Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego rekrutacja 2016 - Zasady rekrutacji na SGGW 2016/17

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2017.

Uchwała Nr 46 - 2015/2016 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w SGGW w roku akademickim 2017/2018
Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą oraz § 60 pkt 14) i § 102 ust. 7 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  w Warszawie, na wnioski rad wydziałów, Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie postanawia,  co następuje: 
 
I. Postanowienia ogólne 
§ 1
1. Uchwała dotyczy warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia prowadzonych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
2. Przyjęcie na studia w wyniku potwierdzania efektów uczenia się regulują odrębne przepisy. 
§ 2
Rekrutacja na studia prowadzona jest na kierunki i formy studiów z wykorzystaniem internetowej aplikacji pod nazwą System Obsługi Kandydatów (SOK). Uruchomienie kierunku uzależnione jest od zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rektor na wniosek Dziekana. W przypadku niewystarczającej liczby kandydatów zarejestrowanych na dany kierunek, komisje rekrutacyjne będą proponowały tym kandydatom przyjęcie  na inny kierunek studiów prowadzony w tej samej formie, na którym pozostały wolne miejsca.  
§ 3 
1. Rekrutacja na studia rozpoczyna się wraz z udostępnieniem aplikacji, o której mowa w § 2 do rejestracji kandydatów na studia: a. z dniem 01 czerwca 2017r. dla kierunków, dla których początek kształcenia przypada w semestrze zimowym w roku akademickim 2017/2018,  b. z dniem 20 grudnia 2017r. dla kierunków studiów drugiego stopnia, dla których początek kształcenia przypada w semestrze letnim w roku akademickim 2017/2018.  
2. Zakończenie rekrutacji na studia następuje w terminie nie krótszym niż 4 dni przed rozpoczęciem semestru,  na który rekrutacja jest prowadzona, a którego datę określa Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego, a w przypadku studiów niestacjonarnych – w terminie nie krótszym niż 4 dni od daty rozpoczęcia zajęć określonej przez wydziały zgodnie z ww. zarządzeniem.
3. Terminy przeprowadzania rejestracji kandydatów podawane są w harmonogramie rekrutacji, który ustalany jest odrębnie dla rekrutacji na semestr zimowy i semestr letni. Harmonogram rekrutacji podawany jest do wiadomości kandydatów co najmniej 1 miesiąc przed rozpoczęciem rekrutacji. 
II. Organy prowadzące postępowanie rekrutacyjne 
§ 4
1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzą komisje rekrutacyjne jednostek rekrutujących (Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne - WKR). Nadzór nad postępowaniem rekrutacyjnym sprawuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, zwana dalej UKR.
2. Członków Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych powołuje rada jednostki rekrutującej na wniosek jej kierownika  w terminie do dnia 30 maja 2017r.
3. Członków UKR powołuje Senat SGGW na wniosek Rektora w terminie do dnia 30 maja 2017r.
4. Obsługę administracyjną postępowania rekrutacyjnego zapewnia Biuro Spraw Studenckich, Centrum Informatyczne  i dziekanaty jednostek rekrutujących. 
§ 5
1. Decyzje Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych oraz UKR zapadają zwykłą większością głosów.  W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. 2 z 8 
2. Posiedzenia Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych oraz UKR są protokołowane a protokoły są podpisywane przez przewodniczącego i członków komisji. 
§ 6
1. Do zadań Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnej (WKR) należy: 
1) przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie jego wyników,
2) organizowanie i przeprowadzanie dodatkowych egzaminów wstępnych sprawdzających wiedzę lub umiejętności niesprawdzanych w trybie egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości (dot. kierunku architektura krajobrazu); warunki przeprowadzania egzaminu powinny uwzględniać potrzeby kandydatów  na studia będących osobami niepełnosprawnymi,
3) zatwierdzanie, organizacja oraz nadzór nad przeprowadzeniem testów kompetencyjnych/sprawdzianów  dla kandydatów na studia II stopnia, zawiadamianie o terminie i miejscu ich przeprowadzania; warunki przeprowadzania testów kompetencyjnych/sprawdzianów powinny uwzględniać potrzeby kandydatów  na studia będących osobami niepełnosprawnymi,
4) przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych, weryfikacja zgodności osiągniętych przez kandydata efektów kształcenia na studiach I stopnia z efektami oczekiwanymi od kandydatów na studia II stopnia, określanie ich zbieżności i wyznaczanie ewentualnych przedmiotów do realizacji w celu uzupełnienia braków kompetencyjnych,  
5) podejmowanie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata na studia, przygotowanie pisemnych decyzji WKR oraz pisemne zawiadomienie kandydatów o podjętej decyzji,
6) rozpatrywanie skarg oraz opiniowanie odwołań składanych przez kandydatów w związku z postępowaniem rekrutacyjnym,
7) sporządzanie protokołu z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego wraz z listą rankingową dla poszczególnych kierunków, form i poziomów studiów, przekazanie jednego egzemplarza protokołu do UKR,
8) sporządzenie listy osób przyjętych na studia. 
