Al. Kraśnicka 2b

20–718 Lublin

http://www.umcs.pl/pl/artystyczny,40.htm

Instytut Sztuk Pięknych

tel. 81 537-69-00

e-mail: plastyka@poczta.umcs.lublin.pl

Instytut Muzyki

tel. 81 537-69-01

e-mail: muzyka@poczta.umcs.lublin.pl

Al. Kraśnicka 2b

20–718 Lublin

http://www.umcs.pl/pl/artystyczny,40.htm

Instytut Sztuk Pięknych

tel. 81 537-69-00

e-mail: plastyka@poczta.umcs.lublin.pl

Instytut Muzyki

tel. 81 537-69-01

e-mail: muzyka@poczta.umcs.lublin.pl

 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

  Absolwent kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych zna i rozumie zasady realizacji prac artystycznych w zakresie głównych dyscyplin sztuk plastycznych: rysunku, malarstwa, rzeźby, grafiki, projektowania graficznego, fotografii, multimediów i intermediów, a także zagadnienia formy i kompozycji plastycznej oraz percepcji i komunikacji wizualnej.

  Wie, jakie jest przebieg rozwoju technologicznego w obrębie poznanych dyscyplin sztuk plastycznych. Zna historię i teorię sztuki w ujęciu rozwojowym, style i epoki w sztuce, terminologię sztuk pięknych oraz metody analizy i interpretacji dzieł sztuki, a także  doktryny filozoficzne i estetyczne oraz kulturowe odniesienia sztuki.

  Zna również zagadnienia promocji sztuki, animacji kultury i funkcjonowania placówek kulturalnych, zasady etycznej odpowiedzialności artysty za dzieło, finansowe, marketingowe i prawne związane z wykonywaniem zawodu artysty plastyka, a także podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form indywidualnej przedsiębiorczości w odniesieniu do prowadzenia działalności edukacyjnej lub artystycznej. Zapoznał się z zagadnieniami psychologii i pedagogiki pozwalające na rozumienie procesów kształcenia oraz podstawami dydaktyki i metodyczne założenia edukacji plastycznej. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Rzeźba i formy przestrzenne
  • Grafika
  • Malarstwo
  • Fotografia

  STUDIA I STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji są egzaminy praktyczne z: 1) rysunku – studium postaci (rysunek wykonany ołówkiem, węglem lub kredką); egzamin trwa 3 godziny zegarowe; kandydaci rysują postać na formacie papieru 100x70 cm; papier brystol zapewnia uczelnia; przybory rysunkowe należy mieć własne, 2) malarstwa – studium martwej natury (obraz wykonany w technice akryl, olej lub tempera); egzamin trwa 3 godziny zegarowe; kandydaci malują martwą naturę na podobraziu o formacie od 70x50 cm do 100x70 cm; podobrazie (zagruntowane płótno, deska lub karton) oraz farby i pędzle należy mieć własne, lub rzeźby – studium postaci (rzeźba wykonana w glinie, wysokość ok. 30 - 40 cm); egzamin trwa 3 godziny zegarowe; glinę zapewnia uczelnia; narzędzia rzeźbiarskie należy mieć własne.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji są egzaminy praktyczne z: 1) rysunku – studium postaci (rysunek wykonany ołówkiem, węglem lub kredką); egzamin trwa 3 godziny zegarowe; kandydaci rysują postać na formacie papieru 100x70 cm; papier brystol zapewnia uczelnia; przybory rysunkowe należy mieć własne, 2) malarstwa – studium martwej natury (obraz wykonany w technice akryl, olej lub tempera); egzamin trwa 3 godziny zegarowe; kandydaci malują martwą naturę na podobraziu o formacie od 70x50 cm do 100x70 cm; podobrazie (zagruntowane płótno, deska lub karton) oraz farby i pędzle należy mieć własne, lub rzeźby – studium postaci (rzeźba wykonana w glinie, wysokość ok. 30 - 40 cm); egzamin trwa 3 godziny zegarowe; glinę zapewnia uczelnia; narzędzia rzeźbiarskie należy mieć własne.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

