Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2017/2018

Artykuł archiwalny

 

Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku rekrutacja 2017 - zasady rekrutacji na AWF w Gdańsku 2017/18

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 na Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2017.

Uchwała Nr 24 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na poszczególne kierunki studiów dla kandydatów na studia I i II stopnia na rok akademicki 2017/2018 Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r., poz. 572 z póin. zm.) oraz § 28 ust 2 pkt. 2 Statutu Uczelni Senat Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku uchwala, co następuje:
§1
1. Ustala się warunki i tryb rekrutacji na poszczególne kierunki studiów dla kandydatów na studia I i II stopnia na rok akademicki 2017/2018 w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Uchyla się Uchwałę Nr 19 z dnia 29 kwietnia 2015 r. wraz z załącznikami.
§2
Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji określono w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
§3
Rektor podaje treść uchwały do publicznej wiadomości w terminie do dnia 31 maja 2016 r. oraz przesyła ją Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PrzewodniczącySenatu prof. nadzw. dr hab. Walderiiar Moska
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie (wynik głosowania: na 28 osób uprawnionych do głosowania, 19 osób uprawnionych obecnych, 19 osób „za").
WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I i II STOPNIA NA ROK AKADEMICKI 2016/2017
A. WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO:
I. Kierunek Wychowanie Fizyczne
- studia stacjonarne I i II stopnia
- studia niestacjonarne I i II stopnia (system zaoczny)
II. Kierunek Sport
- studia stacjonarne I i II stopnia
- studia stacjonarne II stopnia w języku angielskim
III. Kierunek Fizjoterapia
- studia stacjonarne I i II stopnia
- studia niestacjonarne II stopnia (system zaoczny)
IV. Kierunek Terapia Zajęciowa
- studia stacjonarne I stopnia
- studia niestacjonarne I stopnia (system zaoczny)
B. WYDZIAŁ TURYSTYKI I REKREACJI:
I. Kierunek Turystyka i Rekreacja
- studia stacjonarne I i II stopnia
- studia niestacjonarne I i II stopnia (system zaoczny)
A. WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
I. Kierunek: Wychowanie Fizyczne 
Studia stacjonarne I stopnia
1.Postępowanie kwalifikacyjne będzie uwzględniało niżej wymienione elementy:
a) ocenę stanu zdrowia;
b) konkurs świadectw dojrzałości;
c) egzamin sprawności fizycznej.
2. Oceny stanu zdrowia kandydatów na studia dokonuje się na podstawie przedłożonego zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWFiS. Za ocenę stanu zdrowia nie przyznaje się punktów.
3. W konkursie świadectw dojrzałości przyznane zostaną punkty za średnią arytmetyczną ocen z przedmiotów maturalnych zdawanych w części pisemnej egzaminu dojrzałości (dotyczy „nowej matury) lub części ustanej egzaminu dojrzałości (dotyczy „starej matury”) tj.:
a) język polski
b) język obcy
c) przedmiot wybrany przez kandydata
przy czym:
- kandydatom legitymującym się świadectwem dojrzałości „nowej matury” wartości procentowe ww. przedmiotów (egzamin pisemny) zostaną, po wyliczeniu średniej ocen, przeliczone na punkty według zasad podanych dla „starej i nowej matury” - skala ocen do 6;
- kandydatom legitymującym się świadectwem dojrzałości „starej matury” wyliczona zostanie średnia ocen z 3 przedmiotów z ustnego egzaminu dojrzałości i następnie przeliczona na punkty według zasad podanych poniżej.
Uwaga:
• Jeśli kandydat nie obrał na egzaminie maturalnym dodatkowego przedmiotu, pod uwagę brany będzie egzamin obowiązkowy z matematyki (wyjątek stanowią kierunki Fizjoterapia oraz Terapia zajęciowa, na których przedmioty dodatkowe są określone).
• Matura dwujęzyczna będzie traktowana jako poziom rozszerzony.
PUNKTY ZA ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI
Nowa Matura
 
 
Na poziomie podstawowym
Na poziomie rozszerzonym
dopuszczający      
30-56%
30-40%
dostateczny
57-78%
41-60%
dobry
79-100%
61-78%
bardzo dobry
 
