Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu rekrutacja 2016 - zasady rekrutacji na AWF we Wrocławiu 2016/17

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2017.
UCHWAŁA Nr  16/2016 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2016 roku W sprawie: ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia, zakresu egzaminu wstępnego oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów w roku akademickim 2017-2018 w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Na podstawie: art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz § 47 ust. 1 pkt 2 lit. c) Statutu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Senat podjął następującą uchwałę:
§ 1
Senat Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu ustala następujące warunki i tryb rekrutacji na studia, zakres egzaminu wstępnego oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym rejestracji elektronicznej dla poszczególnych kierunków studiów w roku akademickim 2017-2018 dla wszystkich rodzajów studiów:
Terminy rekrutacji na wszystkie kierunki studiów prowadzone w Akademii:
 od 01.06.2017 r. do 30.09.2017 r. w tym rejestracja elektroniczna od 01.06.2017 r. w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRKa) dostępnym na stronie internetowej www.awf.wroc.pl
I.          KIERUNEK: FIZJOTERAPIA
·        Studia  I  stopnia (licencjackie)  – stacjonarne i niestacjonarne*
lub
·        Jednolite studia magisterskie * * stacjonarne i niestacjonarne*
Studia I stopnia (3-letnie licencjackie) na kierunku Fizjoterapia, zakończone uzyskaniem  tytułu zawodowego licencjata.
Wykaz wymaganych dokumentów:
– podanie o przyjęcie na studia, tj. wydruk kwestionariusza (po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl   - eRekrutacja – portal rekrutacyjny),
– świadectwo maturalne oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej –  oryginały oraz ich kserokopie (w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem);
[kandydaci z maturą uzyskaną poza Polską muszą posiadać nostryfikację świadectwa maturalnego],
– aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunku fizjoterapia Wydziału Fizjoterapii – zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę medycyny pracy lub uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobranie ze strony internetowej www.awf.wroc.pl),
– kserokopia dowodu osobistego (pierwsza i druga strona),
– 1 aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej kandydata),
– dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne (zgodnie z obowiązującymi przepisami).
Kandydaci -absolwenci Medycznych Studiów Zawodowych –w celu dodatkowej punktacji składają:
– dyplom technika fizjoterapii (wyłącznie oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie),
– zaświadczenie o latach pracy w zawodzie fizjoterapeuty.
Tryb postępowania kwalifikacyjnego:
Warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (3-letnie licencjackie) na kierunek fizjoterapia jest odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej, sporzą­dzo­nej po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, obejmującego weryfikację złożonych (wymaganych) dokumentów oraz:
■ ocenę poziomu wiedzy kandydatów dokonaną na podstawie wyniku egzaminu maturalnego (świadectwo) w zakresie jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub podstawowym, spośród: biologii, fizyki z astronomią, chemii, matematyki.
Za przedmiot maturalny zdany na poziomie:
rozszerzonym kandydat może uzyskać maksymalnie:  150 pkt
podstawowym kandydat może uzyskać maksymalnie  100 pkt
Sposób obliczania punktów:
poziom rozszerzony 1% = 1,5 pkt; poziom podstawowy 1% = 1,0 pkt.
■ Kandydaci z tzw. „starą maturą” za ocenę poziomu wiedzy z jednego przedmiotu, spośród: biologii, fizyki, chemii, matematyki  maksymalnie mogą otrzymać 150 pkt, według:
                ocena bardzo dobra (5)                   150 pkt
                ocena dobra plus (4+)                     120 pkt
                ocena dobra (4)                                 90 pkt
                ocena dostateczna plus (3+)            60 pkt
            ocena dostateczna (3)              30 pkt
■ Kandydaci z maturą uzyskaną poza Polską za ocenę poziomu wiedzy z jednego przedmiotu, spośród: biologii, fizyki, chemii, matematyki  maksymalnie mogą otrzymać 100 pkt, według:
                ocena bardzo dobra (5)                   100 pkt
                ocena dobra plus (4+)                     80 pkt
                ocena dobra (4)                                 60 pkt
                ocena dostateczna plus (3+)           40 pkt
                ocena dostateczna (3)                      30 pkt
Punkty preferencyjne:
10 pkt otrzymują kandydaci legitymujący się świadectwem „międzynarodowej matury” (IB);
150 punktów (po weryfikacji wymaganych dokumentów) otrzymują laureaci centralnych olimpiad przedmiotowych z biologii, fizyki z astronomią, chemii, matematyki z roku szkolnego 2016/2017;
 – 25 pkt otrzymują absolwenci 2- lub 2,5-letnich studiów medycznych kierunku fizjoterapia oraz
–  2 pkt za każdy udokumentowany rok pracy w pełnym wymiarze go­dzin w charakte­rze fizjoterapeuty (w sumie nie więcej niż 10 pkt).
Uwaga:
*Studia niestacjonarne są płatne (czesne semestralne), możliwość opłaty w ratach, zajęcia dydaktyczne odbywają się codziennie (od poniedziałku do piątku).
**po ukazaniu się stosownych rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w związku z wejściem w życie ustawy o zawodzie Fizjoterapeuty.
·         Studia II stopnia - kierunek Fizjoterapia (2-letnie magisterskie)stacjonarne i niestacjonarne*
Dla absolwentów studiów I stopnia (3-letnich licencjackich) – posiadających dyplom licencjata w zakresie fizjoterapii.
