ul. Mieszka I 61 C,

71-011 Szczecin

tel. 91 48 38 162

fax 91 48 30 581

e-mail: biuro.rektora@cb.szczecin.pl

ul. Mieszka I 61 C,

71-011 Szczecin

tel. 91 48 38 162

fax 91 48 30 581

e-mail: biuro.rektora@cb.szczecin.pl

 • BIBLIOTEKOZNAWSTWO Z INFORMACJĄ NAUKOWĄ I ANIMACJĄ CZYTELNICTWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy w bibliotece szkolnej i pozaszkolnej, prowadzenia zajęć z zakresu edukacji bibliotecznej, animacji czytelnictwa i informacji naukowej na wszystkich poziomach edukacji szkolnej oraz nadanie uprawnień do prowadzenia zajęć z jako kolejnego przedmiotu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ARTETERAPIĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy diagnostycznej i terapeutycznej w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświaty prowadzących działania o charakterze terapeutycznym, do pracy z dziećmi i młodzieżą ze specyficznymi trudnościami i ich rodzinami oraz do wykorzystywania arteterapii w procesie terapeutycznym.

  Słuchacz zdobędzie umiejętności i kompetencje umożliwiające prowadzenie diagnozy i terapii wybranych grup wiekowych i osób ze specyficznymi trudnościami. Dzięki pogłębionej wiedzy słuchacz będzie lepiej rozumiał przyczyny występowania rozmaitych zaburzeń, uzależnień, trudności w nauce, będzie potrafił diagnozować poszczególne zaburzenia i trudności oraz dobierać odpowiednie formy terapii, w tym będzie szczególnie przygotowany do wykorzystywania arteterapii w procesie terapeutycznym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DIAGNOZA Z ELEMENTAMI TERAPII PEDAGOGICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest nadanie nauczycielom kwalifikacji do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, grupowych lub indywidualnych w przedszkolu, szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, prowadzących działalność terapeutyczną z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się i wykazującymi zaburzenia zachowania..

  Absolwenci nabywają praktyczne umiejętności w zakresie profilaktyki, diagnozy i korekcji zaburzeń rozwojowych, a tym samym nabywają kompetencje psychospołeczne i dydaktyczne terapeuty pedagogicznego. Uzyskują dodatkowe kwalifikacje zawodowe do prowadzenia różnorodnych form terapii pedagogicznej, w tym do pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami zachowania oraz posiadającymi opinie i orzeczenia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DORADZTWO ZAWODOWE I ROZWÓJ KARIERY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studenci poszerzają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w obszarze poradnictwa kariery i doradztwa zawodowego dla młodzieży i dorosłych. Absolwenci mają szansę zatrudnienia w urzędach pracy, centrach aktywizacji zawodowej, kształcenia ustawicznego, integracji społecznej, biurach karier, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, instytucjach szkoleniowych, agencjach pośrednictwa pracy, działach ds. personalnych, działach ds. szkoleń i rozwoju kadr.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie studentów do samodzielnego prowadzenia zajęć z przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” oraz prowadzenie samodzielnej edukacji w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa powszechnego. W ramach studiów uczestnicy zapoznają się z dydaktyką edukacji dla bezpieczeństwa, znajomością powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej, znajomością struktury obronnej państwa oraz zasad-przygotowania się do sytuacji zagrożeń.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EDUKACJA, REWALIDACJA I WSPOMAGANIE OSÓB Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów umożliwia poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznawania zespołu Aspergera oraz pracy z osobami dotkniętymi tego rodzaju autyzmem. Absolwenci pogłębią zagadnienia dotyczące psychologii rozwojowej, klinicznej, neurologii dziecięcej i psychiatrii, diagnozy, metod pracy, metodyki wychowania, kształcenia i rewalidacji dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera, kształtowania mowy i języka, współpracy z rodzicami ucznia, środowiskiem wychowawczym i innymi specjalistami, etyki zawodu nauczyciela, odbędą także praktykę pedagogiczną. Rynek pracy, uwzględniający nowe podejście do edukacji i opieki, stwarza możliwości zatrudnienia absolwentów w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz innych placówkach zajmujących się edukacją i wychowywaniem dzieci i młodzieży.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • GERONTOLOGIA I GERIATRYCZNA OPIEKA KOORDYNOWANA Z ELEMENTAMI E-MEDYCYNY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykorzystywania wiedzy z zakresu gerontologii oraz geriatrycznej opieki koordynowanej w pracy z osobami starszymi, seniorami, osobami w podeszłym wieku. Słuchacz zdobędzie umiejętności związane z oceną zdrowia seniora, pracy z problemami zdrowotnymi – fizycznymi i psychicznymi – osób w podeszłym wieku, tworzenia bezpiecznej przestrzeni codziennego funkcjonowania seniorów oraz prowadzenia działań opiekuńczych i rehabilitacyjnych zgodnie z potrzebami osób starszych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • INFORMATYKA DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do nauczania informatyki na wszystkich poziomach edukacji szkolnej oraz nadanie uprawnień do prowadzenia zajęć z informatyki jako kolejnego przedmiotu. Słuchacz zdobędzie merytoryczną wiedzę z zakresu najważniejszych zagadnień informatyki, a także wiedzę i umiejętności z zakresu dydaktyki przedmiotu na II, III i IV etapie edukacyjnym.

