Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2017/2018

Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2017/2018

 

Uniwersytet Zielonogórski rekrutacja 2017 - zasady rekrutacji na UZ 2017/18

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 na Uniwersytecie Zielonogórskim. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2017.
UCHWAŁA NR 574 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2017 /2018
Na podstawie art. 62 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 4a) i art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 572 z p. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1
1. Kandydaci na pierwszy rok studiów przyjmowani są na poszczególne kierunki i formy studiów oraz formy kształcenia w ramach limitów przyjęć, ustalonych przez Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego po zasięgnięciu opinii dziekanów.
2. Postępowanie rekrutacyjne może być przeprowadzone w oparciu o egzaminy lub konkurs świadectw dojrzałości / maturalnych (dyplomów ukończenia studiów) z zastrzeżeniem § 5 ust. 3.
3. Kandydat może ubiegać się o przyjęcie:
1) na więcej niż jeden kierunek, gdy rekrutacja obejmuje konkurs świadectw lub gdy egzaminy odbywają się w różnych terminach,
2) wyłącznie na jeden z kierunków, na które rekrutacja obejmuje egzaminy odbywające się w tym samym terminie.
4. W wypadku przyjęcia na kilka kierunków, kandydat musi dokonać wyboru jednego z nich, jako kierunku podstawowego.
5. Studiowanie na kilku kierunkach jest możliwe na zasadach określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w regulaminie studiów Uniwersytetu Zielonogórskiego.
§ 2
1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie ma prawo wskazać w jednym podaniu o przyjęciu na studia - poza kierunkiem, na który chce być przyjęty w pierwszej kolejności - dodatkowo drugi kierunek, na który chciałby być zakwalifikowany (w ramach wolnych miejsc) i może być kwalifikowany wg obowiązujących dla danego kierunku warunków i trybu oraz harmonogramu rekrutacji.
2. Postanowienia ust. 1 dotyczą dodatkowego drugiego kierunku:
1) prowadzonego w ramach tego samego wydziału – w przypadku rekrutacji na kierunek studiów prowadzony na jednym z następujących wydziałów, tj.: Wydział Artystyczny, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki, Wydział Humanistyczny, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Wydział Mechaniczny, Wydział Nauk Biologicznych, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii,
2) prowadzonego w ramach tego samego lub drugiego wydziału – w przypadku rekrutacji na kierunki studiów prowadzone na Wydziale Fizyki i Astronomii oraz Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii.
3. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku pedagogika na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii ma prawo wskazać w jednym podaniu o przyjęcie na studia - poza specjalnością, na którą chce być przyjęty w pierwszej kolejności - dodatkowo drugą specjalność, na którą chciałby być zakwalifikowany w ramach wolnych miejsc.
4. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na stacjonarne jednolite studia magisterskie na kierunku lekarskim na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu ma prawo wskazać w podaniu o przyjęcie na te studia dodatkowo drugi kierunek - prowadzony na tym samym wydziale, w tym również kierunek lekarski studia niestacjonarne albo drugi kierunek studiów stacjonarnych prowadzony na jednym z następujących wydziałów, tj.: kierunek fizyka medyczna prowadzony na Wydziale Fizyki i Astronomii, kierunek inżynieria biomedyczna prowadzony na Wydziale Mechanicznym oraz kierunki biologia, biotechnologia prowadzone na Wydziale Nauk Biologicznych, wszystkie kierunki prowadzone na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii - na który kandydat chciałby być zakwalifikowany w ramach wolnych miejsc i może być kwalifikowany wg obowiązujących dla danego kierunku warunków i trybu oraz harmonogramu rekrutacji.”
§ 3
1. Warunkiem dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego jest rejestracja kandydata na podstawie złożonego w terminie kompletu dokumentów, oraz wniesionej opłaty za postępowanie rekrutacyjne. Wykaz wymaganych dokumentów, limity przyjęć oraz kalendarz rekrutacji zostaną określone zarządzeniem Rektora i ogłoszone w terminie do 31 maja 2017 r.
2. Uczelnia nie zwraca wniesionej opłaty za postępowanie rekrutacyjne, z tym wyjątkiem, że opłata może być zwrócona, jeśli studia na kierunku nie będą uruchomione z powodu zbyt małej liczby kandydatów.
§ 4
1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne. Przewodniczącego, członków, sekretarzy wydziałowych komisji rekrutacyjnych oraz egzaminatorów powołuje dziekan wydziału.
