• BIOTECHNOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  tu
  Uczelnie Częstochowa - kierunek Biotechnologia

  Biotechnologia to kierunek praktyczny, w ramach którego studenci, w oparciu o wiedzę z zakresu nauk biologicznych i ścisłych, zdobywają umiejętności i kompetencje niezbędne do wykonywania analiz laboratoryjnych z użyciem materiału biologicznego oraz wykorzystania technologii i nowoczesnych metod biologii eksperymentalnej w działalności społeczno-gospodarczej.

  Absolwenci kierunku Biotechnologia są przygotowani do pracy w:

  • wielu sektorach przemysłu związanych z biotechnologią,
  • laboratoriach badawczych, badawczo-rozwojowych i diagnostycznych,
  • jednostkach kontroli jakości.

  Ponadto Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Agrobiotechnologia
  • Browarnictwo i napoje fermentowane

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Biotechnologia żywności
  • Mikrobioanalityka

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Agrobiotechnologia
  • Browarnictwo i napoje fermentowane

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Biotechnologia żywności
  • Mikrobioanalityka

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia lub informatyka
  • język polski lub matematyka
  • język obcy nowożytny 

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • CHEMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  tu
  Uczelnie Częstochowa - kierunek Chemia

  Ogólnym celem kształcenia na kierunku Chemia studia I-go stopnia jest przygotowanie studentów do posługiwania się wiedzą z zakresu chemii i technologii chemicznej, opartą na podstawach matematyki, nauk przyrodniczych i technicznych oraz korzystania z tej wiedzy w pracy zawodowej.

  Absolwent posiada wiedzę z zakresu współczesnej chemii oraz wykazuje biegłość w wybranej specjalności. Jest też przygotowany do rozpoczęcia badań w wybranej specjalności, kompleksowej analizy procesów chemicznych. Potrafi rozwiązywać problemy chemiczne przy wykorzystaniu nowoczesnych metod analizy oraz posługiwać się nowoczesną aparaturą chemiczną i analityczną.

  Posiada także umiejętność pracy w zespołach i zna zasady organizowania i kierowania pracą zespołową. Ma wiedzę z zakresu ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, zna zasady prawne, etyczne i ekonomiczne, którymi kieruje się w pracy zawodowej. Absolwent jest ponadto przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Chemia leków
  • Specjalizacja nauczycielska: - chemia - nauczanie chemii i przyrody
  • Drug chemistry

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Chemia leków
  • Specjalizacja nauczycielska: - chemia - nauczanie chemii i przyrody
  • Drug chemistry

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Chemia leków
  • Specjalizacja nauczycielska: - chemia - nauczanie chemii i przyrody
  • Drug chemistry

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Chemia leków
  • Specjalizacja nauczycielska: - chemia - nauczanie chemii i przyrody
  • Drug chemistry

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia lub informatyka
  • język polski lub matematyka
  • język obcy nowożytny

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Chemia jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • DIETETYKA Stopień: I REKRUTACJA

  tu
  Uczelnie Częstochowa - kierunek Dietetyka

  Studia na kierunku Dietetyka przeznaczone są przede wszystkim dla osób, które pragną poznać zasady prawidłowego żywienia, nabyć profesjonalną umiejętność oceny stanu odżywienia oraz zaplanować prawidłową dietę. Dietetyka to studia przeznaczone dla osób, które swoją przyszłość zawodową wiążą z pracą z ludźmi, są otwarci na ich potrzeby i wykazują pasję studiowania nowości i uzupełniania wiedzy.

  Dlaczego warto studiować dietetykę na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie?

  • Program studiów łączący wiedzę z zakresu dziedzin podstawowych (nauk rolniczych, nauk o zdrowiu, biologii, chemii) z praktyczną wiedzą dotyczącą oceny jakości produktów żywnościowych, oceny stanu odżywienia i planowania racjonalnego żywienia człowieka;
  • Praktyczny charakter zajęć w tym liczne (ćwiczenia, konwersatoria, zajęcia laboratoryjne, warsztaty i praktyki) przygotowujące praktycznie do wykonywania zawodu;
  • Miła i życzliwa atmosfera sprzyjająca studiowaniu oparta na bezpośrednim kontakcie studenta z wykładowcą.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dietetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • biologia lub chemia lub informatyka lub matematyka
  • język polski lub matematyka
  • język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   

 • FIZYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  tu
  Uczelnie Częstochowa - kierunek Fizyka

  Celem kształcenia na studiach licencjackich na kierunku Fizyka, jest przekazanie studentom wiedzy ogólnej z zakresu fizyki opartej na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych oraz wiedzy z zakresu wybranej specjalności. Studia rozwijają umiejętności rozumienia i ścisłego opisywania zjawisk fizycznych, uczą korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej oraz technicznych systemów diagnostycznych.

