Uniwersytet Łódzki

Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ

ul. Pomorska 46/48 91-408 Łódź

tel. (042) 665 57 10

fax. (042) 665 57 11

www.wnow.uni.lodz.pl

rekrutacja.wnow.uni.lodz.pl

http://informatory.uni.lodz.pl/

Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ

Uniwersytet Łódzki

ul. Pomorska 46/48 91-408 Łódź

tel. (042) 665 57 10

fax. (042) 665 57 11

www.wnow.uni.lodz.pl

rekrutacja.wnow.uni.lodz.pl

http://informatory.uni.lodz.pl/

 • PEDAGOGIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów pedagogika

  Studia I stopnia

  PEDAGOGIKA jest nauką o procesach rozwoju, wychowania i edukacji człowieka na różnych etapach życia, które toczą się zarówno w specjalnie powołanych do tego instytucjach (np. edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, artystycznych, poradniczo-terapeutycznych, wsparcia rodziny i seniorów, kultury i rekreacji, coachingowych), jak i w środowisku życia człowieka (w rodzinie, w grupach rówieśniczych, w grupach wsparcia itp.).

  Kierunek PEDAGOGIKA jest dla Ciebie, jeśli:

  • dążysz do pracy w roli pedagoga, wychowawcy, opiekuna,
  • zamierzasz inicjować i realizować procesy wychowania i edukacji,
  • jesteś typem społecznika, lubisz pomagać innym,
  • chcesz dzielić swoje pasje z innymi ludźmi,
  • szukasz możliwości rozwoju swoich twórczych zdolności, pomysłowości i inwencji,
  • chcesz dowiedzieć się czegoś o sobie, o tym, jak projektować swój rozwój edukacyjny i zawodowy,
  • lub po prostu masz nadzieję na lepsze zrozumienie społecznego świata.

  Najważniejsze korzyści z podjęcia studiów na kierunku PEDAGOGIKA:

  • osiągniesz liczące się na rynku pracy, profesjonalne wykształcenie,
  • zdobędziesz kluczowe kompetencje i umiejętności praktyczne poparte naukową wiedzą,
  • poznasz innowacyjnych, pełnych zapału wykładowców – uznane autorytety, a jednocześnie przyjaznych partnerów w dyskusji,
  • weźmiesz udział w atrakcyjnych, twórczych zajęciach z wykorzystaniem warsztatów, projektów, gier dydaktycznych, ćwiczeń praktycznych,
  • będziesz mieć szansę dołączyć do kół naukowych i wielu innych organizacji studenckich,
  • możesz aktywnie uczestniczyć w międzynarodowym programie mobilnościowym Erasmus+, biorąc udział w zajęciach na innych prestiżowych uczelniach zagranicznych oraz nawiązując kontakty ze studentami z całego świata.

  Przykładowe miejsca i środowiska pracy po ukończeniu studiów na kierunku PEDAGOGIKA:

  • placówki oświatowe, m.in. szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
  • placówki wsparcia dziennego oraz całodobowej socjalizacji, opieki i pieczy zastępczej, m.in. świetlice środowiskowe, domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, ośrodki adopcyjne, 
  • ośrodki kultury, m.in. centra zajęć pozaszkolnych, domy kultury,
  • instytucje terapii i resocjalizacji, m.in. młodzieżowe ośrodki wychowawcze, ośrodki socjoterapii, ośrodki leczenia uzależnień, wychowawcy w jednostkach penitencjarnych,
  • przedsiębiorstwa komercyjne, m.in. prowadzenie działań szkoleniowo-rozwojowych, firmy szkoleniowe, działy HR.

  Sylwetka absolwenta

  Absolwent studiów na kierunku PEDAGOGIKA jest przygotowany do pełnienia roli pedagoga oraz szeregu funkcji i wykonywania zadań z nią związanych. Ukończenie studiów licencjackich na kierunku PEDAGOGIKA uprawnia do podjęcia studiów drugiego stopnia na Uniwersytecie Łódzkim lub innej uczelni.