  Dzięki pogłębionej wiedzy teoretycznej i praktycznej słuchacz uzyska kompetencje do efektywnego przekazywania wiedzy z przedmiotu podczas zajęć szkolnych. Praktyki dydaktyczne pozwolą z kolei umocnić i wzbogacić umiejętności oraz kompetencje z zakresu praktycznej pracy dydaktycznej z uczniami w różnym wieku.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • INTEGRACJA SENSORYCZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zakresu diagnozy i terapii metodą Integracji Sensorycznej są formą kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Szczecińską Szkołę Wyższą Collegium Balticum w Szczecinie przy merytorycznym wsparciu i pod patronatem Centrum Terapii i Stymulacji Rozwoju Dziecka SENSE w Szczecinie. Oferowana w ramach współpracy obu instytucji forma doskonalenia zawodowego ma na celu podnoszenie jakości procesu kształcenia osób zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji w tym specjalistycznym obszarze aktywności diagnostycznej i terapeutycznej osób z szeroko rozumianymi dysfunkcjami integracji sensorycznej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • KOMPETENCJE TRENERSKIE Z ELEMENTAMI ANDRAGOGIKI – EDUKACJA OSÓB DOROSŁYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykorzystywania wiedzy z zakresu kompetencji trenerskich z elementami andragogiki. Słuchacz nabędzie wiedzę i umiejętności z zakresu edukacji osób dorosłych. Pozna różnice i podobieństwa pomiędzy edukacją dzieci i edukacją dorosłych oraz efektywne sposoby pracy z osobami dorosłymi w zakresie edukacji poza formalnej. Uzyskane kompetencje pozwolą na samodzielne projektowanie i prowadzenie szkoleń skierowanych do dorosłych, w szczególności do pracowników systemu oświaty.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • LOGOPEDIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest nadanie kwalifikacji do podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela-logopedy w placówkach oświatowo-wychowawczych, artystycznych, poradniach specjalistycznych, w tym psychologiczno-pedagogicznych, gabinetach terapeutycznych i innych placówkach, w których prowadzona jest działalność logopedyczna. Ukończenie studiów podyplomowych daje uprawnienia do otwierania własnych gabinetów logopedycznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NEURODYDAKTYKA W RÓŻNYCH OBSZARACH EDUKACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykorzystywania założeń i odkryć neurodydaktyki w obszarze edukacji. Słuchacz nabędzie wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystania założeń i odkryć neurodydaktyki w obszarze edukacji.

