Ogólne zasady rekrutacji na UP we Wrocławiu 2017/2018

 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu rekrutacja 2017 - zasady rekrutacji na UP we Wrocławiu 2017/18

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2017.
Uchwała nr 17/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w roku akademickim 2017/2018.
Na podstawie art. 169 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) i § 7 ust. 2 pkt. 2 oraz § 105 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz na wniosek rad wydziałów uchwala się, co następuje:
DZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Uchwała dotyczy warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na jednolite studia magisterskie na kierunku weterynaria oraz na studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia na pozostałe kierunki, prowadzone w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
§ 2
Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o:
1) Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć komisję powołaną przez Senat Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu;
2) kierunkowej komisji rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć komisję powołaną przez radę wydziału, która samodzielnie prowadzi lub organizuje rekrutację na studia na danym kierunku;
3) studiach stacjonarnych – należy przez to rozumieć studia zdefiniowane w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, które są prowadzone nieodpłatnie, z wyjątkiem studiów w językach obcych, które mogą być płatne;
4) studiach niestacjonarnych – należy przez to rozumieć studia zdefiniowane w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, które są płatne;
5) Internetowej Rejestracji Kandydatów (zwanej dalej „IRK”) – należy przez to rozumieć elektroniczny system rejestracji kandydatów na studia;
6) limicie miejsc – należy przez to rozumieć maksymalną liczbę osób, które mogą zostać przyjęte na pierwszy rok studiów danego kierunku lub specjalności w ramach określonej formy kształcenia oraz formy studiów;
7) kandydacie – należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunek weterynaria;
8) egzaminie maturalnym (tzw. nowej maturze) – należy przez to rozumieć egzamin, o którym mowa w art. 169 ust. 3, 4 i 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w art. 3 pkt. 21c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz.2156);
9) egzaminie dojrzałości (tzw. starej maturze) – należy przez to rozumieć egzamin, o którym mowa w art. 169 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym;
10) maturze dwujęzycznej – należy przez to rozumieć maturę zdawaną z języka polskiego, matematyki, języka obcego na poziomie podstawowym oraz dodatkowo z języka obcego na poziomie dwujęzycznym oraz dwóch wybranych przedmiotów zdawanych w języku obcym;
11) apostille – należy rozumieć jako legalizację dokumentu urzędowego przeznaczonego do obrotu prawnego w państwach, które są stroną Konwencji Haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. nr 112, poz. 938).
§ 3
1. Kandydaci na I rok studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu przyjmowani będą na poszczególne kierunki studiów w ramach limitów przyjęć uchwalonych na wniosek rad wydziałów przez Senat Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
2. Na wniosek rady wydziału Senat może w ramach ustalonych limitów ograniczyć liczbę miejsc dla kandydatów rekrutujących się spośród studentów lub absolwentów innego kierunku.
§ 4
1. Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
1) opiniowanie projektów uchwał senatu i zarządzeń rektora dotyczących procesu rekrutacji;
2) sprawowanie ogólnego nadzoru nad przebiegiem rekrutacji;
3) koordynacja i nadzór nad pracą kierunkowych komisji rekrutacyjnych;
4) rozpatrywanie i podejmowanie decyzji w sprawie odwołań kandydatów od decyzji kierunkowych komisji rekrutacyjnych;
5) akceptowanie wyników postępowania kwalifikacyjnego przygotowanych przez kierunkowe komisje rekrutacyjne.
2. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają kierunkowe komisje rekrutacyjne powołane przez rady wydziałów.
3. Do zadań kierunkowej komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
1) kompletowanie dokumentów kandydatów;
2) zawiadamianie kandydatów o terminie i miejscu egzaminów wstępnych;
3) przeprowadzanie egzaminów wstępnych lub rozmów kwalifikacyjnych;
4) podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia na studia;
5) ogłoszenie wstępnej listy wyników postępowania kwalifikacyjnego;
6) przekazywanie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej listy osób przyjętych na studia (do wyczerpania limitu miejsc) oraz rankingowej listy kandydatów w terminie ustalonym zarządzeniem rektora;
7) przekazanie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej sprawozdania z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego;
8) przygotowywanie wszelkich doraźnych informacji i danych liczbowych z przebiegu rekrutacji dla potrzeb Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej;
9) zawiadamianie kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego i przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia. O decyzji w sprawie przyjęcia lub nieprzyjęcia na I rok studiów kandydata zawiadamia się pisemnie przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru.