§ 7 
1. Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy:
1) koordynacja prac komisji rekrutacyjnych, nadzór nad pracą komisji rekrutacyjnych, przyjmowanie protokołów z wyników postępowania kwalifikacyjnego w celu stwierdzenia prawidłowości jego przebiegu,
2) rozpatrywanie odwołań od decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych,
3) nadzór nad działalnością Systemu Obsługi Kandydatów (SOK). 
III. Zasady kwalifikacji 
Studia I stopnia i jednolite studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne)
§ 8
1. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie będą wyniki uzyskane  na egzaminie maturalnym albo wyniki uzyskane na egzaminie dojrzałości z przedmiotów wskazanych  w załącznikach nr 1 i nr 2.  
2. Wyniki kandydata, o których mowa w ust. 1 będą przeliczane na punkty SGGW według zasad określonych  w § 9 – 14. 
§ 9 
Kandydaci posiadający dyplom IB wydany przez International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie będą przyjmowani na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie z przedmiotów wymaganych w kwalifikacji na dany kierunek studiów (załączniki nr 1 i 2). Otrzymany na świadectwie wynik będzie przeliczany wg następujących zasad: 
IB Poziom SL Odpowiednik matury – poziom podstawowy Punkty SGGW 
7 100% 70
6 90% 63
5 75% 52.5
4 60% 42
3 45% 31.5
2 30% 21
IB Poziom HL Odpowiednik matury - poziom podstawowy Punkty SGGW
7 100% 100
6 90% 90
5 75% 75
4 60% 60
3 45% 45
2 30% 30
§ 10
Dla kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny (wyniki wyrażone w procentach na świadectwie dojrzałości)  - w kwalifikacji będą uwzględniane wyniki egzaminów maturalnych pisemnych i przeliczane na punkty SGGW  w zależności od roku uzyskania świadectwa dojrzałości według następujących zasad: 
Matura / Aneks z lat 2002 i z 2005-2007: Punkty SGGW= poziom podstawowy x 0,4 + poziom rozszerzony x 0,6 
Matura / Aneks z lat 2008 - 2017: Punkty SGGW = poziom podstawowy x 0,7 Punkty SGGW = poziom rozszerzony x 1,0 
§ 11
Dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych wyniki egzaminów z przedmiotów nauczanych w języku obcym będącym drugim językiem nauczania, będą przeliczane na punkty SGGW i uwzględniane w kwalifikacji wg zasad podanych w § 10. 
§ 12
1. Dla kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości (wyniki wyrażone w skali ocen 2-5 lub 1-6 na świadectwie dojrzałości) - oceny tradycyjne z egzaminu dojrzałości  (części pisemnej i/lub ustnej) będą przeliczane na punkty SGGW wg następujących zasad: 
2. Dla kandydatów ze świadectwem dojrzałości i zaświadczeniem wydanym przez okręgową komisję egzaminacyjną  o wynikach egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów, do których kandydat przystąpił, w kwalifikacji będą uwzględniane wyniki tych egzaminów przeliczone na punkty SGGW według zasad określonych w ust. 1 i/lub zasad określonych w § 10. 
§ 13 
Zapis "zwolniony" na świadectwie dojrzałości jest równoznaczny z maksymalną punktacją z danego przedmiotu. 
§ 14
1. Kandydaci posiadający dyplom EB (European Baccalaureate) lub inne świadectwo uzyskane poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (RP), o którym mowa w § 26 pkt 3, będą mieli przeliczane wyniki ze świadectwa zgodnie  z załącznikiem nr 6.
2. Przy innej skali ocen niż określone w załączniku nr 6, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna będzie indywidualnie przeliczała uzyskane przez kandydata wyniki ze świadectwa uzyskanego poza granicami RP na punkty SGGW stosując zawarte w niniejszej Uchwale postanowienia. Kandydat zobowiązany jest przedstawić komisji rekrutacyjnej takie świadectwo przed zakończeniem danego etapu rejestracji. 
