Uniwersytet Łódzki

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ

ul. Składowa 43, 90–127 Łódź

tel.: (42) 635 42 65, 635 43 78, 635 42 59

faks: (42) 66 55 687

www.wsmip.uni.lodz.pl

http://informatory.uni.lodz.pl/

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ

Uniwersytet Łódzki

ul. Składowa 43, 90–127 Łódź

tel.: (42) 635 42 65, 635 43 78, 635 42 59

faks: (42) 66 55 687

www.wsmip.uni.lodz.pl

http://informatory.uni.lodz.pl/

 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Stosunki międzynarodowe
  Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk społecznych. Istotą stosunków międzynarodowych jest analizowanie relacji jakie zachodzą pomiędzy uczestnikami środowiska międzynarodowego w celu zrozumienia zachodzących w nim relacji oraz prognozowania kierunku ich rozwoju. Kształcenie na kierunku Stosunki międzynarodowe oferuje zdobycie wiedzy i umiejętności, które umożliwiają kontynuowanie studiowania na wyższych poziomach kształcenia (II i III stopień) oraz pozwalają na podjęcie atrakcyjnej pracy w różnych sektorach. 
  Absolwent powinien posiadać szeroką i różnorodną wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych, umożliwiającą wszechstronne poznanie oraz zrozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej. Powinien zdobyć umiejętności analizy problemów krajowych w perspektywie międzynarodowej, a także umiejętności komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Powinien znać jeden język obcy na poziomie biegłym oraz drugi na wysoko zaawansowanym. Absolwent uzyska też przygotowanie do pracy w organizacjach i przedsiębiorstwach międzynarodowych na stanowiskach: analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej (fundusze europejskie); w organizacjach i instytucjach międzynarodowych (placówki dyplomatyczne) lub w jednostkach krajowych współpracujących z zagranicą oraz w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych. Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu, które jest najbardziej przyszłościowe, powinien również znaleźć atrakcyjną pracę w mediach (telewizja, prasa, radio, Internet) oraz w sferze PR, komunikacji marketingowej oraz obsłudze klienta w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, stowarzyszeniach oraz fundacjach.
  I Stopień

  Specjalności (jedna do wyboru od drugiego semestru):

  • biznes międzynarodowy
  • dziennikarstwo międzynarodowe
  • komunikowanie międzynarodowe
  • polityka międzynarodowa i dyplomacja
  • konflikty i przemoc w stosunkach międzynarodowych
  • migracja, uchodźctwo a integracja kulturowa

  II stopień

  Specjalności (jedna do wyboru od drugiego semestru):

  • interamerykańska
  • orientalna
  • Regiony Europy
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski)
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, geografia, matematyka
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, WOS, język polski, filozofia, informatyka

  Limit miejsc: 80. Wyniki z matury przeliczane są na punkty. 

  Dowiedz się więcej


   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe jest dyplom ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń przeprowadzony zostanie konkurs dyplomów. Limit miejsc: 100.

 • POLITOLOGIA Stopień: I II III REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Politologia
  Kierunek umożliwia zdobycie wiedzy w zakresie problematyki politologicznej ze szczególnym uwzględnieniem instytucji systemów politycznych państw i struktur międzynarodowych oraz pozyskać umiejętności w zakresie modelowania i prognozowania procesów politycznych w powiązaniu ze zjawiskami społecznymi i gospodarczymi. Student pogłębia swoją wiedzę w zakresie rozpoznawania zjawisk w obszarze kultury politycznej i decydowania politycznego. Nabywa również umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w obszarze bezpieczeństwa dla praktycznego działania w zarządzaniu instytucjami państwa i organizacjami międzynarodowymi. 
  Po zakończonym kształceniu absolwent może znaleźć zatrudnienie w instytucjach i organizacjach politycznych, społecznych oraz gospodarczych w kraju, jak i zagranicą, strukturach lokalnych i samorządowych oraz podmiotach doradczych, a ponadto w placówkach naukowo-badawczych o charakterze politologicznym, w wydawnictwach i środkach masowego przekazu zajmujących się zagadnieniami polityki zagranicznej i wewnętrznej.

  I stopień

  Specjalności:

  • polityka i zarządzanie w strukturach lokalnych
  • kultura polityczna i polityka historyczna

  II stopień

  Specjalności:

  • doradztwo i zarządzanie polityczne
  • bezpieczeństwo państwa
  • diagnozowanie i prognozowanie polityczne
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Politologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot od wyboru spośród: WOS, historia, geografia, język polski, matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski), język polski
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, WOS, język polski, informatyka, filozofia

  Limit miejsc: 60. Wyniki z matury przeliczone są na punkty.

