• DRUG DISCOVERY AND DEVELOPMENT Stopień: II REKRUTACJA

  Drug Discovery and Development (DDD) to studia koncentrujące się na wszystkich aspektach identyfikacji i opracowywania nowych leków. Celem studiów jest przygotowanie wysokiej klasy specjalistów, posiadających unikalne połączenie zaawansowanej wiedzy teoretycznej z zakresu pracy nad lekiem, z umiejętnościami praktycznymi. Student otrzymuje solidną podstawę w zakresie nauk farmaceutycznych, ale także możliwość specjalizacji w konkretnym obszarze odkrywania i rozwoju leków. Pierwszy semestr ma na celu zapewnienie podstawowego zrozumienia procesu odkrywania i opracowywania leków oraz kluczowych aspektów chemicznych, biologicznych i patofizjologicznych, istotnych z punktu widzenia prac nad lekiem. Drugi semestr to szerokie i zrównoważone tematycznie szkolenie w dziedzinie nauk farmaceutycznych, które służy za podstawę dalszego, ukierunkowanego rozwoju kwalifikacji zawodowych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Na studia mogą być przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na kierunkach: z dziedziny nauk farmaceutycznych, medycznych, chemicznych, biologicznych.

   

  Dowiedz się więcej

 • FARMACJA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Farmacja
  Absolwenci uzyskują niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie nauk farmaceutycznych, medycznych, biologicznych, chemicznych i społecznych. Po ukończeniu studiów są przygotowani do pełnienia roli gwaranta jakości produktów leczniczych oraz bezpieczeństwa i skuteczności farmakoterapii w ramach systemu opieki zdrowotnej, a w szczególności do:
  • profesjonalnego sprawowania obowiązków farmaceuty w zakresie: sporządzania, wytwarzania i oceny jakości oraz tożsamości produktów leczniczych; wydawania oraz sprawowania nadzoru nad obrotem, przechowywaniem i wykorzystaniem produktów leczniczych i wyrobów medycznych; udzielania rzetelnej i obiektywnej informacji odnośnie działania produktów leczniczych i stosowania wyrobów medycznych w warunkach racjonalizacji farmakoterapii; prowadzenia badań chemicznych, farmaceutycznych, farmakologicznych i toksykologicznych produktów leczniczych oraz udziału w badaniach klinicznych, terapii monitorowanej stężeniem leku oraz monitorowaniu niepożądanych działań produktów leczniczych;
  • samodzielnego, twórczego rozwiązywania problemów z wykorzystaniem współczesnych źródeł informacji;
  • twórczej, partnerskiej współpracy zawodowej z pozostałymi pracownikami ochrony zdrowia w zakresie inicjowania i wspierania działań prozdrowotnych;
  • bieżącej aktualizacji wiedzy i umiejętności fachowych z myślą o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych w toku ciągłych szkoleń, kształcenia specjalizacyjnego oraz w trybie samokształcenia; nauczania i zarządzania w zakresie farmacji i dziedzin pokrewnych po spełnieniu wymogów określonych odrębnymi przepisami;
  • korzystania z wiedzy i umiejętności fachowych w pracy i życiu codziennym w oparciu o zasady etyki i deontologii, w warunkach poszanowania i przestrzegania prawa; kontynuacji edukacji na studiach doktoranckich i uczestniczenia w badaniach w dziedzinie nauk farmaceutycznych.
  W trakcie studiów absolwenci powinni opanować umiejętność współpracy z ludźmi, kierowania zespołami oraz zarządzania placówkami: ochrony zdrowia publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem aptek ogólnodostępnych i szpitalnych; prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, importu, eksportu i obrotu hurtowego produktami leczniczymi i materiałami medycznymi; badawczo-rozwojowymi, inspekcyjnymi oraz administracyjnymi z dziedziny farmacji i ochrony zdrowia.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Farmacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Chemia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, fizyka, matematyka

  Dowiedz się więcej

   

   

