Ogólne zasady rekrutacji na Uniwersytet Medyczny 2017/2018

Artykuł archiwalny

 

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu rekrutacja 2017 - zasady rekrutacji na UMed we Wrocławiu 2017/18

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Wrocławskich we Wrocławiu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2017.
Uchwała Nr 1658 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych kierunków studiów w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu w roku akademickim 2017/2018 Na podstawie art. 62 i art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.– Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz.572 ze zm.), zwaną dalej Ustawą, § 46 ust. 1 pkt 2 i § 150 Statutu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (t.j. załącznik do Uchwały Senatu 1324 z dnia 25 września 2013 r. ze zm.), Senat Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu uchwala, co następuje:
§ 1.
Ustala się warunki i tryb rekrutacji kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 2017/2018, zawarte w następujących załącznikach:
1. załącznik nr 1 – studia prowadzone w języku polskim, obowiązujące obywateli polskich ze świadectwem uzyskanym w Polsce oraz IB i EB – na kierunki: lekarski, lekarskodentystyczny, farmaceutyczny i analityki medycznej,
2. załącznik nr 2 – studia prowadzone w języku polskim, obowiązujące obywateli polskich ze świadectwem uzyskanym w Polsce oraz IB i EB na kierunki prowadzone na Wydziale Nauk o Zdrowiu,
3. załącznik nr 3 – studia prowadzone w języku polskim, obowiązujące cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust 3 pkt 4 podejmujących studia na podstawie decyzji rektora,
4. załącznik nr 4 – studia prowadzone w języku polskim, obowiązujące cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust 3 pkt 3 Ustawy, podejmujących studia na podstawie decyzji Ministra Zdrowia,
5. załącznik nr 5 – studia prowadzone w języku polskim, obowiązujące cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2, 5 i 5a Ustawy, podejmujących studia na warunkach obowiązujących obywateli polskich oraz obywateli polskich ze świadectwem uzyskanym po egzaminie zagranicznym, na kierunki: lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmacji i analityki medycznej oraz kierunki prowadzone na Wydziale Nauk o Zdrowiu,
6. załącznik nr 6 – studia prowadzone w języku angielskim, obowiązujące kandydatów na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny.
§ 2.
1. Ustala się, że rekrutacja rozpocznie się
1) 15 lutego 2017 r. dla kandydatów na studia prowadzone w języku angielskim i
2) 22 maja 2017 r. dla kandydatów na studia prowadzone w języku polskim,  a zakończy się w dniu 30 września 2017 r.
2. Szczegółowe harmonogramy postępowania rekrutacyjnego zostaną podane do wiadomości na stronach internetowych http://www.rekrutacja.umed.wroc.pl/ przed rozpoczęciem rekrutacji.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1658 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2016 r. Warunki i tryb rekrutacji na kierunki lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmację i analitykę medyczną obowiązujące w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu w roku akademickim 2017/2018 na jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne prowadzone w języku polskim.
Postanowienia ogólne
§ 1
1. Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012 r., poz.572 ze zm.) Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej Ustawą, ustala się warunki rekrutacji na kierunki lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmację i analitykę medyczną, obowiązujące w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, zwanym dalej Uczelnią, w roku akademickim 2017/2018 na jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne prowadzone w języku polskim.
2. Podstawą przyjęcia na jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne, prowadzone w języku polskim, na wyżej wymienione kierunki studiów obywateli polskich oraz cudzoziemców, wymienionych w art. 43. ust. 2, 5 i 5a Ustawy – jeżeli zamierzają podjąć studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich – jest spełnienie warunków rekrutacji, obejmujących wynik egzaminu maturalnego z niżej wymienionych przedmiotów na określonych poziomach, zwanych dalej przedmiotami kierunkowymi:
1) na kierunki: lekarski i lekarsko-dentystyczny trzy przedmioty :
a) biologia – egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym oraz
b) chemia – egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym oraz
c) matematyka lub fizyka i astronomia/fizyka – egzamin pisemny na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (za poziom rozszerzony nie ma dodatkowych punktów).
2) na kierunki: farmacja i analityka medyczna dwa przedmioty:
a) biologia – egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym oraz
b) chemia – egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym.
3. Minimalna liczba punktów uprawniająca kandydata do uczestniczenia w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia stacjonarne wynosi 30 z każdego przedmiotu kierunkowego.
4. Na stronach www.umed.wroc.pl w dziale Rekrutacja zamieszczane są:
1) warunki rekrutacji na I rok studiów na rok akademicki 2017/2018;
2) harmonogramy rekrutacji 2017,
3) link do systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów, zwanego dalej IRK,
4) listy kandydatów (rankingowe, zakwalifikowanych do przyjęcia na studia, przyjętych na I rok studiów)
5) bieżące komunikaty i informacje o rekrutacji.
5. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:
1) złożenie przez kandydata aplikacji na studia poprzez kompletną rejestrację w IRK,
2) zakwalifikowanie się na studia,
3) złożenie przez kandydata kompletu wymaganych dokumentów w odpowiedniej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, zwanej dalej WKR,
4) wydanie przez WKR decyzji w sprawie przyjęcia na studia.
5) dokonanie wpisu na I rok studiów w dziekanacie odpowiedniego wydziału,
6. Terminy, o których mowa w warunkach rekrutacji, są zamieszczone we właściwych harmonogramach rekrutacji 2017. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:
§ 2
1. Złożenie aplikacji przez kandydata
1) Do postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy w wyznaczonym terminie
a) zarejestrują się w IRK, poprzez poprawne wypełnienie wszystkich pól ankiety osobowej wraz z wyborem kierunku i formy studiów, wniosą opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na studia (zwaną dalej opłatą rekrutacyjną), na wygenerowane przez IRK, indywidualne dla każdego kandydata, konto bankowe uczelni, 2
b) poprawnie umieszczą wyniki z egzaminu maturalnego/UEW/zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, zwaną dalej OKE, na swoim koncie w IRK; wszyscy kandydaci samodzielnie przeliczają i wprowadzają wynik egzaminu maturalnego/UEW/ zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego do IRK,
2. Postępowanie kwalifikacyjne, obejmuje wynik egzaminu maturalnego/dojrzałości (zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego)/UEW
1) Egzamin maturalny (zdawany od 2005 roku zwany dalej nową maturą), o której mowa w Art. 169. ust 3 Ustawy:
a) kandydaci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości nowej matury, będą rekrutowani na podstawie wyników z egzaminu maturalnego, z przedmiotów kierunkowych, o których mowa w § 1, ust. Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony w procentach należy przeliczyć na punkty według zasady 1% = 1 punkt;
b) maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunki lekarski i lekarskodentystyczny wynosi 300 (po 100 punktów z każdego przedmiotu);
c) maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunki farmację i analitykę medyczną, wynosi 200 (po 100 punktów z każdego przedmiotu).
2) Egzamin dojrzałości (zdawany do roku 2004, zwany dalej starą maturą, o której mowa w Art. 169. ust 6 Ustawy:
a) kandydaci, którzy uzyskali świadectwo starej matury mają możliwość zdawania egzaminu maturalnego z przedmiotów kierunkowych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej OKE, i otrzymania zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego, na podstawie którego będą kwalifikowani na studia,
b) wynik egzaminu, wyrażony w procentach należy przeliczyć na punkty według zasady 1% = 1 punkt,
c) maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunki lekarski i lekarskodentystyczny wynosi 300 (po 100 punktów z każdego przedmiotu),
d) maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunki farmację i analitykę medyczną, wynosi 200 (po 100 punktów z każdego przedmiotu).
3) Świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą, o którym mowa w Art. 169. ust. 7 Ustawy dotyczy:
a) cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust 2, 5 i 5a, Ustawy oraz
b) obywateli polskich ze świadectwem uzyskanym w krajach, o których mowa w art. 43 ust. 2 pkt 7 Ustawy: Warunki i tryb rekrutacji obowiązujące kandydatów, o których mowa w lit. a i b zawarte są w załączniku nr 5 do Uchwały nr 1658 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2016 r.
4) Matura Europejska (European Baccalaureate- EB)
a) kandydaci posiadający dyplom matury europejskiej (dyplom EB wydawany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich), którzy zdali ją ze wszystkich przedmiotów kierunkowych, obowiązujących na danym kierunku studiów, są kwalifikowani według następujących zasad:  z każdego przedmiotu kierunkowego kandydat może uzyskać po 100 punktów,  wynik na świadectwie z części pisemnej (kandydaci muszą otrzymać co najmniej 6 punktów), należy pomnożyć razy 10, otrzymany wynik stanowi liczbę punktów;
b) kandydaci, którzy zdawali maturę EB w 2017 roku, a nie otrzymali dyplomu EB w określonym terminie, muszą dostarczyć dodatkowo:  zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego EB (wystawione przez Dyrektora ukończonej szkoły średniej),  kopię dyplomu EB (oryginał do wglądu), niezwłocznie po jego otrzymaniu, nie później jednak niż do 19 września 2017 r. (liczy się data wpływu); w przypadku niedostarczenia ww. dyplomu do dnia 19 września 2017 r. decyzja o przyjęciu na studia wygasa.
5) Matura Międzynarodowa (International Baccalaureate Organization – IB)
a) kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej IB (dyplom IB wydany przez International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie), którzy zdali ją z przedmiotów kierunkowych na odpowiednich poziomach, o których mowa w § 1 ust. 2, są kwalifikowani według następujących zasad:  z każdego przedmiotu kierunkowego kandydat może uzyskać po 100 punktów;  zasady przeliczania na punkty wyników z matury międzynarodowej przedstawia poniższa tabela:
 