  Studia kształtują umiejętności gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania informacji z zakresu nauk przyrodniczych, a w szczególności nauk fizycznych i technicznych. Absolwent kierunku Fizyka, zna język obcy na poziomie średnio-zaawansowanym (poziom biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy) a także potrafi posługiwać się językiem obcym technicznym.

  Dlatego też, w procesie kształcenia szczególny nacisk kładziony jest na znajomość języka specjalistycznego z zakresu nauk fizycznych. W zależności od wybranej specjalności absolwent uzyskuje umiejętności pożądane dla różnych zawodów.

  Absolwent kierunku Fizyka I stopnia jest przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na kierunku Fizyka.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Akustyka i realizacja dźwięku
  • Nanotechnologia
  • Nauczanie fizyki i przyrody (nauczycielska)

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nauczanie fizyki i przyrody (nauczycielska)
  • Akustyka i układy audio
  • Nanofizyka i nanomateriały

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Akustyka i realizacja dźwięku
  • Nanotechnologia
  • Nauczanie fizyki i przyrody (nauczycielska)

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Nauczanie fizyki i przyrody (nauczycielska)
  • Akustyka i układy audio
  • Nanofizyka i nanomateriały

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka
  • język polski lub matematyka
  • język obcy nowożytny

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizyka jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INFORMATYKA Stopień: I REKRUTACJA

  tu
  Uczelnie Częstochowa - kierunek Informatyka

  Celem kształcenia:

  Celem kształcenia na kierunku Informatyka, studia I stopnia, profil praktyczny,  jest przekazanie studentom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie:

  • wiedzy technicznej obejmującej terminologię, pojęcia, teorie, metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich z informatyki.
  • wiedzy ogólnej dotyczącej standardów i norm technicznych dotyczących zagadnień informatycznych.
  • wiedzy dotyczącej bhp, ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego niezbędnej dla rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości i działalności gospodarczej związanej z informatyką.
  • umiejętności posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem, projektowania sieci, programowania aplikacji, projektowania i modelowania graficznego, projektowania gier komputerowych, posługiwania się zaawansowanymi środowiskami projektowo-uruchomieniowymi, stosowania nowoczesnych urządzeń i podzespołów peryferyjnych (np. googli VR, drukarek 3D), konfigurowania sieci komputerowych.
  • umiejętności zarządzania pracami w zespole, koordynacji prac i oceny ich wyników oraz sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami komputerowymi, wyciągania wniosków, opisu sprzętu dostrzegając kryteria użytkowe, prawne i ekonomiczne oraz rozwiązywania praktycznych zadań inżynierskich.
  • przygotowanie do uczenia się przez całe życie, podnoszenie kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych w zmieniającej się rzeczywistości.
  • uświadomienie ważności i rozumienia społecznych skutków działalności inżynierskiej informatyka.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Grafika komputerowa
  • Inżynieria oprogramowania
  • Software engineering
  • Technologie internetowe

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Grafika komputerowa
  • Inżynieria oprogramowania
  • Software engineering
  • Technologie internetowe

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • matematyka lub informatyka
  • matematyka lub informatyka lub fizyka lub chemia lub biologia lub geografia
  • język obcy nowożytny

   

  Dowiedz się więcej

   

 • INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I NOWOCZESNE MATERIAŁY Stopień: I REKRUTACJA

  tu
  Uczelnie Częstochowa - kierunek Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały

  Studia inżynierskie realizowane w formie dualnej – przy ścisłej współpracy z pracodawcami. Studia dualne to nowoczesny model studiów efektywnie wiążący naukę w uniwersytecie z pracą zawodową. Dzięki studiom dualnym student jednocześnie zdobywa wykształcenie wyższe oraz praktyczne przygotowanie do pracy zawodowej. 

