Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2017/2018

 

 

Politechnika Opolska rekrutacja 2017 - zasady rekrutacji na PO 2017/18 

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 na Politechnice Opolskiej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2017.
Załącznik do uchwały nr 431 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 11.05.2016 r.
WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018
1. INFORMACJE OGÓLNE
1.1. Warunki i tryb rekrutacji dotyczą przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej (załącznik 1).
1.2. Politechnika Opolska prowadzi również studia trzeciego stopnia i studia podyplomowe. Zasady przyjęć na te studia określają odrębne przepisy.
1.3. Politechnika Opolska przyjmuje kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia w ramach planowanych wielkości przyjęć ustalonych dla poszczególnych kierunków, poziomów i form studiów.
1.4. Uprawnienia dotyczące laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych określa odrębny dokument.
1.5. Decyzje w sprawie przyjęć kandydatów na studia podejmują właściwe komisje rekrutacyjne.
1.6. Podczas procesu rekrutacji będą uwzględniane szczególne potrzeby kandydatów niepełnosprawnych. Osoby, które chciałby uzyskać pomoc podczas egzaminów wstępnych lub procesu rekrutacji będą mogły kontaktować się z pełnomocnikiem rektora ds. osób niepełnosprawnych na Politechnice Opolskiej.
1.7. Podjęcie studiów w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym uzależnione jest od podpisania umowy pomiędzy Uczelnią a osobą przyjętą na studia.
1.8. Rekrutacja może być prowadzona w semestrze zimowym oraz letnim.
2. WARUNKI FORMALNE
2.1. Postępowanie rekrutacyjne jest dwuetapowe.
2.2. W pierwszym etapie kandydat na studia jest zobowiązany do internetowej rejestracji – zgodnie z terminarzem rekrutacji, o którym mowa w p. 5.3. - w internetowym systemie rejestracji kandydatów na studia Politechniki Opolskiej (zwanym dalej systemem internetowej rejestracji kandydatów IRK). Rejestracja internetowa jest wiążąca po:
a) wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych,
b) wyborze kierunku studiów,
c) zaksięgowaniu, na wskazanym, w systemie IRK, koncie Politechniki Opolskiej opłaty za postępowanie rekrutacyjne związane z przyjęciem na studia. Opłata musi być zaksięgowana w terminie określonym w terminarzu rekrutacji.
2.3. Kandydat ponosi wszelkie konsekwencje, w tym otrzymanie decyzji o nieprzyjęciu na studia, błędnego dokonania rejestracji w systemie IRK, błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich nie wypełnienia lub podania nieprawdziwych danych.
2.4. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego komisja rekrutacyjna publikuje wyniki kwalifikacji na indywidualnych kontach kandydatów w systemie IRK.
2.5. W drugim etapie kandydat zakwalifikowany składa w wyznaczonym terminie i miejscu:
a) podpisane przez kandydata podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z internetowego systemu rejestracji IRK,
b) kserokopię świadectwa dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty poświadczoną przez Politechnikę Opolską (oryginał do wglądu),
c) obustronną kserokopię dowodu osobistego poświadczoną przez Politechnikę Opolską (oryginał do wglądu). W przypadku przesłania dokumentów pocztą kserokopia ta powinna być poświadczona przez właściwy urząd uprawniony do wydawania dowodów osobistych lub przez notariusza,
