• COACHING MEDYCZNY

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Katowicach - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - kierunek studiów coaching medyczny

  Studia magisterskie z coachingu medycznego są unikatowym kierunkiem przygotowanym z myślą o osobach ze stopniem zawodowym licencjata, uzyskanym na kierunku studiów mieszczącym się w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

  To doskonała propozycja dla osób, które interesują się medycyną i psychologią. Zadaniem coacha jest pomagać pacjentom/klientom w odkrywaniu i osiąganiu ich celów życiowych, związanych przede wszystkim z profilaktyką zdrowia, powrotem do zdrowia lub satysfakcjonującym życiem pomimo przewlekłej choroby lub niepełnosprawności.

  Coachning medyczny koncentruje się na osobach chorych, ale w ośrodkach opieki zdrowotnej ma do spełnienia także inną bardzo ważną rolę. Może udzielać wsparcia psychologicznego personelowi medycznemu w sytuacjach trudnych związanych z pracą zawodową oraz zespołom terapeutycznym w sytuacjach konfliktowych. Ukończenie coachingu medycznego może być szczególnym atutem w poszukiwaniu pracy przez tych wszystkich, którzy zdobyli zawód medyczny na studiach pierwszego stopnia, a następnie studiując coaching poszerzyli swoje kompetencje zawodowe o obszar humanistyczny i społeczny.

  W programie studiów znajdują się, bowiem przedmioty nie tylko związane bezpośrednio z coachingiem, ale również medyczne, psychologiczne, filozoficzne i socjologiczne.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcia kandydatów odbywać się będą na podstawie posiadania dyplomu ukończenia co najmniej studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów mieszczących się w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz uzyskania odpowiedniej liczby punktów w konkursie średniej ocen wynikających z przebiegu studiów pierwszego stopnia. O kolejności umieszczania na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ELEKTRORADIOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Katowicach - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - kierunek studiów elektroradiologia

  Elektroradiologia to pasjonujące studia łączące w sobie różne dziedziny nauki i dające szerokie możliwości zatrudnienia. Najwyższą jakość kształcenia na kierunku elektroradiologia Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach zapewnia dzięki wysokospecjalistycznej bazie klinicznej:

  • Oddziały kardiologiczne Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. L. Gieca SPSK nr 7 SUM od lat zapewniają wszystkim chorym nowoczesną inwazyjną i nieinwazyjną diagnostykę i terapię kardiologiczną. Szpital zatrudnia najlepszych specjalistów i jest wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt i aparaturę medyczną, a poprzez stosowanie unikalnych metod diagnostyki i terapii zaburzeń rytmu serca zapewnia leczenie na najwyższym światowym poziomie.
  • Otwarty w 2014 roku specjalistyczny ośrodek onkologiczny w Uniwersyteckim Centrum Okulistyki i Onkologii SPSK SUM to jedna z najnowocześniejszych placówek tego typu w kraju. Dzięki wielomilionowej inwestycji możliwe było utworzenie oddziałów: onkologii, radioterapii i chirurgii onkologicznej, poradni onkologicznej i chirurgii onkologicznej oraz wyposażenie ośrodka w: pracownię RTG, PET-CT, rezonans magnetyczny i tomograf komputerowy, akceleratory liniowe oraz drugi w Polsce Gamma Knife – wyjątkowo precyzyjne, warte ok. 4 mln euro urządzenie służące do leczenia zmian nowotworowych w mózgu.

  To sprawia, że studenci elektroradiologii mają możliwość zapoznania się z najbardziej zaawansowanym technologicznie sprzętem, jaki jest wykorzystywany w diagnostyce i leczeniu pacjentów.

  Kierunek posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku elektroradiologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcia kandydatów odbywać się będą na podstawie: a) posiadania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich na kierunku elektroradiologia lub na kierunku pokrewnym ze specjalnością elektroradiologia lub b) posiadania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopniana lub studiów jednolitych magisterskich na kierunkach biologicznych, w tym biotechnologicznych i biomedycznych oraz pielęgniarskich, położniczych i fizjoterapeutycznych pod warunkiem posiadania dyplomu i uprawnień zawodowych technika elektroradiologii uzyskanego w innym niż opisany w pkt a) oraz uzyskania odpowiedniej liczby punktów w konkursie średniej ocen wynikających z przebiegu ukończenia studiów. O kolejności umieszczania na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FIZJOTERAPIA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Katowicach - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - kierunek studiów fizjoterapia

  Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach od lat kształci wysoko wykwalifikowanych fizjoterapeutów, a wiedza i doświadczenie absolwentów są doceniane nie tylko w Polsce, ale także za granicą.

  W trakcie studiów na kierunku fizjoterapia o profilu ogólnoakademickim studenci zdobywają najbardziej aktualną wiedzę zgodnie ze standardami z zakresu grupy zajęć: biomedycznych podstaw fizjoterapii, nauk ogólnych, podstaw fizjoterapii, fizjoterapii klinicznej, metodologii badań naukowych i praktyk fizjoterapeutycznych, w ramach, których osiąga się szczegółowe efekty uczenia się.

  Dodatkowo studenci zdobywają wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne w ramach zajęć autorskiej oferty uczelni i przedmiotów do wyboru. Umiejętności praktyczne przekazują nauczyciele akademiccy z dużym doświadczeniem zawodowym i bogatym naukowym dorobkiem. Prowadzone przez nauczycieli zajęcia są zgodne obowiązującymi standardami, EBM (evidence-based medicine), uwzględniając nowości w świecie fizjoterapii.

