• PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

  Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna są 5-letnimi jednolitymi studiami magisterskimi o profilu praktycznym. Są skierowane do osób posiadających wykształcenie średnie. Studia są odpowiedzią na pilne wyzwania w zakresie przygotowania nauczycieli wczesnej edukacji, którzy powinni dysponować rozwiniętymi kompetencjami zarówno w zakresie wiedzy i umiejętności wynikających z profesjonalizacji zawodu, a także kompetencjami kształtowania relacji w pracy z dzieckiem. Studia kończą się tytułem magistra.

  Absolwenci nabędą uprawnienia pedagogiczne w rozumieniu Rozp. MEN z dnia z dnia 1.08.2017 r.(Dz.U.2017.1575) i uzyskują pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i nauczyciela klas I-III szkoły podstawowej. Mają też możliwość założyć własną placówkę oświatowo-wychowawczą po spełnieniu warunków przewidzianych aktualnie obowiązującym prawem.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Przygotowanie w zakresie pedagogiczno – psychologicznym
  • Przygotowanie do integracji treści nauczania
  • Dziecko/uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i szkole podstawowej – podstawy pedagogiki specjalnej
  • Organizacja pracy przedszkola/szkoły z elementami prawa oświatowego i praw dziecka; kultura przedszkola/szkoły
  • Podstawy diagnostyki edukacyjnej dla nauczycieli
  • Kultura języka
  • Język obcy we wczesnej edukacji

  Studia jednolite magisterskie niestacjonarne

  • Przygotowanie w zakresie pedagogiczno – psychologicznym
  • Przygotowanie do integracji treści nauczania
  • Dziecko/uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i szkole podstawowej – podstawy pedagogiki specjalnej
  • Organizacja pracy przedszkola/szkoły z elementami prawa oświatowego i praw dziecka; kultura przedszkola/szkoły
  • Podstawy diagnostyki edukacyjnej dla nauczycieli
  • Kultura języka
  • Język obcy we wczesnej edukacji

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały Senatu UKW Nr 22/2022/2023 z dnia 28 marca 2023 roku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Kwalifikacja na podstawie zaświadczenia od logopedy (według ustalonego formularza) o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela z punktu widzenia prawidłowości aparatu i funkcji głosowych, słuchowych i artykulacyjnych. Brak dostarczenia powyższego dokumentu skutkuje niedopuszczeniem kandydata do dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRAWO

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów prawo

  Są to studia o profilu praktycznym, co wyróżnia je na tle takich studiów prowadzonych przez większość Uniwersytetów. Łączą bowiem to, co charakterystyczne i utrwalone od wieków w kształceniu prawników, tj. kanon przedmiotów prawniczych obejmujących wszystkie klasyczne i nowo wyodrębniające się dyscypliny prawa z praktycznym podejściem do takiego kształcenia.

  Składają się na nie praktyki zawodowe, liczne nowoczesne konwersatoria i inne formy zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Duży nacisk położony został na przedmioty ściśle kształtujące umiejętności praktyczne ważne w pracy prawnika: sporządzania pism procesowych oraz rozwiazywania konkretnych problemów prawnych.

  Prowadzącymi te przedmioty będą osoby posiadające doświadczenie praktyczne zdobyte w sądach, prokuraturach czy samorządach prawniczych. W wielu przypadkach to nadal osoby czynne zawodowo i dzięki temu mające styczność z codziennymi wyzwaniami jakie stawiają przed nami regulacje prawne.

  Bardzo bogaty zakres przedmiotów, kompetentna kadra je prowadząca oraz właśnie połączenie tradycji z praktycznością to walory kierunku prawo na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy!

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PSYCHOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów psychologia

  Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia jest przygotowany do wykonywania zawodu psychologa, a w szczególności działań psychologicznych związanych z diagnozą, opiniowaniem, orzekaniem, jak również udzielaniem pomocy psychologicznej jednostkom oraz grupom społecznym.

  Absolwent psychologii jest przygotowany również do samodzielnego lub zespołowego prowadzenia prac naukowo-badawczych i prac rozwojowych w dziedzinie psychologii. (USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, Dz. U. Nr 73, poz. 763, z późn. zm.). 

  Osoby zainteresowane rozwojem – zarówno własnym, jak i innych osób – mają szansę przyjrzeć się możliwościom i zagrożeniom rozwoju człowieka w ciągu życia, zarówno w obszarze poznawczym, emocjonalno-społecznym jak i osobowościowym.

  Absolwent psychologii nabywa podstawy teoretyczne wiedzy psychologicznej, jak również zdobywa umiejętności praktyczne umożliwiające zrozumienie złożonych mechanizmów funkcjonowania i rozwoju człowieka. Przejawia wrażliwość etyczną i odpowiedzialność w wykonywaniu zawodu zaufania publicznego.

  Aktywność zawodowa psychologa-absolwenta UKW może obejmować szeroki zakres działań związanych m.in. z ochroną zdrowia psychicznego, profilaktyką, rehabilitacją, opieką społeczną, oświatą, poradnictwem rodzinnym lub zawodowym, biznesem, sportem, sztuką, mediami czy polityką. W niektórych dziedzinach działalności psychologicznej, oprócz ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia, stawiane są dodatkowe wymagania związane np. z określonym stażem pracy, ukończeniem studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych, uzyskaniem certyfikatów czy specjalizacji.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształceniaSpecjalności

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Psychologia kliniczna
  • Psychologia zdrowia i rehabilitacji
  • Psychologia społeczna
  • Psychologia wspomagania rozwoju

  Studia jednolite magisterskie niestacjonarne

  • Psychologia kliniczna
  • Psychologia zdrowia i rehabilitacji
  • Psychologia społeczna
  • Psychologia wspomagania rozwoju

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Psychologia w biznesie

  Studia jednolite magisterskie niestacjonarne

  • Psychologia w biznesie

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (1)

Ala Ocena odpowiedz

Z całego serca polecam psychologię na UKW! Wspaniała kadra prowadzących, a zajęcia na wysokim poziomie. Student traktowany jest z należytym szacunkiem. Wiadomo też, że nie zawsze jest idealnie, ale to mały szczegół przy wielu plusach. Dodatkowo wydział psychologii się rozbudowuje :)