Politechnika Poznańska

Wydział Informatyki i Telekomunikacji PP

ul. Polanka 3 

61-131 Poznań

telefon : 61 665 22 93

fax:  61 665 25 72

office_et@put.poznan.pl

https://fc.put.poznan.pl/index.php

www.facebook.com/WEiTPP

Wydział Informatyki i Telekomunikacji PP

Politechnika Poznańska

ul. Polanka 3 

61-131 Poznań

telefon : 61 665 22 93

fax:  61 665 25 72

office_et@put.poznan.pl

https://fc.put.poznan.pl/index.php

www.facebook.com/WEiTPP

 • BIOINFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Bioinformatyka
  Predyspozycje kandydata:
  • zainteresowanie bioinformatyką i dziedzinami pokrewnymi;
  • dobre oceny z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
  Kariera po studiach:
  • w dynamicznie rozwijającym się przemyśle biotechnologicznym i bioinformatycznym
  • w laboratoriach i instytutach badawczych
  • w przedsiębiorstwach i jednostkach administracji na stanowisku wymagającym wykształcenia biologicznego i/lub informatycznego
  • w firmach zajmujących się narzędziami i systemami informatycznymi
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bioinformatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka z astronomią, biologia, informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bioinformatyka jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Elektronika i telekomunikacja

  Absolwent elektroniki i telekomunikacji posiada odpowiednią wiedzę w dziedzinie matematyki, fizyki, teorii obwodów, pola elektromagnetycznego, elektroniki, techniki analogowej i cyfrowej, systemów i sieci telekomunikacyjnych przewodowych i bezprzewodowych, a także w dziedzinie ekonomiki i usług oraz systemów zarządzających telekomunikacją. Posiada także umiejętność pracy w laboratorium. Może znaleźć zatrudnienie przy projektowaniu, budowie i eksploatacji urządzeń elektronicznych i systemów telekomunikacyjnych. Posiada umiejętność stosowania nowoczesnych systemów komputerowych, zna najważniejsze języki programowania. Głęboko rozumiejąc problematykę elektroniki i telekomunikacji, może  podjąć pracę w zawodzie w każdym miejscu na świecie, również jako lider zespołu. Absolwent studiów magisterskich jest dodatkowo przygotowany do prowadzenia działalności naukowej. Absolwenci zyskują dodatkową wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie poszczególnych specjalności:

  • Elektroniczne systemy programowalne i optotelekomunikacja – absolwent ma poszerzoną wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie wyznaczania parametrów systemów i układów elektronicznych ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń telekomunikacyjnych. Jest przygotowany do projektowania i utrzymania sieci światłowodowych i układów fotonicznych. Może także brać udział w badaniach naukowych dotyczących optotelekomunikacji, które są prowadzone w laboratoriach badawczych branży ICT.

  • Multimedia i Elektronika Powszechnego Użytku – absolwent ma poszerzoną wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie systemów multimedialnych oraz układów elektronicznych powszechnie wykorzystywanych w zastosowaniach konsumenckich i profesjonalnych. Absolwent tej specjalności jest szczególnie predysponowany do podejmowania pracy związanej z telekomunikacyjnymi systemami multimedialnymi, w tym zwłaszcza z telewizją cyfrową i z systemami nadzoru wizyjnego, a także z projektowaniem i produkcją systemów elektronicznych. Absolwent może także brać udział w badaniach naukowych dotyczących układów elektronicznych i systemów multimedialnych. 

  • Radiokomunikacja – absolwent ma poszerzoną wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na projektowanie, budowanie i eksploatowanie sieci i systemów radiokomunikacyjnych (tzn. w zakresie wszelkiego rodzaju sieci i systemów bezprzewodowych, w tym telefonii komórkowej, sieci bezprzewodowych i szerokopasmowego dostępu do Internetu). Absolwent może także brać udział w badaniach naukowych dotyczących sieci i systemów radiokomunikacyjnych, które są prowadzone w laboratoriach badawczych branży ICT.

