Al. Kraśnicka 2b

20–718 Lublin

http://www.umcs.pl/pl/artystyczny,40.htm

Instytut Sztuk Pięknych

tel. 81 537-69-00

e-mail: plastyka@poczta.umcs.lublin.pl

Instytut Muzyki

tel. 81 537-69-01

e-mail: muzyka@poczta.umcs.lublin.pl

Al. Kraśnicka 2b

20–718 Lublin

http://www.umcs.pl/pl/artystyczny,40.htm

Instytut Sztuk Pięknych

tel. 81 537-69-00

e-mail: plastyka@poczta.umcs.lublin.pl

Instytut Muzyki

tel. 81 537-69-01

e-mail: muzyka@poczta.umcs.lublin.pl

 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
  Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest kierunkiem artystycznym, na którym prowadzone jest wszechstronne kształcenie w zakresie tradycyjnych sztuk pięknych oraz nowych mediów: rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba, struktury wizualne, projektowanie graficzne, fotografia, multimedia, intermedia. Uzupełnia je wiedza humanistyczna z rozszerzoną wiedzą o kulturze i sztuce. Integralną częścią programu studiów jest kształcenie edukacyjne: psychologia, pedagogika, metodyka, emisja głosu oraz praktyki pedagogiczne, spełniające standardy kształcenia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela.
  Kwalifikacje zawodowe:
  Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata i jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Wydział Artystyczny UMCS zapewnia kontynuację nauki na tym samym kierunku - z możliwością wyboru innej specjalności - na studiach drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu magistra sztuki. Absolwent może przystąpić także do rekrutacji na studia drugiego stopnia na kierunek zgodny z ukończoną specjalnością. Umiejętności artystyczne absolwenta w powiązaniu z jego wiedzą i kompetencjami ogólnymi składają się na kwalifikacje zawodowe artysty plastyka. Absolwent posiada kwalifikacje pedagogiczne w zakresie edukacji plastycznej uprawniające do pracy w zawodzie nauczyciela plastyki i zajęć artystycznych w szkołach podstawowych. Umiejętności i wiedza dotycząca animacji kultury wraz z przygotowaniem pedagogicznym uprawniają absolwenta do pracy jako animator kultury.
  Profile zawodowe absolwentów:
  • artysta plastyk,
  • animator kultury,
  • kurator i promotor sztuk plastycznych na rynku sztuki - w galeriach, muzeach, instytucjach promocyjnych i marketingowych,
  • projektant – w graficznych pracowniach projektowych, agencjach reklamowych,
  • nauczyciel w zakresie edukacji plastycznej w szkołach podstawowych.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych brany pod uwagę jest wynik egzaminu praktycznego z: rysunku – studium postaci (rysunek wykonany ołówkiem, węglem lub kredką), malarstwa (martwa natura wykonana w dowolnej technice malarskiej na papierze lub płótnie) lub rzeźby (studium postaci wykonane w glinie).

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest ocena dokumentacji artystycznej złożonej w formie elektronicznej.
   

 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
  Trzyletnie studia stacjonarne o profilu ogólnoakademickim, zakończone uzyskaniem tytułu licencjata. Na program studiów składają się przedmioty podstawowe i kierunkowe: m. in. kształcenie słuchu, historia muzyki, harmonia, instrumentacja, fortepian, drugi instrument, dyrygowanie, emisja głosu oraz przedmioty dodatkowe i fakultatywne z zakresu historii kultury, etnomuzykologii, roli mediów w komunikacji kulturowej kultury i in.; przedmioty kształcenia nauczycielskiego: psychologia, pedagogika, metodyki przedmiotowe, praktyki pedagogiczne i warsztaty; przedmioty kształcenia ogólnego: filozofia, język obcy, technologie informacyjne. Indywidualny tok nauczania niektórych przedmiotów muzycznych zapewnia studentom optymalne doskonalenie umiejętności wykonawczych. Absolwent posiada przygotowanie merytoryczne oraz pedagogiczne do prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie przedmiotu muzyka w szkole podstawowej; posiada wiedzę i umiejętności potrzebne do prowadzenia chórów, zespołów wokalnych i instrumentalnych, warsztatów muzycznych w szkołach, placówkach pozaszkolnych i amatorskim ruchu muzycznym, prowadzenia zajęć umuzykalniających w przedszkolach i placówkach pozaszkolnych, działalności muzycznej w instytucjach kultury oraz animacji kultury muzycznej w społeczeństwie. Absolwent kierunku jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Kandydaci na studia powinni wykazać się wiedzą muzyczną z zakresu szkoły muzycznej I stopnia. 
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji jest sprawdzian praktyczny obejmujący sprawdzenie zdolności i umiejętności muzycznych w zakresie:

  1. słuchu muzycznego,
  2. prezentacji muzycznej (instrument lub śpiew),
  3. predyspozycji manualnych.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej jest sprawdzian ze słuchu muzycznego oraz egzaminu praktycznego.
   

 • GRAFIKA Stopień: II Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Grafika
  Absolwent jednolitych studiów 5-letnich na kierunku grafika niezależnie od specjalności posiada zaawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie warsztatowych technik grafiki artystycznej, graficznych programów komputerowych, między innymi ADOBE Photoshop i Illustrator, liternictwa i typografii, grafiki wydawniczej i projektowania grafiki na strony internetowe, a także multimediów i animacji komputerowej. Jego kwalifikacje obejmują przygotowanie zawodowe grafika komputerowego oraz doświadczenie pracy w wydawnictwie lub agencji reklamowej w trakcie praktyki zawodowej. Absolwent posiada praktyczne umiejętności w dziedzinie rysunku, malarstwa, rzeźby oraz fotografii. Zna zagadnienia historii i teorii sztuki, historii grafiki, filozofii i estetyki, teorii i historii kultury, marketingu i rynku sztuki. W swojej pracy wykorzystuje znajomość psychologii twórczości i reklamy. Jest przygotowany do projektowania i realizacji działań w obszarze animacji kultury i promocji sztuki. Absolwent kończy studia w wybranej specjalności graficznej, w ramach której realizuje magisterski dyplom artystyczny. Absolwent specjalności grafika warsztatowa potrafi swobodnie posługiwać się warsztatowymi technikami, które wybiera spośród: linorytu, suchorytu, akwaforty, akwatinty, litografii, serigrafii i innych. Jest w stanie łączyć techniki klasyczne z drukiem cyfrowym i technikami unikatowymi. Jest zdolny do profesjonalnej twórczości artystycznej na gruncie grafiki warsztatowej. Absolwent specjalności grafika projektowa posiada zaawansowane umiejętności w zakresie projektowania plakatu, znaków graficznych, liternictwa, książki, ilustracji, grafiki wydawniczej, grafiki wystawienniczej, stron internetowych, materiałów reklamowych. Jest zdolny do poszukiwania indywidualnych rozwiązań zadań projektowych uwzględniając ich funkcje estetyczne i użytkowe. Absolwent specjalności sztuka mediów cyfrowych potrafi realizować projekty artystyczne z zakresu grafiki cyfrowej oraz multimediów oparte na montażu obrazu i dźwięku. Potrafi przygotować swoje prace do druku, prezentacji ekranowej i internetowej. Posiada praktyczne umiejętności w zakresie animacji cyfrowej i eksperymentalnych form filmowych. Absolwent uzyskuje tytuł magistra sztuki i jest przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich w obszarze studiów poświęconych sztuce.
  Profile zawodowe absolwentów:
  • artysta grafik, profesjonalny twórca przygotowany do samodzielnej pracy artystycznej,
  • projektant grafiki użytkowej - w pracowniach projektowych, wydawnictwach, agencjach reklamowych,
  • projektant multimediów – w studiach filmowych,
  • dyrektor kreatywny w agencji reklamowej,
  • grafik komputerowy – posługujący się programami komputerowymi do tworzenia grafiki i animacji oraz grafiki na potrzeby stron internetowych,
  • kurator wystaw,
  • promotor sztuk plastycznych na rynku sztuki, zatrudniony w galeriach, muzeach, instytucjach promocyjnych, mass-mediach.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Grafika brany pod uwagę jest wynik egzaminu z: rysunku – studium postaci (rysunek wykonany ołówkiem, węglem lub kredką), malarstwa (martwa natura wykonana w dowolnej technice malarskiej na papierze lub płótnie).

