• CHEMICAL TECHNOLOGY

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  
  

  Studia w Poznaniu - Politechnika Poznańska - kierunek studiów chemical technology

  Chemical Technology

  Chemical Technology is the longest-running field of study at the Faculty of Chemical Technology of the Poznań University of Technology. It was created for chemistry enthusiasts who want to combine knowledge and purely chemical skills with professional engineering knowledge, who are characterized by the desire to shape and continuously improve the modern, interdisciplinary view of chemical industrial processes.

  First-cycle study program provides reliable basic knowledge in the field of general and inorganic, organic, physical and analytical chemistry. Technological knowledge is developed on this basis, including the basics of chemical technology, inorganic, organic and electrochemical technology, supported by engineering subjects (engineering graphics, materials science, chemical engineering, process apparatus). A diversified and attractive study offer guarantees that solid theoretical (lectures, exercises) and practical (laboratories, projects) knowledge will be obtained, and the updated and expanded base of elective subjects allows students to creatively participate in shaping their own image of the engineer of the future.

  The field of Chemical Technology is continued as part of second-cycle studies, and four specializations can be selected. These include technical electrochemistry, organic technology and polymer technology conducted in Polish as well as the English-language specialization - composites and nanomaterials.

  A graduate of this field will acquire the necessary knowledge regarding the raw materials and products of various branches of the chemical industry, from the methods of their acquisition and synthesis, through various processing techniques, control methods, to obtaining the final product with specified quality parameters and defined safety of use. The knowledge and skills associated with the design of basic equipment and unit processes prepare the graduate for creative and effective problem solving as well as routine technical and engineering tasks in the design, execution and operation of production technological lines.

  The graduate can seek careers in: chemical and related industries (e.g. pharmaceutical and food) operating throughout the country, scientific and research institutions.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Composites and nanomaterials

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku chemical technology brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia jest przedłożenie przez kandydata dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (ew. zaświadczenia odpowiedniej uczelni o złożeniu egzaminu dyplomowego) oraz na studia stacjonarne wynik egzaminu wstępnego, a na studia niestacjonarne średnia ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Studia w Poznaniu - Politechnika Poznańska - kierunek studiów inżynieria chemiczna i procesowa

  Idealnym kandydatem na studenta kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa, jest osoba mająca w sobie pasję i chęć kreowania oraz praktycznego wcielania w życie nowoczesnych rozwiązań inżynierskich. Studia na tym kierunku gwarantują pozyskanie i ugruntowanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do tworzenia i materializacji nowych idei, a zwłaszcza wyrabiają i doskonalą umiejętności w zakresie projektowania nowych oraz unowocześniania istniejących instalacji do prowadzenia procesów technologicznych.

  Program studiów I stopnia ma charakter szeroko profilowany. Oprócz podstawowych wiadomości z chemii, matematyki, fizyki, informatyki oraz przedmiotów ogólnotechnicznych (np. grafika inżynierska, technologia chemiczna, elektrotechnika i elektronika, podstawy inżynierii chemicznej i procesowej, metody kontroli procesów technologicznych), studenci poznają szereg operacji jednostkowych, typowych dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego i innych przemysłów przetwórczych.

  Szczególny nacisk położony jest na przedmioty specjalistyczne, niezbędne do kreowania i praktycznej realizacji nowoczesnych rozwiązań inżynierskich, spośród których najistotniejszymi są: matematyczne podstawy i modelowanie procesów, pomiary i sterowanie przemysłowe, automatyka i miernictwo przemysłowe, metody numeryczne i programowanie, procesy oczyszczania gazów i cieczy, eksploatacja i bezpieczeństwo procesowe, mechanika płynów, termodynamika procesowa, inżynieria ośrodków porowatych, inżynieria elektrochemiczna, projektowanie procesów i urządzeń technologicznych.

  Kierunek Inżynieria Chemiczna i Procesowa kontynuowany jest w ramach studiów II stopnia, na których można wybrać dwie specjalności: inżynieria bioprocesów i biomateriałów oraz inżynieria chemiczna.

  Absolwent tego kierunku zdobędzie wiedzę niezbędną do tworzenia wizji, planowania, projektowania i wykonawstwa nowoczesnych procesów technologicznych; nabędzie umiejętności pozwalające mu analizować, modyfikować, intensyfikować i optymalizować nowe instalacje przemysłowe, ale także unowocześniać instalacje istniejące, wykonywać niezbędną dokumentację techniczną, analizować zabezpieczenia systemów produkcyjnych oraz sprawować nadzór nad uruchamianiem i eksploatacją aparatury przemysłowej.

