Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie rekrutacja 2017 - zasady rekrutacji na AGH 2017/18

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2017.
Uchwała nr 64/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018. Na podstawie art. 169 ust. 1-7 i 10-16 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) w związku z art. 12 pkt 28 oraz art. 61 ust. 1 Statutu AGH Senat Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ustala, co następuje: 
Rozdział 1.  
Postanowienia ogólne 
Art. 1. Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2017/2018 odbywać się będzie według tych samych warunków i w tym samym trybie.
Art. 2. Rekrutacja kandydatów na pierwszy rok studiów przeprowadzana jest w trzech etapach:
1. W pierwszym etapie Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne dokonają wstępnej kwalifikacji na pierwszy rok studiów na kierunku wymienionym przez kandydata w deklaracji elektronicznej. Kwalifikacja odbywa się na podstawie list rankingowych obejmujących wszystkich kandydatów. Postępowanie kwalifikacyjne zakończone zostanie podaniem do publicznej wiadomości list kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia na pierwszy rok studiów na poszczególnych kierunkach.
2. W drugim etapie wstępnie zakwalifikowani kandydaci, którzy składają podanie o przyjęcie na studia, otrzymują decyzję o przyjęciu na dany kierunek studiów.
3. W trzecim etapie zakwalifikowani kandydaci dokonują wpisu na studia. 
Art. 3. Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia określa rozdział 2 niniejszej uchwały. 
Art. 4. Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów drugiego stopnia określa rozdział 3 niniejszej uchwały. 
Art. 5. Rekrutacja na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2017/ 2018 będzie prowadzona w dwóch okresach – letnim i zimowym.  
Art. 6. Rekrutacja w okresie letnim rozpocznie się 1 czerwca 2017 r. i zakończy się 30 września 2017 r. 
Art. 7. Rekrutacja w okresie zimowym rozpocznie się 2 stycznia 2018 r. i zakończy się 28 lutego 2018 r.  
Art. 8. Szczegółowy kalendarz rekrutacji w okresach podanych w art. 6 i 7 określi Rektor w drodze zarządzenia.
Art. 9. Wśród deklarowanych przez Kandydata kierunków studiów nie może znajdować się kierunek, na którym dana osoba aktualnie studiuje na tym samym wydziale AGH w ramach tego samego stopnia studiów. 
Art. 10. Zasady podejmowania i odbywania studiów wyższych przez osoby niebędące obywatelami polskimi określa Rektor AGH w drodze zarządzenia. 
Art. 11. Szczegółowe zasady organizacji rekrutacji oraz wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia określi Rektor AGH w drodze zarządzenia. 
Rozdział 2.  
Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia 
Art. 12. Kierunki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, na które będzie prowadzona rekrutacja w roku akademickim 2017/2018 zawiera tabela 1. 
Art. 13. Kierunki studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia, na które będzie prowadzona rekrutacja w roku akademickim 2017/2018 zostaną określone w uchwale Senatu AGH w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów w roku akademickim 2017/2018. 
Art. 14. Podstawą kwalifikacji dla wszystkich kierunków studiów pierwszego stopnia w AGH jest wskaźnik rekrutacji W, na podstawie którego sporządzane są listy rankingowe kandydatów, obliczony według ogólnego wzoru (1), w którym poszczególne składniki obliczane są zgodnie z zasadami przedstawionymi w pkt 1-5.    
W = 4 · G + J (1) 
1. Dla kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości z wynikami egzaminu maturalnego w skali 0-100 punktów:  
G – to liczba punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego, którym jest jeden z przedmiotów wymienionych w tabeli 1. Maksymalna liczba punktów składnika G wynosi 200, przy czym:  
a) jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot wymieniony w tabeli 1, to wybierany jest wynik najlepszy;  
b) jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczone są wyniki z poziomu podstawowego i rozszerzonego, to składnik G obliczany jest jako suma tych wyników;
c) jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczony jest wynik tylko z poziomu podstawowego w wysokości N punktów, to składnik G wyznaczany jest ze wzoru (2):
G = N (2)
d) jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczony jest wynik tylko z poziomu rozszerzonego w wysokości N punktów, to składnik G wyznaczany jest według wzoru (3): 
e) jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczone są wyniki z obu poziomów z matematyki, to jako ostateczna wartość składnika G przyjęty będzie wynik lepszy z wartości wyliczonych według lit. b i d. 
