Politechnika Poznańska

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji PP

ul. Polanka 3 

61-131 Poznań

telefon : 61 665 22 93

fax:  61 665 25 72

office_et@put.poznan.pl

www.et.put.poznan.pl

www.facebook.com/WEiTPP

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji PP

Politechnika Poznańska

ul. Polanka 3 

61-131 Poznań

telefon : 61 665 22 93

fax:  61 665 25 72

office_et@put.poznan.pl

www.et.put.poznan.pl

www.facebook.com/WEiTPP

 • ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS Stopień: I II REKRUTACJA

  Graduates obtain knowledge in electronics, telecommunication systems, communication and computer networks, mobile communications and multimedia. They are able to program in C, C++, C# and Matlab to solve several communication and electronic tasks. They are familiar with optoelectronic circuits and systems, TV, antennas and microwaves. They are able to effectively configure computer and wireless networks. In the sixth semester the students select one of the following specialisations: computer networks and Internet technologies, Radio and mobile communications, Communication systems and Multimedia and consumer electronics. The graduates are prepared to work at industry and services associated with modern electronics, communications and informatics. The BSc studies are finalized with the diploma thesis on a selected topic in electronics and telecommunications. Finally, the graduates are directly prepared for M.Sc. studies in E&T.

  Due to university participation in the UE Socrates Erasmus Exchange Programme, the best students can spend a semester at several universities in foreign countries (Germany, France, Finland, Spain, Italy, Portugal, Greece, Turkey) where they can train their language, professional skills and learn a way of life and studies at a different country.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektronika i telekomunikacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny 
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia, informatyka lub biologia

  Wzór rankingowy: W = 0,5JP + 0,5JO + 3,5M + X

  JP- liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym,

  JO-liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym; w przypadku zdawania egzaminu z dwóch języków wybierany jest wynik korzystniejszy dla kandydata,

  M=MPODST+MROZ

  gdzie:

  MPODST-liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym (0 – w przypadku niezdawania egzaminu),

  MROZ- liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym (0 – w przypadku niezdawania egzaminu),

  X= XPODST + XROZ

  gdzie:

  XPODST- liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z chemii, fizyki/fizyki i astronomii, informatyki lub (dotyczy wyłącznie kierunku bioinformatyka) biologii na poziomie podstawowym (wynik korzystniejszy dla kandydata z uwzględnieniem, że XROZ odnosi się do tego samego przedmiotu; 0 – w przypadku niezdawania egzaminu z żadnego z tych przedmiotów),

  XROZ- liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z chemii, fizyki/fizyki i astronomii, informatyki lub (dotyczy wyłącznie kierunku bioinformatyka) biologii na poziomie rozszerzonym (wynik korzystniejszy dla kandydata z uwzględnieniem, że XPODST odnosi się do tego samego przedmiotu; 0 – w przypadku niezdawania egzaminu z żadnego z tych przedmiotów),

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

   

  Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia drugiego stopnia na kierunku Elektronika i telekomunikacja jest ukończenie co najmniej studiów pierwszego stopnia z tytułem zawodowym inżyniera na kierunku Elektronika i telekomunikacja lub na kierunkach o zbliżonym zakresie programowym (na przykład Informatyka, Elektrotechnika, Automatyka i robotyka).

  Decyzje o przyjęciu na studia drugiego stopnia podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna. Komisja ocenia na podstawie przedstawionej dokumentacji, w szczególności: listy przedmiotów dokumentującej dotychczasowe studia, informacji o średniej ocenie uzyskanej w trakcie dotychczasowych studiów oraz przeprowadzonej rozmowy z kandydatem, czy posiada on kwalifikacje i kompetencje wystarczające do przyjęcia na studia drugiego stopnia na kierunku Elektronika i telekomunikacja.

  Kandydat powinien wykazywać się chęcią nabywania i rozwijania kompetencji i umiejętności w zakresie nowoczesnych technologii komunikacyjnych, posiadać umiejętność logicznego myślenia oraz predyspozycje do twórczego rozwiązywania zagadnień technicznych, umiejętność pracy w zespołach oraz wykazywać się kreatywnością.

