• LOGISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia we Wrocławiu - Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu - kierunek studiów logistyka

  Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne zdobywane w procesie kształcenia na kierunku „Logistyka” mają charakter wysoce aplikacyjny. Opisują one i wyjaśniają powstawanie, funkcjonowanie, przekształcanie, rozwój i współdziałanie organizacji gospodarczych, głównie przedsiębiorstw, lecz również organizacji należących do sektora publicznego.

  Studia dostarczają studentom wiedzy ekonomicznej i znajomości zasad zarządzania firmą oraz sprzyjają nabyciu przez nich umiejętności menedżerskich niezbędnych w dobie gospodarki rynkowej, takich jak: szybkie podejmowanie decyzji i przewidywanie ich konsekwencji, planowanie w różnym dystansie czasowym, uwzględniając potrzebę systemów dystrybucji, przepływu towarów, usług i informacji, a także umiejętność pracy pod presją. Zapewniają zdobycie doskonałej znajomości gospodarki i specyfiki firmy oraz sektora transportowego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Logistyka systemu obronnego
  • Systemy transportowe w logistyce

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Logistyka systemu obronnego państwa
  • Wojskowa logistyka międzynarodowa

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LOGISTYKA - STUDIA WOJSKOWE

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister

  Studia we Wrocławiu - Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu - kierunek studiów logistyka - studia wojskowe

  Jednolite studia magisterskie  na kierunku Logistyka o profilu praktycznym przyporządkowano do dziedziny nauk społecznych w 100%. Tak szerokie wpisywanie kierunku w dziedzinę nauk społecznych wynika z faktu, że pogłębione i rozszerzone kwalifikacje: wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne zdobywane podczas studiów odwołują się zarówno do dorobku naukowego dyscyplin fundamentalnych dla kierunku: nauk o zarządzaniu i jakości, jak również dyscyplin pokrewnych, takich jak ekonomia i finanse, nauki o bezpieczeństwie, nauki socjologiczne czy nauki prawne, reprezentowanych przez odpowiednie kierunki studiów w ramach tej samej dziedziny nauki oraz nauk inżynieryjno-technicznych.

  Łączy je obiekt badania – systemy i procesy logistyczne w organizacjach, stanowiących zbiorowość jednostek ludzkich wraz z relacjami między nimi i innymi organizacjami oraz zasobami materialno-technicznymi i finansowymi, którymi te jednostki posługują się w toku działania, dążąc do osiągania określonych celów.

  Studia poprzedzone są kilkustopniowym procesem rekrutacyjnym. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, rozpoczęcie nauki na jednolitych studiach magisterskich, kandydaci poprzedzają miesięcznym szkoleniem podstawowym zakończonym uroczystą przysięgą wojskową.

  W momencie wcielenia otrzymują stopień wojskowy szeregowego (o ile nie posiadają stopnia wyższego) i tytuł podchorążego. W trakcie trwania szkolenia podstawowego realizują program zgodny ze „Standardem Kształcenia Wojskowego dla kandydatów na oficerów – Minimalne Wymagania Programowe”. Po zakończeniu szkolenia podstawowego, złożeniu przysięgi wojskowej i immatrykulacji kandydaci na oficerów przystępują do nauki na I semestrze jednolitych studiów magisterskich.

  Realizowane w trakcie nauki treści kształcenia zakładają osiągnięcie efektów uczenia się przewidzianych zarówno dla kierunku studiów, jak również określonych przez osoby właściwe do opracowania modeli przebiegu służby wojskowej w poszczególnych korpusach osobowych (grupach osobowych) oraz wspólne dla wszystkich specjalności określone przez „Standard Kształcenia Wojskowego dla kandydatów na oficerów - Minimalne Wymagania Programowe”.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Wymagania jakie musi spełnić osoba zainteresowana, aby stać się naszym studentem: posiadanie świadectwa dojrzałości; obywatelstwo polskie; nieposzlakowana opinia; zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia zawodowej służby wojskowej; wiek co najmniej 18 lat w dniu powołania do służby wojskowej pełnionej w czasie studiów; niekaralność za przestępstwa umyślne.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)