J – to liczba punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego (angielskiego lub francuskiego lub hiszpańskiego lub niemieckiego lub rosyjskiego lub włoskiego) przeliczona według zasad podanych dla wyliczania wartości składnika G. Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden język obcy, to wybierany jest wynik najlepszy. Maksymalna liczba punktów składnika J wynosi 200.  
Tabela 1. Kierunki studiów pierwszego stopnia oraz przedmioty główne uwzględniane w składniku G wskaźnika rekrutacyjnego (1). 
L.p. Wydział/Kierunek Przedmiot główny
Górnictwa i Geoinżynierii
1 Budownictwo matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka 
2 Górnictwo i geologia matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka 
3 Inżynieria środowiska matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia
4 Zarządzanie i inżynieria produkcji matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka 
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej 
5 Edukacja Techniczno-Informatyczna 
matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub geografia  
6 Informatyka stosowana matematyka lub fizyka lub informatyka 
7 Inżynieria ciepła matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka 
8 Inżynieria materiałowa matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka 
9 Inżynieria obliczeniowa matematyka lub fizyka lub informatyka 
10 Metalurgia matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub geografia 
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej 
11 Automatyka i robotyka matematyka lub fizyka lub informatyka
12 Elektrotechnika matematyka lub fizyka lub informatyka
13 Informatyka matematyka lub fizyka lub informatyka
14 Inżynieria biomedyczna matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia
15 Mikroelektronika w Technice i Medycynie  matematyka lub fizyka lub informatyka 
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji 
16 Elektronika matematyka lub fizyka lub informatyka 
17 Elektronika i telekomunikacja matematyka lub fizyka lub informatyka 
18 Elektronika i telekomunikacja (w j. angielskim) matematyka lub fizyka lub informatyka 
19 Informatyka matematyka lub fizyka lub informatyka 
20 Teleinformatyka matematyka lub fizyka lub informatyka 
Inżynierii mechanicznej i robotyki
21 Automatyka i robotyka matematyka lub fizyka lub informatyka 
22 Inżynieria akustyczna matematyka lub fizyka lub informatyka 
23 Inżynieria mechaniczna i materiałowa matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka 
24 Mechanika i budowa maszyn matematyka lub fizyka lub informatyka
25 Inżynieria mechatroniczna matematyka lub fizyka lub informatyka
26 Inżynieria mechatroniczna w j. angielskim matematyka lub fizyka lub informatyka
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 
27 Ekologiczne źródła energii matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia
28 Geofizyka matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia
29 Górnictwo i geologia  matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia
30 Informatyka stosowana matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia
31 Inżynieria środowiska matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia
32 Ochrona środowiska matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia
33 Turystyka i rekreacja matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia
Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
34
Geodezja i Kartografia 
matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia
35 Inżynieria środowiska matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia
Inżynierii materiałowej i ceramiki
36 Ceramika matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia
37 Chemia budowlana matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia
38 Inżynieria materiałowa matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia
39 Technologia chemiczna matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia
Odlewnictwa
40 Metalurgia matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia 
41 Wirtotechnologia matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka 
Metali nieżelaznych
42 Inżynieria materiałowa matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia 
43 Metalurgia matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia 
44 Zarządanie i inżynieria produkcji matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka 
L.p Wydział/Kierunek Przedmiot główny
Wiertnictwa, nafty i gazu
45 Górnictwo i geologia

