POLECANE DLA CIEBIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII I NAUK O ZWIERZĘTACH

Kierunki studiów: gospodarka przestrzenna, rolnictwo, zootechnika, agroleśnictwo, zoopsychologia z animaloterapią Studia: stacjonarne, niestacjonarne
SPRAWDŹ >

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY w Krakowie

INSTYTUT GEOGRAFII

Kierunki studiów: geografia, gospodarka przestrzenna, turystyka i rekreacja, geopolityka Studia: stacjonarne, niestacjonarne
SPRAWDŹ >

studia geodezja i kartografia warszawa

Oferta współpracy

Zakres badań prowadzonych na Wydziale obejmuje całość dyscypliny geodezja i kartografia. Prace badawcze obejmują pomiary geodezyjne, grawimetrię, metrologię geodezyjną, astronomię geodezyjną, fotogrametrię, teledetekcję, kartografię, systemy informacji przestrzennej, geoinformatykę, kataster i inne. Prowadzone są również prace badawcze z zakresu gospodarki przestrzennej.
 Wydział oferuje m. in.:
1.    Katedra Geodezji i Astronomii Geodezyjnej
 • zakładanie osnów grawimetrycznych;
 • wykonywanie pomiarów GNSS i opracowanie obserwacji satelitarnych;
 • prace eksperckie i naukowe z zakresu geodezji satelitarnej;
 • wzorcowanie instrumentów geodezyjnych.
2.    Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym
 • tworzenie modeli analiz przestrzennych wspierających proces decyzyjny w planowaniu przestrzennym;
 • opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego województw i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin;
 • opracowywanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • opracowywanie strategii rozwoju regionów i gmin;
 • prace eksperckie i naukowe dotyczące:
  • strategicznej oceny oddziaływania na środowisko m. in. koncepcji, polityk, programów i planów;
  • wyznaczania obszarów wyłączonych spod zabudowy dla potrzeb zagospodarowania przestrzennego na podstawie analiz map geologicznych i geologiczno-złożowych,
  • oceny uwarunkowań geologicznych po kątem przydatności do zabudowy, oceny wpływu występowania złóż kopalin na zagospodarowanie przestrzenne w gminie,
  • oceny skutków oddziaływania inwestycji górniczych i zagrożeń geologicznych na środowisko;
  • remediacji, rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych, w tym terenów poprzemysłowych,
  • prace eksperckie związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego;
3.    Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Systemów Pomiarowo-Kontrolnych
 • projektowanie systemów monitorowania przemieszczeń obiektów inżynierskich oraz wyznaczania parametrów deformacyjnych;
 • konstruowanie zautomatyzowanych systemów pomiarowo-kontrolnych;
 • prace eksperckie i naukowe z zakresu:
  • doskonalenia metod analizy dokładności dla specyficznych zadań pomiarowych geodezji inżynieryjnej oraz wykorzystanie teorii niezawodności i metod wykrywania błędów grubych w układach obserwacyjnych;
  • doskonalenia geodezyjnych technik pomiarowych w zakresie precyzyjnych pomiarów inżynierskich;
 • projektowanie geometrii tras komunikacyjnych i obsługa procesów budowlanych z wykorzystaniem technik hybrydowych;
 • wykonywanie pomiarów geodezyjnych w celu określania geometrii oraz wyznaczania zmian kształtu obiektów sztucznych i naturalnych;
 • testowanie instrumentów geodezyjnych.
4.    Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej
 • prace eksperckie i naukowe z zakresu:
  • metodyki i technologii generowania ortofotomap, true orto i numerycznego modelu terenu ze zdjęć lotniczych i satelitarnych;
  • integracji wieloźródłowych danych naziemnych w procesie pomiaru kształtu i ruchu obiektów;
  • metodyki przetwarzania i interpretacji zdjęć lotniczych i satelitarnych dla różnych celów (m.in. opracowanie baz danych o pokryciu terenu, stanie istniejącym, aktualizacja istniejących baz danych, detekcja zmian);
