Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

al. Kraśnicka 2 cd

20-612 Lublin

tel. 81 537 68 48

fax 81 537 68 62

e-mail: geograf@poczta.umcs.lublin.pl

http://www.umcs.pl/pl/nauk-o-ziemi-i-gospodarki-przestrzennej,47.htm

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

al. Kraśnicka 2 cd

20-612 Lublin

tel. 81 537 68 48

fax 81 537 68 62

e-mail: geograf@poczta.umcs.lublin.pl

http://www.umcs.pl/pl/nauk-o-ziemi-i-gospodarki-przestrzennej,47.htm

 • GEOGRAFIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów geografia

  Studia na kierunku geografia pozwalają zdobyć wiedzę kluczową dla rozumienia problemów współczesnego świata i rozwijać pasje poznawcze studentów. Są interesujące, bo dotykają zagadnień na czasie, takich jak zmiany klimatu, podbój kosmosu, migracje ludności, czy megamiasta.

  Są bardzo przydatne, bo rozwijają wiele cennych umiejętności, począwszy od wnioskowania, aż po profesjonalną analizę zjawisk i ich modelowanie. Uczą przy tym wykorzystywania nowoczesnych narzędzi pomiarowych i analitycznych, w tym programów GIS, stosowanych powszechnie w przedsiębiorstwach i instytucjach pracujących w oparciu o dane przestrzenne.

  Są też przyjazne studentowi, bo dużą część zajęć na każdym roku stanowią ćwiczenia terenowe, pozwalające poznawać ciekawe miejsca i badać zjawiska w sposób bezpośredni, w oparciu o samodzielne pomiary i obserwacje, z użyciem specjalistycznych metod i narzędzi. Podczas studiów można zdobyć uprawnienia nauczycielskie do nauczania geografii w szkołach podstawowych i średnich.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Geografia stosowana
  • Monitoring i gospodarowanie zasobami środowiska
  • Organizacja przestrzeni społeczno-gospodarczej

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Klimatologia i gospodarka wodna
  • Wizualizacja kartograficzna i projektowanie map
  • Zarządzanie rozwojem gospodarczym
  • Zarządzanie środowiskiem

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  2 przedmioty do wyboru z: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

  STUDIA II STOPNIA

  Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplomach ukończonych studiów wyższych (w przypadku identycznych ocen, o miejscu na liście rankingowej decyduje średnia z ocen ze studiów, uwzględnionych do egzaminu dyplomowego i wykazana w suplemencie do dyplomu lub potwierdzona stosownym zaświadczeniem z dziekanatu); Dla absolwentów innych kierunków studiów niż Geografia warunkiem przyjęcia jest pozytywny wynik testu kompetencyjnego z zakresu studiów pierwszego stopnia z geografii. Test składa się z 30 pytań i trwa 1 godzinę. Za każdą poprawną odpowiedź kandydat otrzymuje 1 punkt. Pozytywny wynik testu to co najmniej 16 punktów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GEOGRAFIA WOJSKOWA I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier
  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowej
  Pierwsze tego typu studia w kraju i drugie w Europie. Ich ukończenie daje tytuł zawodowy inżyniera. Są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy, głównie służb mundurowych i cywilnych, sztabów reagowania kryzysowego oraz administracji państwowej i lokalnej, na specjalistów od zarządzania zasobami środowiska w celach obronnych oraz w sytuacjach kryzysowych. Żeby właściwie reagować, trzeba wiedzieć co się dzieje i co należy robić – studia geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe tego uczą!
  Program łączy interdyscyplinarną  wiedzę i praktykę z zakresu geografii, geologii, zarządzania kryzysowego, zarządzania zasobami ludzkimi, geograficznych systemów informacyjnych (GIS), zagadnień dotyczących obronności, psychologii oraz prawa. Kluczowymi elementami programu studiów są przedmioty ukierunkowane na analizy środowiskowe i społeczno-ekonomiczne, na prognozowanie geozagrożeń i zagrożeń militarnych oraz projektowanie działań zapewniających bezpieczeństwo.
  Zarówno w laboratorium jak i podczas licznych ćwiczeń terenowych student uczy się pozyskiwać dane o przestrzeni oraz wykorzystywać je dla celów obronności i właściwego reagowania w sytuacjach kryzysowych. Podczas studiów prezentowana jest również wiedza niezbędna do skutecznego komunikowania się oraz zarządzania informacją. 