  Kluczowe efekty uczenia się absolwenta studiów na kierunku PEDAGOGIKA:

  • ogólna teoretyczna wiedza pedagogiczna, 
  • znajomość kontekstów historyczno-filozoficznych, socjologicznych i psychologicznych warunkujących procesy wychowania, edukacji, opieki,
  • praktyczne umiejętności diagnozowania zjawisk związanych z wychowaniem, edukacją, opieką,
  • umiejętności metodyczne dotyczące planowania i realizacji procesów wychowania, edukacji, opieki,
  • umiejętności i kompetencje miękkie, takie jak komunikacja, działania projektowe, współpraca w grupie, zdolności organizacyjne, rozwiązywanie problemów, wystąpienia publiczne i in.,
  • rozwinięta wrażliwość na problemy wychowawcze, społeczne, rozwojowe drugiego człowieka.

  Studia II stopnia

  Studia na kierunku PEDAGOGIKA prowadzą do pogłębionego rozumienia uwarunkowań oraz przebiegu procesów rozwoju, wychowania i edukacji człowieka na różnych etapach życia, toczących się zarówno w specjalnie powołanych do tego instytucjach (np. edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, artystycznych, poradniczo-terapeutycznych, wsparcia rodziny i seniorów, kultury i rekreacji, coachingowych), jak i w środowisku życia człowieka (w rodzinie, w grupach rówieśniczych, w grupach wsparcia itp.).

  Studia pedagogiczne przygotowują do pracy z ludźmi w różnym wieku (od dzieciństwa do starości), z osobami znajdującymi się w różnych sytuacjach. Dlatego też, w zależności od wybranej specjalności, nasi studenci przygotowywani są do prowadzenia działań opiekuńczych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych, socjalno-wspierających, sportowych, artystycznych. 

  Kierunek Pedagogika na II stopniu studiów stanowi atrakcyjną ofertę dla absolwentów:

  • dowolnych specjalności pedagogicznych,
  • kierunków z dziedziny nauk społecznych, takich jak psychologia, socjologia, kulturoznawstwo i in.,
  • kierunków z dziedziny nauk humanistycznych, takich jak historia, filozofia, filologia i in.,
  • kierunków edukacja techniczno-informatyczna, edukacja artystyczna.

  Kierunek PEDAGOGIKA jest dla Ciebie, jeśli:

  • chcesz osiągnąć niezbędny na wielu stanowiskach tytuł magistra pedagogiki,
  • chcesz zdobyć lub wznieść na wyższy poziom swoje kwalifikacje pedagogiczne,
  • pragniesz rozszerzyć swoje spojrzenie na współczesne problemy wychowania i edukacji w obszarach praktyki pedagogicznej zgodnych z ofertą specjalności, 
  • przygotowujesz się do kariery naukowej z zakresu nauk społecznych,

  Najważniejsze korzyści z podjęcia studiów na kierunku PEDAGOGIKA:

  • osiągniesz liczące się na rynku pracy, profesjonalne wykształcenie,
  • zdobędziesz kluczowe kompetencje i umiejętności praktyczne poparte naukową wiedzą,
  • poznasz innowacyjnych, pełnych zapału wykładowców – uznane autorytety, a jednocześnie przyjaznych partnerów w dyskusji,
  • weźmiesz udział w atrakcyjnych, twórczych zajęciach z wykorzystaniem warsztatów, projektów, gier dydaktycznych, ćwiczeń praktycznych,
  • będziesz mieć szansę dołączyć do kół naukowych i wielu innych organizacji studenckich,
  • możesz podjąć współpracę z pracownikami akademickimi w formie udziału w organizowanych na Wydziale konferencjach, badaniach i publikacjach naukowych,
  • możesz aktywnie uczestniczyć w międzynarodowym programie mobilnościowym Erasmus+, biorąc udział w zajęciach na innych prestiżowych uczelniach zagranicznych oraz nawiązując kontakty ze studentami z całego świata.

