Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2017/2018

 

Politechnika Lubelska rekrutacja 2017 - zasady rekrutacji na Politechnikę Lubelską 2017/18

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 na Politechnice Lubelskiej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2017.
Uchwała Nr 27/2016/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie warunków, trybu i terminu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2017/2018 Na podstawie art. 169 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.), zwanej dalej ,,ustawą”, Senat u c h w a l a, co następuje:
I. Postanowienia ogólne
1. Uchwała określa warunki, tryb i termin rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, na pierwszy rok studiów dla określonych w poniższej tabeli kierunków studiów prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej:
Lp.
Kierunek studiów
studia stacjonarne
studia niestacjonarne
pierwszego
stopnia
drugiego
stopnia
pierwszego
stopnia
drugiego
stopnia
1.
architektura
x
x
-
-
2.
budownictwo
x
x
x
x
3.
edukacja techniczno- informatyczna
x
x
x
x
4.
elektrotechnika
x
x
x
x
5.
finanse i rachunkowość*
x
-
x
-
6.
informatyka
x
x
x
x
7.
inżynieria
bezpieczeństwa
x
-
x
-
8.
inżynieria biomedyczna
x
x
x
x
9.
inżynieria materiałowa
x
x
x
x
10.
inżynieria odnawialnych źródeł energii
x
-
x
-
11.
inżynieria produkcji
x
x
x
x
12.
inżynieria środowiska
x
x
x
x
13.
matematyka
x
x
x
x
14.
mechanika i budowa maszyn
x
x
x
x
15.
mechatronika
x
x
x
x
16.
transport
x
x
x
x
17.
zarządzanie
x
x
x
x
18.
zarządzanie i inżynieria produkcji
x
x
x
x
* kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
2. Przyjęcia na studia odbywają się w ramach planowanej liczby miejsc określonej dla poszczególnych kierunków studiów odrębną uchwałą Senatu Politechniki Lubelskiej.
3. Postępowanie rekrutacyjne na pierwszy rok studiów ma charakter konkursowy.
4. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
5.  W postępowaniu rekrutacyjnym na studia pierwszego stopnia będą uwzględniane skale ocen w zależności od posiadanego przez kandydata świadectwa dojrzałości.
6. Warunki i tryb rekrutacji na studia prowadzonej w drodze elektronicznej określa Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
7. Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia określa Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.
8. O przyjęcie na studia pierwszego stopnia na warunkach określonych w niniejszej Uchwale mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają alternatywnie:
1) polskie świadectwo dojrzałości lub maturalne, uzyskane w wyniku złożenia egzaminu dojrzałości („stara matura") lub odpowiednio egzaminu maturalnego („nowa matura");
2) dyplom IB wydany przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie, uzyskany w wyniku złożenia egzaminu przeprowadzonego w ramach programu Matury Międzynarodowej;
3) świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo maturalne wydane za granicą, uznane za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości.
9. Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia określa Załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.
10. O przyjęcie na studia drugiego stopnia, w zależności od kierunku studiów, mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł zawodowy magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny i spełniają warunki określone niniejszą Uchwałą.
11. O przyjęcie na studia na warunkach obowiązujących obywateli polskich, określonych w niniejszej Uchwale mogą ubiegać się cudzoziemcy:
1) posiadający Kartę Polaka,
2) którym udzielono zezwolenia na pobyt stały,
3) posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,
4) korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
5) inni wymienieni w art. 43 ust. 2 ustawy.
12.  Zasady przyjmowania cudzoziemców, o których mowa w ust. 11, określa Załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały.
13. Warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego w stosunku do kandydatów na studia będących osobami niepełnosprawnymi w przypadku egzaminów wstępnych określa Załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały.
14. Zasady przyjmowania na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Politechnikę Lubelską, określa odrębna uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej.
15. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na podstawie wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się przyjmowane będą na studia według listy rankingowej tych wyników aż do wyczerpania puli miejsc, o której mowa w art. 170g ust. 4 ustawy.
II. Organy prowadzące postępowanie rekrutacyjne
1. Rekrutację na studia przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne powołane przez dziekanów.
2. Przewodniczącym wydziałowej komisji rekrutacyjnej jest dziekan lub prodziekan.