Wykaz wymaganych dokumentów:
– podanie o przyjęcie na studia, tj. wydruk kwestionariusza (po wypełnieniu w internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl- eRekrutacja – portal rekrutacyjny),
– dyplom studiów I stopnia (licencjackich kierunku fizjoterapia) wraz z suplementem (oryginał lub odpis na oryginalnym druku, ewentualnie zaświadczenie o uzyskaniu tytułu licencjata, które należy wymienić na oryginał po przyjęciu na studia),
– aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań do studiowania na Wydziale Fizjoterapii (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobrania ze strony internetowej www.awf.wroc.pl lub w siedzibie Komisji),
– kserokopia dowodu osobistego (pierwsza i druga strona),
– 1 aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej kandydata),
– dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne (zgodnie z obowiązującymi przepisami).
Tryb postępowania kwalifikacyjnego
Warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia kierunku fizjoterapia  jest:
przystąpienie do testu (teoretycznego) kompetencyjnego z zakresu programu kształcenia przedmiotów kierunkowych studiów fizjoterapii I stopnia;
■ odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej, sporządzonej po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego obejmującego wyniki testu oraz weryfikację złożonych (wymaganych) dokumentów.
Punktacja: kandydat może otrzymać maksymalnie 100 pkt za 100 pytań testu egzaminu teoretycznego.
Uwaga:
*Studia niestacjonarne są płatne (czesne semestralne), możliwość opłaty w ratach, zajęcia dydaktyczne odbywają się codziennie (od poniedziałku do piątku) lub w systemie zaocznym (weekendowym).
 
II.          KIERUNEK: KOSMETOLOGIA
  • Studia  I  stopnia (licencjackie) – stacjonarne i niestacjonarne *
Studia I stopnia (3-letnie licencjackie) na kierunku Kosmetologia, zakończone uzyskaniem  tytułu zawodowego licencjata.
Wykaz wymaganych dokumentów:
– podanie o przyjęcie na studia, tj. wydruk kwestionariusza (po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl - eRekrutacja – portal rekrutacyjny),
– świadectwo maturalne oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej - oryginały oraz ich kserokopie - w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem);
[kandydaci z maturą uzyskaną poza Polską muszą posiadać nostryfikację świadectwa maturalnego],
– aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunku kosmetologia Wydziału Fizjoterapii – zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę medycyny pracy lub uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobranie ze strony internetowej www.awf.wroc.pl),
– kserokopia dowodu osobistego (pierwsza i druga strona),
– 1 aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej kandydata),
- dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne (zgodnie z obowiązującymi przepisami).
Kandydaci– posiadający dyplom technika usług kosmetycznych, w celu dodatkowej punktacji składają:
– dyplom szkoły policealnej (wyłącznie oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie),
– zaświadczenie o latach pracy w zawodzie.
Tryb postępowania kwalifikacyjnego:
Warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (3-letnie licencjackie) na kierunek kosmetologia jest odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej, sporzą­dzo­nej po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, obejmującego weryfikację złożonych (wymaganych) dokumentów oraz:
ocenę poziomu wiedzy kandydatów dokonaną na podstawie wyniku egzaminu maturalnego (świadectwo) w zakresie jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub podstawowym, spośród: biologii, fizyki z astronomią, chemii, matematyki.
Za przedmiot maturalny zdany na poziomie:
rozszerzonym kandydat może uzyskać maksymalnie:  150 pkt
podstawowym kandydat może uzyskać maksymalnie  100 pkt
Sposób obliczania punktów:
poziom rozszerzony 1% = 1,5 pkt; poziom podstawowy 1% = 1,0 pkt.
■ Kandydaci z tzw. „starą maturą” za ocenę poziomu wiedzy z jednego przedmiotu, spośród: biologii, fizyki, chemii, matematyki maksymalnie mogą otrzymać 150 pkt, według:
                ocena bardzo dobra (5)                                   150 pkt
                ocena dobra plus (4+)                                     120 pkt
                ocena dobra (4)                                   90 pkt
                ocena dostateczna plus (3+)                            60 pkt
                ocena dostateczna (3)                                        30 pkt
■ Kandydaci z maturą uzyskaną poza Polską za ocenę poziomu wiedzy z jednego przedmiotu, spośród: biologii, fizyki, chemii, matematyki  maksymalnie mogą otrzymać 100 pkt, według:
                ocena bardzo dobra (5)                                   100 pkt
                ocena dobra plus (4+)                                       80 pkt
                ocena dobra (4)                                                 60 pkt
                ocena dostateczna plus (3+)                            40 pkt
                ocena dostateczna (3)                                        30 pkt
Punkty preferencyjne:
10 pkt otrzymują kandydaci legitymujący się świadectwem „międzynarodowej matury” (IB);
150 punktów (po weryfikacji wymaganych dokumentów) otrzymują laureaci centralnych olimpiad przedmiotowych z biologii, fizyki z astronomią, chemii, matematyki z roku szkolnego 2016/2017.
25 pkt otrzymują  technicy usług kosmetycznych oraz
–  2 pkt za każdy udokumentowany rok pracy w pełnym wymiarze go­dzin w zawodzie
           (w sumie nie więcej niż 10 pkt).
Uwaga:
Studia niestacjonarne są płatne (czesne semestralne),  możliwość opłaty w ratach, zajęcia dydaktyczne odbywają się codziennie (od poniedziałku do piątku) lub w systemie zaocznym (weekendowym).
  • Studia II stopnia (2-letnie magisterskie) kierunek Kosmetologia) – stacjonarne i niestacjonarne*
Dla absolwentów studiów I stopnia (3-letnich licencjackich) – posiadających dyplom licencjata w zakresie kosmetologii.