d) jedno aktualne zdjęcie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
e) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunkach: fizjoterapia, turystyka i rekreacja oraz wychowanie fizyczne (na specjalnym formularzu umieszczonym w systemie IRK),
f) wypełnione oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów w uczelni publicznej - składają kandydaci na studia stacjonarne,
g) kserokopię zaświadczenia o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady poświadczoną przez Politechnikę Opolską (oryginał do wglądu) – dotyczy kandydata ubiegającego się o przyjęcie na jego podstawie,
h) kserokopię zaświadczenia o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu organizowanego lub objętego patronatem przez Politechnikę Opolską poświadczoną przez uczelnię (oryginał do wglądu),
i) oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty za postępowanie rekrutacyjne na konto Politechniki Opolskiej (dotyczy kandydatów, gdy opłata ta nie została zaksięgowana w systemie IRK zgodnie z terminarzem rekrutacji).
2.6. Kandydat na studia drugiego stopnia ponadto składa:
a) kserokopię dyplomu ukończenia studiów poświadczoną przez Politechnikę Opolską (oryginał do wglądu),
b) kserokopię suplementu do dyplomu (dotyczy kandydatów, którzy ukończyli studia po 2005 roku), poświadczoną przez Politechnikę Opolską (oryginały do wglądu),
c) portfolio (jeżeli dotyczy).
2.7. Kandydat wnosi na wskazane konto opłatę obowiązującą osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wyższe. Wysokość opłaty ustala rektor.
2.8. Niezłożenie przez kandydata na studia dokumentów, lub wycofanie przez kandydata dokumentów nie powoduje powstania roszczeń o zwrot opłaty za postepowanie rekrutacyjne, o której mowa w p. 2.2.c).
2.9. Niezłożenie przez kandydata na studia wszystkich dokumentów, o których mowa w p. 2.5 (studia pierwszego stopnia) albo pp. 2.5 i 2.6 (studia drugiego stopnia), stanowi podstawę wydania decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.
2.10. Po upływie terminu złożenia kompletu dokumentów, komisja ogłasza alfabetyczną listę przyjętych na studia. Lista ta oraz lista rankingowa są podpisane przez przewodniczącego wydziałowej komisji rekrutacyjnej.
2.11. Z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego każdego kandydata sporządza się protokół, w którym wpisuje się wynik postępowania kwalifikacyjnego oraz decyzje o przyjęciu na studia. Protokół podpisuje przewodniczący, sekretarz i członkowie komisji wydziałowych.
2.12. Kandydat zostanie dopuszczony do postępowania rekrutacyjnego na studia, jeśli uzyskał na egzaminie maturalnym z każdego z przedmiotów obowiązkowych minimum 30%.
3. ZASADY I KRYTERIA KWALIFIKACJI NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
3.1. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia są wybrane wyniki egzaminu maturalnego w oparciu o które oblicza się wskaźnik rekrutacyjny (R). Na jego podstawie sporządzane są listy rankingowe kandydatów. Do obliczenia wskaźnika rekrutacyjnego (R) przyjmuje się wzór (1), w którym poszczególne składniki obliczane są zgodnie z zasadami przedstawionymi w pkt. 3.2-3.9
R=wP1 + wP2 + wJO + ED + LPO
gdzie:
w - współczynnik wagowy w tabeli 1,
P1 - to liczba punktów uzyskanych za 1 przedmiot w tabeli 1,
P2 - liczba punktów uzyskanych za 2 przedmiot w tabeli 1,
JO– to liczba punktów uzyskanych za język obcy nowożytny,