  Absolwent kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej zna i rozumie zagadnienia muzyki tradycyjnej, sposoby jej tworzenia, analizowania, wykonywania, interpretowania oraz improwizowania. Wie, jakie są tendencje rozwojowe w ramach dyscyplin muzycznych i edukacji muzycznej, kierunki w rozwoju historii muzyki, w tym reprezentatywne dzieła i podstawowy repertuar związany z kierunkiem studiów. Zapoznał się z literaturą dotyczącą edukacji muzycznej i sztuki muzycznej.

  Zna style i gatunki muzyczne i związane z nimi tradycje wykonawcze, zagadnienia współczesnego życia muzycznego, a także finansowe, marketingowe, prawne i etyczne aspekty związane z wykonywaniem zawodu artysty muzyka i nauczyciela oraz przepisy ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego w zakresie sztuki i działalności muzycznej. Zna także podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form indywidualnej przedsiębiorczości w odniesieniu do prowadzenia działalności edukacyjnej lub artystycznej.

  Zapoznał się z zagadnieniami z psychologii i pedagogiki pozwalającymi na analizę i interpretację procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania, kształcenia i samokształcenia. Zna zakres dydaktyki ogólnej, metodyki nauczania muzyki i projektowania działań edukacyjnych w odniesieniu do poszczególnych etapów edukacyjnych. Absolwent potrafi dokonać wyboru i opracować utwór do wykonania solowego i zespołowego, wykonywać utwory muzyczne związane z wybraną dyscypliną muzyczną, posługiwać się prawidłową techniką wokalną, prezentować prawidłową postawę ciała podczas gry na instrumencie i dyrygowania.

  Umie odczytywać, interpretować i wykonywać zapis materiału muzycznego; rozpoznać materiał muzyczny, zapamiętać go i operować nim, a także wykorzystywać wyobraźnię, intuicję i emocjonalność w trakcie realizacji działań muzycznych, tworzyć improwizowany akompaniament do wybranego materiału muzycznego w zakresie umiejętności warsztatowych, stosować techniki ćwiczenia i korzystania z umiejętności warsztatowych w obszarze ekspresji artystycznej i interpretacji. Potrafi planować i organizować indywidualną pracę twórczą oraz współdziałać z innymi w ramach prac i projektów o charakterze artystycznym lub edukacyjnym.

  W działaniach twórczych i edukacyjnych umie formułować problemy, dobierać i stosować właściwe metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne, komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii muzycznej oraz pedagogicznej, a w czasie debaty przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich. Potrafi stosować umiejętności dydaktyczne niezbędne do realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych szkoły oraz dostosowania programów do indywidualnych możliwości uczniów.

  Posługuje się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w tym specjalistyczną nomenklaturą związaną z edukacją i sztukami muzycznymi. Potrafi stosować formy zachowań właściwe dla różnorodnych występów publicznych - artystycznych i naukowych. Absolwent jest gotów do nieustannego doskonalenia warsztatu nauczyciela w zakresie edukacji muzycznej i właściwej organizacji pracy, podejmowania samodzielnych projektów w poczuciu odpowiedzialności za działalność dydaktyczną oraz artystyczną, analizy i świadomej interpretacji informacji dotyczących podjętych zadań, a także działania na rzecz podnoszenia jakości pracy własnej, szkoły lub placówki pozaszkolnej.

