Ogólne zasady rekrutacji na SGSP na rok 2017/18

 

 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie rekrutacja 2017 - zasady rekrutacji SGSP 2017/18

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2017.

UCHWAŁA NR 28/05/2016 SENATU SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji oraz warunków i trybu przyjęcia na studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w roku akademickim 2017/2018
 
Na podstawie art. 169 ust. 2 i 17 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 poz. 572 z późn. zm.1) uchwala się, co następuje:
§1
 1. Ustala się warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w roku akademickim 2017/2018, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Wnioskuje się do ministra właściwego do spraw wewnętrznych o ustalenie warunków i trybu przyjęcia dla kandydatów na studia dla strażaków w służbie kandydackiej, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§2
Traci moc uchwała Nr 10/03/2015 r. Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji oraz warunków i trybu przyjęcia na studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w roku akademickim 2017/2018.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik nr 1 do uchwały nr 28/05/2015 Senatu SGSP z dnia 20 maja 2016 r.
Warunki i tryb rekrutacji na studia na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2017/2018
Studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa
• specjalność: inżynieria bezpieczeństwa pożarowego, inżynieria projektowania systemów bezpieczeństwa (przeznaczone dla osób nie będących strażakami w służbie kandydackiej lub strażakami w służbie stałej, zwanych dalej osobami cywilnymi)
 1. Na studia przyjmowane są wyłącznie osoby posiadające świadectwo dojrzałości.
 2. W postępowaniu rekrutacyjnym będą uwzględniane oceny z przedmiotów: matematyka, fizyka z astronomią lub chemia oraz język obcy.
 3. Oceny z przedmiotów wymienionych w ust. 2 przelicza się na punkty rekrutacyjne PR w następujący sposób:
3.1 Oceny z pisemnego egzaminu dojrzałości wyrażone w procentach otrzymują punkty rekrutacyjne PR jako większą z dwóch liczb 0,7*P lub 1*R,
gdzie: P oznacza wynik procentowy uzyskany na poziomie podstawowym, R oznacza wynik procentowy uzyskany na poziomie rozszerzonym.
3.2 Oceny na pisemnym egzaminie dojrzałości wyrażone w skali oceniania od 2 do 6 przelicza się na punkty rekrutacyj ne PR, zgodnie z poniższą tabelą:

Ocena z pisemnego egzaminu dojrzałości

Punkty rekrutacyjne PR

6,0

100

5,0

90

4,0

70

3,0

50

2,0

30

3.3 Oceny na pisemnym egzaminie dojrzałości wyrażone w skali oceniania od 3 do 5 przelicza się na punkty rekrutacyjne PR, zgodnie z poniższą tabelą:

Ocena z pisemnego egzaminu dojrzałości

Punkty rekrutacyjne PR

5,0

100

4,0

75

3,0

30

3.4 W przypadku kandydatów ze starą maturą, którzy na świadectwie dojrzałości nie posiadają ocen z przedmiotów wymienionych w ust. 2 dokonuje się przeliczenia na punkty rekrutacyjne PR oceny na świadectwie ukończenia szkoły średniej w sposób, o którym mowa w punkcie 3.2 lub 3.3 z zastrzeżeniem - punkty rekrutacyjne liczone PR x 0,8.
4. W przypadku punktów rekrutacyjnych PR z fizyki i astronomii lub chemii otrzymanych zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 3 w dalszym postępowaniu uwzględniony będzie wynik z przedmiotu lepiej ocenionego.
5. W przypadku, gdy na egzaminie dojrzałości są oceny z kilku języków obcych, jako wynik PR uwzględniony będzie wynik z przedmiotu lepiej ocenionego.
6. Listę rankingową kandydatów tworzy się sumując punkty rekrutacyjne PR według wzoru:
1,0 • (PR z matematyki) + 0,8 • (PR z fizyki i astronomii lub chemii) + 0,5 • (PR z języka obcego).
7. W przypadku równej sumy punktów opisanych w ust. 6 o kolejności na liście rankingowej decydować będą wyższe oceny na świadectwie dojrzałości kolejno z: matematyki, fizyki i astronomii lub chemii, języka obcego.
8. Na studia w pierwszym naborze kwalifikowane są osoby, które:
 • uzyskały co najmniej 80 PR według kolejności na liście rankingowej, obliczonej na zasadach określonych w rozdziale I ust. 3, aż do wypełnienia limitu miejsc,
 • uzyskały potwierdzone efekty uczenia się odpowiadające minimum 10 % punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia, według kolejności na liście rankingowej dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, aż do wypełnienia limitu miejsc dla tych osób.
9. Na studia w dodatkowym naborze kwalifikowane są osoby według kolejności na liście rankingowej aż do wypełnienia limitu miejsc.
10. Do osób, które ubiegają się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia nie stosuje się postanowień ust. 3 - 7.
11. Zobowiązuje się kandydatów zakwalifikowanych na studia do złożenia, w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji, pisemnego oświadczenia o zamiarze podjęcia studiów w SGSP.
12. Niedostarczenie oświadczenia traktowane będzie jako rezygnacja ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy zakwalifikowanych na studia. Dopuszcza się przesłanie skanu oświadczenia pocztą elektroniczną na adres: komisiawibp@sgsp.edu.pl
Studia niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa dla strażaków w służbie stałej:
1. Na studia będą przyjmowane wyłącznie osoby posiadające świadectwo dojrzałości oraz świadectwo ukończenia Szkoły Aspirantów Pożarnictwa, Centralnej Szkoły Pożarniczej lub Szkoły Chorążych Pożarnictwa oraz posiadają kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa.
2. Na studia w pierwszym naborze kwalifikowane są osoby skierowane na studia przez właściwych przełożonych, uprawnionych do mianowania, które:
 • uzyskały co najmniej 80 PR według kolejności na liście rankingowej, obliczonej na zasadach określonych w rozdziale II ust. 5, aż do wypełnienia limitu miejsc,
 • uzyskały potwierdzone efekty uczenia się odpowiadające minimum 10 % punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia, według kolejności na liście rankingowej dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, aż do wypełnienia limitu miejsc dla tych osób.
3. Na studia w dodatkowym naborze kwalifikowane są osoby według kolejności na liście rankingowej, aż do wypełnienia limitu miejsc.
4. W postępowaniu rekrutacyjnym będą uwzględniane oceny z przedmiotów: matematyka, fizyka z astronomią lub chemia oraz język obcy.
5. Oceny z przedmiotów wymienione w ust. 4 przelicza się na punkty rekrutacyjne (PR) w następujący sposób:
5.1 Oceny z pisemnego egzaminu dojrzałości wyrażone w procentach otrzymują PR jako większą z dwóch liczb 0,7*P lub1*R,
gdzie: P oznacza wynik procentowy uzyskany na poziomie podstawowym, R oznacza wynik procentowy uzyskany na poziomie rozszerzonym.
5.2 Oceny na pisemnym egzaminie dojrzałości wyrażone w skali oceniania od 2 do 6 przelicza się na PR, zgodnie z poniższą tabelą:

Ocena z pisemnego egzaminu dojrzałości

Punkty rekrutacyjne

6,0

100

5,0

90

4,0

70

3,0

50

2,0

30

5.3 Oceny na pisemnym egzaminie dojrzałości wyrażone w skali oceniania od 3 do 5 przelicza się na PR zgodnie z poniższą tabelą:

Ocena z pisemnego egzaminu dojrzałości

Punkty rekrutacyjne

5,0

100

4,0

75

3,0

30

5.4 W przypadku kandydatów ze starą maturą, którzy na świadectwie dojrzałości nie posiadają ocen z przedmiotów wymienionych w ust. 4 dokonuje się przeliczenia na punkty rekrutacyjne PR oceny na świadectwie ukończenia szkoły średniej w sposób, o którym mowa w punkcie 5.2 lub 5.3 z zastrzeżeniem - punkty rekrutacyjne liczone PR x 0,8.

6. W przypadku PR z fizyki i astronomii lub chemii, otrzymanych zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 5, w dalszym postępowaniu będzie uwzględniony wynik z przedmiotu lepiej ocenionego.
7. W przypadku, gdy na egzaminie dojrzałości są oceny z kilku języków obcych, jako wynik PR będzie uwzględniony wynik z przedmiotu lepiej ocenionego.
8. Listę rankingową kandydatów tworzy się sumując punkty rekrutacyjne PR według wzoru:
1,0 • (PR z matematyki) + 0,8 • (PR z fizyki i astronomii lub chemii) + 0,5 • (PR z języka obcego).
9 W przypadku równej sumy punktów opisanych w ust. 8 o kolejności na liście rankingowej decydować będą wyższe oceny na świadectwie dojrzałości kolejno z: matematyki, fizyki i astronomii lub chemii, języka obcego.
10 Do osób, które ubiegają się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia nie stosuje się postanowień ust. 5 - 9.
11 Zobowiązuje się kandydatów zakwalifikowanych na studia do złożenia, w terminie 7 dni do ogłoszenia wyników rekrutacji, pisemnego oświadczenia o zamiarze podjęcia studiów w SGSP.
12 Niedostarczenie oświadczenia traktowane będzie jako rezygnacja ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy zakwalifikowanych na studia. Dopuszcza się przesłanie skanu oświadczenia pocztą elektroniczną na adres: komisiawibp@sgsp.edu.pl
Rozdział III.
Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa (czas trwania: 3 semestry)
• Specjalność: inżynieria bezpieczeństwa pożarowego, inżynieria bezpieczeństwa cywilnego
1. O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci, którzy ukończyli co najmniej studia wyższe pierwszego stopnia, posiadający tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera.
2. Listę rankingową kandydatów tworzy się na podstawie oceny wpisanej na dyplomie. W przypadku ocen równych o kolejności na liście rankingowej będzie decydować średnia ze studiów, poświadczona przez dziekana wydziału uczelni wydającej dyplom ukończenia studiów wyższych, obliczona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
3. Na studia kwalifikowane są osoby, które:
 • uzyskały co najmniej 80 PR według kolejności na liście rankingowej, obliczonej na zasadach określonych w rozdziale I ust. 3, aż do wypełnienia limitu miejsc,
 • uzyskały potwierdzone efekty uczenia się odpowiadające minimum 10 % punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia, według kolejności na liście rankingowej dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, aż do wypełnienia limitu miejsc dla tych osób.
4. Do osób, które ubiegają się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia nie stosuje się postanowień ust. 2.
5. Zobowiązuje się kandydatów zakwalifikowanych na studia do złożenia, w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji, pisemnego oświadczenia o zamiarze podjęcia studiów w SGSP.
6. Niedostarczenie oświadczenia traktowane będzie jako rezygnacja ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy zakwalifikowanych na studia. Dopuszcza się przesłanie skanu oświadczenia pocztą elektroniczną na adres: komisjawibp@sgsp.edu.pl
Studia stacjonarne drugiego stopnia (przeznaczone dla strażaków w służbie kandydackiej)
1. O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej, którzy nie zostali skierowani do służby stałej, posiadający tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa.
2. Na studia wstępnie kwalifikowane są osoby, które uzyskały co najmniej średnią ocenę za okres 7 semestrów studiów 3,50, według kolejności na liście rankingowej, aż do wypełnienia limitu miejsc dla strażaków w służbie kandydackiej.
3. Ostateczną listę rankingową kandydatów tworzy się na podstawie oceny wpisanej na dyplomie. W przypadku ocen równych o kolejności na liście rankingowej będzie decydować średnia ze studiów, poświadczona przez dziekana wydziału, obliczona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
Rozdział V
Informacje dodatkowe:
 1. Wyniki uzyskane w ramach matury międzynarodowej są przeliczane zgodnie z zasadami przyjętymi dla matury uzyskanej na terytorium RP.
 2. Wyniki na świadectwie maturalnym uzyskanym poza granicami Polski są przeliczane zgodnie z zasadami przyjętymi dla świadectw maturalnych uzyskanych na terytorium RP.
 3. Wszelkie wątpliwości związane ze sposobem przeliczenia wyników z matury międzynarodowej na potrzeby rekrutacji w SGSP rozstrzyga Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.
 4. Wszelkie wątpliwości związane ze sposobem przeliczenia wyników z matury uzyskanej poza granicami Polski na potrzeby rekrutacji w SGSP rozstrzyga Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.
 5. Ustala się terminy składania i wykaz dokumentów:
5.1 Studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa
• specjalność: inżynieria bezpieczeństwa pożarowego, inżynieria projektowania systemów bezpieczeństwa (dla osób cywilnych)
Termin rozpoczęcia rekrutacji: 16.05.2017 r.
Termin zakończenia rekrutacji: 06.07.2017 r.
Termin rozpoczęcia rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 22.08.2017 r.
Termin zakończenia rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 19.09.2017 r.
Wykaz dokumentów:
 1. 5.1.1 podanie do Rektora-Komendanta - formularz podania własnoręcznie wypełniony,
 2. 5.1.2 świadectwo dojrzałości - oryginał lub odpis wydany przez szkołę,
 3. 5.1.3 świadectwo ukończenia szkoły średniej - w przypadku kandydatów ze starą maturą, którzy na świadectwie dojrzałości nie posiadają ocen z wymaganych przedmiotów, o których mowa w pkt 2 Warunków Rekrutacji,
 4. 5.1.4 dowód opłaty za postępowanie kwalifikacyjne,
 5. 5.1.5 poświadczona kopia dowodu osobistego - dopuszcza się poświadczenie notarialne lub uzyskane w punkcie rekrutacyjnym (dotyczy tylko osobistego składaniu dokumentów w Punkcie Rekrutacyjnym - należy mieć ze sobą kserokopie dowodu osobistego oraz dowód osobisty do wglądu),