Wykaz wymaganych dokumentów:
– podanie o przyjęcie na studia, tj. wydruk kwestionariusza (po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl - eRekrutacja – portal rekrutacyjny),
– dyplom studiów I stopnia (licencjackich) wraz z suplementem (oryginał lub odpis na oryginalnym druku, ewentualnie zaświadczenie o uzyskaniu tytułu licencjata, które należy wymienić na oryginał po przyjęciu na studia),
średnia arytmetyczna uzyskanych ocen z przebiegu studiów pierwszego stopnia (zaświadczenie wydane przez ukończoną uczelnię o uzyskanej średniej lub wpisana do suplementu),
– aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań do studiowania na  kierunku kosmetologia Wydziału Fizjoterapii  (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobrania ze strony internetowej www.awf.wroc.pl lub w siedzibie Komisji),
– kserokopia dowodu osobistego (pierwsza i druga strona),
– 1 aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej kandydata),
– dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne (zgodnie z obowiązującymi przepisami).
Tryb postępowania kwalifikacyjnego:
a) weryfikacja złożonych dokumentów,
b) w postępowaniu kwalifikacyjnym brana będzie pod uwagę ocena końcowa na dyplomie licencjata przeliczana na punkty według skali:
            ocena bardzo dobra z wyróżnieniem                10 pkt
            ocena bardzo dobra (5)                                    8 pkt
            ocena dobra (4)                                               6 pkt
            ocena dostateczna (3)                                      4 pkt,
c) średnia arytmetyczna uzyskanych ocen z przebiegu studiów pierwszego stopnia (wpisana do suplementu lub zaświadczenie wydane przez ukończoną uczelnię /dziekanat/ o uzyskanej średniej), przeliczana na punkty według skali:
            4,51–5,00        10 pkt
            4,01–4,50         8 pkt
            3,51–4,00         6 pkt
            3,00–3,50         4 pkt.
Kandydat może uzyskać maksymalnie 20 pkt. za postępowanie kwalifikacyjne.
Warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne jest odpowiednio wysokie miejsce  na liście rankingowej sporządzonej po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego obejmującego weryfikację złożonych (wymaganych) dokumentów.
Uwaga:
*Studia niestacjonarne są płatne (czesne semestralne), możliwość opłaty w ratach, zajęcia dydaktyczne odbywają się codziennie (od poniedziałku do piątku) lub w systemie zaocznym (weekendowym).
III.        KIERUNEK: TERAPIA ZAJĘCIOWA
·        Studia  I  stopnia (licencjackie) – stacjonarne i niestacjonarne*
Studia I stopnia (3-letnie licencjackie) na kierunku Terapia Zajęciowa, zakończone uzyskaniem  tytułu zawodowego licencjata.
Wykaz wymaganych dokumentów:
– podanie o przyjęcie na studia, tj. wydruk kwestionariusza (po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl - eRekrutacja – portal rekrutacyjny),
– świadectwo maturalne oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej - oryginały oraz ich kserokopie - w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem);
[kandydaci z maturą uzyskaną poza Polską muszą posiadać nostryfikację świadectwa maturalnego],
– aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunku terapia zajęciowa Wydziału Fizjoterapii – zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę medycyny pracy lub uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobranie ze strony internetowej www.awf.wroc.pl),
– kserokopia dowodu osobistego (pierwsza i druga strona),
– 1 aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej kandydata),
– dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne (zgodnie z obowiązującymi przepisami).
Tryb postępowania kwalifikacyjnego:
Warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (3-letnie licencjackie) na kierunek terapia zajęciowa jest odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej, sporzą­dzo­nej po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, obejmującego weryfikację złożonych (wymaganych) dokumentów oraz:
■ ocenę poziomu wiedzy kandydatów dokonaną na podstawie wyniku egzaminu maturalnego (świadectwo) w zakresie jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub podstawowym, spośród: biologii, języka angielskiego, wiedzy o społeczeństwie, matematyki.
Za przedmiot maturalny zdany na poziomie:
rozszerzonym kandydat może uzyskać maksymalnie:  150 pkt
podstawowym kandydat może uzyskać maksymalnie  100 pkt
Sposób obliczania punktów:
poziom rozszerzony 1% = 1,5 pkt; poziom podstawowy 1% = 1,0 pkt.
■ Kandydaci z tzw. „starą maturą” za ocenę poziomu wiedzy z jednego przedmiotu, spośród: biologii, języka angielskiego, wiedzy o społeczeństwie, matematyki maksymalnie mogą otrzymać 150 pkt, według:
                ocena bardzo dobra (5)                   150 pkt
                ocena dobra plus (4+)                     120 pkt
                ocena dobra (4)                                  90 pkt
                ocena dostateczna plus (3+)           60 pkt
                ocena dostateczna (3)                      30 pkt
■ Kandydaci z maturą uzyskaną poza Polską za ocenę poziomu wiedzy z jednego przedmiotu, spośród: biologii, języka angielskiego, wiedzy o społeczeństwie, matematyki  maksymalnie mogą otrzymać 100 pkt, według:
                ocena bardzo dobra (5)                   100 pkt
                ocena dobra plus (4+)                     80 pkt
                ocena dobra (4)                                 60 pkt
                ocena dostateczna plus (3+)           40 pkt
                ocena dostateczna (3)                      30 pkt
Punkty preferencyjne:
10 pkt otrzymują kandydaci legitymujący się świadectwem „międzynarodowej matury” (IB);
150 punktów (po weryfikacji wymaganych dokumentów) otrzymują laureaci centralnych olimpiad przedmiotowych z biologii, języka angielskiego, wiedzy o społeczeństwie, matematyki z roku szkolnego 2016/2017.
Uwaga
*Studia niestacjonarne są płatne (czesne semestralne), możliwość opłaty w ratach, zajęcia dydaktyczne odbywają się codziennie (od poniedziałku do piątku) lub w systemie zaocznym (weekendowym).
IV.        KIERUNEK: AKTYWNOŚĆ W PROCESIE  STARZENIA
  • Studia II stopnia (2-letnie magisterskie) – niestacjonarne (weekendowe)
Dla absolwentów studiów I stopnia – posiadających dyplom licencjata w zakresie obszaru wiedzy nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej oraz obszaru wiedzy nauk społecznych – dyscyplinie nauk: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o zarządzaniu.
