Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2017/18

 

 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi rekrutacja 2017 - zasady rekrutacji na UM w Łodzi 2017/18

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2017.
Uchwała nr 522/2016 z dnia 24 maja 2016 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie warunków i trybu przyjmowania na pierwszy rok studiów stacjonarnych, prowadzonych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2017/2018 w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej, w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego.
 
Na podstawie art. 8 ust. 10, art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, ze zm.), art. 124, art. 124a ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1414 ze zm.), § 7, § 9, § 10 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1627) oraz § 34 ust. 3 pkt 2 oraz § 103 i § 104 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia 29 września 2011 r., ze zm., Senat Uniwersytetu Medycznego w Łodzi uchwala, co następuje:
 
I. PRZEPISY OGÓLNE
§1
1. Niniejsza uchwała określa warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów prowadzonych w języku polskim na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2017/2018 dla kierunku:
 1. lekarskiego na Wydziale Wojskowo-Lekarskim;
 2. farmacja na Wydziale Farmaceutycznym;
 3. lekarsko-dentystycznego na Oddziale Stomatologicznym Wydziału Lekarskiego; w ramach limitu przyjęć Ministra Obrony Narodowej, w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego.
2. Szczegółowe warunki dla kandydatów na poszczególne kierunki studiów określa uchwała warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów prowadzonych w języku polskim na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2017/2018 dla poszczególnych kierunków studiów i form kształcenia oraz określenia terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji.
 
