Ogólne zasady rekrutacji na SGSP 2015/2016

sgsp rekrutacja

 

Zasady Rekrutacji na SGSP 2015/16

UCHWAŁA NR  5/02/2014 SENATU SZKOLY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ z dnia 12 lutego 2014 roku

w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji oraz warunków i trybu przyjęcia na studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w roku akademickim 2015/2016

Na podstawie art. 169 ust. 2 i 17 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012, poz. 572 z późn. zm.) oraz § 24 ust. 1 pkt 4 Statutu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej zatwierdzonego decyzją nr DRiOL-OL-0763-112012 Ministra Spraw Wewnętrznych  z dnia 28 maja2012r.  Senat Szkoły Głównej  Służby Pożarniczej postanawia co następuje:

§ 1

1 ) Ustala się warunki i tryb rekrutacji na studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w roku akademickim 2015/2016 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Wnioskuje się do ministra  właściwego  do  spraw  wewnętrznych  o  ustalenie warunków i trybu przyjęcia na studia strażaków w służbie kandydackiej stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 Do uchwały Senatu SGSP Nr 5/02/2014 z dnia 12.02.2014 r. Warunki i tryb rekrutacji na studia na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego na rok akademicki 2015/2016

I. Studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w specjalności bezpieczeństwo pożarowe dla osób cywilnych.

- Studia niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w specjalności bezpieczeństwo pożarowe dla osób cywilnych.

 

1. Na studia przyjmowane są wyłącznie osoby posiadające świadectwo dojrzałości.

2.  W postępowaniu rekrutacyjnym będą uwzględniane oceny z przedmiotów: matematyka, fizyka z astronomią lub chemia oraz język obcy.

3. Oceny z przedmiotów  wymienionych w ust. 2 przelicza się na punkty rekrutacyjne PR w następujący sposób:

3.1 Oceny z pisemnego egzaminu dojrzałości wyrażone w procentach otrzymują punkty rekrutacyjne PR jako większą z dwóch liczb O,7xP lub 1xR,

gdzie:

P oznacza wynik procentowy uzyskany na poziomie podstawowym,

R oznacza wynik procentowy uzyskany na poziomie rozszerzonym.

Oceny na pisemnym egzaminie dojrzałości, wyrażone w skali oceniania od 2 do 6,

przelicza się na punkty rekrutacyjne PR zgodnie z poniższą tabelą:

 

Ocena z pisemnego egzaminu dojrzałości

Punkty rekrutacyjne PR

6,0

100

5,0

90

4,0

70

3,0

50

2,0

30

 

Oceny na pisemnym egzaminie dojrzałości, wyrażone w skali oceniania od 3 do 5  przelicza się na punkty rekrutacyjne PR zgodnie z poniższą tabelą:

 

Ocena z pisemnego egzaminu dojrzałości

Punkty rekrutacvine PR

5,0

100

4,0

75

3,0

30

 

3.4 W przypadku braku ocen z pisemnego egzaminu dojrzałości z  któregoś  z przedmiotów wymienionych w ust. 2, dokonuje się przeliczenia na punkty rekrutacyjne PR oceny na świadectwie ukończenia szkoły średniej w sposób, o którym mowa w punkcie 3.2.lub 3.3.z zastrzeżeniem - punkty rekrutacyjne liczone PR x0,8.

4. W przypadku punktów rekrutacyjnych PR z fizyki i astronomii lub chemii, otrzymanych zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 3, w dalszym postępowaniu uwzględniony będzie wynik z przedmiotu lepiej ocenionego.

5. W przypadku, gdy na egzaminie dojrzałości są oceny z kilku języków obcych, jako wynik PR uwzględniony będzie wynik z przedmiotu lepiej ocenionego.

6. Listę rankingową kandydatów tworzy się sumując punkty rekrutacyjne PR  według wzoru:

 

 1,0 x (PR z matematyki) + 0,8 x (PR z fizyki i astronomii łub chemii) + 0,5 x(PR z języka obcego).

 

7. W przypadku równej sumy punktów opisanych w ust. 6 o kolejności na  liście rankingowej decydować będą wyższe oceny na świadectwie dojrzałości kolejno z: matematyki, fizyki i astronomii lub chemii, języka obcego.

8. Na studia w pierwszym naborze kwalifikowane są osoby, które uzyskały co najmniej 80 PR, według kolejności na liście rankingowej, aż do wypełnienia limitu miejsc.

9. Na studia w dodatkowym naborze kwalifikowane są osoby według kolejności na liście rankingowej, aż do wypełnienia limitu miejsc.

10. Zobowiązuje się kandydatów zakwalifikowanych na studia do złożenia, w terminie 7 dni, od ogłoszenia wyników rekrutacji, pisemnego oświadczenia o zamiarze podjęcia studiów w SGSP.

Niedostarczenie oświadczenia traktowane będzie jako rezygnacja ze studiów.

Dopuszcza się przesłanie zeskanowanego oświadczenia pocztą elektroniczną na adres: komisjawibp@sgsn.edu.pl

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

Komentarze (0)