§ 15
1. Z postępowania kwalifikacyjnego będą zwolnieni laureaci olimpiad centralnych i konkursów, zgodnie z Uchwałą  Nr 45 - 2015/2016 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 30 maja 2016r. w sprawie uprawnień laureatów olimpiad i konkursów w latach 2017-2020   
2. Z uprawnień, o których mowa w ust.1, niezależnie od daty ich nabycia, mogą skorzystać maturzyści w roku uzyskania świadectwa dojrzałości.
3. Laureaci olimpiad i konkursów po dokonaniu rejestracji w SOK składają w Biurze Spraw Studenckich SGGW,  w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, komplet dokumentów wymienionych w załączniku nr 4 wraz  z zaświadczeniem lub dyplomem uprawniającym do przyjęcia na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.  
4. Na podstawie dokumentów określonych w ust.3 kandydatom przyznawane będą w kwalifikacji punkty SGGW  w maksymalnej wysokości. 
§ 16
Listy rankingowe kandydatów na poszczególne kierunki studiów będą tworzone zgodnie z postanowieniami § 9-14  z uwzględnieniem kandydatów wymienionych w
§ 15.
Przy dwóch przedmiotach kwalifikacyjnych wyniki będą sumowane  z wyjątkiem kierunków:
a) architektura krajobrazu - wyniki są sumą punktów SGGW z przedmiotu kwalifikacyjnego: biologia albo matematyka albo geografia oraz punktów uzyskanych z przeliczenia oceny ze sprawdzianu z rysunku odręcznego; ocena  ze sprawdzianu z rysunku odręcznego przeliczana jest według następującej skali:      
Ocena    Punkty SGGW      
2 (niedostateczny)  0      
3 (dostateczny)   40      
3,5 (dostateczny plus)  50      
4 (dobry)   60      
4,5 (dobry plus)   70      
5 (bardzo dobry)   80
b) bioinżynieria zwierząt - wyniki są sumą punktów SGGW z przedmiotu kwalifikacyjnego: matematyka albo chemia albo fizyka albo biologia z przelicznikiem 0,7 dla punktów SGGW oraz z języka angielskiego z przelicznikiem  0,3 dla punktów SGGW;
c) ochrona środowiska - wyniki są sumą punktów SGGW z przedmiotu kwalifikacyjnego: biologia albo chemia albo matematyka z przelicznikiem 1 dla punktów SGGW oraz z języka obcego z przelicznikiem 0,7 dla punktów SGGW;
d) ekonomia, finanse i rachunkowość, logistyka, zarządzanie - wyniki są sumą punktów SGGW z: matematyki  z przelicznikiem 0,6 dla punktów SGGW, języka obcego nowożytnego z przelicznikiem 0,2 dla punktów SGGW oraz przedmiotu dodatkowego (język polski albo geografia albo wiedza o społeczeństwie albo historia)  z przelicznikiem 0,2 dla punktów SGGW;
e) turystyka i rekreacja - wyniki są sumą punktów SGGW z: matematyki z przelicznikiem 0,3 dla punktów SGGW,  języka obcego nowożytnego z przelicznikiem 0,3 dla punktów SGGW oraz przedmiotu dodatkowego (język polski albo geografia albo wiedza o społeczeństwie albo historia) z przelicznikiem 0,4 dla punktów SGGW. 
§ 17
1. Minimalna liczba punktów SGGW z przedmiotów wskazanych w załącznikach 1 i 2 dla poszczególnych kierunków studiów, która umożliwia udział w postępowaniu rekrutacyjnym, wynika z przeliczenia wyniku dowolnego poziomu egzaminu maturalnego z danego przedmiotu według zasad wskazanych w § 10, z którego kandydat uzyskał minimum 30% z zastrzeżeniem zapisów § 19. 
2. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może w każdym etapie postępowania rekrutacyjnego ustalić minimalną liczbę punktów SGGW z każdego przedmiotu, która będzie uprawniała kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.  
§ 18
W przypadku kandydatów z jednakową punktacją, dodatkowo mogą być uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym wyniki egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości z języka polskiego, a jeśli przedmiotem kwalifikacyjnym jest język polski - z języka obcego. W przypadku świadectw uzyskanych poza granicami RP, na których kandydat nie posiada oceny z języka polskiego, dodatkowo uwzględniany będzie wynik z języka obcego, który nie jest językiem urzędowym kraju, w którym zostało wydane świadectwo. 