 6. 5.1.6 Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się zobowiązany jest dołączyć do dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym decyzję w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się, wydaną przez wydziałową komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się lub uczelnianą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się,
 7. 5.1.7 2 kolorowe fotografie na białym tle 3,5 x 4,5 cm, (jedna podpisana imieniem i nazwiskiem),
 8. 5.1.8 płyta CD ze zdjęciem - plik podpisany nr PESEL, płyta - nazwiskiem. Fotografia o parametrach: rozmiar 300 x 375 pikseli, minimalny rozmiar zdjęcia to 236 x 295 pikseli, wymagany jest format JPG, maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 50 kilobajtów. Wprzypadku pliku o odmiennych parametrach i inaczej podpisanego, koszty wydrukowania duplikatu legitymacji poniesie student.
5.2 Studia niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa
• specjalność: inżynieria bezpieczeństwa pożarowego, inżynieria projektowania systemów bezpieczeństwa (dla osób cywilnych)
Termin rozpoczęcia rekrutacji: 16.05.2017 r.
Termin zakończenia rekrutacji: 08.07.2017 r.
Termin rozpoczęcia rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 22.08.2017 r.
Termin zakończenia rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 21.09.2017 r.
Wykaz dokumentów:
 1. 5.2.1 podanie do Rektora-Komendanta - formularz podania własnoręcznie wypełniony,
 2. 5.2.2 świadectwo dojrzałości - oryginał lub odpis wydany przez szkołę,
 3. 5.2.3 świadectwo ukończenia szkoły średniej - oryginał lub odpis (dotyczy: kandydatów, którzy na świadectwie dojrzałości nie posiadają ocen z przedmiotów, o których mowa pkt. 2 Warunków Rekrutacji),
 4. 5.2.4 dowód opłaty za postępowanie kwalifikacyjne,
 5. 5.2.5 poświadczona kopia dowodu osobistego - dopuszcza się poświadczenie notarialne lub uzyskane w punkcie rekrutacyjnym (dotyczy tylko osobistego składaniu dokumentów w Punkcie Rekrutacyjnym - należy mieć ze sobą kserokopie dowodu osobistego oraz dowód osobisty do wglądu),
 6. 5.2.6 deklaracja uiszczenia czesnego (wymagana w przypadku finansowania lub współfinansowania studiów przez inne osoby prawne/fizyczne niż kandydat na studia),
 7. 5.2.7 kandydat ubiegający się o przyjęcie się na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się zobowiązany jest dołączyć, do dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym, decyzję w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się, wydaną przez wydziałową komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się lub uczelnianą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się,
 8. 5.2.8 2 kolorowe fotografie na białym tle 3,5 x 4,5 cm (jedna podpisana imieniem i nazwiskiem),
 9. 5.2.9 płyta CD ze zdjęciem - plik podpisany nr PESEL, płyta - nazwiskiem. Fotografia o parametrach: rozmiar 300 x 375 pikseli, minimalny rozmiar zdjęcia to 236 x 295 pikseli, wymagany jest format JPG, maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 50 kilobajtów. W przypadku pliku o odmiennych parametrach i inaczej podpisanego, koszty wydrukowania duplikatu legitymacji poniesie student.
5.3 Studia niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa dla strażaków w służbie stałej
Termin rozpoczęcia rekrutacji: 16.05.2017 r.
Termin zakończenia rekrutacji: 25.07.2017 r.
Termin rozpoczęcia rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 25.08.2017 r.
Termin zakończenia rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 28.09.2017 r.
Wykaz dokumentów:
5.3.1 podanie do Rektora-Komendanta - formularz podania własnoręcznie wypełniony,
5.3.2 skierowanie na studia w przypadku strażaków w służbie stałej ubiegających się o przyjęcie na studia dla strażaków skierowanych przez właściwego przełożonego,
5.3.3 świadectwo dojrzałości - oryginał lub odpis wydany przez szkołę,
5.3.4 świadectwo ukończenia szkoły średniej - (dotyczy: kandydatów, o których mowa w pkt II.5.4 Warunków Rekrutacji),
5.3.5 świadectwo ukończenia Szkoły PSP, oryginał lub odpis,
5.3.6 dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji w zawodzie technik pożarnictwa, oryginał lub odpis,
5.3.7 dowód opłaty za postępowanie kwalifikacyjne,
5.3.8 poświadczona kopia dowodu osobistego - dopuszcza się poświadczenie notarialne lub uzyskane w Punkcie Rekrutacyjnym (dotyczy tylko osobistego składaniu dokumentów w Punkcie Rekrutacyjnym - należy mieć ze sobą kserokopie dowodu osobistego oraz dowód osobisty do wglądu)
5.3.9 deklaracja uiszczenia czesnego (wymagana w przypadku strażaków w służbie stałej ubiegających się o przyjęcie na studia dla strażaków skierowanych przez właściwego przełożonego albo w przypadku finansowania lub współfinansowania studiów przez inne osoby prawne/fizyczne niż kandydat na studia)
5.3.10 kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się zobowiązany jest dołączyć, do dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym, decyzję w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się, wydaną przez wydziałową komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się lub uczelnianą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się,
5.3.11 2 kolorowe fotografie 3,5 x 4,5 cm, na białym tle w mundurze wyjściowym z aktualnym stopniem służbowym, podpisane imieniem i nazwiskiem,
5.3.12 płyta CD ze zdjęciem - plik podpisany nr PESEL, płyta - nazwiskiem. Fotografia o parametrach: rozmiar 300 x 375 pikseli, minimalny rozmiar zdjęcia to 236 x 295 pikseli, wymagany jest format JPG, maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 50 kilobajtów. W przypadku pliku o odmiennych parametrach i inaczej podpisanego, koszty wydrukowania duplikatu legitymacji poniesie student.
5.4 Studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa (czas trwania: 3 semestry)
Termin rozpoczęcia rekrutacji: 16.05.2017 r.
Termin zakończenia rekrutacji: 08.07.2017 r.
Termin rozpoczęcia rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 25.08.2017 r.
Termin zakończenia rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 26.09.2017 r.
Wykaz dokumentów:
 1. 5.4.1 podanie do Rektora-Komendanta - formularz podania własnoręcznie wypełniony,
 2. 5.4.2 świadectwo dojrzałości - oryginał lub odpis wydany przez szkołę,
 3. 5.4.3 dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia - oryginał lub odpis,
 4. 5.4.4 suplement do dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia - oryginał lub odpis,