DZIAŁ II
POSTANOWIENIA W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I TRYBU POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE NA KIERUNKU WETERYNARIA
§ 5
1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich na kierunku weterynaria (stacjonarnych i niestacjonarnych) następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, które ma charakter konkursowy.
2. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się tylko wyniki matur (nie uwzględnia się certyfikatów językowych, z wyjątkiem kierunku weterynaria prowadzonego w języku angielskim dla obcokrajowców oraz kierunku podstawy dla rolnictwa tropikalnego prowadzonego w języku angielskim). Wykaz przedmiotów kwalifikacyjnych na studia pierwszego stopnia oraz magisterskie jednolite (stacjonarne i niestacjonarne) w roku akademickim 2017/2018 określa załącznik 1 do niniejszej uchwały.
3. Zapis „zwolniony” na świadectwie dojrzałości, w części pisemnej egzaminu, jest równoznaczny z uzyskaniem maksymalnej liczby punktów.
4. Uczestnicy olimpiad przedmiotowych mogą być przyjęci poza postępowaniem konkursowym. Uprawnienia uczestników olimpiad przedmiotowych, dotyczące przyjęć na I rok studiów w latach 2015-2017, określa załącznik nr 1b do Uchwały nr 48/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2014 r. zmienionej Uchwałą nr 10/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 48/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w roku akademickim 2015/2016.
5. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są w skali punktowej. Brak punktacji, z któregoś z wymienionych przedmiotów kwalifikacyjnych nie dyskwalifikuje kandydata z postępowania rekrutacyjnego, ale skutkuje przyznaniem zera punktów za ten przedmiot (nie dotyczy to kierunku weterynaria). O przyjęciu na studia w ramach limitu miejsc decyduje liczba uzyskanych punktów.
§ 6
1. Kandydaci posiadający potwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dyplom lub zaświadczenie o przystąpieniu do matury międzynarodowej (wydane przez Biuro International Baccalaureate w Genewie – IB) przyjmowani będą na wybrany kierunek studiów na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony w dyplomie IB kwalifikuje kandydata na studia na zasadach obowiązujących osoby z nową maturą. Otrzymana na świadectwie punktacja jest przeliczana według następujących zasad:
poziom podstawowy - standard level
poziom rozszerzony - high level
Matura IB
Odpowiednik nowej matury
Matura IB
Odpowiednik nowej matury
7
100%
7
100%
6
90%
6
90%
5
75%
5
75%
4
60%
4
60%
3
45%
3
45%
2
30
2
30%
2. Absolwentom klas dwujęzycznych z maturą dwujęzyczną wynik egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego przelicza się według następującej zasady:
poziom podstawowy – 100 % punktów,
poziom rozszerzony – 4/3 wyniku na świadectwie dojrzałości (jednak nie więcej niż 100%, – wynik należy zaokrąglić do całkowitych %).
W przypadku pozostałych przedmiotów wynik egzaminu maturalnego jest sumą punktów poziomu podstawowego i/lub poziomu rozszerzonego oraz części zdawanej w języku polskim.
3. Kandydaci mający obywatelstwo polskie, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą, mogą się ubiegać o przyjęcie na I rok studiów pod warunkiem posiadania zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwa lub innego dokumentu uzyskanego za granicą zawierającego klauzulę stwierdzającą prawo do ubiegania się o przyjęcie do szkół wyższych każdego typu w kraju miejsca jego wydania. W przypadku braku klauzuli, do świadectwa należy dołączyć zaświadczenie odpowiednich władz kraju jego wydania, tj. krajowych lub lokalnych władz oświatowych albo polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego, które stwierdza prawo do ubiegania się o przyjęcie do szkół wyższych w kraju miejsca jego wydania.
4. W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny w innym kraju niż Polska i na świadectwie maturalnym nie mają oceny z języka polskiego, przewodniczący kierunkowej komisji rekrutacyjnej uwzględnia, jako przedmiot rekrutacyjny – w miejsce języka polskiego – język, w którym kandydat zdawał egzamin maturalny.
5. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą być przyjmowani na I rok studiów:
a) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się w Polsce,
b) posiadacze ważnej Karty Polaka,
c) cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,
d) cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
e) pracownicy migrujący będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli są lub byli zatrudnieni w Polsce, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
f) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
g) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 187 pkt. 1 lit. a i pkt. 6 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1650 ze zm.),
h) cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
i) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.