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Geograficzne uwarunkowania obronności
  • Zarządzanie ryzykiem środowiskowym

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  geografia lub matematyka oraz 2 przedmioty do wyboru z: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, historia, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 • GEOINFORMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów geoinformatyka

  Funkcjonowanie w świecie nowoczesnych urządzeń mobilnych, geolokalizacja, innowacyjne zarządzanie przemysłem energetycznym, transportem, marketingiem, produkcją rolniczą czy planowanie lokalizacji inwestycji nie byłyby możliwe bez geoinformatyki. Jest to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się dyscyplin nauki i praktyki, znajdująca zastosowania w każdej dziedzinie gospodarki oraz w codziennym życiu każdego człowieka.
  Studia na tym kierunku przygotowują specjalistów do użytkowania i projektowania dedykowanych temu systemów (geo)informatycznych oraz zarządzania nimi. Uczą  posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarowymi z użyciem najnowszego sprzętu, w tym dronów, pod okiem doświadczonych ekspertów.
  Student poznaje najnowsze metody pozyskiwania, analizowania, modelowania, interpretacji, wizualizacji i wykorzystywania danych geoprzestrzennych oraz tworzenia aplikacji do tego służących. Ma możliwość samodzielnego wyboru indywidualnej ścieżki kształcenia i decydowania o własnym profilu kształcenia.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  geografia lub matematyka oraz 1 przedmiot do wyboru z: fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy nowożytny.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja: dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z geoinformatyki na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych, dla absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia z innych kierunków na podstawie konkursu średnich ocen z: oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz oceny z pisemnego testu kompetencyjnego z zakresu studiów pierwszego stopnia z geoinformatyki.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów gospodarka przestrzenna

  Podstawowym celem studiów na kierunku gospodarka przestrzenna jest przygotowanie kadr do racjonalnego zarządzania przestrzenią, zgodnie z aktualnymi potrzebami społeczeństwa i gospodarki oraz w dostosowaniu do warunków środowiska przyrodniczego.

  Studenci uzyskują wiedzę o organizacji przestrzeni oraz o sposobach i narzędziach jej kształtowania. Poznają konflikty towarzyszące rozwojowi przestrzennemu i metody ich rozwiązywania. Uczą się zasad konstruowania koncepcji urbanistycznych oraz planów i studiów zagospodarowania przestrzennego.

  Poznają przepisy prawa z dziedziny gospodarki przestrzennej. Uczą się metod gromadzenia i interpretacji danych przestrzennych z wykorzystaniem systemów informacji przestrzennej. Poznają programy graficzne przydatne w projektowaniu urbanistycznym i planowaniu przestrzennym. Dużą część zajęć stanowią zajęcia terenowe i warsztatowe, dedykowane ćwiczeniu sprawności posługiwania się profesjonalnymi narzędziami i metodami planistycznymi oraz realizacji konkretnych zadań o charakterze praktycznym.

  Ponadto część zajęć realizowana jest przez ekspertów posiadających doświadczenie praktyczne w zakresie planowania przestrzennego i gospodarki przestrzennej. Prace dyplomowe mają charakter projektów, a ich tematy są ściśle powiązane z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Planowanie przestrzenne
  • Strategiczne zarządzanie przestrzenią

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  geografia lub matematyka oraz 2 przedmioty do wyboru z: historia, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

  STUDIA II STOPNIA

  Dla absolwentów studiów inżynierskich pierwszego lub drugiego stopnia kierunków: gospodarka przestrzenna, geodezja i kartografia, budownictwo oraz z zakresu architektury i urbanistyki postępowanie kwalifikacyjne będzie prowadzone na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TOURISM MANAGEMENT

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów tourism management

  Tourism is the fastest growing industry in the business world. Maria Curie-Sklodowska University offers a solid world-class education that is rich in both theory and practice. The UMCS BA Tourism Management is attractive due to various career prospects it offers. In general, it aims at preparation of graduates for services in tourism sector which is one of the most rapidly developing branches in the world economy.

  The programme is designed to provide students with understanding of the diverse conditions of tourist phenomena in the varied natural and cultural environments. It also enables them to acquire skills in planning and organizing different tourist activities as well as providing services related to tourism traffic.