  Dowiedz się więcej

   

 • ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Elektronika i telekomunikacja

  Absolwent elektroniki i telekomunikacji posiada odpowiednią wiedzę w dziedzinie matematyki, fizyki, teorii obwodów, pola elektromagnetycznego, elektroniki, techniki analogowej i cyfrowej, systemów i sieci telekomunikacyjnych przewodowych i bezprzewodowych, a także w dziedzinie ekonomiki i usług oraz systemów zarządzających telekomunikacją. Posiada także umiejętność pracy w laboratorium. Może znaleźć zatrudnienie przy projektowaniu, budowie i eksploatacji urządzeń elektronicznych i systemów telekomunikacyjnych. Posiada umiejętność stosowania nowoczesnych systemów komputerowych, zna najważniejsze języki programowania. Głęboko rozumiejąc problematykę elektroniki i telekomunikacji, może  podjąć pracę w zawodzie w każdym miejscu na świecie, również jako lider zespołu. Absolwent studiów magisterskich jest dodatkowo przygotowany do prowadzenia działalności naukowej. Absolwenci zyskują dodatkową wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie poszczególnych specjalności:

  • Elektroniczne systemy programowalne i optotelekomunikacja – absolwent ma poszerzoną wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie wyznaczania parametrów systemów i układów elektronicznych ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń telekomunikacyjnych. Jest przygotowany do projektowania i utrzymania sieci światłowodowych i układów fotonicznych. Może także brać udział w badaniach naukowych dotyczących optotelekomunikacji, które są prowadzone w laboratoriach badawczych branży ICT.

  • Multimedia i Elektronika Powszechnego Użytku – absolwent ma poszerzoną wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie systemów multimedialnych oraz układów elektronicznych powszechnie wykorzystywanych w zastosowaniach konsumenckich i profesjonalnych. Absolwent tej specjalności jest szczególnie predysponowany do podejmowania pracy związanej z telekomunikacyjnymi systemami multimedialnymi, w tym zwłaszcza z telewizją cyfrową i z systemami nadzoru wizyjnego, a także z projektowaniem i produkcją systemów elektronicznych. Absolwent może także brać udział w badaniach naukowych dotyczących układów elektronicznych i systemów multimedialnych. 

  • Radiokomunikacja – absolwent ma poszerzoną wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na projektowanie, budowanie i eksploatowanie sieci i systemów radiokomunikacyjnych (tzn. w zakresie wszelkiego rodzaju sieci i systemów bezprzewodowych, w tym telefonii komórkowej, sieci bezprzewodowych i szerokopasmowego dostępu do Internetu). Absolwent może także brać udział w badaniach naukowych dotyczących sieci i systemów radiokomunikacyjnych, które są prowadzone w laboratoriach badawczych branży ICT.

  • Sieci komputerowe i technologie internetowe – absolwent ma poszerzoną wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie projektowania, uruchamiania i administrowania nowoczesnymi sieciami komputerowymi, zarówno lokalnymi, jak i rozległymi. Dzięki znajomości technologii internetowych potrafi również implementować złożone systemy teleinformatyczne. Absolwent może także brać udział w badaniach naukowych dotyczących systemów komutacyjnych raz sieci telekomunikacyjnych i komputerowych, które są prowadzone w laboratoriach badawczych branży ICT.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektronika i telekomunikacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny 
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia, informatyka lub biologia

  Wzór rankingowy: W = 0,5JP + 0,5JO + 3,5M + X

  JP- liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym,

  JO-liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym; w przypadku zdawania egzaminu z dwóch języków wybierany jest wynik korzystniejszy dla kandydata,

  M=MPODST+MROZ

  gdzie:

  MPODST-liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym (0 – w przypadku niezdawania egzaminu),

  MROZ- liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym (0 – w przypadku niezdawania egzaminu),

  X= XPODST + XROZ

  gdzie:

  XPODST- liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z chemii, fizyki/fizyki i astronomii, informatyki lub (dotyczy wyłącznie kierunku bioinformatyka) biologii na poziomie podstawowym (wynik korzystniejszy dla kandydata z uwzględnieniem, że XROZ odnosi się do tego samego przedmiotu; 0 – w przypadku niezdawania egzaminu z żadnego z tych przedmiotów),

  XROZ- liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z chemii, fizyki/fizyki i astronomii, informatyki lub (dotyczy wyłącznie kierunku bioinformatyka) biologii na poziomie rozszerzonym (wynik korzystniejszy dla kandydata z uwzględnieniem, że XPODST odnosi się do tego samego przedmiotu; 0 – w przypadku niezdawania egzaminu z żadnego z tych przedmiotów),

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia drugiego stopnia na kierunku Elektronika i telekomunikacja jest ukończenie co najmniej studiów pierwszego stopnia z tytułem zawodowym inżyniera na kierunku Elektronika i telekomunikacja lub na kierunkach o zbliżonym zakresie programowym (na przykład Informatyka, Elektrotechnika, Automatyka i robotyka).