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Grafika jest ocena dokumentacji artystycznej złożonej w formie elektronicznej.
   

 • GRAPHIC ARTS Stopień: II REKRUTACJA

  Master's degree studies in graphic arts are dedicated to undergraduates or graduates of all artistic faculties, for example Fine Arts, Graphic Design, Painting, Art Education etc. Our practical courses are based on study of traditional graphic techniques, painting and drawing as well as the newest digital technologies and multimedia solutions.

  Graphic design course units are conducted in a workshop format with use of Adobe applications. There are: Digital Picture Editing, Web Design, Multimedia, Illustration, Advertising Photography. During four semesters students have the possibility to learn different techniques of Printmaking: Intaglio (etching, aquatint, soft ground, drypoint), Relief Printing (linocut), Silkscreen and Experimental Printmaking.

  The artistic master’s diploma is realized in Printmaking Speciality or Graphic Design Speciality. Diploma is a set of works in a chosen technique, presented in a diploma exhibition.

  Our staff is gathered from the most experienced university teachers, recognized artists and scholars. The Institute of Fine Arts welcomes international students and values cultural diversity. All courses are taught in English. All graduates achieve Master of Fine Arts Degree.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  1. The program is addressed to candidates holding Bachelor degree in Arts or Arts-related fields.

  2. Prospective students register online in the online registration system IRK and file all the necessary documents up to the exhaustion of available places.

  3. Applicants need to submit their artistic portfolio for consideration in the admissions process to be reviewed by the departmental faculty.

  Dowiedz się więcej

 • JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Jazz i muzyka estradowa
  Trzyletnie studia licencjackie o profilu ogólnoakademickim. Ich celem jest rozwijanie i doskonalenie umiejętności artystycznych w zakresie muzyki rozrywkowej. Przygotowują do wykonawstwa estradowego i podejmowania twórczych inicjatyw w tej dyscyplinie. Dają możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych na poziomie wyższym, pogłębienia wiedzy humanistycznej i ogólnomuzycznej oraz specjalizowania się w wykonawstwie wokalnym lub instrumentalnym (gitara, gitara basowa, kontrabas, perkusja, saksofon, trąbka, puzon, fortepian). Na program studiów składają się przedmioty podstawowe i kierunkowe: instrument/śpiew, kształcenie słuchu, harmonia klasyczna i jazzowa, historia muzyki, historia jazzu i pop music, propedeutyka instrumentacji i aranżacji, zespoły, big band i in. oraz przedmioty kształcenia ogólnego, język obcy, technologie informacyjne. Indywidualny tok nauczania takich przedmiotów jak instrument i śpiew zapewnia optymalne doskonalenie umiejętności wykonawczych.  Absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na: podjęcie muzycznej działalności estradowej; podjęcie pracy w placówkach kulturalnych, instytucjach kultury i mediach; uczestnictwo w różnorodnych projektach artystycznych i organizacyjnych związanych z animacją kultury muzycznej. Absolwent kierunku jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. 
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  Kwalifikacja odbywa się na podstawie dwuetapowego sprawdzianu praktycznego w zakresie:

  1. umiejętności wykonawczych w zakresie przedmiotu kierunkowego:

  a) śpiewu solowego (dla kandydatów na specjalizację wokalną),

  b) gry na wybranym instrumencie (dla kandydatów na specjalizację instrumentalną).

  Minimalna liczna punktów oznaczająca pozytywny wyniki wynosi 16 pkt.

  2. słuchu muzycznego.

  Minimalna liczba punktów oznaczająca pozytywny wynik wynosi 11 pkt.

  Poszczególne sprawdziany podlegają odrębnej ocenie i ocenianie są w skali od 0 do 25 punktów. Kandydaci, którzy nie otrzymają minimalnej liczby punktów, nie  będą  dopuszczeni  do dalszego  postępowania kwalifikacyjnego. 