  Dowiedz się więcej

   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Politologia jest dyplom ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń przeprowadzony zostanie konkurs dyplomów. Limit miejsc: 60.

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Bezpieczeństwo narodowe
  W trakcie studiów przekazywana jest praktyczna wiedza w zakresie funkcjonowania systemu ochronnego i obronnego państwa w tym służb państwowych i specjalnych oraz administracji, a także na temat administrowania publiczną infrastrukturą w zakresie utrzymania bezpieczeństwa. Student nabiera umiejętności kierowania procesami utrzymywania bezpieczeństwa w obrębie administracji na szczeblu lokalnym jak i centralnym. Najbardziej istotne jest nabycie wiedzy dotyczącej kształtu systemu obronnego i ochronnego państwa w tym umiejętności dotyczące zachowania się w sytuacjach kryzysowych. 
  Absolwent będzie znał zasady zachowania w takich sytuacjach jak również posiądzie umiejętność pracowania w zespołach antykryzysowych. Osoba kończąca studia będzie rozumiała znaczenie i wymogi pracy zespołowej na rzecz dobra społecznego i interesu narodowego. Inną umiejętnością, którą posiądzie absolwent studiów jest znajomość zasad prawnych dotyczących bezpieczeństwa na poziomie lokalnym i regionalnym. Będzie znał procedury zachowania, postępowania i działania ludzi oraz instytucji w sytuacjach zagrożenia. Szczególnie istotnym elementem kształcenia jest wypracowanie umiejętności gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących zarówno bezpieczeństwa wewnętrznego jak i zewnętrznego. 
  Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia zatrudnienia w administracji publicznej państwowej i samorządowej, szczególnie w zespołach reagowania kryzysowego, a także międzynarodowych organizacjach międzyrządowych i pozarządowych, placówkach dyplomatycznych i konsularnych, szkołach (po uzyskaniu stosownych kwalifikacji pedagogicznych), prywatnych firmach na stanowiskach oceniających ryzyko działań komercyjnych oraz w instytucjach struktur ochronnych i obronnych państwa.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Jeden przedmiot od wyboru spośród: WOS, historia, geografia, matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski), język polski
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, WOS, język polski, filozofia, informatyka, matematyka
  Limit miejsc: 50.

  Dowiedz się więcej

   

 • STUDIA AZJATYCKIE Stopień: I REKRUTACJA

  W ciągu ostatnich dekad państwa azjatyckie zaczęły odgrywać wiodącą rolę w procesie przemian ekonomicznych, społecznych, politycznych i kulturowych w świecie. Osiągnięcia Chin, Indii, Japonii, Korei czy Wietnamu nie powinny zaskakiwać, mając na uwadze tysiącletnie tradycje tych wielkich cywilizacji. Wielopłaszczyznowy, dynamiczny rozwój Azji przez niektórych analityków nazywany jest „azjatyckim cudem” i wszystko wskazuje na to, iż cud ten będzie trwał nadal. Strategiczne znaczenie dla gospodarki światowej mają również kraje Bliskiego Wschodu, obszaru bogatego w surowce naturalne, zwłaszcza ropę naftową, której złoża w regionie szacowane są na około 60% wszystkich światowych rezerw. Ostatnie dynamiczne wydarzenia i dziejowe przemiany zachodzące w wielu państwach Bliskiego Wschodu dodatkowo wzmocniły pozycję regionu jako jednej z najbardziej newralgicznych części świata. Spotęgowały one dotychczasowe już znaczące zainteresowanie nim wszystkich liczących się ośrodków akademickich, jak również środowisk medialnych i biznesowych na całym świecie.

  Chociaż studia orientalistyczne mają w Polsce bogatą tradycję, jednak w naszym kraju nadal brakuje wieloaspektowego podejścia do współczesnej problematyki azjatyckiej. Zacieśniające się stosunki gospodarcze i polityczne pomiędzy Unią Europejską – w tym Polską – a partnerami azjatyckimi wciąż nie doczekały się dostatecznej odpowiedzi środowiska naukowego w postaci pełnowymiarowych, ogólnodostępnych studiów akademickich, kształcących specjalistów w tym zakresie.