§ 19
W przypadku zarejestrowania się mniejszej liczby kandydatów niż planowany limit przyjęć, komisja rekrutacyjna może podjąć decyzję o zakwalifikowaniu do przyjęcia kandydatów, którzy dopełnili wszystkich wymogów związanych  z rejestracją - dotyczy to studiów niestacjonarnych z wyjątkiem kierunku weterynaria.  
§ 20
W celu ustalenia indywidualnych warunków przeprowadzenia sprawdzianu z rysunku na kierunek architektura krajobrazu uwzględniających potrzeby kandydata na studia będącego osobą niepełnosprawną, kandydat ten powinien zgłosić pisemnie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej fakt niepełnosprawności nie później niż 10 dni przed planowanym  w harmonogramie rekrutacji terminem sprawdzianu. 
Studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) 
§ 21
O przyjęcie na studia drugiego stopnia, mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia i absolwenci studiów jednolitych magisterskich. 
§ 22 
1. Dla kierunków studiów drugiego stopnia, dla których w załączniku nr 3 wskazane są dopuszczalne rozbieżności pomiędzy osiągniętymi w trakcie studiów I stopnia efektami kształcenia a efektami kształcenia oczekiwanymi  od kandydata, weryfikacji zgodności tych efektów i wskazania ewentualnych przedmiotów koniecznych do realizacji przez kandydata w trakcie studiów drugiego stopnia, w celu uzupełnienia braków kompetencyjnych, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna dokonuje w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji, przed kwalifikacją i złożeniem dokumentów.
2. Kandydat wyraża pisemną zgodę na uzupełnienie wskazanych przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną przedmiotów, o których  mowa w ust.1. 
§ 23
1. Przyjęcia kandydatów będą odbywały się na podstawie list rankingowych utworzonych na podstawie kryteriów wskazanych w załączniku nr 3. 2. Średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia uwzględniana w postępowaniu rekrutacyjnym jest średnią arytmetyczną ocen końcowych (z suplementu do dyplomu).
3. Kandydatom na studia drugiego stopnia, którzy studia pierwszego stopnia ukończyli w uczelni, w której stosowano inną skalę ocen niż w SGGW, średnią ocen ze studiów pierwszego stopnia przelicza się następująco: dla skali ocen 2 – 5,5 - średnia SGGW= średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia * 0,909, dla skali ocen 2 – 6,0 - średnia SGGW= średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia * 0,833.
4. W przypadku skali ocen innej niż określone w ust. 3, Komisje Rekrutacyjne będą je przeliczały indywidualnie, zgodnie z zasadami zastosowanymi w ust.3. 
§ 24
W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby kandydatów niż planowany limit miejsc, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może odstąpić od kwalifikacji na podstawie średniej ocen lub zadania projektowego, z zachowaniem pozostałych kryteriów określonych w załączniku nr 3. 
§ 25
W celu ustalenia indywidualnych warunków przeprowadzenia testu kompetencyjnego/sprawdzianu na studia drugiego stopnia uwzględniających potrzeby kandydata na studia będącego osobą niepełnosprawną, kandydat ten powinien zgłosić pisemnie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej fakt niepełnosprawności nie później niż 10 dni przed planowanym  w harmonogramie rekrutacji terminem testu/sprawdzianu. 
IV. Postępowanie kwalifikacyjne 
§ 26
Do postępowania kwalifikacyjnego może być dopuszczona osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
1) zarejestrowała się w Systemie Obsługi Kandydatów, wybrała poziom, kierunek i formę studiów oraz  w przypadku studiów stacjonarnych złożyła w tym systemie oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej, 2) wniosła opłatę rekrutacyjną,
3) posiada świadectwo dojrzałości lub dyplom IB, dyplom EB lub inne świadectwo uzyskane poza granicami RP, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie wydania, uznane w Polsce z mocy prawa lub na podstawie umowy międzynarodowej lub w drodze postępowania administracyjnego prowadzonego przez kuratora oświaty, 
4) w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, również dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich, lub dyplom uzyskany poza granicami RP uprawniający do kontynuacji kształcenia na studiach wyższego poziomu w kraju jego wydania, zgodnie  z zapisami art. 191a ust. 3 i 4 ustawy lub uprawniający do kontynuacji kształcenia na podstawie umowy międzynarodowej lub uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi w drodze nostryfikacji. 
§ 27
1. Limity przyjęć na poszczególne kierunki, poziomy i formy studiów, w tym dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych w uczelni publicznej, określi Uchwała Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018.
