• AUTOMATYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Automatyka
  Program studiów obejmuje 200 godzin zajęć dydaktycznych oraz wykonanie pod kierunkiem specjalistów prowadzących zajęcia pracy końcowej z tematyki związanej z prowadzoną przez słuchacza działalnością zawodową.
  Tematyka zajęć: automatyka procesów ciągłych i dyskretnych, analogowe i mikroprocesorowe urządzenia i elementy automatyki, programowalne sterowniki PLC, struktury i algorytmy układów automatyki – zagadnienia projektowe, komputerowe systemy sterowania, diagnostyka i monitorowanie układów automatyki, sprzęt i struktury urządzeń automatyki, stacje procesowe i operatorskie, przegląd i prezentacja systemów rozproszonych, komputerowe techniki wspomagania wytwarzania oraz projektowania urządzeń i elementów automatyki, metody sztucznej inteligencji w automatyce, języki programowania urządzeń automatyki.
  Program studiów może być modyfikowany na życzenie uczestników studiów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Informatyka przemysłowa
  Studia pozwalają poznać współczesne technologie informatyczne oraz rozwiązania zaawansowanych systemów informatycznych, przeznaczonych do sterowania, monitorowania procesami oraz zarządzania produkcją, a także zdobyć dobrą orientację w zakresie projektowania, wdrażania i eksploatacji tej klasy systemów. W szczególności zapewniają poznanie: 
  • systemów operacyjnych, baz danych, sieci komputerowych i przemysłowych, technologii i bezpieczeństwa w Internecie, zasad prowadzenia projektu informatycznego
  • inteligentnych urządzeń polowych, sterowników PLC, systemów SCADA i DCS
  • informatycznych systemów zarządzania
  • technik sztucznej inteligencji: sieci neuronowych, logiki rozmytej, algorytmów genetycznych
  • podstawy modelowania procesów i innych wybranych przez Słuchaczy zagadnień.
  Absolwent Studiów posiądzie kwalifikacje potrzebne do: formułowania założeń i wymagań, oceny i porównywania ofert, nadzoru i oceny wdrożeń oraz udziału w zespołach realizujących wdrożenia i zespołach projektujących systemy informatyczne przeznaczone do sterowania, monitorowania i zarządzania produkcji. 
  Na rynku zarówno europejskim jak i krajowym odczuwa się bardzo duży niedostatek specjalistów o takim profilu. Zapotrzebowanie na nich potwierdzają zarówno ogłoszenia zamieszczane w prasie, oferujące pracę w tym zakresie na bardzo korzystnych warunkach, jak też opinie specjalistów od rynku pracy. Brak fachowców o tak niezbędnych kwalifikacjach dla gospodarki opartej na wiedzy zagraża istotnym spowolnieniem jej rozwoju. Z drugiej strony absolwenci Studium uzyskają kwalifikacje gwarantujące im atrakcyjną merytorycznie i finansowo pracę. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • INŻYNIERIA MEDYCZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Postępowanie kwalifikacyjne jest prowadzone przez Wydział Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z siedzibą przy Pl. Bankowym 3/5 dwa razy w roku w dniach: 1 – 30 czerwca (składanie wniosków od dnia 30 kwietnia do 31 maja) oraz 16 grudnia - 15 stycznia (składanie wniosków od dnia 15 listopada do 15 grudnia). Udział w postępowaniu kwalifikacyjnym mogą wziąć absolwenci studiów II stopnia z dyplomem mgr inż. w dziedzinach: automatyki i robotyki, elektroniki i telekomunikacji, mechaniki i budowy maszyn, informatyki, inżynierii biomedycznej i mechatroniki. 

  Ukończenie studium i uzyskanie na tej podstawie potwierdzenia ukończenia szkolenia specjalizacyjnego (potwierdzonego przez przez konsultanta krajowego w dziedzinie inżynierii medycznej) jest podstawą do złożenia wniosku o przystąpienie do egzaminu specjalizacyjnego w dziedzinie Inżynierii Medycznej w rozumieniu ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (dz. U. 2017 poz. 599), który jest organizowany przez Centrum Egzaminów Medycznych (CEM) Ministerstwa Zdrowia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MECHATRONIKA W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Mechatronika w kształceniu zawodowym
  Studium przeznaczone jest dla osób zainteresowanych nowym kierunkiem techniki – współczesnym kierunkiem projektowania i budowy urządzeń, jakim jest mechatronika. Kształcenie w zakresie mechatroniki prowadzi już szereg wyższych uczelni technicznych. Doceniając znaczenie tego kierunku, władze oświatowe wprowadziły mechatronikę jako nową specjalność kształcenia w średnim szkolnictwie technicznym.
  Wychodząc naprzeciw potrzebom przygotowania odpowiedniej kadry dydaktycznej, studium przede wszystkim jest skierowane do nauczycieli przygotowujących się do nauczania w zakresie mechatroniki ale także do kadry technicznej interesującej się nowym kierunkiem techniki.
  Organizatorami studium są: Instytut Automatyki i Robotyki na pierwszym w Polsce Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej oraz jedna z czołowych światowych firm praktycznie wykorzystująca i propagująca mechatronikę – firma FESTO. Uczestnikom Studium zostaną udostępnione zarówno laboratoria Wydziału Mechatroniki jak i laboratoria firmy FESTO.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TRANSFORMACJA PRZEMYSŁOWA 4.0 - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem Studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy oraz zdobycie przez nich kompetencji dla rozwiązywania problemów przejścia od etapu zautomatyzowanej i zrobotyzowanej konwencjonalnie produkcji, charakteryzującej się liniową strukturą wytwarzania produktów, do etapu cyfryzacji i mechatronizacji produktów i produkcji o rozproszonej strukturze, produkcji zinformatyzowanej i zinternetyzowanej na współczesnym i przewidywanym poziomie rozwoju tych technik. Etap ten nazywany jest Przemysłem 4.0.

  Prowadzący Studia mają ambicje przedstawienia słuchaczom uporządkowanej problematyki przyczyn, podstaw i warunków realizacji tej na razie proponowanej zmiany prowadzenia produkcji przemysłowej, a przede wszystkim na pokazanie rzeczywistych przesłanek urealnienia transformacji przemysłowej 4.0 w dającej się przewidzieć przyszłości kilku lub kilkunastu najbliższych lat, w zależności od stopnia za-awansowania rozwoju danego przedsiębiorstwa przemysłowego, bez względu na jego specyfikę pro-duktową i to zarówno na poziomie małych, jak i dużych firm.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

Opinie (0)