2. Wydziałowa komisja rekrutacyjna wydaje decyzje w przedmiocie przyjęcia na studia.
3. W egzaminie pisemnym, ustnym, praktycznym lub rozmowie kwalifikacyjnej musi uczestniczyć przynajmniej dwóch egzaminatorów.
4. Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego sporządza się protokoły zbiorcze i indywidualne.
5. Protokoły zbiorcze, zawierające alfabetyczne listy kandydatów wraz z liczbą punktów sporządza się dla każdego kierunku, formy studiów i formy kształcenia. Protokół zbiorczy podpisuje przewodniczący oraz członkowie wydziałowej komisji rekrutacyjnej.
6. Protokół indywidualny zawiera liczbę punktów, jaką uzyskał kandydat i minimalną liczbę punktów, z jaką zakwalifikowani do przyjęcia byli kandydaci, zgodnie z wyznaczonym limitem miejsc. Protokół indywidualny podpisuje przewodniczący oraz członkowie wydziałowej komisji rekrutacyjnej.
7. Wszystkie ewentualne skreślenia i zmiany powinny być dokonane w protokole uzupełniającym, podpisanym przez przewodniczącego oraz członków wydziałowej komisji rekrutacyjnej.
8. W trakcie oraz po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego wydziałowa komisja rekrutacyjna sporządza dla każdego kierunku studiów, na który przeprowadza rekrutację:
1) alfabetyczne wykazy osób uczestniczących w postępowaniu rekrutacyjnym, zawierające informacje o zakwalifikowaniu do przyjęcia, przyjęciu i nieprzyjęciu na studia - w zależności od szczegółowego trybu i harmonogramu postępowania,
2) listy rankingowe – według kolejności od najwyższej do najniższej liczby punktów określonych zgodnie ze szczegółowymi zasadami rekrutacji dla kierunku.
9. Kandydatowi przysługuje prawo odwołania od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej do uczelnianej komisji rekrutacyjnej, w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.
10. Po rozpatrzeniu odwołania, decyzję podejmuje uczelniana komisja rekrutacyjna. Decyzja ta jest ostateczna.
11. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna powoływana jest w trybie określonym przez Statut Uczelni.
§ 5
1. W przypadku niewypełnienia planowanych limitów przyjęć ustalonych przez Rektora, przewiduje się przeprowadzenie dodatkowego postępowania rekrutacyjnego, przy czym – dodatkowe postępowanie może nie być przeprowadzone na kierunkach, na których liczba przyjętych przekroczy 80% planowanego limitu przyjęć na studia.
2. Rekrutacja na studia rozpoczyna się 19 czerwca 2017 roku a nieprzekraczalnym terminem zakończenia rekrutacji na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018, opartej na egzaminach, konkursie świadectw lub dyplomów jest 30 września 2016 roku, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Jeżeli liczba kandydatów przyjętych na studia w terminie do 29 września 2017 roku, będzie mniejsza od liczby miejsc określonej przez Rektora lub ustalonej przez właściwego ministra w przypadku kierunku lekarskiego, Rektor może podjąć decyzję o przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej, określając termin jej przeprowadzenia. Rekrutacja uzupełniająca może być prowadzona także tylko wśród osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w przeprowadzonym wcześniej postępowaniu rekrutacyjnym na rok akademicki 2017/2018, na podstawie wyników uzyskanych przez te osoby w postępowaniu rekrutacyjnym.
4. Jeżeli w chwili zakończenia rekrutacji opartej na konkursie świadectw lub dyplomów, na uruchomionych od semestru zimowego roku akademickiego 2017/2018 kierunkach studiów niestacjonarnych, nie zostaną wypełnione limity przyjęć na studia, to wydziałowe komisje rekrutacyjne mogą przyjmować na wolne miejsca na tych kierunkach na studiach niestacjonarnych kandydatów, którzy złożą wymagane dokumenty i wniosą opłatę rekrutacyjną, według kolejności zgłoszeń. Kandydaci mogą być przyjmowani w tym trybie nie dłużej niż do 31 października 2017 roku i wnoszą pełną opłatę za semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018 na studiach niestacjonarnych.
5. W ramach ustalonych przez Rektora limitów przyjęć na rok akademicki 2017/2018, może zostać przeprowadzona w lutym-marcu 2018 roku rekrutacja na kierunki studiów, dla których przewidziane jest uruchomienie cyklu kształcenia od semestru letniego roku akademickiego 2017/2018.
