• PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Pedagogika Przedszkolna i wczesnoszkolna

  Pedagogika wczesnoszkolna jest atrakcyjnym kierunkiem studiów na UKW w Bydgoszczy dla tych osób, którzy są zainteresowani w charakterze nauczyciela w przedszkolu i w klasach młodszych. Studiowanie na tym kierunku pozwala zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu możliwości i rozwijania potencjału dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jeżeli wybierzesz pedagogikę wczesnoszkolną na UKW będziesz miał pewność, że jesteś bardzo dobrze przygotowany do podjęcia pracy dydaktyczno-wychowawczej na etapie wczesnej edukacji. Tę gwarancję osiągniesz dzięki kwalifikowanej kadrze nauczycieli akademickich, która kładzie duży nacisk na wiązanie wiedzy teoretycznej z praktyką pedagogiczną i uwzględnia najnowsze trendy w profesjonalnym przygotowaniu absolwentów do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji. Zdobycie rzetelnego przygotowania do wykonywania zawodu nauczycielskiego zapewnia też program studiów, który jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  Podstawą kwalifikacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna jest ocena poprawności wymowy oraz średnia ocen ze wszystkich przedmiotów maturalnych, uzyskanych na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości. 

  Dowiedz się więcej

   

   

 • PSYCHOLOGIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Psychologia

  Dzięki psychologii zyskujesz wiedzę oraz umiejętności w zakresie diagnozowania osobowości człowieka, zrozumienia interakcji pomiędzy osobą i otoczeniem. Poznajesz mechanizmy odpowiedzialne za regulację zachowania jednostki a także zmiany w jej funkcjonowaniu i rozwoju. Poza diagnozą uzyskujesz przygotowanie do psychoterapii, profilaktyki i poradnictwa w zakresie pracy nad sobą, m.in. w stosunkach z innymi i szeroko rozumianym środowiskiem. Na studiach zdobędziesz kompetencje interpersonalne, mediacyjne i negocjacyjne, pozwalające na pracę zarówno z jednostkami, jak i grupami w zróżnicowanych środowiskach i kontekstach społecznych oraz kompetencje w zakresie promowania własnych usług psychologicznych wśród potencjalnych odbiorców w sposób nienaruszający zasad etyki zawodowej. Absolwent psychologii posiada wiedzę teoretyczną, przygotowanie praktyczne oraz kompetencje społeczne do pracy na stanowisku psychologa w poradniach psychologicznych, pedagogicznych, szkołach, placówkach oświatowych, leczniczych, sanatoryjnych, rehabilitacyjnych, opieki społecznej, penitencjarnych, a także w zakładach pracy, urzędach państwowych i samorządowych. Może być także animatorem edukacji zdrowotnej oraz ruchu samopomocowego w stosunku do osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia Jednolite Magisterskie

   

  Podstawą kwalifikacji na studia  jednolite magisterskie na kierunku Psychologia jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów maturalnych, jeśli kandydant zdawał biologię na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%. 

  Dowiedz się więcej

   

   

Opinie (0)