Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2015/2016

Zasady rekrutacji na Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2015/2016

 
UCHWAŁA nr.9b /2014 z dnia 29 maja 2014 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
w  sprawie:  warunków  i  trybu  rekrutacji   na  pierwszy   rok  studiów   prowadzonych w języku angielskim  na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2015/2016 na poszczególnych  kierunkach i formach kształcenia.
Na podstawie: art. 169 ustawy  z  dnia  27  lipca  2005  r.  - Prawo  o  szkolnictwie  wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, ze zm.), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. z 2006 r., Nr 190, poz. 1406, ze zm.) oraz § 34 ust. 3 pkt 2-3, § 103 ust. 1-2, § 104 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia 29 września 2011 r., ze zm., Senat Uniwersytetu Medycznego w Łodzi uchwala, co następuje:
§ 1
1. Niniejsza uchwała określa warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów prowadzonych w języku angielskim na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2015/2016 dla poszczególnych kierunków studiów i form kształcenia.
2. Szczegółowe wymagania dla kandydatów na poszczególne kierunki studiów określają załączniki nr 1-4 do niniejszej uchwały.
 
I PRZEPISY OGÓLNE
§ 2
Użyte w uchwale określenia oznaczają:
         1)  kandydat - osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia na określonym kierunku;
2)   egzamin maturalny (tzw. nowa matura) - egzamin maturalny w rozumieniu rozporządzenia Ministra  Edukacji Narodowej  i  Sportu z dnia 30 kwietnia  2007 r. roku w   sprawie   warunków   i   sposobu   oceniania,  klasyfikowania   i  promowania   uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562, ze zm.);
3)     egzamin dojrzałości (tzw. stara matura) - egzamin określony w § 140 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 7 września  2004 roku w  sprawie  warunków  i  sposobu  oceniania, klasyfikowania  i  promowania  uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 199, poz. 2046, ze zm.);
4)     świadectwo maturalne - dokument wydany osobie, która zdała egzamin w trybie określonym w pkt 2;
5)     świadectwo dojrzałości - dokument wydany osobie, która zdała egzamin w trybie określonym w pkt 3;
6)     dokument uzyskany poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - dokument uzyskany poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzający ukończenie szkoły średniej lub ukończenie studiów I stopnia oraz uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, inny niż określone w pkt 7-8;
7)        dyplom   IB   - świadectwo   matury   międzynarodowej   (International   Baccalaureate), tj.  dokument  wydawany   przez   organizację   International   Baccalaureate   Organization w Genewie, równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie . § 1O rozporządzenia  Ministra Edukacji  i Nauki  w  sprawie nostryfikacji  świadectw  szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz. U. z 2006 r. Nr 63, poz. 443);
8)       dyplom      EB            świadectwo    matury    europejskiej     (European     Baccalaureate), tj. dokument wydawany absolwentom szkół europejskich, przeznaczonych dla dzieci pracowników struktur wspólnotowych, działających na podstawie konwencji z 1997 r. podpisanej/ratyfikowanej przez ministrów edukacji krajów członkowskich UE, równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie § 1O  rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz. U. z 2006 r. Nr 63, poz. 443);
9)       limit miejsc - maksymalną liczbę osób, które mogą być przyjęte na pierwszy rok studiów danego kierunku w ramach określonej formy kształcenia i formy studiów, ustaloną odpowiednio  przez  Ministra  Zdrowia  lub Senat Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi;
                10)   Uczelnia -Uniwersytet Medyczny w Łodzi;
11)   ustawa - ustawę z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, ze zm.).
 
II. WYMAGANIA FORMALNE DLA KANDYDATÓW NA STUDIA UNIWERSYTET MEDYCZNY 2015/16
§ 3
O przyjęcie  na  studia prowadzone  w języku  angielskim  może  ubiegać  się kandydat, który legitymuje się dokumentem, o którym mowa w § 2 pkt 4-8 .
§ 4
1. Kandydat na studia prowadzone w języku angielskim zobowiązany jest posługiwać się językiem  angielskim   w   stopniu  zaawansowanym,   umożliwiającym   odbycie   studiów w tym języku.
2. W przypadku kandydata, dla którego język angielski nie jest językiem ojczystym, znajomość języka  angielskiego powinna być potwierdzona:
1)  pozytywną  oceną na świadectwie ukończenia szkoły średniej lub;
2)   certyfikatem językowym.
3. W przypadku kandydata, który nie przedstawi świadectwa, o którym mowa w ust. 2, znajomość języka  angielskiego jest  oceniana w trakcie egzaminu kwalifikacyjnego.
§ 5
1.  Kwalifikacja na studia odbywa się na zasadzie konkursu. Kandydaci przyjmowani są według uzyskanej liczby punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym , w ramach limitów przyjęć na poszczególne kierunki studiów w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.
2. Minister Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Nauki  i Szkolnictwa Wyższego  określa, w drodze rozporządzenia , limit miejsc na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny na dany rok akademicki.
3. Limity przyjęć na pozostałe kierunki określa Senat Uczelni w drodze uchwały.
 