  • Sieci komputerowe i technologie internetowe – absolwent ma poszerzoną wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie projektowania, uruchamiania i administrowania nowoczesnymi sieciami komputerowymi, zarówno lokalnymi, jak i rozległymi. Dzięki znajomości technologii internetowych potrafi również implementować złożone systemy teleinformatyczne. Absolwent może także brać udział w badaniach naukowych dotyczących systemów komutacyjnych raz sieci telekomunikacyjnych i komputerowych, które są prowadzone w laboratoriach badawczych branży ICT.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektronika i telekomunikacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny 
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia, informatyka lub biologia

  Wzór rankingowy: W = 0,5JP + 0,5JO + 3,5M + X

  JP- liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym,

  JO-liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym; w przypadku zdawania egzaminu z dwóch języków wybierany jest wynik korzystniejszy dla kandydata,

  M=MPODST+MROZ

  gdzie:

  MPODST-liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym (0 – w przypadku niezdawania egzaminu),

  MROZ- liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym (0 – w przypadku niezdawania egzaminu),

  X= XPODST + XROZ

  gdzie:

  XPODST- liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z chemii, fizyki/fizyki i astronomii, informatyki lub (dotyczy wyłącznie kierunku bioinformatyka) biologii na poziomie podstawowym (wynik korzystniejszy dla kandydata z uwzględnieniem, że XROZ odnosi się do tego samego przedmiotu; 0 – w przypadku niezdawania egzaminu z żadnego z tych przedmiotów),

  XROZ- liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z chemii, fizyki/fizyki i astronomii, informatyki lub (dotyczy wyłącznie kierunku bioinformatyka) biologii na poziomie rozszerzonym (wynik korzystniejszy dla kandydata z uwzględnieniem, że XPODST odnosi się do tego samego przedmiotu; 0 – w przypadku niezdawania egzaminu z żadnego z tych przedmiotów),

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia drugiego stopnia na kierunku Elektronika i telekomunikacja jest ukończenie co najmniej studiów pierwszego stopnia z tytułem zawodowym inżyniera na kierunku Elektronika i telekomunikacja lub na kierunkach o zbliżonym zakresie programowym (na przykład Informatyka, Elektrotechnika, Automatyka i robotyka).

  Decyzje o przyjęciu na studia drugiego stopnia podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna. Komisja ocenia na podstawie przedstawionej dokumentacji, w szczególności: listy przedmiotów dokumentującej dotychczasowe studia, informacji o średniej ocenie uzyskanej w trakcie dotychczasowych studiów oraz przeprowadzonej rozmowy z kandydatem, czy posiada on kwalifikacje i kompetencje wystarczające do przyjęcia na studia drugiego stopnia na kierunku Elektronika i telekomunikacja.

  Kandydat powinien wykazywać się chęcią nabywania i rozwijania kompetencji i umiejętności w zakresie nowoczesnych technologii komunikacyjnych, posiadać umiejętność logicznego myślenia oraz predyspozycje do twórczego rozwiązywania zagadnień technicznych, umiejętność pracy w zespołach oraz wykazywać się kreatywnością.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Informatyka
  Predyspozycje kandydata:
  • zainteresowanie informatyką i dziedzinami pokrewnymi
  • zdolność logicznego myślenia i kreatywność
  • dobre oceny z nauk ścisłych
  Kariera po studiach:
  • możliwe miejsca zatrudnienia: krajowe i międzynarodowe firmy/koncerny informatyczne, instytucje i przedsiębiorstwa wykorzystujące technologie informatyczne (m.in., bankowość i finanse, urzędy administracji publicznej, służba zdrowia, energetyka, transport, ubezpieczenia), krajowe i międzynarodowe ośrodki badawczo-rozwojowe, krajowe i zagraniczne uczelnie wyższe
  • możliwe stanowiska pracy: menadżer projektów informatycznych, menadżer zespołów informatycznych, kierownik działu informatycznego, analityk systemowy, projektant i programista oprogramowania i sieci komputerowych, wdrożeniowiec i operator złożonych systemów informatycznych i sieci komputerowych, administrator systemów informatycznych (bazy danych, systemy operacyjne, sieci komputerowe, oprogramowanie aplikacyjne), pracownik inżynieryjno-techniczny lub naukowy laboratorium badawczo-rozwojowego
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka z astronomią, informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest wynik testu kwalifikacyjnego oraz średnia ocen uzyskanych podczas studiów pierwszego stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • SZTUCZNA INTELIGENCJA Stopień: I REKRUTACJA

