• EDUKACJA TECHNICZNO - INFORMATYCZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 2 lata 3,5 roku 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów edukacja techniczno-informatyczna

  Studia I stopnia

  Uzyskane wykształcenie daje przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, do pracy w jednostkach naukowych, przedsiębiorstwach przemysłowych, administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej, zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu. Absolwenci wszystkich specjalności kierunku edukacja techniczno-informatyczna uzyskują tytuł zawodowy inżyniera.

  Absolwenci specjalności nauczycielskiej otrzymują przygotowanie do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej w zakresie przedmiotów: technika i informatyka oraz nauczyciela teoretycznej nauki zawodu w branżowych szkołach I stopnia

  Studia II stopnia

  Uzyskane wykształcenie daje przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, do pracy w jednostkach naukowych, przedsiębiorstwach przemysłowych, administracji gospodarczej, zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Informatyka stosowana w technice
  • Inżynieria materiałowa i komputerowe wspomaganie procesów produkcji
  • Mechatronika
  • Technika z informatyką (nauczycielska)

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Informatyka stosowana w technice
  • Technologie internetowe i multimedialne
  • Mechatronika
  • Technika z informatyką (nauczycielska)

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Informatyka stosowana w technice
  • Mechatronika
  • Technika z informatyką (nauczycielska)
  • Mechatronika samochodowa

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Informatyka stosowana w technice
  • Technologie internetowe i multimedialne
  • Mechatronika
  • Technika z informatyką (nauczycielska)

  STUDIA I STOPNIA

  Średnia wyników egzaminu maturalnego z matematyki, fizyki, chemii lub informatyki z wagą 100 % , z pozostałych z wagą 50 % (poziom podstawowy x1 lub rozszerzony x1,5 – część pisemna).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Konkurs dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FIZYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia pierwszego stopnia na kierunku fizyka dostarczają wiedzy z zakresu podstawowych działów fizyki klasycznej i współczesnej, historii fizyki, metodologii badań naukowych z fizyki, komunikacji interpersonalnej i wykorzystywania nowoczesnych technik edukacyjnych w tym kształcenia zdalnego. Absolwent studiów pierwszego stopnia potrafi rozwiązywać zarówno problemy praktyczne jak i teoretyczne w sposób twórczy, jest otwarty na przyjęcie i stosowanie w swojej pracy najnowszych osiągnięć nauki i techniki, a także przygotowany do ciągłego podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych.

  Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada umiejętności rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych, korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej, a także przekazywania posiadanej wiedzy. Umie gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać informacje korzystając z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Absolwent specjalności nauczycielskiej jest uprawniony do kontynuowania przygotowania do pracy w charakterze nauczyciela fizyki i informatyki na studiach drugiego stopnia. Posiada umiejętność elementaryzacji wiedzy fizycznej do wybranego poziomu edukacyjnego i popularyzacji wiedzy fizycznej wśród niespecjalistów.

  Absolwent studiów pierwszego stopnia fizyki jest przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych i diagnostycznych oraz obsługi i nadzoru urządzeń, których działanie wymaga podstawowej wiedzy z zakresu fizyki. Dodatkowo absolwent studiów pierwszego stopnia zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego wraz z przygotowaniem do posługiwania się terminologią specjalistyczną z zakresu kierunku studiów. Studia na kierunku fizyka kształtują umiejętności umożliwiające absolwentowi studiów pierwszego stopnia podejmowanie studiów drugiego stopnia, a także osiąganie kwalifikacji przez kolejne szczeble edukacji (np. studia doktoranckie i podyplomowe). Umożliwiają mu również dalsze samokształcenie, aktualizowanie własnej wiedzy i doskonalenie własnych kompetencji.