2. Oświadczenie, o którym mowa w § 26 pkt
1) stanowi podstawę do identyfikacji kandydatów ubiegających się  o przyjęcie na pierwszy albo na kolejny kierunek studiów stacjonarnych w uczelni publicznej i kwalifikację zgodnie  z limitem przyjęć, o którym mowa w ust.1. 
§ 28
Na podstawie list rankingowych tworzonych zgodnie z zapisami § 16 i § 23 z uwzględnieniem dla studiów I stopnia  i jednolitych studiów magisterskich zapisów § 17, określa się kolejność przyjmowania kandydatów na studia w ramach limitu miejsc określonego dla danego kierunku i formy studiów uchwałą Senatu, o której mowa w § 27. Postępowanie może być prowadzone etapami, zgodnie z harmonogramem rekrutacji, do wypełnienia limitów miejsc na poszczególnych kierunkach studiów. W kolejnych etapach postępowanie rekrutacyjne dotyczy pozostałych wolnych miejsc  na poszczególnych kierunkach. Kandydat, który nie został zakwalifikowany w poprzednim etapie postępowania, przed każdym kolejnym etapem może zmienić deklarację wyboru kierunku studiów, na który będzie aplikował. 
§ 29
Wyniki poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego są jawne i niezwłocznie ogłaszane na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata w systemie SOK. 
§ 30
Z przebiegu każdego etapu postępowania kwalifikacyjnego Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji. Wszelkie skreślenia i zmiany dokonywane w protokole powinny być uzasadnione na piśmie i potwierdzone podpisem przewodniczącego komisji. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego WKR sporządza zbiorczy protokół, który wraz z protokołami cząstkowymi jest przekazywany do UKR. 
§ 31
1. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia składają w wyznaczonym w harmonogramie rekrutacji terminie komplet wymaganych dokumentów - określonych w załączniku nr 4 lub w załączniku nr 5.  2. Decyzja o przyjęciu kandydata na studia podejmowana jest przez WKR po dostarczeniu przez niego dokumentów określonych w ust. 1, w szczególności:
1) studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie - świadectwa określonego w § 26 pkt 3).
2) studia drugiego stopnia - oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich określonych w § 26 pkt 4) oraz świadectwa określonego w § 26 pkt 3). 
§ 32
1. Decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia doręcza się kandydatowi na piśmie w przypadku gdy decyzja jest wysyłana pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej. Dodatkowo komisja rekrutacyjna przekazuje informację o statusie każdego kandydata w formie elektronicznej, w Systemie Obsługi Kandydatów.
2. Od decyzji komisji rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje odwołanie do UKR w terminie 14 dni od daty  jej otrzymania.
3. Podstawą odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej do UKR może być jedynie wskazanie konkretnych okoliczności naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.
4. Odwołanie od decyzji opiniowane jest przez komisje rekrutacyjną właściwej jednostki rekrutującej.
5. Decyzje w sprawie odwołania podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. Decyzja ta jest ostateczna. 
V. Zasady postępowania rekrutacyjnego dotyczące cudzoziemców  
§ 33
1. Do postępowania kwalifikacyjnego może być dopuszczony cudzoziemiec, który spełnia łącznie następujące warunki:
1) zarejestrował się w Systemie Obsługi Kandydatów, w tym złożył w tym systemie oświadczenie  o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej,
2) wniósł opłatę rekrutacyjną,
3) posiada świadectwo dojrzałości lub dyplom IB, dyplom EB lub inne świadectwo uzyskane poza granicami RP, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie wydania, uznane w Polsce z mocy prawa lub na podstawie umowy międzynarodowej lub w drodze postępowania administracyjnego prowadzonego przez kuratora oświaty,
4) w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia również dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich, lub zalegalizowany/opatrzony apostille dyplom uzyskany poza granicami RP, uprawniający do kontynuacji kształcenia na studiach wyższego poziomu  w kraju jego wydania, zgodnie z zapisami art. 191a ust. 3 i 4 ustawy lub uprawniający do kontynuacji kształcenia na podstawie umowy międzynarodowej lub uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi w drodze nostryfikacji.
5) posiada udokumentowaną znajomość języka w którym prowadzone są studia. 