  Dowiedz się więcej

   

 • MALARSTWO Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Malarstwo
  Absolwent jednolitych studiów 5-letnich na kierunku malarstwo jest wszechstronnie wykształcony w zakresie malarstwa, technologii malarstwa oraz rysunku. Zna dekoracyjne i pozłotnicze techniki malarskie oraz nowoczesne media z pogranicza malarstwa. Jest przygotowany do projektowania i realizacji intermedialnych działań artystycznych oraz do promocji sztuki w przestrzeni publicznej. Absolwent posiada praktyczne umiejętności w dziedzinie rzeźby, ceramiki oraz fotografii. Zna zagadnienia historii i teorii sztuki, historii malarstwa, filozofii i estetyki, teorii i historii kultury, marketingu i rynku sztuki. W swojej pracy wykorzystuje znajomość psychologii twórczości. Jest przygotowany do projektowania i realizacji działań w obszarze animacji kultury i promocji sztuki. Absolwent kończy studia w wybranej specjalności malarskiej, w ramach której realizuje magisterski dyplom artystyczny. Absolwent specjalności malarstwo sztalugowe posiada zaawansowane umiejętności w zakresie malarstwa sztalugowego i rysunku. Posiada zdolność świadomego budowania obrazu za pomocą malarskich środków ekspresji. Potrafi przedstawiać swoje koncepcje na dwuwymiarowej płaszczyźnie obrazu w sposób realistyczny, abstrakcyjny lub dowolnie wybrany, tworząc profesjonalny przekaz artystyczny. Absolwent specjalności media malarskie posiada szerokie umiejętności w zakresie nowoczesnych technik malarskich i rysunkowych, a także witrażu. Potrafi stosować innowacyjne metody kreacji obrazu malarskiego wychodzące poza utarte schematy koncepcyjne i warsztatowe. Absolwent jest zdolny do kreowania indywidualnego przekazu artystycznego. Absolwent specjalności eko-art wykazuje się wrażliwością na kwestie ekologiczne, potrafi pracować z naturalnymi materiałami takimi jak papier czerpany, drewno, wiklina, tkanina oraz różnego rodzaju włókna roślinne, w połączeniu z technikami malarskimi i rysunkowymi. Tworzy obiekty malarskie i rysunkowe, w tym również artystyczne formy użytkowe, będące autorską kreacją. Absolwent uzyskuje tytuł magistra sztuki i jest przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich w obszarze studiów poświęconych sztuce.
  Profile zawodowe absolwentów:
  • artysta malarz, profesjonalny twórca przygotowany do samodzielnej pracy artystycznej,
  • kurator wystaw,
  • animator kultury, organizujący imprezy i wydarzenia kulturalne,
  • promotor sztuk plastycznych na rynku sztuki, zatrudniony w galeriach, muzeach, instytucjach promocyjnych, mass-mediach.

   

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Malarstwo brany pod uwagę jest wynik egzaminu praktycznego z: rysunku – studium postaci (rysunek wykonany ołówkiem, węglem lub kredką), malarstwa (martwa natura wykonana w dowolnej technice malarskiej na papierze lub płótnie).

   

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (5)

dorota Ocena

W studiach na UMCS najbardziej podoba mi się połączenie historii ze współczesnością. Poznajemy przeszłość, by lepiej odnaleźć się w teraźniejszości.

julia Ocena

Studia na Wydziale Artystycznym na UMCS to życie w pewnej enklawie. Każdy może skupić się na wyrażaniu siebie, swoich pomysłach, długich rozmowach o projektach i wizjach. To coś więcej niż studia, coś więcej niż nauka. Tutaj uczymy się także siebie i wyrażania swoich emocji.

ewelina Ocena

Muzyka łagodzi obyczaje i na UMCS wiedzą o tym najlepiej. Rozwijam swoje umiejętności muzyczne, ale co ważne, nie tylko dla samej siebie, ale także dla innych. Uczę się, by potem zdobytą wiedzę przekazać innym, coś im pokazać, zaproponować, pobudzić do działania.

magda Ocena

Studia na tym kierunku to coś wyjątkowego, ponieważ rozwijamy swoje pasje i zdolności, a także uczymy się zarażać nią innych, tych, którzy tego potrzebują i którym działania artystyczne mogą pomóc. To niesamowita sprawa.

Ania Ocena

Duże możliwości rozwoju, Panie z Dziekanatu też całkiem przyjemne ;]