  The programme consists of two compulsory modules, which enable students to learn the mechanisms of functioning of tourism industry and frame their organizational skills in the tourism domain. Apart from that, the programme offers elective modules targeted at the individual interests of students.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  The programme is addressed to candidates holding high school diploma or any other equivalent degree which grants a direct access to a Bachelor’s degree program in the country where the document was issued. Admission of candidates is based on an average of grades obtained during secondary school. Prospective students register online in the online registration system and file all the necessary documents within the deadline or until all the places available have been filled.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 • TURYSTYKA I REKREACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów turystyka i rekreacja

  Turystyka jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki światowej i jak pokazują doświadczenia podnosi się bardzo szybko po wszelkich kryzysach. Studia na kierunku Turystyka i rekreacja pozwalają na zdobycie wszechstronnej wiedzy o tym czym jest turystyka w życiu człowieka, jak ją należy organizować i udostępniać oraz co robić, aby przynosiła oczekiwane efekty, tak dla turysty, jak i jej twórców oraz miejsc, w których się odbywa.

  Studia te kształtują umiejętności przygotowywania oferty turystycznej i jej sprzedaży, profesjonalnej obsługi klientów, w tym pilotażu i przewodnictwa oraz animacji czasu wolnego. Pokazują jak funkcjonuje rynek turystyczny i jak działają firmy, które organizują turystykę lub pośredniczą w sprzedaży produktów.

  Uczą przedsiębiorczego myślenia i biznesowego podejścia do turystyki. Są to jednocześnie studia niezwykle pasjonujące, które pozwalają poznać świat, odkryć wiele nieznanych miejsc i zgłębić ich walory. Rozwijają wielostronnie i przygotowują do pracy na rynku krajowym i międzynarodowym. Wśród kadry prowadzącej zajęcia znajdują się doświadczeni praktycy, menedżerowie i właściciele światowych przedsiębiorstw turystycznych.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • E-marketing usług turystycznych
  • Turystyka dzieci i młodzieży
  • Planowanie i zarządzanie w turystyce i rekreacji
  • Turystyka zdrowotna
  • Zarządzanie w hotelarstwie

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Marketing i zarządzanie w turystyce
  • Rekreacja i turystyka aktywna
  • Planowanie i organizacja turystyki i rekreacji

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  1 przedmiot do wyboru z: biologia, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

  STUDIA II STOPNIA

  Zasady kwalifikacji a) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z turystyki i rekreacji na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych (w przypadku identycznych ocen, o miejscu na liście rankingowej decyduje średnia z ocen ze studiów, uwzględnionych do egzaminu dyplomowego i wykazana w suplemencie do dyplomu lub potwierdzona stosownym zaświadczeniem z dziekanatu); b) dla absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia z innych kierunków na podstawie konkursu średnich ocen (w przypadku identycznych średnich ocen, o miejscu na liście rankingowej decyduje średnia z ocen ze studiów, uwzględnionych do egzaminu dyplomowego i wykazana w suplemencie do dyplomu) z: 1) z oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz 2) oceny z pisemnego testu kompetencyjnego z zakresu studiów pierwszego stopnia z turystyki i rekreacji; test składa się z 30 pytań i trwa 1 godzinę; za każdą poprawną odpowiedź kandydat otrzymuje 1 punkt.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (4)

Michał Ocena odpowiedz

Polecam każdemu miłośnikowi geografii. Studia ciekawe i dające szerokie możliwości rozwoju. Geografia to nauka, która ciagle poddaje się progresowi. Warunki studiów naprawdę dobre. Otoczenie budynków dużo mniej przyjemne ze względu na zaniedbany teren wokół Wydziału Artystycznego.

Adam Ocena odpowiedz

Turystyka i rekreacja to kierunek dla ciekawych świata, kraju i własnego regionu. To swego rodzaju podróż, dzięki której można nabyć różnych umiejętności, na przykład z obszaru biznesu i marketingu.

maciek Ocena odpowiedz

Studia na UMCS to szansa na zdobycie świetnego wykształcenia. Zajęcia, wykłady, uczestnictwo w kołach naukowych, przedsięwzięcia badawcze, praktyki. Tutaj każdy otrzymuje wiele możliwości rozwoju.

grzegorz Ocena odpowiedz

Od pierwszej klasy liceum wiedziałem, że chcę studiować Geografię. Nie byłem tylko pewny, którą uczelnię wybrać. Na szczęście ten proces nie trwał zbyt długo, gdy zobaczyłem jak ciekawe specjalności oferuje na tym kierunku UMCS. Każdego pasjonatowi Geografii polecam tę uczelnię.