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

46 Inżynieria naftowa i gazownicza

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka 

Zarządzania
47 Informatyka i ekonometria
matematyka lub fizyka lub informatyka  
48 Zarządzanie matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub geografia 
49 Zarządzanie i inżynieria produkcji matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka 
Energetyki i paliw
50 Energetyka
matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka 
51 Technologia chemiczna matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka
Fizyki i informatyki stosowanej
52 Fizyka medyczna matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka
53 Fizyka techniczna matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka
54 Informatyka stosowana matematyka lub fizyka lub informatyka 
Matematyki stosowanej
55 Matematyka stosowana matematyka
Humanistyczny
56 Kulturoznawstwo matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia lub filozofia lub historia lub historia sztuki lub język obcy nowożytny (inny niż uwzględniany w składniku J) lub język polski lub wiedza o społeczeństwie 
57 Socjologia matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia lub filozofia lub historia lub historia sztuki lub język obcy nowożytny (inny niż uwzględniany w składniku J) lub język polski lub wiedza o społeczeństwie 
58 Informatyka społeczna matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia lub filozofia lub historia lub historia sztuki lub język obcy nowożytny (inny niż uwzględniany w składniku J) lub język polski lub wiedza o społeczeństwie 
2. Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości z wynikami egzaminu maturalnego w skali ocen 1-6 lub 2-5: 
G – to liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen według tabeli 2 z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego, którym jest jeden z przedmiotów wymienionych w tabeli 1 lub ocena uzyskana w ramach organizowanego przez AGH egzaminu z matematyki. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 200.
J – to liczba punktów uzyskanych z przeliczenia według tabeli 2 oceny z języka obcego (angielskiego lub francuskiego lub hiszpańskiego lub niemieckiego lub rosyjskiego lub włoskiego) w części pisemnej egzaminu maturalnego (w pierwszej kolejności) lub w części ustnej (w drugiej kolejności); jeżeli kandydat nie zdawał matury z języka obcego, to wartość składnika J odpowiada liczbie punktów uzyskanych z przeliczenia najlepszej oceny końcowej z dowolnego języka obcego wymienionego powyżej, umieszczonego na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Maksymalna liczba punktów składnika J wynosi 200. 
Tabela 2. Liczba punktów przypisana poszczególnym ocenom umieszczonym na świadectwie dojrzałości w skali ocen 1-6 lub 2-5. 
Ocena Liczba punktów
rok wydania świadectwa przed 1992 rokiem po 1992 roku
Celujący - 200
Bardzo dobry 200 160
Dobry 133 120
Dostateczny 67 80
Dopuszczający

40

Jeżeli kandydat posiada certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie A2, B1 lub wyższym, to dopuszcza się określenie na jego podstawie wartości składnika J, o ile takie przeliczenie jest dla kandydata korzystne. Uwzględniane będą certyfikaty wymienione w załączniku nr 2 do uchwały nr 30/2015 Senatu AGH z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo-Hutniczej.
Liczba punktów przypisywana poszczególnym certyfikatom jest określona w tabeli 3. 
Tabela 3. Liczba punktów przypisywanych poszczególnym certyfikatom językowym (w przypadku świadectwa dojrzałości w skali ocen 1-6 lub 2-5). 
Lp poziom certyfikatu liczba punktów
1 A1 0
2 A2  (ocena n%) N
3 A2.1 (dst) 40
4 A2.2 (db) 70
5 A2.3 (bdb) 100
6 A2 (jednolity, bez oceny) 100
7 B1 (ocena n%) 100 + n
8 B1.1 (dst) 120
9 B1.2 (db) 160
10 B1.3 (bdb) 200
11 B2 i wyższy

