Ogólne zasady rekrutacji na UPH w Siedlcach 2017/2018

 

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach rekrutacja 2017 - zasady rekrutacji na UHP w Siedlcach 2017/2018

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2017.
 
UCHWAŁA Nr 29/2015 SENATU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANiSTYCZNEGO w SIEDLCACH z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na poszczególne kierunki studiów w Uniwersytecie Przyrodniczo - Humanistycznym w Siedlcach w roku akademickim 2016/2017.Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) uchwala się, co następuje:
I. Postanowienia ogólne
§1
1. Rekrutację na studia pierwszego i drugiego stopnia w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach prowadzi się w następujących terminach:
1) w przypadku studiów, na których kształcenie rozpoczyna się od semestru zimowego, rekrutację rozpoczyna się nie później niż 1 czerwca 2016 r, i kończy nie później niż 30 września 2016 r., z zastrzeżeniem ust. 3;
2) w przypadku studiów drugiego stopnia, na których kształcenie rozpoczyna się od semestru letniego, rekrutację rozpoczyna się nie później niż 12 stycznia 2017 r. i kończy nie później niż 13 lutego 2017 r. z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone etapami, w ramach terminów określonych w ust. 1, do czasu wyczerpania liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów.
3. Rektor może wyrazić zgodę na przedłużenie rekrutacji na studia niestacjonarne, o ile nie spowoduje to naruszenia organizacji roku akademickiego i osoby przyjęte na studia w tej rekrutacji będą miały możliwość skorzystania z pełnego wymiaru przewidzianych zajęć.
4. Rektor, w terminie do dnia 8 marca 2016 r., określi szczegółowy terminarz organizacji postępowania rekrutacyjnego oraz szczegółowe zasady prowadzenia rekrutacji elektronicznej.
§2
1. Rekrutację na pierwszy rok studiów przeprowadzają komisje rekrutacyjne powołane przez kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych, zgodnie z zasadami określonymi przez rektora w drodze zarządzenia.
2. Rekrutację prowadzi się na poszczególne poziomy, kierunki i formy studiów, za wyjątkiem studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku filologia oraz studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika, na które rekrutację prowadzi się z uwzględnieniem poszczególnych specjalności.
§3
1. Rektor, na uzasadniony wniosek kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, może podjąć decyzję o uruchomieniu kierunku studiów lub specjalności, także w przypadku gdy liczba kandydatów jest mniejsza niż ustalona liczba miejsc dla danego kierunku studiów.
2. Rektor może, na wniosek kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, podjąć decyzję o zamknięciu rekrutacji w danym etapie postępowania rekrutacyjnego na kierunek studiów, specjalność lub formę studiów.
3. W przypadku kierunku, specjalności lub formy studiów nie uruchomionej z powodu zbyt małej liczby kandydatów, komisja rekrutacyjna może zaproponować kandydatowi przeniesienie na inną formę, kierunek lub specjalność studiów.
§4
1. O przyjęcie na studia może ubiegać się osoba, która:
1) posiada świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie nowej lub starej matury lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą albo dyplom matury międzynarodowej (international Baccalauréat) albo dyplom matury europejskiej (European Baccalauréat) - w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia;
2) posiada tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny - w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, z zastrzeżeniem pkt. 3;
3) posiada tytuł magistra inżyniera lub inżyniera - w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek bioinżynieria produkcji żywności, informatyka, rolnictwo lub zootechnika;
4) wprowadziła swoje dane do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), zgodnie z zasadami określonymi w § 6;
5) wniosła opłatę rekrutacyjną w wysokości ustalonej przez rektora, w drodze odrębnego zarządzenia, rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie na studia nie powoduje zwrotu wniesionej opłaty.
2. Osoba posiadająca świadectwo maturalne uzyskane za granicą może ubiegać się o przyjęcie na studia w przypadku, gdy dokument ten jest zalegalizowany lub opatrzony apostille i gdy zawiera stwierdzenie, iż dana osoba ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym dokument został wydany.
3. W przypadku gdy świadectwo uzyskane za granicą podlega uznaniu w trybie nostryfikacji, osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia zobowiązana jest do przedstawienia zaświadczenia stwierdzającego równorzędność uzyskanego świadectwa z odpowiednim polskim świadectwem dojrzałości.
