Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2017/2018

 

 

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie rekrutacja 2017/18 - zasady rekrutacji na CHAT 2017/18

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia 2017/2018 na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2017.

Uchwała nr 119/2016 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w roku akademickim 2017/2018.
Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oraz § 14 pkt. 4 statutu ChAT, uchwala się, co następuje.
§ 1.
Przyjmuje się warunki i tryb rekrutacji na studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w roku akademickim 2017/2018, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Przyjmuje się zasady ustalania rankingu świadectw maturalnych w postępowaniu rekrutacyjnym na studia I stopnia, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Załącznik nr 1 do uchwały nr 119/2016 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2016 r.
Warunki i tryb rekrutacji na studia
w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie
w roku akademickim 2017/2018
§ 1.
1. W roku akademickim 2017/2018 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, zwana dalej Akademią, przyjmuje kandydatów na następujące kierunki studiów: teologia, pedagogika i praca socjalna.
2. Kandydaci będą przyjmowani na następujące rodzaje studiów stacjonarnych:
a) studia pierwszego stopnia na kierunku teologia,
b) studia drugiego stopnia na kierunku teologia,
c) studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika,
d) studia pierwszego stopnia na kierunku praca socjalna,
e) studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika.
3. Akademia prowadzi rekrutację na studia w dwóch terminach: lipcowym i wrześniowym.
4. Kandydaci na studia składają podanie o przyjęcie na studia za pośrednictwem systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów, zwanego IRK, oraz dokumenty w siedzibie uczelni.
5. Szczegółowy harmonogram rekrutacji na studia ustala Uczelniana Komisja Rekrutacyjna i podaje do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu IRK.
6. Określa się limity przyjęć na studia wymienione w ustępie 2, z zastrzeżeniem ustępu 5:
a) studia pierwszego stopnia na kierunku teologia – 30,
b) studia drugiego stopnia na kierunku teologia – 40,
c) studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika – 70,
d) studia pierwszego stopnia na kierunku praca socjalna – 20,
e) studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika – 70.
7. Łączna liczba osób przyjętych na studia wymienione w ustępie 2 nie może naruszać limitu określonego w trybie art. 8 ust. 4 i 6 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.).
§ 2.
Studia stacjonarne dla obywateli polskich oraz osób, o których mowa w art. 43 ust. 2, 5 i 5a, z zastrzeżeniem zapisu ust. 2a, ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, są w Akademii bezpłatne.
§ 3.
1. Do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunku teologia uprawnione są osoby posiadające świadectwo dojrzałości oraz rekomendację odpowiednich władz kościelnych.
2. Do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika i na kierunku praca socjalna uprawnione są osoby posiadające świadectwo dojrzałości.
3. Do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku teologia uprawnione są osoby posiadające świadectwo dojrzałości, dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia. W przypadku studiów w zakresie specjalności konfesyjnych wymagana jest rekomendacja odpowiednich władz kościelnych.
4. Do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika uprawnione są osoby posiadające świadectwo dojrzałości oraz dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia.
§ 4.
1. Po zakwalifikowaniu na podstawie podania o przyjęcie na studia złożonego w systemie IRK kandydaci składają we właściwym dziekanacie Akademii następujące dokumenty:
a) podpisane podanie na studia wydrukowane z systemu IRK,
b) poświadczoną przez Akademię kopię świadectwa dojrzałości,
c) poświadczoną przez Akademię kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia (dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia),
d) aktualną fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
e) poświadczoną przez Akademię kopię dowodu osobistego,
f) rekomendację właściwej władzy kościelnej (dotyczy kandydatów na studia na kierunku teologia w zakresie specjalności konfesyjnych).
2. Kandydaci na studia wnoszą opłatę rekrutacyjną. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