3. Do zadań wydziałowej komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
1)  prowadzenie bieżącej obsługi i nadzorowanie procesu rekrutacji z wykorzystaniem elektronicznej rejestracji kandydatów, zwanej dalej ERK;
2) zapoznanie kandydatów z warunkami rekrutacji oraz zawiadamianie o terminie postępowania rekrutacyjnego;
3) przeprowadzanie postępowania rekrutacyjnego;
4) przyjmowanie dokumentów;
5) weryfikacja danych kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z danymi zamieszczonymi w systemie ERK;
6) podejmowanie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata na studia;
7) zawiadamianie kandydatów o wynikach postępowania rekrutacyjnego;
8) sporządzanie protokołów indywidualnych i zbiorczych z postępowania rekrutacyjnego;
9) przygotowywanie wszelkich doraźnych informacji i danych liczbowych z przebiegu rekrutacji dla potrzeb Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej;
10) składanie sprawozdań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej z przebiegu postępowania rekrutacyjnego;
11) wydawanie, na prośbę kandydatów, zaświadczeń o uzyskanych wynikach w postępowaniu rekrutacyjnym.
4. Od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych przysługuje kandydatom odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia, określonych zgodnie z art. 169 ust. 2 ustawy.
5. Odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej kandydaci składają za pośrednictwem wydziałowych komisji rekrutacyjnych. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna po rozpatrzeniu odwołania podejmuje ostateczną decyzję.
6. Przewodniczącym Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest prorektor ds. studenckich.
7. Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
1) koordynacja i nadzór nad pracą wydziałowych komisji rekrutacyjnych;
2) rozpatrywanie odwołań kandydatów na studia od decyzji w sprawach przyjęć na studia.
8. Dziekani wydziałów sprawują nadzór nad przygotowaniem i przebiegiem postępowania rekrutacyjnego oraz odpowiadają za przygotowanie i właściwe zabezpieczenie dokumentów egzaminacyjnych.
III. Zakres i przebieg postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów
1.Postępowanie rekrutacyjne ma na celu sporządzenie listy rankingowej kandydatów na określony kierunek i formę studiów na podstawie:
1) dla studiów pierwszego stopnia:
-  wyników ze świadectwa dojrzałości,
- egzaminu wstępnego,
- ocen ze świadectwa ukończenia szkoły średniej, ponadgimnazjalnej,
- formalnego sprawdzenia złożonych przez kandydata wymaganych dokumentów;
2) dla studiów drugiego stopnia:
- konkursu ocen z dyplomów ukończenia studiów wyższych,
- uzyskanej średniej ocen ze studiów,
- rozmowy kwalifikacyjnej,
- egzaminu wstępnego,
-  formalnego sprawdzenia złożonych przez kandydata wymaganych dokumentów
lub na podstawie więcej niż jednej z wyżej wymienionych form jednocześnie.
2. Kandydaci umieszczani są na liście rankingowej (w kolejności uzyskanych wyników od najwyższego do najniższego), która określa kolejność przyjmowania na studia.
3.  Wydziałowe komisje rekrutacyjne, uwzględniając ustalone przez Senat Uczelni planowane liczby miejsc, podejmują decyzje dotyczące zakwalifikowania kandydatów do przyjęcia na studia oraz sporządzają listy zakwalifikowanych do przyjęcia na określone kierunki i formy studiów oraz listy rezerwowe. Komisje mogą ustalić minimalną liczbę punktów uprawniającą do umieszczenia kandydata na liście rezerwowej.
4. Przyjęcia na pierwszy rok studiów następują w kolejności uzyskanych przez kandydatów wyników w ramach planowanych liczb miejsc ustalonych dla danego kierunku i formy studiów.
5. Umieszczenie kandydata na liście osób zakwalifikowanych do przyjęcia nie jest równoznaczne z przyjęciem na studia.
6. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest złożyć komplet wymaganych dokumentów, co stanowi potwierdzenie rejestracji na studia, w określonym miejscu i terminie. Niedopełnienie tego obowiązku uznaje się za rezygnację z przyjęcia na pierwszy rok studiów i powoduje wykreślenie kandydata z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia.
7. Po dokonaniu weryfikacji dokumentów wydziałowe komisje rekrutacyjne podejmują stosowne decyzje oraz sporządzają listy osób przyjętych i nieprzyjętych na pierwszy rok studiów. O podjętej przez komisje decyzji kandydat zawiadamiany jest w formie pisemnej. Osoby nieprzyjęte na studia mogą odebrać decyzje odmowne osobiście w ciągu 14 dni od umieszczenia informacji w systemie ERK.
8. Osoba przyjęta na studia wnosi wymagane opłaty, w szczególności opłatę za legitymację studenta i indeks, ustalone przez rektora odrębnym zarządzeniem.