79%-94%
celujący
 
95-100%
 
Średnia ocen
(Stara Matura)
skala ocen do 5
Średnia ocen
(Stara i Nowa Matura)
skala ocen do 6
Liczba punktów 
4,90 - 5,00
5,00 - 6,00
20
4,80 - 4,89
4,70 - 4,99
19
4,70 - 4,79
4,40 - 4,69
18
4,60 - 4,69
4,30 - 4,39
17
4,50 - 4,59
4,20 - 4,29
16
4,40 - 4,49
4,10 - 4,19
15
4,30 - 4,39
4,00 - 4,09
14
4,20 - 4,29
3,90 - 3,99
13
4,10 - 4,19
3,80 - 3,89
12
4,00 - 4,09
3,70 - 3,79
11
3,90 - 3,99
3,60 - 3,69
10
3,80 - 3,89
3,50 - 3,59
9
3,70 - 3,79
3,40 - 3,49
8
3,60 - 3,69
3,30 - 3,39
7
3,50 - 3,59
3,20 - 3,29
6
3,40 - 3,49
3,10 - 3,19
5
3,30 - 3,39
3,00 - 3,09
4
3,20 - 3,29
2,80 - 2,99
3
3,10 - 3,19
2,50 - 2,79
2
3,00 - 3,09
2,00 - 2,49
1
 
„Międzynarodowa matura’* (IB)
- kandydaci legitymujący się świadectwem „międzynarodowej matury” przyjmowani będą na zasadach określonych dla kandydatów z „nową maturą”. Punkty uzyskane z wymaganych przedmiotów na dyplomie „matury międzynarodowej” przeliczone zostaną na skalę ocen
ocena
Poziom SL
Poziom 11L
dostateczny
2
-
dobry
4-3
3-2
bardzo dobry
6-5
5-4
celujący
7
7-6
 
