sumę:
1) oceny wpisanej na dyplomie ukończenia studiów, przy czym ocenie dostateczny (3,0) przypisuje się 2 punkty, ocenie dobry (4,0) – 6 punktów, ocenie bardzo dobry (5,0) - 10 punktów; jeżeli na dyplomie zostały wpisane oceny dostateczny plus (3,5) bądź dobry plus (4,5), to przypisuje się im odpowiednio 4 i 8 punktów, 
2) oceny życiorysu naukowego, osiągnięć naukowych, artystycznych i pedagogicznych oraz opisu zamierzeń badawczych, wyrażonej na skali od 0 do 10 punktów,  
3) oceny dodatkowych kwalifikacji, wyrażonej na skali od 0 do 5 punktów.
6. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są jawne. Lista osób przyjętych na studia doktoranckie jest podawana do publicznej wiadomości do dnia 15 września poprzedzającego rok akademicki, którego rekrutacja dotyczy poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
7. W przypadku, gdy na ostatnim miejscu w ramach przyjętego limitu przyjęć będzie więcej niż jeden kandydat z taką samą liczbą punktów kwalifikacyjnych, wówczas nie przyjmuje się na studia wszystkich osób, których owa sytuacja dotyczy, a limit przyjęć zostaje zmniejszony o jeden. 8. W przypadku niewyczerpania limitu miejsc w terminie, o którym mowa w ust. 5, przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej ds. studiów doktoranckich może przedłużyć trwanie postępowania kwalifikacyjnego do 30 września. 
§ 10 
1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie składa następujące dokumenty:
1) wypełniony formularz aplikacji na studia doktoranckie,
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną ds. Studiów Doktoranckich kserokopię dyplomu magisterskiego lub równorzędnego, przy czym osoby kończące studia drugiego stopnia bądź jednolite studia magisterskie w tym samym roku, w którym ubiegają się o przyjęcie na studia doktoranckie, mogą przedłożyć zaświadczenie o ukończeniu studiów wraz z informacją o ocenie, z którą zostanie wystawiony dyplom ukończenia studiów,
3) deklarację Opiekuna Naukowego o gotowości sprawowania opieki nad doktorantem  oraz wykaz dorobku naukowego Opiekuna opublikowanego w ciągu ostatnich pięciu lat (zgodnie Art. 201, ust. 3. Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dz.U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.),
4) życiorys naukowy wraz z opisem zamierzeń badawczych,
5) poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną ds. Studiów Doktoranckich kserokopie materiałów potwierdzających osiągnięcia naukowe, artystyczne i pedagogiczne, np. w formie publikacji, wydruku pracy magisterskiej, itp.,  
6) poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną ds. Studiów Doktoranckich kserokopie zaświadczeń potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,
7) 2 fotografie (1szt. w rozmiarze 35x45mm, 1 szt. w rozmiarze 45x65mm),
8) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną ds. Studiów Doktoranckich kserokopię dowodu osobistego,
9) podanie o wystawienie elektronicznej legitymacji doktoranta (ELD),
10) plik ze zdjęciem do ELD na nośniku.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, przyjmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Studiów Doktoranckich w terminie określonym przez Przewodniczącego wydziałowej komisji rekrutacyjnej ds. studiów doktoranckich. 
Postanowienia końcowe 
§ 11 
1. Rejestracja kandydatów na studia na studia pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie odbywa się w systemie elektronicznym IRK.  
2. Szczegółowy tryb rejestracji na studia (pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite magisterskie) oraz na studia doktoranckie określa odpowiednio regulamin rekrutacji i regulamin rekrutacji na studia doktoranckie, przyjmowane przez Senat odrębną uchwałą, a szczegółowy terminarz rekrutacji określają odpowiednio Przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów Doktoranckich. 
§ 12 
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Komentarze (0)