200

3. Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane według zasad matury międzynarodowej: 
G – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia według tabeli 4 wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego; jeżeli przedmiotem głównym jest matematyka, to przeliczenie następuje według tabeli 5. Maksymalna liczba 
punktów składnika G wynosi 200.
Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot wymieniony w tabeli 1, to wybierany jest wynik najlepszy.
J – wartość składnika J wynosi 200 pkt. z języka angielskiego. 
Tabela 4. Liczba punktów przypisana poszczególnym ocenom umieszczonym na świadectwie dojrzałości matury międzynarodowej dla przedmiotu głównego innego niż matematyka.
Ocena Poziom SL Poziom HL
liczba punktów
7 100 200
6 86 171
5 71 143
4 57 114
3 43 86
2 29 57
1 14 29
4. Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości matury dwujęzycznej:  
G – liczba punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego zdawanego w języku polskim przeliczona według zasad podanych w pkt. 1. Maksymalna liczba punktów składnika G wynosi 200. Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot wymieniony w tabeli 1 to wybierany jest wynik najlepszy. J – wartość składnika J wynosi 200 pkt. z języka wykładowego. 
5. Dla kandydatów posiadających dokument uzyskany poza granicami Polski równoważny świadectwu dojrzałości: 
G – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z przedmiotu głównego (proporcjonalnie do stosowanej skali ocen na świadectwie), którym jest jeden z przedmiotów wymienionych w tabeli 1 lub ocena uzyskana w ramach organizowanego przez AGH egzaminu z matematyki. Przeliczenia wyników dokonuje Centrum Studentów Zagranicznych AGH. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 200.
J – wartość składnika J wynosi 200 pkt. z języka obcego. 
Art. 15. Na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na AGH mogą zostać przyjęci tylko kandydaci, którzy uzyskali wartość wskaźnika rekrutacji (1), o którym mowa w art. 14, równą lub większą niż 200 pkt.  
Art. 16. Przedmioty główne uwzględniane w składniku G wskaźnika rekrutacyjnego (1) dla kierunków studiów pierwszego stopnia na poszczególnych wydziałach AGH zawiera tabela 1. 
Rozdział 3.
 Warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów drugiego stopnia 
Art. 17. Podstawą kwalifikacji dla wszystkich kierunków studiów drugiego stopnia na AGH jest wskaźnik rekrutacji W na podstawie którego sporządzane są listy rankingowe kandydatów, obliczony według ogólnego wzoru (4):  W = wE · E + wS · S    (4) w którym: E –  liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego potwierdzającego osiągnięcie wybranych kierunkowych efektów kształcenia (EKK) w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych osiąganych na pierwszym stopniu danego kierunku studiów; egzamin wstępny oceniany będzie w skali 0÷100 pkt, przy czym uzyskanie mniej niż 50 pkt eliminuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego; 
S –  średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich pomnożona przez 20 (gdy w uczelni wydającej dyplom skala ocen wynosiła 2÷5) lub 16,67 (gdy w uczelni wydającej dyplom skala ocen wynosiła 2÷6); w przypadku innej skali ocen średnia ocen ze studiów jest przeliczana indywidualnie; 
wE – waga punktów uzyskanych z egzaminu wstępnego; 
wS – waga średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;  
przy czym wagi wE i wS przyjmują wartości całkowite z zakresu od 1 do 9 oraz: 
wE + wS = 10               (5) 
Wagi składników wzoru (4) określone są w tabeli 6. 
Art. 18. W przypadku kandydata legitymującego się dokumentem uzyskanym poza granicami Polski równoważnym dyplomowi ukończenia studiów wyższych w Polsce przeliczenia średniej ocen dokonuje Centrum Studentów Zagranicznych AGH w Krakowie. 
