Al. Kraśnicka 2b

20–718 Lublin

http://www.umcs.pl/pl/artystyczny,40.htm

Instytut Sztuk Pięknych

tel. 81 537-69-00

e-mail: plastyka@poczta.umcs.lublin.pl

Instytut Muzyki

tel. 81 537-69-01

e-mail: muzyka@poczta.umcs.lublin.pl

Al. Kraśnicka 2b

20–718 Lublin

http://www.umcs.pl/pl/artystyczny,40.htm

Instytut Sztuk Pięknych

tel. 81 537-69-00

e-mail: plastyka@poczta.umcs.lublin.pl

Instytut Muzyki

tel. 81 537-69-01

e-mail: muzyka@poczta.umcs.lublin.pl

 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

  Absolwent kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych zna i rozumie zasady realizacji prac artystycznych w zakresie głównych dyscyplin sztuk plastycznych: rysunku, malarstwa, rzeźby, grafiki, projektowania graficznego, fotografii, multimediów i intermediów, a także zagadnienia formy i kompozycji plastycznej oraz percepcji i komunikacji wizualnej.

  Wie, jakie jest przebieg rozwoju technologicznego w obrębie poznanych dyscyplin sztuk plastycznych. Zna historię i teorię sztuki w ujęciu rozwojowym, style i epoki w sztuce, terminologię sztuk pięknych oraz metody analizy i interpretacji dzieł sztuki, a także  doktryny filozoficzne i estetyczne oraz kulturowe odniesienia sztuki.

  Zna również zagadnienia promocji sztuki, animacji kultury i funkcjonowania placówek kulturalnych, zasady etycznej odpowiedzialności artysty za dzieło, finansowe, marketingowe i prawne związane z wykonywaniem zawodu artysty plastyka, a także podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form indywidualnej przedsiębiorczości w odniesieniu do prowadzenia działalności edukacyjnej lub artystycznej. Zapoznał się z zagadnieniami psychologii i pedagogiki pozwalające na rozumienie procesów kształcenia oraz podstawami dydaktyki i metodyczne założenia edukacji plastycznej. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Rzeźba i formy przestrzenne
  • Grafika
  • Malarstwo
  • Fotografia

  STUDIA I STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest egzamin praktyczny z: • rysunku - studium postaci (rysunek wykonany ołówkiem, węglem lub kredką), • malarstwa (martwa natura wykonana w dowolnej technice malarskiej na papierze lub płótnie) lub rzeźby (studium postaci wykonane w glinie).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (I stopnia). Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny dokumentacji artystycznej złożonej przez kandydata w formie elektronicznej. Dokumentacja artystyczna oceniana będzie wg skali ocen od 2,0 do 5,0.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

  Absolwent kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej zna i rozumie zagadnienia muzyki tradycyjnej, sposoby jej tworzenia, analizowania, wykonywania, interpretowania oraz improwizowania. Wie, jakie są tendencje rozwojowe w ramach dyscyplin muzycznych i edukacji muzycznej, kierunki w rozwoju historii muzyki, w tym reprezentatywne dzieła i podstawowy repertuar związany z kierunkiem studiów. Zapoznał się z literaturą dotyczącą edukacji muzycznej i sztuki muzycznej.

  Zna style i gatunki muzyczne i związane z nimi tradycje wykonawcze, zagadnienia współczesnego życia muzycznego, a także finansowe, marketingowe, prawne i etyczne aspekty związane z wykonywaniem zawodu artysty muzyka i nauczyciela oraz przepisy ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego w zakresie sztuki i działalności muzycznej. Zna także podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form indywidualnej przedsiębiorczości w odniesieniu do prowadzenia działalności edukacyjnej lub artystycznej.

  Zapoznał się z zagadnieniami z psychologii i pedagogiki pozwalającymi na analizę i interpretację procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania, kształcenia i samokształcenia. Zna zakres dydaktyki ogólnej, metodyki nauczania muzyki i projektowania działań edukacyjnych w odniesieniu do poszczególnych etapów edukacyjnych. Absolwent potrafi dokonać wyboru i opracować utwór do wykonania solowego i zespołowego, wykonywać utwory muzyczne związane z wybraną dyscypliną muzyczną, posługiwać się prawidłową techniką wokalną, prezentować prawidłową postawę ciała podczas gry na instrumencie i dyrygowania.

