Uniwersytet Łódzki

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ

ul. Składowa 43, 90–127 Łódź

tel.: (42) 635 42 65, 635 43 78, 635 42 59

faks: (42) 66 55 687

www.wsmip.uni.lodz.pl

http://informatory.uni.lodz.pl/

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ

Uniwersytet Łódzki

ul. Składowa 43, 90–127 Łódź

tel.: (42) 635 42 65, 635 43 78, 635 42 59

faks: (42) 66 55 687

www.wsmip.uni.lodz.pl

http://informatory.uni.lodz.pl/

 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Stosunki międzynarodowe
  STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, wchodzące w zakres nauk o polityce, są gałęzią wiedzy, która ukształtowała się stosunkowo niedawno. Stanowi ona rozwinięcie tradycyjnych dyscyplin naukowych, które uwzględniały zjawiska zachodzące w relacjach międzynarodowych, takich jak prawo, historia, geografia, ekonomia czy politologia.
  Z uwagi na intensywność i zakres powiązań międzynarodowych zauważono konieczność całościowego podejścia do analizowania procesów międzynarodowych. W warunkach polskich badania nad stosunkami międzynarodowymi rozwijały się początkowo w obrębie studiów politologicznych. Dynamiczny rozwój dziedziny badań i odpowiadającego im obszaru kształcenia nastąpił na początku lat 90. XX wieku. W tym czasie rozpoczęło się również kształcenie na kierunku stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Łódzkim.
  Stosunki międzynarodowe były początkowo nauczane w ramach Instytutu Studiów Międzynarodowych, a po jego przekształceniu, na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych. Kierunek studiów STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk społecznych. Istotą stosunków międzynarodowych, jest analizowanie relacji jakie zachodzą pomiędzy uczestnikami środowiska międzynarodowego w celu zrozumienia zachodzących w nim relacji oraz prognozowania kierunku ich rozwoju.
  Kształcenie na kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE oferuje zdobycie wiedzy i umiejętności, które umożliwiają kontynuowanie studiowania na wyższych poziomach kształcenia oraz pozwalają na podjęcie atrakcyjnej pracy w różnych sektorach. Przyjęty model kształcenia interdyscyplinarnego pozwala na podjęcie pasjonującej i otwartej na nowe możliwości ścieżki kariery.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Interamerykańska
  • Orientalna
  • Regiony europy

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Biznes międzynarodowy
  • Komunikowanie międzynarodowe
  • Polityka międzynarodowa i dyplomacja

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski)
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, geografia, matematyka
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, WOS, język polski, filozofia, informatyka

  Limit miejsc: 80. Wyniki z matury przeliczane są na punkty. 

  Dowiedz się więcej


   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe jest dyplom ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń przeprowadzony zostanie konkurs dyplomów. Limit miejsc: 60.

 • POLITOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Politologia
  Studia I stopnia:
  Zasadnicze cele kształcenia:
  • Zdobycie wiedzy w zakresie problematyki politologicznej ze szczególnym uwzględnieniem instytucji systemów politycznych państw i struktur międzynarodowych;
  • Nabycie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w obszarze bezpieczeństwa dla praktycznego działania w zarządzaniu instytucjami państwa i  organizacjami międzynarodowymi;
  • Pogłębianie wiedzy i kształtowania umiejętności w zakresie rozpoznawania zjawisk w obszarze kultury politycznej i decydowania politycznego;
  • Doskonalenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami oraz środkami komunikacji;
  • Rozwinięcie umiejętności pracy w zespole;
  • Wykształcenie umiejętności znajomości języka obcego na poziomie B2.

  Po zakończonym kształceniu absolwent może znaleźć zatrudnienie w:

  • instytucjach i organizacjach politycznych, społecznych oraz gospodarczych w kraju, jak i zagranicą,
  • strukturach lokalnych i samorządowych,
  • podmiotach doradczych.

  Studia II stopnia:

  Zasadnicze cele kształcenia:

  • Pogłębianie wiedzy  w zakresie problematyki politologicznej z możliwością jej wykorzystania do samodzielnych badań dotyczących teorii i metodologii nauk o polityce;
  • Doskonalenie umiejętności w zakresie modelowania i prognozowania procesów politycznych w powiązaniu ze zjawiskami społecznymi i gospodarczymi;
  • Poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie procesów zarządzania w polityce i doradztwa politycznego;
  • Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa strategicznego państwa;
  • Wykorzystanie zdobytej wiedzy dla praktycznego działania  w zakresie kierowania zespołami ludzkimi w sferze publicznej;
  • Pogłębienie umiejętności językowych na poziomie B2+.