§ 6
1. Kandydat, który uczestniczył w postępowaniu rekrutacyjnym w czerwcu-lipcu 2017 roku, po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia jest zobowiązany do dostarczenia pisemnego oświadczenia o woli podjęcia studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz kompletu wymaganych dokumentów w terminie ustalonym zarządzeniem Rektora. Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia ogłoszona zostanie na stronie internetowej Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz na tablicach ogłoszeń poszczególnych wydziałów, jednocześnie każdy kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zostanie poinformowany o tym drogą elektroniczną (poczta e-mail). Niedostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów, będzie uważane za rezygnację z podjęcia studiów.
2. Jeżeli na kierunku prowadzi się specjalności i rekrutacja jest przeprowadzana na kierunek, a nie od razu na specjalności w ramach kierunku, student wybiera specjalność w terminie ustalonym przez dziekana.
3. W przypadku o którym mowa w ust. 2, o przyjęciu na specjalność decyduje dziekan, na podstawie zasad ustalonych przez radę wydziału i w ramach istniejących na wydziale możliwości kształcenia na specjalnościach.
4. Studia mogą nie zostać uruchomione na kierunkach / specjalnościach, na które zostanie przyjętych mniej niż 25 osób w przypadku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz mniej niż 15 osób - w przypadku studiów drugiego stopnia.
§ 7
1. Na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie, zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne, zgodnie z listą rankingową, o której mowa w § 4 ust. 8 pkt 2.
2. Lista rankingowa, o której mowa w § 4 ust. 8 pkt 2, jest tworzona wspólnie dla kandydatów z „nową” i „starą” maturą, przy czym punkty za odpowiednie przedmioty wyliczane będą na podstawie następujących wyników egzaminów dojrzałości podanych w procentach / wyników egzaminów maturalnych podanych w ocenach, z tych przedmiotów, z zastrzeżeniem ust.4:
symbol
dla kandydatów ze starą maturą
dla kandydatów z nową maturą
b1
punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z biologii
punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z biologii na poziomie podstawowym
b2
punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z biologii
punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym
c1
punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z chemii
punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z chemii na poziomie podstawowym
c2
punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z chemii
punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z chemii na poziomie rozszerzonym
d1
punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z przedmiotu wybranego
punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z przedmiotu wybranego na poziomie podstawowym
d2
punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z przedmiotu wybranego
punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z przedmiotu wybranego na poziomie rozszerzonym
f1
punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z fizyki
punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z fizyki i astronomii na poziomie podstawowym
f2
punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z fizyki
punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z fizyki i astronomii na poziomie rozszerzonym
f1
-
punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z filozofii na poziomie podstawowym
f2
-
punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z filozofii na poziomie rozszerzonym
h1
punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z historii
punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z historii na poziomie podstawowym
h2
punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z historii
punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z historii na poziomie rozszerzonym
i1
punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z informatyki
punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z informatyki na poziomie podstawowym
i2
-
punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z informatyki na poziomie rozszerzonym
m1
punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z matematyki
punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym
m2
punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z matematyki
punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym
o1
punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego
punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
o2
punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego
punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym
p1
punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z języka polskiego
punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym
p2
punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z języka polskiego
punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym
3. Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości („starej” maturze) przelicza się na punkty według poniższej tabeli:
Skala 6-stopniowa
Skala 4-stopniowa
Ocena
Liczba Punktów
Ocena
Liczba Punktów
2
30
 
 
3
45
3
30
4
60
4
60
5
75
5
90
6
0
 
 
4. W przypadku kandydatów na studia na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii wspólna lista rankingowa, o której mowa w § 4 ust. 8 pkt 2, jest tworzona wspólnie dla kandydatów z „starą” i „nową” maturą, przy czym, jeśli na świadectwie dojrzałości “nowej” matury są podane wyniki „w procentach” (odsetek punktów za zadania) oraz „na skali centylowej” (odsetek zdających, którzy uzyskali taką samą lub niższą liczbę punktów za zadania), to przez liczbę punktów ze świadectwa dojrzałości dla danego przedmiotu i poziomu rozumie się nie mniejszą z tych liczb. Oceny ze „starej” matury przelicza się na punkty zgodnie z ust. 3, a wynik z „nowej” matury uzyskany w procentach bądź centylach przelicza się na punkty w stosunku 1:1.