  Możliwe miejsca i środowiska pracy po ukończeniu studiów na kierunku PEDAGOGIKA:

  • placówki oświatowe, m.in. szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne
  • instytucje opieki, m.in. domy dziecka, pogotowie opiekuńcze, domy pomocy społecznej, żłobki
  • ośrodki kultury, m.in. centra zajęć pozaszkolnych, domy kultury
  • przedsiębiorstwa komercyjne, m.in. w działach szkoleniowo-rozwojowych
  • instytucje terapii i resocjalizacji, m.in. młodzieżowe ośrodki wychowawcze, ośrodki socjoterapii, ośrodki leczenia uzależnień, wychowawcy w jednostkach penitencjarnych,
  • przedsiębiorstwa komercyjne, m.in. prowadzenie działań szkoleniowo-rozwojowych, firmy szkoleniowe, działy HR

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem
  • Pedagogika resocjalizacyjna
  • Pedagogika społeczna: profilaktyka i praca środowiskowa
  • Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej
  • Edukacja artystyczna z animacją kulturową

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem
  • Pedagogika resocjalizacyjna
  • Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej
  • Edukacja artystyczna z animacją kulturową
  • Pedagogika społeczna: praca opiekuńczo-wychowawcza i środowiskowa

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem
  • Pedagogika resocjalizacyjna
  • Pedagogika społeczna: profilaktyka i praca środowiskowa
  • Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem
  • Pedagogika resocjalizacyjna
  • Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej
  • Pedagogika społeczna: praca opiekuńczo-wychowawcza i środowiskowa

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, geografia, historia, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny, chemia, filozofia, fizyka, historia muzyki, historia sztuki, informatyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) ukończonych na kierunkach: humanistycznych, społecznych, edukacja techniczno-informatyczna, edukacja artystyczna oraz dla absolwentów studiów magisterskich drugiego stopnia i jednolitych magisterskich ukończonych na kierunkach humanistycznych i społecznych. Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie oceny z dyplomu licencjackiego lub magisterskiego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

  PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA to kierunek studiów, którego celem jest wykształcenie specjalistów do pracy z dzieckiem, poczynając od okresu żłobkowego, a kończąc na edukacji wczesnoszkolnej.

  Celem kształcenia na kierunku PPiW jest wyposażenie studentów w wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

  Kształcenie w toku studiów obejmuje wiedzę, umiejętności oraz postawy społeczne. Zdobywana wiedza dotyczy przede wszystkim pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz młodszym szkolnym. Koncentruje się również wokół podstawowych teorii wychowania, uczenia się i nauczania, najważniejszych tradycyjnych i współczesnych nurtów i systemów pedagogicznych, struktury i funkcji systemu edukacji, celów, podstaw prawnych, organizacji i funkcjonowaniu instytucji oświatowych,  uczestników działalności edukacyjnej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach edukacyjnych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, geografia, historia, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny, chemia, filozofia, fizyka, historia muzyki, historia sztuki, informatyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PSYCHOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów psychologia

  Jednolite studia magisterskie na kierunku PSYCHOLOGIA trwają dziesięć semestrów i kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra.

  Zasadnicze cele kształcenia:

  • przekazanie gruntownej wiedzy teoretycznej, obejmującej podstawowe działy psychologii i co najmniej jedną – wybraną przez studenta – specjalność
  • wykształcenie umiejętności wykorzystywania wiedzy z zakresu teorii i metodologii badań w praktyce psychologicznej;
  • wykształcenie umiejętności planowania i przeprowadzania badań empirycznych;
  • wykształcenie umiejętności konstruowania diagnostycznych narzędzi psychologicznych oraz analizowania wyników badań;
  • wykształcenie postaw zakładających działanie zawodowe zgodne z kodeksem etycznym psychologa;
  • wykształcenie postawy ciągłego rozwoju i dokształcania się w toku rozwoju zawodowego.

  Absolwenci mogą kontynuować kształcenie w ramach studiów podyplomowych i szkół doktorskich.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Psychologia rodziny i bliskich związków
  • Psychologia zdrowia i kliniczna
  • Psychologia biznesu i kariery

  Studia jednolite magisterskie niestacjonarne

  • Psychologia rodziny i bliskich związków
  • Psychologia zdrowia i kliniczna
  • Psychologia biznesu i kariery

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, język polski, matematyka, język obcy nowożytny, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów wychowanie fizyczne i zdrowotne

  (*Pod warunkiem utworzenia kierunku studiów)

  Studia na kierunku WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE uprawniają do realizacji programowych treści z wychowania fizycznego, nadobowiązkowych zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz zajęć zakresu edukacji zdrowotnej i gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w szkole i środowisku pozaszkolnym.