  Jest gotowy również do projektowania i realizacji zajęć takich jak chór, warsztaty, zajęcia muzyczno-ruchowe, zespoły muzyczne, podejmowania inicjatyw artystycznych lub działań społecznych, prezentowania działalności artystycznej w sposób świadomy i komunikatywny z wykorzystaniem technologii informacyjnych oraz prowadzenia chórów i zespołów wokalnych w ruchu amatorskim.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Prowadzenie zespołów
  • Muzyka rozrywkowa

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Prowadzenie zespołów
  • Muzyka rozrywkowa

  STUDIA I STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie praktycznym.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest sprawdzian zdolności i umiejętności muzycznych w zakresie dyrygowania.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GRAFIKA

  Rekrutacja

  stopień: (II) (jednolite) czas trwania: 2 lata • 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia jednolite magisterskie
  czas trwania: 2 lata 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów grafika

  Absolwent kierunku grafika zna zaawansowane zagadnienia warsztatu sztuk plastycznych, w szczególności grafiki, rysunku, malarstwa, rzeźby i fotografii, a także techniki i technologie w obszarze grafiki obejmujące tradycyjny warsztat, graficzne programy komputerowe oraz nowoczesne techniki multimedialne.

  Zna również reguły komunikacji wizualnej i graficznej interpretacji pojęć oraz mechanizmy psychologiczne wykorzystywane w mediach i reklamie. Wie jakie są formy i metody animacji kultury oraz sposoby prezentacji i promocji sztuki. Zna style i epoki w historii sztuki oraz zjawiska zachodzące w sztuce współczesnej.

  Wie, jak przebiega rozwój technologiczny w obrębie sztuk graficznych oraz zna współczesne tendencje w projektowaniu graficznym i grafice artystycznej. Zna także zasady prawa autorskiego oraz finansowe i marketingowe uwarunkowania związane z wykonywaniem zawodu artysty grafika.

  Potrafi stosować zróżnicowane środki ekspresji przy transponowaniu wyobrażeń i emocji na język komunikatu wizualnego lub grafiki artystycznej, realizować złożone prace graficzne w wybranych technikach warsztatowych: linoryt, akwaforta, akwatinta, suchoryt, litografia, serigrafia, a także w sposób innowacyjny łączyć klasyczne techniki warsztatowe z drukiem cyfrowym i technikami eksperymentalnymi. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Grafika warsztatowa
  • Grafika projektowa
  • Sztuka mediów cyfrowych

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Podstawą kwalifikacji są egzaminy praktyczne z: 1) rysunku – studium postaci (rysunek wykonany ołówkiem, węglem lub kredką); egzamin trwa 3 godziny zegarowe; kandydaci rysują postać na formacie papieru 100x70 cm; papier brystol zapewnia uczelnia; przybory rysunkowe należy mieć własne, 2) malarstwa – studium martwej natury (obraz wykonany w technice akryl, olej lub tempera); egzamin trwa 3 godziny zegarowe; kandydaci malują martwą naturę na podobraziu o formacie od 70x50 cm do 100x70 cm; podobrazie (zagruntowane płótno, deska lub karton) oraz farby i pędzle należy mieć własne.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych na kierunku grafika lub innych kierunkach plastycznych. Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny dokumentacji artystycznej (portfolio) złożonej przez kandydata w formie elektronicznej, zawierającej dokumentację dyplomu artystycznego ze studiów I stopnia oraz inne prace artystyczne.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GRAPHIC ARTS

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów graphic arts

  Master's degree studies in graphic arts are dedicated to undergraduates or graduates of all artistic faculties, for example Fine Arts, Graphic Design, Painting, Art Education etc. Our practical courses are based on study of traditional graphic techniques, painting and drawing as well as the newest digital technologies and multimedia solutions.
  Graphic design course units are conducted in a workshop format with use of Adobe applications. There are: Digital Picture Editing, Web Design, Multimedia, Illustration, Advertising Photography. During four semesters students have the possibility to learn different techniques of Printmaking: Intaglio (etching, aquatint, soft ground, drypoint), Relief Printing (linocut), Silkscreen and Experimental Printmaking.
  The artistic master’s diploma is realized in Printmaking Speciality or Graphic Design Speciality. Diploma is a set of works in a chosen technique, presented in a diploma exhibition.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Printmaking
  • Graphic design