  Kierunek posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

  Stu­dia na kie­run­ku fizjoterapia dają wiedzę teoretycz­ną, umiejętności prak­tycz­ne i kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania za­wodu fizjoterapeuty. Stu­den­ci zdobywają wiedzę z zakresu dyscypliny naukowej nauk o zdrowiu, ale również poszerzają wiedzę ogólną i specja­listyczną w za­kresie nauk medycznych i nauk o kulturze fizycznej czy nauk społecz­nych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku fizjoterapia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PIELĘGNIARSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister magister

  Studia w Katowicach - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - kierunek studiów pielęgniarstwo

  Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach od lat kształci wysoko wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie pielęgniarstwa, a wiedza i doświadczenie absolwentów są doceniane nie tylko w Polsce, ale także za granicą.

  Podczas wykładów i zajęć praktycznych studenci zdobywają najbardziej aktualną wiedzę z zakresu medycyny ogólnej, pielęgniarstwa w wymiarze praktycznym oraz poznają specyfikę pracy w placówkach ochrony zdrowia. Umiejętności praktyczne przekazują nauczyciele akademiccy z dużym doświadczeniem zawodowym i bogatym naukowym dorobkiem. Prowadzone przez nich zajęcia są zgodne obowiązującymi trendami i zawsze nadążają za nowościami w świecie pielęgniarstwa.

  Kierunek uzyskał akredytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych.

  Student kierunku pielęgniarstwo zdobywa wiedzę ogólną z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz wiedzę szczegółową z zakresu pielęgniarstwa, a także umiejętności:

  • udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom,
  • korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki,
  • sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym,
  • komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy,
  • organizowania pracy własnej,
  • nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcia kandydatów odbywać się będą na podstawie posiadania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo oraz uzyskania odpowiedniej liczby punktów w konkursie średniej ocen wynikających z przebiegu studiów pierwszego stopnia. O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • POŁOŻNICTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister magister
  Uczelnie Katowice - kierunek Położnictwo

  Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach od lat kształci wysoko wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie położnictwa, a wiedza i doświadczenie absolwentów są doceniane nie tylko w Polsce, ale także za granicą.

  Podczas wykładów i zajęć praktycznych studenci zdobywają najbardziej aktualną wiedzę z zakresu medycyny ogólnej, poznają położnictwo od strony praktycznej oraz poznają specyfikę pracy w placówkach ochrony zdrowia. Umiejętności praktyczne przekazują nauczyciele akademiccy z dużym doświadczeniem zawodowym i bogatym dorobkiem naukowym. Zajęcia prowadzone są zgodne z obowiązującymi standardami kształcenia oraz trendami i rekomendacjami zgodnymi z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie położnictwa i ginekologii.

  Student kierunku położnictwa jest przygotowywany do samodzielnego wykonywania zawodu położnej/położnego zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjentki uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jej praw, a także umiejętności rozpoznawania i monitorowania ciąży prawidłowej, samodzielnego przyjęcia porodu siłami natury oraz wykrywania stanów odbiegających od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu.

  Student jest także przygotowywany do przekazywania wiedzy na temat rozrodu i metod planowania rodziny (w okresie dojrzewania i przedkoncepcyjnym - w aspekcie biologicznym, wychowawczym, społecznym oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa) oraz profilaktyki i profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej. Zdobywa umiejętności wykonywania świadczeń zdrowotnych wobec:

  • kobiety i jej rodziny,
  • kobiety ciężarnej,
  • kobiety rodzącej,
  • położnicy i noworodka.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku położnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcia kandydatów odbywać się będą na podstawie posiadania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku położnictwo oraz uzyskania odpowiedniej liczby punktów w konkursie średniej ocen wynikających z przebiegu studiów pierwszego stopnia. O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (7)

DD Ocena odpowiedz

Dobry dla osoby która ma super wytrzymałość psychiczną bo same studia i praca są ciężkie jednak niektórzy prowadzący jeszcze na siłę utrudniają życie studenta. Warto poczytać komentarze na SUMmems jak to naprawdę czasem wygląda. Oczywiście nie jest tak źle na wszystkich przedmiotach

Paulina Ocena odpowiedz

Bardzo polecam Wydział. Studiowałam również na innej uczelni, więc mam porównanie. Na wydziale panuje bardzo przyjazna atmosfera. Ćwiczeniowcy i wykładowcy zawsze są bardzo pomocni.

A.W. Ocena odpowiedz

Ja też polecam.

Anita Ocena odpowiedz

Polecam.

Karolina Ocena odpowiedz

Prowadzę gabinet kosmetyczny. Studia podyplomowe w fizjoterapia w kosmetologii były strzałem w dziesiątkę. Polecam każdemu kto chce się rozwijać i poszerzać ofertę swojego gabinetu :)

Ania K. Ocena odpowiedz

Studiuję na II roku. Bardzo ciekawy kierunek, dobrzy wykładowcy i fajne zajęcia praktyczne. Można też wybrać ciekawe specjalizacje, a zajęcia są tak ustawione, że nie kolidują z moją pracą. Polecam!

Q Ocena odpowiedz

W