  Gdzie może znaleźć pracę absolwent: biura projektowe, zakłady budowy aparatury procesowej, zakłady przemysłowe, instytucje naukowo-badawcze, służby ochrony środowiska.

   

  Chemical and Process Engineering

  A person with a passion and willingness to create and practically implement modern engineering solutions is an ideal candidate for a student of Chemical and Process Engineering. Studies in this field of study guarantee the acquisition and consolidation of knowledge and skills necessary to create and materialize new ideas, and particularly develop and improve skills in the design of new installations and modernization of existing systems for conducting technological processes.

  First-cycle study program is broadly profiled. In addition to basic knowledge regarding chemistry, mathematics, physics, computer science and general technical subjects (e.g. engineering graphics, chemical technology, electrical engineering and electronics, basics of chemical and process engineering, methods of controlling technological processes), the students learn a number of unit operations typical for the chemical, petrochemical and other processing industries. Particular emphasis is placed on specialist subjects necessary for the creation and practical implementation of modern engineering solutions, the most important of which include: mathematical foundations and process modelling, industrial measurement and control, automation and industrial metrology, numerical methods and programming, gas and liquid purification processes, operation and process safety, fluid mechanics, process thermodynamics, engineering of porous media, electrochemical engineering, design of processes and technological devices.

  The field of Chemical and Process Engineering is continued as part of second-cycle studies, which allow to select two specializations: bioprocess and biomaterials engineering and chemical engineering.

  A graduate of this field will acquire the necessary knowledge to create a vision, plan, design and execute modern technological processes; the graduate will acquire skills which allow to analyse, modify, intensify and optimize new industrial installations, but also to modernize existing installations, prepare the necessary technical documentation, analyse the security of production systems and supervise the commissioning and operation of industrial equipment.

  The graduate can seek careers in: design offices, process apparatus construction plants, industrial plants, research and development institutions, environmental protection services.

  Zapraszamy do obejrzenia krótkiego nagrania na temat kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa na naszym kanale na YouTube.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Inżynieria bioprocesów i biomateriałów
  • Inżynieria chemiczna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia jest przedłożenie przez kandydata dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (ew. zaświadczenia odpowiedniej uczelni o złożeniu egzaminu dyplomowego) oraz na studia stacjonarne wynik egzaminu wstępnego, a na studia niestacjonarne średnia ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA FARMACEUTYCZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier
  Studia w Poznaniu - Politechnika Poznańska - kierunek studiów inżynieria farmaceutyczna

  Inżynieria Farmaceutyczna to międzyuczelniany kierunek studiów, przygotowujący specjalistów o szerokich kompetencjach z zakresu nauk farmaceutycznych, projektowania procesów technologicznych oraz bezpośredniej kontroli tych procesów i wytwarzanych z ich użyciem produktów, m.in. w przemyśle farmaceutycznym.

  Odpowiada on na oczekiwania rozwijającego się przemysłu farmaceutycznego i wielu przemysłów pokrewnych (chemicznego, kosmetycznego, zielarskiego, itp.), a tak szeroki profil zdobywanych umiejętności możliwy jest dzięki realizacji studiów wspólnie z Wydziałem Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

  Program studiów I stopnia przygotowuje do sprawnego poruszania się na styku zagadnień inżynierskich, technologicznych i z obszaru nauk farmaceutycznych oraz do podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym. Oprócz podstawowych wiadomości z chemii, matematyki i fizyki, student zdobywa wiedzę z przedmiotów biochemicznych (np. biologia komórki, mikrobiologia, enzymologia, biochemia, biotechnologia, biologia molekularna) oraz ogólnotechnicznych i inżynieryjnych (np. grafika inżynierska, technologia chemiczna, reologia techniczna, automatyka i miernictwo przemysłowe, podstawy inżynierii chemicznej i procesowej, synteza i technologia środków leczniczych).

  Absolwenta tego kierunku cechuje solidna, szeroka wiedza ogólna z nauk medycznych, biologicznych, chemicznych, technicznych i społecznych oraz specjalistyczna, w zakresie inżynierii farmaceutycznej. Jest on przygotowany do projektowania, realizacji i kontroli procesów technologicznych, sporządzania, wytwarzania oraz oceny jakości i tożsamości produktów leczniczych, badania produktów leczniczych pod względem chemicznym, farmaceutycznym i toksykologicznym.

  Gdzie może znaleźć pracę absolwent: w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, chemicznym i biotechnologicznym, w laboratoriach kontroli i badania żywności oraz ochrony środowiska, w instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, instytucjach wymagających obsługi aparatury badawczej i urządzeń technologicznych, na stanowiskach związanych z projektowaniem i prowadzeniem procesów produkcyjnych.