  Candidate’s predispositions:

  • interest in computer science and related branches
  • skill of logical thinking and creativity
  • English language – level B2 (Common European Framework)

  Career opportunities for graduates:

  • Possible employment: national and international IT corporations, institutions and enterprises using  intelligent information technologies , national and international research and development centres , domestic and foreign institutions of higher education
  • Career opportunities for graduates: engineering technician or scientific worker of research and development laboratory ,. data analyst, machine learning engineer, designer and  developer   of software   and  complex IT systems  , information systems administrator (databases, operating systems, computer networks, ), manager of developer teams

 • TELEINFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Teleinformatyka

  Absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku Teleinformatyka dysponują niezbędną wiedzą w zakresie informatyki i telekomunikacji. Potrafią wykorzystać metody oraz narzędzia informatyczne w zastosowaniach telekomunikacyjnych i uwzględnić najnowsze osiągnięcia telekomunikacji w aplikacjach informatycznych. Mają szeroką wiedzę oraz umiejętności w zakresie projektowania, eksploatacji i testowania sieci komputerowych (przewodowych i bezprzewodowych), oprogramowania systemów informatycznych, a także urządzeń i systemów teleinformatycznych oraz systemów multimedialnych. Ukończenie kierunku Teleinformatyka pozwala na zatrudnienie w firmach z szeroko rozumianej branży technologii telekomunikacyjno-informacyjnych (ICT - Information and Communication Technologies), zajmujących się rozwojem i wdrażaniem nowoczesnych środków techniki telekomunikacyjnej, u operatorów sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych, w firmach tworzących oprogramowanie dla tych operatorów, dostawców usług internetowych, w tym multimedialnych oraz w zakładach produkujących sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny. Absolwenci będą przygotowani do pracy w jednostkach gospodarczych tworzących systemy teleinformatyczne. Posiadają również niezbędne kwalifikacje do pracy administratora tych systemów oraz kwalifikacje niezbędne specjalistom z zakresu bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych. Absolwenci kierunku Teleinformatyka pierwszego stopnia są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunkach: Teleinformatyka, Elektronika i Telekomunikacja oraz kierunkach pokrewnych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Teleinformatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia, informatyka lub biologia. 

  Wzór rankingowy: W = 0,5JP + 0,5JO + 3,5M + X

  JP- liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym,

  JO-liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym; w przypadku zdawania egzaminu z dwóch języków wybierany jest wynik korzystniejszy dla kandydata,

  M=MPODST+MROZ

  gdzie:

  MPODST-liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym (0 – w przypadku niezdawania egzaminu),

  MROZ- liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym (0 – w przypadku niezdawania egzaminu),

  X= XPODST + XROZ

  gdzie:

  XPODST- liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z chemii, fizyki/fizyki i astronomii, informatyki lub (dotyczy wyłącznie kierunku bioinformatyka) biologii na poziomie podstawowym (wynik korzystniejszy dla kandydata z uwzględnieniem, że XROZ odnosi się do tego samego przedmiotu; 0 – w przypadku niezdawania egzaminu z żadnego z tych przedmiotów),

  XROZ- liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z chemii, fizyki/fizyki i astronomii, informatyki lub (dotyczy wyłącznie kierunku bioinformatyka) biologii na poziomie rozszerzonym (wynik korzystniejszy dla kandydata z uwzględnieniem, że XPODST odnosi się do tego samego przedmiotu; 0 – w przypadku niezdawania egzaminu z żadnego z tych przedmiotów),

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

  Uruchomienie studiów planowane jest w marcu 2020 r.

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

polecający Ocena

polecam