3. Dokumenty należy składać w siedzibie Akademii w terminach określonych w harmonogramie, o którym mowa w § 1 ust. 5.
§ 5.
1. Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów następuje na podstawie postępowania rekrutacyjnego.
2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają: Uczelniana Komisja Rekrutacyjna oraz Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne.
3. Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów na studia pierwszego stopnia obejmuje: czynności administracyjne, decyzję kwalifikacyjną, zestawienie rankingu świadectw maturalnych i ustalenie listy osób przyjętych na studia na podstawie uzyskanego przez kandydatów wyniku ostatecznego.
4. Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów na studia drugiego stopnia obejmuje: czynności administracyjne, decyzję kwalifikacyjną, zestawienie rankingu dyplomów licencjackich i ustalenie listy osób przyjętych na studia na podstawie uzyskanego przez kandydatów wyniku ostatecznego.
§ 6.
1. Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną powołuje Rektor. W skład komisji wchodzi przedstawiciel samorządu studenckiego.
2. Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy:
a) podjęcie decyzji kwalifikacyjnej na podstawie podania o przyjęcie na studia złożonego za pośrednictwem systemu IRK,
b) koordynacja i nadzór nad pracą Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych,
b) rozpatrywanie odwołań od decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych i przedstawianie wniosków Rektorowi, którego decyzja jest ostateczna.
3. W przypadku niewyczerpania limitu miejsc w terminach określonych w harmonogramie, o którym mowa w § 1 ust. 5, Przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje prawo przedłużenia rekrutacji.
4. Przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje prawo wykładni postanowień zawartych w zasadach przyjęć na studia, w tym w zakresie przestrzegania limitu, o którym mowa w § 1 ustęp 6 i 7.
§ 7.
1. Wydziałową Komisję Rekrutacyjną powołuje Dziekan. W skład komisji wchodzi przedstawiciel samorządu studenckiego.
2. Do zadań Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej należy:
a) w przypadku rekrutacji na studia pierwszego stopnia zestawienie rankingu świadectw maturalnych na podstawie wyniku ostatecznego,
b) w przypadku rekrutacji na studia drugiego stopnia zestawienie rankingu dyplomów licencjackich na podstawie wyniku ostatecznego,
c) podjęcie decyzji o przyjęciu na studia i sporządzenie list kandydatów przyjętych na studia w ramach limitu miejsc,
d) zawiadomienie kandydatów o wynikach postępowania rekrutacyjnego,
f) sporządzenie sprawozdania z przebiegu postępowania rekrutacyjnego.
3. W przypadku powstania wątpliwości związanych z przeprowadzanym postępowaniem kwalifikacyjnym Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne zwracają się o rozstrzygnięcie do przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
§ 8.
1. Kandydatów na studia pierwszego stopnia obowiązuje ranking świadectw maturalnych.
2. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ustala wynik ostateczny postępowania kwalifikacyjnego, wyliczany według algorytmu na podstawie ocen uzyskanych na egzaminie maturalnym.
3. Szczegółowe zasady ustalania rankingu świadectw maturalnych, w tym algorytm, są opisane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia.
§ 9.
1. Kandydatów na studia drugiego stopnia obowiązuje ranking dyplomów ukończonych studiów.
2. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ustala wynik ostateczny postępowania kwalifikacyjnego, którym jest ocena wpisana na dyplomie ukończonych jako ocena końcowa uzyskana przez kandydata na studiach pierwszego stopnia.
§ 10.
Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego, w tym olimpiad wiedzy religijnej, przyjmowani są na studia na zasadach określonych przez Senat Akademii.
§ 11.
1. Kandydaci posiadający świadectwo Międzynarodowa Matura uzyskują dodatkowe dwa punkty zaliczane do wyniku (W), o którym mowa w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia.
2. Kandydaci z maturą zagraniczną są zobowiązani do dostarczenia tłumaczeń przysięgłych zagranicznego świadectwa maturalnego oraz dyplomu ukończenia studiów wyższych na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego z listy Ministerstwa Sprawiedliwości lub polskiego konsulatu.
§ 12.
Przyjęcie na studia cudzoziemców następuje na podstawie art. 43 oraz 191 a ustawy i właściwych aktów wykonawczych.
§ 13.
