Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2015/2016

Zasady Rekrutacji na PWSZ w Ciechanowie 2015/16

Uchwała nr. 85/IV/2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków I trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016.

Na podstawie:

  • art. 169 w zw. z art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012r„ poz. 572 z późn. zm.),
  • § 29 pkt 2 Statutu Uczelni, wprowadza się następujące zasady przyjęć na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie w roku akademickim 2015/2016.

§ 1.

I. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, zwana dalej „Uczelnią'' prowadzi rekrutację kandydatów na studia pierwszego stopnia na określone kierunki i formy studiów (stacjonarne i niestacjonarne).

2. Rekrutację przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna zwane dalej WKR, powołana przez Dziekana. Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem Działu Kształcenia i Spraw Studenckich  -Biura  Rekrutacji. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne, podejmują decyzje w sprawach przyjęcia na studia.

3. Organem odwoławczym w sprawach przyjęć na studia jest Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, zwana dalej UKR, powołana przez Rektora.

4. Od decyzji WKR służy odwołanie do UKR w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą  odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia, obowiązujących w Uczelni. Po rozpatrzeniu odwołania decyzję podejmuje UKR. Decyzja ta jest ostateczna. Na decyzję UKR przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

5. Do kompetencji UKR należy ponadto nadzór nad przestrzeganiem przyjętych w Uczelni warunków i trybu rekrutacji oraz podejmowanie  decyzji w przypadkach nieprzewidzianych w niniejszej uchwale.

6. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

§ 2

1. Przyjęcie na dany kierw1ek studiów odbywa się w ramach planowanej liczby miejsc.

2. Osoba przyjęta na studia nabywa prawa studenta z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania, którego treść określa Statut Uczelni.

§ 3

1. Studia stacjonarne są bezpłatne.

2. Studia niestacjonarne są odpłatne.  Wysokość opłat za kształcenie studentów na poszczególnych kierunkach studiów niestacjonarnych określi Rektor w zarządzeniu.

3. Warunki odpłatności za studia lub usługi  edukacyjne określa umowa zawarta między Uczelnią, a studentem w formie pisemnej.

§ 4

I. Uczelnia prowadzi rekrutację kandydatów na studia pierwszego stopnia w Systemie Internetowej Rekrutacji kandydatów, zwanej dalej  IRK. na stronie internetowej www.irk.pwszciechanow.edu.pl

2. Rejestracja internetowa jest dostępna całą dobę w okresie trwania rekrutacji, wynikającym z harmonogramu rekrutacji, w trybie umożliwiającym rejestrację i modyfikację dokonanych przez kandydata wpisów. Poza tym okresem rejestracja internetowa działa w trybie informacyjnym (tylko do odczytu).

3. Uczelnia zapewnia kandydatom dostęp do stanowisk komputerowych, umożliwiających kandydatom dokonanie rejestracji w IRK.

4. Rejestracja kandydata w IRK. jest warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego.

5. W celu rejestracji w IRK. kandydat:

1) zakłada osobiste konto rejestracyjne (identyfikatorem konta jest e- mail kandydata);

2) wypełnia i zatwierdza ankietę osobową, podając informacje odpowiednio o ukończonej szkole ponadgimnazjalnej i dokumencie uprawniającym do podjęcia studiów;

3) dokonuje wyboru kierunku;

4) ubiegający się o przyjęcie na studia podaje przedmioty objęte zasadami rekrutacji, ich poziomy oraz uzyskany wynik na egzaminie maturalnym lub ocenę z świadectwa ukończenia szkoły średniej;

5) wnosi opłatę w wysokości podanej w IRK. na rachunek bankowy o numerze wygenerowanym przez IRK..

6. Rejestrację internetową uznaje się za dokonaną prawidłowo w przypadku, gdy zostaną wprowadzone przez kandydata wszystkie niezbędne i prawdziwe dane, wybrany zostanie kierunek studiów oraz zostanie wniesiona przez kandydata opłata rekrutacyjna

7. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do osobistego konta rejestracji. Uczel nia nie odpowiada za skutki udostępnienia tego hasła osobom trzecim w szczególności za zmiany zapisów autoryzowane tym hasłem.

8. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości rejestracji lub dokonania zmian spowodowanych awariami sieci niezależnymi od Uczelni lub okresowym przeciążeniem serwerów Uczelni.

9. Osobiste konto rejestracyjne kandydata służy do:

1) wpisania i potwierdzenia przez kandydata danych osobowych;

2) wyboru oraz ewentualnych zmian kierunków i form studiów;

3) przekazywania przez Uczelnię informacji dotyczących kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego, w tym wyników kolejnych etapów oraz terminu i' miejsca składania dokumentów.