 • ANALITYKA MEDYCZNA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Analityka medyczna
  Absolwenci uzyskują niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie nauk analitycznych, medycznych, chemicznych i społecznych. Absolwent studiów magisterskich na kierunku analityka medyczna powinien posiadać:
  • wiedzę merytoryczną i umiejętności praktyczne z zakresu podstawowych dyscyplin medycyny laboratoryjnej, obejmujących nauki biologiczne, chemiczne, medyczne i społeczne;
  • umiejętność profesjonalnego wykonywania czynności diagnosty laboratoryjnego zgodnie z wymogami dobrej praktyki laboratoryjnej oraz zasadami etyki zawodowej; umiejętność partnerskiej współpracy z lekarzami, farmaceutami oraz pozostałymi pracownikami zakładów ochrony zdrowia, w rozwiązywaniu problemów diagnostycznych, prognostycznych i dotyczących monitorowania terapii;
  • umiejętność prowadzenia badań naukowych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej oraz upowszechniania ich wyników; wiedzę i umiejętności pozwalające, po spełnieniu wymogów określonych odrębnymi przepisami, na nauczanie i zarządzanie w zakresie diagnostyki laboratoryjnej.
  Absolwent po uzyskaniu prawa samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w myśl Ustawy o diagnostyce laboratoryjnej może być zatrudniony w medycznych laboratoriach diagnostycznych będących publicznymi lub niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, lub ich jednostkami organizacyjnymi. Ponadto może być zatrudniony w placówkach dydaktycznych i naukowo-badawczych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Analityka medyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Chemia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, fizyka, matematyka

  Dowiedz się więcej

   

 • KOSMETOLOGIA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Kosmetologia
  Program studiów tworzą przedmioty z grupy treści podstawowych i kierunkowych. Grupa treści podstawowych obejmuje kształcenie w zakresie alergologii, endokrynologii, onkologii skóry, toksykologii kosmetyku. Grupę treści kierunkowych tworzą podstawy chirurgii pourazowej i plastycznej, medycyna estetyczna, kosmetologia lecznicza, rehabilitacja, sensoryka i środki zapachowe, surowce kosmetyczne, przemysłowa technologia kosmetyku, receptura preparatów kosmetycznych, prawo i ekonomia. Ponadto program zakłada obowiązkowe kształcenie w zakresie fizykochemicznych metod badania kosmetyków, badań innowacyjnych kosmetyków, biotechnologii, substancji leczniczych, mikologii i parazytologii, fizjologii i patofizjologii skóry, fitokosmetyki, promocji zdrowia, chorób cywilizacyjnych oraz języka angielskiego. W ofercie dydaktycznej znajdują się również przedmioty fakultatywne, których zasadniczym celem jest uzupełnianie i wzbogacanie treści programowych. Do zakończenia studiów wymagane jest zgromadzenie 120 punktów ECTS oraz wykonanie i obrona pracy magisterskiej.
  Absolwent powinien posiadać zaawansowaną wiedzę ogólną w zakresie nauk o zdrowiu, biologicznych i społecznych oraz zaawansowaną wiedzę szczegółową o kosmetykach i substancjach używanych do wytwarzania kosmetyków, technologii produktów kosmetycznych, metabolizmie i skutkach działania kosmetyków oraz o prawidłowym ich stosowaniu; wykazywać znajomość metod i technik badań surowców i preparatów kosmetycznych i leczniczych pod względem chemicznym i toksykologicznym w celu oceny ich jakości. Powinien być przygotowany do: planowania zabiegu kosmetycznego i stosowania kosmetyku zgodnie z rozpoznaniem; wykonywania zabiegów kosmetycznych, pielęgnacyjnych i upiększających z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań; odczytania składu kosmetyku i ustalenia jego zastosowania; ścisłej współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo i w zakresie zleconych zabiegów. Powinien być przygotowany do współdziałania w procesie rejestracji kosmetyków, współpracy z firmami produkującymi preparaty kosmetyczne, kierowania zespołami kosmetologów oraz nadzorowania przebiegu stosowania kosmetyków i technik kosmetycznych. Powinien być przygotowany do systematycznego doskonalenia zawodowego oraz podnoszenia poziomu wiedzy.
  Wymagania rekrutacyjne

   

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kosmetologia jest ocena z egzaminu dyplomowego oraz średnia ocen ze studiów.

