LOGISTYKA - STUDIA WOJSKOWE

LOGISTYKA - STUDIA WOJSKOWE

Studia na kierunku logistyka - studia wojskowe możesz podjąć na 4 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Logistyka - studia wojskowe stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku logistyka - studia wojskowe

Lotnicza Akademia Wojskowa

Lotnicza Akademia Wojskowa

Logistyka - studia wojskowe stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku logistyka - studia wojskowe

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Logistyka - studia wojskowe stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku logistyka - studia wojskowe

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Logistyka - studia wojskowe stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku logistyka - studia wojskowe

LOGISTYKA - STUDIA WOJSKOWE studia – kierunek studiów

Studia na kierunku logistyka – studia wojskowe to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (jednolite studia magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra inżyniera).

Studia na kierunku logistyka - studia wojskowe
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku logistyka - studia wojskowe rozpocznie się 1 kwietnia 2024 r. i potrwa do 9 września 2024 r. | logistyka - studia wojskowe - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku logistyka - studia wojskowe możesz podjąć na 4 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) | logistyka - studia wojskowe - uczelnie >

Opis kierunku

Połączenie studiów wojskowych i logistyki wydaje się idealne, bowiem dziedzina ta mocno powiązana jest z historią wojskowości. Należy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że kierunek Logistyka, który realizowany jest na popularnych studiach cywilnych odbiega od formy tego samego kierunku, prowadzonego w ramach studiów wojskowych. Z czego dokładnie wynika ta różnica? Mówiąc krótko, studia wojskowe to studia przeznaczone dla kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Studia wojskowe na kierunku Logistyka prowadzone są w trybie jednolitych studiów magisterskich, a celem ich jest pozyskanie interdyscyplinarnej wiedzy z dziedziny nauk techniczno- inżynieryjnych oraz nauk społecznych, przygotowanie do analizowania przyczyny i przebiegu konkretnych procesów i zjawisk w obszarze zaspokojenia potrzeb logistycznych jednostek i instytucji wojskowych, jak również nabycie umiejętności wykorzystania podstawowej wiedzy teoretycznej i uzyskanych umiejętności do formułowania i analizy problemów zabezpieczenia logistycznego w jednostkach i instytucjach wojskowych realizujących zadania w czasie pokoju, kryzysu i ewentualnej wojny w uwarunkowaniach XXI wieku.

Nietrudno odgadnąć, że program nauczania, który realizowany jest w ramach studiów wojskowych jest szerszy i rozbudowany w porównaniu z programem studiów cywilnych. Składa się on bowiem z dwóch modułów: politechnicznego i wojskowego, a kształcenie odbywa się równolegle, wedle zasady: jeden dzień- kształcenie wojskowe, cztery dni- kształcenie politechniczne. Co zrozumiałe, nie tylko harmonogram zajęć wygląda inaczej. Postępowanie rekrutacyjne również posiada własny charakter, a określają go specjalne zarządzanie wydane przez Ministra Obrony Narodowej.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku logistyka – studia wojskowe najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, język polski, język obcy.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Aplikując na studia wojskowe należy spełnić kilka istotnych warunków. Kandydaci na kierunek logistyka – studia wojskowe powinni przedstawić świadectwo niekaralności oraz wykazywać sprawność fizyczną, która pomoże im wykonywać zadania sprawnościowe. Ponadto, muszą oni zdać egzamin maturalny z określonych przedmiotów.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku logistyka – studia wojskowe to:

 • matematyka
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • język polski
 • język obcy nowożytny

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

LOGISTYKA - STUDIA WOJSKOWE - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Ceny

JAKIE PREDYSPOZYCJE I ZAINTERESOWANIA SĄ WAŻNE?

Jeśli powiemy, że kandydaci na studia logistyczne powinni interesować się logistyką to w przypadku studiów wojskowych będzie to zbyt mało. Zastanawiając się nad podjęciem studiów w tym charakterze potrzebne jest coś więcej, na czele ze świadomością tego, jak wyglądają studia wojskowe. Są to studia, których nie da się wybrać drogą losowania, czy też z powodu braku innych, edukacyjnych pomysłów. Sam fakt, iż wyjedziemy z domu na studia nie jest niczym wyjątkowym, ale fakt, iż otrzymamy mundur, który daje wyraźny sygnał o przestrzeganiu pewnej dyscypliny powinien kandydatom dawać do myślenia.

Kandydaci na studia wojskowe powinni charakteryzować się nie tylko chęcią zdobycia wykształcenia. Powinni charakteryzować się odpornością psychiczną, sprawnością fizyczną, umiejętnością dostosowania się do nowych warunków. Studia w tym charakterze to poważny krok, znaczący etap w życiu, wyraźnie nakreślający scenariusz na przyszłość. Mówiąc nieco ogólnie, studia wojskowe przeznaczone są dla osób, które interesują się wojskiem oraz wszystkimi jego aspektami. Osoby, które nigdy nie wykazywały zamiłowania do munduru nie będą w stanie go założyć.