  Umie odczytywać, interpretować i wykonywać zapis materiału muzycznego; rozpoznać materiał muzyczny, zapamiętać go i operować nim, a także wykorzystywać wyobraźnię, intuicję i emocjonalność w trakcie realizacji działań muzycznych, tworzyć improwizowany akompaniament do wybranego materiału muzycznego w zakresie umiejętności warsztatowych, stosować techniki ćwiczenia i korzystania z umiejętności warsztatowych w obszarze ekspresji artystycznej i interpretacji. Potrafi planować i organizować indywidualną pracę twórczą oraz współdziałać z innymi w ramach prac i projektów o charakterze artystycznym lub edukacyjnym.

  W działaniach twórczych i edukacyjnych umie formułować problemy, dobierać i stosować właściwe metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne, komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii muzycznej oraz pedagogicznej, a w czasie debaty przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich. Potrafi stosować umiejętności dydaktyczne niezbędne do realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych szkoły oraz dostosowania programów do indywidualnych możliwości uczniów.

  Posługuje się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w tym specjalistyczną nomenklaturą związaną z edukacją i sztukami muzycznymi. Potrafi stosować formy zachowań właściwe dla różnorodnych występów publicznych - artystycznych i naukowych. Absolwent jest gotów do nieustannego doskonalenia warsztatu nauczyciela w zakresie edukacji muzycznej i właściwej organizacji pracy, podejmowania samodzielnych projektów w poczuciu odpowiedzialności za działalność dydaktyczną oraz artystyczną, analizy i świadomej interpretacji informacji dotyczących podjętych zadań, a także działania na rzecz podnoszenia jakości pracy własnej, szkoły lub placówki pozaszkolnej.

  Jest gotowy również do projektowania i realizacji zajęć takich jak chór, warsztaty, zajęcia muzyczno-ruchowe, zespoły muzyczne, podejmowania inicjatyw artystycznych lub działań społecznych, prezentowania działalności artystycznej w sposób świadomy i komunikatywny z wykorzystaniem technologii informacyjnych oraz prowadzenia chórów i zespołów wokalnych w ruchu amatorskim.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Specjalność nauczycielska

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Prowadzenie zespołów

  STUDIA I STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest sprawdzian praktyczny obejmujący sprawdzenie zdolności i umiejętności muzycznych w zakresie:• słuchu muzycznego,• prezentacji muzycznej (instrument lub śpiew),• predyspozycji manualnych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie obejmującym sprawdzenie zdolności i umiejętności muzycznych. Kandydaci są zobowiązani do przystąpienia do:• sprawdzianu ze słuchu muzycznego,• egzaminu praktycznego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GRAFIKA

  Rekrutacja

  stopień: (II) (jednolite) czas trwania: 2 lata • 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia jednolite magisterskie
  czas trwania: 2 lata 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów grafika

  Absolwent kierunku grafika zna zaawansowane zagadnienia warsztatu sztuk plastycznych, w szczególności grafiki, rysunku, malarstwa, rzeźby i fotografii, a także techniki i technologie w obszarze grafiki obejmujące tradycyjny warsztat, graficzne programy komputerowe oraz nowoczesne techniki multimedialne.

  Zna również reguły komunikacji wizualnej i graficznej interpretacji pojęć oraz mechanizmy psychologiczne wykorzystywane w mediach i reklamie. Wie jakie są formy i metody animacji kultury oraz sposoby prezentacji i promocji sztuki. Zna style i epoki w historii sztuki oraz zjawiska zachodzące w sztuce współczesnej.

  Wie, jak przebiega rozwój technologiczny w obrębie sztuk graficznych oraz zna współczesne tendencje w projektowaniu graficznym i grafice artystycznej. Zna także zasady prawa autorskiego oraz finansowe i marketingowe uwarunkowania związane z wykonywaniem zawodu artysty grafika.

  Potrafi stosować zróżnicowane środki ekspresji przy transponowaniu wyobrażeń i emocji na język komunikatu wizualnego lub grafiki artystycznej, realizować złożone prace graficzne w wybranych technikach warsztatowych: linoryt, akwaforta, akwatinta, suchoryt, litografia, serigrafia, a także w sposób innowacyjny łączyć klasyczne techniki warsztatowe z drukiem cyfrowym i technikami eksperymentalnymi. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Grafika warsztatowa
  • Grafika projektowa

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Grafika warsztatowa
  • Grafika projektowa
  • Sztuka mediów cyfrowych

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Podstawą kwalifikacji jest egzamin praktyczny z:• rysunku – studium postaci (rysunek wykonany ołówkiem, węglem lub kredką),• malarstwa (martwa natura wykonana w dowolnej technice malarskiej na papierze lub płótnie)

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci kierunku grafika lub innych kierunków plastycznych. Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny dokumentacji artystycznej złożonej przez kandydata w formie elektronicznej. Dokumentacja artystyczna oceniana będzie wg skali ocen od 2,0 do 5,0.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GRAPHIC ARTS