   

  Dowiedz się więcej

 • NAUKI FARMACEUTYCZNE Stopień: III REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Nauki farmaceutyczne
  Studia doktoranckie na Wydziale Farmacji są studiami stacjonarnymi, trwającymi 4 lata. Program pierwszych trzech lat obejmuje przed­mioty podstawowe (metody nauczania i oceny wyników, metodologię badań naukowych, elementy statystyki i informatyki, informację naukową i bibliografię). Do zajęć przewidzianych programem należą również przed­mioty takie, jak bioetyka w badaniach naukowych, historia farmacji lub filozofii oraz język angielski (ukończenie kursów wszystkich wymienionych powyżej przed­miotów oceniane jest egzaminami). Na drugim roku słuchacze studium doktoranckiego prezentują postępy nauk w dyscyplinie wykonywanej pracy, a na trzecim dotychczasowe wyniki pracy. W czasie studiów słuchacze prowadzą zajęcia dydaktyczne lub uczestniczą w prowadzeniu zajęć dydaktycznych studentów II stopnia nauczania. W ciągu IV roku powinna być złożona rozprawa doktorska i zaproponowany termin obrony. Tematyka prac doktorskich między innymi obejmuje zagadnienia z dziedziny analizy leków, badania ich trwałości i przemian, oceny dostępności produktów far­ma­ceutycznych, ich biodostępności z uwzględnieniem badań farmakokinetycznych ,toksyczności i działań niepożądanych, projektowania i otrzymywania substancji o spodziewanej aktywności biologicznej, biotechnologii stosowanej do otrzymywania i przeprowadzania przemian produktów (nie) biologicznych, badania nad produktami pochodzenia roślinnego , biologii molekularnej, farmakologii – badania aktywności otrzymanych substancji, farmacji społecznej (farmakoekonomiki, opieki far­ma­ceutycznej) i historii farmacji.
  Absolwent Studiów Doktoranckich zdobywa wiedzę na temat metod (badania in vivo i in vitro, modele farmakologiczne, narządy izolowane, badania receptorowe, alternatywne metody badawcze, metodologia badań ADME) i technik (elektroforeza kapilarna, LC-MS, HPLC, spektroskopia rezonansu jądrowego oraz obrazowanie metodami rezonansu magnetycznego, cytometria przepływowa) badawczych stosowanych w rozwiązywaniu różnych problemów spotykanych w farmacji – metod stosowanych w badaniach eksperymentalnych oraz obliczeniowych związanych z lekiem, od etapu projektowania struktur biologicznie aktywnych z uwzględnieniem mechanizmu oczekiwanego działania po badania nad lekiem, jego analityką, postacią oraz losami w organizmie. Studenci zdobywają umiejętność korzystania z literatury światowej, formułowania tematu badań, ich projektowania i realizacji, opracowania wyników, prezentacji w czasie zjazdów naukowych i w formie patentów lub publikacji.
  Absolwenci są przygotowani do kontynuowania pracy naukowej, posiadają szeroką wiedzę na temat leków i ich aktywności, mogą być cenionymi pracownikami przemysłu farmaceutycznego, aptek otwartych lub klinicznych oraz laboratoriów kontroli jakości leków.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia III stopnia

   

  Warunkiem kwalifikacji na studia III stopnia na kierunku Nauki farmaceutyczne jest rozmowa kwalifikacyjna, ocena z dyplomu oraz osiągnięcia naukowe.

   

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (2)

Kamila Ocena

Kosmetologia staje się coraz popularniejszą dziedziną i coraz więcej ludzi korzysta z jej właściwości. Co ważne, ma ona znacznie więcej do zaoferowania niż może się wydawać. Dlatego studiuję ten kierunek na Uniwersytecie Jagiellońskim, aby stać się specjalistką w tej dziedzinie.

Ola Ocena

Studiowanie na Uniwersytecie Jagiellońskim to ogromny prestiż i wielka duma. To także motywacja do nauki, ciężkiej pracy, podwyższania swoich kwalifikacji i rozwijania umiejętności. Dla każdego studenta to wspaniała przygoda.