4. O przyjęcie na studia drugiego stopnia może ubiegać się osoba, która posiada zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia studiów wyższych za granicą, uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich) w państwie, w którym został wydany, a następnie uznany za równorzędny z odpowiednim dyplomem polskim.
5. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 4, winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
§5
1. Przyjęcie na studia cudzoziemców przeprowadza się zgodnie z zasadami określonymi w art. 43 oraz art. 191 a ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 1406 z późn. zm,).
2. Szczegółowe zasady podejmowania studiów przez cudzoziemców w UPH reguluje zarządzenie rektora.
§6
1. Warunkiem rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na studia jest zarejestrowanie się przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w systemie IRK. Rejestracji dokonuje się pod adresem https://irk.uph.edu.pl - z dowolnego komputera posiadającego dostęp do Internetu.
2. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia, będące laureatami lub finalistami olimpiad i konkursów o których mowa w § 14, składają dodatkowo, we właściwej komisji rekrutacyjnej, dokumenty potwierdzające status laureata lub finalisty, bezpośrednio po dokonaniu rejestracji w systemie IRK.
3. Rejestrację uznaje się za wiążącą po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich wymaganych danych, wyborze kierunku studiów, wniesieniu opłaty rekrutacyjnej oraz uzyskaniu przez UPH potwierdzenia bankowego o wpływie tej opłaty na rachunek UPH.
4. Komisja rekrutacyjna, po otrzymaniu od kandydata kompletu dokumentów, sprawdza poprawność wpisanych do systemu IRK danych. Wszelkie konsekwencje związane z błędnym wypełnieniem pól formularzy internetowych, ich niewypełnieniem lub podaniem informacji nieprawdziwych ponosi osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia.
§7
1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
2. Po zakończeniu każdego etapu postępowania rekrutacyjnego, na podstawie wyników uzyskanych przez wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na daną formę, kierunek iub specjalność tworzy się listę rankingową, w malejącej kolejności uzyskanych punktów lub ocen (studia drugiego stopnia), która określa kolejność przyjmowania na studia.
3. Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego na daną formę, kierunek studiów lub specjalność sporządza się protokół indywidualny, oddzielny d!a każdego kandydata oraz protokół zbiorczy. Protokoły podpisują przewodniczący i wszyscy członkowie komisji rekrutacyjnej.
4. Skreślenia i zmiany dokonywane na listach i w protokole potwierdza przewodniczący komisji swoim podpisem.
5. Po przyjęciu na studia osoba, która ubiegała się o przyjęcie otrzymuje, za pokwitowaniem iub potwierdzeniem doręczenia, oryginał decyzji komisji rekrutacyjnej.
6. Kandydatom, którzy nie zostali przyjęci z powodu braku miejsc, komisja rekrutacyjna może zaproponować przyjęcie na inną formę lub kierunek studiów pod warunkiem spełnienia wymagań o których mowa w § 9 ust. 1 albo w § 16 ust. 1.
§8
1. Od decyzji komisji rekrutacyjnej służy odwołanie, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji, do uczelnianej komisji rekrutacyjnej. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem właściwej komisji rekrutacyjnej.
2. Podstawą odwołania, o którym mowa w ust. 1, może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji, określonych niniejszą uchwałą.
II. Rekrutacja na studia pierwszego stopnia
§9
1. Dla kandydatów na studia pierwszego stopnia posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie nowej lub starej matury lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą albo dyplom IB albo EB, rekrutacja odbywa się na podstawie listy rankingowej, sporządzonej z uwzględnieniem punktów uzyskanych z:
Lp.
Kierunek studiów
Forma
studiów
Podstawa rekrutacji:
1
2
3
1.
Administracja
stacjonarne
niestacjonarne
dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie
2.
Analityka z diagnostyką molekularną
stacjonarne
dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka
3.
Bezpieczeństwo
narodowe
stacjonarne
niestacjonarne
dwa przedmioty: obowiązkowo język obcy, do wyboru geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie
4.
Bioinżynieria produkcji żywności
stacjonarne
niestacjonarne
dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie
5.
Biologia
stacjonarne
niestacjonarne
dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie
6.