  Po zakończonym kształceniu absolwent może znaleźć zatrudnienie w:

  • Organizacjach politycznych, społecznych, gospodarczych, krajowych i międzynarodowych; organizacjach pozarządowych oraz mediach;
  • Strukturach lokalnych i samorządowych;
  • Zespołach analitycznych, szkoleniowych i diagnostycznych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Polityka i zarządzanie w strukturach lokalnych
  • Kultura polityczna i polityka historyczna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Doradztwo i zarządzanie polityczne
  • Strategie bezpieczeństwa i prognozowanie w polityce

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Politologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot od wyboru spośród: WOS, historia, geografia, język polski, matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski), język polski
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, WOS, język polski, informatyka, filozofia

  Limit miejsc: 60. Wyniki z matury przeliczone są na punkty.

  Dowiedz się więcej

   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Politologia jest dyplom ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń przeprowadzony zostanie konkurs dyplomów. Limit miejsc: 60.

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Bezpieczeństwo narodowe

  Zasadnicze cele kształcenia:

  – przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie administrowania publiczną infrastrukturą w zakresie utrzymania bezpieczeństwa,

  – posiadanie umiejętności kierowania procesami utrzymywania bezpieczeństwa w obrębie administracji na szczeblu lokalnym jak i centralnym,

  – umiejętność korzystania ze współczesnych technologii informacyjnych, znajomość praw własności intelektualnej,

  – samorozwój oraz umiejętność samokształcenia i adaptacji.

  Studia maja zapoznać studenta z bezpieczeństwem narodowym, koncentrując się na jego aspektach praktycznych w kontekście szeroko rozumianych nauk społecznych, ale też humanistycznych i prawnych. W celu realizacji programu i osiągnięcia efektów kształcenia, program studiów zawiera przedmioty o charakterze kierunkowym, wybieralnym i praktycznym.

  Student zostanie zapoznany z najnowszą historią polityczną, poprzez którą zostaną ukazane najważniejsze kategorie związane z funkcjonowaniem państwa i społeczeństwa we współczesnym świecie. Ważna grupa przedmiotów dotyczy zagadnień z  zakresu międzynarodowych stosunków politycznych oraz kształcenia w zakresie stosunków wojskowych. Student zapozna się z istotą funkcjonowania współczesnego systemu międzynarodowego, istniejącymi zagrożeniami i możliwościami zapobiegania im.

  Dalszą wiedzę student uzyska poprzez zapoznanie się z szeroko rozumianym pojęciem bezpieczeństwa w kontekście ekonomicznym, politycznym, ekologicznym, militarnym, informatycznym  i kulturowym. Pozna podstawy teoretyczne  bezpieczeństwa, rozpatrywanego na poziomach: globalnym, państwowym i regionalnym.

  Ważnym aspektem jest poznanie zasad funkcjonowania krajowego systemu bezpieczeństwa oraz roli prawa w jego kształtowaniu. Istotne jest również zapoznanie z procedurami reagowania w sytuacjach zagrożenia, poznanie kompetencji w zarządzaniu i logistyki w sytuacjach kryzysowych.

  Ważną grupą zajęć są przedmioty praktyczne, które są skorelowane z prowadzonymi zajęciami kierunkowymi. Dlatego student zapozna się z praktyką funkcjonowania systemu ochronnego i obronnego państwa w  tym służb państwowych i specjalnych oraz administracji.

  Znaczna część wiedzy  zostanie przekazana poprzez zajęcia warsztatowe z zakresu sztuki przetrwania, technik obrony osobistej i strzelectwa, ratownictwa medycznego negocjacji oraz komunikacji społecznej. W ramach kształcenia praktycznego niezmierne ważne będą trzymiesięczne praktyki zawodowe. Pozwoli to absolwentom podejmować zatrudnienie w komórkach administracji państwowej i samorządowej, jak również w takich instytucjach bezpieczeństwa państwowego jak: wojsko, policja, straż graniczna czy straż pożarna.