9. W przypadku, gdy liczba osób przyjętych jest niższa od planowanej liczby miejsc, wydziałowa komisja rekrutacyjna może zakwalifikować do przyjęcia osoby z list rezerwowych z zachowaniem kolejności wynikającej z list rankingowych. Osoby te są zobowiązane do dostarczenia wymaganych dokumentów (dokonania rejestracji na studia) w terminie i miejscu ustalonym przez wydziałowe komisje rekrutacyjne. Niedopełnienie tego obowiązku uznaje się za rezygnację z przyjęcia na pierwszy rok studiów i powoduje wykreślenie kandydata z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia. Proces uzupełniania listy zakwalifikowanych o osoby z listy rezerwowej może być powtarzany aż do momentu zakwalifikowania ostatniej osoby z listy rezerwowej.
10. Na każdym etapie postępowania rekrutacyjnego, jeżeli liczba osób przyjętych jest niższa od planowanej liczby miejsc, a na liście rezerwowej nie będzie już kandydatów, wydziałowa komisja rekrutacyjna w uzgodnieniu z Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną może podjąć decyzję o przeprowadzeniu uzupełniającego naboru kandydatów. Wydziałowa komisja rekrutacyjna może określić minimalną wartość wskaźnika rekrutacyjnego będącego podstawą rejestracji elektronicznej w uzupełniającym naborze kandydatów.
11. W naborze uzupełniającym mogą brać udział zarówno osoby, które ubiegały się o przyjęcie na studia w Politechnice Lubelskiej, jak również osoby dotychczas niezarejestrowane jako kandydaci na studia.
12. Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego wydziałowe komisje rekrutacyjne prezentują wyniki w formie uzgodnionej z Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną.
13. Złożenie dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji, ich odbiór oraz odbiór decyzji dotyczącej przyjęcia bądź nieprzyjęcia na studia mogą być dokonane przez pełnomocnika kandydata na studia. Wzór upoważnienia dla pełnomocnika określa rektor w drodze zarządzenia.
14. Terminy rozpoczęcia i zakończenia pierwszej tury rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej rozumianej jako pierwszy i ostatni dzień na wysłanie przez kandydata na studia aplikacji w systemie, obejmują:
1) na kierunkach rozpoczynających się od semestru zimowego okres od 23 maja 2016 r. do:
a)  na kierunku architektura - 26 czerwca 2016 r.,
b) na pozostałych kierunkach studiów stacjonarnych - 3 lipca 2016 r., na studiach niestacjonarnych - 17 lipca 2016 r.
2)  na kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych rozpoczynających się od semestru letniego okres od 1 grudnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.
Szczegółowy harmonogram czynności rekrutacyjnych (w szczególności terminy egzaminów, rozmowy kwalifikacyjnej, ogłoszenia wyników, złożenia kompletu dokumentów itp.) ustalają i podają do publicznej wiadomości przewodniczący właściwych dla danego kierunku studiów wydziałowych komisji rekrutacyjnych, działając w porozumieniu z przewodniczącym Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
15. W przypadku, gdy liczba osób przyjętych na studia jest niższa od planowanej liczby miejsc, przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, działając w porozumieniu z przewodniczącymi wydziałowych komisji rekrutacyjnych, może określić terminy rekrutacji uzupełniającej (kolejne tury).
Rekrutacja uzupełniająca może być prowadzona w terminach:
1) na kierunkach studiów stacjonarnych rozpoczynających się od semestru zimowego: od 9 lipca do 17 lipca 2016 r.; od 21 lipca do 24 lipca 2016 r.; od 1 sierpnia do 14 września 2016 r.; na kierunkach studiów niestacjonarnych od 1 sierpnia do 14 września 2016 r.;
2) na kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych rozpoczynających się od semestru letniego: od 8 lutego do 12 lutego 2017 r.
IV. Wymagane dokumenty
1. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia zobowiązani są złożyć w terminach i miejscach ustalonych przez wydziałowe komisje rekrutacyjne następujące dokumenty:
1) wydrukowaną z systemu ERK i podpisaną ankietę osobową - podanie oprzyjęcie na studia;
2) kopię świadectwa dojrzałości poświadczoną za zgodność z oryginałem przez członka komisji rekrutacyjnej Politechniki Lubelskiej lub notarialnie (dot. kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia);
3) kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych poświadczoną za zgodność z oryginałem przez członka komisji rekrutacyjnej Politechniki Lubelskiej lub notarialnie (dot. kandydatów na studia drugiego stopnia) oraz suplement, a w przypadku jego braku indeks lub wypis z indeksu i zaświadczenie o uzyskanej średniej ocen ze studiów - poświadczone przez właściwy dziekanat (zaświadczenie powinno zawierać informację o obowiązującej skali ocen);
4)  3 aktualne fotografie (w tym jedną w formie elektronicznej, którą kandydat przekazuje poprzez system ERK), zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
5) kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia poświadczoną przez członka komisji rekrutacyjnej Politechniki Lubelskiej lub notarialnie;