Chemia
stacjonarne
dwa przedmioty spośród: biologia, chemiafizyka, informatyka, język obcy, matematyka
7.
Dietetyka
stacjonarne
niestacjonarne
dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka
8.
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
stacjonarne
egzamin z rysunku - studium postaci (rysunek ołówkiem na papierze formatu 100x70 cm): konkurs świadectw dojrzałości jeden przedmiot spośród: biologia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie
 
9.
Ekonomia stosowana*
stacjonarne
niestacjonarne
dwa przedmioty spośród: geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie
10.
Filologia
polska
stacjonarne
dwa przedmioty: obowiązkowo język polski, do wyboru język obcy, historia, wiedza o społeczeństwie
11.
1)
Filologia:
sp. filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimi
stacjonarne
niestacjonarne
nowa matura: obowiązkowo iezyk anaieiskl do wyboru iezvk polski lub drugi język obcy
stara matura: eazamin ustny z iezyka anaielskiepo: konkurs świadectw dojrzałości: do wyboru język polski łub drugi język obcy
2)
sp. język angielski w biznesie z translatoryką
stacjonarne
niestacjonarne
nowa matura: obowiązkowo iezyk anaielski, do wyboru iezvk polski lub drugi język obcy
stara matura: eazamin ustny z iezyka anctielskieao: konkurs świadectw dojrzałości: do wyboru język polski lub drugi język obcy
3)
sp. język niemiecki w biznesie
stacjonarne
dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie
4)
sp. język rosyjski w biznesie
stacjonarne
dwa przedmioty spośród; geografia, historia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie
12.
Gospodarka
przestrzenna
stacjonarne
niestacjonarne
dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie
13.
Historia
stacjonarne
dwa przedmioty spośród: geografia, historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie
14.
Informatyka
stacjonarne
niestacjonarne
dwa przedmioty spośród: fizyka, informatyka, język obcy, matematyka
15.
Kryminologia
stosowana
stacjonarne
dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie
16.
Logistyka
stacjonarne
niestacjonarne
dwa przedmioty spośród: geografia, historia, informatyka, język obcymatematyka, wiedza o społeczeństwie
17.
Matematyka
stacjonarne
dwa przedmioty: obowiązkowo matematyka, do wyboru fizyka, informatyka, język obcy
18.
Menadżer produkcji i przetwórstwa mięsa
stacjonarne
dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie
19.
Pedagogika
stacjonarne
niestacjonarne
dwa przedmioty spośród: biologia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie
21.
Ratownictwo
medyczne*
stacjonarne
niestacjonarne
dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, informatyka, matematyka
22.
Rolnictwo
stacjonarne
niestacjonarne
dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy matematyka, wiedza o społeczeństwie
23.
Turystyka i rekreacja
stacjonarne
dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie
24.
Zarządzanie
stacjonarne
niestacjonarne
dwa przedmioty spośród: geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie
25.
Zootechnika
stacjonarne
niestacjonarne
dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie
* planowane uruchomienie kierunku
2. W przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości iub świadectwie maturalnym uzyskanym za granicą albo dyplomie IB lub EB osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia występuje większa liczba przedmiotów, niż wymagana w postępowaniu rekrutacyjnym, kandydat w trakcie rejestracji w systemie IRK wskazuje te, które mają być brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Egzamin z rysunku na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oceniany jest w skali 0-200 punktów. Uzyskanie wyniku poniżej 30 punktów oznacza nie zdanie tego egzaminu.
4.  Kandydat, który nie zgłosił się na egzamin, o którym mowa w ust. 3, otrzymuje 0 pkt.
§10
1. W przypadku kandydatów z nową maturą, pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym brana jest wyłącznie część pisemna egzaminu maturalnego.
2.  Podstawą rekrutacji jest liczba punktów procentowych uzyskanych z przedmiotu na poziomie podstawowym, według zasady 1%=1 pkt, albo liczba punktów uzyskanych z przedmiotu na poziomie rozszerzonym, pomnożona przez 2.
3. Kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.
§11
1. Dla kandydatów ze starą maturą podstawą rekrutacji są oceny z egzaminu dojrzałości (część pisemna i ustna), przeliczane na punkty w następujący sposób:
6,0 - 100 pkt.