10. Osobiste konto rejestracyjne kandydata jest źródłem przekazywania kandydatowi informacji. Oznacza to, że wiadomości umieszczone na osobistym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące, z zastrzeżeniem, że decyzja w sprawie przyjęcia bądź odmowy przyjęcia na studia jest przekazywana kandydatowi również w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru.

11. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczonymi na jego osobistym koncie rejestracyjnym .

12. W systemie IRK jest prowadzona archiwizacja zmian dokonywanych na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata  wraz z rejestracją daty kolejnej zmiany.

§ 5.

I . Rekrntacja na studia składa się z dwóch etapów:

I ) kwalifikacja kandydatów na studia, ewentualne umieszczenie na listach rezerwowych,

2) wydanie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia.

2. Kandydaci na studia składają następujące dokumenty:

1) wydrukowane  i  podpisane  podanie  (wygenerowane  przez  elektroniczny  system rekrutacji),

2) oryginał, odpis lub odpis notarialny świadectwa dojrzałości,

3) dwie aktualne fotografie zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, oraz ta sama fotografia wgrana do systemu irk.pwszciechanow.edu.  pl

4) zaświadczenie lekarskie (lekarza medycyny pracy) stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole wyższej na wybranym kierunku studiów, zgodnie z Rozporządzeniem MZiOS z dn. 15.09.1997r. (Dz. U. Nr 120, poz. 767 ze zmianami),

5) poświadczoną przez uczelnię kopię dowodu osobistego, a w przypadku osób nie posiadających  polskiego obywatelstwa strony ze zdjęciem z paszportu,

6) dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej na wskazany numer konta bankowego wygenerowany  przez elektroniczny system rekrutacji,

7) oryginał lub odpis notarialny dokumentu potwierdzającego  udział  w finale olimpiady przedmiotowej  -jeżeli  wynik olimpiady nie jest  wpisany do świadectwa dojrzałości.

3. Kandydaci posiadający utrudniony dostęp do Internetu mają możliwość elektronicznej rejestracji na terenie Uczelni.

4. Szczegółowy harmonogram rekrutacji (w tym termin uruchomienia rekrutacji elektronicznej, termi n i sposób składania dokumentów przez kandydatów oraz termin ogłoszenia wyników rekrutacji) zostanie ogłoszony zarządzeniem  rektora.

5. Przyjęcie obcokrajowców następuje na podstawie odrębnych przepisów określonych w §12.

6. Do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku  innym niż polski, należy dołączyć jego tłumaczenie na język polski przysięgłego dokonane przez tłumacza.

7. Rekrutacja na studia prowadzona jest odrębnie dla każdego kierunku studiów.

8. Stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia prowadzone są na kierunkach: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, elektronika i telekomunikacja, informatyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, pielęgniarstwo, rolnictwo, pedagogika.

9. Warunkiem wpisania kandydata zakwalifikowanego na studia na listę osób przyjętych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie w roku akademickim 2015/2016, jest złożenie wymaganego kompletu dokumentów, zakwalifikowanie przez Komisje Rekrutacyjną oraz potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia studiów, złożone do dnia 25 września 2015 r.

10.  Niezłożenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym,  o których mowa w ust. 3 skutkuje skreśleniem  kandydata z listy rankingowej.

11. Ujawnienie rozbieżności pomiędzy treścią dokumentów, a danymi przekazanymi drogą elektroniczną, wymaga natychmiastowego wyjaśnienia, a w przypadku jego braku, skutkuje skreśleniem kandydata z listy osób przyjętych.

12. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, na wniosek kandydata - osoby niepełnosprawnej, który nie uzyskał wystarczającej do przyjęcia na studia liczby punktów może zdecydować o przyjęciu go na studia poza limitem miejsc.

13. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są w pierwszej kolejności na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

§6.

1. Terminarz postępowania kwalifikacyjnego w roku akademickim 2015/2016 ustala się na okres od 1 czerwca do 19 września 2015 r. Rekrutacja na studia odbywa się w dwóch etapach.

I Etap - od 1 czerwca do 31 lipca 2015 r.

II Etap -od 4 sierpnia do 19 września 2015 r.

2. Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego odpowiednio 4 sierpnia 2015 r. oraz 21 września 2015r.

§ 7.