  Studia drugiego stopnia na kierunku fizyka dostarczają szerokiej wiedzy z zakresu fizyki klasycznej i współczesnej, historii fizyki, metodologii badań naukowych z fizyki, komunikacji interpersonalnej i wykorzystywania nowoczesnych technik edukacyjnych w tym kształcenia zdalnego. Wiedza ta umożliwia absolwentowi studiów drugiego stopnia doskonalenie się w zakresie fizyki i nauk pokrewnych, a także osiąganie kwalifikacji przez kolejne szczeble edukacji (np. studia podyplomowe oraz w Szkole Doktorskiej).

  Absolwent studiów drugiego stopnia potrafi rozwiązywać zaawansowane problemy praktyczne jak i teoretyczne w sposób twórczy, jest otwarty na przyjęcie i stosowanie w swojej pracy najnowszych osiągnięć nauki i techniki, a także jest przygotowany do ciągłego samokształcenia i podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych. Absolwent studiów drugiego stopnia posiada umiejętności rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych, korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej oraz technicznych systemów diagnostycznych, a także przekazywania posiadanej wiedzy. Umie gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać informacje korzystając z technologii informacyjno-komunikacyjnych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Fizyka z informatyką (nauczycielska)
  • Fizyka z informatyką (nienauczycielska)

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Fizyka z informatyką (nauczycielska)
  • Fizyka materii (nienauczycielska)

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Fizyka z informatyką (nauczycielska)

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Fizyka z informatyką (nauczycielska)

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku fizyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy nowożytny, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Konkurs dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów inżynieria bezpieczeństwa

  Kierunek studiów inżynieria bezpieczeństwa jest kierunkiem interdyscyplinamym realizującym efekty kształcenia z obszaru nauk technicznych. Absolwent tego kierunku uzyskuje kompetencje inżynierskie. Absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk technicznych w szczególności z inżynierii materiałowej oraz umiejętność technicznej analizy problemu.

  Ponadto absolwent posiada wiedzę specjalistyczną z inżynierii bezpieczeństwa, między innymi w zakresie zakresu zagrożeń cywilizacyjnych i technicznych, możliwości minimalizacji ryzyka. Jest wyposażony w wiedzę i umiejętności projektowania i monitorowania stanu i warunków bezpieczeństwa, dokonywania analizy bezpieczeństwa i ryzyka, wdrażania prawidłowej polityki bezpieczeństwa, zapewnienia bezpieczeństwa systemów.

  Jest wyposażony w wiedzę i umiejętności pozwalające na pełnienia funkcji zawodowych w zakresie zarządzania bezpieczeństwem oraz prowadzenia dokumentacji związanej z szeroko rozumianym bezpieczeństwem.

  Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w podmiotach gospodarczych o różnych profilach oraz w administracji gospodarczej, państwowej i samorządowej na stanowiskach związanych z problematyką inżynierii bezpieczeństwa oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej świadczącej usługi z zakresu inżynierii bezpieczeństwa. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo technologii informacyjnych
  • Bezpieczeństwo materiałowe i technologii materiałowych

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo technologii informacyjnych
  • Bezpieczeństwo materiałowe i technologii materiałowych

  STUDIA I STOPNIA

  Średnia wyników egzaminu maturalnego z matematyki, fizyki, chemii lub informatyki z wagą 100 %, z pozostałych z wagą 50%. Przy tym poziom podstawowy x1 lub rozszerzony x 1,5.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA SZKOLNA Z EDUKACJĄ TECHNICZNĄ

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister

  Pedagogika szkolna z edukacją techniczną, stacjonarne, jednolite magisterskie

  Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół średnich, zainteresowanych pracą nauczyciela w szkole podstawowej z dodatkowymi kompetencjami w zakresie nauczania techniki.

  Absolwent studiów posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pełnienia roli zawodowej pedagoga, wychowawcy w placówkach oświatowych, asystenta rodziny, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka, animatora czasu wolnego, nauczyciela przedmiotu Technika w szkole podstawowej.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Nauczycielska

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Wynik pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego z wagą 100% oraz wyniki z matematyki i języka obcego nowożytnego z wagą 50%. Przy tym uwzględnia się lepszy z wyników: poziom podstawowy ×1 lub rozszerzony ×1,5.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)