  Do kanonu kształcenia zalicza się oczywiście obsługę sprzętu komputerowego, nauczanie języka obcego, technologię informacyjną i prawo własności intelektualnej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Jeden przedmiot od wyboru spośród: WOS, historia, geografia, matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski)
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, WOS, język polski, filozofia, informatyka, matematyka

  Dowiedz się więcej

   

 • STUDIA AZJATYCKIE Stopień: I REKRUTACJA

  W ciągu ostatnich dekad państwa azjatyckie zaczęły odgrywać wiodącą rolę w procesie przemian ekonomicznych, społecznych, politycznych i kulturowych w świecie. Osiągnięcia Chin, Indii, Japonii, Korei czy Wietnamu nie powinny zaskakiwać, mając na uwadze tysiącletnie tradycje tych wielkich cywilizacji. Wielopłaszczyznowy, dynamiczny rozwój Azji przez niektórych analityków nazywany jest „azjatyckim cudem” i wszystko wskazuje na to, iż cud ten będzie trwał nadal.

  Strategiczne znaczenie dla gospodarki światowej mają również kraje Bliskiego Wschodu, obszaru bogatego w surowce naturalne, zwłaszcza ropę naftową, której złoża w regionie szacowane są na około 60% wszystkich światowych rezerw. Ostatnie dynamiczne wydarzenia i dziejowe przemiany zachodzące w wielu państwach Bliskiego Wschodu dodatkowo wzmocniły pozycję regionu jako jednej z najbardziej newralgicznych części świata. Spotęgowały one dotychczasowe już znaczące zainteresowanie nim wszystkich liczących się ośrodków akademickich, jak również środowisk medialnych i biznesowych na całym świecie.

  Chociaż studia orientalistyczne mają w Polsce bogatą tradycję, jednak w naszym kraju nadal brakuje wieloaspektowego podejścia do współczesnej problematyki azjatyckiej. Zacieśniające się stosunki gospodarcze i polityczne pomiędzy Unią Europejską – w tym Polską –  a partnerami azjatyckimi wciąż nie doczekały się dostatecznej odpowiedzi środowiska naukowego w postaci pełnowymiarowych, ogólnodostępnych studiów akademickich, kształcących specjalistów w tym zakresie.

  STUDIA AZJATYCKIE mają na celu wypełnienie tej luki. Kształcenie na tym kierunku oferuje zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na zrozumienie fenomenu azjatyckiego w kontekście kulturowym, politycznym, społecznym i ekonomicznym, i tym samym przygotowuje do swobodnego poruszania się w kręgach dyplomatycznych oraz otoczeniu biznesowym na tamtejszych rynkach.

  Specyfika szeroko pojmowanej przestrzeni azjatyckiej powoduje, że niemożliwe jest pełne zrozumienie i funkcjonowanie w lokalnym środowisku bez znajomości tamtejszych języków. Dlatego w programie STUDIÓW AZJATYCKICH szczególną rolę odgrywa intensywna nauka języków orientalnych – chińskiego, japońskiego, arabskiego.

  Interdyscyplinarny charakter kierunku obejmuje zagadnienia niezwykle zróżnicowanych i dynamicznych procesów politycznych, gospodarczych i społecznych w ujęciu lokalnym, regionalnym i globalnym. Zdobyta na studiach wiedza teoretyczna oraz narzędzia praktyczne uczynią z absolwenta studiów azjatyckich, z jednej strony, osobę zdolną do refleksji i krytycznej oceny zjawisk we współczesnym świecie, z drugiej strony,  z racji rosnącego zapotrzebowania – specjalistę pożądanego na rynku pracy. Kształcenie na kierunku STUDIA AZJATYCKIE oferuje zdobycie wiedzy i umiejętności, które umożliwiają kontynuowanie studiowania na wyższych poziomach kształcenia.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia
   

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – stacjonarne

  Orientacyjny limit miejsc: 50

  Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się i złoży odpowiednie dokumenty co najmniej 30 osób.

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Studia azjatyckie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot główny do wyboru z: WOS, historia, geografia, język polski, matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z języków obcych: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski 
  • Dwa przedmioty dodatkowe do wyboru spośród: geografia, historia, WOS, język polski, filozofia, informatyka, matematyka

 • INTERNATIONAL AND POLITICAL STUDIES Stopień: I II REKRUTACJA

  INTERNATIONAL AND POLITICAL STUDIES są kierunkiem łączącym wiedzę z zakresu stosunków międzynarodowych, nauk o polityce, ekonomicznych oraz studiów kulturowych. Program pozwala zdobyć interdyscyplinarne wykształcenie w zakresie nauk społecznych i humanistycznych oraz przygotować studenta do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Poprzez interdyscyplinarne zespolenie treści poddziedzin z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, których  wspólnym mianownikiem pozostaje polityka, studenci uzyskają solidną podstawę do rozwijania zainteresowań sektorowych – realizowanych w ramach specjalizacji. Ponadto studia zorientowane są na poszerzenie percepcji i złożoności współczesnego świata oraz wielowymiarowości zjawisk i procesów społeczno-kulturowych, służą również wyjaśnieniu zasad funkcjonowania organizacji i instytucji krajowych oraz międzynarodowych zajmujących się szeroko pojętymi zagadnieniami polityki.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • American studies
  • Asian studies
  • Intercultural communication
  • Politics& policy in europe
  • Security studies