6)zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające u kandydata brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku studiów (kierunki studiów, na których wymagane będzie wykonanie badań lekarskich, wymienione są w ust. 2 niniejszego rozdziału) jako warunek przyjęcia na ten kierunek studiów;
7) oświadczenie studenta/kandydata na studia stacjonarne o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej;
8) w przypadku kandydatów ze „starą maturą" lub kandydatów na studia niestacjonarne oraz osób, które kwalifikowane są na podstawie współczynnika M2 przedmiotu liczonego z wagą 0,5 (ust. 5 Załącznika nr 2 do niniejszej Uchwały) - kopię świadectwa ukończenia szkoły średniejlub ponadgimnazjalnej poświadczoną jak w pkt 2.
2. Kierunki studiów, na których wymagane będzie przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku u kandydata przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku studiów: architektura, budownictwo, edukacja techniczno-informatyczna, elektrotechnika, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, inżynieria odnawialnych źródeł energii, inżynieria produkcji, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, ochrona środowiska, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji.
3. Kandydaci, którzy będą korzystać z uprawnień laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Politechnikę Lubelską, składają oryginał zaświadczenia wydanego przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady/konkursu.
4. Kandydat legitymujący się świadectwem maturalnym uzyskanym za granicą poza dokumentami wymienionymi w ust. 1 składa dodatkowo:
1) zaświadczenie o nostryfikacji, w przypadku dokumentu wydanego w kraju, z którym Rzeczypospolita Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznaniu dokumentów o wykształceniu oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym Rzeczypospolita Polska zawarła umowę, ale dokument ten nie jest nią objęty;
2) poświadczenie w formie legalizacji lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiejz dnia 5 października 1961 r., znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 112, poz. 938 i 939);
3) tłumaczenie na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego, świadectwa oraz poświadczenia wymienionego w pkt 2 (jeśli zostało sporządzone w języku obcym).
5. Kandydat legitymujący się dyplomem matury międzynarodowej IB uzyskanym w 2016 r. jest zobowiązany przedłożyć oryginały dokumentów do dnia 10 września 2016 r.
6. Kandydat posiadający świadectwo maturalne uzyskane za granicą, zakwalifikowany do przyjęcia na studia według zasad obowiązujących obywateli polskich, zobowiązany jest złożyć oryginał świadectwa wraz z kompletem dokumentów w terminie i miejscu ustalonym przez wydziałowe komisje rekrutacyjne.
7. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest złożyć komplet wymaganych dokumentów w określonym miejscun i terminie. Niedopełnienie tego obowiązku uznaje się za rezygnację z przyjęcia na pierwszy rok studiów i powoduje wykreślenie kandydata z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia.
V.  Opłaty wnoszone przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia
1. Kandydat wnosi opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na studia, zwaną opłatą rekrutacyjną, w wysokości określonej zarządzeniem rektora, nie wyższej niż opłata maksymalna określona rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
2. Opłatę rekrutacyjną kandydat wnosi na indywidualne konto wygenerowane podczas procesu elektronicznej rejestracji na studia (ERK), w terminie umożliwiającym dokonanie przelewu na konto Uczelni, najpóźniej w ostatnim dniu rejestracji.
3. Do postępowania rekrutacyjnego dopuszczeni są jedynie kandydaci, których opłata rekrutacyjna wpłynęła na konto bankowe Politechniki Lubelskiej w wyznaczonym terminie.
4. Kandydat zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną za każdy kierunek studiów, na który dokonał rejestracji w systemie ERK.
5. Opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi jedynie w przypadku:
1) braku możliwości ubiegania się o przyjęcie na studia z powodu niezdania egzaminu maturalnego;
2) unieważnienia rejestracji z powodu zbyt późnego wniesienia opłaty;
3) nieuruchomienia kierunku studiów z powodu zbyt małej liczby osób przyjętych.
Zwrotu opłaty dokonuje się na wniosek kandydata. W przypadku niezdania egzaminu maturalnego należy dołączyć odpowiedni dokument OKE.
VI.  Postanowienia końcowe
I. W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszej Uchwale decyzje podejmuje przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
II. Niniejsza Uchwała zostaje podana do publicznej wiadomości przez jej ogłoszenie w miejscach dostępnych na terenie Politechniki Lubelskiej oraz na stronie internetowej www.pollub.pl.
Przewodniczący Senatu Politechniki Lubelskiej
R e k t or Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko
 