POSTĘPOWANIE  REKRUTACYJNE
§ 6
1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim wnoszą opłatę rekrutacyjną ustaloną przez Rektora.
2. Postępowanie rekrutacyjne na studia prowadzone w języku  angielskim prowadzą:
1)  Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, powołana przez Dziekana - w przypadku kierunku  biotechnologia;
2)   Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna, powołana przez Rektora - w przypadku kierunków lekarskiego, lekarsko-dentystycznego oraz pielęgniarstwa.
3. Komisje rekrutacyjne, o których mowa w ust. 1. działają zgodnie z Regulaminem pracy Wydziałowych Komisji  Rekrutacyjnych, Międzywydziałowej  Komisji  Rekrutacyjnej oraz Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Uniwersytetu Medycznego  w  Łodzi, uchwalonym przez Senat Uczelni.
4. W uzasadnionych przypadkach komisjom rekrutacyjnym przysługuje prawo do podjęcia decyzji o odstąpieniu od prowadzenia naboru na dany kierunek studiów. W takim przypadku opłaty rekrutacyjne wniesione przez kandydatów na ten kierunek podlegają zwrotowi.
§ 7
1. Postępowanie rekrutacyjne składa się z:
1)  Rejestracji  on-line  poprzez  wypełnienie   formularza  zgłoszeniowego  i  dostarczenie dokumentów aplikacyjnych w systemie on-line;
2) weryfikacji    dokumentów    złożonych   przez    kandydatów    z   wyjątkiem   kierunku biotechnologia  drugiego stopnia;
3) postępowania kwalifikacyjnego ;
4) podjęcia decyzji w sprawie przyjęcia na studia.
2. Konsekwencje błędnego wypełnienia pól  formularza  rejestracyjnego  w  systemie rekrutacji elektronicznej , ich niewypełnienia lub podania  nieprawdziwych  informacji ponosi kandydat.
§ 8
1. Rejestracja kandydatów na studia odbywa się w systemie on-line.
2. Po pozytywnym przejściu postępowania rekrutacyjnego określonego w załącznikach 1-4 na poszczególne kierunki, kandydat ma obowiązek, przed rozpoczęciem studiów, dostarczyć dokumenty aplikacyjne w oryginale, których kopie zostaną poświadczone przez Uczelnię za zgodność z oryginałem lub w formie kopii, poświadczonej za zgodność przez uprawnione podmioty; kandydat zobowiązany jest do złożenia:
1) formularza  zgłoszeniowego
2) dokumentu potwierdzającego ukończenie szkoły średniej lub dyplomu co najmniej na poziomie licencjatu i transkryptów poświadczających przebieg studiów;
3) dyplomu  ukończenia  studiów pierwszego  stopnia  (dotyczy  kandydatów  na  studia drugiego stopnia)
4) certyfikatu językowego dla kandydatów dla których język angielski nie jest językiem ojczystym; jeżeli kandydat taki certyfikat posiada;
5) zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia;
6) dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości;
7) czterech aktualnych fotografii zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
8) innych wymaganych dokumentów uwzględnionych w zasadach rekrutacji na dany kierunek np. apostille lub legalizację, nostryfikacje , świadectwo MCAT (Medical College Admission Test) lub GAMSAT (The Graduate Medical School Admission Test), UKCAT (UK Clinical Aptitude Test); dokument uprawniający do pobytu na terytorium RP, dokument potwierdzający prawo do ubezpieczenia zdrowotnego na terytorium RP.
3. Niezłożenie w wyznaczonym terminie wymienionych dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją z kandydowania do przyjęcia na studia.
 
DECYZJA O PRZYJECIU NA STUDIA
§ 9
1. Decyzję o przyznaniu kandydatowi ostatecznej oceny z egzaminu kwalifikacyjnego podejmują    egzaminatorzy członkowie odpowiednio Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej lub Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej .
2. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyjęciu na studia, a przed immatrykulacją , kandydat zobowiązany jest do podpisania z Uczelnią umowy o warunkach odpłatności za studia i usługi edukacyjne.
3. Decyzje odmowną o przyjęciu na studia wydaje się kandydatom , którzy:
1) nie uzyskali pozytywnego wyniku z postępowania kwalifikacyjnego;
2) pomimo uzyskania pozytywnego wyniku z postępowania kwalifikacyjnego nie złożyli kompletnej dokumentacji, o której mowa w § 6 w wymaganym terminie;
3) pomimo uzyskania pozytywnego wyniku z postępowania kwalifikacyjnego nie wnieśli opłaty rekrutacyjnej .
4. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia prowadzone w języku angielskim kandydata będącego  obywatelem  polskim  podejmują  Wydziałowa  Komisja  Rekrutacyjna  lub
Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna. Od decyzji ww. komisji rekrutacyjnych służy odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej - w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzja Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna.
5. Decyzję  w sprawie przyjęcia  na studia prowadzone  w języku  angielskim  kandydata niebędącego obywatelem polskim podejmuje Rektor. Decyzja Rektora jest ostateczna.
§ 10
Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
§ 11
1. Studia prowadzone w języku angielskim są odpłatne, z wyłączeniem studiów drugiego stopnia prowadzonych na kierunku biotechnologia.
2. Wysokość i zasady wnoszenia opłat za studia na dany rok akademicki oraz wysokość opłaty rekrutacyjnej określają odpowiednie przepisy wewnętrzne Uczelni.
3. Obsługę administracyjną postępowania rekrutacyjnego dla kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego oraz pielęgniarstwa - stopnia pierwszego zapewnia Centrum ds. Organizacji i Obsługi Studiów w Języku Angielskim.
§ 12
Uchwala wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Komentarze (0)