1. Kandydaci na niestacjonarne studia pomostowe dla pielęgniarek składają dodatkowo:

1) oryginał lub odpis notarialny dyplomu ukończenia liceum medycznego lub szkoły policealnej albo szkoły pomaturalnej kształcącej w zawodzie pielęgniarki i położnej,

2) zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu,

3) kopie dokumentów potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia (przy składaniu dokumentów - oryginały do wglądu),

4) kopie dokumentów potwierdzających ukończone formy doskonalenia zawodowego (przy składaniu dokumentów - oryginały do wglądu).

§ 8.

1. Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości.

2. Planowany rozmiar rekrutacji, przedmioty konkursowe i egzaminacyjne, na poszczególne kierunki studiów, przedstawia tabela. Rektor na wniosek dziekana wydziału po uzyskaniu opinii Senatu może zmienić minimalną liczbę kandydatów planowanego rozmiaru rekrutacji. W przypadku, jeżeli liczba osób przyjętych na dany kierunek w stosunku do planowanych rozmiarów rekrutacji nie przekroczy 25-30 osób - może zostać podjęta decyzja o nieuruchomieniu studiów.

3. Ostateczne rozmiary rekrutacji są zależne od limitu miejsc wynikającego z ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych studiujących w poprzednim roku oraz decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych powyżej 2% ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych studiujących na  poprzednim  roku akademickim.  Kryteria planowane rozmiary oraz przedmioty konkursu świadectw zawiera poniższa tabela:

Tabela: Kryteria planowane rozmiary rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016:

 

Wydział

Planowane rozmiary rekrutacji na studia

Kryteria rekrutacji – studia stacjonarne

Stacjonarne

Niestacjonarne

Wymagana minimalna liczba studentów

Przedmioty konkursowe lub egzaminacyjne

Wydział Inżynierii i Ekonomii

90

>25/30

45

P 1 Matematyka

P2 Język obcy nowożytny

P3 do wyboru: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie.

 

Ekonomii

Rolnictwo

45

>25/30

30

P 1 Matematyka

P2 Język obcy nowożytny P3 do wyboru: Fizyka i

astronomia, chemia, informatyka Rolnictwo do wyboru: biologia, geografia, chemia.

 

Inżynieria środowiska

40

>25/30

30

Mechanika i Budowa maszyn

40

>25/30

30

Informatyka

45

>25/30

30

Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych

70

>25/30

35

P1 Język polski

P2 Język obcy nowożytny P3 Do wyboru przedmiot dodatkowy.

 

Pielęgniarstwo

Pedagogika

50

>25/30

35

P1 Język polski

P2 Język obcy nowożytny P3 do wyboru: matematyka,

historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia.

 

Wydział Elektroniki, Dziennikarstwa i Nauk Mulitemedialnych

30

>25/30

30

P1 Matematyka

P2 Język obcy nowożytny

P3 do wyboru: fizyka i astronomia, chemia lub informatyka.

 

Elektronika i Telekomunikacja

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

30

>25/30

30

P1 Język polski

P2 Język obcy nowożytny

P3 do wyboru: historia, wiedza o społeczeństwie,

 

 

§ 9.

1. Nabór kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy punktów uzyskanych z przeliczenia opisanego w ust. 2, na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów - (Pl, P2, P3), objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.

2.  Kwalifikacyjne postępowanie rekrutacyjne odbywa się w odniesieniu do kandydatów posiadających świadectwo maturalne z egzaminu pisemnego (tzw. nowa matura) wynik z poszczególnych przedmiotów uwzględnionych podczas kwalifikacyjnego postępowania rekrutacyjnego jest przeliczany na punkty według reguły:

1) w przypadku nowej matury na poziomie podstawowym - procenty z egzaminu maturalnego przeliczane są wprost na punkty (przykład: wynik 30%  z egzaminu oznacza 30 punktów dla potrzeb kwalifikacyjnego postępowania rekrutacyjnego),

2) w przypadku nowe j matury na poziomie rozszerzonym - uzyskane procenty z egzaminu maturalnego przeliczane są na podwójną ilość punktów (przykład: wynik 30% z egzaminu oznacza 2x30 punktów dla potrzeb kwalifikacyjnego postępowania rekrutacyjnego),

3) w przypadku nie występowania na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu objętego postępowaniem kwalifikacyjnym, pobrane oceny ze świadectwa ukończenia szkoły przeliczane są na punkty według zasady: ocena 2 jako 10 punktów, ocena 3 jako 15, ocena 4 jako 20 punktów, ocena 5 jako 25 punktów, ocena 6 jako 30 punktów.