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów graphic arts

  Master's degree studies in graphic arts are dedicated to undergraduates or graduates of all artistic faculties, for example Fine Arts, Graphic Design, Painting, Art Education etc. Our practical courses are based on study of traditional graphic techniques, painting and drawing as well as the newest digital technologies and multimedia solutions.
  Graphic design course units are conducted in a workshop format with use of Adobe applications. There are: Digital Picture Editing, Web Design, Multimedia, Illustration, Advertising Photography. During four semesters students have the possibility to learn different techniques of Printmaking: Intaglio (etching, aquatint, soft ground, drypoint), Relief Printing (linocut), Silkscreen and Experimental Printmaking.
  The artistic master’s diploma is realized in Printmaking Speciality or Graphic Design Speciality. Diploma is a set of works in a chosen technique, presented in a diploma exhibition.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  1. The program is addressed to candidates holding Bachelor degree in Arts or Arts-related fields. 2. Prospective students register online in the Online Registration System (SOR) and file all the necessary documents up to the exhaustion of available places. 3. Applicants need to submit their artistic portfolio for consideration in the admissions process to be reviewed by the departmental faculty.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów jazz i muzyka estradowa

  Kochasz scenę, w swojej głowie zawsze słyszysz muzykę, a w wyobraźni już układasz choreografię do niej. Nie wyobrażasz sobie siedzenia za biurkiem, chyba że nad nowym utworem czy muzycznym scenariuszem. Znasz chyba wszystkie musicale świata i po cichu marzysz, żeby kiedyś zagrać we własnym. Myślisz z estradowym rozmachem i dobrze wiesz, jak zrobić prawdziwe show.

  Ale masz też swoją spokojniejszą stronę – potrafisz odnaleźć się w bardziej kameralnych warunkach i przy jazzowej muzyce. Na tych studiach dowiesz się, jak wykorzystać te predyspozycje, żeby samemu zabłysnąć na scenie lub dodać blasku innym. Na program tego kierunku składają się przedmioty podstawowe i kierunkowe (uzależnione od wybranej specjalności).

  Zdobędziesz tu niezbędną wiedzę z takich dziedzin, jak np. zasady muzyki, kształcenie słuchu, harmonia, harmonia jazzowa, historia muzyki z literaturą czy historia jazzu i pop music z literaturą. Czekają Cię zajęcia z fortepianu, instrumentów/śpiewu oraz zespół wokalny, zespoły instrumentalne, big band czy instrumentoznawstwo. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Wykonawstwo instrumentalne
  • Wykonawstwo wokalne

  STUDIA I STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się na podstawie dwuetapowego sprawdzianu praktycznego w zakresie:1. umiejętności wykonawczych w zakresie przedmiotu kierunkowego:a) śpiewu solowego (dla kandydatów na specjalizację wokalną),b) gry na wybranym instrumencie (dla kandydatów na specjalizację instrumentalną).Minimalna liczna punktów oznaczająca pozytywny wyniki wynosi 16 pkt.2. słuchu muzycznego.Minimalna liczba punktów oznaczająca pozytywny wynik wynosi 11 pkt.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MALARSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów malarstwo

  Ściany rodzinnego domu nadal noszą ślady Twojej pierwszej twórczości. Był to tzw. okres „kredkowych fresków”. Potem przyszedł czas na plamy plakatówek na podłodze, a już w Twojej bardziej „dojrzałej” twórczości – akwarel na papierze, akryli na podkładzie i pierwszych obrazów wieszanych na ścianie.

  Wszystkie te etapy bardzo rozwinęły Cię twórczo, w tej chwili dla Twojej wyobraźni i kreatywności nie ma już granic. Czas więc na kolejny krok, który przybliży Cię do twórczego mistrzostwa i bycia prawdziwym artystą. Będą nim właśnie studia malarskie, na których udoskonalisz swój warsztat i zagłębisz się w nowe techniki, ale też w teorię i klasyczne zasady, co Ci pomoże tworzyć w bardziej świadomy i profesjonalny sposób.