- Kandydaci na kierunki: wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja oraz  sport, będącylaureatami i finalistami olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego, uzyskają maksymalną ocenę z danego przedmiotu. Możliwość taką mają wyłącznie te osoby, które zostały laureatami wyżej wymienionych olimpiad w roku kalendarzowym rekrutacji lub w roku kalendarzowym poprzedzającym rekrutację.
- Kandydaci na kierunki fizjoterapia i terapia zajęciowa będący laureatami i finalistami olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego z przedmiotów biologia, chemia, fizyka, uzyskają maksymalną ilość punktów za świadectwo dojrzałości. Możliwość taką mają wyłącznie te osoby, które zostały laureatami wyżej wymienionych olimpiad w roku kalendarzowym rekrutacji lub w roku kalendarzowym poprzedzającym rekrutację.
Egzamin sprawności fizycznej obejmuje sprawdziany  z pływania i 2  dyscyplin do wyboru spośród:
- gimnastyki; lekkiej atletyki
- 2 gier, wybranych spośród czterech zespołowych gier sportowych tj. piłki ręcznej, koszykówki, piłki siatkowej, piłki nożnej.
4. Ustala się następującą punktację poszczególnych elementów w postępowaniu egzaminacyjnym:
45 pkt. za sprawność fizyczną,
20 pkt. za konkurs świadectw dojrzałości
5. Kandydaci posiadający aktualną klasę mistrzowską międzynarodową lub krajową oraz pierwszą w dyscyplinach olimpijskich (Londyn, Soczi) są zwolnieni z egzaminu ze sprawności fizycznej i dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
6. Powyższe osiągnięcia sportowe będą musiały być potwierdzone przez sekretarza generalnego właściwego polskiego związku sportowego i będą weryfikowane przez wydziałową komisję rekrutacyjną.
Zwolnienie kandydata z egzaminu ze sprawności fizycznej byłoby równoznaczne z przyznaniem najwyższej wartości punktowej.
Studia niestacjonarne I stopnia (system zaoczny)
1. Postępowanie kwalifikacyjne będzie uwzględniało niżej wymienione elementy:
a) ocenę stanu zdrowia;
b) konkurs świadectw dojrzałości.
2. Oceny stanu zdrowia kandydatów na studia dokonuje się na podstawie przedłożonego zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWFiS. Za ocenę stanu zdrowia nie przyznaje się punktów.
3. W konkursie świadectw dojrzałości przyznane zostaną punkty za średnią arytmetyczną ocen z przedmiotów maturalnych zdawanych w części pisemnej egzaminu dojrzałości (dotyczy „nowej matury) lub części ustanej egzaminu dojrzałości (dotyczy „starej matury”) - analogicznie jak pkt. 3 - studia stacjonarne, kierunek wychowanie fizyczne.
4. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może uzyskać maksymalnie 20 pkt. za konkurs świadectw dojrzałości.
Studia stacjonarne i niestacjonarne (system zaoczny) II stopnia
dla absolwentów 3-łetnich zawodowych studiów I stopnia w zakresie wychowania fizycznego
1. Postępowanie kwalifikacyjne będzie uwzględniało niżej wymienione elementy:
a) ocenę stanu zdrowia
b) konkurs średnich ocen uzyskanych podczas studiów zawodowych
2. Oceny stanu zdrowia kandydatów na studia dokonuje się na podstawie przedłożonego zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów wAWFiS. Za ocenę stanu zdrowia nie przyznaje się punktów.
3. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może uzyskać maksymalnie 20 pkt. za konkurs średnich ocen uzyskanych podczas studiów zawodowych.
II. Kierunek: Sport 
Studia stacjonarne stopnia
1. Postępowanie kwalifikacyjne będzie uwzględniało niżej wymienione elementy:
a) ocenę stanu zdrowia;
b) konkurs świadectw dojrzałości;
c) egzamin sprawności fizycznej.
2. Oceny stanu zdrowia kandydatów na studia dokonuje się na podstawie przedłożonego zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWFiS. Za ocenę stanu zdrowia nie przyznaje się punktów.
3. W konkursie świadectw dojrzałości przyznane zostanąpunkły za średnią arytmetyczną ocen z przedmiotów maturalnych zdawanych w części pisemnej egzaminu dojrzałości (dotyczy „nowej matury) lub części ustanej egzaminu dojrzałości (dotyczy „starej matury”) - analogicznie jak pkt. 3 - studia stacjonarne, kierunek wychowanie fizyczne.
4. Egzamin sprawności fizycznej - sprawdzenie umiejętności pływania oraz test sprawności fizycznej.
5. Kandydaci posiadający aktualną klasę mistrzowską międzynarodową lub krajową oraz pierwszą w dyscyplinach olimpijskich prowadzonych przez uczelnię (Londyn, Soczi) są zwolnieni z egzaminu ze sprawności fizycznej i dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
Powyższe osiągnięcia sportowe będą musiały być potwierdzone przez sekretarza generalnego właściwego polskiego związku sportowego i będą weryfikowane przez wydziałową komisję rekrutacyjną.
