Uniwersytet Łódzki

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ

ul. Składowa 43, 90–127 Łódź

tel.: (42) 635 42 65, 635 43 78, 635 42 59

faks: (42) 66 55 687

www.wsmip.uni.lodz.pl

http://informatory.uni.lodz.pl/

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ

Uniwersytet Łódzki

ul. Składowa 43, 90–127 Łódź

tel.: (42) 635 42 65, 635 43 78, 635 42 59

faks: (42) 66 55 687

www.wsmip.uni.lodz.pl

http://informatory.uni.lodz.pl/

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo narodowe
  Zasady prawne, procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej. Planowanie, organizacja i realizacja przedsięwzięć obronnych i zarządzania kryzysowego w administracji publicznej, siłach zbrojnych, jednostkach organizacyjnych straży, służb i inspekcji oraz innych instytucjach państwa, przedsiębiorstwach i organizacjach pozarządowych. Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie absolwentów do pracy w strukturach administracji publicznej, organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli oraz w zespołach reagowania kryzysowego.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo narodowe wymagane są ukończone studia wyższe. 

 • EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Edukacja dla Bezpieczeństwa
  Kształcenie nauczycieli drugiego przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” prowadzonego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. W ramach studiów uczestnicy zapoznają się z dydaktyką edukacji dla bezpieczeństwa, znajomością powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej, znajomością struktury obronnej państwa oraz zasad przygotowania się do sytuacji zagrożeń. Kształcenie w ramach studiów ma charakter interdyscyplinarny. Studia w wyniku połączenia wiedzy teoretycznej z zajęciami warsztatowymi w formie ćwiczeń i zajęciami w formie konwersatorium zapewnić mają słuchaczom zdobycie nowej i udoskonalenie posiadanej już wiedzy.
  Absolwenci studium otrzymują świadectwo ukończenia, które uprawnia ich do poszukiwania zatrudnienia w charakterze nauczyciela drugiego przedmiotu w szkołach różnego stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Edukacja dla bezpieczeństwa wymagane są ukończone studia wyższe. 

 • GENDER STUDIES - POLITYKA RÓWNYCH SZANS W PROCESIE KSZTAŁCENIA REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Gender studies - polityka równych szans w procesie kształcenia
  Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet WSMiP UŁ planuje otworzyć studia podyplomowe z zakresu gender studies dla nauczycieli. Ten wysokiej jakości unikatowy program ma na celu poszerzenie wiedzy z zakresu gender maintreaming, czyli rozpowszechniania zagadnień związanych z problematyką równouprawnienia i niedyskryminacji ze względu na płeć, etniczność, wyznanie, wiek, itd. Powstał w odpowiedzi na istniejące wśród nauczycieli zapotrzebowanie na specjalistów, którzy realizowaliby cele polityki równych szans wśród określonych grup zawodowych, a przede wszystkim – wśród dzieci i młodzieży. Dzięki szczegółowej znajomości zagadnień nierówności i dyskryminacji oraz wiedzy na temat metod skutecznego im przeciwdziałania, absolwenci zyskają umiejętność krytycznej analizy treści programowych i wyboru materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć (niezależnie od ich profilu) oraz możliwość uwrażliwiania uczniów na problemy nierówności i przemocy w różnych jej aspektach.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Gender Studies - polityka równych szans w procesie kształcenia wymagane są ukończone studia wyższe. 