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 24/2015/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 maja 2015 r.
Warunki i tryb rekrutacji na studia prowadzonej w drodze elektronicznej
1. W Politechnice Lubelskiej prowadzi się Elektroniczną Rejestraq'ę Kandydatów na studia, zwaną dalej ERK, na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia. Rejestracja kandydatów prowadzona jest za pośrednictwem strony internetowej o adresie www.kandydat.pollub.pl.
2. System ERK prowadzony jest przez podstawowe jednostki organizacyjne Politechniki Lubelskiejwe współpracy z Zespołem ds. elektronicznej rejestracji kandydatów. Skład Zespołu ds. elektronicznejrejestracji kandydatów określa przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
3. Zespół, o którym mowa w ust. 2, we współpracy z wydziałowymi komisjami rekrutacyjnymi organizuje, wdraża i kontroluje działanie systemu ERK oraz określa harmonogram prac zapewniający terminowe przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego.
4.  W ramach ERK kandydat na studia zobowiązany jest:
1) zapoznać się z regulaminem postępowania rekrutacyjnego i go zaakceptować;
2) założyć internetowe osobiste konto rekrutacyjne w systemie ERK;
3) dokonać wyboru wydziału, kierunku i formy studiów;
4) wypełnić i zatwierdzić formularz danych osobowych;
5)wprowadzić, zgodnie z określonymi zasadami, dane niezbędne do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego;
6) wnieść, w określonym terminie, opłatę rekrutacyjną na indywidualny rachunek bankowy wygenerowany podczas procesu ERK.
5.Kandydat może dokonać rejestracji na więcej niż jeden kierunek studiów. Wybór każdego dodatkowego kierunku czy formy studiów związany jest z wygenerowaniem dla kandydata innego numeru rachunku bankowego, na który należy wnieść opłatę rekrutacyjną.
6. Kandydaci rejestrują się na poszczególne kierunki studiów poprzez stronę systemu ERK z komputera podłączonego do Internetu. System umożliwia wydruk: ankiety osobowej, druku przelewu opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia oraz skierowania na badania lekarskie (wykaz kierunków studiów, na których wymagane są zaświadczenia lekarskie, znajduje się w rozdziale IV ust. 2 niniejszej Uchwały).
7. Kandydatom, którzy nie mają dostępu do Internetu, komisje wydziałowe umożliwiają dokonanie rejestracji na przygotowanych stanowiskach komputerowych w terminach ustalonych przez wydziałowe komisje rekrutacyjne.
8. Wydziałowe komisje rekrutacyjne zobowiązane są do weryfikacji danych wprowadzonych przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia na podstawie dostarczonych przez kandydata dokumentów.
9. Wydziałowe komisje rekrutacyjne są zobowiązane do utrzymania we wszystkich systemach informacyjnych (strony www, tablice informacyjne) aktualnych informacji dotyczących rekrutacji i systemu ERK.
10. Wydziałowe komisje rekrutacyjne prowadzą ERK w funkcjonującym w Uczelni systemie informatycznym.
11. Podczas rejestracji w systemie ERK kandydat wprowadza niezbędne dane do ankiety osobowej oraz wymagane informacje niezbędne w procesie kwalifikacji i dokonuje opłaty za postępowanie rekrutacyjne związane z przyjęciem na studia. Pełną wymaganą dokumentację na pierwszy rok studiów kandydat składa we właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej dopiero po zakwalifikowaniu go do przyjęcia na studia.
12. Kandydat będzie uwzględniony w postępowaniu rekrutacyjnym na dany kierunek studiów po wpłynięciu opłaty rekrutacyjnej za ten kierunek na konto Politechniki Lubelskiej.
13. Wprowadzenie przez kandydata niezbędnych informacji (wyniki ze świadectwa dojrzałości, ze świadectwa ukończenia szkoły, oceny z dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz uzyskanej średniej ocen ze studiów) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej stanowią podstawę do uwzględniania go w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.
14. Kandydaci, którzy zdają egzamin lub egzaminy wstępne na Uczelni, zobowiązani są sprawdzić termin i miejsce egzaminu. Informacje te znajdować się będą na stronie internetowej właściwego wydziału lub w systemie ERK.
15. Kandydat jest zobligowany do kontrolowania swojego konta. Poprzez system ERK będzie informowany o przebiegu procesu rekrutacji oraz wzywany do uzupełnienia braków formalnych.
16. Politechnika Lubelska nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości rejestracji lub dokonywania zmian spowodowaną awariami sieci internetowej niezależnymi od Uczelni. W takich przypadkach kandydat powinien zgłosić się osobiście do komisji rekrutacyjnej.
17. Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego wydziałowe komisje rekrutacyjne prezentują jego wyniki w formie uzgodnionej z Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną.
18. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia przesyłają, poprzez system ERK, plik zawierający elektroniczną wersję fotografii do elektronicznej legitymacji studenckiej. Zdjęcie to powinno być identyczne z fotografiami dostarczonymi do komisji wydziałowej w komplecie dokumentów i spełniać wymogi techniczne podane w systemie ERK.
19. Proces rekrutacji realizowany jest w systemie rekrutacji postępującej, prowadzonej etapami.
20. Osoby zakwalifikowane do przyjęcia zobowiązane są do dokonania rejestracji na studia, czyli dostarczenia wymaganych dokumentów. Informacje o miejscu i terminie przeprowadzenia rejestracji zamieszczane są na tablicach ogłoszeń, stronach internetowych wydziałów oraz na kontach kandydatów w systemie ERK.
21. W przypadku braku potwierdzeń rejestracji w następnym etapie rekrutacji, w systemie ERK u kolejnych osób zamieszczana jest informacja o możliwości przyjęcia na studia.
22. Powstałe wolne miejsca na listach osób zakwalifikowanych do przyjęcia będą uzupełniane o osoby z list rezerwowych, zgodnie z liczbą punktów kwalifikacyjnych, po czym osoby nowo zakwalifikowane poprzez system ERK zostaną powiadomione o terminie złożenia dokumentów.
23. Etapy te mogą być powtarzane do wypełnienia planowanej liczby miejsc na kierunkach studiów.
24. Informacje zamieszczone na indywidualnym koncie kandydata w systemie ERK uważa się za dostarczone.
25. Politechnika Lubelska nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z informacjami, o których mowa w ust. 15 i ust. 24.
26. Kandydaci biorą pełną odpowiedzialność za przekazanie w trakcie ERK błędnych, niepełnych lub nieprawidłowych danych, a w szczególności za wpisanie wyników ze świadectwa dojrzałości lub ze świadectwa ukończenia szkoły średniej (ponadgimnazjalnej) oraz ocen z dyplomów ukończenia studiów wyższych niezgodnych ze stanem faktycznym, pod rygorem zmiany decyzji odnośnie danego kandydata.
27. Kandydaci są zobowiązani do zachowania w tajemnicy hasła otrzymanego podczas ERK. Politechnika Lubelska nie odpowiada za skutki udostępniania hasła osobom trzecim, w szczególności za zmiany danych w ERK autoryzowane osobistym hasłem kandydata.
 
