al. Kraśnicka 2 cd

20-612 Lublin

tel. 81 537 68 48

fax 81 537 68 62

e-mail: geograf@poczta.umcs.lublin.pl

http://www.umcs.pl/pl/nauk-o-ziemi-i-gospodarki-przestrzennej,47.htm

al. Kraśnicka 2 cd

20-612 Lublin

tel. 81 537 68 48

fax 81 537 68 62

e-mail: geograf@poczta.umcs.lublin.pl

http://www.umcs.pl/pl/nauk-o-ziemi-i-gospodarki-przestrzennej,47.htm

 • GEOGRAFIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Geografia
  Studia na tej prowadzone są wyłącznie w formie stacjonarnej. Dają wiedzę i umiejętności potrzebne do rozumienia świata. Uczą interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie, społeczeństwie i gospodarce. Kształcą umiejętność analizy danych przestrzennych, oceny zjawisk i procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym i antropogenicznym i przewidywania ich następstw, zarówno z punktu widzenia człowieka, jak i praw przyrody. Specjalności – od II roku studiów:
  • Organizacja przestrzeni społeczno-ekonomicznej – profil ogólnoakademicki. Przedmiotem jest poznanie przestrzeni społeczno-ekonomicznej Polski i świata, jej uwarunkowań, zmienności i perspektyw rozowju
  • Hydrometeorologia – profil praktyczny. Specjalność daje przygotowanie do prowadzenia obserwacji atmosfery i hydrosfery oraz interpretacji zjawisk i procesów w nich zachodzących dla potrzeb praktyki
  • Kartografia z geoinformacją – profil praktyczny. Specjalność daje znajomość metod gromadzenia, zapisywania i przetwarzania danych przestrzennych przy użyciu nowoczesnych narzędzi informatycznych oraz redagowania map prostych tematycznych i innych opracowań kartograficznych
  • Zarządzanie georóżnorodnością – profil praktyczny. Jej przedmiotem jest waloryzacja i ocena zasobów środowiskowych oraz planowanie działań na rzecz wykorzystania, udostępniania i ochrony georóżnorodności
  • Geomonitoring z ekofizjografią – profil praktyczny. Specjalność przygotowuje do przeprowadzania analiz i oceny poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego oraz do przygotowywania kwalifikacji terenu dla potrzeb określonego typu działalności człowieka
  Ponadto student ma możliwość otrzymania uprawnień do nauczania przyrody w szkole podstawowej (przy dodatkowym, nieodpłatnym wyborze bloku zajęć pedagogicznych).
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, biologia, chemia, wiedza o społeczeństwie, historia, język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geografia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów; dla absolwentów innych kierunków studiów: kwalifikacja na podstawie oceny na dyplomie ukończenia studiów oraz wyników testu z zakresu studiów pierwszego stopnia geografii.

   

   

 • GEOINFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Geoinformatyka
  W realizację procesu dydaktycznego zaangażowani są pracownicy naukowo-dydaktyczni wydziałów Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS oraz eksperci-praktycy, najczęściej będący pracownikami firm geoinformatycznych działających w Polsce i na świecie. Program studiów opracowano na podstawie własnych doświadczeń edukacyjnych, wiedzy i doświadczeń płynących ze współpracy międzynarodowej oraz zapotrzebowania dynamicznie rozwijającego się rynku pracy. Oprócz podstaw teoretycznych, duży nacisk został położony na umiejętność w posługiwaniu się najnowszymi programami i przyrządami wykorzystywanymi w geoinformatyce. Dzięki temu kształceni są interdyscyplinarni specjaliści, merytorycznie oraz praktycznie przygotowani do podjęcia pracy w sektorze państwowym i prywatnym, gdzie aspekty geograficzne łączą się z informatyką. Geoinformatyka to dyscyplina zajmująca się pozyskiwaniem, przetwarzaniem, gromadzeniem, analizowaniem i udostępnianiem informacji przestrzennej za pomocą specjalistycznych programów komputerowych oraz urządzeń i instrumentów pomiarowych (geotechnologii). Geoinformatyka łączy analizy przestrzenne z tworzeniem i rozwijaniem baz danych, projektowaniem stacjonarnych i mobilnych Systemów Informacji Przestrzennej (GIS), teledetekcją, geowizualizacją, nawigacją satelitarną, modelowaniem, geodezją, kartografią, fotogrametrią i publikowaniem interaktywnych map w sieci. Geoinformatyka znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach – planowaniu przestrzennym, systemach nawigacyjnych, ochronie zdrowia, zarządzaniu środowiskiem, transporcie, badaniach naukowych, zarządzaniu rolnictwem i leśnictwem, planowaniu inwestycji, administracji, bankowości, energetyce, wojsku i służbach ratowniczych, górnictwie, telekomunikacji i wielu innych. Praktycznie wszędzie tam, gdzie trzeba sięgać do informacji przestrzennej. Geoinformatyka zapewnia skuteczne wsparcie w realizacji projektów i stała się kluczową technologią w systemach decyzyjnych agencji rządowych, administracji państwowej, wojsku, biznesie, instytucjach naukowych, organizacjach międzynarodowych, zarządzaniu infrastrukturą, agencjach turystycznych i geomarketingu.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geoinformatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • dwa przedmioty spośród: geografia, matematyka, informatyka, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy nowożytny (jednym z wybranych przedmiotów musi być matematyka albo geografia)