„matura międzynarodowa” IB

wynik z przedmiotu na dyplomie

punkty dla poziomu podstawowego

(Studies SL i SL)

punkty dla poziomu rozszerzonego

2

18

0

3

33

43

4

47

57

5

62

72

6

76

86

7

100

100

 
b) kandydaci, którzy zdawali maturę IB w 2017 roku, a nie otrzymali dyplomu IB w określonym terminie, muszą dostarczyć dodatkowo:  zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego IB (wystawione przez Dyrektora ukończonej szkoły średniej),  kopię dyplomu IB (oryginał do wglądu) niezwłocznie po jego otrzymaniu, nie później jednak niż do 19 września 2017 r. (liczy się data wpływu); w przypadku niedostarczenia ww. dyplomu do dnia 19 września 2017 r. decyzja o przyjęciu na studia wygasa.
6) Wyniki UEW z poprzednich lat: uczelnia uwzględnia wyniki egzaminu wstępnego, zdawanego od 2015 r. – z przedmiotów kierunkowych i na poziomach, o których mowa w § 1 ust. 2 – na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu lub innej akademickiej uczelni medycznej w ramach zawartego Porozumienia o wzajemnym uznawaniu wyników egzaminów wstępnych (na podstawie zaświadczenia z uczelni, w której egzamin był zdawany). Lista uczelni, o których mowa wyżej, dostępna jest na stronie www.umed.pl w dziale Rekrutacja;
7) Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych przyjmowani są na I rok studiów zgodnie z Uchwałą Nr 1660 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego, obowiązujących na lata akademickie od 2017/18 do 2020/21. Kwalifikacja na I rok studiów
§ 3
1. Rekrutację na określony kierunek studiów przeprowadzają, powołane na wydziałach, Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne, zwane dalej WKR.
2. WKR tworzą listy rankingowe kandydatów, sporządzone według liczby otrzymanych punktów z przedmiotów kierunkowych uzyskanych przez kandydata na egzaminie maturalnym/dojrzałości i zaświadczeniu o wynikach egzaminu maturalnego wydanym przez OKE/UEW, odrębnie dla każdego kierunku i formy studiów –– malejąco.
3. Na podstawie list rankingowych i obowiązujących limitów przyjęć, WKR sporządzą listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów.
4. Kandydaci zobowiązani są do sprawdzania kolejnych list rekrutacyjnych, złożenia wymaganych dokumentów i dokonania wpisu na I rok studiów we właściwych terminach.
5. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów najmniejszej, jednakowej liczby punktów uprawniających do przyjęcia na wybrany kierunek i formę studiów, zastosowane będzie dodatkowe kryterium kwalifikacji – wynik uzyskany z egzaminu maturalnego/UEW/zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego, z nw. przedmiotów:
1) fizyka lub matematyka, a następnie, jako kolejne kryterium kwalifikacji, chemia na kierunki: lekarski i lekarsko-dentystyczny;
2) chemia – na kierunki: farmacja i analityka medyczna. Pierwszeństwo ma kandydat z wyższą liczbą punktów z egzaminu maturalnego/UEW/ zaświadczenia o wynikach egzaminu ze wskazanego przedmiotu. Jeżeli mimo zastosowania takiej kwalifikacji liczba kandydatów przyjętych na kierunek lekarski lub lekarsko-dentystyczny przekroczy limit miejsc, wówczas na te kierunki na I rok studiów zostanie przyjęta mniejsza liczba kandydatów.
6. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia, którzy nie dopełnili we wskazanym terminie formalności związanych przyjęciem na I rok studiów, zostaną skreśleni z listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia; a następni kandydaci z listy rankingowej będą umieszczani na zwolnionych miejscach, tworząc kolejne listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.
7. Listy rankingowe kandydatów, listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia i listy przyjętych, zamieszczane na tablicach ogłoszeń przed dziekanatami właściwych wydziałów są dokumentem wiążącym, natomiast listy zamieszczane na stronie internetowej uczelni (według 4 kodu rejestracyjnego ID z IRK) nie stanowią wiążącego wykazu, podawane są wyłącznie dla celów informacyjnych. Warunki przyjęcia na studia
§ 4
1. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do przyjęcia na I rok studiów mają obowiązek złożenia w siedzibie odpowiedniej WKR, w określonym terminie następujących dokumentów:
1) ankiety osobowej – wydrukowanej z IRK i podpisanej przez kandydata,
2) oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości (wraz z ewentualnym aneksem lub stosownym zaświadczeniem) wydawanego przez OKE lub szkołę, który będzie zwracany po immatrykulacji,
3) kopii świadectwa dojrzałości (wraz z ewentualnym aneksem lub stosownym zaświadczeniem),
4) kopii dowodu osobistego, lub – w przypadku cudzoziemców – innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość kandydata, np. paszportu (oryginał do wglądu),
5) czterech aktualnych fotografii zgodnych z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, zgodnych ze zdjęciem wprowadzonym do IRK podczas rejestracji elektronicznej (o rozmiarach 300x375 pikseli, w formacie JPEG- JPG, o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi, maksymalny rozmiar pliku 100 KB),
6) dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
2. Niezłożenie kompletu wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.
3. Dokumenty należy złożyć w białej lub szarej, wiązanej teczce.
4. Na teczkę z dokumentami należy nakleić wygenerowany przez IRK wydruk zawierający dane kandydata (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, nazwę kierunku studiów, liczbę i sumę uzyskanych w rekrutacji punktów z przedmiotów kierunkowych).
5. Stwierdzenie rozbieżności między treścią złożonych przez kandydata dokumentów, a danymi wprowadzanymi do IRK, może skutkować skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.
6. Kandydaci, po złożeniu kompletu dokumentów w WKR i otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia, zobowiązani są do dokonania wpisu na I rok studiów w odpowiednim dziekanacie, we określonym terminie.
7. Rezygnację ze studiów kandydat może złożyć osobiście (lub przez osobę posiadającą odpowiednie upoważnienie, zawierające potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej, dokonane przez Uczelnię lub notariusza) lub drogą elektroniczną – przesyłając podpisaną rezygnację (skan pisma z podpisem) z adresu mailowego używanego przy rekrutacji.
8. W przypadku uzyskania niewystarczającej liczby punktów do przyjęcia na wybrany przez kandydata kierunek studiów, niemożliwa jest zmiana kierunku studiów na inny, którego kandydat nie wybrał w systemie IRK w określonym terminie, nawet wówczas, gdy uzyskana liczba punktów była większa od minimalnej liczby punktów, wymaganej na innym kierunku.  Warunki rekrutacji na studia niestacjonarne 
§ 5
1. Warunki rekrutacji na I rok studiów niestacjonarnych są takie same, jak na studia stacjonarne.
2. Kandydaci, którzy
1) przystąpili do rekrutacji na studia stacjonarne w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu w roku akademickim 2017/2018, ale nie uzyskali wystarczającej liczby punktów do przyjęcia, muszą ponownie dokonać wyboru kierunku w IRK, z zaznaczeniem studia niestacjonarne,
2) nie brali udziału w rekrutacji na studia stacjonarne w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu muszą dokonać pełnej rejestracji w IRK i wnieść opłatę za postępowanie rekrutacyjne, w określonym terminie.
3. Osoby przyjęte na studia niestacjonarne są zobowiązane do wniesienia opłaty za I semestr I roku nauki, w terminie wskazanym w umowie o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem studiów. Decyzje w sprawie przyjęcia na studia i środki odwoławcze
§ 6
1. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia podejmuje WKR i doręcza ją kandydatowi na piśmie, za potwierdzeniem odbioru, po złożeniu przez kandydata wszystkich wymaganych dokumentów.  
2. Od decyzji WKR przysługuje odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, poprzez WKR, która wydała decyzję. Odwołanie należy złożyć w terminie do 14 dni od daty otrzymania decyzji.
3. Podstawą odwołania od decyzji WKR może być jedynie wskazanie naruszenia warunków rekrutacji na studia. Informacje dodatkowe
§ 7
1. Kandydaci na studia mają możliwość brania udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na dowolną liczbę kierunków i form studiów jednocześnie. 2. W przypadku kandydowania na kilka kierunków, kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną za każdy kierunek i formę studiów, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 pkt 1. Opłata nie podlega zwrotowi.
3. Kandydaci zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z informacjami o rekrutacji, podawanymi przez uczelnię na stronach internetowych uczelni www.rekrutacja.umed.wroc.pl
4. Informacje dotyczące rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 zamieszczone są na ww. stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz udzielane w dziekanatach Wydziałów prowadzących dany kierunek studiów lub w Dziale Spraw Studenckich, ul Wojciecha z Brudzewa 12, a w okresie rekrutacji przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne.
5. Dokumenty kandydaci mogą składać i odbierać osobiście lub przez osobę posiadającą odpowiednie upoważnienie, zawierające potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej, dokonane przez Uczelnię lub notariusza.
6. Odebranie dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.
7. WKR nie udzielają telefonicznej informacji o wynikach postępowania rekrutacyjnego.
8. Kandydaci niepełnosprawni, zgłaszają swoje szczególne potrzeby do Działu Spraw Studenckich, najpóźniej w terminie do 6 tygodni przed wymagalnym terminem.
9. Po otrzymaniu zgłoszenia uczelnia podejmie działania, które będą miały na celu zrównanie szans w procesie rekrutacji kandydatów niepełnosprawnych i pełnosprawnych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Komentarze (0)