ED – to liczba punktów uzyskanych za pozytywnie zdany egzamin dodatkowy (pkt. 3.13.a), (dotyczy kandydatów na kierunek architektura),
LPO – to liczba punktów uzyskanych przez laureata lub finalistę olimpiady lub konkursu organizowanego lub objętego patronatem przez Politechnikę Opolską zgodnie z Tabelą 2.
3.2. Do określenia wskaźnika rekrutacyjnego (R) przyjmuje się przeliczenie wyniku egzaminu maturalnego
podawanego w procentach na liczbę punktów według reguły:
procent wyniku = liczba punktów, w przypadku świadectwa dojrzałości w którym wynik egzaminu maturalnego podany jest w skali 0-100 punktów.
3.3. Dla kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości (stara matura) liczba punktów za wynik egzaminu dojrzałości jest przyjmowana na podstawie Tabeli 3.
3.4. Liczba punktów za wynik egzaminu maturalnego jest równa sumie punktów uzyskanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
3.5. Liczbę punktów uzyskaną na egzaminie złożonym wyłącznie na poziomie rozszerzonym mnoży się przez 2,0,
3.6. W przypadku egzaminu maturalnego wartość wskaźnika rekrutacyjnego (R) oblicza się w oparciu o wynik części pisemnej.
3.7. W przypadku kiedy kandydat nie zdawał na egzaminie maturalnym przedmiotu będącego podstawą kwalifikacji na I rok studiów na danym kierunku, do obliczania wskaźnika rekrutacyjnego przyjmuje się wartość zero.
3.8. W przypadku, gdy kandydat uzyskał dwie oceny z wybranego przedmiotu na egzaminie dojrzałości (stara matura), punkty odpowiadające tym ocenom sumuje się, natomiast, gdy uzyskał tylko jedną ocenę, odpowiadającą liczbę punktów mnoży się przez dwa.
3.9. Kandydatom, którzy zdali maturę dwujęzyczną, zalicza się z języka obcego nowożytnego maksymalną liczbę punktów na poziomie rozszerzonym.
Tabela 1. Wykaz współczynników wagowych i przedmiotów egzaminu maturalnego będących podstawą kwalifikacji
Kierunek Studiów
Przedmiot do wyboru
Język obcy
Matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka
Język polski
1
architektura
w = 2
w = 0,5
w = 0,5
2
budownictwo
3
automatyka i robotyka
4
elektronika przemysłowa
5
elektrotechnika
6
energetyka
7
informatyka
8
inżynieria i aparatura procesów przemysłowych
9
mechanika i budowa maszyn
10
mechatronika
11
przemysłowe technologie informatyczne
12
technologie energetyki odnawialnej
13
transport
kierunek studiów
Przedmiot do wyboru
Język obcy
matematyka lub fizyka lub chemia lub informatka lub biologia
język polski
14
inżynieria biomedyczna
w = 2
w = 0,5
w= 0,5
15
inżynieria chemiczna i procesowa
16
inżynieria środowiska
17
technologia żywności i żywienie człowieka
18
systemy biotechniczne
kierunek studiów
przedmiot do wyboru
język obcy
matematyka lub fizyka lub informatyka lub geografia lub wos
język polski
19
inżynieria bezpieczeństwa
 w = 2
w = 0,5
w = 0,5
20
logistyka
21
zarządzanie i inżynieria produkcji
kierunek studiów
przedmiot do wyboru
język obcy
matematyka lub fizyka lub informatyka lub geografia lub wos lub historia
język polski
22
ekonomia
w = 2
w = 0,5
w = 0,5
23
zarządzanie
kierunek studiów
przedmiot do wyboru
język obcy
fizyka lub geografia lub wos lub historia
język polski
24
administrajca
w = 1
w = 1
w = 1
25
miedzynarodowe stosunki gospodarcze
kierunek studiów
przedmiot do wyboru
język obcy
fizyka lub biologia lub chemia
język polski
26
fizjoteapia
w = 1
w = 1
w = 1
27
wychowanie fizyczne
kierunek studiów
przedmiot do wyboru
język obcy
biologia lub historia lub geografia
język polski
28
turystyka i rekreacja
w = 1
w = 1
w = 1
 