  Decyzje o przyjęciu na studia drugiego stopnia podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna. Komisja ocenia na podstawie przedstawionej dokumentacji, w szczególności: listy przedmiotów dokumentującej dotychczasowe studia, informacji o średniej ocenie uzyskanej w trakcie dotychczasowych studiów oraz przeprowadzonej rozmowy z kandydatem, czy posiada on kwalifikacje i kompetencje wystarczające do przyjęcia na studia drugiego stopnia na kierunku Elektronika i telekomunikacja.

  Kandydat powinien wykazywać się chęcią nabywania i rozwijania kompetencji i umiejętności w zakresie nowoczesnych technologii komunikacyjnych, posiadać umiejętność logicznego myślenia oraz predyspozycje do twórczego rozwiązywania zagadnień technicznych, umiejętność pracy w zespołach oraz wykazywać się kreatywnością.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • TELEINFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Teleinformatyka

  Absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku Teleinformatyka dysponują niezbędną wiedzą w zakresie informatyki i telekomunikacji. Potrafią wykorzystać metody oraz narzędzia informatyczne w zastosowaniach telekomunikacyjnych i uwzględnić najnowsze osiągnięcia telekomunikacji w aplikacjach informatycznych. Mają szeroką wiedzę oraz umiejętności w zakresie projektowania, eksploatacji i testowania sieci komputerowych (przewodowych i bezprzewodowych), oprogramowania systemów informatycznych, a także urządzeń i systemów teleinformatycznych oraz systemów multimedialnych. Ukończenie kierunku Teleinformatyka pozwala na zatrudnienie w firmach z szeroko rozumianej branży technologii telekomunikacyjno-informacyjnych (ICT - Information and Communication Technologies), zajmujących się rozwojem i wdrażaniem nowoczesnych środków techniki telekomunikacyjnej, u operatorów sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych, w firmach tworzących oprogramowanie dla tych operatorów, dostawców usług internetowych, w tym multimedialnych oraz w zakładach produkujących sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny. Absolwenci będą przygotowani do pracy w jednostkach gospodarczych tworzących systemy teleinformatyczne. Posiadają również niezbędne kwalifikacje do pracy administratora tych systemów oraz kwalifikacje niezbędne specjalistom z zakresu bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych. Absolwenci kierunku Teleinformatyka pierwszego stopnia są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunkach: Teleinformatyka, Elektronika i Telekomunikacja oraz kierunkach pokrewnych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Teleinformatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia, informatyka lub biologia. 

  Wzór rankingowy: W = 0,5JP + 0,5JO + 3,5M + X

  JP- liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym,

  JO-liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym; w przypadku zdawania egzaminu z dwóch języków wybierany jest wynik korzystniejszy dla kandydata,

  M=MPODST+MROZ

  gdzie:

  MPODST-liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym (0 – w przypadku niezdawania egzaminu),

  MROZ- liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym (0 – w przypadku niezdawania egzaminu),

  X= XPODST + XROZ

  gdzie:

  XPODST- liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z chemii, fizyki/fizyki i astronomii, informatyki lub (dotyczy wyłącznie kierunku bioinformatyka) biologii na poziomie podstawowym (wynik korzystniejszy dla kandydata z uwzględnieniem, że XROZ odnosi się do tego samego przedmiotu; 0 – w przypadku niezdawania egzaminu z żadnego z tych przedmiotów),

  XROZ- liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z chemii, fizyki/fizyki i astronomii, informatyki lub (dotyczy wyłącznie kierunku bioinformatyka) biologii na poziomie rozszerzonym (wynik korzystniejszy dla kandydata z uwzględnieniem, że XPODST odnosi się do tego samego przedmiotu; 0 – w przypadku niezdawania egzaminu z żadnego z tych przedmiotów),

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

  Uruchomienie studiów planowane jest w marcu 2020 r.

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

polecający Ocena

polecam