5.0 - 90   pkt.
4.0 - 70 pkt.
3.0 - 50 pkt.
2.0 - 30   pkt.
Ostateczny wynik jest sumą punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z danego przedmiotu na świadectwie dojrzałości, z zastrzeżeniem ustępu 2. Kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.
2. W przypadku kandydatów, którzy na świadectwie dojrzałości w systemie starej matury nie posiadają oceny z przedmiotu (przedmiotów) objętego postępowaniem rekrutacyjnym, bierze się pod uwagę ocenę z tego przedmiotu (przedmiotów) uzyskaną na świadectwie ukończenia szkoły średniej.
3. Egzamin ustny na kierunek filologia specjalność filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimi oraz specjalność język angielski w biznesie z transiatoryką oceniany jest w skali 0-200 punktów. Uzyskanie wyniku poniżej 30 punktów oznacza nie zdanie tego egzaminu.
4. Kandydat, który nie zgłosił się na egzamin o którym mowa w ust. 3 otrzymuje 0 pkt.
§12
1. Dla kandydatów z maturą zagraniczną podstawą rekrutacji są przedmioty maturalne na poziomie odpowiadającym poziomowi podstawowemu lub rozszerzonemu na egzaminie maturalnym.
2. W przypadku, jeśli kandydat posiada wynik bez określenia poziomu zdanego egzaminu, wynik ten zostanie uwzględniony na poziomie rozszerzonym.
3. Sposób przeliczania wyników uzyskanych na maturze przez kandydata, o którym mowa w ust. 1, oraz ustalania na ich podstawie końcowego wyniku postępowania kwalifikacyjnego, decydującego o miejscu kandydata na liście rankingowej, dostosowany jest do systemu oceniania i obliczania wyników kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny.
4. W przypadku braku oceny z przedmiotu (przedmiotów) objętych postępowaniem rekrutacyjnym, komisja rekrutacyjna może uwzględnić oceny z przedmiotu (przedmiotów) znajdujących się na świadectwie ukończenia szkoły średniej.
§13
1. Ostateczna liczba punktów jaką otrzyma osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia obliczona na zasadach określonych w § 9-12, liczona jest jako:
1) suma punktów z dwóch wskazanych przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia przedmiotów, z zastrzeżeniem pkt. 2 - 4;
2) suma % liczby punktów z języka angielskiego i % liczby punktów z języka polskiego lub drugiego języka obcego - w przypadku osób z nową maturą ubiegających się o przyjęcie na kierunek filologia sp. filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimi oraz język angielski w biznesie z transiatoryką;
3) suma % liczby punktów z egzaminu ustnego i % liczby punktów z języka polskiego lub drugiego języka obcego - w przypadku osób ze starą maturą ubiegających się o przyjęcie na kierunek filologia sp. filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimi oraz język angielski w biznesie z transiatoryką;
4) suma % liczby punktów z egzaminu z rysunku i % liczby punktów z wybranego przez kandydata przedmiotu ~ w przypadku kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.
2. Zapis „zwolniony” na świadectwie maturalnym, jest równoznaczny z uzyskaniem przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia maksymalnej liczby punktów z danego przedmiotu.
3. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia, posiadające maturę międzynarodową lub maturę europejską, otrzymują maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu rekrutacyjnym, jeżeli posiadają na dyplomie punkty z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym na wybrany kierunek studiów.
§14
Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego, na studia przyjmowani są:
1) laureaci i finaliści olimpiad określonych odrębną uchwałą senatu UPH;
2) laureat Konkursu Literackiego w Grodnie - na kierunek filologia polska;
3) laureat Konkursu Historycznego w Grodnie o nazwie „Dzieje Polski" - na kierunek historia;
4) laureaci ogólnopolskiego konkursu „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca” - na kierunek bioinżynieria produkcji żywności, rolnictwo i zootechnika;
5) laureaci i finaliści stopnia okręgowego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych na kierunek bioinżynieria produkcji żywności, menadżer produkcji i przetwórstwa mięsa, rolnictwo, zootechnika.
§15
1. W przypadku osób ubiegających się o przyjęcie na studia, biorących udział w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów, po otrzymaniu na osobiste konto rejestracyjne informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia.