 • GENDER STUDIES - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Gender studies
  Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet UŁ zaprasza na podyplomowy program z zakresu gender studies, które jako dziedzina wiedzy wykształciły się wraz z rozwojem ruchów feministycznych w latach 70. i 80. XX wieku. Początkowo mówiono raczej o women’s studies, gdyż koncentrowały się głównie na sprawach wykluczenia kobiet z życia publicznego. Z czasem jednak zaczęto zwracać uwagę na fakt, że mechanizmy dyskryminacji działają w sposób bardziej złożony, obejmując takie kategorie jak płeć, rasa, klasa, orientacja seksualna, wiek, nie/pełnoprawność, itd. Celem gender studies jest zarówno ujawnienie procesów wykluczenia społecznego, krytyka patriarchalnych i eurocentrycznych sposobów myślenia, jak i wskazanie instrumentów, które mogłyby tej dyskryminacji skutecznie przeciwdziałać.
  Ten unikatowy interdyscyplinarny program studiów został zainspirowany przekonaniem, iż konieczna jest przemiana szeroko pojętej mentalności społecznej i schematycznego myślenia o płci, różnorodności, odmienności i tożsamości społeczno-kulturowej. W Polsce wciąż brakuje specjalistów, którzy posiadaliby kompleksową wiedzę z tej dziedziny i realizowaliby cele polityki równych szans oraz gender mainstreaming. To jedyny program w Polsce, który ujmuje gender studies w sposób kompleksowy z uwzględnieniem kwestii społecznych, politycznych, kulturowych i filozoficznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Gender studies wymagane są ukończone studia wyższe. 

 • MENEDŻEROWIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Menedżerowie organizacji pozarządowych
  Celem studiów podyplomowych jest przekazanie słuchaczom wszechstronnej wiedzy z zakresu działalności i zarządzania organizacjami pozarządowymi. Studia podyplomowe adresowane są do osób pracujących lub chcących pracować w organizacjach pozarządowych. Absolwenci będą:
  • posiadać wszechstronną wiedzę dotyczącą działalności i zarządzania organizacjami pozarządowymi,
  • umieć przygotowywać i zarządzać realizacją strategii organizacji non-profit,
  • potrafić zarządzać projektami pozyskiwania funduszy na działalność organizacji,
  • współpracować z instytucjami administracji publicznej,
  • umieć kontrolować prawne i finansowe aspekty działania organizacji,
  • tworzyć i zarządzać zespołem działaczy i wolontariuszy.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Menedżerowie organizacji pozarządowych wymagane są ukończone studia wyższe. 

 • POLSKO-FRANCUSKI PROGRAM STUDIÓW W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA TYPU MBA REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Polsko-francuski program studiów w zakresie zarządzania typu MBA
  Polsko – Francuskie Studia w Zakresie Zarządzania typu MBA, realizowane we współpracy z Uniwersytetem Lyon 3 od 1993 r., przygotowują nowoczesne kadry zarządzające dla międzynarodowych firm działających w sektorze produkcji, handlu i usług, polsko-francuskich spółek, polskich przedsiębiorstw o silnej orientacji proeksportowej. Absolwenci programu – tak Francuzi, jak i Polacy, stają się cenionymi współpracownikami dla przedsiębiorstw nawiązujących kontakty gospodarcze w obu krajach. Absolwenci programu otrzymują dyplom uczelni francuskiej Master en Management et Administration des Entreprises oraz polskie świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
  Studia trwają 1,5 roku, od października do lipca, obejmują 2 semestry zajęć oraz w 3 semestrze indywidualne konsultacje z promotorem pracy końcowej. Program studiów został tak pomyślany, aby słuchacze mogli harmonijnie łączyć naukę z pracą zawodową. Zajęcia odbywają się w soboty oraz w niedziele. Zjazdy odbywają się dwa lub trzy razy w miesiącu.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Polsko-francuski program studiów w zakresie zarządzania typu MBA wymagane są ukończone studia wyższe. Wymagana jest również znajomość języka francuskiego w stopniu co najmniej dobrym lub bardzo dobrym. 