3. W przypadku tzw. „starej matury"

1) sześciostopniowa skala ocen - oceny ze świadectwa z egzammu dojrzałości przeliczane są na punkty według zasady: ocena 2 jako 30 punktów, ocena 3 jako 50 punktów, ocena 4 jako 70 punktów, ocena 5 jako 85 punktów, ocena 6 jako 100 punktów.

2) czterostopniowa skala ocen -ocena ze świadectwa z egzaminu dojrzałości  przeliczane są na punkty według zasady: ocena 3 jako 30 punktów, ocena 4 jako 70 punktów, ocena 5 jako 100 punktów.

§ 10.

1. Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej następuje na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu  maturalnego,  którego wynik określony został na dyplomie IB według zasady przeliczania wyników Matury Międzynarodowej na punkty.

 

Ocena

Liczba punktów

7

100

6

86

5

71

4

57

3

43

2

29

1

14

 

2. Osoby, które w 2014 r. przystąpiły do matury międzynarodowej (IB), matury europejskiej (EB) lub matury zagranicznej i w terminie składania dokumentów nie będą posiadały świadectwa maturalnego/dojrzałości, składają komplet dokumentów wraz z wystawionym przez dyrekcję szkoły zaświadczeniem o pozytywnym wyniku egzaminu maturalnego oraz oświadczenie, że przyjmują do wiadomości warunkowe dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego, pod warunkiem dostarczenia oryginału świadectwa do 1 września pod rygorem unieważnienia wyników rekrutacji i skreślenia z listy osób przyjętych na studia.

§ 11.

1. W toku rekrutacji na studia niestacjonarne obowiązują dokumenty wymienione w § 5.

2. Rekrutacja na studia niestacjonarne odbywa się tak jak na studia stacjonarne, o których mowa w § 4 z pominięciem ust. 5 pkt. 4

3. Rekrutacja  na  studia niestacjonarne  odbywa  się według  kolejności  zgłoszeń  w systemie IRK, oraz złożeniem lub przesłaniem dokumentów we właściwej jednostce  organizacyjnej uczelni - do wypełnienia ustalonego limitu przyjęć - liczy się data stempla pocztowego oraz data złożenia dokumentów.

4. O przyjęcie na niestacjonarne studia pomostowe dla pielęgniarek mogą ubiegać się jedynie kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości oraz świadectwem lub dyplomem ukończenia: liceum medycznego, szkoły policealnej, szkoły pomaturalnej kształcącej w zawodzie pielęgniarki.

§ 12

1. Osoby nie będące obywatelami polskimi są przyjmowane na studia w języku polskim zgodnie z zasadami określonymi  w Rozporządzeniu  Ministra Nauki  i  Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 roku w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych  i pracach  rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz.  1406  z późn. zm.), przy czym cudzoziemcy, o których mowa w art. 43 ust. 2 Ustawy Prawo  o szkolnictwie wyższym, mogą  podejmować studia na zasadach dotyczących  obywateli polskich.

2. O przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą ubiegać się:

1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się,

2) cudzoziemcy, posiadających status uchodźcy nadany w RP,

3) cudzoziemcy, korzystających z ochrony czasowej na terytorium RP,

4) pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia w Wolnym Handlu (EFTA), a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium RP,

5) cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,

6) cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011, nr 264, poz. 1573, z późn. zm.),

7) cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium RP,

8) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) oraz Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu,

9) posiadacze ważnej Karty Polaka.

3. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim, jeżeli:

1) ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach  wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub

2) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego, jako Obcego lub

3) uzyskają potwierdzenie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim oraz:

4) posiadają wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium RP,

5) wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym brak  przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia,

6) posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.

4. Osoby niebędące obywatelami polskimi, które są przyjmowane na studia w języku polskim podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według tych samych zasad, co pozostali kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości (tzw. „stara matura") i posiadają świadectwo ukończenia szkoły średniej, uprawniające do podjęcia studiów wyższych w kraju, w którym zamieszkują.

5. Na studia mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy legitymują się zalegalizowanym lub opatrzonym apostille świadectwem lub innym dokumentem uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznanym za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą, albo uznanym, na  podstawie  umowy  międzynarodowej,  za  równoważny  odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości lub za uprawniający do podjęcia takich studiów w RP. Dokumenty powinny być przetłumaczone na język  polski przez tłumacza przysięgłego.

6. Wszyscy kandydaci zobowiązani są do przestrzegania zasad postępowania rekrutacyjnego obowiązujących obywateli polskich.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

Komentarze (0)