  • metodyki korekcji radiometrycznej, atmosferycznej i geometrycznej obrazów satelitarnych i jej wpływu na wyniki dalszych przetworzeń;
  • metodyki automatycznej detekcji zmian;
  • metodyki przetwarzania obrazów radarowych, termalnych, wielo-, super- i hiperspektralnych dla różnych celów, w tym gospodarki przestrzennej, monitorowania i ochrony środowiska (ocena jakości wód powierzchniowych, badania klimatu miast, analizy struktury krajobrazu, zastosowania w archeologii);
 • ocena jakości produktów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych (m.in. ortofotomap, true orto, NMT);
 • badania dotyczące skaningu laserowego obiektów naziemnych i metodyki opracowania modeli 3D;
 • badania z zakresu metodyki integracji danych wieloźródłowych i wielosensorowych (skaningu lotniczego i naziemnego, danych z sensorów optycznych i mikrofalowych itd.);
 • badanie możliwości zastosowań danych z nowych sensorów lotniczych i satelitarnych;
 • integracja lotniczych danych LiDAR i zdjęć lotniczych w procesie tworzenia precyzyjnych modeli wysokościowych terenu i modelowania obiektów przestrzennych;
 • redukcja danych skaningu laserowego i dopasowania obrazów dla ich dalszego wykorzystania do modelowania hydraulicznego;
 • modelowanie złożonych obiektów architektonicznych i archeologicznych metodami fotogrametrycznymi;
 • interpretacja zdjęć lotniczych w celu określenia stanu zagospodarowania działek, ustalenia przebiegu granic działki, ustalenia funkcjonowania dróg dojazdowych itp. dla potrzeb ekspertyz sądowych;
 • projektowanie systemów informacji przestrzennej dla potrzeb administracji publicznej, instytucji branżowych;
 • projektowanie i wykonywanie analiz przestrzennych.
5.    Zakład Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
 • analizy prawne i techniczne w zakresie prowadzenia katastru,
 • prace eksperckie i naukowe z zakresu:
  • analizy i rozwoju nowoczesnych modeli katastralnych,
  • procedur podziałów nieruchomości,
  • gospodarki nieruchomościami na obszarach wiejskich,
  • metodyki scaleń oraz wyceny nieruchomości.
6.    Zakład Kartografii
 • prace eksperckie i naukowe z zakresu:
  • metodyki modelowania i prezentacji kartograficznej w aplikacjach lokalizacyjnych i nawigacyjnych (m.in. algorytmy wyznaczania tras, kartograficzne aspekty wizualizacji AR, nawigacja wewnątrz budynków);
  • kartografii lotniczej;
  • metodyki projektowania baz danych przestrzennych na potrzeby systemów nawigacyjnych i lokalizacyjnych;
  • metodyki pozyskiwania danych przestrzennych z użyciem urządzeń i aplikacji mobilnych;
  • wykorzystania modeli 3D miast w tworzeniu systemów Smart City;
  • neokartografii, kartografii społecznościowej, koncepcji geoportali i map internetowych;
  • innowacyjnych metod geowizualizacji danych GIS;
  • rozwoju modeli baz danych topograficznych, prezentacji kartograficznych danych topograficznych, wykorzystania danych topograficznych jako danych referencyjnych w IIP;
  • opracowywania algorytmów generalizacji baz danych przestrzennych, w szczególności generalizacji danych topograficznych;
  • wykorzystania metodyki kartograficznej w marketingu mobilnym;
 • projektowanie innowacyjnych modeli baz danych przestrzennych i systemów informacji geograficznej (GIS);
 • projektowanie i realizacja złożonych analiz geograficznych (algorytmy kartograficzne, analizy geostatystyczne);
 • integracji modeli i systemów BIM (Building Information Modeling) oraz GIS;
 • opracowywanie technologii produkcji map (cyfrowe systemy kartograficzne) w oparciu o bazy danych przestrzennych;
 • projektowania i analizy odwzorowań kartograficznych oraz układów współrzędnych.

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

Opinie (0)