 5. 5.4.5 zaświadczenie o średniej ocen z przebiegu studiów pierwszego stopnia - w przypadku absolwentów innych uczelni oraz WIBC SGSP,
 6. 5.4.6 dowód opłaty za postępowanie kwalifikacyjne,
 7. 5.4.7 poświadczona kopia dowodu osobistego - dopuszcza się poświadczenie notarialne lub uzyskane w Punkcie Rekrutacyjnym (dotyczy tylko osobistego składaniu dokumentów w Punkcie Rekrutacyjnym - należy mieć ze sobą kserokopie dowodu osobistego oraz dowód osobisty do wglądu),
 8. 5.4.8 kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się zobowiązany jest dołączyć, do dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym, decyzję w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się, wydaną przez wydziałową komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się lub uczelnianą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się,
 9. 5.4.9 2 kolorowe fotografie 3,5 x 4,5 cm na białym tle - (funkcjonariusze PSP w mundurze wyjściowym)(jednapodpisana imieniem i nazwiskiem),
 10. 5.4.10 płyta CD ze zdjęciem - plik podpisany nr PESEL, płyta - nazwiskiem. Fotografia o parametrach: rozmiar 300 x 375 pikseli, minimalny rozmiar zdjęcia to 236 x 295 pikseli, wymagany jest format JPG, maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 50 kilobajtów. W przypadku pliku o odmiennych parametrach i inaczej podpisanego, koszty wydrukowania duplikatu legitymacji poniesie student.
5.5 Studia niestacjonarne drugiego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa (czas trwania: 3 semestry)
Termin rozpoczęcia rekrutacji: 01.07.2017 r.
Termin zakończenia rekrutacji: 12.08.2017 r.
Termin rozpoczęcia rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 31.08.2017 r.
Termin zakończenia rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 28.09.2017 r.
Wykaz dokumentów:
 1. 5.5.1 podanie do Rektora-Komendanta - formularz podania własnoręcznie wypełniony,
 2. 5.5.2 świadectwo dojrzałości - oryginał lub odpis wydany przez szkołę,
 3. 5.5.3 dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia - oryginał lub odpis,
 4. 5.5.4 suplement do dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia - oryginał lub odpis,
 5. 5.5.5 zaświadczenie o średniej ocen z przebiegu studiów pierwszego stopnia - w przypadku absolwentów innych uczelni oraz WIBC SGSP,
 6. 5.5.6 dowód opłaty za postępowanie kwalifikacyjne,
 7. 5.5.7 poświadczona kopia dowodu osobistego - dopuszcza się poświadczenie notarialne lub uzyskane w Punkcie Rekrutacyjnym (dotyczy tylko osobistego składaniu dokumentów w Punkcie Rekrutacyjnym - należy mieć ze sobą kserokopie dowodu osobistego oraz dowód osobisty do wglądu),
 8. 5.5.8 deklaracja uiszczenia czesnego - (wymagana w przypadku finansowania lub współfinansowania studiów przez inne osoby prawne/fizyczne niż kandydat na studia),
 9. 5.5.9 kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się zobowiązany jest dołączyć, do dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym, decyzję w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się, wydaną przez wydziałową komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się lub uczelnianą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się,
 10. 5.5.10 2 kolorowe fotografie 3,5 x 4,5 cm na białym tle - (funkcjonariusze PSP w mundurze wyjściowym)(jednapodpisana imieniem i nazwiskiem),
 11. 5.5.11 płyta CD ze zdjęciem - plik podpisany nr PESEL, płyta - nazwiskiem. Fotografia o parametrach: rozmiar 300 x 375 pikseli, minimalny rozmiar zdjęcia to 236 x 295 pikseli, wymagany jest format JPG, maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 50 kilobajtów. W przypadku pliku o odmiennych parametrach i inaczej podpisanego, koszty wydrukowania duplikatu legitymacji poniesie student.
5.6 Studia stacjonarne drugiego stopnia (przeznaczone dla strażaków w służbie kandydackiej)
Termin rozpoczęcia rekrutacji: 27.01.2018 r.
Termin zakończenia rekrutacji: 16.02.2018 r.
Wykaz dokumentów:
 1. 5.6.1 podanie do Rektora-Komendanta - formularz podania własnoręcznie wypełniony
 2. 5.6.2 zaświadczenie o średniej ocen z siedmiu semestrów studiów pierwszego stopnia podanej z dokładnością dwóch miejsc po przecinku,
 3. 5.6.3 świadectwo dojrzałości - oryginał lub odpis wydany przez szkołę,
 4. 5.6.4 dowód opłaty za postępowanie kwalifikacyjne,
 5. 5.6.5 poświadczona kopia dowodu osobistego - dopuszcza się poświadczenie notarialne lub uzyskane w Punkcie Rekrutacyjnym (dotyczy tylko osobistego składaniu dokumentów w Punkcie Rekrutacyjnym - należy mieć ze sobą kserokopie dowodu osobistego oraz dowód osobisty do wglądu),
 6. 5.6.6 2 kolorowe fotografie na białym tle 3,5 x 4,5 cm w mundurze wyjściowym (jedna podpisana imieniem i nazwiskiem) ,
 7. 5.6.7 płyta CD ze zdjęciem - plik podpisany nr PESEL, płyta - nazwiskiem. Fotografia o parametrach: rozmiar 300 x 375 pikseli, minimalny rozmiar zdjęcia to 236 x 295 pikseli, wymagany jest format JPG, maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 50 kilobajtów. W przypadku pliku o odmiennych parametrach i inaczej podpisanego, koszty wydrukowania duplikatu legitymacji poniesie student.
 8. 5.6.8 dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia - oryginał lub odpis,
 9. 5.6.9 suplement do dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia - oryginał lub odpis.
Termin złożenia dokumentów (dot. pkt 5.6.8, 5.6.9): 28.04.2018 r.
6. Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego określi Rektor-Komendant SGSP najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2017 r.
Warunki i tryb rekrutacji na studia na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2017/2018
Studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa:
• specjalność: inżynieria bezpieczeństwa cywilnego, inżynieria bezpieczeństwa pracy
 1. Na studia przyjmowane są wyłącznie osoby posiadające świadectwo dojrzałości.
 2. W postępowaniu rekrutacyjnym będą uwzględniane oceny z przedmiotów: matematyka, język obcy oraz wiedza o społeczeństwie lub informatyka lub biologia lub geografia lub fizyka z astronomią lub chemia.
 3. Oceny z przedmiotów wymienione w ust. 2 przelicza się na punkty rekrutacyjne PR w następujący sposób:
3.1 Oceny z pisemnego egzaminu dojrzałości wyrażone w procentach otrzymują punkty rekrutacyjne PR jako większą z dwóch liczb 0,7*P lub1*R,
gdzie P oznacza wynik procentowy uzyskany na poziomie podstawowym, R oznacza wynik procentowy uzyskany na poziomie rozszerzonym.
3.2 Oceny na pisemnym egzaminie dojrzałości wyrażone w skali oceniania od 2 do 6 przelicza się na punkty rekrutacyjne PR, zgodnie z poniższą tabelą:

Ocena z pisemnego egzaminu dojrzałości

Punkty rekrutacyjne PR

6,0

100

5,0

90

4,0

70

3,0

50

2,0

30

3.3 Oceny na pisemnym egzaminie dojrzałości wyrażone w skali oceniania od 3 do 5 przelicza się na punkty rekrutacyjne PR, zgodnie z poniższą tabelą:

Ocena z pisemnego egzaminu dojrzałości

Punkty rekrutacyjne PR

5,0

100

4,0

75

3,0

30

3.4 W przypadku kandydatów ze starą maturą, którzy na świadectwie dojrzałości nie posiadają ocen z przedmiotów wymienionych w ust. 2 dokonuje się przeliczenia na punkty rekrutacyjne PR oceny na świadectwie ukończenia szkoły średniej w sposób, o którym mowa w punkcie 3.2 lub 3.3 z zastrzeżeniem - punkty rekrutacyjne liczone PR x 0,8.
 
4. W przypadku punktów rekrutacyjnych PR z wiedzy o społeczeństwie, informatyki, biologii lub geografii lub fizyki z astronomią lub chemii otrzymanych zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 3, w dalszym postępowaniu uwzględniony będzie wynik z przedmiotu lepiej ocenionego.
5. W przypadku, gdy na egzaminie dojrzałości są oceny z kilku języków obcych, jako wynik PR uwzględniony będzie wynik z języka lepiej ocenionego.
6. Listę rankingową kandydatów tworzy się sumując punkty rekrutacyjne PR według wzoru:
 
1,0 • (PR z matematyki) + 0,8 • (PR z WOS lub informatyki lub biologii lub geografii lub fizyki z astronomią lub chemii) + 0,5 • (PR z języka obcego).
 