II. WARUNKI FORMALNE
§2
1. O przyjęcie w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego na pierwszy rok studiów stacjonarnych, prowadzonych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w ramach limitu przyjęć Ministra Obrony Narodowej w roku akademickim 2017/2018 może ubiegać się osoba spełniająca następujące warunki:
1) posiada obywatelstwo polskie;
2) posiada odpowiednią zdolność psychiczną i fizyczną do zawodowej służby woj skowej (w celu określenia zdolności fizycznej i psychicznej, którą orzekają wojskowe komisje lekarskie i wojskowe pracownie psychologiczne);
3) niekarana sądownie;
4) legitymuje się:
 • świadectwem dojrzałości w myśl ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) lub,
 • dyplomem IB (International Baccalaureate) wydanym przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie lub,
 • dyplomem EB (European Baccalaureate) wydanym przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10);
5) spełnia wymogi określone w uchwale Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu zwanej dalej Szkołą Oficerską;
6) spełnia wymogi określone w uchwałach Senatu, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zwanego dalej Uczelnią;
7) posiada co najmniej 18 lat.
2. Rejestracja kandydatów na studia odbywa się w formie elektronicznej.
3. Konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularza rejestracyjnego w systemie rekrutacji elektronicznej, ich niewypełnienia lub podania nieprawdziwych informacji ponosi kandydat.
§3
1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia wnosi opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na studia w uczelni w wysokości ustalonej:
 1. przez Rektora-Komendata obejmującą postępowanie rekrutacyjne w Szkole Oficerskiej;
 2. przez Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi obejmującą postępowanie rekrutacyjne w Uczelni.
2. Opłata o której mowa w ust. 1 wnoszona jest odpowiednio do Uczelni odpowiedzialnej za przeprowadzenie danego etapu postępowania rekrutacyjnego.
III. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
§4
 1. Postępowanie rekrutacyjne na studia w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej, w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego prowadzone w języku polskim w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, powołana przez Dziekana.
 2. Członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej powołuje Senat Uczelni, na wniosek Rektora.
 3. Komisje rekrutacyjne, o których mowa w ust. 1-2, działają zgodnie z regulaminem pracy Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, podjętym odrębną uchwałą przez Senat Uczelni.
§5
1. Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów na pierwszy rok studiów, o których mowa w § 1, prowadzone jest w dwóch etapach:
 1. pierwszy etap (zakwalifikowanie do przyjęcia na studia kandydata na żołnierza zawodowego) - przeprowadzany jest centralnie w Szkole Oficerskiej, na zasadach określonych w podjętej przez Senat Szkoły Oficerskiej uchwale w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów w pierwszym etapie kwalifikacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego w roku akademickim 2017/2018;
 2. drugi etap (przyjęcie na pierwszy rok studiów na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi) - przeprowadzany jest przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną dla danego kierunku na zasadach określonych w uchwale Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie warunków i trybu przyjmowania na pierwszy rok studiów stacjonarnych, prowadzonych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2017/2018 w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej, w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego.
§6
 1. Pierwszy etap dotyczy określenia, czy osoba ubiegająca się o przyjęcie na pierwszy rok studiów stacjonarnych na kierunku lekarskim Wydziału Wojskowo - Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej spełnia warunki do powołania do służby kandydackiej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego.
 2. Po zakończeniu pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w § 6 ust. 1, Szkoła Oficerska przesyła do Uczelni listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, ze wskazaniem liczby punktów uzyskanych przez kandydatów.
 3. Do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w § 6 ust. 2, zostają zakwalifikowani wyłącznie kandydaci, którzy pozytywnie przeszli pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w § 6 ust. 1.
 4. Kandydaci, którzy nie przejdą pozytywnie pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 1, uwzględniani są w procesie rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych na dany kierunek Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach limitu przyjęć określonego przez Ministra Zdrowia.
 5. Kandydaci, o których mowa w ust. 2, otrzymują zaświadczenia o wynikach uzyskanych podczas postępowania rekrutacyjnego przeprowadzonego w Szkole Oficerskiej.
 6. . Po przeprowadzeniu drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego Uczelnia przesyła listę osób zakwalifikowanych do przyjęcia na pierwszy rok studiów stacjonarnych w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego do Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej oraz do Szkoły Oficerskiej.
 7. Do listy, o której mowa w ust. 6, Uczelnia załącza tzw. listę rezerwową, zawierającą nazwiska nie więcej niż 10 osób, które zadeklarowały swą kandydaturę do przyjęcia na dany kierunek studiów w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej, w przypadku rezygnacji przyjętych kandydatów.
 8. Osoby, o których mowa w ust. 6, otrzymują zaświadczenie wystawione przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną danego kierunku Uniwersytetu Medycznego w Łodzi o wyniku postępowania rekrutacyjnego w Uczelni.
 9. Osoby, o których mowa w ust. 6, otrzymują rozkaz personalny o powołaniu do służby kandydackiej, wydany przez Dyrektora Departamentu Kadr Ministra Obrony Narodowej.
 10. Osoby, o których mowa w ust. 9, odbywają szkolenie wojskowe w Szkole Oficerskiej. W dniu stawiennictwa w Szkole Oficerskiej ww. kandydaci zobowiązani są do podpisania umowy o pełnienie służby kandydackiej.
 11. W stosunku do osób, którzy podpisali umowę o której mowa w ust. 10 wydana zostaje decyzja o przyjęciu na studia.
IV. LIMIT PRZYJĘĆ
§7
Limit przyjęć na pierwszy rok studiów stacjonarnych, dla kandydatów na żołnierzy zawodowych określa Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Zdrowia.
V. DECYZJE ADMINISTRACYJNE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
§8
1. Wydanie decyzji o przyjęciu na studia następuje po:
1) spełnieniu warunków formalnych postępowania rekrutacyjnego określonych przez Szkołę Oficerską i Uczelnię;
2) wniesieniu opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w uczelni, odpowiednio do Szkoły Oficerskiej i do Uczelni;
3) po pozytywnym przejściu obu etapów postępowania rekrutacyjnego;
4) złożeniu przez kandydata do Działu Rekrutacji i Kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dokumentów:
 1. kserokopii świadectwa dojrzałości lub dyplomu IB, lub dyplomu EB, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Dział Rekrutacji i Kształcenia na podstawie okazanego oryginału lub urzędowego odpisu,
 2. podpisanego przez kandydata podania o przyjęcie na pierwszy rok studiów, wygenerowanego z systemu rejestracji elektronicznej i zawierającego dane osobowe kandydata oraz informację o liczbie uzyskanych punktów rekrutacyjnych,
 3. kserokopii dowodu tożsamości, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Dział Rekrutacji i Kształcenia na podstawie okazanego oryginału,
 4. dwóch aktualnych fotografii w formacie przewidzianym dla dowodów osobistych,
 5. zaświadczenia lekarskiego,
 6. zaświadczenia o wyniku testu językowego przeprowadzonego przez Uczelnię,
 7. innych wymaganych dokumentów, wymienionych w załącznikach do niniejszej uchwały określających szczegółowe warunki rekrutacji na dany kierunek;
5) podpisaniu umowy o pełnieniu służby kandydackiej i rozpoczęciu szkolenia wojskowego w Szkole Oficerskiej.
2. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.
3. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Odwołanie wnosi się do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji o odmowie przyjęcia na studia. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzja Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna.
§9
1. Komisja Rekrutacyjna wydaje kandydatowi decyzję o odmowie przyjęcia na studia w ramach limitu Ministerstwa Obrony Narodowej w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych przesłanek :
 1. nie spełnienia warunków formalnych postępowania rekrutacyjnego określonych niniejszą uchwałą lub;
 2. nie uzyskania wymaganej liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym lub;
 3. pomimo uzyskania pozytywnego wyniku z postępowania kwalifikacyjnego nie złożenia kompletnej dokumentacji, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt. 4 niniejszej uchwały, w terminie 5 dni roboczych od daty zakwalifikowania do przyjęcia na studia lub;
 4. nie otrzymania rozkazu personalnego, o którym mowa w § 6 ust. 9;
 5. nie stawienie się na szkolenie wojskowe w Szkole Oficerskiej o którym mowa § 6 ust. 10;
 6. nie podpisania umowy, o której mowa w § 6 ust. 10.
2. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji o odmowie przyjęcia na studia. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzja Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna.
§10
 1. W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt. 2, o przyjęciu na studia decyduje liczba punktów uzyskanych przez kandydatów podczas pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1.
 2. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej punktacji w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego, o których mowa w § 5 ust. 1, o przyjęciu na studia decyduje Dyrektor Departamentu Kadr Ministra Obrony Narodowej.
§11
Pozostałe warunki i tryb rekrutacji określa uchwała w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów prowadzonych w języku polskim na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2017/2018 dla poszczególnych kierunków studiów i form kształcenia oraz określenia terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji.
§12
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Komentarze (0)