5. Jeżeli na świadectwie dojrzałości nie ma punktów lub ocen z odpowiedniego egzaminu z określonego przedmiotu, przyjmuje się liczbę punktów zero, z tym że:
1) w przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości („nowej” matury) podana jest punktacja danego przedmiotu wyłącznie na poziomie rozszerzonym, a w zasadach rekrutacji uwzględniane są też punkty za poziom podstawowy, przyjmuje się dla poziomu podstawowego punkty za poziom rozszerzony,
2) w przypadku gdy na świadectwie dojrzałości („starej” matury) nie ma oceny za egzamin pisemny z danego przedmiotu a w zasadach rekrutacji uwzględniana jest taka ocena, przyjmuje się ocenę za egzamin ustny i odwrotnie, gdy nie ma oceny za egzamin ustny z danego przedmiotu przyjmuje się ocenę za egzamin pisemny,
3) za równoważny przedmiotowi informatyka uważane są przedmioty o nazwach: elementy informatyki, podstawy informatyki lub technologia informacyjna; za równoważny przedmiotowi fizyka i astronomia uważany jest przedmiot o nazwie fizyka, fizyka z astronomią; jako przedmiot biologia rozumie się każdy przedmiot zawierający w swojej nazwie słowo „biologia”.
6. Zwolnienie z egzaminu dojrzałości / maturalnego z języka obcego na podstawie certyfikatu jest równoznaczne z uzyskaniem oceny celującej („stara” matura) lub maksymalnej liczby punktów („nowa” matura) z tego przedmiotu.
7. Gdy na świadectwie dojrzałości są wyniki odpowiednich egzaminów z kilku alternatywnie branych pod uwagę przedmiotów, przyjmuje się wyniki tylko z jednego przedmiotu, dającego największą liczbę punktów w rekrutacji. Przez „przedmiot wybrany” rozumie się w całej uchwale ten sam przedmiot zdawany jakoobowiązkowy (zdawany w części pisemnej egzaminu dojrzałości) lub ( i ) jako dodatkowy (zdawany w części ustnej egzaminu dojrzałości), nie brany pod uwagę w pozostałej części wzoru na liczbę punktów.
8. Laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są z całkowitym lub częściowym pominięciem rankingów, na podstawie kompletu dokumentów i wymaganego potwierdzenia woli podjęcia studiów.
9. W przypadku, gdy, kandydat ukończył szkołę średnią dającą uprawnienia matury międzynarodowej (IB), lub matury europejskiej (EB), lub zagraniczną szkołę średnią stosującą takie skalę ocen, przelicza się je na punkty zgodnie z poniższą tabelą:
Ocena
Liczba punktów
Matura IB
Matura EB
7
8,00-10,00
98
6
7,00-7,95
82
5
6,00-6,95
66
4
5,00-5,95
50
3
4,00-4,95
34
2
3,00-3,95
18
1
1,00-2,95
2
przy czym oceny z matury:
1) IB przeliczane są według zasad: poziom SL traktowany jest jak poziom podstawowy, a poziom HL jak poziom rozszerzony; jeżeli na świadectwie są oceny z przedmiotu tylko dla poziomu HL, to przelicza się je na punkty za poziom rozszerzony oraz podstawowy; oceny przeliczane będą na punkty jak wyżej,
2) EB przeliczane są według zasad: poziom podstawowy EB traktowany będzie jak poziom podstawowy, a poziom rozszerzony EB jak poziom rozszerzony; jeżeli na świadectwie są oceny z przedmiotu tylko dla poziomu rozszerzonego EB, to przelicza się je na punkty za poziom rozszerzony oraz podstawowy.
10. Obywatel polski lub cudzoziemiec spełniający warunki określone w art. 43 ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”, który ukończył szkołę za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na studia pod warunkiem, że posiadane przez niego świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym zostało wydane i świadectwo to zostało uznane za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości, na podstawie umowy międzynarodowej albo zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą.
11. Oceny ze świadectwa, o którym mowa w ust. 9, przeliczane będą na punkty równe częściom całkowitym liczb wyliczonych według wzoru: P = 96 ( S-m) / (M - m) + 2, gdzie S jest przeliczaną oceną, M – maksymalną, m – minimalną (niedostateczną) oceną według skali stosowanej w szkole zagranicznej.
§ 8
1. Uprawnione do podjęcia studiów drugiego stopnia są osoby, które mają tytuł magistra, magistra inżyniera, inżyniera, licencjata lub równorzędny oraz spełniają warunki rekrutacji.