7. W przypadku równej sumy punktów opisanej w ust. 6, o kolejności na liście rankingowej decydować będą wyższe oceny na świadectwie dojrzałości kolejno z: matematyki, WOS lub geografii lub informatyki lub biologii lub fizyki z astronomią lub chemii, języka obcego.
8. Na studia w pierwszym naborze kwalifikowane są osoby, które:
 1. uzyskały co najmniej 80 PR według kolejności na liście rankingowej, obliczonej na zasadach określonych w rozdziale VI ust. 3, aż do wypełnienia limitu miejsc,
 2. uzyskały potwierdzone efekty uczenia się odpowiadające minimum 10 % punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia, według kolejności na liście rankingowej dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, aż do wypełnienia limitu miejsc dla tych osób.
9. Na studia w dodatkowym naborze kwalifikowane są osoby według kolejności na liście rankingowej aż do wypełnienia limitu miejsc.
10. Do osób, które ubiegają się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia nie stosuje się postanowień ust. 3 - 7.
11. Zobowiązuje się kandydatów zakwalifikowanych na studia do złożenia, w terminie siedmiu dni od ogłoszenia wyników rekrutacji, pisemnego oświadczenia o zamiarze podjęcia studiów w SGSP.
12. Niedostarczenie oświadczenia traktowane będzie jako rezygnacja ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy zakwalifikowanych na studia. Dopuszcza się przesłanie skanu oświadczenia pocztą elektroniczną na adres: komisjawibc@sgsp.edu.pl
Studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne:
• specjalność: zarządzanie bezpieczeństwem, ochrona infrastruktury krytycznej, ochrona ludności
1. Na studia przyjmowane są wyłącznie osoby posiadające świadectwo dojrzałości.
2. W postępowaniu rekrutacyjnym będą uwzględnione oceny z przedmiotów: matematyka, język obcy i WOS lub geografia lub historia lub informatyka.
3. Oceny z przedmiotów wymienione w ust. 2 przelicza się na punkty rekrutacyjne PR w następujący sposób:
3.1 Oceny z pisemnego egzaminu dojrzałości wyrażone w procentach otrzymują punkty rekrutacyjne PR jako większą z dwóch liczb 0,7 P lub 1R,
gdzie: P oznacza wynik procentowy uzyskany na poziomie podstawowym, R oznacza wynik procentowy uzyskany na poziomie rozszerzonym.
3.2 Oceny na pisemnym egzaminie dojrzałości wyrażone w skali oceniania od 2 do 6 przelicza się na punkty rekrutacyjne PR, zgodnie z poniższą tabelą:

Ocena z pisemnego egzaminu dojrzałości

Punkty rekrutacyjne PR

6,0

100

5,0

90

4,0

70

3,0

50

2,0

30

3.3 Oceny na pisemnym egzaminie dojrzałości wyrażone w skali oceniania od 3 do 5 przelicza się na punkty rekrutacyjne PR, zgodnie z poniższą tabelą:

Ocena z pisemnego egzaminu dojrzałości

Punkty rekrutacyjne PR

5,0

100

4,0

75

3,0

30

3.4 W przypadku kandydatów ze starą maturą, którzy na świadectwie dojrzałości nie posiadają ocen z przedmiotów wymienionych w ust. 2, dokonuje się przeliczenia na punkty rekrutacyjne PR oceny na świadectwie ukończenia szkoły średniej w sposób, o którym mowa w punkcie 3.2 lub 3.3 z zastrzeżeniem - punkty rekrutacyjne liczone PR x 0,8.
4. W przypadku punktów rekrutacyjnych PR z wiedzy o społeczeństwie, geografii, historii albo informatyki, otrzymanych zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 3, w dalszym postępowaniu uwzględniony będzie wynik z przedmiotu lepiej ocenionego.
5. W przypadku, gdy na egzaminie dojrzałości są oceny z kilku języków obcych, jako wynik PR uwzględniony będzie wynik z języka lepiej ocenionego.
6. Listę rankingową kandydatów tworzy się sumując punkty rekrutacyjne PR według wzoru:
1,0 • (PR z matematyki) + 0,6 • (PR z WOS lub geografii lub historii lub informatyki) + 0,5 • (PR z języka obcego).
7. W przypadku równej sumy punktów opisanej w ust. 6, o kolejności na liście rankingowej decydować będą wyższe oceny na świadectwie dojrzałości kolejno z: matematyki, WOS lub geografii lub historii lub informatyki i języka obcego.
8. Na studia w pierwszym naborze kwalifikowane są osoby, które uzyskały co najmniej 80 PR według kolejności na liście rankingowej, obliczonej na zasadach określonych w rozdziale VII ust. 3, aż do wypełnienia limitu miejsc.
9. Na studia w dodatkowym naborze kwalifikowane są osoby według kolejności na liście rankingowej, aż do wypełnienia limitu miejsc.
10. Zobowiązuje się kandydatów zakwalifikowanych na studia do złożenia, w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji, pisemnego oświadczenia o zamiarze podjęcia studiów w SGSP.
11. Niedostarczenie oświadczenia traktowane będzie jako rezygnacja ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy zakwalifikowanych na studia. Dopuszcza się przesłanie skanu oświadczenia pocztą elektroniczną na adres: komisjawibc@sgsp.edu.pl
Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne (czas trwania: 4 semestry):
• Specjalność: zarządzanie systemami bezpieczeństwa, ochrona ludności i mienia
1. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych.
2. Listę rankingową kandydatów tworzy się na podstawie oceny wpisanej na dyplomie. W przypadku ocen równych o kolejności na liście rankingowej będzie decydować średnia ze studiów poświadczona przez dziekana wydziału uczelni wydającej dyplom ukończenia studiów wyższych, obliczona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
3. Na studia kwalifikowane będą osoby kolejno z listy rankingowej, aż do wypełnienia limitu miejsc.
4. Zobowiązuje się kandydatów zakwalifikowanych na studia do złożenia do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej WIBC, w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji, pisemnego oświadczenia o podjęciu studiów w SGSP.
5. Niedostarczenie oświadczenia traktowane będzie jako rezygnacja ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy zakwalifikowanych na studia. Dopuszcza się przesłanie skanu oświadczenia pocztą elektroniczną na adres: komisjawibc@sgsp.edu.pl
Informacje dodatkowe:
1. Wyniki uzyskane w ramach matury międzynarodowej są przeliczane zgodnie z zasadami przyjętymi dla matury uzyskanej na terytorium RP.
2. Wyniki na świadectwie maturalnym uzyskanym poza granicami Polski są przeliczane zgodnie z zasadami przyjętymi dla świadectw maturalnych uzyskanych na terytorium RP.
3. Wszelkie wątpliwości związane ze sposobem przeliczenia wyników z matury międzynarodowej na potrzeby rekrutacji w SGSP rozstrzyga Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.
4. Wszelkie wątpliwości związane ze sposobem przeliczenia wyników z matury uzyskanej poza granicami Polski na potrzeby rekrutacji w SGSP rozstrzyga Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.
5. Ustala się terminy składania i wykaz dokumentów:
5.1 Studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa
• specjalność: inżynieria bezpieczeństwa cywilnego, inżynieria bezpieczeństwa pracy
Termin rozpoczęcia rekrutacji: 01.06.2017 r.
Termin zakończenia rekrutacji: 08.07.2017 r.
Termin rozpoczęcia rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 25.08.2017 r.
Termin zakończenia rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 28.09.2017 r.
Wykaz dokumentów:
 1. 5.1.1 podanie do Rektora-Komendanta - formularz podania własnoręcznie wypełniony,
 2. 5.1.2 świadectwo dojrzałości - oryginał lub odpis wydany przez szkołę,
 3. 5.1.3 świadectwo ukończenia szkoły średniej - oryginał lub odpis (dotyczy kandydatów, o których mowa w pkt VI.3.4 Warunków Rekrutacji),
 4. 5.1.4 dowód opłaty za postępowanie kwalifikacyjne,
 5. 5.1.5 poświadczona kopia dowodu osobistego - dopuszcza się poświadczenie notarialne lub uzyskane w Punkcie Rekrutacyjnym (dotyczy tylko osobistego składaniu dokumentów w Punkcie Rekrutacyjnym - należy mieć ze sobą kserokopię dowodu osobistego oraz dowód osobisty do wglądu),
 6. 5.1.6 kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się zobowiązany jest dołączyć, do dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym, decyzję w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się, wydaną przez wydziałową komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się lub uczelnianą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się, 
 7. 5.1.7 2 kolorowe fotografie na białym tle 3,5 x 4,5 cm, jedna podpisana imieniem i nazwiskiem,
 8. 5.1.8 płyta CD ze zdjęciem - plik podpisany nr PESEL, płyta - nazwiskiem. Fotografia o parametrach: rozmiar 300 x 375 pikseli, minimalny rozmiar zdjęcia to 236 x 295 pikseli, wymagany jest format JPG, maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 50 kilobajtów. W przypadku pliku o odmiennych parametrach i inaczej podpisanego, koszty wydrukowania duplikatu legitymacji poniesie student.
5.2 Studia niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa
• specjalność: inżynieria bezpieczeństwa cywilnego, inżynieria bezpieczeństwa pracy
 
Termin rozpoczęcia rekrutacji: 01.06.2017 r.
Termin zakończenia rekrutacji: 14.07.2017 r.
Termin rozpoczęcia rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 25.08.2017 r.
Termin zakończenia rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 28.09.2017 r.
 
Wykaz dokumentów:
 
 1. 5.2.1 podanie do Rektora-Komendanta - formularz podania własnoręcznie wypełniony,
 2. 5.2.2 świadectwo dojrzałości - oryginał lub odpis wydany przez szkołę,
 3. 5.2.3 świadectwo ukończenia szkoły średniej - oryginał lub odpis (dotyczy kandydatów, o których mowa w pkt VI.3.4. Warunków Rekrutacji)
 4. 5.2.4 dowód opłaty za postępowanie kwalifikacyjne,
 5. 5.2.5 poświadczona kopia dowodu osobistego - dopuszcza się poświadczenie notarialne lub uzyskane w Punkcie Rekrutacyjnym (dotyczy tylko osobistego składaniu dokumentów w Punkcie Rekrutacyjnym - należy mieć ze sobą kserokopię dowodu osobistego oraz dowód osobisty do wglądu),
 6. 5.2.6 deklaracja uiszczenia czesnego, (wymagana w przypadku finansowania lub współfinansowania studiów przez inne osoby prawne/fizyczne niż kandydat na studia),
 7. 5.2.7 kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się zobowiązany jest dołączyć, do dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym, decyzję w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się, wydaną przez wydziałową komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się lub uczelnianą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się,
 8. 5.2.8 2 kolorowe fotografie na białym tle 3,5 x 4,5 cm (podpisane imieniem i nazwiskiem),
 9. 5.2.9 płyta CD ze zdjęciem - plik podpisany nr PESEL, płyta - nazwiskiem. Fotografia o parametrach: rozmiar 300 x 375 pikseli, minimalny rozmiar zdjęcia to 236 x 295 pikseli, wymagany jest format JPG, maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 50 kilobajtów. W przypadku pliku o odmiennych parametrach i inaczej podpisanego, koszty wydrukowania duplikatu legitymacji poniesie student.
5.3 Studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne
• specjalność: zarządzanie bezpieczeństwem, ochrona infrastruktury krytycznej, ochrona ludności
 
Termin rozpoczęcia rekrutacji: 01.06.2017 r.
Termin zakończenia rekrutacji: 14.07.2017 r.
Termin rozpoczęcia rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 17.08.2017 r.
Termin zakończenia rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 23.09.2017 r.
 