Wykaz wymaganych dokumentów:
– podanie o przyjęcie na studia, tj. wydruk kwestionariusza (po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl - eRekrutacja – portal rekrutacyjny),
– dyplom studiów I stopnia (licencjackich) wraz z suplementem (oryginał lub odpis na oryginalnym druku, ewentualnie zaświadczenie o uzyskaniu tytułu licencjata, które należy wymienić na oryginał po przyjęciu na studia),
średnia arytmetyczna uzyskanych ocen z przebiegu studiów pierwszego stopnia (wpisana do suplementu lub zaświadczenie wydane przez ukończoną uczelnię /dziekanat/ o uzyskanej średniej),
– aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań do studiowania na Wydziale Fizjoterapii (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobrania ze strony internetowej www.awf.wroc.pl lub w siedzibie Komisji),
– kserokopia dowodu osobistego (pierwsza i druga strona),
– 1 aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej kandydata),
– dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne (zgodnie z obowiązującymi przepisami).
Tryb postępowania kwalifikacyjnego:
a) weryfikacja złożonych dokumentów,
b) w postępowaniu kwalifikacyjnym brana będzie pod uwagę ocena końcowa na dyplomie licencjata przeliczana na punkty według skali:
            ocena bardzo dobra z wyróżnieniem                10 pkt
            ocena bardzo dobra (5)                                    8 pkt
            ocena dobra (4)                                               6 pkt
            ocena dostateczna (3)                                      4 pkt,
c) średnia arytmetyczna uzyskanych ocen z przebiegu studiów pierwszego stopnia (wpisana do suplementu lub zaświadczenie wydane przez ukończoną uczelnię /dziekanat/ o uzyskanej średniej), przeliczana na punkty według skali:
            4,51–5,00        10 pkt
            4,01–4,50         8 pkt
            3,51–4,00         6 pkt
            3,00–3,50         4 pkt.
Kandydat może uzyskać maksymalnie 20 pkt za postępowanie kwalifikacyjne.
Warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne jest odpowiednio wysokie miejsce  na liście rankingowej sporządzonej po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego obejmującego weryfikację złożonych (wymaganych) dokumentów.
Uwaga:
Studia niestacjonarne są płatne (czesne semestralne), możliwość opłaty w ratach, zajęcia dydaktyczne odbywają się w systemie zaocznym (weekendowym).
V.   STUDIA  DOKTORANCKIE  /III stopnia/  – stacjonarne
Wydziału Fizjoterapii
Wydział Fizjoterapii prowadzi studia doktoranckie w systemie stacjonarnym, przeznaczone dla osób posiadających dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich  oraz posługujących się językiem angielskim w stopniu pozwalającym uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w tym języku.
Postępowanie rekrutacyjne na studia stacjonarne Wydziału Fizjoterapii przeprowadza powołana przez Dziekana Wydziału Fizjoterapii Komisja Rekrutacyjna, której przewodniczącym jest Kierownik Studiów Doktoranckich.
Tryb postępowania kwalifikacyjnego:
a) wykaz niezbędnych dokumentów składanych przez kandydata:
– podanie o przyjęcie na studia (kwestionariusz) – tj. wydruk po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl - eRekrutacja – portal rekrutacyjny,
– CV,
– dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich (wraz z suplementem),
– wykaz osiągnięć naukowych (publikacje, udział w konferencjach, kołach naukowych, szkoleniach zawodowych, kursach itp.),
– opis tematyki pracy badawczej (np. planowanej pracy doktorskiej), w języku polskim i angielskim (maksymalnie po 2 strony maszynopisu),
– zgoda pracownika Wydziału Fizjoterapii (profesor lub doktor habilitowany) na objęcie kandydata opieką naukową,
– 1 aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej kandydatów),
– kserokopia dowodu osobistego (pierwsza i druga strona),
– dowód opłaty za postępowanie rekrutacyjne (zgodnie z obowiązującymi przepisami);
– aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów doktoranckich na Wydziale Fizjoterapii – zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę medycyny pracy lub uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobranie ze strony internetowej www.awf.wroc.pl),
b) egzamin kwalifikacyjny:
– egzamin z języka obcego nowożytnego (ocena 0-10 pkt),
– rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem (ocena 0-30 pkt).
Komisja Rekrutacyjna weryfikuje złożone dokumenty, zapoznaje się z wynikiem egzaminu z języka obcego nowożytnego oraz przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną.
W wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat może uzyskać max. 40 pkt.
Warunkiem przyjęcia na stacjonarne studia doktoranckie jest odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej, sporządzonej na podstawie sumy oceny z egzaminu z języka obcego nowożytnego i oceny z rozmowy kwalifikacyjnej oraz dodatkowo średniej ocen ze studiów wyższych.
VI. KIERUNEK: SPORT
Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne
Studia I stopnia (3-letnie) na kierunku Sport z możliwością zdo­bycia dyplomu zawodowego licencjata na specjalnościach:
– trenerskiej,
– menedżera sportu.
● Nabór na specjalność trenerską prowadzony jest aktualnie w dyscyplinach: piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka, strzelectwo sportowe, pływanie, tenis, tenis stołowy, judo, lekkoatletyka, kulturystyka, kolarstwo, badminton, gimnastyka sportowa. Oferta dyscyplin może zostać rozszerzona.
● W postępowaniu rekrutacyjnym na specjalność trenerską wymagane jest zaświadczenie (wystawione przez klub sportowy) o uprawianiu sportu klasyfikowanego przez co najmniej 3 lata.