Zwolnienie kandydata z egzaminu ze sprawności fizycznej byłoby równoznaczne z przyznaniem najwyższej wartości punktowej.
6. Uruchomienie specjalizacji w danej dyscyplinie nastąpi po uwzględnieniu liczby zakwalifikowanych kandydatów.
7. Ustala się następującą punktację poszczególnych elementów w postępowaniu egzaminacyjnym:
45 pkt. za sprawność fizyczną
20 pkt. za konkurs świadectw dojrzałości
Studia stacjonarne II stopnia
1. Postępowanie  kwalifikacyjne będzie uwzględniało niżej wymienione elementy:
a) ocenę stanu zdrowia
b) konkurs średnich ocen uzyskanych podczas studiów zawodowych
2. Oceny stanu zdrowia kandydatów na studia dokonuje się na podstawie przedłożonego zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWFiS. Za ocenę stanu zdrowia nie przyznaje się punktów.
3. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może uzyskać maksymalnie 20 pkt. za konkurs średnich ocen uzyskanych podczas studiów zawodowych.
Studia stacjonarne II stopnia - w języku angielskim
1. Postępowanie kwalifikacyjne będzie uwzględniało niżej wymienione elementy:
a) ocenę stanu zdrowia
b) prawdzenie poziomu znajomości języka angielskiego (warunkiem przyjęcia jest znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2).
2. Oceny stanu zdrowia kandydatów na studia dokonuje się na podstawie przedłożonego zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWFiS. Za ocenę stanu zdrowia nie przyznaje się punktów.
3. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
III. Kierunek: Fizjoterapia 
Studia stacjonarne stopnia
1. Postępowanie kwalifikacyjne będzie uwzględniało niżej wymienione elementy:
a) ocenę stanu zdrowia;
b) konkurs świadectw dojrzałości;
c) egzamin sprawności fizycznej.
2. Oceny stanu zdrowia kandydatów na studia dokonuje się na podstawie przedłożonego zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWFiS. Za ocenę stanu zdrowia nie przyznaje się punktów.
3. W konkursie świadectw dojrzałości przyznane zostaną punkty za średnią arytmetyczną ocen z przedmiotów maturalnych zdawanych w części pisemnej egzaminu dojrzałości (dotyczy „nowej matury) lub części ustanej egzaminu dojrzałości (dotyczy „starej matury”) - analogicznie jak pkt. 3 - studia stacjonarne, kierunek wychowanie fizyczne, tj.:
- język polski
- język obcy
- jeden przedmiot wybrany przez kandydata spośród: biologia, chemia, fizyka
(jeżeli kandydat nie zdawał ww. przedmiotów na egzaminie maturalnym to uzyskuje 0 punktów za ten przedmiot).
4. Sposób przeliczania analogicznie jak kierunek wychowanie fizyczne pkt. 3.
- Kandydaci na kierunek fizjoterapia będący laureatami i finalistami olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego z przedmiotów biologia, chemia, fizyka uzyskają maksymalną ilość punktów za świadectwo dojrzałości. Możliwość taką mają wyłącznie te osoby, które zostały laureatami wyżej wymienionych olimpiad w roku kalendarzowym rekrutacji lub w roku kalendarzowym poprzedzającym rekrutację.
5.  Egzamin sprawności fizycznej polegać będzie na sprawdzeniu umiejętności pływania.
Ustala się następującą punktację poszczególnych elementów w postępowaniu egzaminacyjnym:
20 pkt za konkurs świadectw dojrzałości,
5 pkt. za sprawność fizyczną.
Studia stacjonarne i niestacjonarne (system zaoczn) II stopnia
dla absolwentów 3-łetnich zawodowych studiów I stopnia w zakresie fizjoterapii
1. Postępowanie kwalifikacyjne będzie uwzględniało niżej wymienione elementy:
a) ocenę stanu zdrowia
b) egzamin wiedzy z zakresu studiów I stopnia w postaci testu jednokrotnego wyboru, z którego kandydat będzie mógł uzyskać maksymalnie 45 punktów.
2. Oceny stanu zdrowia kandydatów na studia dokonuje się na podstawie przedłożonego zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWFiS. Za ocenę stanu zdrowia nie przyznaje się punktów.
3. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może uzyskać maksymalnie 45 pkt.
Kierunek: Terapia Zajęciowa 
Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
1. Postępowanie kwalifikacyjne będzie uwzględniało niżej wymienione elementy:
a) ocenę stanu zdrowia;
b) konkurs świadectw dojrzałości;
c) egzamin sprawności fizycznej.
2. Oceny stanu zdrowia kandydatów na studia dokonuje się na podstawie przedłożonego zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWFiS. Za ocenę stanu zdrowia nie przyznaje się punktów.
3. W konkursie świadectw dojrzałości przyznane zostaną punkty za średnią arytmetyczną ocen z przedmiotów maturalnych zdawanych w części pisemnej egzaminu dojrzałości (dotyczy „nowej matury”) lub części ustanej egzaminu dojrzałości (dotyczy „starej matury”) analogicznie jak pkt. 3 - studia stacjonarne, kierunek Wychowanie Fizyczne, tj.:
- język polski
- język obcy
- jeden z przedmiotów wybranych przez kandydata spośród: biologia, chemia, fizyka
(jeżeli kandydat nie zdawał ww. przedmiotów na egzaminie maturalnym to uzyskuje 0 punktów za ten przedmiot).
4. Sposób przeliczania analogicznie jak kierunek Wychowanie Fizyczne pkt. 3.
- Kandydaci na kierunek Terapia Zajęciowa będący laureatami i finalistami olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego z przedmiotów biologia, chemia, fizyka, uzyskają maksymalną ilość punktów za świadectwo dojrzałości. Możliwość taką mają wyłącznie te osoby, które zostały laureatami wyżej wymienionych olimpiad w roku kalendarzowym rekrutacji lub w roku kalendarzowym poprzedzającym rekrutację.
Egzamin sprawności fizycznej polegać będzie na sprawdzeniu umiejętności pływania, analogicznie jak w postępowaniu rekrutacyjnym na kierunku Fizjoterapia.
Ustala się następującą punktację poszczególnych elementów w postępowaniu egzaminacyjnym:
20 pkt. za konkurs świadectw dojrzałości,
5 pkt. za sprawność fizyczną.
B. WYDZIAŁ TURYSTYKI I REKREACJI
Kierunek: Turystyka i Rekreacja
Studia stacjonarne i niestacjonarne (system zaoczny) I stopnia
1.Postępowanie kwalifikacyjne będzie uwzględniało niżej wymienione elementy:
a) cenę stanu zdrowia;
b)  konkurs świadectw dojrzałości;
c) język obcy.
2. Oceny stanu zdrowia kandydatów na studia dokonuje się na podstawie przedłożonego zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWFiS. Za ocenę stanu zdrowia nie przyznaje się punktów.
3. W konkursie świadectw dojrzałości przyznane zostaną punkty za średnią arytmetyczną ocen z przedmiotów maturalnych zdawanych w części pisemnej egzaminu dojrzałości (dotyczy „nowej matury”) lub części ustanej egzaminu dojrzałości (dotyczy „starej matury”) - analogicznie jak pkt. 3 - studia stacjonarne, kierunek wychowanie fizyczne.
4. Język obcy:
kandydatom posiadającym „nową” maturę zalicza się egzamin na podstawie oceny uzyskanej w części pisemnej egzaminu maturalnego,
kandydatom legitymującym się „starą” maturą zalicza się egzamin na podstawie oceny uzyskanej w wyniku zdanego egzaminu dojrzałości.
5. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może uzyskać maksymalnie
20 punktów - za konkurs świadectw dojrzałości
10 punktów - za język obcy
6. Od kandydata wymagana jest umiejętność pływania.
Studia stacjonarne i niestacjonarne (system zaoczny) II stopnia
1. Postępowanie kwalifikacyjne będzie uwzględniało niżej wymienione elementy:
a) ocenę stanu zdrowia
b) konkurs średnich ocen uzyskanych podczas studiów zawodowych.
2. Oceny stanu zdrowia kandydatów na studia dokonuje się na podstawie przedłożonego zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWFiS. Za ocenę stanu zdrowia nie przyznaje się punktów.
3. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może uzyskać maksymalnie 20 punktów za średnią ocen uzyskanych podczas studiów zawodowych.
A. INFORMACJE DODATKOWE
1. Wszystkich kandydatów obowiązuje rejestracja internetowa (IRK). Kandydaci dokonują jej samodzielnie i osobiście zgodnie z instrukcją dostępną na stronie internetowej AWFiS.
2. Warunkiem dopuszczenia do dalszego postępowania kwalifikacyjnego jest prawidłowo dokonana rejestracja, stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim, uiszczona opłata rekrutacyjna w kwocie ustalonej przez rektora uczelni.
3. Terminy rejestracji, egzaminów wstępnych i składania dokumentów podane zostaną w Informatorze dla kandydatów na studia na rok akademicki 2016/2017.
4. Egzamin wstępny na studia jest egzaminem konkursowym w ramach wyznaczonych przez Senat uczelni limitów przyjęć na studia.
5. Odstąpienie od któregokolwiek egzaminu objętego postępowaniem kwalifikacyjnym jest równoznaczne z rezygnacjąz dalszego ubiegania się o przyjęcie na studia.
6. Ocena niedostateczna z egzaminu sprawności fizycznej nie eliminuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego,
7. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy a wyniki są jawne na poszczególnych jego etapach.
Oceny i wyniki uzyskane w trakcie egzaminu wstępnego oraz wystawione na świadectwie dojrzałości są przeliczane na punkty.
8. Do przeprowadzenia rekrutacji zostaną powołane komisje wydziałowe i uczelniana.
9. Komisje wydziałowe składają się z przewodniczącego, członków oraz sekretarza i są powoływane przez dziekanów.
10. Komisję uczelnianą powołuje Rektor.
11. Do zadań wydziałowych komisji rekrutacyjnych należy w szczególności:
- prowadzenie bieżącej obsługi i nadzorowanie procesu rekrutacji, przeprowadzenie egzaminów wstępnych,
- przyjmowanie i weryfikacja dokumentów (w tym danych zawartych w formularzu IRK),
- podejmowanie decyzji w sprawie przyjęć na studia,
- zawiadomienie kandydatów na poszczególnych etapach rekrutacji i o wyniku postępowania rekrutacyjnego,
- przekazanie do dziekanatów kompletu dokumentów kandydatów zakwalifikowanych na I rok studiów,
- tworzenie wymaganych raportów,
12. Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego komisja wydziałowa sporządza protokoły indywidualne i zbiorcze zawierające wykaz uzyskanych punktów. Protokół podpisują przewodniczący i wszyscy członkowie komisji. Wszystkie skreślenia i zmiany dokonane w protokole powinny być uzasadnione i potwierdzone podpisem przewodniczącego komisji.
13. Po zakończeniu postępowania wydziałowe komisje rekrutacyjne ogłaszają na tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej listę rankingową oraz alfabetyczną listę wstępnie i ostatecznie zakwalifikowanych na I rok studiów.
14. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani na studia stacjonarne w ramach ustalonego limitu przyjęć mogą ubiegać się o przyjęcie na studia niestacjonarne (system zaoczny) w miarę posiadanych wolnych miejsc.
15. Od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych służy odwołanie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, do uczelnianej komisji rekrutacyjnej.
Podstawą odwołania może być jedynie naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia. Po rozpatrzeniu odwołania decyzję podejmuje uczelniana komisja rekrutacyjna.
16. Wykaz dokumentów dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok:
1) podanie na formularzu ustalonym przez uczelnię;
2) potwierdzoną kserokopię świadectwa dojrzałości wraz z oryginałem do wglądu;
3) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu;
4) potwierdzoną kserokopię dowodu osobistego;
5) 3 fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy wystawaniu dowodów osobistych,
podpisane na odwrocie; obowiązkowe jest dołączenie 1 fotografii na płycie CD.
6) dowód wpłaty za egzamin wstępny;
7) zaświadczenie stwierdzające posiadanie klasy mistrzowskiej lub I:
- wydane na oryginalnych drukach przez sekretarza generalnego właściwego polskiego związku sportowego (dot. kierunków: wychowanie fizyczne oraz sport, studia stacjonarne),
- przyjmowane będą wyłącznie oryginały ww. dokumentów.
8. Oprócz ww. dokumentów kandydaci na studia II stopnia składają:
- Poświadczoną kserokopię dyplomu licencjata (w przypadku absolwentów kończących studia po 1.01.2005 r. część A i B dyplomu-poświadczoną kserokopię dyplomu oraz suplementu do dyplomu wraz z oryginałem do wglądu);
- zaświadczenie z uczelni potwierdzające wysokość średniej ocen uzyskanych podczas studiów zawodowych (wymagany podpis dziekana lub osoby upoważnionej).
WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO:
Rozpoczęcie rekrutacji - rejestracja internetowa od 2 czerwca 2017 r.
I. Kierunek Wychowanie Fizyczne
- studia stacjonarne I stopnia do 31.07.2017 r. *
- studia stacjoname II stopnia I nabór do 14.08.2017 r.*
W przypadku niewypełnienia limitów II nabór 1.09.2017r. - 23.09.2017 r.*
- studia niestacjonarne I stopnia do 25.11.2017 r.*
- studia niestacjonarne II stopniado 25.11.2017 r.*
II. Kierunek Sport
- studia stacjonarneI stopnia do 31.07.2017 r.*
- studia stacjonarne II stopnia I nabór do 14.08.2017 r.*
W przypadku niewypełnienia limitów II nabór 1.09.2017 r. - 23.09.2017 r.*
- studia stacjonarne II stopnia wjęzyku angielskim -1 nabór do 14.08.2017 r.*
W przypadku niewypełnienia limitów II nabór 1.09.2017 r. - 23.09.2017 r.*
III. Kierunek Fizjoterapia
- studia stacjonarne I stopnia do 31.07.2017 r. *
- studia stacjonarne II stopnia do 14.08.2017 r. *
- studia niestacjonarne II stopnia do 30.09.2017 r.*
IV. Kierunek Terapia Zajęciowa
- studia stacjonarne I stopnia do 31.07.2017 r. *
- studia niestacjonarne I stopnia do 30.09.2017 r.*
* Oznacza przewidywany termin zakończenia procesu rekrutacji - opublikowania list przyjętych.
 
WYDZIAŁ TURYSTYKI I REKREACJI:
Kierunek Turystyka i rekreacja
- studia stacjonarne I stopnia do 14.08.2017 r. *
- studia stacjonarne II stopnia I nabór do 14.08.2017 r.*
W przypadku niewypełnienia limitów II nabór 1.09.2017 r. - 23.09.2017 r.*
- studia niestacjonarne I stopnia do 25.11.2017 r.*
- studia niestacjonarne Ilstopniado 25.11.2017 r.*
*Oznacza przewidywany termin zakończenia procesu rekrutacji - opublikowania list przyjętych
 

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Komentarze (0)