  Kierunek Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały jest odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy na specjalistów wdrażania nowych produktów i procesów, posiadających inżynierskie kompetencje związane z efektywnym wykorzystaniem innowacyjnych technologii wytwarzania i projektowania wspomaganego komputerowo.

  • Studiuj na kierunku współtworzonym przez pracodawców – studia dualne
  • Zdobądź cenne doświadczenie realizując w sumie 18 miesięcy stażu i praktyk zawodowych w trakcie studiów
  • Bierz udział w praktycznych zajęciach prowadzonych przez przedsiębiorców

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Design i wzornictwo przemysłowe
  • Nano - i bioinnowacje w materiałach
  • Virtual prototyping

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Design i wzornictwo przemysłowe
  • Nano - i bioinnowacje w materiałach
  • Virtual prototyping

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka
  • język polski lub matematyka
  • język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   

 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA Stopień: I II REKRUTACJA

  tu
  Uczelnie Częstochowa - kierunek Inżynieria bezpieczeństwa

  Studia I stopnia inżynierskie (7 semestrów) o profilu praktycznym są ofertą adresowaną do osób legitymujących się świadectwem dojrzałości, zainteresowanych szeroko rozumianą problematyką bezpieczeństwa.

  Celem kształcenia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa studia I stopnia o profilu praktycznym jest zdobycie przez studentów wiedzy, umiejętności i postaw niezbędnych do podjęcia pracy w jednostkach związanych z funkcjonowaniem systemów bezpieczeństwa i ochrony ludności, których priorytetem jest ratowanie i ochrona życia, zdrowia i mienia przed zagrożeniami.

  W zależności od wybranej specjalności cele kształcenia ukierunkowane są na zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy lub na bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne
  • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo środowiska
  • Bezpieczeństwo techniczne
  • Wywiad gospodarczy i bezpieczeństwo informacji

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne
  • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo środowiska
  • Bezpieczeństwo techniczne
  • Wywiad gospodarczy i bezpieczeństwo informacji

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka
  • język polski lub matematyka
  • język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA MULTIMEDIÓW Stopień: I REKRUTACJA

  tu

  Absolwent kierunku Inżynieria Multimediów jest specjalistą w dziedzinie wykorzystywania wszelakiego sprzętu i oprogramowania użytecznego w technikach audio-wizualnych.

  Posiada umiejętności obsługi różnorodnych systemów operacyjnych posiadając jednocześnie solidną wiedzę z zakresu  informatyki, akustyki, matematyki oraz optyki. Oprócz ugruntowanej wiedzy teoretycznej i umiejętności obsługi narzędzi programistycznych, inżynier multimediów potrafi obsługiwać specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w technikach multimedialnych i filmowych. 

  W modułach kształcenia kierunkowego znajdują się zarówno przedmioty z obszaru nauk technicznych (65%) jak i ścisłych (35%). Przedmioty są tak dobrane, aby absolwent kierunku oprócz umiejętności związanych z multimediami zdobył solidne podwaliny teoretyczne.

  Absolwent będzie posiadał wiedzę z podstaw matematyki wyższej, wybranych działów fizyki (związanych przede wszystkim z akustyką, elektrycznością i światłem) oraz wybranych działów informatyki (związanych przede wszystkim z grafiką komputerową) po to, aby z w pełni zrozumieć mechanizmy i procesy zachodzące w pracy z multimediami. Dodatkowymi atutami jakimi dysponować będzie absolwent to umiejętności pracy z różnymi systemami operacyjnymi -- Windows, OS X oraz Linux.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Film i montaż obrazu filmowego
  • Reżyseria dźwięku
  • Realizacja obrazu

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Film i montaż obrazu filmowego
  • Reżyseria dźwięku
  • Realizacja obrazu

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria multimediów brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • matematyka lub informatyka lub fizyka
  • matematyka lub informatyka lub fizyka lub chemia lub biologia lub geografia
  • język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

 • KRYMINALISTYKA I SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Stopień: I REKRUTACJA

  tu

  Kryminalistyka i Systemy Bezpieczeństwa to przyszłościowy i interdyscyplinarny kierunek kompleksowo przygotowujący studentów do realizacji zadań w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa takich jak m.in. zabezpieczanie miejsca zdarzenia, ujawnianie, zabezpieczanie śladów, badania fizykochemiczne, przeprowadzanie oględzin, identyfikowanie i monitorowanie zagrożeń, także w cyberprzestrzeni, projektowanie systemów bezpieczeństwa: alarmowych i kontroli dostępu.