  Student nabywa umiejętności odnoszące się do działalności prospołecznej, samodoskonalenia oraz stosowania kreatywnych rozwiązań koniecznych w pracy nauczyciela wychowania fizycznego, pedagoga zdrowia, trenera personalnego lub animatora czasu wolnego. Absolwent kierunku wychowanie fizyczne i zdrowotne jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku wychowanie fizyczne i zdrowotne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, geografia, historia, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny, chemia, filozofia, fizyka, historia muzyki, historia sztuki, informatyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) ukończonych na kierunkach: Wychowanie fizyczne i zdrowotne, Pedagogika sportu, Pedagogika - specjalnść: pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej, wychowanie fizyczne, sport, rekreacja ruchowa i turystyka oraz dla absolwentów studiów drugiego stopnia ukończonych na kierunku Pedagogika - specjalność: pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej. Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie oceny z dyplomu licencjackiego lub magisterskiego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (13)

Jola Ocena odpowiedz

Jakie są progi punktowe w poprzednich latach?

Wiki Ocena odpowiedz

uwaga -nie mogę się dogadać z dziekanatem,pracownicy bardzo obojętni ,brak pomocy tzw. ludzkiego podejścia do studenta -TOTALNA ZLEWKA

Wiki Ocena odpowiedz

uwaga -nie mogę się dogadać z dziekanatem,pracownicy bardzo obojętni ,brak pomocy tzw. ludzkiego podejścia do studenta -TOTALNA ZLEWKA

Werka Ocena odpowiedz

Polecam Psychologię- specjalizacja Psychologia Kliniczna !

Iza Ocena odpowiedz

Moim zdaniem pedagog ma duże możliwości, ale tylko i wyłącznie jak wspomoże się dodatkowymi kursami czy studiami podyplomowymi. Konkurencja jest bardzo duża dlatego warto cały czas się dokształcać, nawet jeżeli taką prace się już znalazło. Wiem to po sobie...ale jest to bardzo satysfakcjonujący zawód.

Dara Ocena odpowiedz

Jestem na 4 roku i dużo osób z mojej grupy pracuje już w zawodzie. Pracy dla pedagogów jest dużo, tylko trzeba chcieć :)

Ania Ocena odpowiedz

jestem na pierwszym roku, drugiego stopnia na Pedagogice i żałuje, że nie zaczęłam tych studiów od 1 stopnia. Studiowałam na innym kierunku i to był mój błąd widząc jaką wiedzę prezentują studenci, którzy są tu od licencjatu. Mimo, że mam braki to jestem zadowolona

Aneta J Ocena odpowiedz

Studiuje Pedagogikę i polecam ze względu na ćwiczenia, które na prawdę dają dużą możliwość poznania pracy z człowiekiem. Wykłady wiadomo nie wszystkie, ale zdarzają się ciekawe, a przede wszystkim przydatne

Karina Ocena odpowiedz

Przede wszystkim są to kierunki dla osób, które interesuje człowiek i cała wiedza z nim związana. Tutaj głównie liczą się praktyki. Moim zdanie to głównie ona dają pogląd na pracę pedagoga czy psychologa

kasia Ocena odpowiedz

To nie są studia dla każdego, dlatego że część wiedzy płynie z własnych obserwacji a nie wyłącznie z przeczytanych podręczników. Pedagogika to kierunek wymagający, ale dający dużo satysfakcji. To studia dla ludzi wrażliwych, otwartych i co bardzo ważne, cierpliwych. Wybrałam ten kierunek, bo chcę po prostu pomagać innym.

Patrycja Ocena odpowiedz

Studiuję Psychologię, gdyż zawsze chciałam pracować z drugim człowiekiem i dla drugiego człowieka. To się po prostu czuje i wie. A dlaczego studiuję w Łodzi? Tutaj się urodziłam, wychowałam i nie wyobrażam sobie życia gdzie indziej

Tomek Ocena odpowiedz

Oligofrenopedagogika do polecenia zwłaszcza praktyki. Jedyne co może drażnić to, że kilka zajęć się powtarza z tym co jest na licencjatach .

kk Ocena odpowiedz

Miła atmosfera, wykładowcy zaangażowani i otwarci. Niestety na psychologii brakuje wyboru specjalności i zajęć praktycznych.