Art. 19. Wagi składników wskaźnika rekrutacji (4) dla kierunków, na które będzie prowadzona rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia zawiera tabela 6. 
Art. 20. Egzaminy wstępne obejmować będą sprawdzenie wybranych kierunkowych efektów kształcenia (EKK) w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych osiąganych na pierwszym stopniu danego kierunku studiów.  
Tabela 6. Wagi składników wskaźnika rekrutacji (4) dla kierunków drugiego stopnia studiów.
Lp Wydział/Kierunek Wagi uzyskanych punktów
z egzaminu wstępnego z przeliczenia średniej ocen
Górnictwa o geoinżynierii
1 Budownictwo 5 5
2 Górnictwo i geologia  5 5
3 Inżynieria środowiska 5 5
4 Zarządzanie i inżynieria produkcji 5 5
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej 
5 Edukacja Techniczno-Informatyczna  5 5
6 Informatyka Stosowana  5 5
7 Inżynieria Cieplna 5 5
8 Inżynieria materiałowa 5 5
9 Inżynieria obliczeniowa 5 5
10 Metalurgia 5 5
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej 
11 Automatyka i robotyka 6 4
12 Elektrotechnika 6 4
13 Informatyka 6 4
14 Inżynieria Biomedyczna 6 4
15 Mikroelektronika w Technice i Medycynie 6 4
Infrormatyki, Elektroniki i telekomunikacji
16 Elektronika i telekomunikacja 8 2
17 Elektronika i telekomunikacja w j. angielskim 8 2
18 Informatyka 8 2
19 Teleinformatyka 8 2
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
20 Automatyka i Robotyka  4 6
21 Inżynieria Akustyczna 4 6
22 Mechanika i Budowa Maszyn  4 6
23 Inżynieria Mechatroniczna  4 6
24
Inżynieria Mechatroniczna (w j. angielskim) 
4 6
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 
25 Ekologiczne Źródła Energii  4 6
26 Geofizyka 4 6
27 Górnictwo i Geologia  4 6
28 Informatyka Stosowana 4 6
29 Inżynieria środowiska 4 6
30 Ochrona środowiska 4 6
31 Turystyka i rekreacja 4 6
Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska 
32 Geodezja i Kartografia  6 4
33 Inżynieria środowiska 6 4
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 
34 Ceramika 5 5
35 Inżynieria materiałowa 5 5
36 Technologia chemiczna 5 5
Odlewnictwa
37 Metalurgia 5 5
38 Wirtotechnologia 5 5
Metali nieżelaznych
39 Inżynieria materiałowa 6 4
40 Metalurgia 6 4
41 Zarządzanie i inżynieria produkcji 6 4
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
42 Górnictwo i geologia 5 5
43 Inżynieria naftowa i gazownicza  5 5
Zarządzania
44 Informatyka i ekonometria 7 3
45 Zarządzanie 7 3
46 Zarządzanie i inżynieria produkcji 7 3
Energetyki i paliw
47 Energetyka 6 4
48 Technologia chemiczna 6 4
Fizyki i informatyki stosowanej
49 Fizyka medyczna 5 5
50 Fizyka techniczna 5 5
51 Informatyka stosowana 5 5
Humanistyczny
52 Kulturoznawstwo 6 4
53 Socjologia 6 4
Art. 21. Dla absolwentów AGH, w przypadku kontynuacji studiów na tym samym kierunku, podstawą wyliczenia wartości składnika E wskaźnika rekrutacji (4) może 
być wynik egzaminu kierunkowego na studiach pierwszego stopnia zdanego w tym samym roku akademickim. 
Art. 22. Zakres i forma egzaminu kierunkowego, o którym mowa w art. 21 muszą być identyczne z zakresem i formą egzaminu wstępnego na drugi stopień studiów na tym kierunku.  
Art. 23. Decyzję o możliwości skorzystania z zapisów art. 21 podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna. 
Art. 24. W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera kandydat musi posiadać tytuł inżyniera lub magistra inżyniera, z zastrzeżeniem art. 25. 
Art. 25. W przypadku niespełniania warunku określonego w art. 24 uzupełnienie brakujących kwalifikacji inżynierskich możliwe jest tylko w oparciu o program studiów z co najmniej dodatkowym semestrem „wyrównawczym” zatwierdzonym przez Radę Wydziału właściwą dla danego kierunku i opublikowanym w sylabusie AGH minimum 3 miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji. 
Rozdział 4.  '
Postanowienia końcowe 
Art. 26. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Komentarze (0)