  STUDIA II STOPNIA

  The programme is addressed to candidates holding Bachelor degree in Arts or Arts-related fields and offered on a fee-paying basis. Prospective students register online in the Online Registration System and file all the necessary documents up to the exhaustion of available places.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów jazz i muzyka estradowa

  Absolwent studiów I stopnia na kierunku jazz i muzyka estradowa zna i rozumie zagadnienia i kierunki rozwoju w historii muzyki klasycznej, jazzowej, rozrywkowej i gatunków pokrewnych, w tym reprezentatywne dzieła i podstawowy repertuar z nimi związany.
  Zna treści publikacji dotyczące sztuk muzycznych, style i gatunki muzyczne oraz związane z nimi tradycje wykonawcze, problematykę technologii stosowanych w muzyce,  kwestie dotyczące budowy i higieny aparatu głosowego oraz budowy instrumentów, sposoby tworzenia, wykonywania, analizowania i interpretowania utworów muzycznych, w tym sposoby improwizowania, a także powiązania i zależności między teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami ujętymi w programie studiów. Znane mu są zagadnienia dotyczące współczesnego życia muzycznego, zasady ochrony własności intelektualnej oraz etyczne, rynkowe i prawne aspekty związane z wykonywaniem zawodu artysty muzyka.
  Absolwent potrafi dokonać wyboru i opracować utwór do wykonania solowego i zespołowego, budować własną wizję artystyczną w oparciu o posiadaną wiedzę i technikę, świadomie wykorzystywać swą emocjonalność w celu przekazania przemyślanej i konsekwentnej koncepcji artystycznej. Jest w stanie odczytywać i interpretować utwory muzyki jazzowej i gatunków pokrewnych oraz je rozpoznawać i zapamiętywać, współdziałać z innymi osobami w ramach zespołów muzycznych, organizować pracę własną i zespołową w środowisku lokalnym.
  Potrafi w oparciu o wiedzę, kontekst stylistyczny i intuicję, tworzyć własną treść muzyczną, w swych pracach artystycznych dobierać i stosować właściwe metody i narzędzia, w tym posługiwać się sprzętem służącym do rejestrowania dźwięku, samodzielnie planować oraz efektywnie ćwiczyć i rozwijać umiejętności warsztatowe w obszarze interpretacji utworów stylistycznie sprofilowanych zgodnie z programem studiów.
  Potrafi pisemnie i ustnie wyrażać treści dotyczące analizy i interpretacji zjawisk muzycznych z wykorzystaniem różnych materiałów źródłowych, komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii muzycznej, przedstawiać i oceniać różne opinie w dyskusji i debacie. Posiada umiejętność posługiwania się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz stosowania specjalistycznego słownictwa w zakresie muzyki w wybranym języku obcym. Jest zdolny prawidłowo prezentować własną twórczość podczas publicznych wystąpień, biorąc pod uwagę okoliczności im towarzyszące.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Wykonawstwo instrumentalne
  • Wykonawstwo wokalne

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Wykonawstwo instrumentalne
  • Wykonawstwo wokalne
  • Produkcja muzyczna

  STUDIA I STOPNIA

  I etap - sprawdzian umiejętności wykonawczych w zakresie przedmiotu kierunkowego:1) śpiew solowy (dla kandydatów na specjalność wykonawstwo wokalne), 2) gra na wybranym instrumencie - trąbka, puzon, saksofon, skrzypce, fortepian, gitara, kontrabas, gitara basowa, perkusja, akordeon (dla kandydatów na specjalność wykonawstwo instrumentalne). Sprawdzian w zakresie przedmiotu kierunkowego podlega ocenie w skali od 0 do 25 punktów. Minimalna liczba punktów oznaczająca pozytywny wynik wynosi 16 pkt. Kandydaci, którzy nie otrzymają w pierwszym etapie minimalnej liczby punktów nie przystępują do II etapu. II etap - sprawdzian predyspozycji słuchowych