§ 34
1. Do podejmowania i odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich uprawnieni są cudzoziemcy, którzy:
1) posiadają zezwolenie na pobyt stały,
2) posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,
3) korzystają z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
4) są pracownikami migrującymi, będącymi obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkami ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
5) otrzymali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
6) otrzymali zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1  lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650),
7) objęci są ochroną uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
8) są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia  o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konferencji Szwajcarskiej, a także członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.
2. Kandydaci cudzoziemcy posiadający uprawnienia do podejmowania i odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich, będą przyjmowani na studia w drodze postępowania kwalifikacyjnego ustalonego  dla obywateli polskich, zgodnie z zapisami § 27-31. 
§ 35
1. Kandydaci cudzoziemcy niespełniający warunków określonych w § 34 mogą być przyjęci na studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich, na podstawie:
1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach,
2) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach,
3) decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,
4) decyzji rektora uczelni.
2. Decyzje w sprawie przyjęcia kandydatów o których mowa w ust. 1 podejmuje Rektor. 
§ 36
Kandydaci cudzoziemcy posiadający ważną Kartę Polaka mogą podejmować studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, zgodnie z zapisami § 34 ust. 2, albo na podstawie określonej w § 35. 
§ 37
Kandydaci cudzoziemcy będący obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej  lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub członkami ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, mogą podejmować studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, zgodnie  z zapisami § 34 ust. 2, z tym, że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg, albo na podstawie określonej w § 35. 
§ 38
Kandydaci cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium RP, mogą podejmować i odbywać studia na zasadach odpłatności, osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg. 
§ 39
Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego obowiązującego obywateli polskich będą przyjmowani:
1) Kandydaci będący cudzoziemcami, podejmujący studia na podstawie określonej w § 35 ust. 1 pkt 1 lub 3 na podstawie skierowania właściwego ministra do spraw szkolnictwa wyższego,
2) Kandydaci dla których przedłożenie oryginału albo duplikatu dokumentu uprawniającego do przyjęcia na studia albo uwierzytelnienie tego dokumentu napotyka trudne do usunięcia przeszkody i którzy uzyskali status uchodźcy lub objęci są ochroną uzupełniającą lub posiadają zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.), legitymujący się decyzją administracyjną wydaną przez właściwego kuratora oświaty potwierdzającą uprawienia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe. 
§ 40
1. Kandydaci będący cudzoziemcami, posiadający świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów uzyskane  na terytorium RP, podejmujący studia na podstawie określonej w § 35 ust. 1 pkt 2 będą przyjmowani na studia  w drodze postępowania kwalifikacyjnego ustalonego dla obywateli polskich, zgodnie § 27-31.
2. Kandydaci będący cudzoziemcami, posiadający świadectwo lub dyplom ukończenia studiów uzyskane poza granicami RP, podejmujący studia na podstawie określonej w § 35 ust. 1 pkt 2 będą przyjmowani z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego obowiązującego obywateli polskich. 3. WKR dokonuje weryfikacji dokumentacji złożonej przez kandydata na studia o którym mowa w ust. 2, biorąc  w szczególności pod uwagę potwierdzoną znajomość języka polskiego dla studiów w języku polskim lub języka angielskiego dla studiów w języku angielskim oraz:
3) na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie: oceny uzyskane na świadectwie i w przypadku kierunku architektura krajobrazu - wyniki sprawdzianu z rysunku odręcznego,
4) na studia drugiego stopnia: oceny uzyskane na dyplomie oraz oceny z przedmiotów realizowanych w całym toku studiów (wykazane w suplemencie), zgodność osiągniętych przez kandydata efektów kształcenia  na studiach I stopnia z efektami wymaganymi od kandydatów na studia II stopnia. i przedstawia opinię Rektorowi.
4. Kandydaci będący cudzoziemcami posiadający zarówno świadectwo dojrzałości uzyskane na terytorium RP jak  i świadectwo uzyskane poza granicami RP lub dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany na terytorium RP  i dyplom uzyskany poza granicami RP - decydują na podstawie którego świadectwa bądź dyplomu przystępują do kwalifikacji.  
§ 41
Kandydaci będący cudzoziemcami, przyjmowani na podstawie określonej w § 35 pkt 4, przystępują do postępowania kwalifikacyjnego ustalonego dla obywateli polskich, zgodnie z zapisami § 27-31, przy czym WKR bierze pod uwagę potwierdzoną znajomość języka polskiego dla studiów w języku polskim lub języka angielskiego dla studiów w języku angielskim. 
§ 42 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale stosuje się przepisy ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym  i przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267  z późn. zm.) 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Komentarze (0)