• PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Pedagogika Przedszkolna i wczesnoszkolna

  Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna są 5-letnimi jednolitymi studiami magisterskimi o profilu praktycznym. Są skierowane do osób posiadających wykształcenie średnie. Studia są odpowiedzią na pilne wyzwania w zakresie przygotowania nauczycieli wczesnej edukacji, którzy powinni dysponować rozwiniętymi kompetencjami zarówno w zakresie wiedzy i umiejętności wynikających z profesjonalizacji zawodu, a także kompetencjami kształtowania relacji w pracy z dzieckiem. Studia kończą się tytułem magistra.

  Absolwenci nabędą uprawnienia pedagogiczne w rozumieniu Rozp. MEN z dnia z dnia 1.08.2017 r.(Dz.U.2017.1575) i uzyskują pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i nauczyciela klas I-III szkoły podstawowej. Mają też możliwość założyć własną placówkę oświatowo-wychowawczą po spełnieniu warunków przewidzianych aktualnie obowiązującym prawem.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Przygotowanie w zakresie pedagogiczno – psychologicznym
  • Przygotowanie do integracji treści nauczania
  • Dziecko/uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i szkole podstawowej – podstawy pedagogiki specjalnej
  • Organizacja pracy przedszkola/szkoły z elementami prawa oświatowego i praw dziecka; kultura przedszkola/szkoły
  • Podstawy diagnostyki edukacyjnej dla nauczycieli
  • Kultura języka
  • Język obcy we wczesnej edukacji

  Studia jednolite magisterskie niestacjonarne

  • Przygotowanie w zakresie pedagogiczno – psychologicznym
  • Przygotowanie do integracji treści nauczania
  • Dziecko/uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i szkole podstawowej – podstawy pedagogiki specjalnej
  • Organizacja pracy przedszkola/szkoły z elementami prawa oświatowego i praw dziecka; kultura przedszkola/szkoły
  • Podstawy diagnostyki edukacyjnej dla nauczycieli
  • Kultura języka
  • Język obcy we wczesnej edukacji

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały.

  Kwalifikacja na podstawie zaświadczenia od logopedy (według ustalonego formularza) o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela z punktu widzenia prawidłowości aparatu i funkcji głosowych, słuchowych i artykulacyjnych.

  Brak dostarczenia powyższego dokumentu skutkuje niedopuszczeniem kandydata do dalszego postępowania kwalifikacyjnego. 

  Dowiedz się więcej

   

   

 • PSYCHOLOGIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Psychologia

  Absolwent jednolitych studiów magisterskich kierunku psychologia jest przygotowany do diagnozy i pomocy psychologicznej jednostkom oraz grupom społecznym w sytuacjach trudnych i w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w różnych obszarach życia.

  Zna podstawy teoretyczne psychologii i posiada wiedzę umożliwiającą zrozumienie złożonych mechanizmów funkcjonowania i rozwoju człowieka. Potrafi krytycznie ocenić nabytą wiedzę i jest świadomy konieczności stałego doskonalenia zawodowego. Przejawia wrażliwość  etyczną i odpowiedzialność w wykonywaniu zawodu zaufania publicznego. Posiada umiejętność samodzielnego lub zespołowego prowadzenia badań naukowych.

  Absolwent może podjąć samodzielną działalność gospodarczą. Ponadto, może kontynuować edukację w Szkole Doktorskiej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Psychologia kliniczna
  • Psychologia zdrowia i rehabilitacji
  • Psychologia społeczna
  • Psychologia wspomagania rozwoju

  Studia jednolite magisterskie niestacjonarne

  • Psychologia kliniczna
  • Psychologia zdrowia i rehabilitacji
  • Psychologia społeczna
  • Psychologia wspomagania rozwoju

   


  Studia Jednolite Magisterskie

   

  Podstawą kwalifikacji na studia  jednolite magisterskie na kierunku Psychologia jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów maturalnych, jeśli kandydant zdawał biologię na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%. 

  Dowiedz się więcej

   

   

Opinie (1)

Ala Ocena

Z całego serca polecam psychologię na UKW! Wspaniała kadra prowadzących, a zajęcia na wysokim poziomie. Student traktowany jest z należytym szacunkiem. Wiadomo też, że nie zawsze jest idealnie, ale to mały szczegół przy wielu plusach. Dodatkowo wydział psychologii się rozbudowuje :)