Tabela 2. Liczba punktów uzyskanych przez laureatów olimpiad lub konkursów organizowanych lub objętych patronatem przez Politechnikę Opolską
Olimpiada lub konkurs
Odpowiadająca liczba punktów
Laureat 1 miejsca
50
Laureat 2 miejsca
40
Laureat 3 miejsca
30
Finalista
20
 
Tabela 3. Liczba punktów odpowiadająca ocenom na świadectwie dojrzałości
Ocena
Odpowiadająca liczba puktów
6
100
5
85
4
70
3
50
2
30
brak oceny
0
 
3.10. Kandydaci, którzy:
- uzyskali Maturę Międzynarodową,
- uzyskali maturę poza granicami Polski,
przyjmowani są poza systemem rekrutacyjnym i składają wymagane dokumenty zgodnie z terminarzem rekrutacji.
3.11. Świadectwo dojrzałości uzyskane poza granicami Polski musi być uzupełnione zaświadczeniem z Kuratorium Oświaty (właściwego dla miejsca zamieszkania kandydata) o równoważności świadectwa uzyskanego za granicą z polskim świadectwem maturalnym oraz tłumaczeniem świadectwa maturalnego potwierdzonym przez tłumacza przysięgłego. Obowiązek ten nie dotyczy świadectw uzyskanych w państwach, z którymi Polska ma podpisane umowy o uznawalności świadectw maturalnych i dyplomów ukończenia studiów.
3.12. Cudzoziemcy, którzy zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym mogą studiować w Polsce na zasadach obowiązujących obywateli polskich, przyjmowani są na analogicznych warunkach z uwzględnieniem punktu 3.11. Cudzoziemcy, którzy nie spełniają warunków określonych w cytowanej wyżej ustawie są przyjmowani na warunkach określonych odrębnymi przepisami.
3.13. Kandydaci:
a) ubiegający się o przyjęcie na kierunek architektura, są zobowiązani do przystąpienia do egzaminu dodatkowego – z rysunku odręcznego, za który mogą uzyskać maksymalnie 300 pkt. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 100 pkt;
b) legitymujący się Maturą Międzynarodową oraz absolwenci szkół należących do Organizacji Matur Międzynarodowych, przyjmowani są poza rankingiem na dowolny wybrany kierunek studiów, lecz na kierunek architektura, muszą spełnić dodatkowo warunki zapisane w punkcie 3.13 a);
c) z maturą sprzed 2004 roku, którzy ubiegają się o uznanie wyniku egzaminu z języka obcego nowożytnego na podstawie certyfikatu uprawniającego do zwolnienia z egzaminu dojrzałości lub maturalnego (wg wykazu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej), po złożeniu kserokopii certyfikatu poświadczonego przez Politechnikę Opolską (oryginał do wglądu), otrzymują z tego przedmiotu 200 punktów. Liczbę 200 punktów otrzymują też kandydaci, którzy byli zwolnieni z egzaminu dojrzałości lub maturalnego z języka obcego i na świadectwie dojrzałości mają wpis – zwolniony;
d) absolwenci klas dwujęzycznych, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości przed 2008 r., w przypadku braku oceny za egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym, otrzymują 100 punktów jako ekwiwalent brakującej oceny;
e) kandydaci na kierunek wychowanie fizyczne (studia I stopnia) mogą uzyskać dodatkowe punkty za osiągnięcia sportowe, pod warunkiem dostarczenia potwierdzenia wydanego przez Polski Związek Sportowy danej dyscypliny, w wymiarze:
Tabela 4. Punkty preferencyjne dla kandydatów na kierunek studiów wychowanie fizyczne, studia I stopnia
Punkty
Klasa sportowa
150
Mistrzowska międzynarodowa (MM)
100
Mistrzowska (M)
50
I
25
II
 