2. W przypadku drugiego i kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia zobowiązana jest do złożenia kompletu wymaganych dokumentów, bezpośrednio po dokonaniu rejestracji w systemie IRK.
3. Niezłożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia.
4. W przypadku osób ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia do kompletu dokumentów zalicza się:
1) kserokopię świadectwa dojrzałości, dyplomu IB, dyplomu EB lub świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą (oryginał lub odpis dokumentu do wglądu);
2) podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata;
3) podanie o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej, wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne swojej fotografii oraz dowód opłaty za legitymację;
4) jedną aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami stosowanymi dla fotografii do dowodów osobistych;
5) kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu, potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (oryginał dokumentu do wglądu);
6) zaświadczenie lekarza medycyny pracy - w przypadku osób ubiegających się o przyjęcie na studia na kierunki: analityka z diagnostyką molekularną, biologia, bioinżynieria produkcji żywności, chemia, dietetyka, informatyka, kryminologia stosowana, menadżer produkcji i przetwórstwa mięsa, ratownictwo medyczne, rolnictwo, zootechnika - skierowanie wydaje komisja rekrutacyjna;
7) oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej - dotyczy to wyłącznie kandydata na studia stacjonarne.
5. Kandydaci niepełnosprawni, ubiegający się o przyjęcie na studia, zobowiązani są dodatkowo do osobistego złożenia kwestionariusza opracowanego przez Centrum Kształcenia Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych UPH oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności bądź Orzeczenia Lekarza Orzecznika ZUS lub równoważnego dokumentu stwierdzającego stopień niepełnosprawności.
6. Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia składają dodatkowe dokumenty, określone w zarządzeniu rektora w sprawie podejmowania i odbywania studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi.
7. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na podstawie dyplomu IB iub EB, przedkładają kserokopię dyplomu oraz oryginał dyplomu do wgiądu w terminie wyznaczonym przez właściwą komisję rekrutacyjną. Dokument ten winien być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego.
III. Rekrutacja na studia drugiego stopnia
§16
1. Rekrutacja na studia drugiego stopnia odbywa się na podstawie listy rankingowej sporządzonej z uwzględnieniem ocen uzyskanych z:
Lp.
Kierunek studiów
Forma
studiów
Podstawa rekrutacji
1.
2.
3.
4.
1.
Administracja
stacjonarne
niestacjonarne
ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo rozmowa kwalifikacyjna - w przypadku absolwenta innego kierunku studiów
2.
Bezpieczeństwo
narodowe
stacjonarne
niestacjonarne
ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta tego samego iub pokrewnego kierunku studiów albo rozmowa kwalifikacyjna w przypadku absolwenta innego kierunku studiów
3.
Bioinżynieria produkcji żywności
stacjonarne
niestacjonarne
ocena z dypiomu - w przypadku absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo rozmowa kwalifikacyjna - w przypadku absolwenta innego kierunku studiów.
4.
Biologia
stacjonarne
niestacjonarne
ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo rozmowa kwalifikacyjna - w przypadku absolwenta innego kierunku studiów
5.
Chemia
stacjonarne
ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo rozmowa kwalifikacyjna - w przypadku absolwenta innego kierunku studiów
6.
Dietetyka
stacjonarne
ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta tego samego iub pokrewnego kierunku studiów albo rozmowa kwalifikacyjna - w przypadku absolwenta innego kierunku studiów
7.
Filologia:
 
 
1)
sp. filologia angielska z
uprawnieniami
nauczycielskimi
stacjonarne
niestacjonarne
ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów i specjalności albo rozmowa kwalifikacyjna w przypadku absolwenta innego kierunku studiów z zastrzeżeniem § 17 ust, 2
2)
sp. język angielski w biznesie z translatoryką
stacjonarne
niestacjonarne
3)
sp. język niemiecki w biznesie z translatoryką
stacjonarne
ocena z dypiomu - w przypadku absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów i specjalności albo rozmowa kwalifikacyjna w przypadku absolwenta innego kierunku studiów
4)
sp. język rosyjski w biznesie z translatoryką
stacjonarne
ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów i specjalności albo rozmowa kwalifikacyjna w przypadku absolwenta innego kierunku studiów
8.