  Pozna najnowsze ustalenia naukowe o neurobiologicznych oraz psychologicznych podstawach uczenia się. Uzyskane kompetencje pozwolą na efektywne planowanie i kierowanie procesem uczenia się podopiecznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI: NAUCZYCIEL – RODZIC – DZIECKO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli, pedagogów, wychowawców oraz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w przestrzeni edukacji i wychowania, a także osób zarządzających zespołami na różnym szczeblu budowania swojej kariery zawodowej i osobistej niezależnie od branży czy dyscypliny naukowej. Słuchacz jest w profesjonalny sposób przygotowywany do stania się liderem – potrafiącym współpracować, inicjować procesy wychowawcze, sprawnie zarządzać zespołem lub grupą badawczą.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA – EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie studentów do pracy pedagogicznej i edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej. Studia wyposażają w niezbędną wiedzę z zakresu psychologicznych i biologicznych aspektów związanych z niepełnosprawnością intelektualną, umiejętności związanych ze wspieraniem dziecka i rodziny dziecka z niepełnosprawnością intelektualną oraz kompetencji umożliwiających współpracę z innymi specjalistami w celu doskonalenia prowadzonych działań wychowawczych i dydaktycznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przygotowują do działalności opiekuńczej, związanej z zaspokajaniem niezbędnych potrzeb życiowych podopiecznych, zapobieganiem powstawaniu trudnych sytuacji życiowych. Absolwent uzyska kwalifikacje do pracy z dziećmi, młodzieżą z deficytami rozwojowymi, jednostkami sprawiającymi trudności wychowawcze oraz wymagającymi specjalistycznej opieki i terapii.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy o charakterze resocjalizacyjnym i profilaktycznym w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświaty prowadzących tego typu działania, do pracy w ośrodkach zajmujących się zwalczaniem uzależnień, ośrodkach pomocy rodzinie, w placówkach resocjalizacyjnych i penitencjarnych, wychowawczych i wspomagających.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PLASTYKA I TECHNIKA DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Słuchacze mają możliwość pogłębienia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu historii kultury i techniki, metod i technik aktywności twórczej: rysunkowej, malarskiej, ceramicznej, graficznej, rzeźbiarskiej, rysunku i dokumentacji technicznej, psychologii widzenia oraz zasad kompozycji i perspektywy, a wbudowane w program studiów elementy technologii informatycznych pozwalają dodatkowo wzbogacić warsztat pracy nauczyciela.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE I DYDAKTYCZNE PRZYGOTOWANIE DO ZAWODU NAUCZYCIELA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zapewnienie uzyskania podstawowych uprawnień pedagogicznych do pracy w oświacie. Studia rozszerzają kwalifikacje potrzebne dla działalności dydaktyczno-wychowawczej w placówkach szczebla podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, zgodnie z głównymi celami nauczania i wychowania jakie szkoła ma do zrealizowania. Studia kończą się uzyskaniem dyplomu potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji nauczycielskich.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • SOCJOTERAPIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia na tym kierunku pozwalają pogłębić i uzupełnić wiedzę z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń zachowania, zdobyć i udoskonalić umiejętność: nawiązywania kontaktu i budowania więzi interpersonalnych; prowadzenia grup socjoterapeutycznych; doskonalenia własnego stylu pomagania dzieciom, młodzieży i dorosłym; posługiwania się wieloma technikami z zakresu terapii behawioralnej, poznawczej i terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • SURDOPEDAGOGIKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia umożliwiają uzyskanie niezbędnych kompetencji do realizacji zadań edukacyjnych oraz opiekuńczo-wychowawczych i rewalidacyjnych wobec dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością słuchową, a tym samym do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach specjalnych i szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz innych instytucjach o charakterze specjalnym, jak również w poradnictwie i placówkach kształcenia integracyjnego w roli nauczyciela wspomagającego.