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 24/2015/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 maja 2015 r.
Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2016/2017
1. Na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w roku akademickim 2016/2017 przyjmowani będą kandydaci na zasadzie konkursu uzyskanych wskaźników rekrutacyjnych (W).
2. Wartości progowe wskaźników rekrutacyjnych dla poszczególnych kierunków studiów zostaną określone przez wydziałowe komisje rekrutacyjne w uzgodnieniu z Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną.
3. Zakres postępowania rekrutacyjnego obejmuje jeden z następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie (wos), filozofia oraz język polski i język obcy. Użyta w tekście nazwa przedmiotu fizyka jest traktowana na równi z przedmiotem fizyka z astronomią.
Przedmioty i współczynniki wagowe stosowane do liczby punktów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2016/2017
Kierunki
studiów
Wykaz przedmiotów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyj nym
Współczynniki wagowe stosowane do liczby punktów uzyskanych z poszczególnych przedmiotów
Egzaminy wstępne organizowane przez Uczelnię (dot. kandydatów wymienionych w ust. 4)
 
• architektura
 
matematyka, fizyka (M1)
1,0
 
matematyka egzamin ustny
 
język obcy nowożytny (Jo)
0,3
język polski (Jp)
0,1
 
• budownictwo
 
matematyka, fizyka (M1)
1,0
matematyka egzamin ustny
 
język obcy nowożytny (Jo)
0,3
język polski (Jp)
0,1
 • elektrotechnika
 • informatyka
matematyka, fizyka, informatyka (M1)
1,0
matematyka egzamin ustny
chemia, geografia, historia, wos, biologia (M2)
0,5
język obcy nowożytny (Jo)
0,3
język polski (Jp)
0,1
 • inżynieria odnawialnych źródeł energii
 • inżynieria środowiska
matematyka, fizyka, chemia, informatyka, biologia (M1)
1,0
matematyka egzamin ustny
geografia (M2)
0,5
język obcy nowożytny (Jo)
0,3
język polski (Jp)
0,1
 inżynieria biomedyczna
matematyka, fizyka, chemia, informatyka (M1)
1,0
matematyka egzamin ustny
biologia, geografia (M2)
0,5
język obcy nowożytny (Jo)
0,3
język polski (Jp)
0,1
 • zarządzanie
 • finanse i rachunkowość*
matematyka, geografia, fizyka, chemia, historia, informatyka, wos (M1)
1,0
matematyka egzamin ustny
filozofia, biologia (M2)
0,5
język obcy nowożytny (Jo)
0,3
język polski (Jp)
0,1
 • edukacja techniczno- informatyczna
 • inżynieria bezpieczeństwa
 • matematyka
matematyka, fizyka, chemia, informatyka (M1)
1,0
matematyka egzamin ustny
geografia, historia, wos, biologia (M2)
0,5
język obcy nowożytny (Jo)
0,3
język polski (Jp)
0,1
 