6. Cudzoziemcy niewymienieni w ust.5, z wyłączeniem pkt. f), mogą być przyjmowani na I rok studiów, na podstawie:
a) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach,
b) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach,
c) decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub odpowiedniego ministra wskazanego w art. 33 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.,
d) decyzji rektora uczelni.
7. Warunki przyjęć na studia osób niebędących obywatelami polskimi określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. z 2006 r. nr 190, poz. 1406 ze zm.) oraz zarządzenie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu regulujące warunki i tryb przyjmowania kandydatów niebędących obywatelami polskimi na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.
§ 7
1. Kandydaci, ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów zobowiązani są do rejestracji w IRK poprzez stronę www.rekrutacja.up.wroc.pl. Dotyczy to również kandydatów będących laureatami i finalistami olimpiad przedmiotowych oraz konkursów uprawniających do zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego.
2. Warunkiem dopuszczenia kandydata do rekrutacji jest dokonanie rejestracji, wpisanie wyników egzaminu dojrzałości lub maturalnego w systemie IRK oraz uiszczenie opłaty rekrutacyjnej (administracyjna) na wygenerowane w systemie rejestracyjnym indywidualne konto na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem sytuacji gdy:
a) kandydat wniósł wyższą opłatę niż wynika to z deklaracji w systemie IRK;
b) nie uruchomiono kierunku;
Wówczas opłata jest zwracana na wniosek kandydata skierowany do właściwego dziekana.
3. Kandydaci, którzy w wyniku procedury rekrutacyjnej zakwalifikują się do przyjęcia na I rok studiów, składają w wyznaczonym terminie następujące dokumenty:
1) podanie na ustalonym formularzu (wydruk po dokonaniu rejestracji w IRK);
2) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (administracyjnej) na wygenerowane w systemie rejestracyjnym indywidualne konto na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Kandydat, który nie uiścił opłaty rekrutacyjnej w wyznaczonym terminie nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
3) oświadczenia o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej, o którym mowa w art. 169 ust. 1a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (dotyczy kandydatów na studia stacjonarne);
4) potwierdzoną przez kierunkową komisję rekrutacyjną kserokopię dowodu osobistego lub jego kopię potwierdzoną przez notariusza, a w przypadku cudzoziemców paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
5) kopię świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, poświadczoną przez notariusza lub kierunkową komisję rekrutacyjną lub jego oryginał (do świadectwa uzyskanego za granicą należy dołączyć tłumaczenie na język polski i jeżeli ze świadectwa nie wynika, że uprawnia ono do podjęcia studiów wyższych, odpowiednie zaświadczenie wydane przez Kuratorium Oświaty lub ambasadę polską w kraju uzyskania matury);
6) fotografię kandydata, zgodną z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego oraz wersję elektroniczną zdjęcia (niezbędnego do wydania elektronicznej legitymacji studenckiej), które należy przesłać przez system IRK;
7) osoby zakwalifikowane na kierunki studiów, na których występują czynniki szkodliwe lub uciążliwe mają obowiązek złożyć przed rozpoczęciem roku akademickiego zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (dotyczy to kierunków: agrobiznes, biotechnologia, biotechnologia stosowana roślin, medycyna roślin, odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, ogrodnictwo, ochrona środowiska, podstawy dla rolnictwa tropikalnego, rolnictwo, technika rolnicza i leśna, technologia żywności i żywienie człowieka, weterynaria, zarządzanie jakością i analiza żywności, zarządzanie i inżynieria produkcji, żywienie człowieka). Skierowanie na badania kandydat otrzymuje przy składaniu dokumentów wymienionych w punktach 1-6.
§ 8
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na pierwszy rok studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu (z wyjątkiem kierunku weterynaria) mogą uzyskać z każdego przedmiotu objętego postępowaniem kwalifikacyjnym punkty, których suma jest podstawą do utworzenia listy rankingowej. Wykaz przedmiotów rekrutacyjnych określa załącznik 1 niniejszej uchwały.