Wykaz wymaganych dokumentów:
– podanie o przyjęcie na studia, tj. wydruk kwestionariusza (po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl   - eRekrutacja – portal rekrutacyjny),
– świadectwo maturalne oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej –  oryginały oraz ich kserokopie (w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem);
[kandydaci z maturą uzyskaną poza Polską muszą posiadać nostryfikację świadectwa maturalnego],
– kserokopia dowodu osobistego (pierwsza i druga strona),
– 1 aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej kandydata),
– aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań do studiowania w AWF na Wydziale Nauk o Sporcie (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobranie ze strony internetowej www.awf.wroc.pl),
– dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne (zgodnie z obowiązującymi przepisami).
Tryb postępowania kwalifikacyjnego:
a) weryfikacja złożonych dokumentów,
b) ocena poziomu wiedzy z 3 wybranych przedmiotów:
► kandydaci z „nową maturą”
ocena poziomu wiedzy z trzech wybranych przedmiotów, spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii.
Za każdy wybrany przedmiot maturalny zdany na poziomie:
            rozszerzonym kandydat może uzyskać maksymalnie     150 pkt
            podstawowym kandydat może uzyskać maksymalnie   100 pkt
Sposób obliczania punktów:
            poziom rozszerzony                 1% = 1,5 pkt
            poziom podstawowy                1% = 1,0 pkt
► kandydaci ze „starą maturą”
ocena poziomu wiedzy z trzech wybranych przedmiotów, spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii.
Ocena z wybranego  przedmiotu jest przeliczana na punkty według skali:
            ocena celująca (6)                              150 pkt
            ocena bardzo dobra (5)                       100 pkt
            ocena dobra (4)                                    80 pkt
            ocena dostateczna (3)                            60 pkt
            ocena mierna (2)                                   30 pkt
Punkty preferencyjne:
▪ 450 pkt – laureaci centralnych olimpiad przedmiotowych z języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii z roku szkolnego 2016/2017,
▪ 450 pkt – za świadectwo „międzynarodowej matury” (IB),
▪ 100 pkt – absolwenci  klas dwujęzycznych,
▪ 450 pkt – klasa sportowa mistrzowska międzynarodowa [MM],
▪ 200 pkt – klasa sportowa mistrzowska [M],
▪ 100 pkt – klasa sportowa I.
Deklaracja przystąpienia do KS AZS-AWF Wrocław – dwukrotność liczby punktów przydzielonych za klasę sportową.
Kierunek: Sport
studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne
Studia II stopnia (2-letnie magisterskie) na kierunku Sport przeznaczone są dla osób posiadających dyplom licencjata.
Wykaz wymaganych dokumentów:
– kwestionariusz osobowy dla kandydatów na studia (wydruk po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl),
– dyplom studiów I stopnia (licencjackich), wraz z suplementem – oryginał lub odpis na oryginalnym druku; ewentualnie zaświadczenie o uzyskaniu tytułu licencjata wraz ze średnią wszystkich ocen z przebiegu studiów I stopnia, które należy wymienić na oryginały po przyjęciu na studia,
– kserokopia dyplomu studiów I stopnia
– kserokopia dowodu osobistego (pierwsza i druga strona),
– 1 aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej kandydata),
– aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań do studiowania na Wydziale Nauk o Sporcie (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobranie ze strony internetowej www.awf.wroc.pl),
– dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne.
Tryb postępowania kwalifikacyjnego:
a) weryfikacja złożonych dokumentów,
b) w postępowaniu kwalifikacyjnym brana będzie pod uwagę ocena końcowa na dyplomie przeliczana na punkty według skali:
            ocena bardzo dobra z wyróżnieniem                10 pkt 
            ocena bardzo dobra (5)                                    8 pkt
            ocena dobra plus (4+)                                     7 pkt
            ocena dobra (4)                                               6 pkt
            ocena dostateczna plus (3+)                            5 pkt
            ocena dostateczna (3)                                      4 pkt
oraz
c) średnia wszystkich ocen z przebiegu studiów I stopnia na podstawie suplementu lub zaświadczenia wydanego przez dziekanat, przeliczana na punkty według skali:
            4,76–5,00        10 pkt
            4,51–4,75          9 pkt
            4,26–4,50          8 pkt
            4,01-4,25          7 pkt
            3,76-4,00          6 pkt
            3,51-3,75          5 pkt
            3,00-3,50          4 pkt
Uwaga:
O przyjęcie na studia II stopnia na kierunku Sport ubiegać się mogą jedynie kandydaci posiadający stopień licencjata uzyskany w szkołach znajdujących się w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i spełniający wymogi obowiązujących aktów prawnych (zał. 1 Uchwały 120/2004 RGSW).
VII.KIERUNEK: WYCHOWANIE FIZYCZNE
Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne)
Studia I stopnia (3-letnie) na kierunku Wychowanie Fizyczne z możliwością zdobycia dyplomu zawodowego licencjata.
Wykaz wymaganych dokumentów:
– podanie o przyjęcie na studia, tj. wydruk kwestionariusza (po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl   - eRekrutacja – portal rekrutacyjny),
– świadectwo maturalne oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej –  oryginały oraz ich kserokopie (w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem);
[kandydaci z maturą uzyskaną poza Polską muszą posiadać nostryfikację świadectwa maturalnego],
– dokumenty uprawniające do otrzymania punktów dodatkowych (np. zaświa­dcze­nie wydane przez odpowiedni polski związek sportowy o posiadanej aktualnej klasie sportowej),
– kserokopia dowodu osobistego (pierwsza i druga strona),
– 1 aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej kandydata),
– aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań do studiowania na Wydziale Wychowania Fizycznego (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobranie ze strony internetowej www.awf.wroc.pl),
– dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne (zgodnie z obowiązującymi przepisami).