2. Kandydaci na studia drugiego stopnia przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej sporządzonej na podstawie punktacji za przeliczony wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu, za zgodność albo pokrewieństwo kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia oraz za inne elementy postępowania rekrutacyjnego określone w szczegółowych zasadach rekrutacji dla kierunku.
3. Kierunek ukończonych studiów jest zgodny z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia, gdy jest to ten sam kierunek ukończonych studiów pierwszego stopnia (z tytułem licencjata, inżyniera lub równorzędnym).
4. Kierunek ukończonych studiów jest pokrewny z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia, gdy jest to kierunek ukończonych studiów pierwszego stopnia inny niż wybrany kierunek studiów drugiego stopnia, który został określony w szczegółowych zasadach rekrutacji dla kierunku na wydziale.
5. W przypadku, gdy kierunek ukończonych studiów:
1) jest zgodny z kierunkiem studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów plus dwa,
2) jest pokrewny kierunkowi studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów plus jeden,
3) nie jest ani zgodny, ani pokrewny kierunkowi studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów.
6. W szczegółowych zasadach rekrutacji na kierunki studiów prowadzone na wydziałach, zamiast punktacji za zgodność albo pokrewieństwo kierunków, może być określona punktacja za zgodność albo pokrewieństwo specjalności.
7. Jako kryterium dodatkowe brana jest pod uwagę liczba punktów za przeliczoną ocenę z egzaminu dyplomowego.
8. Jeśli w szczegółowych zasadach rekrutacji uwzględniony jest wynik ukończenia studiów wyższych, to następującym wpisanym na dyplomach wynikom ukończenia studiów odpowiadają oceny liczbowe W: bardzo dobry, celujący – ocena W = 5,0; dobry plus, ponad dobry – ocena W = 4,5; dobry – ocena W = 4,0; dostateczny plus, dość dobry – ocena W = 3,5; dostateczny, zadowalający – ocena W = 3,0. Odpowiadająca wpisanemu na dyplomie wynikowi ukończenia studiów ocena S w skali ocen innej niż stosowana na Uniwersytecie Zielonogórskim, przeliczana jest zgodnie z wzorem W = 3 ( S – m ) / ( M – m ) + 2, gdzie M - jest maksymalną, a m – minimalną (niedostateczną) oceną w skali stosowanej na innej uczelni.
9. Osoby przyjęte na studia drugiego stopnia mogą być zobowiązane do uzupełnienia różnic programowych dotyczących wiedzy ogólnej z zakresu studiów pierwszego stopnia w terminach ustalonych przez dziekana.
10. Warunkiem kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia w ramach specjalności głównej nauczycielskiej jest zrealizowanie i zaliczenie treści programowych i kierunkowych określonych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku o tej specjalności.
11. Obywatel polski lub cudzoziemiec spełniający warunki określone w art. 43 ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”, który ukończył szkołę wyższą za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia pod warunkiem, że posiadany przez niego dyplom daje prawo do kontynuowania kształcenia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała lub dyplom ten został uznany za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów na podstawie umowy międzynarodowej lub zgodnie z obowiązującymi przepisami o nostryfikacji dyplomów.
§ 9
Kandydatowi, legitymującemu się orzeczeniem o niepełnosprawności (dołączonym do kompletu składanych dokumentów wraz z zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku wydziałowa komisja rekrutacyjna może na jego wniosek dostosować sposób przeprowadzenia egzaminów (o ile są przewidziane w rekrutacji) do rodzaju lub stopnia niepełnosprawności.
§ 10
Szczegółowe zasady rekrutacji na kierunki studiów prowadzone na poszczególnych wydziałach określają załączniki do niniejszej uchwały:
1) Załącznik nr 1 – Wydział Artystyczny,
2) Załącznik nr 2 – Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
3) Załącznik nr 3 – Wydział Ekonomii i Zarządzania,
4) Załącznik nr 4 – Wydział Fizyki i Astronomii,
5) Załącznik nr 5 – Wydział Humanistyczny,
6) Załącznik nr 6 – Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki,
7) Załącznik nr 7 – Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu,
8) Załącznik nr 8 – Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii,
9) Załącznik nr 9 – Wydział Mechaniczny,
10) Załącznik nr 10 – Wydział Nauk Biologicznych,
11) Załącznik nr 11 – Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii,
12) Załącznik nr 12 – Wydział Prawa i Administracji.
§ 11
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

 

Komentarze (0)