 • PRAWA CZŁOWIEKA - KONTEKSTY SPOŁECZNO-KULTUROWE I POLITYCZNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Prawa człowieka - konteksty społeczno-kulturowe i polityczne
  Celem podstawowym jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu praw człowieka, ich ochrony oraz praktycznych kontekstów społeczno-politycznych i kulturowych ich łamania. W ramach studiów słuchacze poznają:
  • wiedzę teoretyczną z zakresu ewolucji idei praw człowieka w ujęciu historycznym od rozważań na gruncie filozoficznym poprzez nauki społeczne do aspektów prawnych;
  • instrumenty prawne ( wewnętrzne i międzynarodowe) służące ich obronie
  • struktury i praktykę funkcjonowania różnych organizacji praw człowieka;
  • zróżnicowane konteksty współczesnych przykładów łamania praw człowieka w Świecie w wybranych regionach lub państwach przede wszystkim pozaeuropejskich (Ameryka Łacińska, Azja, Afryka).
  Absolwent po ukończeniu studiów podyplomowych powinien dysponować wiedzą teoretyczną w zakresie nauk społecznych oraz praktyczną pozwalającą na samodzielna analizę, ocenę i przygotowanie propozycji rozwiązań odnoszących się do konkretnych sytuacji praw człowieka, jak również do prowadzenia na ten temat działalności edukacyjnej (kursy, szkolenia) . Absolwenci będą przygotowani do pracy w strukturach organizacji pozarządowych oraz administracji publicznej zajmujących się szeroko rozumianą problematyką praw człowieka.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Prawa człowieka - konteksty społeczno-kulturowe i polityczne wymagane są ukończone studia wyższe. 

Opinie (8)

klaudia Ocena

Nie polecam nikomu International and political studies. Chaos, wykładowcy którzy nie ogarniają języka angielskiego, choć ma być to język wykładowy, słaba organizacja a o treści zajęć szkoda gadać- przedmiot "cultural" to granie w kalambury o feministkach...

Sylwia Ocena

Studia azjatyckie na Uniwersytecie Łódzkim to najlepsza opcja dla tych, których interesuje ten rejon świata, niemal pod każdym względem. To niesamowita wyprawa w głąb kultury, obyczajów, ekonomii, historii

artur Ocena

W kierunku kształcenia takim jak Stosunki międzynarodowe bardzo ważna jest aktualność i zwracanie uwagi na obecne problemy oraz wskazywanie na konsekwencje panującej sytuacji. Właśnie tak wyglądają studia na Uniwersytecie Łódzkim. Dają one nie tylko solidne wykształcenie, ale uczą samodzielnie myśleć i analizować rozgrywające się procesy.

adam Ocena

Wybrałem Politologię na Uniwersytecie Łódzkim, między innymi, ze względu na pokaźny wybór specjalności. Dzięki temu każdy ma możliwość rozwijania się w tym, co najbardziej go interesuje. Innym, ważnym czynnikiem było grono wykładowców, w którym każda osoba to doświadczony znawca tematu.

michalina Ocena

Studia na Uniwersytecie Łódzkim otwierają; na inne kultury, przejawy sztuki, obyczaje. To swego rodzaju podróż, która dla każdego sympatyka kultury, sztuki i mediów będzie prawdziwą atrakcją. Na początku zastanawiałam się nad wyborem studiów dziennikarskich, ale niemal w ostatniej chwili zdecydowałam się na Międzynarodowe studia kulturowe. Nie żałuję. To fascynujący kierunek.

Kuba Ocena

Bezpieczeństwo narodowe to kierunek inny niż wszystkie. To połączenie nauki, treningu i zmiany stylu życia oraz myślenia o świecie. Polecam każdemu, bo jest to niezwykle rozwijający kierunek

Zdać Ocena

Świetne studia, rewelacyjna uczelnia

Marcin Ocena

Muszę (z wielką radością) przyznać, że ten kierunek jest bardzo miły dla studenta. Wykłady i ćwiczenia mamy do środy (zależnie od grupy- niektórzy do czwartku) i zaczynamy weekend. Zajęcia są prowadzone bardzo przyjemnie i bezstresowo, gdyż wykładowcy dbają o to abyśmy nie denerwowali się zbytnio. Jedynie potrzebna jest dobra pamięć, bo mamy dość dużo historii, która jest podzielona na kilka przedmiotów. Nie mogę w pełni przekazać swoich odczuć, gdyż jestem studentem pierwszego roku i za mną dopiero początek, ale jestem pozytywnie nastawiony i szczęśliwy z wyboru tego kierunku. Polecam każdemu, kto chce w przyszłości wiązać się z tym kierunkiem i pracą po nim.