Predyspozycje kandydata na studia wojskowe na kierunku Logistyka:

 • zainteresowanie dziedziną logistyki, zwłaszcza w odniesieniu do wojska,
 • zainteresowanie wojskiem i jego historią,
 • sprawność fizyczna,
 • umiejętność nawiązywania relacji,
 • umiejętność działania pod presją czasu.

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU LOGISTYKA - STUDIA WOJSKOWE?

Studia wojskowe na kierunku Logistyka prowadzone są w ramach jednolitych studiów magisterskich, których celem jest przede wszystkim osiągnięcie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do dowodzenia i kierowania zespołami ludzi, jak również techniczne przygotowanie specjalistyczne, umożliwiające zarządzanie eksploatacją sprzętu wojskowego, adekwatnie do zajmowanego stanowiska służbowego w Siłach Zbrojnych RP. Jednolite studia magisterskie na studiach wojskowych trwają dziesięć semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera oraz stopnia wojskowego podporucznika.

Każdy student to żołnierz pełniący służbę kandydacką. Z dniem stawienia się do służby otrzymuje więc stopień wojskowy szeregowego i jako żołnierz podlega przepisom dotyczącym służby wojskowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku logistyka-studia wojskowe możemy podzielić na:

1. Poziom

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Realizacja studiów wojskowych na kierunku Logistyka przebiega wedle podziału na moduły: wojskowy oraz politechniczny. Mówiąc krótko, oznacza to, że studenci zdobywają wiedzę z zakresu wybranego przez siebie kierunku oraz wiedzę związaną z wojskiem. Grupa zajęć bloku wojskowego, czyli moduł oficerski zakłada przygotowanie kandydatów na oficerów do dowodzenia i realizacji zadań na pierwszym stanowisku służbowym w warunkach pokojowego funkcjonowania Sił Zbrojnych RP. Jakie przedmioty znajdują się w obszarze kształcenia wojskowego? Między innymi: przywództwo w dowodzeniu, historia sztuki wojennej, taktyka, topografia wojskowa, zabezpieczenie logistyczne działań taktycznych, międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych, podstawy eksploatacji sprzętu wojskowego.

Moduł politechniczny przypomina ten realizowany przez studentów na studiach cywilnych. Zakłada on między innymi pozyskanie wiedzy obejmującej zagadnienia z zakresu inżynierii systemów i procesów logistycznych, zrozumienie metod, technik i narzędzi stosowanych przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich związanych z logistyką, poznanie zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, zrozumienie procesów zachodzących w cyklu życia urządzeń, jak również pozyskanie wiedzy z zakresu grafiki inżynierskiej, budowy i eksploatacji maszyn, wykorzystywania systemów informatycznych w logistyce sił zbrojnych, funkcjonowania terytorialnego systemu realizującego zaopatrywanie i zabezpieczenie techniczne, funkcjonowania systemu zabezpieczenia logistycznego wojsk w czasie pokoju, kryzysu i wojny.

Oprócz tego, studenci rozwijają umiejętności językowe. Istotne jest bowiem to, aby absolwent studiów posługiwał się językiem angielskim na poziomie biegłości 3232, zgodnie z porozumieniem standaryzacyjnym NATO STANAG 6001, zarówno w tematyce ogólnej, wojskowej, jak i tematyce specjalistycznej z zakresu logistyki.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU LOGISTYKA - STUDIA WOJSKOWE?

Studia na kierunku logistyka– studia wojskowe trwają 5 lat (jednolite studia magisterskie).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU LOGISTYKA - STUDIA WOJSKOWE?

Dyplom ukończenia studiów na kierunku logistyka– studia wojskowe otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci, dzięki zdobytemu przygotowaniu wojskowemu, będą mogli podjąć zawodową służbę wojskową. Równie ciekawą opcją może być praca w centrach logistycznych czy firmach transportowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku logistyka– studia wojskowe:

 • wojsko
 • centra logistyczne
 • magazyny
 • firmy transportowe
 • przedsiębiorstwa produkcyjne

Absolwenci mogą także założyć własną działalność gospodarczą o profilu związanym ze zdobytym wykształceniem.

 

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Logistyka - studia wojskowe studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Logistyka - studia wojskowe studia jednolite magisterskie

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku logistyka - studia wojskowe

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Zobacz inne kierunki logistyka i transport - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku LOGISTYKA - STUDIA WOJSKOWE

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)