  Studia azjatyckie mają na celu wypełnienie tej luki. Kształcenie na tym kierunku oferuje zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na zrozumienie fenomenu azjatyckiego w kontekście kulturowym, politycznym, społecznym i ekonomicznym, i tym samym przygotowuje do swobodnego poruszania się w kręgach dyplomatycznych oraz otoczeniu biznesowym na tamtejszych rynkach. Specyfika szeroko pojmowanej przestrzeni azjatyckiej powoduje, że niemożliwe jest pełne zrozumienie i funkcjonowanie w lokalnym środowisku bez znajomości tamtejszych języków. Dlatego w programie studiów azjatyckich szczególną rolę odgrywa intensywna nauka języków orientalnych – chińskiego, japońskiego, arabskiego.

  Interdyscyplinarny charakter kierunku obejmuje zagadnienia niezwykle zróżnicowanych i dynamicznych procesów politycznych, gospodarczych i społecznych w ujęciu lokalnym, regionalnym i globalnym. Zdobyta na studiach wiedza teoretyczna oraz narzędzia praktyczne uczynią z absolwenta studiów azjatyckich, z jednej strony, osobę zdolną do refleksji i krytycznej oceny zjawisk we współczesnym świecie, z drugiej strony, z racji rosnącego zapotrzebowania – specjalistę pożądanego na rynku pracy. Kształcenie na kierunku studia azjatyckie oferuje zdobycie wiedzy i umiejętności, które umożliwiają kontynuowanie studiowania na wyższych poziomach kształcenia.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia
   

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – stacjonarne

  Orientacyjny limit miejsc: 50

  Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się i złoży odpowiednie dokumenty co najmniej 30 osób.

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Studia azjatyckie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot główny do wyboru z: WOS, historia, geografia, język polski, matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z języków obcych: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski 
  • Dwa przedmioty dodatkowe do wyboru spośród: geografia, historia, WOS, język polski, filozofia, informatyka, matematyka

 • INTERNATIONAL AND POLITICAL STUDIES Stopień: I II REKRUTACJA

  International &Political Studies są kierunkiem łączącym wiedzę z zakresu stosunków międzynarodowych, nauk o polityce, ekonomicznych oraz studiów kulturowych. Program pozwala zdobyć interdyscyplinarne wykształcenie w zakresie nauk społecznych i humanistycznych. Poprzez interdyscyplinarne zespolenie treści poddziedzin z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, których wspólnym mianownikiem pozostaje polityka, studenci uzyskają solidną podstawę do rozwijania zainteresowań sektorowych – realizowanych w ramach specjalizacji. Ponadto studia zorientowane są na poszerzenie percepcji złożoności współczesnego świata oraz wielowymiarowości zjawisk i procesów społeczno-kulturowych, służą również wyjaśnieniu zasad funkcjonowania organizacji i instytucji krajowych oraz międzynarodowych zajmujących się szeroko pojętymi zagadnieniami polityki.

  Celem studiów jest przekazywanie wiedzy o polityce, stosunkach międzynarodowych, systemach politycznych (w wymiarze właściwym poszczególnym państwom, jak również systemów międzynarodowych). Istotnym elementem wprowadzającym uczyniono podstawy wiedzy o społeczeństwie (społeczeństwach), systemach filozoficzno-etycznych i religijnych oraz współczesnej komunikacji (języku i jego przekładach kulturowych), przy uwzględnieniu krzyżujących się perspektyw: międzynarodowych ze społecznymi, politycznymi i historycznymi. Ponadto studia zostały skoncentrowane na zdobywaniu wiedzy i umiejętności z zakresu ruchów i inicjatyw społecznych oraz kultury i gospodarki w aspekcie międzynarodowym.

  Specjalności (I stopień):

  • American Studies
  • Asian Studies
  • Intercultural Communication
  • Politics & Policy in Europe
  • Security Studies

  Specjalności (II stopień):

  • Conflict Management & Negotiations
  • Governments & Governance
  • International Marketing
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia
   

  Wymagana znajomość języka angielskiego na przynajmniej poziomie średniozaawansowanym.

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku International and political studies brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot główny do wyboru z: język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski), WOS, historia, geografia, język polski, matematyka, historia sztuki
  • Drugi przedmiot główny do wyboru z: WOS, historia, geografia,matematyka, język polski, historia sztuki, język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski)
  • Przedmioty dodatkowe do wyboru dwa spośród: WOS, historia, geografia, język polski, historia sztuki, filozofia, informatyka
   

   

  Studia II stopnia
   

  Wymagana znajomość języka angielskiego na przynajmniej poziomie średniozaawansowanym.