  • Zdobądź wiedzę o współczesnych tendencjach w zakresie przestępczości kryminalnej i gospodarczej, wykorzystania metod i środków technicznych do rozpoznawania i wykrywania przestępstw oraz ich sprawców, a także projektowania nowoczesnych systemów bezpieczeństwa.
  • Zdobądź cenne doświadczenie realizując u potencjalnych pracodawców w sumie 6 miesięcy  praktyk zawodowych w trakcie studiów.
  • Poznaj technologię wirtualnej rzeczywistości (VR) wykorzystując innowacyjne narzędzie szkolenia techników kryminalistycznych – wirtualne miejsce zbrodni.
  • Zdobywaj wiedzę i umiejętności w procesie kształcenia realizowanym przez zawodowców - zajęcia dydaktyczne o profilu praktycznym realizuje starannie dobrana kadra, w tym doświadczeni oficerowie w stanie spoczynku, którzy pełnili służbę m.in. w Policji, w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji, w Biurze Ochrony Rządu i w Służbie Ochrony Państwa.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Biometria i informatyka śledcza
  • Chemia w kryminalistyce

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Biometria i informatyka śledcza
  • Chemia w kryminalistyce

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • chemia lub fizyka lub informatyka lub matematyka
  • język polski lub wiedza o społeczeństwie
  • język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

 • MATEMATYKA Stopień: I REKRUTACJA

  tu

  Zasadniczym celem kształcenia na studiach licencjackich na kierunku matematyka jest opanowanie przez absolwenta wiedzy i umiejętności z zakresu matematyki i jej wybranych zastosowań. W toku studiów student poznaje podstawowe struktury matematyczne oraz metody stosowane w analizie problemów matematycznych. Ponadto student poznaje fundamentalne narzędzia, jakimi posługuje się współczesna matematyka.

  Celem studiów jest wypracowanie u studentów umiejętności: przeprowadzania rozumowań matematycznych; dokonywania złożonych obliczeń; wydobywania informacji jakościowych z danych ilościowych; formułowania problemów w sposób matematyczny w postaci symbolicznej; korzystania z istniejących i tworzenia nowych modeli matematycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki; posługiwania się narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu problemów matematycznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Analiza danych
  • Informatyczna

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Analiza danych
  • Informatyczna

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • informatyka lub matematyka
  • matematyka lub informatyka lub fizyka lub chemia lub biologia lub geografia
  • język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

 • ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETETYKA Stopień: II REKRUTACJA

  tu

  Studia na kierunku Żywienie Człowieka i Dietetyka przeznaczone są dla osób zainteresowanych kontynuacją kształcenia z zakresu żywności i żywienia człowieka, chcących nabyć rozszerzone umiejętności praktyczne obejmujące żywienie człowieka
  w powiązaniu z technologią żywności.

  Studia te pozwalają rozszerzyć wiadomości i umiejętności z zakresu prawidłowego żywienia i dietetyki, ale również nabyć umiejętności związane z bezpieczeństwem, przetwarzaniem, utrwalaniem i przechowywaniem żywności. Program studiów dostosowany jest do aktualnych wymogów rynku pracy co przyczyni się do podniesienia kompetencji zawodowych absolwentów oraz optymalnego przygotowania ich do przyszłej pracy zawodowej.

  Dlaczego warto studiować Żywienie Człowieka i Dietetykę na  Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie

  • Program studiów dostosowany do aktualnych wymogów rynku pracy.
  • Praktyczny charakter zajęć (warsztaty, zajęcia realizowane również w zakładach przetwórstwa spożywczego, ćwiczenia, konwersatoria, zajęcia laboratoryjne).
  • Wysoka jakość kształcenia.
  • Miła i życzliwa atmosfera sprzyjająca studiowaniu oparta na bezpośrednim kontakcie studenta z wykładowcą.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Żywienie człowieka i dietetyka jest konkurs dyplomów.
   

Opinie (0)