Liczba punktów (LP) przeliczana jest według następującego wzoru:
LP = 0,1 x Jo + 0,1 x Jp + Pw – dla wszystkich kierunków (z wyjątkiem kierunku weterynaria),
LP = 0,1 x Jo + 0,1 x Jp + Pw + Rys – tylko dla kierunku architektura krajobrazu,
gdzie dla kandydatów z nową maturą:
Jo – oznacza większą liczbę punktów procentowych z języka obcego liczoną według zasady:
0,4 x P albo 1,0 x R,
P – liczba punktów procentowych uzyskana na poziomie podstawowym,
R – liczba punktów procentowych uzyskana na poziomie rozszerzonym;
Jp– oznacza większą liczbę punktów procentowych z języka polskiego (dla cudzoziemców z języka ojczystego) liczoną według zasady:
0,4 x P albo 1,0 x R,
P – liczba punktów procentowych uzyskana na poziomie podstawowym,
R – liczba punktów procentowych uzyskana na poziomie rozszerzonym;
Pw – oznacza większą liczbę punktów z przedmiotu rekrutacyjnego według zasady:
0,4 x P albo 1,0 x R,
P – liczba punktów procentowych uzyskana na poziomie podstawowym,
R – liczba punktów procentowych uzyskana na poziomie rozszerzonym;
Rys – liczba punktów uzyskana z egzaminu z rysunku liczona wg zasad określonych w § 9 (dotyczy tylko kandydatów na architekturę krajobrazu);
gdzie dla kandydatów ze starą maturą:
Jo – oznacza liczbę punktów uzyskanych z języka obcego przeliczoną według zasad określonych w § 9,
Jp – oznacza liczbę punktów uzyskanych z języka polskiego (dla cudzoziemców z języka ojczystego) przeliczoną według zasad określonych w § 6,
Pw – liczbę punktów uzyskanych z przedmiotu rekrutacyjnego przeliczoną według zasad określonych w § 9,
Rys – liczba punktów uzyskana z egzaminu z rysunku liczona wg zasad określonych w § 9 (dotyczy tylko kandydatów na architekturę krajobrazu).
§ 9
1. Kandydaci na kierunek architektura krajobrazu przed dopuszczeniem do dalszego postępowania kwalifikacyjnego muszą zdać egzamin z rysunku odręcznego na ocenę co najmniej 2.0. Podczas egzaminów wstępnych z rysunku odręcznego na kierunek architektura krajobrazu stosuje się następującą skalę ocen: 6,0; 5,0; 4,5; 4,0; 3,5; 3,0; 2,0; 1,0. Oceny uzyskane na egzaminie z rysunku odręcznego przelicza się wg skali ocen 1–6.
Ocena
Liczba punktów porcentowych
1,0
0
2,0
12
3,0
34
3,5
45
4,0
56
4,5
67
5,0
78
6,0
90
§ 10
1. Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości (stara matura), biorą udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na podstawie konkursu świadectw z przedmiotów kwalifikacyjnych podanych w załączniku 1 do niniejszej uchwały. Wyjątek stanowi kierunek architektura krajobrazu – przed dopuszczeniem do dalszego postępowania kwalifikacyjnego kandydaci muszą zdać egzamin z rysunku odręcznego na ocenę co najmniej 2,0. Spośród kilku ocen uzyskanych z jednego przedmiotu, które kandydat uzyskał podczas egzaminu dojrzałości oraz tych na świadectwie ukończenia szkoły średniej, w konkursie uwzględnia się ocenę najwyższą (dotyczy to także oceny z fakultetu). Oceny uzyskane na świadectwie dojrzałości lub świadectwie ukończenia szkoły średniej (stara matura) z przedmiotów uwzględnianych w postępowaniu kwalifikacyjnym, przelicza się według następujących zasad:
Skala ocen 1-6
Skala ocen 2-5
Ocena
Liczba punktów procentowych
Ocena
Liczba punktów procentowych
1,0
0
2,0
0
2,0
12
3,0
30
3,0
34
4,0
65
4,0
56
5,0
65
5,0
78
 
 
6,0
90
 
 
2. Do egzaminowania kandydatów na I rok studiów na kierunek architektura krajobrazu są uprawnieni nauczyciele akademiccy.
3. Egzamin prowadzony jest z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.
§ 11
1. W przypadku małej liczby kandydatów dziekan danego wydziału może:
a) podjąć decyzję o rezygnacji z postępowania konkursowego i przeprowadzić rekrutację na podstawie zapisów,
b) podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku,
c) podjąć decyzję o nieuruchomieniu specjalności na studiach.
§ 12
1. Kandydaci na kierunek weterynaria, którzy zdawali egzamin dojrzałości (stara matura), biorą udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na podstawie konkursu świadectw z przedmiotów rekrutacyjnych podanych w załączniku 1 do niniejszej uchwały, według zasad ustalonych w § 10.