 
 • mechanika i budowa maszyn
 • mechatronika
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria produkcji
 • transport
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
matematyka, fizyka, chemia, informatyka (M1)
1,0
matematyka egzamin ustny
geografia, historia, wos, biologia (M2)
0,5
język obcy nowożytny (Jo)
0,3
język polski (Jp)
0,1
 
* kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
4. Politechnika Lubelska organizuje egzaminy wstępne dla kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym „nowa matura" (dotyczy maturzystów z lat 2002, 2005 i 2006) oraz na egzaminie dojrzałości „stara matura" w części pisemnej nie zdawali przedmiotów wymaganych na poszczególnych kierunkach studiów, oznaczonych w tabeli symbolem M.
5. Dodatkowym kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym przy uwzględnianiu przedmiotów zaliczanych z wagą 0,5 są punkty doliczane za ocenę końcową z matematyki ze świadectwa ukończenia szkoły: ocena dobra - 5 pkt, ocena bardzo dobra - 10 pkt, ocena celująca - 15 pkt.
6. Na kierunek architektura obowiązuje egzamin z rysunku (dwa rysunki ołówkiem: z natury i z wyobraźni). Egzamin z rysunku obowiązuje wszystkich kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek architektura i jest egzaminem dopuszczającym do dalszego postępowania rekrutacyjnego. Egzamin ten ma na celu:
-  sprawdzenie umiejętności kandydata pod kątem predyspozycji do zawodu architekta, jego zainteresowań architekturą i sztuką;
-  sprawdzenie wyobraźni przestrzennej i logicznego myślenia kandydata;
-  sprawdzenie ogólnego poziomu wiedzy w zakresie możliwości kreowania przestrzeni trójwymiarowej oraz umiejętności jej stosowania w rozwiązywaniu problemów komponowania przestrzeni.
7.  Podstawą przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia jest wskaźnik rekrutacyjny (W), którego wartość określą wybrane wyniki egzaminu maturalnego „nowa matura", egzaminu dojrzałości „stara matura", wybrane oceny końcowe ze świadectwa ukończenia szkoły średniej, ponadgimnazjalnej, wyniki egzaminu matury międzynarodowej i (lub) wyniki egzaminu wstępnego.
8. Kandydaci ze świadectwem „nowej matury" z lat 2007-2016 kwalifikowani będą na studia wyłącznie na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym.
9.  Kandydatom ze świadectwem maturalnym uzyskanym za granicą w postępowaniu rekrutacyjnym na studia przy obliczaniu wskaźnika rekrutacyjnego (W) zamiast języka polskiego uwzględnia się język nauczania kandydata.
10. Dla kandydatów na studia zdających „nową maturę" w latach 2008-2016 z przedmiotu zdawanego w części pisemnej na poziomie rozszerzonym (R) przyjmuje się następujący sposób ustalania wyniku z tego przedmiotu na poziomie podstawowym (P):
1)  P=R, dla R < 30%;
2)  P= (6R +100)/7, dla R z przedziału od 30% do 100%.
11. W przypadku kandydatów na studia - maturzystów z lat 2010-2016, powyższy sposób ustalania wyniku z poziomu podstawowego występuje tylko wtedy, jeżeli przedmiot z grupy przedmiotów dodatkowych zdawany był na poziomie rozszerzonym i nie był zdawany jako przedmiot obowiązkowy.
Jeżeli przedmiot z grupy przedmiotów dodatkowych zdawany był również jako przedmiot obowiązkowy, wówczas otrzymane liczby punktów z obu poziomów sumuje się (przy czym P - to liczba punktów otrzymanych z poziomu podstawowego, R - to liczba punktów otrzymanych z poziomu rozszerzonego).
12. W przypadku kandydatów z „nową maturą" z 2002 r., przedmioty, które na egzaminie maturalnym można było zdawać tylko na jednym poziomie, traktuje się jak zdawane na poziomie rozszerzonym.
13. Oceny wyrażone słownie na świadectwie dojrzałości „stara matura" przelicza się na punkty „nowej matury" następująco:
-  celująca - 150
- bardzo dobra - 120
- dobra - 90
- dostateczna - 60
-  dopuszczająca  - 30.
14. Oceny egzaminu maturalnego wyrażone w punktach procentowych przyjmuje się jako punkty. Jeden punkt procentowy oceny odpowiada jednemu punktowi.
15. Liczba punktów części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu jest sumą punktów uzyskanych z poziomu podstawowego i rozszerzonego albo liczbą punktów z poziomu podstawowego - w przypadku braku oceny z poziomu rozszerzonego.
16. Oceny wyrażone w punktach na dyplomie matury międzynarodowej (IB) przelicza się na punkty „nowej matury" następująco:
1) przedmioty zdawane na poziomie podstawowym (SL - Subsidiary Level)
Liczba punktów matury międzynarodowej
Liczba
punktów
7
100
6
90
5
75
4
60
3
45
2
30
2) przedmioty zdawane na poziomie wyższym (HL - Higher Level) oraz z języka obcego nowożytnego