3.14. W przypadku istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na określonym kierunku, kandydat nie zostanie dopuszczony do postępowania rekrutacyjnego.
3.15. Decyzję odnośnie przyjęcia kandydata na studia I stopnia podejmuje właściwa komisja rekrutacyjna zwykłą większością głosów.
4. ZASADY I KRYTERIA KWALIFIKACJI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
4.1. Kandydat powinien posiadać tytuł zawodowy magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny, uzyskany na tym samym lub pokrewnym kierunku studiów. Wykaz kierunków pokrewnych określa rada wydziału.
4.2. Kryterium decydującym o przyjęciu na studia drugiego stopnia jest wartość wskaźnika rekrutacyjnego (R2). Na jego podstawie sporządzane są listy rankingowe kandydatów. Do obliczenia wskaźnika rekrutacyjnego (R2) przyjmuje się wzór (2), oraz zasady przedstawione w pkt. 4.5
R2 = P3 + P4 
gdzie:
P3 – ocena z dyplomu ukończenia poprzednich studiów, na tym samym lub pokrewnym kierunku.
P4 – wynik portfolio (dotyczy kandydatów na kierunek Architektura). Maksymalna liczba punktów wynosi 5.
4.3. W przypadku braku dyplomu ukończenia studiów, kandydat może dostarczyć zaświadczenie o zdanym egzaminie dyplomowym. Oryginał lub odpis dyplomu (wydany przez uczelnię) wraz z suplementem musi być dostarczony w tym przypadku, w terminie określonym przez komisję rekrutacyjną.
4.4. Decyzję odnośnie przyjęcia kandydata na studia II stopnia podejmuje właściwa komisja rekrutacyjna zwykłą większością głosów.
4.5. Kandydaci:
a) ubiegający się o przyjęcie na kierunek architektura, są zobowiązani do przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej przed wydziałową komisją kwalifikacyjną na studia II stopnia powołaną przez dziekana wydziału, podczas której okazują portfolio obejmujące dorobek projektowy ze studiów pierwszego stopnia i uzyskują punkty P4,
b) Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia II stopnia jest uzyskanie wyniku portfolio P4 co najmniej 2 pkt.
5. TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKTRUTACJI NA STUDIA
5.1. Rekrutacja na semestr zimowy w tym rekrutacja prowadzona elektronicznie rozpocznie się 01 czerwca 2017 r. i zakończy 30 września 2017 r.
5.2. Rekrutacja na semestr letni w tym rekrutacja prowadzona elektronicznie rozpocznie się 15 stycznia 2018 r. i zakończy 23 marca 2018 r.
5.3. Procedura i terminarz rekrutacji zostanie podany do 31 marca 2017 roku.
6. INFORMACJE DODATKOWE
6.1. Listy rankingowe kandydatów sporządza się na podstawie wskaźnika rekrutacyjnego w kolejności od najwyższej do najniższej jego wartości.
6.2. Na studia przyjmuje się kandydatów według kolejności na liście rankingowej w liczbie odpowiadającej planowanej wielkości przyjęć.
6.3. Jeżeli większa liczba kandydatów osiągnęła wartość wskaźnika rekrutacyjnego równą planowanej wielkości przyjęć, to wszyscy oni zostają przyjęci.
6.4. Termin składania odwołań od wyników rekrutacji upływa po 14 dniach od daty otrzymania decyzji o nieprzyjęciu na studia. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.
6.5. Uczelniana komisja rekrutacyjna jest zobowiązana do rozpatrzenia odwołania w terminie określonym harmonogramem jej prac.
6.6. Przyjęcia na studia stacjonarne kandydatów z maturą uzyskaną poza granicami Polski, następują zgodnie z terminarzem rekrutacji, z uwzględnieniem wartości progowej wskaźnika rekrutacyjnego, którego wartość wyznacza ostatni kandydat na liście przyjętych.
6.7. Właściwe komisje rekrutacyjne mogą przyjąć kolejne osoby z listy rankingowej, w przypadku niewypełnienia planowanej wielkości przyjęć, w terminie do 14 dni od rozpoczęcia zajęć lub jeśli rekrutacja zakończyła się po rozpoczęciu zajęć, w terminie 14 dni od zakończenia rekrutacji.
6.8. Nad przestrzeganiem przyjętych zasad rekrutacji czuwa uczelniana komisja rekrutacyjna. W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszych zasadach rekrutacji decyzję podejmuje uczelniana komisja rekrutacyjna.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Opolska

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Opolska

Komentarze (0)