  W ramach tych studiów, w zależności od swoich artystycznych zainteresowań i wybranych modułów, zgłębisz takie dziedziny sztuki jak:  malarstwo użytkowe, mural, malarstwo cyfrowe, scenografia, eko-art czy działania intermedialne. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Podstawą kwalifikacji jest egzamin praktyczny z: • rysunku - studium postaci (rysunek wykonany ołówkiem, węglem lub kredką), • malarstwa (martwa natura wykonana w dowolnej technice malarskiej na papierze lub płótnie).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Opinie (10)

Julia Ocena odpowiedz

Warunki i możliwości rozwoju niestety są okrojone. Pracownicy skupieni bardziej na sobie. Czuć często nieprzygotowanie, chaos i brak konsekwencji. Czasami trudno się doprosić czegoś, co wydaje się być oczywiste na innych Wydziałach i Uczelniach (np praktyki). Braki w kwestii doinwestowania budynków w porządne pracownie, sale wykładowe, szatnie, toalety, bibliotekę, miejsca relaksu i odpoczynku. To co innym wydaje się oczywiste, tutaj jest kwestią nie do przejścia- 5 lat studiów i nadal brak progresu w kwestii punktu xero. Z przyjemnych rzeczy należy dodać, że studia dają szansę na poznanie ciekawych ludzi. Kultura w mieście rozwija się prężnie i można realizować się w różnych kołach zainteresowań, zespołach, chórach.

Magda Ocena odpowiedz

Wiadomo, że wszędzie można robić komuś pod górkę. Z reguły kadra naukowa stara się być przychylna studentom. Pandemia wywróciła proces kształcenia i nie było łatwo odnaleźć się w tych warunkach. Żenujące jest to, że studenci sami musieli dezynfekować swoje stanowiska pracy i sprzęt. Jakaś stara ścierka i spryskiwacz to wszystko co dostaliśmy. O rękawiczkach nikt nie pomyślał. Panie od sprzątania wiecznie ?zajęte? rozmowami i telefonami. Na zasadzie: a weź sobie co chcesz i daj mi spokój! A klamki brudne i ubrania nie ma gdzie bezpiecznie powiesić. Oczywiście fartuch też najlepiej mieć własny. Patrząc na braki w wyposażeniu, odnosi się wrażenie, że student jest dla Wydziału, a nie odwrotnie. Pod tym względem panuje wieczny chaos i niczego nie można się doprosić. Stypendia, sprawy praktyk da się załatwić. Ogólnie 3+

Boguś Ocena odpowiedz

Jest to wydział na uniwersytecie, a nie samodzielna uczelnia artystyczna, a jednak absolwenci odnoszą sukcesy, pracuje tam też kilku artystów znanych nie tylko w Lublinie:D Podobały mi się studia, bo panowała fajna luźna atmosfera, większość pracowników było ok, w typie artystów, a nie profesorskich dęciaków. Traktowano nas po koleżeńsku. No chyba, że ktoś lubi żeby mu mówić jak żyć, to lepiej niech idzie na inne studia

Katarzyna Ocena odpowiedz

Atmosferę tworzą ludzie i to jest plusem na tych studiach. Uczymy się wyrażania swojej kreatywności. Indywidualność mogłaby być jednak bardziej wspierana. Są duże ograniczenia w postaci kiepskiej infrastruktury i mizernych warunków kształcenia. Sale ciemne, ciasnota, graciarnia zamiast użytecznych sprzętów. Przydalby się nowy budynek i firma sprzątająca do zrobienia porządku.

Marta Ocena odpowiedz

Fajne studia, ale warunki dla studentów marne. Duch przeszłości straszy po kątach. Przydałoby się więcej inwestycji i zadbania o teren wokół Wydziału.

dorota Ocena odpowiedz

W studiach na UMCS najbardziej podoba mi się połączenie historii ze współczesnością. Poznajemy przeszłość, by lepiej odnaleźć się w teraźniejszości.

julia Ocena odpowiedz

Studia na Wydziale Artystycznym na UMCS to życie w pewnej enklawie. Każdy może skupić się na wyrażaniu siebie, swoich pomysłach, długich rozmowach o projektach i wizjach. To coś więcej niż studia, coś więcej niż nauka. Tutaj uczymy się także siebie i wyrażania swoich emocji.

ewelina Ocena odpowiedz

Muzyka łagodzi obyczaje i na UMCS wiedzą o tym najlepiej. Rozwijam swoje umiejętności muzyczne, ale co ważne, nie tylko dla samej siebie, ale także dla innych. Uczę się, by potem zdobytą wiedzę przekazać innym, coś im pokazać, zaproponować, pobudzić do działania.

magda Ocena odpowiedz

Studia na tym kierunku to coś wyjątkowego, ponieważ rozwijamy swoje pasje i zdolności, a także uczymy się zarażać nią innych, tych, którzy tego potrzebują i którym działania artystyczne mogą pomóc. To niesamowita sprawa.

Ania Ocena odpowiedz

Duże możliwości rozwoju, Panie z Dziekanatu też całkiem przyjemne ;]