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geoinformatyka jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Gospodarka przestrzenna
  Studia prowadzone są wyłącznie w formie stacjonarnej. Pozwalają zdobyć interdyscyplinarną wiedzę na temat organizacji przestrzeni, w której żyje człowiek oraz na temat sposobów i czynników jej kształtowania. Uczą zasad konstruowania planów, studiów, programów i strategii rozwoju przestrzennego w dostosowaniu do warunków środowiskowych. Pomagają zrozumieć konflikty towarzyszące planowaniu przestrzennemu i metody ich rozwiązywania. Przybliżają metody gromadzenia, analizy oraz interpretacji danych przestrzennych z wykorzystaniem programów statystycznych i systemów informacji przestrzennej oraz przepisy prawa w zakresie gospodarki przestrzennej.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna brane są następujące przedmioty maturalne:

  • dwa przedmioty spośród: geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, historia, język obcy nowożytny (jednym z wybranych przedmiotów musi być geografia albo matematyka)

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna jest konkurs ocen na dyplomie.
   

 • TOURISM MANAGEMENT Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Tourism Management
  The programme is designed to provide students with understanding of the diverse conditions of tourist phenomena in the varied natural and cultural environments. It also enables them to acquire skills in planning and organizing different tourist activities as well as providing services related to tourist traffic. The programme, which draws on both natural and social sciences, can be described as multi - disciplinary (diverse classes provide students with knowledge and abilities necessary for miltidimenional perception of tourism phenomena and organizing of tourist activities in varied circumstances), flexible (enabling individual ways of development) and covering the broad cultural context. 
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie:

  • złożonego kompletu dokumentów,
  • dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego lub pochodzenia kandydata z kraju anglojęzycznego lub na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim.

  Dowiedz się więcej

   

 • TURYSTYKA I REKREACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Turystyka i rekreacja
  Studia prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Pozwalają na zdobycie wszechstronnej wiedzy o zjawiskach turystycznych i rekreacyjnych, ich uwarunkowaniach przyrodniczych, kulturowych i społeczno-ekonomicznych. Pozwalają zrozumieć procesy rozwoju turystyki i jej miejsce we współczesnej gospodarce światowej. Kształtują umiejętności organizacji różnych form turystyki i rekreacji, w dostosowaniu do warunków środowiska oraz potrzeb różnych grup odbiorców.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja brane są następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

   


  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja jest wynik konkursu ocen na dyplomach.
   

Opinie (3)

Adam Ocena

Turystyka i rekreacja to kierunek dla ciekawych świata, kraju i własnego regionu. To swego rodzaju podróż, dzięki której można nabyć różnych umiejętności, na przykład z obszaru biznesu i marketingu.

maciek Ocena

Studia na UMCS to szansa na zdobycie świetnego wykształcenia. Zajęcia, wykłady, uczestnictwo w kołach naukowych, przedsięwzięcia badawcze, praktyki. Tutaj każdy otrzymuje wiele możliwości rozwoju.

grzegorz Ocena

Od pierwszej klasy liceum wiedziałem, że chcę studiować Geografię. Nie byłem tylko pewny, którą uczelnię wybrać. Na szczęście ten proces nie trwał zbyt długo, gdy zobaczyłem jak ciekawe specjalności oferuje na tym kierunku UMCS. Każdego pasjonatowi Geografii polecam tę uczelnię.