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Conflict management & negotiations
  • Governments & governance
  • International marketing

   


  Studia I stopnia
   

  Wymagana znajomość języka angielskiego na przynajmniej poziomie średniozaawansowanym.

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku International and political studies brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot główny do wyboru z: język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski), WOS, historia, geografia, język polski, matematyka, historia sztuki
  • Drugi przedmiot główny do wyboru z: WOS, historia, geografia, matematyka, język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski), język polski, historia sztuki
  • Przedmioty dodatkowe do wyboru dwa spośród: WOS, historia, geografia, język polski, historia sztuki, filozofia, informatyka
   

   

  Studia II stopnia
   

  Wymagana znajomość języka angielskiego na przynajmniej poziomie średniozaawansowanym.

  Dla absolwentów studiów licencjackich/inżynierskich/magisterskich wszystkich kierunków/specjalności. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 • INTERNATIONAL MARKETING Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek International Marketing

  Nowy kierunek praktyczny studiów licencjackich w języku angielskim, INTERNATIONAL MARKETING, został stworzony z myślą o polskich i zagranicznych absolwentach szkół średnich dobrze posługujących się językiem angielskim oraz aspirujących do budowania swoich karier zawodowych w międzynarodowych firmach i organizacjach publicznych.

  Program nauczania obejmuje ponad 1300 godzin zajęć o tematyce marketingowej i biznesowej osadzonych w kontekście dorobku nauk społecznych.  Z uwagi na praktyczny charakter kierunku, zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich posiadających doświadczenie zdobyte w firmach i organizacjach publicznych oraz wykładowców-praktyków zewnętrznych, będących pracownikami międzynarodowych firm, agencji doradczych, organizacji non-profit oraz instytucji publicznych szczebla lokalnego i centralnego.

  Program kierunku stanowi kompozycję elementarnych przedmiotów z zakresu komunikacji i marketingu oraz specjalistycznych kursów o charakterze praktycznym, umożliwiających uczestnikom zapoznanie się z różnymi aspektami funkcjonowania organizacji na rynku międzynarodowym, takich jak zarządzanie marką i komunikacja marketingowa, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie w środowisku wielokulturowym.

  Oprócz wiedzy i umiejętności zdobytych w toku zajęć związanych z marketingiem i zarządzaniem uczestnicy zostaną wyposażeni w liczne dodatkowe kompetencje, niezwykle ważne z punktu widzenia współczesnego rynku pracy, takie jak: komunikacja społeczna i sztuka prezentacji, negocjacje międzynarodowe, umiejętność twórczego rozwiązywania problemów menedżerskich czy zastosowanie analizy danych i technologii informacyjnych w podejmowaniu decyzji marketingowych.

  Zajęcia prowadzone będą w formie warsztatowej tak by studenci mogli realizować wieloetapowe projekty inspirowane realnymi problemami ze świata biznesu. Podejście to pozwoli ograniczyć liczbę egzaminów o charakterze teoretycznym, skupiając się na praktycznych umiejętnościach studenta. Przewidziano również 360 godzin praktyk w wybranych firmach i instytucjach.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku International Marketing brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski), język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: WOS, historia, matematyka, geografia
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: WOS, historia, geografia, język polski, filozofia, informatyka

  Limit miejsc: 30.

   