2. Kandydaci na kierunek weterynaria ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów na podstawie zewnętrznego pisemnego egzaminu maturalnego (nowa matura) z biologii i chemii mogą zostać wpisani na listę rankingową, jeżeli uzyskają z egzaminu zewnętrznego maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym, co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów i z chemii na poziomie rozszerzonym również, co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów.
3. Kandydaci na kierunek weterynaria, którzy nie zdawali na egzaminie maturalnym zewnętrznym na poziomie rozszerzonym przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (biologia i chemia), nie mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów na kierunek weterynaria.
4. Lista rankingowa kandydatów na I rok studiów na kierunek weterynaria jest sporządzona na podstawie sumy uzyskanych punktów procentowych z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym lub ze świadectwa dojrzałości.
5. W przypadku niewypełnienia w pierwszym terminie, przyznanego limitu miejsc na studia stacjonarne, kandydaci którzy złożyli dokumenty na studia niestacjonarne, a spełnią wymogi punktowe studiów stacjonarnych zostaną, za ich zgodą, przeniesieni na studia stacjonarne.
6. Kandydaci na kierunek weterynaria, którzy spełniają wymagania zawarte w ust. 2 i 3, lecz nie otrzymają wystarczającej liczby punktów procentowych, kwalifikującej do przyjęcia na studia stacjonarne, będą mogli ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów niestacjonarnych w ramach przyznanego limitu miejsc.
7. Rekrutacja na kierunek weterynaria na studia stacjonarne i niestacjonarne odbywa się jednocześnie.
§ 13
1. Kierunkowa komisja rekrutacyjna ustala listę rankingową kandydatów wraz z podaniem punktacji progowej kwalifikującej do przyjęcia na I rok studiów. Łączna liczba uzyskanych punktów stanowi podstawę do uzyskania lokaty na liście rankingowej.
2. Kolejność kandydatów na liście rankingowej na poszczególnych kierunkach studiów wyznaczać będzie suma punktów uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.
3. W przypadku, gdy na ostatnim miejscu kwalifikującym do przyjęcia na I rok studiów znajdzie się kilku kandydatów z tą samą liczbą punktów, wszyscy oni zostaną zakwalifikowani.
§ 14
1. Na wniosek kandydata, który nie zakwalifikował się na studia na wybranym kierunku, można przyjąć go bez wnoszenia dodatkowej opłaty, na inny prowadzony przez uczelnie kierunek studiów, na którym nie wypełniono limitów, z wyłączeniem kierunków: architektura krajobrazu i weterynaria. Wniosek należy składać w kierunkowej komisji rekrutacyjnej, właściwej dla kierunku, na który kandydat wniósł opłatę.
2. Na kierunkach, na których nie wyczerpano limitu przyjęć w pierwszym terminie, dziekan za zgodą Rektora może ogłosić kolejne nabory, zgodnie z zasadami obowiązującymi w pierwszym terminie.
§ 15
Od decyzji kierunkowej komisji rekrutacyjnej służy kandydatowi odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia określonych w niniejszej uchwale. Odwołania nie mogą mieć charakteru prośby o przyjęcie na studia w przypadku uzyskania przez kandydata mniejszej od wymaganej do przyjęcia liczby punktów. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
§ 16
1. Z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego sporządza się protokół. Protokół podpisuje przewodniczący i wszyscy członkowie komisji. Wszelkie istotne skreślenia i zmiany dokonywane na protokole powinny posiadać pisemne uzasadnienie potwierdzone podpisem przewodniczącego.
2. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego kierunkowa komisja rekrutacyjna sporządza listę kandydatów według liczby uzyskanych punktów i podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia na I rok studiów.
3. Protokół z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego oraz listę osób zakwalifikowanych na pierwszy rok studiów, kierunkowe komisje rekrutacyjne przedkładają do akceptacji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
4. Imienna lista osób zakwalifikowanych na studia jest publikowana na stronie internetowej www.rekrutacja.up.wroc.pl.
5. Kandydat, który został wstępnie zakwalifikowany na I rok studiów, jest zobowiązany do dostarczenia dokumentów, o których mowa w § 4 w terminie zgodnym z terminarzem rekrutacji. Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z podjęcia studiów i powoduje skreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych na studia.
DZIAŁ III
POSTANOWIENIA W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I TRYBU POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA STUDIA II STOPNIA
§17
Na studia II stopnia mogą zostać przyjęte osoby, które uzyskały tytuł magistra, inżyniera, licencjata lub równorzędny.