  Studia dają możliwość zatrudnienia także w placówkach ogólnodostępnych w roli pedagoga specjalnego. Nadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w placówkach specjalnych i integracyjnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TYFLOPEDAGOGIKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia umożliwiają zdobycie niezbędnych kompetencji w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczo-wychowawczych i rewalidacyjnych wobec uczniów z niepełnosprawnością wzrokową, a tym samym absolwenci tych studiów uzyskują uprawnienia do zajmowania stanowiska nauczyciela i wychowawcy w przedszkolach i szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w innych placówkach o charakterze specjalnym i diagnostycznym, a także w placówkach kształcenia integracyjnego jako nauczyciel wspomagający i placówkach ogólnodostępnych (w tym w poradniach specjalistycznych) jako pedagog specjalny. Nadają także uprawnienia do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w placówkach specjalnych i integracyjnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kształcenia w zakresie studiów jest przygotowanie nauczycieli do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej w stopniu uwzględniającym możliwości poznawcze dzieci/uczniów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest uzupełnienie i poszerzenie wiedzy teoretycznej i metodologicznej w zakresie wiedzy o społeczeństwie obywatelskim, demokracji partycypacyjnej, instytucjach i organizacjach politycznych oraz przygotowanie do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji europejskiej. W trakcie realizowanego programu kształcenia słuchacze poruszać się w będą w obrębie nauk politycznych, historycznych oraz społecznych. Posiądą umiejętności analizy problemów politycznych i oceny aktualnej sytuacji Polski i świata, przy wykorzystaniu wielu źródeł informacji, w tym Internetu, co ułatwi im komunikację na płaszczyźnie nauczyciel – uczeń.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji i przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”. Koncepcja studiów, uwzględnia alternatywne wizje człowieka, małżeństwa i rodziny, zachęca do własnych, twórczych poszukiwań i do kreowania przekonań opartych na przesłankach naukowych, niezależnych od wpływu ideologii czy systemów społecznych; zawiera treści z zakresu rozmaitych dyscyplin wiedzy, oscylujących wokół zagadnień współczesnej rodziny. Oprócz przygotowania merytorycznego studia umożliwiają poszerzenie umiejętności metodycznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji kierowniczych w szkołach i innych placówkach systemu oświaty. Absolwent zdobędzie wiedzę z zakresu psychologii, prawa, etyki, zarządzania, marketingu i finansów; rozwinie i wzmocni swoje umiejętności z zakresu zarządzania placówką oświatową, zarządzania zasobami ludzkimi, organizacji i rozwoju pracy placówki edukacyjnej i wychowawczej, kierowania finansami i zasobami placówki oraz realizowania projektów oświatowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum

Opinie (3)

Daniel Ocena odpowiedz

Szczerze polecam uczelnię SSWCB w Szczecinie. Zapał i otwartość prowadzących zajęcia sprawia, że zajęcia są przyjemne, miło się w nich uczestniczy. Super kontakt w każdej sprawie. Zajęcia prowadzone są w bardzo ciekawy sposób, wykładowcy stawiają na wiedzę przydatną w praktyce. Na uczelni panuje miła atmosfera, wykładowcy również zawsze są pomocni. Bez żadnych zastrzeżeń polecam!

Lidia Perek Ocena odpowiedz

Bardzo dobra uczelnia. Duży szacunek dla studentów. Wszyscy z zaangażowaniem wykonują swoją pracę, można się naprawdę wiele nauczyć. Szczególne podziękowania dla Pań z administracji- wysoka kultura i wielkie serce.

Dorota Dudyńska-Winiarska Ocena odpowiedz

Najlepsza uczelnia na którejkolwiek studiowałam.Student niczym nie musi się martwić.Pani (dane osobowe usunięte przez administratora) oraz Pani (dane osobowe usunięte przez administratora) zawsze służą pomocą i są przesympatyczne :) Jeśli szukasz studiów podyplomowych, to ta uczelnia jest najlepszym wyborem:)