Tryb postępowania kwalifikacyjnego:
a) weryfikacja złożonych dokumentów,
b) ocena poziomu wiedzy z 3 wybranych przedmiotów:
► kandydaci z „nową maturą”
ocena poziomu wiedzy z trzech wybranych przedmiotów, spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii.
Za każdy wybrany przedmiot maturalny zdany na poziomie:
            rozszerzonym kandydat może uzyskać maksymalnie     150 pkt
            podstawowym kandydat może uzyskać maksymalnie   100 pkt
Sposób obliczania punktów:
            poziom rozszerzony                 1% = 1,5 pkt
            poziom podstawowy                1% = 1,0 pkt
► kandydaci ze „starą maturą”
ocena poziomu wiedzy z trzech wybranych przedmiotów, spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii.
Ocena z wybranego  przedmiotu jest przeliczana na punkty według skali:
            ocena celująca (6)                              150 pkt
            ocena bardzo dobra (5)                       100 pkt
            ocena dobra (4)                                    80 pkt
            ocena dostateczna (3)                            60 pkt
            ocena mierna (2)                                   30 pkt
Punkty preferencyjne:
▪ 450 pkt – laureaci i finaliści olimpiad centralnych z wybranych przedmiotów
                   w latach 2016-2017,
▪ 450 pkt – za świadectwo „międzynarodowej matury” (IB),
▪ 100 pkt – absolwenci  klas dwujęzycznych,
▪ 450 pkt – klasa sportowa mistrzowska międzynarodowa [MM],
▪ 200 pkt – klasa sportowa mistrzowska [M],
▪ 100 pkt – klasa sportowa I.
Deklaracja przystąpienia do KS AZS-AWF Wrocław – dwukrotność liczby punktów przydzielonych za klasę sportową.
Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne)
Studia II stopnia (2-letnie magisterskie) na kierunku Wychowanie Fizyczne przeznaczone są dla osób posiadających dyplom licencjata w zakresie wychowania fizycznego.
Wykaz wymaganych dokumentów:
– kwestionariusz osobowy dla kandydatów na wyższe studia (wydruk po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl),
– dyplom studiów I stopnia (licencjackich), wraz z suplementem – oryginał lub odpis na oryginalnym druku, ewentualnie zaświadczenie o uzyskaniu tytułu licencjata oraz średnią wszystkich ocen z przebiegu studiów I stopnia, które należy wymienić na oryginały po przyjęciu na studia,
– kserokopia dowodu osobistego (pierwsza i druga strona),
– 1 aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej kandydata),
– aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań do studiowania na Wydziale Wychowania Fizycznego (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobranie ze strony internetowej www.awf.wroc.pl),
– dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne (zgodnie z obowiązującymi przepisami).
Tryb postępowania kwalifikacyjnego:
a) weryfikacja złożonych dokumentów,
b) w postępowaniu kwalifikacyjnym brana będzie pod uwagę ocena końcowa na dyplomie przeliczana na punkty według skali:
            ocena bardzo dobra z wyróżnieniem                10 pkt
            ocena bardzo dobra (5)                                    8 pkt
            ocena dobra (4)                                               6 pkt
            ocena dostateczna (3)                                      4 pkt,
c) średnia wszystkich ocen z przebiegu studiów I stopnia na podstawie suplementu lub zaświadczenia wystawionego przez dziekanat, przeliczana na punkty według skali:
            4,51–5,00        10 pkt
            4,01–4,50         8 pkt
            3,51–4,00         6 pkt
            3,00–3,50         4 pkt.
Uwaga
O przyjęcie na studia II stopnia ubiegać się mogą jedynie absolwenci szkół zawodo­wych znajdujących się w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Absol­wenci innych szkół niż akademie wy­chowania fizycznego zobowiązani są do wyrównania różnic progra­mo­wych (godzinowych i przedmiotowych) między programem studiów a minimami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla kształcenia zawodowego.
VIII.KIERUNEK: TURYSTYKA I REKREACJA
Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne)
Studia I stopnia (3-letnie) na kierunku Turystyka i Rekreacja z możliwością zdo­bycia dyplomu zawodowego licencjata.
Wykaz wymaganych dokumentów:
– podanie o przyjęcie na studia, tj. wydruk kwestionariusza (po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl   - eRekrutacja – portal rekrutacyjny),
– świadectwo maturalne oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej –  oryginały oraz ich kserokopie (w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem);
[kandydaci z maturą uzyskaną poza Polską muszą posiadać nostryfikację świadectwa maturalnego],
– kserokopia dowodu osobistego (pierwsza i druga strona),
– 1 aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej kandydata),
– aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań do studiowania na Wydziale Wychowania Fizycznego (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobranie ze strony internetowej www.awf.wroc.pl),
– dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne (zgodnie z obowiązującymi przepisami),
Tryb postępowania kwalifikacyjnego:
a) weryfikacja złożonych dokumentów,
b) ocena poziomu wiedzy z 3 wybranych przedmiotów:
► kandydaci z „nową maturą”
ocena poziomu wiedzy z trzech wybranych przedmiotów, spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii.
Za każdy wybrany przedmiot maturalny zdany na poziomie:
            rozszerzonym kandydat może uzyskać maksymalnie     150 pkt
            podstawowym kandydat może uzyskać maksymalnie   100 pkt
Sposób obliczania punktów:
            poziom rozszerzony                 1% = 1,5 pkt
            poziom podstawowy                1% = 1,0 pkt
► kandydaci ze „starą maturą”
ocena poziomu wiedzy z trzech wybranych przedmiotów, spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii.