Filologia polska
stacjonarne
niestacjonarne
ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta tego samego iub pokrewnego kierunku studiów albo rozmowa kwalifikacyjna - w przypadku absolwenta innego kierunku studiów
9.
Historia
stacjonarne
ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo rozmowa kwalifikacyjna ~ w przypadku absolwenta innego kierunku studiów
10.
Informatyka
stacjonarne
niestacjonarne
ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów aibo rozmowa kwalifikacyjna - w przypadku absolwenta innego kierunku studiów
11.
Matematyka
stacjonarne
ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo rozmowa kwalifikacyjna - w przypadku absolwenta innego kierunku studiów
12.
Pedagogika
stacjonarne
niestacjonarne
ocena z dyplomu
13.
Rolnictwo
stacjonarne
niestacjonarne
ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo rozmowa kwalifikacyjna - w przypadku absolwenta innego kierunku studiów.
14.
Zarządzanie
stacjonarne
niestacjonarne
ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo rozmowa kwalifikacyjna - w przypadku absolwenta innego kierunku studiów
15.
Zootechnika
stacjonarne
niestacjonarne
ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo rozmowa kwalifikacyjna - w przypadku absolwenta innego kierunku studiów
§ 17
1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek filologia polska sp. język polski z logopedią mogą ubiegać się wyłącznie absolwenci studiów pierwszego stopnia tego samego kierunku i specjalności.
2. O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek filologia sp. filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimi mogą ubiegać się wyłącznie absolwenci studiów i stopnia, którzy posiadają uprawnienia nauczycielskie.
§18
1. Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje zakres przedmiotów kierunkowych, właściwych dla studiów pierwszego stopnia wybranego kierunku studiów.
2. W przypadku konieczności rozstrzygnięcia czy ukończony przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia kierunek studiów jest kierunkiem pokrewnym, decyzję podejmuje właściwa komisja rekrutacyjna na podstawie suplementu lub indeksu osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia.
3. W postępowaniu kwalifikacyjnym stosuje się następującą skalę ocen:
bardzo dobra - 5,0
dobra plus - 4,5
dobra - 4,0
dostateczna plus - 3,5
dostateczna - 3,0
niedostateczna - 2,0
4. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia, która otrzymała ocenę niedostateczną z rozmowy kwalifikacyjnej, nie może zostać przyjęta na studia.
5. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia, która nie zgłosi się na rozmowę kwalifikacyjną otrzymuje decyzję o nieprzyjęciu na studia.
§18
1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, po dokonaniu rejestracji w systemie IRK, zobowiązana jest do złożenia następujących dokumentów:
1) kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis dokumentu do wglądu);
2)  suplementu do dyplomu albo indeksu;
3) kserokopii świadectwa dojrzałości, dyplomu IB, dyplomu EB lub świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą (oryginał lub odpis dokumentu do wglądu);
4) podania o przyjęcie na studia, wydrukowanego z osobistego konta rejestracyjnego kandydata;
5) podania o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej, wydrukowanego z osobistego konta rejestracyjnego, po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne swojej fotografii;
6) jednej aktualnej fotografii, zgodnej z wymaganiami stosowanymi dla fotografii do dowodu osobistego;
7) kserokopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (oryginał dokumentu do wglądu);
8) potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej oraz potwierdzenie opłaty za legitymację;
9) zaświadczenie lekarza medycyny pracy - w przypadku kierunków: bioinżynieria produkcji żywności, biologia, chemia, dietetyka, informatyka, rolnictwo, zootechnika - skierowanie wydaje komisja rekrutacyjna;
10) oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej - dotyczy to wyłącznie kandydata na studia stacjonarne.
2. Kandydaci niepełnosprawni, ubiegający się o przyjęcie na studia, zobowiązani są dodatkowo do osobistego złożenia kwestionariusza opracowanego przez Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych UPH oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności bądź Orzeczenia Lekarza Orzecznika ZUS lub równoważnego dokumentu stwierdzającego stopień niepełnosprawności.
3. Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia składają dodatkowo dokumenty określone w zarządzeniu rektora w sprawie podejmowania i odbywania studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi.
4. Niezłożenie przez kandydata w ustalonym terminie kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 1, oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - pomimo dokonania rejestracji w IRK i wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
Przewodnicząca Senatu

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Komentarze (0)