Ekonomia – Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku to 9 wydziałów i ponad 30 kierunków studiów. Wśród nich – Ekonomia, realizowana na studiach I i II- stopnia.

Kierunek Ekonomia na Uniwersytecie w Białymstoku prowadzony jest na Wydziale Ekonomii i Zarządzania. Jego istotą jest przekazywanie wiedzy o zasadach funkcjonowania gospodarki oraz rozwijanie umiejętności analizowania procesów gospodarczych z punktu widzenia gospodarki narodowej i globalnej. Ekonomia na Uniwersytecie w Białymstoku przygotowuje do podjęcia pracy w branżach związanych z finansami, podatkami, czy ubezpieczeniami.

Studia na kierunku Ekonomia na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku dzielą się na następujące specjalności: Bankowość, Przedsiębiorczość i innowacje, Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw, Elektroniczna gospodarka, Przedsiębiorstwo na rynku, Rachunkowość i podatki. W programie nauczania widnieją następujące przedmioty, z jakimi musi się zmierzyć student: międzynarodowe stosunki gospodarcze, metody oceny projektów inwestycyjnych, strategia rozwoju przedsiębiorstw, opodatkowanie podmiotów gospodarczych, ekonometria.

Przedmioty realizowane w trakcie nauki pozwalają poznać zasady prowadzenia działalności gospodarczej, nabyć umiejętności łączenia teorii z praktyką gospodarczą, i co najważniejsze, wykształcić przedsiębiorczą postawę. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci mogą wykorzystać w instytucjach otoczenia biznesu, bankach, biurach rachunkowych, czy instytucjach rządowych. Mogą zająć się analizą i doradztwem inwestycyjnym, działalnością audytorską, czy też, po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych, szkolnictwem.

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Ekonomię na Uniwersytecie w Białymstoku:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizy procesów gospodarczych,
 • definiowania i klasyfikowania ryzyka,
 • posługiwania się metodami optymalizacji zobowiązań podatkowych,
 • znajomości prawa podatkowego,
 • analizowania możliwości wykorzystania strategii rozwoju przedsiębiorczości,
 • technik zarządzania finansami stosowanymi w bankowości,
 • oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych,
 • nowoczesnej rachunkowości,
 • konstruowania budżetu przedsiębiorstwa,
 • oceny funkcjonowania spółek publicznych,
 • negocjacji umów handlowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Ekonomia:

Absolwent kierunku Ekonomia na Uniwersytecie w Białymstoku znajdzie zatrudnienie:

 • w przedsiębiorstwach,
 • w bankach,
 • w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych,
 • administracji centralnej i lokalnej,
 • firmach konsultingowych,
 • organizacjach non- profit.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze*:

Podstawą dostania się na Ekonomię na Uniwersytecie w Białymstoku jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku ekonomia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Białymstoku

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA
Wydział Ekonomii i Finansów UWB

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA I STOPNIA
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny UWB w Wilnie

Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym: podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z matematyki – poziom szkolny lub państwowy; w przypadku braku wyniku egzaminu maturalnego na poziomie państwowym lub szkolnym z matematyki pod uwagę będzie brana ocena końcoworoczna uzyskana na świadectwie dojrzałości z tego przedmiotu; niepunktowane kryterium dodatkowe – ocena z języka polskiego na świadectwie dojrzałości (akceptowana ocena końcoworoczna); w przypadku braku oceny z języka polskiego na świadectwie dojrzałości – kandydata obowiązuje sprawdzian ze znajomości języka polskiego.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA
Wydział Ekonomii i Finansów UWB

Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do dziedziny nauk społecznych, a także do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych lub dziedziny nauk humanistycznych, jeśli w programie studiów były realizowane przedmioty należące do dyscypliny naukowej ekonomia i finanse oraz średnia arytmetyczna ocen ze studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA II STOPNIA
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny UWB w Wilnie

W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę: - ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich lub innych studiów na poziomie odpowiadającym 6. lub 7. Poziomowi Europejskiej Ramy Kwalifikacji) na kierunkach należących do dziedziny nauk społecznych; średnia arytmetyczna ocen ze studiów; wynik testu z języka polskiego – w przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub studia jednolite magisterskie w języku innym niż język polski lub nie posiadają oceny z języka polskiego na świadectwie dojrzałości (kryterium niepunktowane).

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet w Białymstoku

Komentarze (0)