   

  Pharmaceutical Engineering

  Pharmaceutical Engineering is an inter-university field of study, which prepares specialists with broad competences in the field of pharmaceutical sciences, design of technological processes as well as direct control of these processes and products manufactured with their use, including the pharmaceutical industry. It meets the expectations of the developing pharmaceutical industry and many related industries (chemical, cosmetic, herbal, etc.). Such a wide profile of acquired skills results from the implementation of studies in cooperation with the Faculty of Pharmacy of the Medical University of Poznań.

  First-cycle study program prepares the graduates to efficiently navigate at the interface between engineering, technological and pharmaceutical issues, and to undertake interdisciplinary tasks. In addition to the basic knowledge regarding chemistry, mathematics and physics, the student acquires knowledge in biochemical subjects (e.g. cell biology, microbiology, enzymology, biochemistry, biotechnology, molecular biology) as well as general technical and engineering subjects (e.g. engineering graphics, chemical technology, technical rheology, automation, industrial metrology, basics of chemical and process engineering, synthesis and technology of therapeutic agents).

  A graduate of this field is characterized by solid, broad general knowledge in medical, biological, chemical, technical and social sciences as well as specialist knowledge in the field of pharmaceutical engineering. The graduate is prepared to design, implement and control technological processes, prepare, manufacture and assess the quality and identity of medicinal products, test medicinal products in terms of chemical, pharmaceutical properties and toxicology.

  The graduate can seek careers in: in the pharmaceutical, cosmetic, chemical and biotechnological industries, in food control and research laboratories and in environmental protection laboratories, in research institutes and research and development centers, institutions requiring the operation of research equipment and technological devices, in positions related to the design and running of production processes.

  Zapraszamy do obejrzenia krótkiego nagrania na temat kierunku Inżynieria Farmaceutyczna na naszym kanale na YouTube.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria farmaceutyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TECHNOLOGIA CHEMICZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Poznaniu - Politechnika Poznańska - kierunek studiów technologia chemiczna
  Technologia Chemiczna jest najdłużej prowadzonym kierunkiem studiów na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Powstał on z myślą o pasjonatach chemii pragnących połączyć wiedzę i umiejętności czysto chemiczne z fachową wiedzą inżynierską, których cechuje dążenie do ukształtowania i ciągłego doskonalenia nowoczesnego, interdyscyplinarnego spojrzenia na chemiczne procesy przemysłowe. Kierunek ten realizowany jest także w języku angielskim (Chemical Technology).

  Program studiów I stopnia dostarcza rzetelnej wiedzy podstawowej z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej, organicznej, fizycznej oraz analitycznej. Na tej bazie rozwijana jest wiedza technologiczna, obejmująca podstawy technologii chemicznej, technologię nieorganiczną, organiczną i elektrochemiczną, wsparta przedmiotami inżynierskimi (grafika inżynierska, materiałoznawstwo, inżynieria chemiczna, aparatura procesowa).

  Zróżnicowana i atrakcyjna oferta programowa gwarantuje uzyskanie solidnej wiedzy teoretycznej (wykłady, ćwiczenia) i praktycznej (laboratoria, projekty), a aktualizowana i poszerzana baza przedmiotów obieralnych pozwala studentom kreatywnie współuczestniczyć w kształtowaniu własnego wizerunku inżyniera przyszłości.

  Kierunek Technologia Chemiczna kontynuowany jest w ramach studiów II stopnia, na których można wybrać cztery specjalności. Są to elektrochemia techniczna, technologia organiczna i technologia polimerów prowadzone w języku polskim oraz angielskojęzyczna specjalność composites and nanomaterials.

  Absolwent tego kierunku zdobędzie niezbędną wiedzę o surowcach i produktach różnych gałęzi przemysłu chemicznego, począwszy od metod ich pozyskiwania i syntezy, poprzez różne techniki przetwarzania, metody kontroli, aż do uzyskania wyrobu końcowego o określonych parametrach jakościowych i zdefiniowanym bezpieczeństwie użytkowania.

  Wiedza i umiejętności związane z projektowaniem podstawowej aparatury i procesów jednostkowych, przygotowują absolwenta do kreatywnego i efektywnego rozwiązywania problemów i rutynowych zadań technicznych i inżynierskich, w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji produkcyjnych linii technologicznych.

  Gdzie może znaleźć pracę absolwent: przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych (np. farmaceutycznego i spożywczego) działające na terenie całego kraju, instytucje naukowo-badawcze.