Ocena z wybranego przedmiotu jest przeliczana na punkty według skali:
            ocena celująca (6)                              150 pkt
            ocena bardzo dobra (5)                       100 pkt
            ocena dobra (4)                                    80 pkt
            ocena dostateczna (3)                            60 pkt
            ocena mierna (2)                                   30 pkt
Punkty preferencyjne:
▪ 450 pkt – laureaci i finaliści olimpiad centralnych z wybranych przedmiotów
                   w latach 2016-2017,
▪ 450 pkt – za świadectwo „międzynarodowej matury” (IB),
▪ 100 pkt – absolwenci  klas dwujęzycznych.
Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne)
Studia II stopnia (2-letnie magisterskie) na kierunku Turystyka i Rekreacja przeznaczone są dla osób posiadających dyplom licencjata w zakre­sie turystyki i rekreacji.
Wykaz wymaganych dokumentów:
– kwestionariusz osobowy dla kandydatów na studia (wydruk po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl),
– dyplom studiów I stopnia (licencjackich), wraz z suplementem – oryginał lub odpis na oryginalnym druku; ewentualnie zaświadczenie o uzyskaniu tytułu licencjata wraz ze średnią wszystkich ocen z przebiegu studiów I stopnia, które należy wymienić na oryginały po przyjęciu na studia,
– kserokopia dowodu osobistego (pierwsza i druga strona),
– 1 aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej kandydata),
– aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych) o braku przeciwwskazań do studiowania na Wydziale Wychowania Fizycznego (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobranie ze strony internetowej www.awf.wroc.pl),
– dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne (zgodnie z obowiązującymi przepisami).
Tryb postępowania kwalifikacyjnego:
a) weryfikacja złożonych dokumentów,
b) w postępowaniu kwalifikacyjnym brana będzie pod uwagę ocena końcowa na dyplomie przeliczana na punkty według skali:
            ocena bardzo dobra z wyróżnieniem                10 pkt
            ocena bardzo dobra (5)                                    8 pkt
            ocena dobra (4)                                               6 pkt
            ocena dostateczna (3)                                      4 pkt,
c) średnia wszystkich ocen z przebiegu studiów I stopnia na podstawie suplementu lub wyciągu z indeksu studenta, przeliczana na punkty według skali:
            4,51–5,00        10 pkt
            4,01–4,50         8 pkt
            3,51–4,00         6 pkt
            3,00–3,50         4 pkt.
Uwaga
O przyjęcie na studia II stopnia ubiegać się mogą jedynie absolwenci szkół zawodo­wych znajdujących się w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Absolwenci innych szkół niż akademie wy­cho­wania fizycznego zobowiązani są do wyrównania różnic progra­mo­wych (godzinowych i przedmiotowych) między programem studiów a minimami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla kształcenia zawodowego.
IX. KIERUNEK: USŁUGI REKREACYJNE I RELAKSACYJNE Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne
Studia II stopnia (2-letnie magisterskie) na kierunku Usługi Rekreacyjne i Relaksacyjne przeznaczone są dla osób posiadających dyplom licencjata.
Wykaz wymaganych dokumentów:
– kwestionariusz osobowy dla kandydatów na studia (wydruk po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl),
– dyplom studiów I stopnia (licencjackich), wraz z suplementem – oryginał lub odpis na oryginalnym druku; ewentualnie zaświadczenie o uzyskaniu tytułu licencjata wraz ze średnią wszystkich ocen z przebiegu studiów I stopnia, które należy wymienić na oryginały po przyjęciu na studia,
– kserokopia dowodu osobistego (pierwsza i druga strona),
– 1 aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej kandydata),
– aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych) o braku przeciwwskazań do studiowania na Wydziale Wychowania Fizycznego (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobrania ze strony internetowej www.awf.wroc.pl),
– dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne (zgodnie z obowiązującymi przepisami).
Tryb postępowania kwalifikacyjnego:
a) weryfikacja złożonych dokumentów,
b) w postępowaniu kwalifikacyjnym brana będzie pod uwagę ocena końcowa na dyplomie przeliczana na punkty według skali:
            ocena bardzo dobra z wyróżnieniem                10 pkt
            ocena bardzo dobra (5)                                    8 pkt
            ocena dobra (4)                                               6 pkt
            ocena dostateczna (3)                                      4 pkt,
c) średnia wszystkich ocen z przebiegu studiów I stopnia na podstawie suplementu lub wyciągu z indeksu studenta, przeliczana na punkty według skali:
            4,51–5,00        10 pkt
            4,01–4,50         8 pkt
            3,51–4,00         6 pkt
            3,00–3,50         4 pkt.
Uwaga
O przyjęcie na studia II stopnia ubiegać się mogą jedynie absolwenci szkół znajdujących się w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
X.   STUDIA  DOKTORANCKIE  /III stopnia/  – stacjonarne Wydziału Wychowania Fizycznego
Wydział Wychowania Fizycznego prowadzi studia doktoranckie w systemie stacjonarnym, przeznaczone dla osób posiadających dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich.
Postępowanie rekrutacyjne na studia stacjonarne Wydziału Wychowania Fizycznego przeprowadza powołana przez Dziekana Wydziału Komisja Rekrutacyjna, której przewodniczącym jest Kierownik Studiów Doktoranckich.
Tryb postępowania kwalifikacyjnego:
a) wykaz niezbędnych dokumentów składanych przez kandydata:
– podanie o przyjęcie na studia (kwestionariusz) – tj. wydruk po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl - eRekrutacja – portal rekrutacyjny,
– CV,
– dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich (wraz z suplementem),
– wykaz osiągnięć naukowych (publikacje, udział w konferencjach, kołach naukowych, szkoleniach zawodowych, kursach itp.),
– opis tematyki pracy badawczej (np. planowanej pracy doktorskiej), w języku polskim i obcym (maksymalnie po 2 strony maszynopisu),
– zgoda pracownika Wydziału (profesora lub doktora habilitowanego) na objęcie kandydata opieką naukową,
– 1 aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej kandydatów),
– kserokopia dowodu osobistego (pierwsza i druga strona),
– dowód opłaty za postępowanie rekrutacyjne (zgodnie z obowiązującymi przepisami);
– aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów doktoranckich – zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę medycyny pracy lub uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobranie ze strony internetowej www.awf.wroc.pl),
b) egzamin kwalifikacyjny:
– egzamin z języka obcego nowożytnego (ocena 0-10 pkt),
– rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem (ocena 0-30 pkt).