Wykaz dokumentów:
 
 1. 5.3.1 podanie do Rektora-Komendanta - formularz podania własnoręcznie wypełniony
 2. 5.3.2 świadectwo dojrzałości - oryginał łub odpis wydany przez szkołę,
 3. 5.3.3 świadectwo ukończenia szkoły średniej - oryginał lub odpis (dotyczy kandydatów, o których mowa w pkt VII.3.4. Warunków Rekrutacji),
 4. 5.3.4 dowód opłaty za postępowanie kwalifikacyjne,
 5. 5.3.5 poświadczona kopia dowodu osobistego - dopuszcza się poświadczenie notarialne lub uzyskane w Punkcie Rekrutacyjnym (dotyczy tylko osobistego składaniu dokumentów w Punkcie Rekrutacyjnym — należy mieć ze sobą kserokopię dowodu osobistego oraz dowód osobisty do wglądu),
 6. 5.3.6 2 kolorowe fotografie na białym tle 3,5 x 4,5 cm, (jedna podpisana imieniem i nazwiskiem),
 7. 5.3.7 płyta CD ze zdjęciem - plik podpisany numerem PESEL, płyta - nazwiskiem. Fotografia o parametrach: rozmiar 300 x 375 pikseli, minimalny rozmiar zdjęcia to 236 x 295 pikseli, wymagany jest format JPG, maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 50 kilobajtów. W przypadku pliku o odmiennych parametrach i inaczej podpisanego, koszty wydrukowania duplikatu legitymacji poniesie student.
 
5.4 Studia niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne:
• specjalność: zarządzanie bezpieczeństwem, ochrona infrastruktury krytycznej, ochrona ludności
 
Termin rozpoczęcia rekrutacji: 01.06.2017 r.
Termin zakończenia rekrutacji: 14.07.2017 r.
Termin rozpoczęcia rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 25.08.2017 r.
Termin zakończenia rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 28.09.2017 r.
 
Wykaz dokumentów:
 1. 5.4.1 podanie do Rektora-Komendanta — formularz podania własnoręcznie wypełniony,
 2. 5.4.2 świadectwo dojrzałości - oryginał łub odpis wydany przez szkołę,
 3. 5.4.3 świadectwo ukończenia szkoły średniej - oryginał łub odpis (dotyczy kandydatów, o których mowa w VII.3.4. Warunków Rekrutacji),
 4. 5.4.4 dowód opłaty za postępowanie kwalifikacyjne,
 5. 5.4.5 poświadczona kopia dowodu osobistego - dopuszcza się poświadczenie notarialne lub uzyskane w Punkcie Rekrutacyjnym (dotyczy tylko osobistego składaniu dokumentów w Punkcie Rekrutacyjnym — należy mieć ze sobą kserokopię dowodu osobistego oraz dowód osobisty do wglądu),
 6. 5.4.6 deklaracja uiszczania czesnego, (wymagana w przypadku finansowania lub współfinansowania studiów przez inne osoby prawne/fizyczne niż kandydat na studia)
 7. 5.4.7 2 kolorowe fotografie na białym tle 3,5 x 4,5 cm (podpisane imieniem i nazwiskiem),
 8. 5.4.8 płyta CD ze zdjęciem - plik podpisany numerem PESEL, płyta - nazwiskiem. Fotografia o parametrach: rozmiar 300 x 375 pikseli, minimalny rozmiar zdjęcia to 236 x 295 pikseli, wymagany jest format JPG, maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 50 kilobajtów. W przypadku pliku o odmiennych parametrach i inaczej podpisanego, koszty wydrukowania duplikatu legitymacji poniesie student.
5.5 Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne (czas trwania: 4 semestry):
 
Termin rozpoczęcia rekrutacji: 22.06.2017 r.
Termin zakończenia rekrutacji: 18.07.2017 r.
Termin rozpoczęcia rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 25.08.2017 r.
Termin zakończenia rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 28.09.2017 r.
 
Wykaz dokumentów:
 1. 5.5.1 podanie do Rektora-Komendanta - formularz podania własnoręcznie wypełniony,
 2. 5.5.2 świadectwo dojrzałości - oryginał lub odpis wydany przez szkołę,
 3. 5.5.3 dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia - oryginał lub odpis,
 4. 5.5.4 suplement do dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia - oryginał lub odpis,
 5. 5.5.5 zaświadczenie o średniej ocen z przebiegu studiów pierwszego stopnia - w przypadku absolwentów innych uczelni oraz WIBP SGSP,
 6. 5.5.6 dowód opłaty za postępowanie kwalifikacyjne,
 7. 5.5.7 deklaracja uiszczenia czesnego (wymagana od kandydatów na studia niestacjonarne w przypadku finansowania lub współfinansowania studiów przez inne osoby prawne/fizyczne niż kandydat na studia),
 8. 5.5.8 poświadczona kopia dowodu osobistego - dopuszcza się poświadczenie notarialne lub uzyskane w Punkcie Rekrutacyjnym (dotyczy tylko osobistego składaniu dokumentów w Punkcie Rekrutacyjnym - należy mieć ze sobą kserokopię dowodu osobistego oraz dowód osobisty do wglądu),
 9. 5.5.9 2 kolorowe fotografie 3,5 x 4,5 cm na białym tle - (jedna podpisana imieniem i nazwiskiem),
 10. 5.5.10 płyta CD ze zdjęciem - plik podpisany nr PESEL, płyta - nazwiskiem. Fotografia o parametrach: rozmiar 300 x 375 pikseli, minimalny rozmiar zdjęcia to 236 x 295 pikseli, wymagany jest format JPG, maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 50 kilobajtów. W przypadku pliku o odmiennych parametrach i inaczej podpisanego, koszty wydrukowania duplikatu legitymacji poniesie student.
6. Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego określi Rektor-Komendant SGSP najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2017 r.

 

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

Komentarze (0)