  Dla absolwentów studiów licencjackich/inżynierskich/magisterskich wszystkich kierunków/specjalności. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 • INTERNATIONAL MARKETING Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek International Marketing
  Studia prowadzone w języku angielskim. Jest to jedyny taki program w Polsce na kierunku stosunki międzynarodowe. Studenci tej specjalności o wyrazistym międzynarodowym profilu biznesowym zdobywają praktyczną wiedzę z zakresu szeroko rozumianego marketingu, transakcji międzynarodowych, zarządzania sprzedażą, podstaw rachunkowości i ekonomii, reklamy internetowej i nowoczesnej komunikacji marketingowej i zarządzania międzynarodowymi zespołami pracowników oraz projektami międzynarodowej współpracy. Studenci mają również możliwość wyboru nauki innego języka obcego o profilu biznesowym — hiszpańskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego lub też japońskiego, chińskiego czy arabskiego. Bardzo silna orientacja międzynarodowa całego programu kształcenia gwarantuje absolwentom tej specjalności znacznie lepszą pozycję na rynku pracy w porównaniu ze swymi rówieśnikami wybierającymi inne, bardziej tradycyjne kierunki. Kierownictwo programu oferuje również doradztwo zawodowe w zakresie praktyk i staży w biznesie polskim i międzynarodowym. Program ma charakter autorski i jest realizowany przez najlepszych wykładowców akademickich oraz praktyków biznesu o ugruntowanym doświadczeniu międzynarodowym. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ ma duże doświadczenie w zakresie prowadzenia programów studiów w językach obcych. Wcześniej dotyczyło to głównie studiów podyplomowych i magisterskich — najnowsza propozycja Wydziału dotyczy studiów licencjackich i po raz drugi będzie dostępna dla tegorocznych maturzystów. Program zadebiutował z sukcesem w 2012 roku. Profil studiów jest nastawiony na przekazanie praktycznej wiedzy przydatnej do pracy w międzynarodowych korporacjach w Polsce i za granicą oraz w polskich firmach o silnej orientacji proeksportowej. Atutem tej specjalności są również bardzo dobre relacje z międzynarodowym biznesem, przygotowujące dla studentów miejsca praktyk w najbardziej dynamicznych firmach regionu. Najlepsi studenci mogą skorzystać z międzynarodowej wymiany studenckiej z zagranicznymi uniwersytetami partnerskimi. Wydział posiada już ponad 70 takich umów z partnerami — w większości krajów europejskich — od Portugali przez Hiszpanię, Francję, Włochy, Wielką Brytanię i Holandię, aż po kraje skandynawskie i nadbałtyckie. Wybór tego kierunku stwarza więc maturzystom szerokie możliwości poznania nowych krajów oraz uwarunkowań kulturowych prowadzenia biznesu z różnymi partnerami. Już na drugim roku studiów można wyjechać na semestr do zagranicznych uczelni/ Metody nauczania stosowane na specjalności International marketing mają charakter interaktywny, angażujący słuchaczy do pracy nad różnymi projektami. Obserwując kariery naszych absolwentów zauważamy pozytywny wpływ tego modelu kształcenia na możliwości znajdywania interesującej pracy. Nasi absolwenci pracują zarówno w firmach zagranicznych, jak i polskich. Można ich spotkać w działach marketingu, sprzedaży, reklamie i PR oraz komunikacji marketingowej, jak też w urzędach działających na rzecz biznesu i polskich przedstawicielstwach za granicą. Studia mają charakter interdyscyplinarny, co powoduje, iż studenci cechują się później dużą elastycznością w dostosowywaniu się do zmieniających się wymagań rynku pracy. Znajomość różnych kultur i różnych języków obcych powoduje, iż absolwenci tej specjalności doskonale odnajdują się w międzynarodowych zespołach pracowniczych i przy realizacji projektów europejskich (w tym także funduszy europejskich).
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku International Marketing brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski), język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: WOS, historia, matematyka, geografia
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: WOS, historia, geografia, język polski, filozofia, informatyka

  Limit miejsc: 30. Wyniki z matury przeliczane są na punkty.

   