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się w trzech etapach: I etap - sprawdzian umiejętności wykonawczych w zakresie przedmiotu kierunkowego; II etap - sprawdzian predyspozycji słuchowych, III etap - rozmowa kwalifikacyjna.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MALARSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów malarstwo

  Stacjonarne, jednolite studia magisterskie na kierunku malarstwo trwają 5 lat (10 semestrów) i kończą się realizacją dyplomu artystycznego w wybranej dyscyplinie malarskiej oraz napisaniem pracy magisterskiej.
  Studia na kierunku malarstwo to oferta skierowana do wrażliwych i kreatywnych osób pragnących prowadzić samodzielną pracę twórczą w zakresie malarstwa sztalugowego i eksperymentalnego, ale też w obszarze nowych form ekspresji. W programie studiów znajdują się zajęcia z zakresu technologii malarstwa, rysunku, rysunku anatomicznego, struktur wizualnych, rzeźby, ceramiki, a także intermediów, fotografii i multimediów.
  Po II roku studiów realizowana jest indywidualna ścieżka kształcenia - studenci wybierają 4 spośród 6 zaawansowanych przedmiotów: malarstwo użytkowe, mural, malarstwo cyfrowe, scenografia, eko-art, działania intermedialne.  Po III roku studiów wybierają 2 spośród wymienionych przedmiotów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Podstawą kwalifikacji jest egzamin praktyczny z: • rysunku – studium postaci (rysunek wykonany ołówkiem, węglem lub kredką); egzamin trwa 3 godziny zegarowe; kandydaci rysują postać na formacie papieru 100x70 cm; papier brystol zapewnia uczelnia; przybory rysunkowe należy mieć własne, • malarstwa – studium martwej natury (obraz wykonany w technice akryl, olej lub tempera); egzamin trwa 3 godziny zegarowe; kandydaci malują martwą naturę na podobraziu o formacie od 70x50 cm do 100x70 cm; podobrazie (zagruntowane płótno, deska lub karton) oraz farby i pędzle należy mieć własne.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (13)

Iza Ocena odpowiedz

Muzyka zawsze towarzyszyła mi w życiu. Studia były kolejnym krokiem z wyboru i pasji. Instytut Muzyki skupia ludzi wrażliwych i zaangażowanych w wiele inicjatyw kulturalnych. Chór, koncerty, zajęcia indywidualne i możliwość spotkania osób z dużą wrażliwością to miłe okoliczności nauki tutaj. Można stworzyć własny zespół i nawiązać współpracę oraz przyjaźnie na lata.

Julia Ocena odpowiedz

Warunki i możliwości rozwoju niestety są okrojone. Pracownicy skupieni bardziej na sobie. Czuć często nieprzygotowanie, chaos i brak konsekwencji. Czasami trudno się doprosić czegoś, co wydaje się być oczywiste na innych Wydziałach i Uczelniach (np praktyki). Braki w kwestii doinwestowania budynków w porządne pracownie, sale wykładowe, szatnie, toalety, bibliotekę, miejsca relaksu i odpoczynku. To co innym wydaje się oczywiste, tutaj jest kwestią nie do przejścia- 5 lat studiów i nadal brak progresu w kwestii punktu xero. Z przyjemnych rzeczy należy dodać, że studia dają szansę na poznanie ciekawych ludzi. Kultura w mieście rozwija się prężnie i można realizować się w różnych kołach zainteresowań, zespołach, chórach.