§18
Na studia II stopnia może zostać przyjęta osoba, która spełnia warunki rekrutacji określone w programie kształcenia dla danego kierunku. Wymagane kierunkowe kwalifikacje w zakresie wiedzy i umiejętności stanowiące podstawę rekrutacji kandydatów na studia II stopnia określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§19
W przypadku nie wypełnienia limitu przyjęć przez kandydatów spełniających warunki określone w §18, na pierwszy rok studiów II stopnia może być przyjęty kandydat niespełniający tych warunków rekrutacji, jeżeli możliwe jest uzupełnienie brakującego zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w ramach realizacji przedmiotów dodatkowych, za które uzyska do 30 punktów ECTS.
§20
Kandydat na specjalność prowadzoną w języku angielskim powinien posługiwać się językiem angielskim na poziomie umożliwiającym podjęcie studiów. Znajomość języka powinna być potwierdzona certyfikatem FCE, CAE, CPE, TOEFL, IELTS lub innym dokumentem zaświadczającym wystarczającą biegłość w posługiwaniu się językiem angielskim.
§21
Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej sporządzonej na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich ocen ze studiów I stopnia, z wyjątkiem wychowania fizycznego, a w dalszej kolejności z oceny końcowej ze studiów I stopnia oraz oceny z języka obcego. Rada wydziału może ustalić dodatkowe kryteria przyjęć.
§22
1. Na kierunek geodezja i kartografia kwalifikacja odbywa się na podstawie testu kwalifikacyjnego. Przy uzyskaniu przez kandydatów jednakowej liczby punktów z testu kwalifikacyjnego o kolejności na liście rankingowej decydują zasady określone w § 21.
2. W przypadku małej liczby kandydatów, dziekan może podjąć decyzję o nie przeprowadzaniu ww. testu i kwalifikacji kandydatów na zasadach określonych w §21.
§23
W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby kandydatów kierunek może być nieuruchomiony. Ostateczną decyzję podejmuje dziekan po uzgodnieniu z kwestorem.
§24
Nie wszystkie specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych będą uruchamiane corocznie. Decyzję w tym zakresie podejmuje dziekan.
§25
Kandydat na studia II stopnia składa:
1) podanie na ustalonym formularzu (wydruk po dokonaniu rejestracji w IRK);
2) oryginał lub poświadczoną przez kierunkową komisję rekrutacyjną albo potwierdzoną przez notariusza kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
3) poświadczoną przez kierunkową komisję rekrutacyjną albo potwierdzoną przez notariusza kopię suplementu do dyplomu lub wypis z indeksu;
4) oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej, o którym mowa w art. 169 ust. 1a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (dotyczy kandydatów na studia stacjonarne);
5) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (administracyjnej) na wygenerowane w systemie rejestracyjnym indywidualne konto na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Kandydat, który nie uiścił opłaty rekrutacyjnej w wyznaczonym terminie nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
6) poświadczoną przez kierunkową komisję rekrutacyjną albo potwierdzoną przez notariusza kopię dowodu osobistego lub w przypadku cudzoziemców paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
7) fotografię kandydata, zgodną z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego oraz wersję elektroniczną zdjęcia (niezbędnego do wydania elektronicznej legitymacji studenckiej), które należy przesłać przez system IRK.
8) osoby zakwalifikowane na kierunki studiów, na których występują czynniki szkodliwe lub uciążliwe mają obowiązek złożyć przed rozpoczęciem roku akademickiego zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (dotyczy to kierunków: biotechnologia, medycyna roślin, ochrona środowiska, odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, ogrodnictwo, rolnictwo, technika rolnicza i leśna, technologia żywności i żywienie człowieka, zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie jakością i analiza żywności). Skierowanie na badania kandydat otrzymuje przy składaniu dokumentów wymienionych w punktach 1-7.
§26
W kwestiach nieuregulowanych w Dziale III stosuje się odpowiednio zapisy Działu II.
DZIAŁ IV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 27
1. Rekrutacja letnia na rok akademicki 2017/2018 trwa od 1 maja 2017 r. do 30 września 2017 r., natomiast rekrutacja zimowa na rok akademicki 2017/2018 trwa od 1 grudnia 2017 r. do 28 lutego 2018 r.
2. Szczegółowe zasady IRK i terminy rekrutacji dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia i jednolite studia magisterskie na kierunku weterynaria oraz terminy składania dokumentów w roku akademickim 2017/2018 ustalane są zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
§ 28
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Komentarze (0)