 • MIĘDZYNARODOWE STUDIA KULTUROWE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Międzynarodowe studia kulturowe
  MIĘDZYNARODOWE STUDIA KULTUROWE są kierunkiem łączącym wiedzę z zakresu nauk o kulturze, społecznych, ekonomicznych, historycznych oraz stosunków międzynarodowych. Program studiów pozwala zdobyć interdyscyplinarne wykształcenie humanistyczne i przygotować studenta do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Poszerzają percepcję wielokulturowości współczesnego świata oraz wielowymiarowości zjawisk i procesów społeczno-kulturowych, jak również służą wyjaśnieniu zasad funkcjonowania instytucji krajowych i międzynarodowych zajmujących się szeroko pojętymi zagadnieniami kultury. Studia te pozwalają poszerzyć percepcję wymiarów kultury we współczesnym świecie, w tym zagadnień związanych z badaniami nad tożsamościami (od lokalnych do globalnych, od etnicznych do narodowych i transnarodowych), wielokulturowością, relacjami międzykulturowymi (w tym studiów nad diasporami, procesami migracji oraz sytuacją ludów tubylczych), zaprogramowaniem kulturowym i genderstudies.
  W trakcie zajęć przekazywana jest studentom wiedza i umiejętności z zakresu kultury w aspekcie międzynarodowym, w tym wiedza o światowej literaturze, sztuce, teatrze, filmie oraz wiedza z zakresu komunikacji społecznej, mediów oraz podstaw marketingu. MIĘDZYNARODOWE STUDIA KULTUROWE to studia o profilu praktycznym.
  Zajęcia realizowane są przez wykładowców- praktyków z dziedziny nauk społecznych i animacji kultury. Studenci w trakcie studiów odbywają praktykę zawodową w liczbie 360 godzin w wybranych instytucjach kultury, z którymi  Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych od lat współpracuje.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Międzynarodowe studia kulturowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: 

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski), język polski, historia sztuki
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, filozofia, historia, WOS, geografia, historia sztuki
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, WOS, historia sztuki, język polski, filozofia, informatyka, historia muzyki

  Dowiedz się więcej


   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Międzynarodowe studia kulturowe jest złożenie wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

Opinie (8)

klaudia Ocena

Nie polecam nikomu International and political studies. Chaos, wykładowcy którzy nie ogarniają języka angielskiego, choć ma być to język wykładowy, słaba organizacja a o treści zajęć szkoda gadać- przedmiot "cultural" to granie w kalambury o feministkach...

Sylwia Ocena

Studia azjatyckie na Uniwersytecie Łódzkim to najlepsza opcja dla tych, których interesuje ten rejon świata, niemal pod każdym względem. To niesamowita wyprawa w głąb kultury, obyczajów, ekonomii, historii

artur Ocena

W kierunku kształcenia takim jak Stosunki międzynarodowe bardzo ważna jest aktualność i zwracanie uwagi na obecne problemy oraz wskazywanie na konsekwencje panującej sytuacji. Właśnie tak wyglądają studia na Uniwersytecie Łódzkim. Dają one nie tylko solidne wykształcenie, ale uczą samodzielnie myśleć i analizować rozgrywające się procesy.

adam Ocena

Wybrałem Politologię na Uniwersytecie Łódzkim, między innymi, ze względu na pokaźny wybór specjalności. Dzięki temu każdy ma możliwość rozwijania się w tym, co najbardziej go interesuje. Innym, ważnym czynnikiem było grono wykładowców, w którym każda osoba to doświadczony znawca tematu.

michalina Ocena

Studia na Uniwersytecie Łódzkim otwierają; na inne kultury, przejawy sztuki, obyczaje. To swego rodzaju podróż, która dla każdego sympatyka kultury, sztuki i mediów będzie prawdziwą atrakcją. Na początku zastanawiałam się nad wyborem studiów dziennikarskich, ale niemal w ostatniej chwili zdecydowałam się na Międzynarodowe studia kulturowe. Nie żałuję. To fascynujący kierunek.

Kuba Ocena

Bezpieczeństwo narodowe to kierunek inny niż wszystkie. To połączenie nauki, treningu i zmiany stylu życia oraz myślenia o świecie. Polecam każdemu, bo jest to niezwykle rozwijający kierunek

Zdać Ocena

Świetne studia, rewelacyjna uczelnia

Marcin Ocena

Muszę (z wielką radością) przyznać, że ten kierunek jest bardzo miły dla studenta. Wykłady i ćwiczenia mamy do środy (zależnie od grupy- niektórzy do czwartku) i zaczynamy weekend. Zajęcia są prowadzone bardzo przyjemnie i bezstresowo, gdyż wykładowcy dbają o to abyśmy nie denerwowali się zbytnio. Jedynie potrzebna jest dobra pamięć, bo mamy dość dużo historii, która jest podzielona na kilka przedmiotów. Nie mogę w pełni przekazać swoich odczuć, gdyż jestem studentem pierwszego roku i za mną dopiero początek, ale jestem pozytywnie nastawiony i szczęśliwy z wyboru tego kierunku. Polecam każdemu, kto chce w przyszłości wiązać się z tym kierunkiem i pracą po nim.