Magda Ocena odpowiedz

Wiadomo, że wszędzie można robić komuś pod górkę. Z reguły kadra naukowa stara się być przychylna studentom. Pandemia wywróciła proces kształcenia i nie było łatwo odnaleźć się w tych warunkach. Żenujące jest to, że studenci sami musieli dezynfekować swoje stanowiska pracy i sprzęt. Jakaś stara ścierka i spryskiwacz to wszystko co dostaliśmy. O rękawiczkach nikt nie pomyślał. Panie od sprzątania wiecznie ?zajęte? rozmowami i telefonami. Na zasadzie: a weź sobie co chcesz i daj mi spokój! A klamki brudne i ubrania nie ma gdzie bezpiecznie powiesić. Oczywiście fartuch też najlepiej mieć własny. Patrząc na braki w wyposażeniu, odnosi się wrażenie, że student jest dla Wydziału, a nie odwrotnie. Pod tym względem panuje wieczny chaos i niczego nie można się doprosić. Stypendia, sprawy praktyk da się załatwić. Ogólnie 3+

Boguś Ocena odpowiedz

Jest to wydział na uniwersytecie, a nie samodzielna uczelnia artystyczna, a jednak absolwenci odnoszą sukcesy, pracuje tam też kilku artystów znanych nie tylko w Lublinie:D Podobały mi się studia, bo panowała fajna luźna atmosfera, większość pracowników było ok, w typie artystów, a nie profesorskich dęciaków. Traktowano nas po koleżeńsku. No chyba, że ktoś lubi żeby mu mówić jak żyć, to lepiej niech idzie na inne studia

Katarzyna Ocena odpowiedz

Atmosferę tworzą ludzie i to jest plusem na tych studiach. Uczymy się wyrażania swojej kreatywności. Indywidualność mogłaby być jednak bardziej wspierana. Są duże ograniczenia w postaci kiepskiej infrastruktury i mizernych warunków kształcenia. Sale ciemne, ciasnota, graciarnia zamiast użytecznych sprzętów. Przydalby się nowy budynek i firma sprzątająca do zrobienia porządku.

Marta Ocena odpowiedz pokaż odpowiedzi (2)

Fajne studia, ale warunki dla studentów marne. Duch przeszłości straszy po kątach. Przydałoby się więcej inwestycji i zadbania o teren wokół Wydziału.

Albert W odpowiedzi do: Marta odpowiedz

Tak, ale Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu też straszy i jest tam przyjaźnie super starodawne równie i pasujące do tejże szkoły, ciasno jest nawet bardzo ale nikt nie narzeka i wychodzą z tej szkoły bardzo zdolni uczniowie na studia

Julka W odpowiedzi do: Albert odpowiedz

Uczyć można się wszędzie. Jest jednak różnica między starodawnym z klimatem a zacofanym.

dorota Ocena odpowiedz

W studiach na UMCS najbardziej podoba mi się połączenie historii ze współczesnością. Poznajemy przeszłość, by lepiej odnaleźć się w teraźniejszości.

julia Ocena odpowiedz

Studia na Wydziale Artystycznym na UMCS to życie w pewnej enklawie. Każdy może skupić się na wyrażaniu siebie, swoich pomysłach, długich rozmowach o projektach i wizjach. To coś więcej niż studia, coś więcej niż nauka. Tutaj uczymy się także siebie i wyrażania swoich emocji.

ewelina Ocena odpowiedz

Muzyka łagodzi obyczaje i na UMCS wiedzą o tym najlepiej. Rozwijam swoje umiejętności muzyczne, ale co ważne, nie tylko dla samej siebie, ale także dla innych. Uczę się, by potem zdobytą wiedzę przekazać innym, coś im pokazać, zaproponować, pobudzić do działania.

magda Ocena odpowiedz

Studia na tym kierunku to coś wyjątkowego, ponieważ rozwijamy swoje pasje i zdolności, a także uczymy się zarażać nią innych, tych, którzy tego potrzebują i którym działania artystyczne mogą pomóc. To niesamowita sprawa.

Ania Ocena odpowiedz

Duże możliwości rozwoju, Panie z Dziekanatu też całkiem przyjemne ;]