1. Na studia pierwszego stopnia może być przyjęty kandydat, posiadający zalegalizowane lub opatrzone apostille świadectwo maturalne lub inny dokument uzyskany za granicą, który uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którym został wydany.
2. Na studia drugiego stopnia może być przyjęty kandydat, który legitymuje się zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem lub innym dokumentem ukończenia studiów wyższych za granicą uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich) w państwie, w którym został wydany.
3. W przypadku gdy świadectwa, dyplomy albo inne dokumenty uzyskane za granicą podlegają uznaniu w trybie nostryfikacji, kandydat jest zobowiązany przedstawić zaświadczenie stwierdzające równorzędność z odpowiednim polskim świadectwem dojrzałości lub dyplomem ukończenia studiów wyższych, w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów.
§ 14.
1. Akademia może prowadzić studia zamawiane bądź studia niestacjonarne na kierunkach określonych w § 1 ust. 2.
2. Studia, o których mowa w ust. 1, mają charakter płatny.
3. Przepisy dotyczące warunków i trybu rekrutacji stosuje się odpowiednio.
Załącznik nr 2 do uchwały nr 119/2016 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2016 r.
Zasady ustalania rankingu świadectw maturalnych w postępowaniu rekrutacyjnym
1. Ranking świadectw maturalnych ustalany jest na podstawie wyniku (W) wyliczanego na podstawie ocen uzyskanych na egzaminie dojrzałości. W przypadku rekrutacji na studia, na które nie przeprowadza się dodatkowego sprawdzianu ustnego, wynik (W) jest wynikiem ostatecznym.
2. Wszystkie oceny są wyrażane ułamkiem dziesiętnym.
2.1. W przypadku tzw. nowej matury ułamek dziesiętny odzwierciedla wprost wynik procentowy uzyskany z danego przedmiotu (np. 65% = 0,65).
2.2. W przypadku tzw. starej matury ułamek dziesiętny odzwierciedla ocenę z danego przedmiotu przeliczoną według następującego wzoru: celujący = 1,0; bardzo dobry = 0,8; dobry = 0,6; dostateczny = 0,4; dopuszczający = 0,2.
3. W odniesieniu do matury zdawanej od 2015 r. do wyliczenia wyniku (W) stosuje się następujący algorytm:
3.1. Wynik (W) stanowi sumę ocen z języka polskiego w części pisemnej (jpp) i ustnej (jpu), języka obcego w części pisemnej (jop), przedmiotu dodatkowego w części pisemnej, wskazanego przez kandydata na studia (pdp).
3.2. Wynik (W) wyliczany jest wg wzoru:
W = jpp + jpu + jop + pdp.
4. W odniesieniu do tzw. nowej matury zdawanej do 2014 r. włącznie do wyliczenia wyniku (W) stosuje się następujący algorytm:
4.1. Wynik (W) stanowi sumę ocen z języka polskiego w części pisemnej (jpp) i ustnej (jpu), języka obcego w części pisemnej (jop), przedmiotu dodatkowego, wskazanego przez kandydata na studia, ocenianego w części zewnętrznej matury (pdp). Kandydat na studia jako ocenę z przedmiotu dodatkowego może wskazać ocenę z matematyki.
4.2. W odniesieniu do ocen z języka polskiego, języka obcego i przedmiotu dodatkowego, uzyskanych w części zewnętrznej matury, podaje się ich wartość przeliczeniową dla poziomu podstawowego, zgodnie ze skalą ustaloną w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2006 r. Zasadę tę stosuje się także do osób, które zdały tzw. nową maturę przed 2007 r.
4.3. Jeżeli uczeń zdawał w części wewnętrznej egzamin ustny z języka obcego na poziomie rozszerzonym bądź egzamin z języka mniejszości narodowej i uzyskał wynik co najmniej 50%, każdorazowo dolicza się do algorytmu wartość dodatkową (wd) wynoszącą 0,2.
4.4. Wynik (W) wyliczany jest wg wzoru:
W = jpp + jpu + jop + pdp (+wd).
5. W odniesieniu do tzw. starej matury do wyliczenia wyniku (W) stosuje się następujący algorytm:
5.1. Wynik (W) stanowi sumę ocen z języka polskiego w części pisemnej (jpp) i ustnej (jpu), przedmiotu dodatkowego w części pisemnej (pdp) oraz języka obcego w części ustnej (jou) bądź – w odniesieniu do uczniów, którzy nie zdawali języka obcego (np. technika) – najwyżej ocenionego przedmiotu zdawanego w części ustnej, innego niż język polski (pu).
5.2. Wynik (W) wyliczany jest wg wzoru:
W = jpp + jpu + pdp + jou (dla matur z egzaminem z języka obcego),
W = jpp + jpu + pdp + pu (dla matur bez egzaminu z języka obcego).
6. W odniesieniu do matury zagranicznej do wyliczenia wyniku (W) stosuje się następujący algorytm:
6.1. Wynik (W) stanowi sumę ocen z języka danego kraju (jk), języka obcego (jo) oraz jeszcze jednego przedmiotu wskazanego przez kandydata (pd).
6.2. Wynik (W) wyliczany jest wg wzoru:
W = jk + jo + pd

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Komentarze (0)