 • MIĘDZYNARODOWE STUDIA KULTUROWE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Międzynarodowe studia kulturowe
  MIĘDZYNARODOWE STUDIA KULTUROWE są kierunkiem łączącym wiedzę z zakresu nauk o kulturze, społecznych, ekonomicznych, historycznych oraz stosunków międzynarodowych. Program studiów pozwala zdobyć interdyscyplinarne wykształcenie humanistyczne i przygotować studenta do podjęcia studiów drugiego stopnia. Poszerzają percepcję wielokulturowości współczesnego świata oraz wielowymiarowości zjawisk i procesów społeczno-kulturowych, jak również służą wyjaśnieniu zasad funkcjonowania instytucji krajowych i międzynarodowych zajmujących się szeroko pojętymi zagadnieniami kultury. Studia te pozwalają poszerzyć percepcję wymiarów kultury we współczesnym świecie, w tym zagadnień związanych z badaniami nad tożsamościami (od lokalnych do globalnych, od etnicznych do narodowych i transnarodowych), wielokulturowością, relacjami międzykulturowymi (w tym studiów nad diasporami, procesami migracji oraz sytuacją ludów tubylczych), zaprogramowaniem kulturowym i genderstudies. W trakcie zajęć przekazywana jest studentom wiedza i umiejętności z zakresu kultury w aspekcie międzynarodowym, w tym wiedza o światowej literaturze, sztuce, teatrze, filmie oraz wiedza z zakresu komunikacji społecznej, mediów oraz podstaw marketingu. MIĘDZYNARODOWE STUDIA KULTUROWE to studia o profilu praktycznym. Zajęcia realizowane są przez wykładowców- praktyków z dziedziny nauk społecznych i animacji kultury. Studenci w trakcie studiów odbywają praktykę zawodową w liczbie 360 godzin w wybranych instytucjach kultury, z którymi  Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych od lat współpracuje.
  Wymagania rekrutacyjne

   

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Międzynarodowe studia kulturowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: 

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski), język polski, historia sztuki
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, filozofia, historia, WOS, geografia, historia sztuki
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, WOS, historia sztuki, język polski, filozofia, informatyka, historia muzyki

  Dowiedz się więcej


   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Międzynarodowe studia kulturowe jest złożenie wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

Opinie (8)

klaudia Ocena

Nie polecam nikomu International and political studies. Chaos, wykładowcy którzy nie ogarniają języka angielskiego, choć ma być to język wykładowy, słaba organizacja a o treści zajęć szkoda gadać- przedmiot "cultural" to granie w kalambury o feministkach...

Sylwia Ocena

Studia azjatyckie na Uniwersytecie Łódzkim to najlepsza opcja dla tych, których interesuje ten rejon świata, niemal pod każdym względem. To niesamowita wyprawa w głąb kultury, obyczajów, ekonomii, historii

artur Ocena

W kierunku kształcenia takim jak Stosunki międzynarodowe bardzo ważna jest aktualność i zwracanie uwagi na obecne problemy oraz wskazywanie na konsekwencje panującej sytuacji. Właśnie tak wyglądają studia na Uniwersytecie Łódzkim. Dają one nie tylko solidne wykształcenie, ale uczą samodzielnie myśleć i analizować rozgrywające się procesy.

adam Ocena

Wybrałem Politologię na Uniwersytecie Łódzkim, między innymi, ze względu na pokaźny wybór specjalności. Dzięki temu każdy ma możliwość rozwijania się w tym, co najbardziej go interesuje. Innym, ważnym czynnikiem było grono wykładowców, w którym każda osoba to doświadczony znawca tematu.

michalina Ocena

Studia na Uniwersytecie Łódzkim otwierają; na inne kultury, przejawy sztuki, obyczaje. To swego rodzaju podróż, która dla każdego sympatyka kultury, sztuki i mediów będzie prawdziwą atrakcją. Na początku zastanawiałam się nad wyborem studiów dziennikarskich, ale niemal w ostatniej chwili zdecydowałam się na Międzynarodowe studia kulturowe. Nie żałuję. To fascynujący kierunek.

Kuba Ocena

Bezpieczeństwo narodowe to kierunek inny niż wszystkie. To połączenie nauki, treningu i zmiany stylu życia oraz myślenia o świecie. Polecam każdemu, bo jest to niezwykle rozwijający kierunek

Zdać Ocena

Świetne studia, rewelacyjna uczelnia

Marcin Ocena

Muszę (z wielką radością) przyznać, że ten kierunek jest bardzo miły dla studenta. Wykłady i ćwiczenia mamy do środy (zależnie od grupy- niektórzy do czwartku) i zaczynamy weekend. Zajęcia są prowadzone bardzo przyjemnie i bezstresowo, gdyż wykładowcy dbają o to abyśmy nie denerwowali się zbytnio. Jedynie potrzebna jest dobra pamięć, bo mamy dość dużo historii, która jest podzielona na kilka przedmiotów. Nie mogę w pełni przekazać swoich odczuć, gdyż jestem studentem pierwszego roku i za mną dopiero początek, ale jestem pozytywnie nastawiony i szczęśliwy z wyboru tego kierunku. Polecam każdemu, kto chce w przyszłości wiązać się z tym kierunkiem i pracą po nim.