Komisja Rekrutacyjna weryfikuje złożone dokumenty, zapoznaje się z wynikiem egzaminu z języka obcego nowożytnego oraz przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną.
W wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat może uzyskać max. 40 pkt.
Warunkiem przyjęcia na stacjonarne studia doktoranckie jest odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej, sporządzonej na podstawie sumy oceny z egzaminu z języka obcego nowożytnego i oceny z rozmowy kwalifikacyjnej oraz dodatkowo średniej ocen ze studiów wyższych.
XI.   STUDIA  dla  KANDYDATÓW  z  POTWIERDZONYMI 
EFEKTAMI  UCZENIA  SIĘ  ZDOBYTYMI  W  SYSTEMIE  KSZTAŁCENIA ZORGANIZOWANEGO  lub  NIEZORGANIZOWANEGO  INSTYTUCJONALNIE  poza SYSTEMEM STUDIÓW
  • zgodnie z Uchwałą nr 8/2015 Senatu AWF we Wrocławiu; 
Warunkiem przyjęcia na powyższe studia jest odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej kandydatów, sporządzonej  na podstawie ilości punktów ECTS zawartych w  otrzymanej DECYZJI DZIEKANA o potwierdzonych efektach uczenia się  oraz weryfikacji złożonych dokumentów.
WYMAGANE DOKUMENTY:
- zgodne z Uchwałą nr 8/2015 Senatu AWF we Wrocławiu  - składane wraz z wnioskiem
  przed procedurą potwierdzania efektów uczenia się;
- Decyzja Dziekana o potwierdzeniu efektów uczenia się zdobytych w systemie zorganizowanym lub niezorganizowanym instytucjonalnie poza systemem studiów (załącznik nr 3 do Uchwały Senatu z dnia 15.01.2015 r.) –
– podanie o przyjęcie na studia, tj. wydruk kwestionariusza (po wypełnieniu w internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl- eRekrutacja – portal rekrutacyjny),
– świadectwo maturalne oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej - oryginały oraz ich kserokopie (w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem)
– aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań do studiowania (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobrania ze strony internetowej www.awf.wroc.pl),
– kserokopia dowodu osobistego (pierwsza i druga strona),
– 1 aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej kandydata),
– dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne (zgodnie z obowiązującymi przepisami).
§ 2
Osoby nie będące obywatelami polskimi, zwane dalej „cudzoziemcami”, przyjmowane będą na pierwszy rok studiów zgodnie z zasadami określonymi w art. 43 i 44 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. ‐ Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012, poz. 572 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych z dnia 12 października 2006 r. (Dz. U. nr 190 poz. 1406 z późn. zm.). Wymagane dokumenty winni złożyć w terminach rekrutacji obowiązujących w Uczelni.
§ 3
1. Po ogłoszeniu listy wstępnie zakwalifikowanych na pierwszy rok studiów, kandydat zobowiązany jest w terminie określonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną dokonać potwierdzenia podjęcia studiów i dostarczenia oryginałów wymaganych dokumentów. Niedopełnienie tego obowiązku jest równoznaczne z rezygnacją kandydata ze studiów i skreśleniem jego nazwiska z listy osób zakwalifikowanych. Na miejsca zwolnione przez osoby, które nie potwierdzą podjęcia studiów na określonym kierunku w wyznaczonym terminie, będą przyjmowane osoby z listy osób nie przyjętych z braku miejsc wg. kolejności listy rankingowej. Kwalifikacja na zwolnione miejsca będzie trwała w sposób ciągły nie dłużej niż do 31 października 2017 r.
2. W przypadku, gdy na określonym kierunku i trybie studiów liczba kandydatów będzie mniejsza od planowanej liczby miejsc, dodatkowa rekrutacja odbędzie się w terminach określonych na stronie internetowej uczelni (www.awf.wroc.pl) według zasad obowiązujących w pierwszym terminie rekrutacji do wyczerpania limitu zatwierdzonego przez Senat AWF, ale nie dłużej niż do 31 października.
3. Kandydat jest odpowiedzialny za dane wprowadzone na indywidualne konto kandydata w systemie elektronicznej rekrutacji.
4. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w systemie elektronicznej rekrutacji na indywidualnym koncie kandydata dotyczących wyboru kierunku, poziomu i trybu studiów jest dopuszczalne jedynie do dnia zakończenia rejestracji kandydatów. Terminy rozpoczęcia i zakończenia rejestracji kandydatów ogłoszone zostaną zarządzeniem Rektora AWF.
5. Uczelnia zastrzega sobie prawo nie podjęcia kształcenia w roku akademickim 2017/2018 na I roku studiów na tych kierunkach, trybie i poziomie studiów, na które zgłosi się do postępowania kwalifikacyjnego zbyt niska liczba kandydatów: mniej niż 40 osób.
§ 4
1.Podstawą odwołania od decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych do Uczelnianej  Komisji Rekrutacyjnej może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.
2. Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje odwołanie do uczelnianej komisji rekrutacyjnej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji kandydatowi.
3. Uczelniana komisja rekrutacyjna rozpatruje tylko te odwołania kandydatów od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych, które wskazują na naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzja uczelnianej komisji rekrutacyjnej jest ostateczna.
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Komentarze (0)