Liczba punktów matury międzynarodowej
Liczba
punktów
7
200
6
170
5
140
4
110
3
80
2
50
17. W przypadku kandydatów legitymujących się świadectwem ukończenia szkoły lub świadectwem maturalnym wydanym za granicą, uznanym za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości, sposób przeliczania wyników wyrażonych na świadectwie ustalany będzie w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną.
18. Wskaźnik rekrutacyjny W (według korzystniejszego wariantu) jest sumą:
W = 1,0M1+ 0,1Jp + 0,3Jo + ER lub W= 0,5 M2 + 0,1Jp + 0,3Jo + ER
gdzie:
1)  dla egzaminu maturalnego („nowa matura")
M (M1 lub Mwedług tabeli z ust. 3 niniejszego Załącznika):
- liczba punktów uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego z wymienionych przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia, historia, wos, filozofia lub liczba punktów egzaminu wstępnego z matematyki. Egzamin wstępny dotyczy kandydatów (maturzystów z lat: 2002, 2005 i 2006), którzy w części pisemnej egzaminu maturalnego nie zdawali przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia, historia, wos, filozofia;
-  liczba punktów części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego;
-  liczba punktów części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego.
Jp – liczba punktów części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego;
Jo - liczba punktów części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego.
2) dla egzaminu dojrzałości („stara matura”)
M (M1 lub M2 według tabeli z ust. 3, po uwzględnieniu przelicznika z ust. 13 niniejszego Załącznika):
– liczba punktów uzyskanych z przeliczenia oceny z części pisemnej egzaminu dojrzałości z jednego z wymienionych przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia, historia, wos, filozofia lub liczba punktów egzaminu wstępnego z matematyki. Egzamin wstępny dotyczy kandydatów, którzy w części pisemnej egzaminu dojrzałości nie zdawali przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia, historia, wos, filozofia;
Jp - liczba punktów uzyskanych z przeliczenia oceny części pisemnej egzaminu dojrzałości z języka polskiego;
Jo - liczba punktów uzyskanych z przeliczenia najwyższej oceny z języka obcego nowożytnego spośród ocen: końcowej (ze świadectwa ukończenia szkoły) lub egzaminu dojrzałości (ocena z części pisemnej albo ustnej).
3) dla egzaminu matury międzynarodowej (IB)
M (M1 lub M2 według tabeli z ust. 3, po uwzględnieniu przelicznika z ust. 16 niniejszego Załącznika):
liczba punktów uzyskanych z jednego z przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, historia, filozofia;
Jp - liczba punktów uzyskanych z języka polskiego;
Jo - liczba punktów uzyskanych z języka obcego nowożytnego.
ER – dot. ust. 18 pkt 1, 2, 3 – liczba punktów z obowiązkowego egzaminu wstępnego z rysunku na kierunek studiów architektura ocenianego w skali od 0 do 500 punktów.
19. Warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego etapu postępowania rekrutacyjnego jest zdanie egzaminu z rysunku, co wymaga uzyskania co najmniej 150 punktów.
20. Egzamin z rysunku odręcznego i egzaminy pisemne przeprowadzane są anonimowo. Anonimowość polega na zaszyfrowaniu prac przed oddaniem ich do oceny.
21. Pisemne prace egzaminacyjne mogą być udostępniane kandydatom do wglądu na ich pisemny wniosek.
22. W postępowaniu rekrutacyjnym na studia w przypadku wyboru przedmiotów, które mogą stanowić podstawę przyjęcia na studia, przyjmuje się sytuację bardziej korzystną dla kandydata.
23. Przyjęcia na pierwszy rok studiów niestacjonarnych na prowadzone kierunki studiów odbędą się zgodnie z zasadami określonymi dla studiów stacjonarnych, ale bez egzaminów wstępnych. Kandydatom, którzy na egzaminie maturalnym lub dojrzałości nie zdawali przedmiotów określonych we wskaźniku rekrutacyjnym (W), zostaną uwzględnione oceny końcowe ze świadectwa ukończenia szkoły.
24. Kandydaci na studia będący osobami niepełnosprawnymi podlegają tej samej procedurze rekrutacyjnej co pozostali kandydaci, z zastrzeżeniem zapisów określonych w Załączniku nr 5 do niniejszej Uchwały określającym warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego w stosunku do niepełnosprawnych kandydatów na studia.
25. Studia pierwszego stopnia będą uruchamiane z liczbą co najmniej 30 przyjętych osób, o ile rektor nie postanowi inaczej.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Lubelska

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Lubelska

Komentarze (0)