  Zapraszamy do obejrzenia krótkiego nagrania na temat kierunku Technologia Chemiczna na naszym kanale na YouTube.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Technologia organiczna
  • Technologia polimerów
  • Elektrochemia techniczna
  • Composites and nanomaterials

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Technologia chemiczna ogólna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku technologia chemiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia jest przedłożenie przez kandydata dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (ew. zaświadczenia odpowiedniej uczelni o złożeniu egzaminu dyplomowego) oraz na studia stacjonarne wynik egzaminu wstępnego, a na studia niestacjonarne średnia ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TECHNOLOGIE OBIEGU ZAMKNIĘTEGO

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Poznaniu - Politechnika Poznańska - kierunek studiów technologie obiegu zamkniętego

  Od roku akademickiego 2021/22 Wydział Technologii Chemicznej rozpoczyna kształcenie na nowym kierunku studiów Technologie Obiegu Zamkniętego.

  Jego uruchomienie jest konsekwencją analizy trendów gospodarczych i cywilizacyjnych, zarysowujących się od kilku lat w Unii Europejskiej, a ukierunkowanych na pełne wprowadzenie w państwach członkowskich systemu działalności gospodarczej opartego na koncepcji tzw. Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ), według której materiały i surowce powinny pozostawać w obiegu gospodarczym tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być konsekwentnie minimalizowane.

  Program studiów I stopnia zapewni absolwentom interdyscyplinarne wykształcenie, połączone ze specjalistyczną wiedzą technologiczną i inżynierską, dając gruntowne przygotowanie do kreatywnego rozwiązywania zadań w zakresie eksploatacji linii technologicznych i urządzeń pracujących według zasad koncepcji GOZ.

  Absolwenci będą przygotowani do współdziałania ze specjalistami z innych dziedzin na różnych etapach planowania nowych przedsięwzięć inwestycyjnych; sprawnego rozwiązywania pojawiających się problemów technologiczno-inżynieryjnych, z wykorzystaniem dostępnych narzędzi wspomagających GOZ; zabezpieczenia i realizacji potrzeb związanych z analizą procesową i rutynowym monitoringiem środowiska, w ramach prowadzonej działalności wytwórczej.

  Gdzie może znaleźć pracę absolwent: w zakładach produkcyjnych różnych branż, zwłaszcza branży chemicznej, ale także pokrewnych, m.in.: przemysł farmaceutyczny, gospodarka komunalna, przemysł tworzyw sztucznych oraz przemysł przetwórczy (w tym przetwórstwo rolno-spożywcze), wyższe uczelnie techniczne i instytuty badawcze, biura badawczo-rozwojowe i konsultingowe, organa administracji państwowej i samorządowej.

   

  Circular System Technologies

  Starting from the academic year 2021/22, the Faculty of Chemical Technology begins education in a new field of study Circular System Technologies.

  Its launch is a consequence of the analysis of economic and civilization trends, which have been emerging in the European Union for several years, and are focused on the full implementation of economic activity based on the concept of the so-called Circular Economy (CE) in the Member States of a system, according to which materials and raw materials should remain in the economic circulation as long as possible, and the generation of waste should be consistently minimized.

  First-cycle study program will provide graduates with an interdisciplinary education, combined with specialist technological and engineering knowledge, thoroughly preparing them for creative task solving in the field of operation of technological lines and devices operating according to the principles of the circular economy concept. Graduates will be prepared to cooperate with specialists from other fields at various stages of planning new investment projects; efficient solving of emerging technological and engineering problems, using the available tools supporting circular economy; securing and meeting the needs related to the process analysis and routine environmental monitoring as part of the manufacturing activities.

  The graduate can seek careers in: production plants of various industries, especially the chemical industry, but also related ones, including: pharmaceutical industry, municipal economy, plastics industry and the processing industry (including agri-food processing), technical universities and research institutes, research offices development and consulting, state and local government administration bodies.

  Zapraszamy do obejrzenia krótkiego nagrania na temat kierunku Technologie Obiegu Zamkniętego na naszym kanale na YouTube.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku technologie obiegu zamkniętego brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Poznańska.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (4)

Ka Ocena odpowiedz

super uczelnia

studentka Ocena odpowiedz

Panuje tutaj świetna atmosfera, a także wykładowcy podchodzą do nas z szacunkiem i z chęcią z nami współpracują

Dawid Ocena odpowiedz

interesujące zajęcia pozwalające rozwinąć moje zainteresowanie, dzięki którym zdobyłem cenne doświadczenie co zaowocowało w poszukiwaniu pracy

Kamil Ocena odpowiedz

bardzo dużo ciekawych zajęć